elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG czerwiec 2011

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Instalacja programu... 5 Klucze licencyjne... 5 Interfejs programu... 6 Panel nawigacji... 6 Menu główne... 7 Funkcje grupy Plik... 7 Funkcje grupy Widok... 7 Funkcje grupy Narzędzia... 7 Funkcje grupy Raporty... 8 Funkcje grupy Faktury... 8 Funkcje grupy Magazyny... 9 Funkcje grupy Komunikacja... 9 Funkcje grupy Pomoc... 9 Ustawienia programu Autodetekcja Logowanie Wykres / Raport Kasy Faktury VAT na fakturze Wersja Sklepy Kasy i bazy towarowe Połączenia programu z kasami Edycja bazy towarowej Dodawanie towarów

3 Usuwanie towarów Edycja towarów Kopiowanie towaru Kreator bazy towarowej Raporty Filtrowanie doraźne Filtry zdefiniowane Raport alkoholowy Raport Sprzedaż Faktury Faktura bez paragonu Faktura na podstawie paragonu Lista faktur Lista kontrahentów Moduł Magazyn Zakładanie magazynu Bilans otwarcia magazynu Przyjęcia na magazyn Przesunięcia międzymagazynowe Zawartośd magazynu Usuwanie magazynów i dokumentów magazynowych Wsparcie techniczne

4 WSTĘP Program minimag ma za zadanie ułatwid zarządzanie sprzedażą detaliczną na kasach ELZAB. Program jest rozwijany we współpracy z producentem kas, a dzięki ciągłej aktualizacji, zapewniona jest prawidłowa i bezpieczna wymiana danych z kasami, niezależnie od ich modelu i daty produkcji. minimag w wersji podstawowej obsługuje wyłącznie kasy z numerem NIP posiadacza licencji, podłączone do komputera przez połączenia przewodowe, które program doraźnie wykrywa (autodetekcja). Połączenie z kasą umożliwia odczytanie i zapisanie w programie jej bazy towarowej, zmiany w bazie lub załadowanie nowej bazy na kasę. Program odczytuje dane o sprzedaży na kasach i prezentuje je w postaci tabel i wykresów. Ilośd kas i baz towarowych w programie jest nieograniczona. Każdy towar identyfikowany przez PLU ma swoją kartotekę, w której zapisane są jego dane i opcjonalnie, ostatnia cena zakupu. Program ułatwia operowanie bazą towarową i pozwala przesyład na kasę jej aktualizacje, takie jak nowe towary, zmiany cen, zmiany nazw itp. Funkcja fakturowania umożliwia wystawienie faktur VAT na podstawie odczytanego z kasy paragonu lub bez powiązania z paragonem. Wersję podstawową można rozszerzyd o dodatkowe moduły Magazyn i Połączenia zdefiniowane dostępne na zasadzie licencji rocznej. Moduł Magazyn pozwala zakładad magazyny kontrolujące ilośd towarów. Magazyn tworzy się na podstawie wybranych pozycji bazy towarowej. Ilośd magazynów jest nieograniczona. Stan otwarcia magazynu określa dokument bilansu otwarcia, a zmiany stanu powodują dokumenty przyjęd i przesunięd magazynowych oraz odczyty sprzedaży z kas z nim powiązanych. Moduł Połączeo zdefiniowanych umożliwia zapisanie w programie parametrów połączenia z kasami w trybie innym niż doraźne (autodetekcja). Dzięki modułowi program może łączyd się z kasami przez połączenia zdefiniowane przewodowe, modemowe i internetowe. Moduł jest licencjonowany na dwa sposoby: licencja podstawowa pozwala zdefiniowad do 5 połączeo, licencja rozszerzona nie ogranicza ilości połączeo. Dla dealerów kas ELZAB dostępna jest odpłatna wersja programu obsługująca kasy z dowolnym numerem NIP, zwana profesjonalną. Moduły dodatkowe nie są dostępne dla wersji profesjonalnej. Program działa na komputerach z systemami MS Windows XP, Vista, Windows 7 (32 i 64 bit), a do współpracy z kasami potrzebne są akcesoria połączeniowe: przewody, modemy, multipleksery, które opisuje instrukcja Okablowanie. UWAGA: Niniejsza instrukcja opisuje jedynie podstawowe funkcje i elementy interfejsu programu. Oznacza to, że może nie zawierad informacji o najnowszych drobnych ulepszeniach i poprawkach. Szczegółowych informacji na temat takich cech programu, udziela Elzab Soft. 4

5 INSTALACJA PROGRAMU Przed przystąpieniem do instalacji programu minimag należy wykonad zaległe, ważne aktualizacje systemu MS Windows XP, Vista, Windows 7 (64 i 32 bit). Aktualny i prawidłowo działający system operacyjny oraz Windows Installer to niezbędne warunki do zainstalowania platformy.net i serwera MS SQL CE. Minimalne parametry sprzętowe komputera: Procesor 1GHz Intel Pentium lub jego ekwiwalent 512MB RAM 100MB wolnej przestrzeni dyskowej Monitor 1024 x 786 high color, 32 bit Sprawne porty komunikacyjne: USB lub RS232 Zaleca się wykonanie instalacji za pomocą najnowszego instalatora, dostępnego na stronie Elzab Soft oraz korzystanie z aktualizacji, bowiem wcześniejsze wersje programu mogą nie posiadad opisywanej w instrukcji funkcjonalności. Po wykonaniu instalacji program uruchamia się w wersji testowej, która działa bez klucza licencyjnego przez 14 dni od daty pierwszego zainstalowania. W wersji testowej dostępna jest nieograniczona funkcjonalnośd, można obsługiwad kasy ELZAB z dowolnym numerem NIP oraz korzystad z modułów Magazyn oraz Połączenia zdefiniowane. KLUCZE LICENCYJNE Aby uruchomid program minimag w wersji licencjonowanej należy wykupid licencję na odpowiednią wersję programu i wczytad do niego otrzymany klucz licencyjny za pomocą funkcji Pomoc->Wczytaj licencję. Po wczytaniu klucza dostępna jest jedynie funkcjonalnośd objęta licencją. Aktualne i szczegółowe informacje o cenach i warunkach zakupu licencji można znaleźd na stronie Elzab Soft. 5

6 INTERFEJS PROGRAMU Po uruchomieniu program minimag otwiera się w oknie o strukturze przypominającej eksploratora Windows. W zależności od wersji pasek tytułowy okna podaje ilośd dni, pozostałych do testowania lub nazwę firmy, która zakupiła licencję na program. Pasek menu grupuje główne funkcje programu, panel po lewej stronie ułatwia nawigację po głównych elementach obsługiwanej struktury handlowej i dostęp do raportów. Centralny panel jest miejscem gdzie wyświetlają się okna prezentujące pozycje drzewa nawigacji, zorganizowane w formie zakładek. W obszarach obu paneli działa menu kontekstowe, uruchamiane prawym klawiszem myszki. Funkcje menu kontekstowego zwykle odnoszą się do elementów aktywnych lub zaznaczonych. Rekord zaznaczony jest podświetleniem zgodnie z ustawieniami systemu (domyślnie kolor niebieski). PANEL NAWIGACJI Zawartośd panel nawigacji możemy określid za pomocą funkcji Widok na pasku menu. Kwadrat z plusem oznacza, że element można rozwinąd. Elementy panelu nawigacji: Sklepy punkty sprzedaży z kasami Bazy towarowe bazy towarowe kas Kasy kasy zapisane w programie Raporty raporty na podstawie odczytanych z kas danych o sprzedaży Sygnalizacja stanu kasy za pomocą ikon: kolorowa kasa podłączona doraźnie lub zdefiniowana wyszarzana kasa nie podłączona z wykrzyknikiem konieczna aktualizacja lub inicjalizacja kasy Szerokośd panelu można ustawid myszką. 6

7 MENU GŁÓWNE Podstawowe funkcje programu minimag są dostępne na pasku menu. Grupy funkcji można otworzyd kliknięciem myszką lub skrótem klawiaturowym (Alt + podkreślona litera), niektóre funkcje mają własne skróty. FUNKCJE GRUPY PLIK 1. Autodetekcja klawisz skrótu F6 Zestawia doraźne połączenia do kas podłączonych do komputera przewodowo 2. Przerwij autodetekcję klawisz skrótu Ctrl+Del Przerywa autodetekcję. 3. Import z pliku Importuje do nowej bazy towarowej programu pliki z towarami, grupami towarowymi, jednostkami miary, stawkami VAT, razem lub osobno. 4. Eksport do pliku Eksportuje do pliku z bazy towarowej w programie: towary, grupy towarowe, jednostki miary, stawki VAT, razem lub osobno. 5. Preferencje Ustawienia ogólnych opcji programu 6. Zakoocz Zamyka program. FUNKCJE GRUPY WIDOK Ustawiają zawartośd panelu nawigacji. Do wyboru: Wszystko, Sklepy, Bazy towarowe, Kasy, Raporty. FUNKCJE GRUPY NARZĘDZIA 1. Kompaktowanie bazy danych Zmienia sposób rozmieszczenia pliku bazy danych na dysku, co poprawia wydajnośd działania programu. Należy je wykonywad okresowo. 2. Usuwanie danych sprzedaży Usuwa dane o sprzedaży za dany okres. Przydatne dla zmniejszenia rozmiarów bazy danych. Usunięte dane będą dostępne jedynie we wcześniejszych kopiach bezpieczeostwa bazy danych. 3. Formatowanie bazy danych Usuwanie wszystkich rekordów z bazy danych. Po wykonaniu formatu baza będzie pusta. 4. Kopia bezpieczeostwa bazy danych Tworzy aktualną kopię bazy danych programu. Plik z rozszerzeniem BAK. 5. Przywracanie bazy danych Przywraca bazę danych z kopii bezpieczeostwa. 7

8 6. Definiowanie filtrów Pozwala zdefiniowad nowy filtr dla raportów sprzedaży. 7. Lista filtrów Lista zdefiniowanych w programie filtrów z możliwością ich usuwania lub dodania nowych. 8. Polecenia SQL Pozwala zadad zapytanie SQL do bazy minimag.sdf, wyświetlid jego wyniki i wyeksportowad je do pliku. FUNKCJE GRUPY RAPORTY 1. Utarg dzienny Raportuje utarg dzienny na kasach w zadanym okresie. 2. Utarg miesięczny Raportuje utarg miesięczny na kasach w zadanym okresie. 3. Bestsellery Lista najlepiej sprzedawanych towarów w zadanym okresie. Długośd listy określa się w Preferencjach programu. 4. Towary niechodliwe Lista towarów generujących najmniejszy utarg w zadanym okresie. 5. Średni koszyk dzienny Średnia wartośd koszyka (paragonu) w ciągu dnia w zadanym okresie. 6. Średni koszyk miesięczny Średnia wartośd koszyka (paragonu) w ciągu miesiąca w zadanym okresie. 7. Dzienna ilośd kupujących Ilośd kupujących (paragonów) w ciągu dnia w zadanym okresie. 8. Miesięczna ilośd kupujących Ilośd kupujących (paragonów) w ciągu miesiąca w zadanym okresie. 9. Raport alkoholowy Roczny raport (oświadczenie dla ZUS) o sprzedaży napojów alkoholowych (wymagane założenie odpowiednich grup towarowych w bazach i zdefiniowanie filtrów). 10. Sprzedaż Szczegółowy raport sprzedaży na kasach (towary na paragonach). FUNKCJE GRUPY FAKTURY 1. Wystawianie faktur Wystawianie faktury sprzedażowej VAT bez paragonu. 2. Faktura na podstawie paragonu Wystawienie faktury sprzedażowej VAT na podstawie paragonu odczytanego z kasy. 3. Lista faktur Przegląd i edycja faktur wystawionych w programie. 4. Lista kontrahentów Przegląd i edycja danych kontrahentów. 8

9 FUNKCJE GRUPY MAGAZYNY 1. Lista magazynów Przegląd i edycja magazynów w programie. 2. Bilansy otwarcia Przegląd i edycja bilansów otwarcia magazynów. 3. Przyjęcia zewnętrzne Przegląd i edycja dokumentów przyjęcia towarów na magazyny. 4. Przesunięcia międzymagazynowe Przegląd i edycja dokumentów przesunięd towarów między magazynami. FUNKCJE GRUPY KOMUNIKACJA 1. Odczyt sprzedaży Odczytuje sprzedaż z kas podłączonych doraźnie (autodetekcja), albo z kas podłączonych na stałe (połączenia zdefiniowane). 2. Aktualizacja kas (zmienione/nowe) Wysyła na kasy, które mają połączenia zdefiniowane towary zmienione lub nowe. FUNKCJE GRUPY POMOC 1. O programie Informacja o wersji programu, producencie, licencji i aktywnych modułach 2. Pomoc klawisz skrótu F1 Otwiera niniejszą instrukcję w formacie PDF. 3. Wczytaj licencję Wczytuje plik z kluczem licencyjnym. 4. Sprawdź dostępnośd aktualizacji Sprawdza czy wersja programu jest najnowsza. 5. Zmiana stawek VAT Otwiera instrukcje producenta kas dotyczące zmiany stawek VAT. 9

10 USTAWIENIA PROGRAMU Domyślne ustawienia programu minimag można zmienid po uruchomieniu funkcji Plik->Preferencje. Opcje ustawieo są pogrupowane na zakładkach tematycznych. AUTODETEKCJA Domyślnie zaznaczono wszystkie możliwe prędkości i wszystkie dostępne w systemie porty COM (sprzętowe i wirtualne). Po usunięciu zaznaczenia Wszystkie można ograniczyd zakres prędkości i portów, co istotnie skraca czas wykonywania autodetekcji. LOGOWANIE Po zaznaczeniu Zabezpiecz program hasłem użytkownik może wprowadzid hasło do programu. Po zapisaniu tego ustawienia, program będzie po każdym uruchomieniu wymagał podania hasła. Pole Stare hasło jest aktywne przy operacji zmiany hasła na nowe. 10

11 WYKRES / RAPORT Wybór formy wykresów dla raportów, długości listy raportów Bestsellery i Towary niechodliwe oraz dokładności prezentowania ilości. KASY Program minimag przy połączeniu z kasą konfiguruje ją zgodnie z zaznaczeniami. Między innymi, blokuje bezpośrednią edycję bazy towarowej na kasie, dla zachowania spójności programu z bazą towarową kasy. UWAGA: Ilustracja pokazuje domyślne zaznaczenia bitów konfiguracji. Zmiana zaznaczeo może spowodowad niewłaściwe działanie programu, dlatego nie jest zalecana użytkownikom mniej zaawansowanym. FAKTURY Wybór sposobu numeracji faktur, ustawienie przedrostka numeracji. Określenie domyślnego terminu płatności w dniach. Edycja danych adresowych podmiotu wystawiającego fakturę VAT oraz numeru rachunku dla przelewów. 11

12 VAT NA FAKTURZE Edycja słownika stawek VAT używanych na fakturze VAT. Jednocześnie można wprowadzid 7 stawek. WERSJA Informacja o zainstalowanej wersji programu minimag. Opcja automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji (domyślnie zaznaczona) przy uruchamianiu programu. Łącze doraźnego sprawdzania dostępności aktualizacji. UWAGA: Wykonanie aktualizacji nie zmienia stanu danych zapisanych w bazie programu. 12

13 SKLEPY Sklepy oznaczają punkty sprzedaży, w których pracują zapisane w programie kasy. Zapisanie kasy w programie wymaga przypisania jej do jednego ze sklepów. Nowy sklep do programu można dodad przy dodawaniu nowej kasy lub w oknie listy sklepów otwieranym kliknięciem grupy Sklepy w panelu nawigacji. Formularz dodawania nowego sklepu wymaga podania numeru sklepu na liście (program podpowiada pierwszy wolny) i nazwy sklepu (maksymalnie 30 znaków uwzględniając spacje). Nazwy i numery sklepów na liście można zmieniad po wybraniu Edytuj. Sklepy z listy można usuwad tylko w przypadku kiedy nie ma przypisanych do nich kas. KASY I BAZY TOWAROWE Dodanie nowej kasy do programu wymaga zestawienia z nią połączenia, w trybie doraźnym (autodetekcja), albo w trybie zdefiniowanym dostępnym dla posiadaczy ważnej licencji na moduł Połączeo zdefiniowanych. Po połączeniu z nową kasą program wyświetli okno Konfiguracja kasy. Aby zapisad nową kasę należy: 1. Nadad jej nazwę 2. Wybrad sklep z listy lub nowy 3. Jeśli współpracuje z drukarką Kuchta, zaznaczyd opcję Karta konfiguracji podaje dane techniczne kasy i jej zdjęcie. Konfigurację kasy zapisujemy przyciskiem Zastosuj. 13

14 Po zapisaniu konfiguracji nowej kasy należy przypisad jej bazę towarową, wykonując odczyt jej bazy towarowej albo inicjalizację kasy jedną z wcześniej zapisanych w programie baz towarowych. Przypisanie bazy towarowej wykonuje się na kartotece kasy otwieranej kliknięciem na kasę w panelu nawigacji lub na liście kas. Wybiera się zakładkę Zaawansowane, i w jej panelu Baza towarowa zaznacza się odczyt bazy towarowej z kasy lub inicjalizację wybraną z listy bazą. Operację uruchamia się przyciskiem Wykonaj. Warunkiem prawidłowego wykonania inicjalizacji jest zgodnośd formatu wybranej bazy z modelem kasy (ilośd PLU, ilośd grup, maksymalna długośd nazwy towaru) oraz zgodnośd słownika stawek VAT (UWAGA: stawki VAT na kasie trzeba ustawid ręcznie). 14

15 POŁĄCZENIA PROGRAMU Z KASAMI Wersja podstawowa programu minimag udostępnia jedynie doraźne połączenia przewodowe z kasami, obsługiwane przez funkcję Autodetekcja. Dla użytkowników modułu Połączeo zdefiniowanych dostępna jest dodatkowo obsługa połączeo zdefiniowanych przewodowych i zdalnych (modemy i multipleksery LAN). Aby zestawid zdefiniowane połączenie z kasą należy otworzyd jej kartotekę i wybrad zakładkę Połączenia. Wybieramy Połączenie zdefiniowane i określamy jego parametry, a następnie testujemy poprawnośd ustawieo. Jeśli test wypadł pozytywnie, zapisujemy połączenie w programie. Po zapisaniu, kasa będzie prezentowana na liście z atrybutem Połączenie Zdefiniowane i będzie zaznaczona zielonym podświetleniem, tak jak kasa wykryta przez Autodetekcję. Jeśli chcemy zestawid połączenie doraźne z kasą zadeklarowaną, jako połączoną w sposób zdefiniowany, wybieramy opcję Autodetekcja na zakładce kartoteki kasy Połączenia, zapisujemy połączenie i uruchamiamy autodetekcję. 15

16 EDYCJA BAZY TOWAROWEJ Program minimag może zapisad i obsługiwad dowolną ilośd kas i związanych z nimi baz towarowych. Nazwa bazy towarowej jest dowolna, ważne aby była jednoznaczna i łatwa do rozpoznania. Użytkownik może zmieniad zawartośd bazy w programie, co sygnalizowane jest ikonami z wykrzyknikiem powiązanych z nią sklepów i kas. Zakres zmian ograniczony jest formatem powiązanej z bazą najmniejszej kasy, takimi jak: maksymalna ilośd towarów, maksymalna ilośd znaków w nazwie towaru, maksymalna ilośd i maksymalny numer grupy. W programie można zakładad nowe bazy towarowe nie powiązane z konkretnymi kasami, ale nawet w takim przypadku wybiera się dla nich format modelu kasy, który ogranicza bazę w zakresie PLU, nazwy i grup itd. Otwarcie bazy towarowej do edycji polega na otwarciu jej zawartości w panelu operacyjnym. Następuje to po jej podwójnym kliknięciu w panelu nawigacyjnym lub na liście baz. Zmiany w bazie towarowej mają dwojaki charakter ze względu na koniecznośd wykonania raportów na kasie: zmiany nie wymagające wykonania raportu, np. dodanie nowego towaru i zmiana ceny detalicznej, zmiany wymagające wykonanie raportu, np. usuwanie towarów. 16

17 DODAWANIE TOWARÓW Nowy towar do bazy możemy dodad na kilka sposobów, na przykład korzystając z przycisku Nowy dostępnego pod arkuszem otwartej bazy. Na kartotece towaru znajdują się pola obowiązkowe: PLU, Nazwa, VAT, cena detaliczna. Program podpowiada pierwszy wolny numer PLU w bazie. Na zakładce Dane podstawowe znajdują się także następujące pola opcjonalne: 1. Kod kreskowy kod można wprowadzid ręcznie lub za pomocą czytnika kodów. Jeśli wprowadzimy kod obecny już w bazie wyświetli się kartoteka towaru do aktualizacji danych. 2. Grupa wybieramy grupę z listy lub tworzymy nową. 3. Blokada można zablokowad sprzedaż towaru (wymagana aktualizacja bazy na kasie). 4. Jednostka miary wybieramy z listy albo dodajemy nową. 5. Ilośd miejsc po przecinku 0, 1, 2 lub 3 miejsca po przecinku. 6. Opakowanie zaznaczamy jeśli towar sprzedawany w opakowaniu zwrotnym. 7. Powiązany z zaznaczamy jeśli sprzedaż wiązana z wybranym innym towarem. 8. Cena zakupu netto aktualna cena zakupu netto jednostki towaru, pozwala kontrolowad aktualny poziom marży handlowej. 9. Data zakupu program podpowiada datę edycji kartoteki. 10. Opis krótki opis do wprowadzonych danych 17

18 ZAKŁADKA ZAAWANSOWANE Waga można wprowadzid numer wagi współpracującej z kasą, opcja dostępna dla modeli kas Eco, Delta Max i Alfa Max Stan magazynowy łączna ilośd towaru w magazynach powiązanych z bazą towarową. Szczegóły wyświetlają stan towaru na poszczególnych magazynach. Symbol PKWiU umożliwia wprowadzenie symbolu PKWiU (podpowie się przy wystawianiu faktur). ZAKŁADKA KODY DODATKOWE Lista kodów dodatkowych dla towaru. Użytkownik może dodawad lub usuwad z niej kody. Opcja dostępna dla baz powiązanych z kasami, które obsługują kody dodatkowe. Nowy towar do bazy można także dodad funkcją menu kontekstowego Wklej, jeśli wcześniej skopiowaliśmy do schowka towary z innej bazy towarowej. 18

19 USUWANIE TOWARÓW Aby usunąd towar z bazy towarowej należy go zaznaczyd podświetleniem, a następnie użyd przycisku Usuo umieszczonego pod arkuszem bazy lub za pomocą funkcji menu kontekstowego Usuo podświetlone. Jednoczesne usuwanie wielu towarów można wykonad po zaznaczeniu ich myszką z przyciśniętym klawiszem Ctrl (selektywne dodawanie) lub Shift (dodawanie sąsiednich). Usunięte w programie towary zostaną usunięte na kasach dopiero po użyciu funkcji Aktualizuj na podłączonych kasach. Usuwanie towarów jest związane z koniecznością wykonania raportu na kasie, dlatego aktualizacja obejmująca dodawanie towarów i zmianę cen i aktualizacja obejmująca usuwanie towarów są uruchamiane oddzielnie. EDYCJA TOWARÓW Dane towaru, oznaczonego numerem PLU w bazie można zmienid w pełnym zakresie, zaznaczając towar podświetleniem i korzystając z przycisku Popraw dostępnego pod arkuszem bazy towarowej lub z funkcji menu kontekstowego Edytuj. Wyświetla się okno kartoteki towaru, w którym można zmieniad dane. Uwaga, program nie obsługuje funkcji cofania zmian i dane przed zmianami można zapisad jedynie w formie eksportu bazy towarowej do pliku lub kopii bezpieczeostwa całej bazy programu. Zmiany danych o towarze wykonane w programie przenosi się na kasy za pomocą funkcji Aktualizuj. KOPIOWANIE TOWARU Użycie przycisku Kopiuj, znajdującego się pod arkuszem bazy towarowej, wyświetli okno definiowania nowego towaru w bazie z danymi takimi jak towar zaznaczony podświetleniem. Program wpisze w pola nowego towaru taką samą stawkę VAT, grupę, jednostkę miary, dokładnośd ilości. Dane te można przed zapisaniem zmienid lub zaakceptowad. Kopiowanie jest przydatne, kiedy chcemy dodawad do bazy kolejno towary zbliżone tymi parametrami. Kopiowanie w innym kontekście występuje jako funkcja menu podręcznego Kopiuj zaznaczone, która kopiuje zaznaczone towary do schowka. Możemy je następnie wkleid do innej bazy towarowej, na przykład do nowo utworzonej. UWAGA: przy wklejaniu do nowej bazy przeniosą się tylko parametry towaru zgodne z formatem bazy docelowej i jej słownikami (jednostki miary, stawki VAT, grupy towarowe). 19

20 KREATOR BAZY TOWAROWEJ Bazę towarową można odczytad z kasy ale można ją także stworzyd od podstaw w programie minimag a następnie wysład ją na podłączoną kasę funkcją inicjalizacji. Do utworzenia nowej bazy służy tak zwany Kreator nowej bazy towarowej uruchamiany przyciskiem Dodaj umieszczonym pod listą baz towarowych zapisanych w programie. Listę otwiera się podwójnym kliknięciem ikony Bazy towarowe w panelu nawigacyjnym. Aby utworzyd nową bazę towarową należy: 1. Nadad jej unikalną nazwę 2. Wybrad typ kasy, któremu będzie odpowiadad 3. Wybrad opcję pustej bazy lub skopiowad towary z bazy wcześniej zapisanej w programie. 20

21 Mechanizmy tworzenia bazy towarowej są takie same, niezależnie od tego czy wybrano opcję pustej bazy, czy zawierającej towary z bazy już istniejącej. Użytkownik może do tworzenia nowej bazy użyd każdej bazy towarowej zapisanej w systemie, nawet takiej, której podstawowe parametry nie są zgodne z wybranym typem kasy. Oznacza to jednak, że zanim zapiszemy nowo utworzoną bazę trzeba będzie ją odpowiednio uporządkowad i przeformatowad w zakresie PLU, grup towarowych, długości nazw itd. Tworzenie nowej bazy ułatwiają funkcje: przesunięcia PLU, kopiowania grup, lista błędów, przycinanie długości nazw i kontrola ich unikalności. Do nowej bazy zostają dodane towary zaznaczone. Aby sprawdzid poprawnośd danych, należy użyd przycisku Dalej. Jeśli towar nie spełnia warunków formatu, program zaznacza go na czerwono. Obok zaznaczeo kopiowania PLU i grup wyświetla się informacja o ilości PLU i grup w nowej bazie (ilośd aktualna/ilośd maksymalna); kolor zielony oznacza poprawnośd, kolor czerwony oznacza przekroczenie limitów. Tworzenie nowej bazy ułatwiają także liczniki, mechanizm filtrowania, grupowe zaznaczenia i możliwośd wklejania ze schowka towarów z baz istniejących. Nową bazę towarową można zapisad w programie wtedy kiedy wszystkie wprowadzone do niej towary mają zgodny z nią format danych określony przypisanym jej modelem kasy. 21

22 RAPORTY Regularne odczytywanie sprzedaży z kas umożliwia analizowanie jej wyników dzięki raportom programu minimag. Raporty mają postad tabel i wykresów, obejmujących zakres danych określany przez użytkownika. Zakres można definiowad według czasu, sklepów, kas, baz towarowych i grup towarowych. Raporty można drukowad oraz eksportowad do formatów: XLS, PDF, DOC, RTF, RPT (format Crystal Reports). Dostępne w programie raporty można wyświetlid i uruchomid w panelu nawigacyjnym na gałęzi Raporty lub w podgałęziach Raporty dla Sklepów, Baz towarowych, Kas. Oprócz zestawu raportów można wydobywad dane z bazy programu za pomocą bezpośrednich zapytao SQL. W tym celu należy uruchomid funkcję Narzędzia->Polecenia SQL. Wynik można wyeksportowad do pliku tekstowego z separatorem w formie tabulatora, średnika lub przecinka. 22

23 Zakres raportów można dostosowad do potrzeb użytkownika funkcją filtrowania. Można z niej korzystad doraźnie lub definiowad filtry stałe. FILTROWANIE DORAŹNE Doraźnie w wyświetlanym raporcie można wskazad okres od dnia do dnia oraz zdefiniowad filtr wybierając: sklep, bazę towarową, kasę i grupę towarową. Przycisk Wyczyść ustawia pola wyboru w panelu Filtry na wszystkie. FILTRY ZDEFINIOWANE Oprócz filtrów doraźnych można dane w raporcie filtrowad za pomocą filtrów wcześniej zdefiniowanych przez użytkownika. Filtr zdefiniowany może byd zastosowany do każdego raportu oprócz raportu sprzedaży. Aby zdefiniowad filtr należy uruchomid funkcję Narzędzia->Lista filtrów lub użyd przycisk Podgląd w panelu Filtrowanie zaawansowane w oknie raportu. Lista filtrów wyświetla wszystkie filtry zdefiniowane oraz kryteria filtru zaznaczonego na liście. Można dodawad nowe filtry na listę lub usuwad. 23

24 Po uruchomieniu przycisku Dodaj otwiera się okno definiowania nowego filtra, za pomocą którego można ustalad jego kryteria. Kryteria definiuje się kolejno wybierając: sklepy, kasy, bazy towarowe i grupy towarowe. Kolejne wybory zatwierdza się przyciskiem Dalej. Po ustawieniu kryteriów należy podad unikalną nazwę filtra i zapisad go w programie przyciskiem Zapisz. Utworzenie odpowiednich filtrów ułatwia uzyskanie wartościowych dla zarządzania sprzedażą informacji. Ponadto, umożliwia przygotowanie specjalnych raportów, takich jak opisany dalej Raport alkoholowy. 24

25 RAPORT ALKOHOLOWY Program umożliwia przygotowanie i wydrukowanie rocznego raportu sprzedanych napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w celu złożenia go w urzędzie skarbowym. Jego wykonanie jest możliwe, jeśli do programu zaczytano kompletne dane o sprzedaży objętym nim towarów z kas rejestrujących. Przygotowanie raportu uruchamia się funkcją Raporty->Raport alkoholowy lub kliknięciem jego ikony w panelu nawigacyjnym. Aby raport mógł zostad wykonany należy uprzednio stworzyd w bazach towarowych, odpowiednie grupy towarowe i zdefiniowad odpowiednie filtry (sklep/kasa/baza_towarowa/grupa_towarowa). Możliwy jest podgląd wydruku raportu, wydruk i eksport do formatu: PDF, RTF, DOC, XLS lub RPT. 25

26 RAPORT SPRZEDAŻ Raport Sprzedaż zestawia szczegółowe dane sprzedaży w układzie towarów w ramach paragonów. Zestawienie to można wyświetlid wybierając okres sprzedaży. Można kumulowad sprzedaż w ciągu dni, filtrowad według sklepów i kas, drukowad i eksportowad do pliku w wybranym formacie. Raport uruchamia się funkcją Raporty->Sprzedaż lub kliknięciem jego ikony w panelu nawigacyjnym. Dane można także filtrowad według: daty sprzedaży, numeru sklepu, numeru kasy, numeru raportu (dobowego), numeru wydruku, pozycji towaru na paragonie (lp), PLU towaru, nazwy towaru, nazwy grupy, kodu kreskowego, ilości, utargu. 26

27 FAKTURY Faktury VAT można wystawiad w programie minimag na dwa sposoby. Pierwszy polega na wystawieniu faktury nie powiązanej z paragonem fiskalnym. Drugi polega na odczytaniu sprzedaży paragonowej z kasy i na przekształceniu zaczytanego paragonu do faktury VAT. FAKTURA BEZ PARAGONU Wystawianie faktury nie powiązanej z paragonem uruchamia się wybierając z menu Faktury->Wystawianie faktur lub korzystając z przycisku Nowa w oknie funkcji Lista faktur. Sposób numeracji można określid korzystając z funkcji Preferencje. Daty wystawienia i sprzedaży wybiera się na kalendarzu. Kontrahenta wybiera się z listy lub wpisuje jego dane w panelu Dane kontrahenta. Adres sprzedawcy zmienia się korzystając z funkcji Edytuj dane sprzedawcy. Pozycje na fakturze dodaje się wpisując je ręcznie lub wybierając towary z bazy towarowej. Dla stawek VAT innych niż podstawowa system podpowiada symbol PKWiU, jeśli wprowadzono go na kartotece towaru. Faktury mają własny słownik stawek VAT, dostępny na zakładce Preferencje->VAT na fakturze. 27

28 Dla każdego towaru podajemy ilośd a w przypadku asortymentu spoza bazy towarowej także cenę detaliczną. Oryginał, kopię i duplikat faktury drukuje się osobno na drukarce zainstalowanej w systemie. Fakturę można też wyeksportowad do pliku w formatach: PDF, RTF, XLS, DOC lub RPT. Aby fakturę zapisad w bazie programu należy ją zatwierdzid przyciskiem Zapisz. UWAGA: Faktura wystawiona w ten sposób nie aktualizuje stanu na magazynie utworzonym w programie minimag. Dzieje się tak dlatego, że źródłem towarów mogą byd różne bazy towarowe, a nie wybrany magazyn. Zatem zmianę stanu magazynu odpowiadającą transakcjom z faktury użytkownik musi wykonad ręcznie, chyba, że mają one odpowiedniki na odczytanych z kas paragonach. FAKTURA NA PODSTAWIE PARAGONU Jeśli odczytano sprzedaż z kasy wraz z paragonami wystawionymi na niej, to można przekształcid każdy z nich do faktury VAT za pomocą funkcji Faktura na podstawie paragonu. Otwiera ona podobny formularz jak w przypadku opisanym wcześniej, ale tym razem nie wybiera się towarów z bazy towarowej lecz wybiera się z bazy programu paragon. UWAGA 1: Odczytanie z kasy wystawionych paragonów jest możliwe tylko wtedy, kiedy odczytuje się sprzedaż z buforów kasy. Dlatego dla kas, które nie mają buforów (np. kasy Mini) lub kas, współpracujących z drukarką Kuchta, program minimag nie oferuje funkcji przetwarzania odczytanego paragonu na fakturę VAT. 28

29 UWAGA 2: Jeśli sprzedano towar na kasie, a następnie zmieniono mu w programie minimag stawkę VAT, to przy wystawieniu faktury na podstawie paragonu, towar będzie miał stawkę VAT aktualnie odczytaną z bazy towarowej, która może byd inna niż podana na paragonie. LISTA FAKTUR Wystawionymi w programie fakturami można zarządzad poprzez funkcję Faktury->Lista faktur. Wyszukiwanie faktury na liście wspomaga mechanizm filtrowania: po numerze faktury, po datach sprzedaży lub wystawienia i po numerze paragonu (jeśli fakturę wystawiono na podstawie paragonu). Listę faktur można sortowad po nagłówku każdej kolumny. Faktury można filtrowad po numerze, NIP kontrahenta, dacie sprzedaży, dacie wystawienia Przyciski pod listą pozwalają wystawid nową fakturę, poprawid fakturę z listy, usunąd ją z listy, skopiowad w celu utworzenia wzorca dla nowej faktury o powtarzalnej zawartości. Przycisk Podgląd otwiera podgląd wydruku faktury. 29

30 LISTA KONTRAHENTÓW Funkcja Faktury->Lista kontrahentów otwiera okno z tabelą kontrahentów z danymi do wystawienia faktury VAT. Mechanizm filtrowania po nazwie, ulicy, miejscowości, kodzie pocztowym lub numerze NIP ułatwia wyszukanie kontrahenta. Tabelę można sortowad według każdej kolumny. Przyciski pod tabelą pozwalają dodad nowego kontrahenta, edytowad dane wybranego, usuwad kontrahenta z tabeli. Przycisk Wybierz działa jedynie w kontekście operacji wystawiania faktury. 30

31 MODUŁ MAGAZYN Moduł Magazyn pozwala kontrolowad ilośd towarów w magazynach utworzonych w programie minimag. Korzystanie z tego modułu jest opcjonalne i wymaga zakupienia oddzielnej licencji rocznej. Funkcje modułu Magazyny można testowad bezpłatnie w trakcie okresu ważności wersji testowej. ZAKŁADANIE MAGAZYNU W celu utworzenia nowego magazynu należy wybrad funkcję Magazyny->Lista magazynów, która otwiera okno z tabelą utworzonych magazynów. Magazyn w programie minimag reprezentuje zasób towarów w określonym sklepie, związany z określoną bazą towarową i kasami. Przycisk Nowy otwiera okno do utworzenia nowego magazynu, w którym należy nadad mu unikalną nazwę, wybrad sklep i bazę towarową. Magazyn tworzy się po zapisaniu wprowadzonych danych. 31

32 BILANS OTWARCIA MAGAZYNU Bezpośrednio po utworzeniu magazyn ma dostęp do listy towarów, pochodzącej ze skojarzonej z nim bazy towarowej. Aby wprowadzid stan ilościowy magazynu należy utworzyd dokument Bilansu otwarcia. W tym celu należy użyd funkcji Magazyny->Bilans otwarcia magazynów, która otworzy okno z tabelą bilansów otwarcia zapisanych w programie. Przyciskiem Nowy otwieramy formularz nowego bilansu otwarcia. Dokument jest numerowany, datowany i dotyczy magazynu wybranego z listy. 32

33 Przyciskiem Dodaj otwieramy okno źródłowej dla magazynu bazy towarowej i wybieramy z niej towary, których stany chcemy wprowadzid dokumentem bilansu otwarcia. Użycie przycisku Wybierz wprowadzi zaznaczone towary do bilansu otwarcia z ilością równą 0. Rzeczywistą ilośd należy wprowadzid ręcznie lub z kolektora po wykonaniu przy jego pomocy spisu z natury. Dokument zmienia stan magazynu tylko kiedy zaznaczono opcję Zatwierdź. Bilans otwarcia można zapisad jeśli każda ujęta w nim pozycja towarowa ma zadeklarowaną ilośd. 33

34 PRZYJĘCIA NA MAGAZYN Stany towarów w magazynie będą aktualizowane odczytami sprzedaży z kas z nim związanych i dokumentami przyjęd towarów i przesunięd magazynowych. Dokumenty przyjęd zewnętrznych tworzy się za pomocą funkcji Magazyny->Przyjęcia zewnętrzne. Przycisk Nowy otwiera formularz dokumentu przyjęcia towaru na magazyn. Wpisanie oznaczenia dokumentu zakupu i danych kontrahenta jest opcjonalne, trzeba jedynie podad datę dokumentu przyjęcia i magazyn, na który przyjmujemy towar. Pozycje towarowe dodajemy przyciskiem Dodaj, który otwiera okno bazy towarowej powiązanej z magazynem. Wybieramy na niej towary lub dodajemy je jako nowe, jeśli wcześniej nie było ich w bazie. 34

35 Jeśli wprowadzimy ceny zakupu, będą one po zapisaniu dokumentu aktualizowad kartotekę towaru. Kolumna Marża aktualna podaje procentową marżę, liczoną od ceny detalicznej towaru. Przycisk Zapisz zapisuje dokument i aktualizuje stan w magazynie. UWAGA: Dokument przyjęcia można poprawid otwierając jego Podgląd w tabeli Przyjęcia zewnętrzne. 35

36 PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE Przesunięcie towaru na inny magazyn, wykonuje się zatwierdzając utworzony dokument przesunięcia międzymagazynowego. Listę dokumentów przesunięd międzymagazynowych otwiera się za pomocą funkcji menu Magazyny->Przesunięcie międzymagazynowe. Edycję nowego dokumentu uruchamiamy przyciskiem Nowy. Po wybraniu magazynów przyciskiem Dodaj otwieramy bazę towarową magazynu źródłowego. 36

37 W oknie bazy towarowej zaznacza się towary, które zamierza się przenieśd na inny magazyn, a następnie za pomocą przycisku Wybierz wstawia się do dokumentu przesunięcia międzymagazynowego. Podajemy ilości towarów i określamy PLU towarów w bazie docelowej. Jeśli towary przesuwane nie mają odpowiedników w bazie docelowej należy użyd przycisku Wybierz i wybrad odpowiedni towar lub założyd nowy towar w bazie docelowej. Dostępna jest funkcja kopiowania towarów z magazynu źródłowego do docelowego (prawy klik na zaznaczonym towarze). Kopiowanie wprowadzi nowy towar na pierwsze wolne PLU w bazie docelowej. 37

38 Dokument można wydrukowad jako dwa wydruki: MM-wydanie i MM-przyjęcie. Aby zmienid stan magazynowy dokumentem przesunięcia, należy zaznaczyd Zatwierdź i zapisad przyciskiem Zachowaj. Zapisany dokument przesunięcia międzymagazynowego można edytowad korzystają z przycisku Podgląd na tabeli Przesunięcia międzymagazynowe. 38

39 ZAWARTOŚD MAGAZYNU Utworzony w programie magazyn można otworzyd poprzez listę magazynów. Przycisk Pokaż magazyn otwiera okno z zawartością wybranego podświetleniem magazynu. 39

40 Mechanizm filtrowania PLU, nazwy towaru, stanu ilości, kodu EAN, jednostki miary, stawki VAT lub grupy towarowej ułatwia wyszukiwanie towarów w magazynie. Filtr usuwa przycisk Pokaż wszystko. Przyciski pod tabelą zawartości magazynu: Nowy zakłada nowy towar w magazynie oraz w związanej z nim bazie towarowej. Popraw otwiera kartotekę towaru wybranego (podświetleniem) do edycji. Usuo usuwa wybrany towar z magazynu oraz ze związanej z nim bazy towarowej. Zmieo stan zmienia ilośd towaru w magazynie. Historia towaru otwiera okno podglądu obrotu na wybranym towarze (ilustracja poniżej). Historia towaru pokazuje na zakładce Sprzedaż transakcje obrotu towarem (data, kasa, paragon, ilośd) a na zakładce Dokumenty, dokumenty przyjęd, przesunięd i bilansów otwarcia, które operowały towarem. USUWANIE MAGAZYNÓW I DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH Utworzone w programie magazyny i dokumenty magazynowe są ze sobą powiązane, dlatego ich usuwanie wymaga od użytkownika uświadomienia sobie skutków takich operacji. Jeśli zostanie usunięty z programu jakiś dokument to zostaną anulowane spowodowane nim zmiany stanów ilościowych na magazynach. Jeśli natomiast chcemy usunąd jakiś magazyn, to wiąże się to z wycofaniem dokumentów i zmian jakie one wprowadziły. Dlatego operacje usuwania dokumentów i magazynów powinny byd starannie przemyślane i zaplanowane, po to aby nie zakłócid kontroli stanów magazynowych w programie. 40

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINIMAG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINIMAG Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINIMAG lipiec 2012 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Gwarancja... 6 Instalacja programu... 7 Procedura instalacji... 8 Klucz licencyjny... 8 Aktualizacje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

elzab soft INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINIMAG

elzab soft INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINIMAG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINIMAG wrzesieo 2010 ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Pierwsze uruchomienie i aktywacja... 6 Wersja licencjonowana... 7 Ekran użytkownika... 8 Pasek menu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE

KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE kwiecieo 2011 Elzab Soft sp. z o.o. SPIS TREŚCI Programy magazynowe obsługiwane przez ELZAB Kolektor CE... 3 WF-MAG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Szop - instrukcja użytkownika

Szop - instrukcja użytkownika Szop - instrukcja użytkownika Copyright 2015 Elzab Soft sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 7 Drukarka komputerowa...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa kas fiskalnych Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMÓW KOMUNIKACYJNYCH.... 3 2 PRZYGOTOWANIE KONFIGURACJI COMARCH ERP OPTIMA DO WSPÓŁPRACY Z KASĄ FISKALNĄ ELZAB/SHARP/NOVITUS...

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INWENTARYZATOR CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INWENTARYZATOR CE Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INWENTARYZATOR CE maj 2012 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 4 Instalacja programu... 5 Baza inwentarza... 7 Baza utworzona z pliku... 8 Pusta baza...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

K-PZ SmartScale Instrukcja użytkownika programu

K-PZ SmartScale Instrukcja użytkownika programu K-PZ SmartScale Instrukcja użytkownika programu Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski, os. 2 Pułku Lotniczego 9/51, 31-868

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu. wersja i-sys Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, Warszawa

Instrukcja obsługi do programu. wersja i-sys Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, Warszawa 2016 Instrukcja obsługi do programu i-imptwexl GT wersja 1.00. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe... 3 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji Symfonia Faktura 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Football Team Monitor opis funkcji

Football Team Monitor opis funkcji Football Team Monitor opis funkcji Spis treści STRONA 1. Instalacja programu Football Team Monitor. 2-6 2. Proces logowania do Football Team Monitor 7 3. Moduły: 3.1 System.8 3.1.1 Funkcje okna SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-imptwexl Nexo wersja 1.0.0

Instrukcja obsługi do programu i-imptwexl Nexo wersja 1.0.0 2016 Instrukcja obsługi do programu i-imptwexl Nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dodatek. dla InsERT nexo. Instrukcja instalacji i konfiguracji. wersja:

Dodatek. dla InsERT nexo. Instrukcja instalacji i konfiguracji. wersja: Dodatek dla InsERT nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

TaxFree instrukcja obsługi

TaxFree instrukcja obsługi TaxFree instrukcja obsługi Wersja programu: 5. Data aktualizacji: 2015-02-07 Instalacja programu Konfiguracja do pracy z wieloma firmami na jednym komputerze Praca zdalna (terminalowa) Uruchomienie programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ELECTRO CARD

Instrukcja ELECTRO CARD Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 strona 1/11 Cenniki Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 UTWORZENIE NOWEGO CENNIKA... 3 CENNIK DLA WYBRANYCH MAGAZYNÓW... 3 CENNIKI DLA HIPERMARKETÓW... 5 EDYCJA CENNIKA...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Program - Faktury. Opis działania

Program - Faktury. Opis działania Wiadomości ogólne. Program - Faktury Opis działania tel: 50 50 50 640 biuro@soft-tom.pl Program podzielony jest na moduły: - Dokumenty - Klienci - Artykuły / usługi - Raporty - Słowniki - Ustawienia Moduły

Bardziej szczegółowo