REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie 2. Postanowienia ogólne 3. Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego 4. Składanie zamówień 5. Płatności 6. Realizacja zamówień, koszty wysyłki oraz dostawa Towaru 7. Odstąpienie od umowy 8. Reklamacje 9. Spory 10. Postanowienia końcowe 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie - Sprzedawca AZ-DACH Przemysław Mendyk z siedzibą w Jedlnia - Letnisko, adres prowadzenia działalności: Radom ul. Warszawska 149, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP , REGON Klient - osoba która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie - Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - Sklep Internetowy az-dach.radom..pl - Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym prowadzony przez Sprzedawcę i za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary - Towary - rzeczy ruchome dostarczane przez Sprzedawcę, mogącymi być przedmiotem umowy sprzedaży - Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl Towarów na podstawie wyborów Klienta

2 - Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl - Wada Towaru - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna Towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży - Ustawa - ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U poz. 827) - Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) - Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U 2014 poz. 121 z późn. zm) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 2. Postanowienia ogólne - Sklep Internetowy az-dach.radom.pl prowadzony jest przez AZ-DACH Przemysław Mendyk z siedzibą w Jedlni Letnisko, adres wykonywania działalności: Warszawska 149, Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP , REGON Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl dostępnego pod adresem internetowym zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji. - Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego az-dach.radom.pl. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. - Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Biura Obsługi Klienta: telefon: 48/ , bądź listownie na adres pocztowy Sprzedawcy. Biuro Obsługi Klienta czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00. Koszt połączenia zgody jest z taryfą operatora. - Wszystkie informacje zawarte na stronach Sklepu internetowego az-dach.radom.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. - Informacja o cenie podawana na stronach Sklepu internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości . Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta

3 nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. - Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu , pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedawcy. 3. Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego - Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia. - Klient zobowiązany jest w szczególności do: - korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń - korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami - korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych jedynie w zakresie własnego użytku osobistego - Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Towar jest dostępny, gdy na karcie informacyjnej każdego z produktów widnieje konkretna informacja o tym. np. "Produkt dostępny". Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru w możliwie najkrótszym czasie. - W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 4. Składanie zamówień - Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie towaru do koszyka i kliknięcie przycisku "wyślij zamówienie". Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. - Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie przez Klienta, w treści a, wszystkich danych osobowych potrzebnych do wysyłki Towaru (danych do faktury, danych do wysyłki, numeru telefonu). Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl.

4 - Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl możliwe jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę w terminie 3 dni od daty zaksięgowania wpłaty Klienta. Zamówienia złożone w dniach roboczych po godzinie 14:00 lub inne dni wolne od pracy (tj. soboty, niedziele i dni świąteczne) czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po zakończeniu dni wolnych. - Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem "wyślij zamówienie") stanowi ofertę do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. - Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną ("Potwierdzenie założonego zamówienia w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl"), na podany przy składaniu zamówienia adres poczty . Po otrzymaniu ww. wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów, poprzez przyjęcie przez Sprzedawcę oferty, której mowa w ust. 7 powyżej oraz następuje początek realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. - Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedawcy informacji o tym, że paczka została przekazana przewoźnikowi do doręczenia. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres 5. Płatności - Wszystkie ceny Towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych. - Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl nie zawierają kosztów dostawy Towaru. - Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl i zamieszczona jest na karcie informującej prezentującej cechy Towaru. - Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt 6. Regulaminu. - Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana będzie w kolejnym u potwierdzającym złożenie zamówienia na druku zamówienia Az-Dach - Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar: - gotówką, przy odbiorze własnym z magazynu firny Az-Dach mieszczącym się w Radomiu ul. Warszawska przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką). W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności na podany rachunek bankowy w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

5 Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu - Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki. 6. Realizacja zamówień, koszty wysyłki oraz dostawa Towaru - Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. - Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy - w przypadku wyboru opcji "płatności przed wysyłką" realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty za Towar oraz kosztów wysyłki za dostawę Towaru. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o których Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. - Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika. - Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Spedycji UPS. Przewidywany czas doręczenia Towaru przez Spedycję UPS - do 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. - Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wskazany w pkt 1. Regulaminu. - Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres - Zamówienia w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl realizowane są przez Sprzedawcę według kolejności ich otrzymania. 7. Odstąpienie od umowy - Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

6 - Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu poprzez skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres - W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. - W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej. - Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl. - Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu. - Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. - Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób wysyłki Towaru przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem podniesionym przez Klienta. - Sprzedawca oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem. - Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: AZ-DACH Radom ul. Warszawska 149- Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

7 - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 8. Reklamacje - Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. - W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa. - Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie "Formularza Reklamacji, oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem na adres: AZ-DACH Radom ul. Warszawska Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. - W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji. - Klient jeżeli Towar ma wadę, ma prawo: - złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 9. Spory Sprzedawca informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw. - Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej

8 rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". - Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. - Sprzedawca informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta. 10. Postanowienia końcowe - Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl w zakładce "Regulamin". - Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. - Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepie Internetowym azach.radom.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

9 REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY DO DN Definicje Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002r. Nr 144, poz ze zm.) Sklep Internetowy az-dach.radom.pl - należy przez to rozumieć Sklep Internetowy az-dach.radom.pl dostępny pod adresem az-dach.radom.pl stanowiący utwór (oprogramowanie) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994, nr 24, poz. 83) służący do obsługi sprzedaży internetowej (na odległość) Sprzedawca - należy przez to rozumieć Sprzedawcę towarów i usług firmę AZ-DACH Przemysław Mendyk z siedzibą w Jedlnia - Letnisko, adres prowadzenia działalności: Radom ul. Warszawska 149, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP , REGON , który to, za pośrednictwem oprogramowania stworznego przez Autora prowadzi sprzedaż towarów i usług na terenie RP Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl (w tym również Konsument) Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym az-dach.radom.pl w związku z charakterem sprzedawanych produktów Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą mailową lub telefoniczną) Strona - Sprzedawca i Klient

10 Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl 1. Zasady ogólne Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym az-dach.radom.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Sklep Internetowy azdach.radom.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w sklepie az-dach.radom.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 2. Składanie zamówień Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl są to ceny brutto podane w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres . W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres , elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego az-dach.radom.pl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

11 3. Koszty i termin wysyłki Składanie zamówień Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju zamówienia. 4. Płatności Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura VAT). Płatność za zamówiony towar może nastąpić gotówką (przy osobistym odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego. 5. Odbiór towaru Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 6. Odstąpienie od umowy Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres wykonywania działalności Sprzedawcy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w niniejszego paragrafie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem za

12 pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. 7. Procedura reklamacji Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski (2 lata). Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. W przypadku gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy odesłać na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna - ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U nr 22, poz. 271 ze zm.). Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach Kodeksu cywilnego. 8. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U nr 141 poz ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U nr 16 poz. 93 ze zm.). Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą, a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw DEFINICJE Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sleepless in Warsaw. Sprzedający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo