LEX Touch - Pomoc. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEX Touch - Pomoc. Spis treści"

Transkrypt

1 LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE... 4 POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA PAN... 4 PRAWO EUROPEJSKIE... 4 SIP LEX TOUCH - PRACA Z PROGRAMEM... 5 OBOWIĄZYWANIE AKTÓW PRAWNYCH... 5 PODSTAWOWE FUNKCJE... 6 HASŁA... 6 IDENTYFIKATORY... 6 KODEKSY... 6 PODATKI... 6 ADRESON... 7 ROCZNIKI... 7 BIBLIOGRAFIA LEX... 7 BIBLIOGRAFIA PAN... 8 KOMENTARZE... 8 MONOGRAFIE... 9 Zestawienia... 9 O Programie... 9 WYSZUKIWANIE DOKUMENTÓW HASŁA WYSZUKIWANIE WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE IDENTYFIKATORY PRACA Z DOKUMENTEM LISTA DOKUMENTÓW TEKST DOKUMENTU POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI Przypisy zwykłe i ogólne Hipertekst formalny i merytoryczny Wersje jednostki redakcyjnej Wywołanie innych dokumentów Kursywa w tekście aktu prawnego Formularz do wypełnienia AUTORZY KOMENTARZY I MONOGRAFII LISTA USTAW ZAWIERAJĄCYCH HIPERTEKST MERYTORYCZNY KODEKSY: POZOSTAŁE USTAWY: TYTUŁY PUBLIKATORÓW I SKRÓTY STOSOWANE W DOKUMENTACH... 52

2 AKTY PRAWNE - PUBLIKATORY AKTY PRAWNE - NAJWAśNIEJSZE USTAWY ORZECZNICTWO - ZBIORY URZĘDOWE ORZECZNICTWO - POZOSTAŁE ZBIORY PIŚMIENNICTWO PRAWNICZE - ŹRÓDŁA TEZ, GLOS, BIBLIOGRAFII BIBLIOGRAFIA PAN - WYDAWNICTWA BIBLIOGRAFIA PAN - CZASOPISMA PRAWNICZE O systemie System Informacji Prawnej LEX Touch jest środowiskiem pracy zawierającym usystematyzowaną bazę dokumentów, w której UŜytkownik moŝe: wyszukiwać według róŝnorodnych kryteriów akty (grupy aktów), orzeczenia, tezy z piśmiennictwa, pisma urzędowe, bibliografię i inne dokumenty; uzyskać wyczerpującą informację o wybranym akcie, w tym równieŝ o orzecznictwie, piśmiennictwie oraz pismach urzędowych do aktu; wyszukiwać ogłoszenia, dane teleadresowe, wskaźniki; Program pozwala UŜytkownikowi uzyskać pełną informację na temat poszukiwanej gałęzi prawa, gdyŝ w zaleŝności od posiadanej wersji lub modułu zawiera: akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, prawa miejscowego, prawa resortowego, metryki aktów prawa europejskiego; projekty ustaw; historyczne akty prawne, m.in. Kodeks Napoleona, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z naniesionymi zmianami, Kodeks Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej; glosy; piśmiennictwo prawnicze; pisma urzędowe; bibliografię; komentarze; monografie; dane teleadresowe instytucji państwowych; wzory dokumentów; akty wydawane przez samorządy zawodowe; SIP LEX mobile jest aktualizowany codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych). Do programu w dni robocze w godzinach popołudniowych są dołączane nowe, w pełni opracowane dokumenty wraz z ukazaniem ich wpływu na system prawa. Dołączone akty prawne mają określony status co do obowiązywania, relacje, w które wchodzą z innymi aktami, powiązania z innymi dokumentami itp. Dla wszystkich nowych dokumentów dodanych w aktualizacji codziennej działają te same funkcjonalności, co dla pozostałych dokumentów w programie. Program moŝe być dostępny z urządzenia ipad z łączem internetowym. Pod numerem infolinii moŝna uzyskać informacje dotyczące działania i obsługi programu. Kontakt z pomocą techniczną:

3 Wersje Systemu Informacji Prawnej LEX Wykaz wersji programu System Informacji Prawnej LEX Touch jest oferowany w głównej linii w następujących wersjach: LEX Touch Sigma; LEX Touch Omega; Niektóre wersje programu moŝna rozszerzyć o następujące moduły tematyczne: Czasopisma on-line; Komentarze; Monografie Windykacje; Polska Bibliografia Prawnicza; Prawo Europejskie; LEX Touch Omega SIP LEX Touch Omega to wersja pełna, zawierająca: pełen zestaw tekstów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego; teksty aktów prawnych prawa miejscowego; teksty aktów prawnych prawa resortowego; teksty projektów ustaw; pomniki prawa; orzeczenia sądów polskich; orzeczenia administracji; glosy; tezy z piśmiennictwa prawniczego; pisma urzędowe; bibliografię LEX; adreson (dane teleadresowe polskich sądów i urzędów); wzory dokumentów; akty korporacyjne; moduł Polska Bibliografia Prawnicza PAN. LEX Windykacje Moduł SIP LEX Touch Windykacje to kompleksowa baza najistotniejszych informacji z zakresu windykacji naleŝności, obejmująca płaszczyznę cywilną, podatkową i karną. Program stanowi praktyczne narzędzie pracy prawników nadzorujących proces windykacji, specjalistów ds. windykacji, pracowników działów windykacyjnych w firmach, a takŝe księgowych. SIP LEX Windykacje on-line zawiera: - zagadnienia; - komentarze praktyczne; - komentarze ksiąŝkowe; - orzecznictwo; - pisma urzędowe;

4 - tezy z piśmiennictwa; - pytania i odpowiedzi; - wzory dokumentów; - stawki i wskaźniki. Czasopisma on-line Moduł SIP LEX Touch Czasopisma zawiera czasopisma wydawane przez Wolters Kluwer Polska oraz inne czasopisma, do których Wolters Kluwer Polska posiada prawa autorskie. Aktualne tytuły czasopism zawartych w module są dostępne na stronie: Komentarze Moduł SIP LEX Touch Komentarze zawiera: komentarze ksiąŝkowe; komentarze bieŝące; komentarze do ustaw zmieniających pisane na zamówienie Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska; Monografie Moduł SIP LEX Touch Monografie zawiera elektroniczne wersje monografii ksiąŝkowych, wydawanych nakładem wydawnictw Wolters Kluwer Polska i innych. Polska Bibliografia Prawnicza PAN Moduł SIP LEX Touch Polska Bibliografia Prawnicza (PBP) PAN zawiera zapisy bibliograficzne zgromadzone przez Zespół Bibliografii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i pogrupowane w kilkupoziomowej strukturze haseł. Prawo Europejskie Moduł SIP LEX Touch Prawo Europejskie (PE) to baza dokumentów związanych z prawem Unii Europejskiej i zawiera: akty prawne publikowane w Dziennikach Urzędowych UE (serii C, L oraz polskie wydanie specjalne), akty podstawowe prawa Unii Europejskiej opublikowane w Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz.864; orzeczenia Europejskich Trybunałów: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz orzeczenia sądów krajowych (orzeczenia luksemburskie i strasburskie); piśmiennictwo; komentarze i monografie; bibliografię LEX; adreson europejski (dane teleadresowe instytucji europejskich); słownik angielsko-polski orzecznictwa sądów europejskich.

5 SIP LEX Touch - praca z programem Po uruchomieniu Systemu Informacji Prawnej LEX Touch otwiera się Okno główne, od którego rozpoczyna się pracę z programem. W Oknie głównym znajdują się ikony reprezentujące Podstawowe funkcje programu. PowyŜej umieszczono pole "Szukaj" słuŝące do wyszukiwania pełnotekstowego, oraz ikonę, która pozwala skorzystać z funkcji Wyszukiwania zaawansowanego. Obowiązywanie aktów prawnych Akty prawne dostępne w programie są podzielone na dwie grupy: - ocenione co do obowiązywania, czyli zawierające samodzielne normy prawne; - nieocenione co do obowiązywania, czyli niezawierające samodzielnych norm prawnych, takie jak: akty zmieniające, akty ujednolicone tekstem jednolitym, akty jednostkowe (np. nadanie orderów, odznaczeń), akty wprowadzające (np. oświadczenie rządowe o wejściu w Ŝycie umowy międzynarodowej). Akty ocenione co do obowiązywania są podzielone na bazy: - Obowiązujące; - Archiwalne; - Oczekujące. Akty prawne nieocenione co do obowiązywania są dostępne poprzez wybór Dowolny w opcji Indeks, a takŝe poprzez opcje Wyszukaj lub Wyszukiwanie zaawansowane. Identyfikatory aktów prawnych i projektów w zaleŝności od statusu mają następujące kolory: czerwony - obowiązujący (aktualne projekty); róŝowy - archiwalny; niebieski - oczekujący na wejście w Ŝycie; czarny - nieoceniony co do obowiązywania; zielony - dołączony do programu w ramach funkcji "z ostatniej chwili". Dla aktów prawnych z Dz.U. i M.P. oraz z dzienników resortowych stworzono funkcję Zestawienia, która zawiera akty prawne dotyczące: tworzenia lub przekształcania gmin, miast, rezerwatów przyrody, organizacji kościelnych; powołania na stanowisko sędziego; tworzenia szkoły wyŝszej; obwieszczeń i komunikatów o wynagrodzeniach, cenach, odsetkach i innych wskaźnikach. Projekty zostały podzielone na bazy: Aktualne; Archiwalne;. Uwaga! Wszystkie akty prawne w kategorii Pomniki prawa są prezentowane bez podziału na bazy. Data oceny obowiązywania jest ustawiona domyślnie na dzień, w którym UŜytkownik korzysta z programu. MoŜna ją zmienić w prawej górnej części okna programu na: datę stanu prawnego; dowolną datę (od dnia 1 stycznia 1945 r.). Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, Ŝe w programie są prezentowane dokumenty obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wybraną datę.

6 Po zmianie daty oceny obowiązywania na inną niŝ bieŝąca wyświetlana jest informacja o wybranej dacie oceny obowiązywania ustawionej przez UŜytkownika. Podstawowe funkcje Hasła Hasła to skorowidz przedmiotowy grupujący dokumenty pod względem tematycznym. Poszczególne hasła obejmują wszystkie rodzaje dokumentów w programie dotyczące danego zagadnienia. Po kliknięciu na ikonę w Oknie głównym wyświetli się alfabetyczna lista haseł grupujących dokumenty pod względem tematycznym. Kliknięcie na hasło spowoduje wyświetlenie listy dokumentów. JeŜeli przy danym haśle znajduje się ikona, oznacza to, Ŝe dokumenty w jego obrębie zebrane zostały w hasła niŝszego rzędu w celu zapewnienia przejrzystości prezentowanych materiałów. Kliknięcie na podhasło spowoduje wyświetlenie listy dokumentów. Hasła wyświetlane są w porządku alfabetycznym. Aby zmienić aktualnie wyświetlaną literę, naleŝy kliknąć na pole Hasła na górze strony i z rozwijanego menu wybrać odpowiednią literę. Identyfikatory Funkcja Identyfikatory słuŝy do wyszukiwania dokumentów przy pomocy ich indywidualnych cech. Pierwszym krokiem jest wybór z listy wydawnictwa bądź kategorii, do której naleŝy dokument. Następnie naleŝy wskazać indywidualne cechy dokumentu. Przykładowo: w przypadku ustaw będą to rok wydania, numer dziennika i pozycja, natomiast w przypadku orzeczeń sądów: sygnatura (cyfra rzymska, oznaczenie, nr wpływu, rok) oraz wydawnictwo. Po wprowadzeniu danych, naleŝy kliknąć na ikonę Akceptuj. UŜycie ikony Wyczyść usunie wszystkie wprowadzone dane. Nie jest konieczne wypełnianie wszystkich pól; program wyświetli wszystkie dokumenty, które spełniają podane kryteria. Kodeksy Funkcja Kodeksy umoŝliwia wyświetlenie listy wszystkich kodeksów oraz tych z pomników prawa, które dołączone zostały do programu. Do wyszukiwania na liście wyników konkretnych słów słuŝy opcja Szukaj w wynikach. Pozwoli to na wyszukanie dokumentów ze wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu - niezaleŝnie od ich kolejności i sąsiedztwa. Fraza wpisana w cudzysłowie będzie szukana bez odmiany fleksyjnej. Podatki Funkcja Podatki umoŝliwia wyświetlenie listy wszystkich ustaw podatkowych.

7 Do wyszukiwania na liście wyników konkretnych słów słuŝy opcja Szukaj w wynikach. Pozwoli to na wyszukanie dokumentów ze wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu - niezaleŝnie od ich kolejności i sąsiedztwa. Fraza wpisana w cudzysłowie będzie szukana bez odmiany fleksyjnej. Adreson Funkcja Adreson pozwala na wyszukanie danych kontaktowych instytucji. W filtrze dla Adresonu UŜytkownik wypełnia następujące pola: Nazwa - wpisuje się dowolny ciąg znaków występujący w nazwie poszukiwanej instytucji Miejscowość - wpisuje się nazwę miejscowości, w której dana instytucja ma siedzibę, Ulica - wpisuje się nazwę ulicy, przy której dana instytucja ma siedzibę. Kod pocztowy - wpisuje się kod pocztowy miejscowości, w której dana instytucja ma siedzibę. Rodzaj - wybiera się z listy rodzaj poszukiwanej instytucji, np. ministerstwa. Roczniki Funkcja Roczniki umoŝliwia wyszukiwanie dokumentów opublikowanych w poszczególnych latach. UŜytkownik wybiera kategorię dokumentu oraz interesujący go rocznik na liście dokumentów. Bibliografia LEX Funkcja Bibliografia LEX udostępnia bazę metryk szeregu dokumentów piśmiennictwa, m.in. komentarzy, monografii, glos, artykułów, opinii i wyjaśnień. Do przeglądania Bibliografii LEX słuŝy drzewo haseł - skorowidz przedmiotowy grupujący dokumenty pod względem tematycznym. Kliknięcie na hasło spowoduje wyświetlenie listy dokumentów. JeŜeli przy danym haśle znajduje się ikona, oznacza to, Ŝe metryki w jego obrębie zebrane zostały w hasła niŝszego rzędu w celu zapewnienia przejrzystości prezentowanych materiałów. Kliknięcie na podhasło spowoduje wyświetlenie listy metryk. Hasła wyświetlane są w porządku alfabetycznym. Aby zmienić aktualnie wyświetlaną literę, naleŝy skorzystać z rozwijanego menu na górze strony wybierając odpowiednią literę. W metryce danego dokumentu wskazane są jego: autor, tytuł, rodzaj, miejsce publikacji (Opublikowano), numer w bazie, tezy zawarte w dokumencie (jeŝeli są dostępne). Dla części pozycji wskazano równieŝ dokumenty z nimi powiązane: akty prawne oraz tezy z piśmiennictwa.

8 Do nawigacji między stronami listy metryk słuŝą ikony oraz. Bibliografia PAN Funkcja Bibliografia PAN pozwala na przeglądanie zapisów bibliograficznych - metryk - zebranych przez Zespół Bibliografii Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Do przeglądania Bibliografii LEX słuŝy drzewo haseł - skorowidz przedmiotowy grupujący metryki pod względem tematycznym. Kliknięcie na hasło spowoduje wyświetlenie listy dokumentów. JeŜeli przy danym haśle znajduje się ikona, oznacza to, Ŝe metryki w jego obrębie zebrane zostały w hasła niŝszego rzędu w celu zapewnienia przejrzystości prezentowanych materiałów. Kliknięcie na podhasło spowoduje wyświetlenie listy metryk. Hasła wyświetlane są w porządku alfabetycznym. Aby zmienić aktualnie wyświetlaną literę, naleŝy skorzystać z rozwijanego menu na górze strony wybierając odpowiednią literę. W metryce publikacji znajdują się następujące informacje: autor tytuł opis bibliograficzny. Do nawigacji między stronami listy metryk słuŝą ikony oraz. Natomiast do wyszukiwania na liście wyników konkretnych słów słuŝy opcja Szukaj w wynikach. Pozwoli to na wyszukanie dokumentów ze wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu - niezaleŝnie od ich kolejności i sąsiedztwa. Fraza wpisana w cudzysłowie będzie szukana bez odmiany fleksyjnej. Komentarze Funkcja Komentarze pozwala na korzystanie z bazy komentarzy do aktów prawnych. Wszystkie komentarze zawarte w programie mają dołączony pełny tekst, dodatkowo moŝliwe jest równieŝ wyświetlenie listy komentarzy do poszczególnych jednostek redakcyjnych komentowanego aktu prawnego. Do przeglądania Komentarzy słuŝy drzewo haseł - skorowidz przedmiotowy grupujący poszczególne publikacje pod względem tematycznym. Kliknięcie na hasło spowoduje wyświetlenie listy komentarzy. JeŜeli przy danym haśle znajduje się ikona, oznacza to, Ŝe komentarze w jego obrębie zebrane zostały w hasła niŝszego rzędu w celu zapewnienia przejrzystości prezentowanych materiałów. Kliknięcie na podhasło spowoduje wyświetlenie listy komentarzy. Hasła wyświetlane są w porządku alfabetycznym. Aby zmienić aktualnie wyświetlaną literę, naleŝy skorzystać z rozwijanego menu na górze strony wybierając wybrać odpowiednią literę. Natomiast poszczególne komentarze w obrębie jednego hasła wyświetlane są na liście w porządku merytorycznym opracowanym przez Dział Redakcji SIP LEX. Przy kaŝdej pozycji wyświetlany jest rodzaj dokumentu, wydawnictwo oraz stan prawny. Do nawigacji między stronami listy słuŝą ikony oraz. Natomiast do wyszukiwania na liście wyników konkretnych słów słuŝy opcja Szukaj w wynikach. Pozwoli to na wyszukanie

9 dokumentów ze wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu - niezaleŝnie od ich kolejności i sąsiedztwa. Fraza wpisana w cudzysłowie będzie szukana bez odmiany fleksyjnej. Monografie Funkcja Monografie pozwala na korzystanie z bazy szczegółowych omówień wybranych zagadnień prawnych. Wszystkie monografie zawarte w programie mają dołączony pełny tekst, dodatkowo moŝliwe jest równieŝ wyświetlenie listy monografii do poszczególnych jednostek redakcyjnych komentowanego aktu prawnego. Do przeglądania Monografii słuŝy drzewo haseł - skorowidz przedmiotowy grupujący poszczególne publikacje pod względem tematycznym. Kliknięcie na hasło spowoduje wyświetlenie listy monografii. JeŜeli przy danym haśle znajduje się ikona, oznacza to, Ŝe monografie w jego obrębie zebrane zostały w hasła niŝszego rzędu w celu zapewnienia przejrzystości prezentowanych materiałów. Kliknięcie na podhasło spowoduje wyświetlenie listy monografii. Monografie wyświetlane są na liście w porządku merytorycznym opracowanym przez Dział Redakcji SIP LEX. Przy kaŝdej pozycji wyświetlany jest rodzaj dokumentu oraz wydawnictwo. Do nawigacji między stronami listy słuŝą ikony oraz. Natomiast do wyszukiwania na liście wyników konkretnych słów słuŝy opcja Szukaj w wynikach. Pozwoli to na wyszukanie dokumentów ze wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu - niezaleŝnie od ich kolejności i sąsiedztwa. Fraza wpisana w cudzysłowie będzie szukana bez odmiany fleksyjnej. Zestawienia Funkcja Zestawienia umoŝliwia przeglądanie bazy zawierających akty prawne dotyczące: tworzenia lub przekształcania gmin, miast, rezerwatów przyrody, organizacji kościelnych powołania na stanowisko sędziego tworzenia szkoły wyŝszej obwieszczeń i komunikatów o wynagrodzeniach, cenach, odsetkach i innych wskaźnikach. Zestawienia są pogrupowane w hasła wyświetlane w porządku alfabetycznym. Aby zmienić aktualnie wyświetlaną literę, naleŝy skorzystać z rozwijanego menu na górze strony i wybrać odpowiednią literę. Tekst zestawienia zawiera takŝe odesłania do odpowiedniej podstawy prawnej. Dla kaŝdego zestawienia dostępna jest równieŝ Metryka, w której zawarto autora zestawienia, jego tytuł, rodzaj dokumentu, podstawę prawną oraz hasła, w których dane zestawienie się znajduje. O Programie Pole to zawiera podstawowe informacje o wersji programu.

10 Wyszukiwanie dokumentów Hasła Hasła to skorowidz przedmiotowy grupujący dokumenty pod względem tematycznym. Poszczególne hasła obejmują wszystkie rodzaje dokumentów w programie dotyczące danego zagadnienia. JeŜeli przy haśle znajduje się ikona, oznacza to, Ŝe dokumenty w jego obrębie zebrane zostały w hasła niŝszego rzędu w celu zapewnienia przejrzystości prezentowanych materiałów. Kliknięcie na podhasło spowoduje wyświetlenie listy dokumentów. Do wyszukiwania dokumentów z poszczególnych kategorii w obrębie jednego hasła słuŝy opcja Indeks (dostępna równieŝ w Komentarzach, Monografiach i Zestawieniach). Po kliknięciu w nią wyświetlone zostanie pole, w którym naleŝy wskazać kategorię dokumentu (np. komentarze do aktów prawnych) oraz aktualność interesujących nas pozycji (np. obowiązujące). Kliknięcie w pole Zatwierdź spowoduje wyświetlenie zaktualizowanej listy dokumentów. Do nawigacji między stronami listy słuŝą ikony oraz. Natomiast do wyszukiwania na liście konkretnych słów słuŝy opcja Szukaj w wynikach. Pozwoli to na wyszukanie dokumentów ze wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu - niezaleŝnie od ich kolejności i sąsiedztwa. Fraza wpisana w cudzysłowie będzie szukana bez odmiany fleksyjnej. Wyszukiwanie Dokumenty zawarte w programie moŝna wyszukiwać za pomocą pola wyszukiwania w oknie głównym programu, naleŝy wpisać słowa, które mają być poszukiwane w dokumentach zawartych w programie, a następnie kliknąć na ikonę bądź kliknąć na wirtualnej klawiaturze przycisk return. Wyświetlona zostanie lista wyników wyszukiwania dla wpisanych słów. Aby zmienić kategorię wyświetlanych dokumentów naleŝy posłuŝyć się opcją ZawęŜanie. Spowoduje to wyświetlenie listy kategorii wraz z ilością znalezionych dokumentów zawierających poszukiwany tekst (podane w nawiasie). Opcja ZawęŜanie pozwala równieŝ na dalsze przeszukiwanie listy wyników w oparciu o cechy charakterystyczne danej kategorii dokumentów (np. Nowości, Rodzaj, Autor, Wydawnictwo). NaleŜy zwrócić uwagę na cechę Cytowanie, która pozwala zawęzić listę wyświetlanych orzeczeń do takich, które są cytowane w innych orzeczeniach dostępnych w bazie. Do nawigacji między stronami listy słuŝą ikony oraz. Natomiast do wyszukiwania na liście konkretnych słów słuŝy opcja Szukaj w wynikach. Pozwoli to na wyszukanie dokumentów ze wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu - niezaleŝnie od ich kolejności i sąsiedztwa. Fraza wpisana w cudzysłowie będzie szukana bez odmiany fleksyjnej. Opcja Wyszukiwanie stale dostępna jest w oknie programu przy pomocy ikony

11 Wyszukiwanie zaawansowane Do wyszukiwania dokumentów spełniających większą ilość kryteriów słuŝy opcja Wyszukiwanie zaawansowane w Oknie głównym. Po kliknięciu w nią wyświetlone zostanie pole Szukaj, w którym naleŝy wpisać poszukiwane słowa. Następnie naleŝy określić kategorię dokumentów poszukiwanych (np. prawo miejscowe) oraz jego aktualność (np. oczekujący). Po wskazaniu kryteriów wyszukiwania naleŝy kliknąć na pole Akceptuj. Wyświetlona zostanie lista wyników wyszukiwania dla wpisanych słów. Opcja ZawęŜanie pozwala na dalsze przeszukiwanie listy wyników w oparciu o cechy charakterystyczne danej kategorii dokumentów (np. Nowości, Rodzaj, Autor, Wydawnictwo). Do nawigacji między stronami listy słuŝą ikony oraz. Natomiast do wyszukiwania na liście konkretnych słów słuŝy opcja Szukaj w wynikach. Pozwoli to na wyszukanie dokumentów ze wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu - niezaleŝnie od ich kolejności i sąsiedztwa. Fraza wpisana w cudzysłowie będzie szukana bez odmiany fleksyjnej. Wyszukiwanie zaawansowane dostępne jest równieŝ w oknie programu przy pomocy ikony. Identyfikatory Wyszukiwanie dokumentów w programie w oparciu o ich indywidualne cechy moŝliwe jest przy pomocy funkcji Identyfikatory w Oknie głównym programu. W tym celu naleŝy wybrać z listy wydawnictwo bądź kategorię, do której naleŝy dokument. Następnie naleŝy wskazać indywidualne cechy dokumentu. Przykładowo: w przypadku ustaw będą to rok wydania, numer dziennika i pozycja, natomiast w przypadku orzeczeń sądów: sygnatura (cyfra rzymska, oznaczenie, nr wpływu, rok) oraz wydawnictwo. Po wprowadzeniu danych, naleŝy kliknąć na ikonę Akceptuj. UŜycie ikony Wyczyść usunie wprowadzone dane. Nie jest konieczne wypełnianie wszystkich pól; program wyświetli wszystkie dokumenty, które spełniają podane kryteria. Praca z dokumentem Lista dokumentów Lista dokumentów zawiera wykaz dokumentów z danej kategorii umieszczonych w określonym haśle bądź wyszukanych dowolnym dostępnym sposobem szukania. W pierwszym wierszu opisu aktu na liście mogą się znajdować w zaleŝności od dokumentu: - przed identyfikatorem, jeśli akt prawny naleŝy do nowości; autor bądź identyfikator lub sygnatura dokumentu w odpowiednim kolorze oznaczającym status co do obowiązywania, tj. akt obowiązujący - czerwony, archiwalny - róŝowy, oczekujący - niebieski; zielony kolor informuje, Ŝe akt pochodzi z kategorii nowości "z ostatniej chwili", posiada tylko metrykę i jest w trakcie opracowania merytorycznego; czarne oznaczenie wskazuje na to, Ŝe dokument jest nieoceniony co do obowiązywania; skrót "-j.t." za identyfikatorem, jeśli akt prawny jest tekstem jednolitym; skrót "zał.", jeśli akt prawny posiada załącznik opublikowany jako osobne wydawnictwo;

12 rodzaj dokumentu, np. ustawa, rozporządzenie; tytuł dokumentu; tytuły aktów prawnych prezentowane są z pominięciem określeń "w sprawie", "o", np. "Sposób zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej". W przypadku aktów zmieniających, tytuł rozpoczyna się od skrótu "zm.". data aktu prawnego - dzień uchwalenia; data i miejsce wydania - przypadku dokumentów wykładni data stanu prawnego - w przypadku dokumentów wykładni link odsyłający do części aktu bezpośrednio dotyczącej przedmiotu hasła. Kolejność na liście dokumentów powiązanych z hasłem zaleŝy od ich treści i przedmiotu hasła oraz jest określona przez Redakcję SIP LEX. Na początku listy w ramach danego hasła występuje dokument zasadniczy (dla przedmiotu hasła), potem dokumenty związane z przedmiotem hasła. Na liście aktów prawnych wyszukanych za pomocą Haseł wyświetla się: znak przed identyfikatorem - oznacza główną ustawę dla przedmiotu hasła bądź akty pobocznie związane z przedmiotem hasła; znak przed identyfikatorem - oznacza akt wykonawczy lub zawierający przepisy przejściowe; Tekst dokumentu W Systemie Informacji Prawnej LEX Touch poszczególne dokumenty prezentowane są w postaci: - spisu treści - pozwala na wyświetlenie spisu wszystkich jednostek redakcyjnych dokumentu; po kliknięciu na daną jednostkę zostanie wyświetlona jej treść - pełnej treść - pozwala na wyświetlenie pełnej treści całego dokumentu z podziałem na poszczególne jednostki redakcyjne, - metryki dokumentu - zawiera zestawienie najwaŝniejszych informacji dotyczących dokumentu, m.in. autora, tytułu, aktów pozostających z nim w relacji, haseł merytorycznych, dat itd., Dodatkowo dla dokumentów dostępne są funkcjonalności: - dokumenty powiązane - stanowi wykaz innych dokumentów powiązanych bezpośrednio z danym dokumentem - znajdź jednostkę - pozwala na przejście bezpośrednio do danej jednostki aktu prawnego. Sposób prezentacji oraz dostępne funkcjonalności zaleŝą od rodzaju dokumentu. Pozostałe funkcjonalności Przypisy zwykłe i ogólne Przypis zawiera informację o zmianie w akcie prawnym. Przypis zwykły jest zaznaczony w tekście odnośnikiem liczbowym, np. " (1) " i dotyczy jednostki redakcyjnej. Przypis ogólny jest zaznaczony odnośnikiem "*" i dotyczy całego aktu prawnego. Występuje zawsze w nagłówku za tytułem.

13 Hipertekst formalny i merytoryczny Powołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów. Hipertekst formalny jest wyróŝniony linią ciągłą. UmoŜliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście. Hipertekst merytoryczny jest wyróŝniony linią przerywaną. Jest dostępny w obowiązujących obecnie wersjach tekstów Konstytucji, kodeksów i waŝniejszych ustaw. Hipertekst merytoryczny odsyła do grupy aktów regulujących daną materię. UmoŜliwia wyświetlenie w podglądzie listy tych aktów. Hipertekst merytoryczny sporządza Redakcja Systemu Informacji Prawnej LEX. Wersje jednostki redakcyjnej Ikona znajdująca się przy numerze jednostki redakcyjnej otwiera okno z listą wersji jednostki. KaŜda wersja zawiera na liście opis, na który składa się: data zmiany; rodzaj zmiany, np. zmiana, dodanie, utrata mocy itd.; identyfikator aktu zmieniającego; jednostka redakcyjna aktu zmieniającego. Pod ikoną znajduje się krótka informacja o tym, czego dotyczyła konkretna zmiana. Kolor daty i rodzaju zmiany danej wersji artykułu sygnalizuje status co do obowiązywania, tj. czerwony - obowiązujący (aktualne projekty); niebieski - oczekujący na wejście w Ŝycie; czarny - tekst jednolity, tekst pierwotny lub nieobowiązujący. Wywołanie innych dokumentów Z tekstu aktu prawnego za pomocą linków moŝna wywołać listę dokumentów powiązanych z całym tekstem lub określoną jednostką redakcyjną, jak np. akty wykonawcze, orzeczenia sądów, komentarze, monografie itd. Kursywa w tekście aktu prawnego Kursywa w tekście aktu prawnego oznacza, Ŝe dany przepis w części oznaczonej kursywą został uchylony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Przypis przy tak zmodyfikowanej jednostce redakcyjnej wskazuje podstawę uchylenia. Formularz do wypełnienia Funkcjonalność ta pozwala na pobranie i edycję wzoru dokumentu, a następnie wykorzystanie go w dalszej pracy. Autorzy komentarzy i monografii Adamek Artur Jest członkiem i współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtworzy Profesjonalny Serwis Bankowy - elektroniczne wydawnictwo Domu Wydawniczego ABC, przeznaczone dla banków oraz dla osób zajmujących się bankowością. Antonów Kamil, dr

14 Jest adiunktem w Zakładzie Prawa Pracy i Polityki Społecznej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1998). We wrześniu 2002 r. obronił pracę doktorską z wyróŝnieniem. Autor publikacji na temat prawa ubezpieczeń społecznych, a przede wszystkim na temat nowego systemu emerytalnego i funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Opublikował m.in. monografię Prawo do emerytury, Zakamycze 2003 (II nagroda w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie). Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego oraz Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN (oddział Katowice). Babiarz-Mikulska Katarzyna Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Asesor sądowy Sądu Rejonowego w Suwałkach (V Wydział Gospodarczy). Autorka publikacji z zakresu prawa upadłościowego i postępowania naprawczego. Bałasz Piotr Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Centrum Kształcenia Ekonomistów w Sopocie (specjalność handel zagraniczny); czteroletnia praktyka zawodowa w kancelariach prawniczych, obsługujących podmioty gospodarcze; obecnie związany z międzynarodowym koncernem ubezpieczeniowym Generali, w departamencie prawnym zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami na Ŝycie, ochroną danych osobowych oraz bankassuarance. Bandarzewski Kazimierz, dr Adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Autor kilkunastu prac naukowych poświęconych w szczególności zagadnieniom prawa handlowego, prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Członek zespołów naukowych badających zagadnienia samorządu terytorialnego. Barański Andrzej Radca prawny posiadający wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a takŝe praktykę w przygotowywaniu rozwiązań legislacyjnych oraz w stosowaniu i interpretowaniu przepisów prawa oświatowego. Barczak Anna, dr Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska. Barta Janusz, prof. dr hab. Jest pracownikiem Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor m.in. prac poświęconych dziełu muzycznemu i jego twórcy w prawie autorskim, twórczości pracowniczej w prawie autorskim, głównym problemom prawa komputerowego, ochronie danych osobowych. Bartnicki Marcin Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1998). Specjalista Wydziału Obsługi Prawnej w opolskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pełnomocnik ZUS w postępowaniach odwoławczych przed Sądami Ubezpieczeń Społecznych I i II instancji. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Bartosiewicz Adam

15 Jest specjalistą z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego. Jego dorobek obejmuje kilkanaście publikacji ksiąŝkowych (monografii i komentarzy) dotyczących ustaw podatkowych oraz Kodeksu karnego skarbowego. Wraz z Ryszardem Kubackim są autorami ponad stu glos i artykułów, których tematami są róŝne aspekty stosowania przepisów prawa podatkowego i karnego skarbowego. Na stałe współpracuje z Rzeczpospolitą" i jej dodatkiem Dobra Firma". Bąkowski Tomasz, dr hab. Dr hab. nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, autor m.in. takich prac, jak: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Warszawa 2001, Problemy publikacji prawa miejscowego w wojewódzkich dziennikach urzędowych [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000 (współautor),graficzne elementy planu w świetle prawa do informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wybrane zagadnienia), "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 9. Współpracował z Wydawnictwem Prawniczym LEX od 1994 r., a od 2001 r. jako współautor i wydawca Systemu Informacji Prawnej LEX. Od 2002 r. był Szefem Redakcji Samorządowej Polskich Wydawnictw Profesjonalnych - obecnie Wolters Kluwer Polska. Bednarek Małgorzata Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1985). W latach była pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych PAN. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1994 r. Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego; jej zainteresowania koncentrują się zwłaszcza wokół szeroko rozumianej problematyki własności. Jest autorką ksiąŝki pt. Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne (1994) oraz współautorką (we współpracy z B. Kordasiewiczem i M. Jamką) ksiąŝki pt. Hipoteka (1991); w jej dorobku znajdują się takŝe artykuły i komentarze do orzeczeń sądowych. Jako radca prawny prowadzi teŝ praktykę prawniczą; jest stałym konsultantem w kancelarii Prawniczej Hunton & Williams Poland w Warszawie. Bielski Piotr Dr nauk prawnych, nauczyciel akademicki, specjalista prawa handlowego. Autor publikacji poświęconych przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwu, w tym m.in. komentarza Nowe prawo przedsiębiorców, Gdańsk 2000, 2001, oraz monografii Spółka cywilna pod rządami Prawa działalności gospodarczej, Gdańsk Od 1996 r. związany z Wydawnictwem Prawniczym LEX, w którym zajmuje się prawem cywilnym i gospodarczym; członek zespołu redakcyjnego. Bińczycka-Majewska Teresa Jest profesorem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kierownikiem Zakładu Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem rządowej komisji ds. Reformy Polskiego Prawa Pracy, ekspertem w dziedzinie prawa europejskiego Komitetu Integracji Europejskiej. Uczestniczyła jako ekspert w programie PHARE-SIERRA "Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym - prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" oraz w programie realizowanym z Mauntjoy Research Centre (UK) "National Social Security Legislation and EU Law on Equal Treatment for Men and Women". Bitner Michał, dr Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problemami finansowania infrastruktury oraz zarządzania długiem publicznym. Kierował m.in. Centrum Obligacji Komunalnych w ARK (przygotowanie emisji obligacji we Wrocławiu,

16 Legnicy, Kielcach, Sosnowcu, Wałbrzychu, Zamościu, negocjacje umów z kredytowych z EBOR we Wrocławiu i w Warszawie). Obecnie prowadzi własne biuro doradcze. Bitner-Przybylska Katarzyna Jest członkiem i współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtworzy Profesjonalny Serwis Bankowy - elektroniczne wydawnictwo Domu Wydawniczego ABC, przeznaczone dla banków oraz dla osób zajmujących się bankowością. Bladowski Bogdan, dr Sędzia Sądu NajwyŜszego w stanie spoczynku, procesualista, opublikował ponadto naukowe monografie: ZaŜalenie w postępowaniu cywilnym, Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej, Nowy system odwoławczy w postępowaniu cywilnym,środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym. W swoich opracowaniach preferuje związki teorii prawa postępowania cywilnego z praktyką jego stosowania. Bodio Joanna Pracownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Borkowski Piotr Sędzia sądu rejonowego, wydział cywilny. Borszowski Paweł Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w prawie podatkowym. Bratoszewski Jerzy Dr nauk prawnych, wieloletni sędzia Sądu NajwyŜszego (od 1972 r.), przewodniczący wydziału zagadnień prawnych w Izbie Karnej Sądu NajwyŜszego, zastępca przewodniczącego Zespołu Prawa Procesowego Komisji Reformy Prawa Karnego, członek Zespołu Redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Polskich. Autor ksiąŝki Zdanie odrębne w procesie karnym, Warszawa BroŜyna Michał Jest członkiem i współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtworzy Profesjonalny Serwis Bankowy - elektroniczne wydawnictwo Domu Wydawniczego ABC, przeznaczone dla banków oraz dla osób zajmujących się bankowością. Bychowska Monika Doktorantka w Zakładzie Prawa Wspólnot Europejskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Cejmer Mirosław Doktor (WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Badania naukowe w Niemczech łączy od kilku lat z pracą w międzynarodowych kancelariach prawniczych w Berlinie, a obecnie we Frankfurcie nad Menem. Chróścicki Andrzej Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Biznesu i Finansów Uniwersytetu w Mediolanie. W poprzednich latach pracował m.in. jako radca prawny Banku Rozwoju Eksportu S.A. oraz radca prawny w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w Departamencie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Masowych Programów Prywatyzacyjnych, biorąc udział w uruchamianiu programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, a takŝe jako doradca prawny Kancelarii Sejmu RP oraz w polsko-

17 amerykańskiej firmie prawniczej Altheimer & Gray. Jest doradcą prawnym wielu firm polskich i zagranicznych oraz konsultantem prawnym i wykładowcą w Centrum Prywatyzacji, oraz Centrum Doradztwa i Informacji Difin. Na zlecenie rządu szwedzkiego brał udział w polskoszwedzkim programie Company Doctors poświęconym restrukturyzacji i przekształceniom własnościowym polskich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zagadnieniach prywatyzacyjnych oraz zagadnieniach prawa handlowego, związanych z rynkiem kapitałowym. Chudzik Mariusz Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy UJ; zajmuje się prawem podatkowym i prawem gospodarczym. Publikacje: Zarys problematyki opodatkowania electronic commerce, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4; Opodatkowanie obrotu programami komputerowymi w świetle podatku od towarów i usług, Monitor Podatkowy 2002, nr 1; Opodatkowanie naleŝności licencyjnych, Aktualności Rachunkowo-Podatkowe 2002, nr 4. Cieślik Ziemowit Jest współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy UJ. Czajkowska-Dąbrowska Monika, dr hab. Jest pracownikiem Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego; autorka m.in. prac poświęconych rozpowszechnianiu utworów przez radio, sytuacji prawnej autorów obcych w Polsce, międzynarodowym aspektom prawa autorskiego, merchandizingu. Czaplicki Kazimierz W. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej; uczestnik prac legislacyjnych nad wszystkimi ustawami wyborczymi i referendalnymi; autor projektu samorządowej ordynacji wyborczej (styczeń 1998). Czapliński Władysław, prof. dr hab. Profesor zwyczajny nauk prawnych, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN, członek Rady Legislacyjnej, przewodniczący Komitetu Doradczego do spraw Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości, autor licznych monografii i artykułów w zakresie prawa międzynarodowego i prawa europejskiego. Czarnocki Grzegorz Zastępca naczelnika WIAS, członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Czerniawski Ryszard Współorganizator Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wcześniej dziennikarz tygodnika "Prawo i śycie". Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UW) i ekonomista (Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS). Autor m.in. pierwszego komentarza do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i komentarza do Kodeksu spółek handlowych - przepisów o spółce akcyjnej, współautor z M. Wierzbowskim komentarzy do ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a takŝe praktyk - wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Czerski Piotr, dr Sędzia Sądu Rejonowego w Lubartowie; autor monografii i artykułów poświęconych problematyce podatkowej. Ćwiąkalski Zbigniew, dr hab. Jest pracownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładu Prawa Karnego i Postępowania Karnego UMCS - Filia w Rzeszowie, współautor komentarza do

18 kodeksu karnego, autor innych prac z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego. Daca Mariusz Absolwent Collège of Europe w Natolinie oraz Centre Universitaire Européen w Nancy; doktorant w Zakładzie Prawa Wspólnot Europejskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; w latach był naczelnikiem Wydziału Integracji Europejskiej w Ministerstwie Łączności, obecnie p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu Prawa Europejskiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Damasiewicz Agnieszka Współpracuje z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Dauter Bogusław Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; komisarz wyborczy w Siedlcach; specjalizuje się w postępowaniu sądowym i podatkowym. Demendecki Tomasz Pracownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Derkacz Ewa Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Pracuje w kancelarii prawnej i specjalizuje się w prawie europejskim i ochrony konkurencji. Długosz Tomasz Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Katedrze Prawa Publicznego Gospodarczego UJ. Autor ksiąŝki Węzłowe zagadnienie nowej ustawy Prawo działalności gospodarczej, Krzeszowice Dolnicki Bohdan, prof. dr hab. Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego; autor ponad osiemdziesięciu prac naukowych z zakresu prawa administracyjnego, w tym monografii Organizacja i funkcjonowanie administracji terenowej (Katowice 1989), Nadzór nad samorządem terytorialnym (Katowice 1993), Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce (Katowice 1994),Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe (Zakamycze 1999), współautor monografii pod red. J. Bocia Powiat (Kolonia Limited 2001) oraz autor ksiąŝki Samorząd terytorialny (Zakamycze 2003). Dowgier Rafał Prawnik, specjalizuje się w prawie podatkowym. Jest asystentem w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Drachal Janusz Sędzia, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Drygala Tim, prof. Czołowy przedstawiciel nauki niemieckiego prawa spółek, profesor na Uniwersytecie w Lipsku. Dul Marek, dr Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 r. W latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 2006 r. pracownik KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Dziurda Marcin, dr

19 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Pracował m.in. jako naczelnik wydziału w Departamencie Zastępstwa Procesowego Ministerstwa Skarbu Państwa, obecnie jest dyrektorem Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy. Dziwiński Robert Prawnik od lat zatrudniony w organach administracji publicznej funkcjonujących w obszarze prawa budowlanego. Współautor wielu projektów aktów prawnych z zakresu prawa budowlanego oraz autor komentarzy do przepisów z tej dziedziny prawa. Dzwonkowski Henryk, dr Doktor prawa, jest wykładowcą prawa podatkowego w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1997 i 1998 główny specjalista Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Od 1998 roku etatowy doradca Ministra Finansów. Etel Leonard, prof. dr hab. Kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Frań Aneta Doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego UJ. Jest współpracownikiem Polsko- Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy UJ oraz stałym współpracownikiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Gaberle Andrzej, prof. dr hab. W latach kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Krakowskiej Szkoły WyŜszej im. A.Frycza-Modrzewskiego, poseł na Sejm II kadencji, w latach członek Krajowej Rady Sądownictwa. Autor ponad 100 studiów i artykułów naukowych oraz 11 ksiąŝek, m.in.: Umorzenie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym(1972), Postępowanie przyśpieszone w polskim procesie karnym (1975), Wypadki drogowe. Aspekty kryminologiczne (1984),Patologia społeczna (1992), Kryminologia. Podręcznik (1999) - wspólnie z J.Błachut i K.Krajewskim, Nierozłączna triada. Przestępca - przestępczość - społeczeństwo (2003), Leksykon polskiej procedury karnej (2004). Gabriel-Węglowski Michał, dr Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, pracuje w prokuratorskim pionie zwalczania przestępczości zorganizowanej (obecnie w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku). Jest autorem monografii Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt (2008), a takŝe szeregu artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego oraz zagadnień funkcjonowania prokuratury. Gajewski Dominik, dr Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny prawa finansowego. Galewska Ewa, dr Adiunkt w Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Problemów Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz radca prawny. Gardocki Lech Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Pierwszy Prezes Sądu NajwyŜszego, kierownik Zakładu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. ksiąŝek: Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985;Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990; podręcznika Prawo karne, II wyd., Warszawa 1997.

20 Giętkowski Radosław, dr Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autorem artykułów z zakresu nauki o karze publikowanych w "Państwie i Prawie", "Palestrze", "Przeglądzie Sądowym" (m.in. Zamiana grzywny na pracę społecznie uŝyteczną, 2004, Skutki uchylania się od wykonania kary ograniczenia wolności, 2006). Girdwoyń Piotr Jest adiunktem w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania obejmują taktykę i technikę kryminalistyczną, szczególnie w zakresie prawa dowodowego i dopuszczalności tzw. dowodów naukowych, historię kryminalistyki, a takŝe zagadnienia śledcze w niemieckiej procedurze karnej. Jest autorem monografii i publikacji z tych dziedzin w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, laureatem I nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w 2000 r. za najlepszą pracę doktorską z dziedziny kryminalistyki, jak równieŝ stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta i Gemeinützige Hertie Stiftung, dzięki którym w latach przebywał w Max- Planck-Institut für internationales und ausländisches Strafrecht we Freiburgu Bryzgowijskim. Gnela Bogusława, dr hab. Profesor na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pracownik Katedry Prawa. Gniewek Edward, prof. dr hab. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego w Instytucie Prawa Cywilnego, sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, a zwłaszcza prawa rzeczowego. Golat Rafał Radca prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Ministerstwa Kultury, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wykładowca w WyŜszej Szkole Pedagogicznej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Autor licznych artykułów i publikacji ksiąŝkowych z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa własności intelektualnej. Gomułowicz Andrzej Profesor nauk prawnych dr habilitowany, profesor Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Europa Universitat Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego II kadencji. Autor ponad dziewięćdziesięciu prac naukowych z zakresu teorii podatków i prawa podatkowego, praktyki stosowania prawa podatkowego, polityki podatkowej, teorii finansów i bankowości. Gostyński Zbigniew Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. NajwaŜniejsze prace: Postępowanie sądowe co do orzeczeń w sprawach o wykroczenia, Warszawa 1976; Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody, Katowice 1984; Zawieszenie postępowania karnego, Warszawa 1994; Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań w procesie karnym, Warszawa 1997; Zawieszenie postępowania w nowym ustawodawstwie karnoprocesowym, Warszawa Publikacje takŝe w Niemczech, Holandii, USA i Japonii. Stypendysta niemieckich fundacji: Alexandra von Humboldta, Konrada Adenauera oraz Stowarzyszenia Maxa Plancka. Wykłady gościnne na uniwersytetach niemieckich i amerykańskich. W latach zatrudniony jako visiting professor w Widener University School of Law w Wilmington, Delaware (USA). Od 1989 r. aktywnie uczestniczy w pracach nad reformą prawa karnego w Polsce, będąc członkiem dwóch zespołów Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 18 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

System Informacji Prawnej

System Informacji Prawnej System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa tel.: 022 535 80 00 fax: 022 505 80 01 www.wolterskluwer.pl SIP LEX ON-LINE Baza dokumentów prawnych akty prawne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa systemu informacji prawnej - Tabela Zawartość Systemu Informacji Prawnej. L.p. Kryterium Spełnia Nie spełnia

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa systemu informacji prawnej - Tabela Zawartość Systemu Informacji Prawnej. L.p. Kryterium Spełnia Nie spełnia Mdok 61067/05/2017 L.p. Kryterium Spełnia Nie spełnia I Zawartość Systemu Informacji Prawnej 1 Baza danych Systemu musi zawierać następujące informacje: 2 akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Techniki informacji i komunikacji Zajęcia nr 4

Techniki informacji i komunikacji Zajęcia nr 4 Techniki informacji i komunikacji Zajęcia nr 4 System Informacji Prawnej LEX Stacjonarne Studia Administracji semestr zimowy 2015/2016 Dr Sylwia Kotecka CBKE, WPAiE, UWr Wprowadzenie System Informacji

Bardziej szczegółowo

System Informacji Prawnej LEX najlepsza odpowiedź na zmieniające się przepisy

System Informacji Prawnej LEX najlepsza odpowiedź na zmieniające się przepisy System Informacji Prawnej LEX najlepsza odpowiedź na zmieniające się przepisy System Informacji Prawnej LEX SIP LEX to kompletny, ujednolicony system prawodawstwa. To niezbędne narzędzie stworzone z myślą

Bardziej szczegółowo

SERWIS PRAWO I ZDROWIE PLATINUM PRACA Z PROGRAMEM

SERWIS PRAWO I ZDROWIE PLATINUM PRACA Z PROGRAMEM SERWIS PRAWO I ZDROWIE PLATINUM PRACA Z PROGRAMEM Opracowanie: Jacek Tkacz Gdańsk, 12 marca 2015 r. 1. Strona główna programu nowości Rubryka od redakcji to informacje dotyczące najnowszych zmian w prawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica Poduchowna Nr SO.2600.88.2015 Załącznik Nr 4 do Regulaminu wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej netto poniżej 30 000 euro Piątnica

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawniczych baz danych. System Informacji Prawnej LEX. Studia Niestacjonarne Prawa (Zaoczne) semestr zimowy 2015/2016

Obsługa prawniczych baz danych. System Informacji Prawnej LEX. Studia Niestacjonarne Prawa (Zaoczne) semestr zimowy 2015/2016 Obsługa prawniczych baz danych System Informacji Prawnej LEX Studia Niestacjonarne Prawa (Zaoczne) semestr zimowy 2015/2016 Dr Sylwia Kotecka CBKE, WPAiE, UWr Wprowadzenie System Informacji Prawnej LEX

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 2 Systemu Informacji Prawnej w wersji sieciowej 3

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 2 Systemu Informacji Prawnej w wersji sieciowej 3 Dostawa systemu informacji prawnej Załącznik nr 1 do umowy Lp. Przedmiot zamówienia Ilość /szt./ 1 Systemu Informacji Prawnej z Prawem Europejskim i Komentarzami w wersji sieciowej 1 2 Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 2 Publiczne bazy tekstów aktów prawnych 2 Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) http://isap.sejm.gov.pl/ ; http://sejm.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

LEX Context Podatki. System Informacji Prawnej LEX

LEX Context Podatki. System Informacji Prawnej LEX LEX Context Podatki System Informacji Prawnej LEX LEX Context Podatki LEX Context Podatki to program, który łączy najobszerniejszą na rynku bazę informacji prawnej i profesjonalnie opracowaną bazę dokumentów

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy-wyszukiwanie dokumentów

Baza wiedzy-wyszukiwanie dokumentów Baza wiedzy-wyszukiwanie dokumentów Ćw.1 W strukturze haseł dla obowiązujących aktów prawnych z Dz.U. i M.P. odnaleźć hasło: MUNDURY. Następnie wyświetlić tekst dokumentu oraz przekopiować do Word-a: tytuł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy - stanowiących załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ARR dot. systemu informacji prawnej na 2017r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 3 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia

Warszawa, dn. 3 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia Warszawa, dn. 3 kwietnia 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia II. III. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Postanowienia ogólne. 2. Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Postanowienia ogólne. 2. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ( Konfederacja ), w ramach projektu Świadomy Podatnik ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji prawnej i prawniczej. Barbara Godlewska-Bujok Rafał W. Sikorski

Źródła informacji prawnej i prawniczej. Barbara Godlewska-Bujok Rafał W. Sikorski Źródła informacji prawnej i prawniczej Barbara Godlewska-Bujok Rafał W. Sikorski Polskie prawnicze bazy danych Lex (Wolters Kluver Polska) LexPolonica (Lexis Nexis) Legalis (C.H. Beck) System Informacji

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

LEGALIS ON LINE. Suplement do Instrukcji obsługi

LEGALIS ON LINE. Suplement do Instrukcji obsługi LEGALIS ON LINE Suplement do Instrukcji obsługi 1. STRONA STARTOWA Po uruchomieniu Programu strona startowa otwiera się w podziale na dwa okna. W prawym oknie domyślnie wyświetlana jest strona startowa,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności LEX instrukcja obsługi. Spis treści

Funkcjonalności LEX instrukcja obsługi. Spis treści Spis treści 1. O Serwisach LEX...2 2. Logowanie...3 3. Praca z Programem (Ekran powitalny)...4 4. Praca z dokumentami...5 4.1 Ikony dokumentów...5 4.2 Akty prawne...6 4.2.1 Lista aktów prawnych w Haśle...7

Bardziej szczegółowo

GSP_strony_tytułowe_01.pdf :37: NR 1 stud_prawnicze_2017_01.indd :27:19

GSP_strony_tytułowe_01.pdf :37: NR 1 stud_prawnicze_2017_01.indd :27:19 2017 NR 1 2017 NR 1 Kolegium redakcyjne Redaktor naczelny: Jarosław Warylewski Członkowie: Tomasz Bąkowski, Krzysztof Grajewski, Arkadiusz Wowerka, Jakub Stelina, Piotr Uziębło Sekretarz redakcji: Maciej

Bardziej szczegółowo

Lista arbitrów Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich (zaktualizowana 18 maja 2017 roku)

Lista arbitrów Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich (zaktualizowana 18 maja 2017 roku) Lista arbitrów Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich (zaktualizowana 18 maja 2017 roku) L.p. Imię Nazwisko Zawód, specjalność Miejsce zamieszkania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Marcin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX ON-LINE. wersja 1

Instrukcja obsługi SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX ON-LINE. wersja 1 Instrukcja obsługi SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX ON-LINE wersja 1 Spis treści 1. O PROGRAMIE...5 2. WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX ON-LINE...7 2.1. Wykaz wersji programu...7 2.2. LEX Gamma on-line...7

Bardziej szczegółowo

4.1.2. Tekst dokumentu... 10. 4.1.3. Informacje o jednostce... 13. 4.1.4. Przypisy zwykłe i ogólne... 13

4.1.2. Tekst dokumentu... 10. 4.1.3. Informacje o jednostce... 13. 4.1.4. Przypisy zwykłe i ogólne... 13 Spis treści 1. O Serwisach LEX... 3 2. Logowanie... 4 3. Praca z Programem (Ekran powitalny)... 5 4. Praca z dokumentami... 6 4.1. Ikony dokumentów... 6 4.2. Akty prawne... 8 4.1.1. Lista aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

Serwis LEX SIGMA oraz Legalis. mgr Damian Klimas Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Serwis LEX SIGMA oraz Legalis. mgr Damian Klimas Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Serwis LEX SIGMA oraz Legalis mgr Damian Klimas Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Czym jest LEX? Jest to komercyjna baza aktów prawnych (także tłumaczeń), orzeczeń,

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4.1. Ikony dokumentów 7

Spis treści. 4.1. Ikony dokumentów 7 Spis treści 1. O SERWISACH LEX 4 2. LOGOWANIE 5 3. PRACA Z PROGRAMEM (EKRAN POWITALNY) 6 4. PRACA Z DOKUMENTAMI 7 4.1. Ikony dokumentów 7 4.2. Akty prawne 9 4.1.1. Lista aktów prawnych w Haśle 10 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

dowody nielegalne GRANICE PROCESU KARNEGO granice podsłuchu gwarancje procesowe LegalnoÊç działaƒ uczestników post powania

dowody nielegalne GRANICE PROCESU KARNEGO granice podsłuchu gwarancje procesowe LegalnoÊç działaƒ uczestników post powania GRANICE PROCESU KARNEGO LegalnoÊç działaƒ uczestników post powania Redakcja naukowa Dagmara Gruszecka Jerzy Skorupka czynności operacyjno-rozpoznawcze dowody nielegalne gwarancje procesowe dowody prywatne

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Orzeczenia Sądu Najwyższego i Orzeczenia Sądów Administracyjnych

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Orzeczenia Sądu Najwyższego i Orzeczenia Sądów Administracyjnych Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Orzeczenia Sądu Najwyższego i Orzeczenia Sądów Administracyjnych mgr Katarzyna Smyk Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 Spis treści I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 III. Dokumenty powiązane z wybranym hasłem 7 IV. Moje hasła 10 1)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie INFORLEX.PL BIZNES

Przewodnik po serwisie INFORLEX.PL BIZNES Przewodnik po serwisie INFORLEX.PL ...3 Nowe dokumenty w Serwisie Kalendarium...5 Wyszukiwanie tekstowe Wyniki wyszukiwania Precyzowanie wyników Sortowanie Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie po identyfikatorze

Bardziej szczegółowo

4.1.2. Tekst dokumentu... 10. 4.1.3. Informacje o jednostce... 13. 4.1.4. Przypisy zwykłe i ogólne... 13

4.1.2. Tekst dokumentu... 10. 4.1.3. Informacje o jednostce... 13. 4.1.4. Przypisy zwykłe i ogólne... 13 Spis treści 1. O Serwisach LEX...3 2. Logowanie...4 3. Praca z Programem (Ekran powitalny)...5 4. Praca z dokumentami...6 4.1. Ikony dokumentów...6 4.2. Akty prawne...8 4.1.1. Lista aktów prawnych w Haśle...9

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH KCSC 1410 33 / 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH PRAWO UPADŁOŚCIOWE W PRAKTYCE SĄDOWEJ ZałoŜenia programowe Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

1. O SERWISACH LEX 4 2. LOGOWANIE 5 3. PRACA Z PROGRAMEM (EKRAN POWITALNY) 6 4. PRACA Z DOKUMENTAMI 7

1. O SERWISACH LEX 4 2. LOGOWANIE 5 3. PRACA Z PROGRAMEM (EKRAN POWITALNY) 6 4. PRACA Z DOKUMENTAMI 7 Spis treści 1. O SERWISACH LEX 4 2. LOGOWANIE 5 3. PRACA Z PROGRAMEM (EKRAN POWITALNY) 6 4. PRACA Z DOKUMENTAMI 7 4.1. Ikony dokumentów 7 4.2. Akty prawne 9 4.1.1. Lista aktów prawnych w Haśle 10 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wersja serwerowa - intranet (aplikacja) -... szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wersja serwerowa - intranet (aplikacja) -... szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja serwerowa intranet (aplikacja)... szt. Wersja serwerowa Intranet (aplikacja) oznacza aplikację zainstalowaną na serwerze w sieci LAN właściwego sądu, aktualizowaną przez

Bardziej szczegółowo

Po otrzymaniu płyt DVD z kolejnymi aktualizacjami programu naleŝy postąpić tak samo jak w przypadku instalacji.

Po otrzymaniu płyt DVD z kolejnymi aktualizacjami programu naleŝy postąpić tak samo jak w przypadku instalacji. Instrukcja obsługi Wprowadzenie Program Informacji Prawej 3P to profesjonalna publikacja elektroniczna, która dostarcza niezbędnych, stale aktualizowanych informacji prawnych. Program przygotowany został

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-92/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Po otrzymaniu dysków CD z kolejnymi aktualizacjami programu naleŝy postąpić tak samo jak w przypadku instalacji.

Po otrzymaniu dysków CD z kolejnymi aktualizacjami programu naleŝy postąpić tak samo jak w przypadku instalacji. Instrukcja obsługi Wprowadzenie Program Informacji Prawej 3P to profesjonalna publikacja elektroniczna, która dostarcza niezbędnych, stale aktualizowanych informacji prawnych. Program przygotowany został

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-90/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski- studia w WSB w Gdańsku Patronat nad studiami

Bardziej szczegółowo

Techniki informacji i komunikacji

Techniki informacji i komunikacji Techniki informacji i komunikacji Prowadzący: mgr Tobiasz Gajda Centrum Badań Problemów Prawnych I Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej UWr Kontakt: tobiasz.gajda@uwr.edu.pl Zaliczenie przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

dyskurs nauki i praktyki

dyskurs nauki i praktyki dyskurs nauki i praktyki Uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej prof. dra hab. Ireneusza Kunickiego Sopot 2015 ! Currenda Sp. z o.o. al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KCSC 1410-88 / 07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Celem oferowanej sesji szkoleniowej dla sędziów i referendarzy

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądów Powszechnych

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądów Powszechnych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądów Powszechnych mgr Katarzyna Smyk Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Prawo w biznesie. Opis kierunku. WSB Gdynia - Studia I stopnia. Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni?

Prawo w biznesie. Opis kierunku. WSB Gdynia - Studia I stopnia. Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni? Prawo w biznesie WSB Gdynia - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni? Na kierunku prawo w biznesie kształcimy osoby, które będą posiadały jednocześnie

Bardziej szczegółowo

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej 2016-01-26 16:08 TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 5/2016 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 oraz art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE ( 8 września 2014) Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego programu informacji prawnej wraz z comiesięczną aktualizacją dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

1. O SERWISACH LEX 4 2. LOGOWANIE 5 3. PRACA Z PROGRAMEM 6 4. PRACA Z DOKUMENTAMI 9

1. O SERWISACH LEX 4 2. LOGOWANIE 5 3. PRACA Z PROGRAMEM 6 4. PRACA Z DOKUMENTAMI 9 Spis treści 1. O SERWISACH LEX 4 2. LOGOWANIE 5 3. PRACA Z PROGRAMEM 6 3.1. Ekran powitalny 6 3.2. Interaktywne panele i pulpity 7 3.3. Ustawienia 9 4. PRACA Z DOKUMENTAMI 9 4.1. Ikony dokumentów 9 4.2.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rządowy Proces Legislacyjny Opis działania Pomocnik użytkownika Warszawa, 2015 r. Spis treści Kto zamieszcza informacje w systemie RPL... 4 Podstawowy sposób korzystania z systemu

Bardziej szczegółowo

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik Andrzej Arendarski Wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, polityk i działacz samorządu gospodarczego, b. poseł na Sejm, minister w rządzie Hanny Suchockiej płk dr Ryszard Bełdzikowski b. szef Wywiadu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do sondażu cenowego OrSO.272.28.2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup elektronicznego systemu informacji prawnej z 24 miesięczną aktualizacją. Licencja

Bardziej szczegółowo

System Informacji Prawnej LEGALIS

System Informacji Prawnej LEGALIS System Informacji Prawnej LEGALIS mgr Katarzyna Smyk Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej e-mail: katarzyna.smyk@uwr.edu.pl Czym jest Legalis? Jest to komercyjna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/dostawy/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/dostawy/ Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/dostawy/ Gdynia: Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Kredyt konsumencki i ochrona konsumenta bankowego Warszawa, 3-4 października 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Sonata. Udział w niniejszym seminarium pozwala na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Szepietowo, dn. 15.07.2014 r. IB.131.3.2014

Zapytanie ofertowe. Szepietowo, dn. 15.07.2014 r. IB.131.3.2014 IB.131.3.2014 Szepietowo, dn. 15.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Urząd Miejski w Szepietowie zaprasza do składania ofert na dostawę, instalację, wdrożenie, uruchomienie systemu informacji prawnej, składającego

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm.

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. 20.10.2015 r., Warszawa Cel szkolenia: Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe.

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 27 lutego Warszawa NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Status i rola Data Protection Officer a następcy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 1410 01 / 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH. ZałoŜenia programowe Celem szkolenia jest umoŝliwienie

Bardziej szczegółowo

Lista ikonek stosowanych do oznaczenia róŝnych nośników:

Lista ikonek stosowanych do oznaczenia róŝnych nośników: Korzystając z przeglądarki internetowej otwórz stronę http://www.bibliotekacen.pl. Wejdź w zakładkę katalog on-line, następnie wybierz Bibliotekę Pedagogiczną w Koszalinie. Informacje o zbiorach Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć.

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć. Harmonogram zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2016 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu Nabór 2013 rok III 1. Terminy zajęć, liczba jednostek szkoleniowych Semestr I: od stycznia

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 29 maja Warszawa NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzeczeń... XI XV XXXI Wstęp... 1 Rozdział I. Wprowadzenie... 11 1. Rozważania ogólne... 11 2. Geneza inspiracji materią postępowań dyscyplinarnych... 12 3. Pole

Bardziej szczegółowo

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU RADCOWSKIEGO I ADWOKACKIEGO. termin: kwietnia 2011 r., Warszawa koszt udziału: 1400 zł + 23% VAT

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU RADCOWSKIEGO I ADWOKACKIEGO. termin: kwietnia 2011 r., Warszawa koszt udziału: 1400 zł + 23% VAT KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU RADCOWSKIEGO I ADWOKACKIEGO termin: 15-19 kwietnia 2011 r., Warszawa koszt udziału: 1400 zł + 23% VAT Szanowni Państwo, Stosowanie do zapisów Ustawy o radcach prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

1. O SERWISACH LEX 4 2. LOGOWANIE 5 3. PRACA Z PROGRAMEM 7 4. PRACA Z DOKUMENTAMI 10

1. O SERWISACH LEX 4 2. LOGOWANIE 5 3. PRACA Z PROGRAMEM 7 4. PRACA Z DOKUMENTAMI 10 Spis treści 1. O SERWISACH LEX 4 2. LOGOWANIE 5 3. PRACA Z PROGRAMEM 7 3.1. Ekran powitalny 7 3.2. Interaktywne panele i pulpity 8 3.3. Ustawienia 9 4. PRACA Z DOKUMENTAMI 10 4.1. Ikony dokumentów 10 4.2.

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI kontrola realizowana przez: 1. sądy powszechne 2. sądy administracyjne 3. sądy powszechne i sądy administracyjne Polska? model

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KCSC 0780-47/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Proponowana sesja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo