МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички"

Transkrypt

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА Снежана Кутрички I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију , Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду 2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: др Бранка Јакшић Провчи, ванредни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, , Филозофски факултет у Новом Саду ментор др Љиљана Пешикан Љуштановић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, , Филозофски факултет у Новом Саду др Јован Попов, редовни професор за ужу научну област Наука књижевности, општа књижевност и теорија књижевности, , Филошки факултет у Београду II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1. Име, име једног родитеља, презиме: Снежана, Војимир, Кутрички 2. Датум и место рођења, општина, република: , Нови Сад, Србија 3. Датум одбране, место и назив магистарске тезе: , Филозофски факултет у Новом Саду Династија Немањића у савременој српској драми 4. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: магистар књижевних наука 5. Приказ научних стручних радова са оценом: - (2007). Кад Јерина Смедерево гради - мит, историја легенда, Београд: часопис Књижевност и језик LIV, 1-2 У овом раду се кроз статичну или структуралну историју, историју човека посматраног кроз односе које он успоставља са средином која га окружује, истражују узроци негативних предзнака у народном предању и епској традицији као (и миту) о Проклетој Јерини и испитују њене скривене везе (Ј. Деретић) са историјском личношћу, деспотицом Ирином Кантакузином одбранила магистарску тезу на Филозофском факултету у Новом Саду под називом: Династија Немањића у савременој српској драми Анализирани су елементи драме уграђени у значењски ниво текста у савременој

2 2 српској драми о Немањићима: Свети Сава Синише Ковачевића, Огњена Купина Јелице Зупанц и Пропаст царства српскога Миладина Шеварлића, који су условили и иницирали бављење средњовековним темама. У раду се приказује како су преобликовани и транспоновани мотиви и садржаји преузети из историје, предања и средњовековне и усмене књижевности у жанр драме. - (2013). Митско у истрази потурица у Горском вијенцу - Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма, Косовска Митровица Читањем Горског вијенца као живог палимпсеста (Kрњевић, 1980), тумачењем и оживљавањем основне митске потке, показује се како се мотив истраге потурица у спев уграђује из вертикалне осе коју митски елементи у Горском вијенцу творе кореспондирајући са Косовском вечером или на историјском графикону још удаљенијом Тајном вечером из чега је проистекла митопоетска функција истраге потурица и сам мотив Бадње вечере део је постојећег и добро познатог митског обрасца те да је Горски вијенац - мит о јунаку који не треба да нам обезбеди пасивизирајући осећај дивљења, већ да је створен да би дирнуо, оживео, активирао јуначку жицу. - (2014). Нушић на страним сценама, Округли сто Нушићу у част, поводом 150. Годишњице, Београд, 2014, Удружење драмских писаца Србије (у штампи) У раду се приказују резултати досадашњих истраживања о томе колико је било извођења Нушићевих драма на страним сценама, али и анализа могућих разлога за већу или мању заинтересованост за поједине Нушићеве драме као и разлоге за њихову популарност и присутност на страним сценама. - (2014). Стиптиз код Џакера или човек је човеку вук, Зборник радова о Миодрагу Ђукићу, Нови Сад, Стеријiно позорје (у штампи) Драмски текст Стриптиз код Џакера писан је као једно од првих драмских остварења Миодрага Ђукића и извођен је у Академском позоришту Бранко Крсмановић године.у раду су анализирани елементи и аспекти интегрисане Ђукићеве драмске космогоније и кроз њих се приказује како се кроз узајамне односе у драми постепено успоставља слика дезинтегрисаности савремениог света илуструјући је најпре кроз поремећеност односа човека према животињи. Из таквог света ликови из драме постављени су најпре као продукти маркетиншких законитости савременог света а њихове мане постале из неспособности и немогућности слободе избора.

3 III 3 ОБРАЗЛОЖЕНИ КРИТЕРИЈУМИ И РАЗЛОЗИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ЗАСНИВА ПОЗИТИВНА ОЦЕНА ДА ЈЕ КАНДИДАТ ПОДОБАН ДА РАДИ ДИСЕРТАЦИЈУ На основу достављене документације и биографско-библиографских података о кандидату Комисија констатује да мр Снежана Кутрички својим квалификацијама, истраживачким ангажманом, те изузетно богатим и плодним радним искуством у области драмског стваралаштва испуњава прописане услове за пријаву и израду докторске дисертације Мит и метафора у драмском стваралаштву Момчила Настасијевића, која припада драmском стваралаштву српске књижевности. Кадидаткиња је: (а) магистрирала из научне облaсти српска књижевност (б) објављивала научне радове из области којој припада дисертација (в) учествовала на међународним научним скуповима (г) учесник је више пројеката, члан удружења, експертских тимова и уређивачких одбора: - од године члан је Удружења Драмских писаца Србије и члан председништва самостални уметник од године. - члан редакције едиције Савремена српска драма (од 1998) - члан жирија за доделу награде Бранислав Нушић (анонимни конкурс за необјављен драмски текст) 2003, 2004, 2005, 2008; од до и од до године члан је Координационог одбора удружења уметника Србије учествује у изради нацрта Закона у култури као члан експертског тима (именована од Министра културе) и представник Координационог одбора уметничких удружења Србије - од године помоћник је главног уредника часописа Драма - од 2013 год. уредник је едиције Савремена српска драма уредник зборника: Округли сто Нушићу у част, поводом 150. Годишњице, Београд: Удружење драмских писаца Србије уредник је зборника: Миодраг Ђукић, Нови Сад: Стеријiно позорје (д) писала и објавила драме: (1994). Станислав Винавер, Громобран свемира, радио драмa, Београд: Други програм радио Београда. (200) Ковчег, Едиција Савремена српска драма, књига број 14, Београд: Удружење драмских писаца Србије (2004) Смедеревско благо Едиција Савремена српска драма, књига број 20, Београд: Удружење драмских писаца Србије и изведена у позоришту Модерна гаража у Београду исте године есеје и приказе објављује у часописима: Просвета, Драма, Лудус IV ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА НАПОМЕНА. Др Бранка Јакшић Провчи, ванредни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, у своме наставном и научном раду бави се методиком наставе књижевности, коју на неколико курсева држи на групи за Српску књижевност. Своју преокупацију српском драмом испољила је на курску који води на мастер и докторским студијама. Њен магистарски рад, под насловом: Драма као књижевна и сценска уметност и могућности театролошког тумачења у настави, био је постављен на проучавању драмске књижевности, као и докторска дисертација са темом: `Драмски рукописи` Александра Поповића и Душана Ковачевића. О томе говори и већи број библиографских јединица из ове области: Јакшић Провчи, Бранка (2001). Могући наставни приступи `Балканском шпијуну` Душана Ковачевића. Књижевност и језик 1-2. XLVIII: Јакшић Провчи, Бранка (2001). Проучавање дидаскалија у наставном процесу. Београд:

4 4 Књижевност и језик 3-4. XLVIII:77-82 Јакшић Провчи, Бранка (2003). Естетска стварност у драмама за децу Александра Поповића. Детињство 3-4. XXIX: Јакшић Провчи, Бранка (2005). Комички ритам у `Професионалцу` Душана Ковачевића, Жанрови српске књижевности - порекло и поетика облика (међународни научни скуп). Министарство за науку и заштиту животне средине-филозофски факултет Нови Сад. Зборник радова Јакшић Провчи, Бранка (2006). Сумњиво лице у српској драми. Неговање српског језика и књижевности. Зборник, Филозофски факултет. Нови Сад Јакшић Провчи, Бранка (2007). Одраз стварности у делима драмских писаца XX века. Књижевност и стварност. Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ.Београд: 36/2: Јакшић Провчи, Бранка (2007). Однос реалног и иреалног у Ковачевићевој драми Лари Томпсон, трагедија једне младости, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду XXXII: Јакшић Провчи, Бранка (2007). Александaр Попоповић у могућем наставном проучавању. Унапређивање наставе српског језика и књижевности. Зборник радова Центра за усавршавање наставника Филозофског факултета. Нови Сад: Јакшић Провчи, Бранка (2009). Како приступити драмском делу. Тумачења књижевног дела и методика наставе II. Приредила Оливера Радуловић. Филозофски факултет у Новом Саду/Orpheus. Нови Сад: Јакшић Провчи, Бранка (2009). Идеологија и породица, "Бела кафа" и "Урнебесна трагедија". Универзитет у Источном Сарајеву. Филозофски факултет Пале 11/1. Пале: Јакшић Провчи, Бранка (2009). Типови говорних исказа и њихова функција у драмама Душана Ковачевића. Свеске бр. 94. Панчево: Јакшић Провчи, Бранка (2010). Човек и град у драми Америка, други део, Биљане Србљановић, Зборник I Symposium Opoliensis, od banity do nomady, Uniwersytet Opoleski, Instytut Filologii Polskiey Katedra Slawistyki, Opole: Јакшић Провчи, Бранка (2010). Традиционалне вредности у драмском сагледавању. Приказ. Сцена. Нови Сад: Јакшић Провчи, Бранка (2010). Oсновни наставни проблеми у проучавању трагедије Ромео и Јулија. Школски час 5. Београд: Јакшић Провчи, Бранка (2012), Паралеле и сусретања Душан Ковачевић и Александар Поповић, Филозофски факултет у Новом Саду. Ментор је многобројних мастер радова, магистарских тема и докторских дисертација, те члан комисија за одбрану више магистарских теза и докторских дисертација на Универзитету у Новом Саду и Универзитету у Београду. Наведено указују на то да је проф. др Бранка Јакшић Провчи подобна да буде ментор докторске дисертације поменуте тематике, а под називом: Мит и метафора у драмском стваралаштву Момчила Настасијевића, кандидаткиње мр Снежане Кутрички. V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ: ОЦЕНА: 1. формулације назива тезе (наслова) Предложени наслов Мит и метафора у драмском стваралаштву Момчила Настасијевића, усклађен је са садржајем дисертације и планираним истраживањем. Комисија констатује да је назив докторске дисертације јасно формулисан и усклађен са проблемом истраживања. 2. предмета (проблема) истраживања Рад би се бавио анализом драма: Међулушко благо (1927) Ђурађ Бранковић (1929) Код Вечите славине (1929), Недозвани (1930) Господар Младенова кћи (1931) Момчила Настасијевића посебно указујући на модалитете који омогућују постојање дихотомије

5 5 традиционалног и модерног у његовом делу. Пажња при анализи драма биће фокусирана на дефинисање, изналажење и улогу митског слоја као и на његов значај у формирању драмске радње (заплета, експозиције, расплета). Посебно би били испитивани ефекти који происходе из транспоновања митског елемента у метафору, као и њихов утицај на симболичко-значењски слој. Такође би била истражена постигнута закономерност заснована на односима митског и фигуративног и њихова улога приликом градње симболичког и знаковног система као специфичне одлике жанра. Комисија оцењује да су представљени феномени подобни да се истраже на нивоу докторске дисертације 3. познавања проблематике на основу изабране литературе Кандидатктиња је планирала да се у истраживању ослони на релевантну и богату литературу, (преко педесет јединица) како би предочила место у историји књижевности Момчила Настасијевића књижевности, односно њеној позицији унутар српске модерне и историје српске књижевности уопште. Њено негативно вредновање проналазило је своје упориште у критици оног доба, ослањајући се: на ставове још увек преовлађујуће рационалистичке проскерлићевске струје, потом на Андрићев негативни суд и оспоравања, у новијем периоду, на судове Радомира Константиновића (Филозофија паланке) и негативне критике Јосипа Колунџића, кад је реч о драми. Такав приступ књижевне критике значајно је опструирао рецепцију Настасијевићевог дела чак и код дела читалаца пријемчивих за ток српске књижевности. Актуелизација и афирмација Настасијевићевог дела уследила је накнадно, у другој половини двадесетог века. Њу су у савременој књижевној науци спровели значајни песници, истраживачи и критичари (Станислав Винавер, Љубомир Симовић, Никола Милошевић, Владета Јеротић, Петар Милосављевић, Новица Петковић) и тиме су поступно отворили путеве за смелије аналитичке приступе. Истовремено, као својеврстан изазов остаје неминовни значењски преостатак, који и даље одолева покушајима да се у маниру позитивистичке закономерности прецизно семантички одреде сви токови и могући нивои ишчитавања Настасијевићевог опуса. Управо у том преостатку кандидаткиња види и простор за властити рад, тим пре што је у средишту интересовања ипак више била Настасијевићева поезија него његово драмско дело. Комисија закључује да кандидаткиња добро познаје проблематику којом намерава да се бави у дисертацији. 4. циљева истраживања Циљ истраживачког напора био би покушај раскивања механизма којим је фолклорно и народно успешно транспоновано у савремено и метапоетско у драмском. Затим, како, на којим принципима, помоћу којих техника, као и којим средствима се тај процес одвијао у драми и прозним творевинама. Комисија сматра да су овако дефинисани циљеви у складу са предметом истраживања. 5. очекиваних резултата (хипотезе) Овако спроведено истраживање показало би неке од темељних стваралачких поступака у драмском делу, али и укупном стваралаштву Момчила Настасијевића и аргументовано потврдило неспорно високо место његових драмских текстова на вредносној скали српске књижевности. Тумачењима и интерпретативним сагледавањима митопоетских простора драмских текстова Момчила Настасијевића кроз њихову паралелну метафорику и самим тим знаковност стекао би се услов за иновативна и свавремена редитељска читања. Доприносећи на тај начин њиховој поновној актуализацији позоришни ствараоци би се подстакли и охрабрили на учесталије постављање и извођење Настасијевићевих комада на домаћим позоришним сценама и тиме би се стекла могућност да оне коначно постану предмет ширег интересовања.

6 6 Формулисани очекивани резултати логично проистичу из истраживања које кандидаткиња намерава да спроведе. 6. плана рада 1. Уводни део рада био би усмерен ка приказу постојећих теоријских приступа и досадашњих тумачења односа мита и метафоре. 2. Затим би на примеру пет драмских текстова, укупног Настасијевићевог драмског опуса, била истражена природа комплементарности митског и поетског конструкта. 3. У средишном сегменту рада потребно је у драмским текстовима изнаћи појединачне примере узајамне условљености митског мишљења и фигуралног метафоричног, приказати их и објаснити уз примену различитих аналитичких метода. 4. Посебан сегмент рада био би заснован на досад реализованој редитељској пракси извођених Настасијевићевих текстова. У раду ће бити представљени и испитани редитељски модели и појединачна редитељска искуства првенствено савремених редитеља: Југа Радивојевића, Јована Ћирилова и Милана Нешковића. 5. Завршни део рада би се бавио контекстуализацијом Настасијевићевог драмског дела како у равни савремене српске драмске књижевности тако и њеним позиционирањем у оквире савременог драмског стваралаштва уопште. 6. У закључку ће бити дефинисана природа ове две техника (мита и метафоре) за складиштења значењског и акустичког слоја како би се тиме омогућило постизање вишег степена разумевања херметичког слоја у Настасијевићевом драмском делу. Комисија сматра да је дефинисан план рада докторске дисертације у потпуности у складу са темом и предметом истраживања. 7. метода и узорка истраживања Метода феноменолошког пресликавања заснован на језгру сличности изнет у студијама Алегорије и метафоре (1968, посмртно објављен) и Феноменолошко пресликавање (1933) проф. др Михајла Петровића Аласа - примењен у докторској дисертацији Момчило Настасијевић, проф. др Петра Милосављевића, компаративна, аналитичка, историографска. У раду ће бити разматране драме: Код вечите славине, Господар Младенова кћи, Недозвани, и музичке драме: Међулушко благо, Ђурађ Бранковић. У аналитички корпус укључене су и две музичке драме, како Настасијевић каже да је за њега у музичкој драми и драми уопште говорни израз као цео и неделими хитац из духа, у суштини мелодија, која са све распеванијим импулсом изнутра све се чистијом обелодањује и усмерава речи. Комисија сматра да су методе истраживања и грађа релевантне за израду докторске дисертације. 8. места, лабораторије и опреме за експериментални рад Није предвиђено експериментално истраживање. 9. методе статистичке обраде података и осталих релевантних података Није предвиђено.

7 7 VI ЗАКЉУЧАК СА ОБРАЗЛОЖЕНОМ ОЦЕНОМ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА: НАПОМЕНА: Обавезно написати оцену да ли су тема и кандидат подобни или не. На основу изнетог, Комисија сматра да је мр Снежана Кутрички спремна да приступи изради докторске дисертације на тему Мит и метафора у драмском стваралаштву Момчила Настасијевића. Стога, Комисија предлаже Наставно-научном већу Филозофског факултета у Новом Саду да тему прихвати као дисертабилну и кандидаткињи омогући њену израду. У Новом Саду, ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ др Бранка Јакшић Провчи ментор др Љиљана Пешикан Љуштановић, члан комисије др Јован Попов, члан комисије

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА Орган који

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ 1. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Bardziej szczegółowo

З А Х Т Ј Е В ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

З А Х Т Ј Е В ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ЗАХТЈЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Шифра за идентификацију дисертације: 526/16 Шифра УДК (бројчано): 821.163.41:930.85 (497.16) Wеb адреса на којој се налази извјештај

Bardziej szczegółowo

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Винаверово схватање традиције Кандидат: мр Милица Мирковић I ПОДАЦИ

Bardziej szczegółowo

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 12.5.2015 ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију

Bardziej szczegółowo

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304 Зборник Института за педагошка истраживања Година 39 Број 2 Децембар 2007 429-433 ISSN 0579-6431 Приказ књига САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка

Bardziej szczegółowo

"Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици

Заробљени ум Чеслава Милоша у српској публицистици Page 1 of 8 Пројекат Растко : Пољска Љубица Росић (Београд - Приштина) "Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици Сто година полонистике у Србији, зборник радова са јубиларног научног скупа,

Bardziej szczegółowo

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: У дневном листу Глас Српске 18.01.2017. Ужа научна/умјетничка област: Умјетност (стваралаштво сви облици

Bardziej szczegółowo

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Ања Давидовић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 anja_91_@live.com Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић Апстракт

Bardziej szczegółowo

ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ

ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ СИЛВИЈА НОВАК-БАЈЦАР, Јагелонски универзитет ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ Претечом се може сматрати учени Византинац Милорад Павић. Ветром узнемирене косе,

Bardziej szczegółowo

Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима

Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ МИРЈАНА Д. КОСТИЋ ГОЛУБИЧИЋ Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима Докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY

Bardziej szczegółowo

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД Предмет Издавач Назив а Аутори Цена Поручујем 2 Математика Клет "Игра Зоран Б. Гаврић, словима" -Буквар Мирјана Ковачевић "Игра Жежељ речи"-читанка Релић "Српски Жежељ језик" -наставни

Bardziej szczegółowo

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Јелена Крунић (Универзитет у Новом Саду) СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Сажетак: У раду се бавимо односом сигнализма и нових медија, односно утицајем нових, електронских медија на сигналистичке ствараоце.

Bardziej szczegółowo

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 1.ПОДАЦИ О ЧАСУ Дефинисање часа Наставни предмет: Природа и друштво Наставна област: Сусрет са природом;моја домовина део света Наставна јединица:флора и фауна наше земље,национални

Bardziej szczegółowo

WELTSCHMERZ PO SERBSKU

WELTSCHMERZ PO SERBSKU Weltschmerz po serbsku 45 DOI: 10.2298/PKIJF0975045J УДК 821.163.41.09 WELTSCHMERZ PO SERBSKU Pod koniec XIX wieku wybitny nowelista serbski Laza Lazarević ośmieszył postawę werterowską w opowiadaniu Verter.

Bardziej szczegółowo

Библиографија: др Добрила Братић ( )

Библиографија: др Добрила Братић ( ) DOI: 10.2298/GEI1302211M УДК: 012 Братић Д. 39:929 Братић Д. Прихваћено за штампу на седници Редакције 11. 9. 2013. Биљана Миленковић-Вуковић Етнографски институт САНУ, Београд biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs

Bardziej szczegółowo

Удружење кардиоваскуларних хирурга

Удружење кардиоваскуларних хирурга 411 Глава 10 УДРУЖЕЊЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ХИРУРГА СРБИЈЕ Душан Велимировић Увод Удружење кардиоваскуларних хирурга Србије (УКВХС) основано је 14. децембра 2001. године. Оснивачка скупштина одржана је у амфитеатру

Bardziej szczegółowo

СИНТАКСИЧКА АКОМОДАЦИЈА У ПОЉСКОМ ЈЕЗИКУ У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ

СИНТАКСИЧКА АКОМОДАЦИЈА У ПОЉСКОМ ЈЕЗИКУ У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Предраг М. Обућина СИНТАКСИЧКА АКОМОДАЦИЈА У ПОЉСКОМ ЈЕЗИКУ У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY

Bardziej szczegółowo

,,Велес" Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима

,,Велес Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима Садржај Предговор Пре свега...3 Археологија Археолошка и лингвистичка потврда етногенезе и ширења Словена...4 Празници Купала/Ивањдан...8 Масленица...11 Уметност Алфонс Муха - Словенска епопеја...13 Одјеци

Bardziej szczegółowo

П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014.

П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014. П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014. ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ DOI: 10.2298/PKJIF1480003J УДК 821.162.1.09 ЗАБОРАВЉЕНИ ПРИЈАТЕЉ ИЛИ РЕЧ О АЛЕКСАНДРУ ЈАБЛОНОВСКОМ Александер

Bardziej szczegółowo

КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ

КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ КУЛТУРА ПОЛИСА УДК 316.7:323.28 ОНР Академија умјетности Бања Лука КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ Сажетак: Словенска емиграција представља једну од најбројнијих, али и најважнијих књижевних, културолошких

Bardziej szczegółowo

Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ

Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ Мирослав Топич Петр Буняк ОТ РИТМА К СМЫСЛУ Метрические проблемы перевода сербских народных песен косовского цикла на польский язык Славистическое общество

Bardziej szczegółowo

МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД

МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД Заборављене књиге српски превод расправе Dei delitti e delle pene 125 УДК 821.162.1.09 144 Mickjevič A. 821.162.1 255.2 = 163.41 МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД I 1. Почетке

Bardziej szczegółowo

БИБЛИД ; 35 (2003) c

БИБЛИД ; 35 (2003) c Мирчета ДАНИЛОВИЋ УДК 371.333:681:3 Институт за педагошка истраживања Прегледни чланак Београд БИБЛИД 0597-6431; 35 (2003) c.180-192 МОГУЋНОСТИ И ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА И СИМУЛАЦИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ

Bardziej szczegółowo

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ Др Andrzej Konrad Piasecki Uniwersytet Pedagogiczny, Краков, Пољска УДК: 321.7(4-672ЕУ); 352.07(4-672ЕУ) Примљено: 19.01.2011. Прегледни научни чланак ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА

Bardziej szczegółowo

ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР ОСНИВАЧ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ

ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР ОСНИВАЧ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР Non sunt contemnenda quasi parva sine quibus magna constare non possunt. S. Hieronymus ОСНИВАЧ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ УРЕДНИШТВО ЗЛАТА БОЈОВИЋ, СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ,

Bardziej szczegółowo

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ ГЛАС ЦЕНТАРА ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ Број 49 - година XIII - 2015-2016. - Врњачка Бања ISSN 1820-404X ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО

Bardziej szczegółowo

3.6. Професионална позоришта

3.6. Професионална позоришта 3.. Професионална позоришта Позоришни живот у Србији има дугу традицију. Прва записана позоришна представа у Србији изведена је јула 1833. године у селу Накучанима код Шапца, мада постоје подаци који говоре

Bardziej szczegółowo

Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука

Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 69 Година XI Бања Лука Мај 2009. Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука Стр 12. -

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej

Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej Książki Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa, Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia V, PWN, Warszawa-Wrocław, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори САДРЖАЈ ДОГАЂАЈИ МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ ЕНЕРГЕТИКА 2009 НА ЗЛАТИБОРУ Развојем из кризе ОКРУГЛИ СТО БАЛКАНМАГАЗИНА НА ТЕМУ: СРБИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ЛИДЕР У РЕГИОНУ Прилагођавање закона великим пројектима

Bardziej szczegółowo

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ. (Представка број 40485/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 15. јул године

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ. (Представка број 40485/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 15. јул године ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 40485/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 15. јул 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним чланом 44. став 2. Конвенције. Она

Bardziej szczegółowo

Како се боримо? Водич за учествовање у промени града

Како се боримо? Водич за учествовање у промени града Како се боримо? Водич за учествовање у промени града 1 2 Садржај Шта је иницијатива Не да(ви)мо Београд? Шта желимо да постане? Како се финансирамо? Ко нас подржава и са киме сарађујемо? Вредности које

Bardziej szczegółowo

НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ СУФИКСИМА У ИМЕНИМА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА 1 (XVI/XVII ВЕК)

НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ СУФИКСИМА У ИМЕНИМА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА 1 (XVI/XVII ВЕК) ISSN 0350-185x, LXVI (2010), p. (349 356) УДК 811.163.1 373 ; 091=163.1(497.113) 15/16 ID 178135820 Драгана Новаков Народна библиотека Србије Археографско одељење НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ

Bardziej szczegółowo

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж - 3238/2011 2012. године Б е о г р а д Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда др Драгиша Б. Слијепчевић, председник Већа и судије Весна Илић Прелић,

Bardziej szczegółowo

УДК /13

УДК /13 УДК 821.16.09 97 10/13 Мотив искушeња У пустињи у словенској ЖИТИЈНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ књижевности Рад приказује један од најважнијих мотива житијне књижевности искушење y пустињи, који ce надовезиваo на јеванђељску,

Bardziej szczegółowo

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ (Представке бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 12. јануар 2016. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним

Bardziej szczegółowo

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја 11000 Београд Скерлићева бр.1 ЈНВВ БР. 23/2015 Број из плана јавних набавки 1.1.10. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Bardziej szczegółowo

Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce

Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 9/2015 ISSN 2084-3011 DOI: 10.14746/pss.2015.9.32 Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce Зоја Карановић, Јасмина Јокић (red.), Биље у традиционалној култури Срба.

Bardziej szczegółowo

- 2 - ученике-чланове биолошке и еколошке секције.

- 2 - ученике-чланове биолошке и еколошке секције. БРОЈ 6-2010. ГОДИНА Све учионице опремљене су рачунаром, као и потребним дидактичким материјалом и украшене дечијим радовима и цвећем, у циљу постизања што пријатније и опуштеније атмосфере за рад. Сваки

Bardziej szczegółowo

ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС. школске 2014/2015. године. Славица Хорват, библиотекар

ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС. школске 2014/2015. године. Славица Хорват, библиотекар ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС школске 2014/2015. године Славица Хорват, библиотекар 1 Запослени у школској 2014/15. години: Директор: Урош Момчиловић Секретар: Александра Митић Педагог: Божидар Остојић

Bardziej szczegółowo

Злочини у име народа

Злочини у име народа Недељне новине Крагујевачке у сарадњи са Издавачком кућом Вулкан издаваштво награђују 2x1 КЊИГА НА ПОКЛОН стр. 22 ISSN 1821-1550 Година VI, Број 285 Излазе четвртком Цена 70 дин. www.kragujevacke.rs 20.

Bardziej szczegółowo

Вацлав Ролич-Лидер први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије код нас

Вацлав Ролич-Лидер први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије код нас Page 1 of 26 Пројекат Растко : Пољска : Уметност Мирослав Топић Вацлав Ролич-Лидер први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије код нас Miroslav Topić Résumé WACŁAW ROLICZ-LIEDER PREMIER MESSAGER

Bardziej szczegółowo

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Вага са неаутоматским функционисањем

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Вага са неаутоматским функционисањем РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 ESL5201LO PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ТРЕЋЕ ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД Децембар 2005. године 2 П Р Е Д Г О В О Р Почетком децембра месеца 2004. године,

Bardziej szczegółowo

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ПРОГРАМА И МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА ( Службени гласник Републике Српске број 22/13) Члан 1.

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ПРОГРАМА И МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА ( Службени гласник Републике Српске број 22/13) Члан 1. На основу члана 37. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 14/10) и члана 82. став 2. Закона о Републичкој управи ( Службени гласник Републике

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ С Т Р А Т Е Г И Ј А ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ С Т Р А Т Е Г И Ј А ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ (додатак уз број 24/14 од 18.12.2014. године) С Т Р А Т Е Г И Ј А ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2014-2020. ГОДИНЕ Жабаљ, 18.12.2014. године 2 На основу члана 32. тачка 4. Закона

Bardziej szczegółowo

СРБИЈАГАС и његова перспектива. Београд,

СРБИЈАГАС и његова перспектива. Београд, СРБИЈАГАС 2008-2013 и његова перспектива 1 Београд, 01.11.2013 Теме данашње конференције за новинаре 1. ЈП Србијагас 2008-2013 2. Предстојећа грејна сезона 3. Реструктурирање ЈП Србијагас 4. Даља сарадња

Bardziej szczegółowo

Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin

Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin Poznań SENSUS HISTORIAE ISSN 2082 0860 Vol. II (2011/1) s. 155-169 Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin Założenia teoretyczne obrzędowo-obyczajowym kompleksie serbskich tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

КОЛУБАРА. На крају године. Тема броја:

КОЛУБАРА. На крају године. Тема броја: ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Број: 1090 8 30. јануар 2012 8 Година LII 8Излази месечно

Bardziej szczegółowo

Sa RTB-om zajedno do napretka dveju

Sa RTB-om zajedno do napretka dveju www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Рударство ће бити основа развоја Финске и Србије Sa RTB-om zajedno do napretka dveju dr@ava Геолошки заводи Србије и Финске потписаће 3. априла протокол о

Bardziej szczegółowo

Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego

Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego Slavia Meridionalis 10 SOW, Warszawa 2010 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego Podobnie jak negacja, również zjawisko afirmacji

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Filipek DOI: /PKJIF F УДК (908)

Małgorzata Filipek DOI: /PKJIF F УДК (908) Małgorzata Filipek DOI: 10.2298/PKJIF1076031F УДК 821.163.49.09(908) Hiszpania w powieściach Gordany Kuić Gordana Kuić należy do grona tych pisarzy, którym literatura serbska zawdzięcza obraz Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 2 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 7 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 37

САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 2 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 7 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 37 САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 2 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 7 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА... 35 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 37 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ... 70 МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ...

Bardziej szczegółowo

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА Ресавица, Тел:(035) ;факс:(035) Извештај ИЗВЕШТАЈ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА Ресавица, Тел:(035) ;факс:(035) Извештај ИЗВЕШТАЈ Извештај Ознака: 40.15/58 Датум: 03.06.2015. ВРСТА : 0. МАТ.ДОК.: ИЗВЕШТАЈ радне групе ЈП ПЕУ Ресавица са службеног пута у Пољску, Чешку и Словачку Јун 2015 године Стр 1 од 21 САДРЖАЈ 1.0.УВОД... 3 2.0.ПРВИ

Bardziej szczegółowo

Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu

Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu Wydanie przekładu Powieści o Londynie 1 (Роман о Лондону, 1971), jednej z,,najwybitniejszych

Bardziej szczegółowo

CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN

CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN Biała Podlaska 2011 Materiały V i VI Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXXIX I XLII KONFERENCJE PODLASKIE) Redakcja Petar Sotirov, Mariola

Bardziej szczegółowo

ПЕРИОДИКА И СЕРИИ. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Билтен Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје.

ПЕРИОДИКА И СЕРИИ. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Билтен Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје. ПЕРИОДИКА И СЕРИИ кирилица Алманах БалкЕ БЕ Беседа БибИ БиблСк Алманах. Битола. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Български език. София. Беседа. Куманово. Библиотекарска искра Скопје.

Bardziej szczegółowo

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 3 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 9 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА... 40 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 42 МИНИСТАРСТВО

Bardziej szczegółowo

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА Набавка услугa сателитског праћења возила и контроле потрошње горива Гацко, август 2017. године 2/38 УВОД

Bardziej szczegółowo

Коначно на свом терену» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. МАРТА 2017.

Коначно на свом терену» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. МАРТА 2017. Почиње израда Стратегије комуникације» страна 5 Коначно на свом терену» страна 31 Број 4703, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. МАРТА 2017. цена 40 динара ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ ДУЕЛ Политика Улазим

Bardziej szczegółowo

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC ISSN 0352-9738 MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC 53 Editorial board Zoran T. Jovanović, PhD, Editor-in-Chief (Museum of Theatrical Arts of Serbia, Belgrade) Mirjana Veselinović Hofman, PhD

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie

Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Przestrzenie, których już nie ma Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Простори који више не постоје Сећање код јужних и западних Словена Prostori koji više ne postoje Sec anje kod južnih

Bardziej szczegółowo

ЗЛОЧИН И КАЗНА По роману Ф. М. Достојевског

ЗЛОЧИН И КАЗНА По роману Ф. М. Достојевског ПРЕДСТАВА У ЧАСТ НАГРАЂЕНИХ Стеријино позорје - Нови Сад - 26/05-03/06-2014 УТОРАК - 3. ЈУН 2014. СНП - Сцена Јован Ђорђевић 20:00 ЗЛОЧИН И КАЗНА По роману Ф. М. Достојевског Градско драмско казалиште

Bardziej szczegółowo

SuperCash S. Kорисничко упутство

SuperCash S. Kорисничко упутство SuperCash S Kорисничко упутство САДРЖАЈ :. Увод...5. Карактеристике регистар касе...5.. Изглед и делови...5.. Техничке карактеристике...6.. Функционалне карактеристике...6. Рад са регистар касом SuperCashS...7..

Bardziej szczegółowo

СРБИЈА 1914, ПОЉСКА 1939

СРБИЈА 1914, ПОЉСКА 1939 ПРЕТХОДНО САОПШТЕЊЕ 94(497.11)"1914" 94(475)"1939" 94(475:497.11)"19" DOI: 10.5937/ZRFFP45-6452 ВОЈЋЕХ С. ШЋЕПАЊСКИ 1 КОМИСИЈА ЗА БАЛКАНИСТИКУ ПОЉСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА ОДЕЉЕЊЕ У ПОЗНАЊУ ПОЉСКА СРБИЈА 1914,

Bardziej szczegółowo

Списак специјализаната по гранама

Списак специјализаната по гранама Република Србија Универзитет у у Медицински факултет, 31.10.2015. године Списак специјализаната по гранама Грана специјализације: Алергологија и клиничка имунологија 1. 15-АГ-01 Драгана Јовановић ИНТЕРНА

Bardziej szczegółowo

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СТАЗА ЗДРАВЉА'' У К.О. ВРДНИК

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СТАЗА ЗДРАВЉА'' У К.О. ВРДНИК РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Председник Скупштине Општине: Мирослав Ивановић Број: 01-011-34/2014 Дана: 23. децембар 2014. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СТАЗА ЗДРАВЉА'' У К.О.

Bardziej szczegółowo

DOSITEJ OBRADOVIĆ. List do Haralampiusza 1

DOSITEJ OBRADOVIĆ. List do Haralampiusza 1 DOSITEJ OBRADOVIĆ List do Haralampiusza 1 Drogi Haralampiuszu, Witam! Chrystus Zmartwychwstał! w tłumaczeniu II roku filologii serbskiej 2 Nie będę czekać aż miną dwa lata, aby odpowiedzieć drogiemu człowiekowi

Bardziej szczegółowo

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я К 3 Как тебя зову т? А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я У овој лекцији ћете учити: да се представите и да питате

Bardziej szczegółowo

Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców

Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców L I N G U I S T I C A C O P E R N I C A N A Nr 1 (3) / 2010 Tomasz Kwoka Uniwersytet Jagielloński Instytut Filologii Słowiańskiej Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców Słowa klucze: dom,

Bardziej szczegółowo

Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania

Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania ROCZNIKI HISTORYCZNE Rocznik LXXX 2014 BŁAŻEJ SZEFLIŃSKI (Łódź) Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania Chronologia życia wielkiego żupana Serbii Stefana Nemanji jest jednym z trudniejszych

Bardziej szczegółowo

Linguistica Copernicana WYDAWNICTWO NAUKOWE UMK

Linguistica Copernicana WYDAWNICTWO NAUKOWE UMK Linguistica Copernicana Linguistica Copernicana 1(3)/2010 R e d a k t o r n a c z e l n y: Maciej Grochowski R a d a R e d a k c y j n a: Ireneusz Bobrowski (Kraków), Andrzej Bogusławski (Warszawa), Gerd

Bardziej szczegółowo

Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku Comments to the Polish Serbian bibliography in 2014

Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku Comments to the Polish Serbian bibliography in 2014 Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 6, cz. 2 ISSN 1899-9417 (wersja drukowana) ISSN 2353-9763 (wersja elektroniczna) Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku Comments

Bardziej szczegółowo

Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE

Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE Czteroletnie studia polonistyczne (język, literatura i kultura

Bardziej szczegółowo

Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru

Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru По уставу химна Пољске Републике je мазурка Домбровског. Ова песма je настала пре двеста година, у време које је било тешко за Пољску. Земља је изгубила

Bardziej szczegółowo

Прикази књига Book Reviews

Прикази књига Book Reviews Прикази књига Book Reviews Wojciech Chlebda, Albina Gołubiewa, Jan Wawrzyńczyk, Tomasz Wielg, Idiomy polsko-rosyjskie. Польско-русские идиомы. Wydawnictwo Naukowe P W N, Warszawa, 272 s. 379 W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI

Bardziej szczegółowo

ИЗМЕНА БР.1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА отворени поступак ОБВ /1

ИЗМЕНА БР.1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА отворени поступак ОБВ /1 1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА БР.1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА отворени поступак ОБВ-01-3663/1 Jавна набавка Набавка медицинског потрошног материјала опште

Bardziej szczegółowo

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ отворени поступак ОБВ /2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ отворени поступак ОБВ /2 1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ отворени поступак ОБВ-01-3663/2 Jавна набавка Набавка медицинског потрошног материјала опште намене

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE JĘZYKOZNAWSTWO. Częstochowa 2014

PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE JĘZYKOZNAWSTWO. Częstochowa 2014 JĘZYKOZNAWSTWO X PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE JĘZYKOZNAWSTWO X Częstochowa 2014 Recenzenci Oleh BELEY (Uniwersytet Wrocławski) Nina GROZJAN (Krymski Uniwersytet Inżynieryjno-Pedagogiczny,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ROSYJSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ROSYJSKI rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁI ZESPÓŁ ZORUJĄY KO UZI PESEL miejsce na naklejkę SPRWZI W KLSIE SZÓSEJ SZKOŁY POSWOWEJ ZĘŚĆ 2. JĘZYK ROSYJSKI UZUPEŁI

Bardziej szczegółowo

Rosyjski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Rosyjski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Rosyjski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Tłumaczenie: Maksymilian Frydryk Głosy Viktoriia Kolesnytska, Stanislau Yakimovich, Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski

Bardziej szczegółowo

400 ПРАВНИХ ФИЛОЗОФА, ТЕОРЕТИЧАРА, СОЦИОЛОГА, АНТРОПОЛОГА И ДРУГИХ МИСЛИЛАЦА

400 ПРАВНИХ ФИЛОЗОФА, ТЕОРЕТИЧАРА, СОЦИОЛОГА, АНТРОПОЛОГА И ДРУГИХ МИСЛИЛАЦА ПРИЛОЗИ Др Драган М. Митровић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду 400 ПРАВНИХ ФИЛОЗОФА, ТЕОРЕТИЧАРА, СОЦИОЛОГА, АНТРОПОЛОГА И ДРУГИХ МИСЛИЛАЦА Основни подаци о 400 писаца које овом

Bardziej szczegółowo

Anna Stępniak Tytuł naukowy: Doktor Stanowisko: Asystent Telefon: +48 42 66553316 E-mail a.k.stepniak@gmail.com PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ od 2015 Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Literatury

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Gazowego przepływowego ogrzewacza wody G КАТАЛОГ. ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ газовых нагреватели проточных воды.

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Gazowego przepływowego ogrzewacza wody G КАТАЛОГ. ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ газовых нагреватели проточных воды. K-26:2004 04.04.2007 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Gazowego przepływowego ogrzewacza wody G-9-00 КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ газовых нагреватели проточных воды типа G-9-00 ul. Wałbrzyska 33, 58-60

Bardziej szczegółowo

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii)

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii) WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH Slavica Wratislaviensia CLV Wrocław 2012 AUWr No 3436 IZABELA LIS-WIELGOSZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska liswielg@amu.edu.pl Sen

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ ZAPROSZENIE. W kręgu problemów antropologii literatury,

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ ZAPROSZENIE. W kręgu problemów antropologii literatury, INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, tel. (085) 745-74-50, fax. 745-74-49 Białystok, 05.02.2016 r. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka rosyjskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka rosyjskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka rosyjskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I+II/1+2+3+4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 9 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Łacinniczka na tronie XIII-wiecznej Serbii. Wizerunek królowej Jeleny z Andegawenów

Łacinniczka na tronie XIII-wiecznej Serbii. Wizerunek królowej Jeleny z Andegawenów BALCANICA POSNANIENSIA xix Poznań 2012 Łacinniczka na tronie XIII-wiecznej Serbii. Wizerunek królowej Jeleny z Andegawenów w pismach arcybiskupa Danila II Zofia Brzozowska Abstract. Zofia Brzozowska, Łacinniczka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 015-018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Film rosyjski Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski Poematu dla dorosłych Adama Ważyka)

Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski Poematu dla dorosłych Adama Ważyka) Iwona Haneczok Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski Poematu dla dorosłych Adama Ważyka) Mówi się, że przekład jest jak kobieta albo wierny, albo piękny. Już Stanisław

Bardziej szczegółowo

Asocjacyjny wymiar konceptu слобода (wolność) w języku serbskim

Asocjacyjny wymiar konceptu слобода (wolność) w języku serbskim Etnolingwistyka 25 Lublin 2013 I. Rozprawy i analizy Marcin G r y g i e l (Rzeszów) Asocjacyjny wymiar konceptu слобода (wolność) w języku serbskim Celem artykułu jest rekonstrukcja konceptu слобода (wolność)

Bardziej szczegółowo

Nauczania Języków Obcych

Nauczania Języków Obcych Ija Blumental Tytuł zawodowy: Magister Stanowisko: Starszy wykładowca Telefon: +48 42 6655314 E-mail ijatulina@wp.pl PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ od 2002 Starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

NIKOLA PAŠIĆ ( ) SERBSKI RADYKALNY KONSERWATYSTA 1

NIKOLA PAŠIĆ ( ) SERBSKI RADYKALNY KONSERWATYSTA 1 POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI TOM XXIV STUDIA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE I BAŁKANISTYCZNE 2016 DOI 10.4467/2543733XSSB.16.004.6246 MIROSŁAW DYMARSKI Uniwersytet Wrocławski NIKOLA PAŠIĆ (1845 1926) SERBSKI RADYKALNY

Bardziej szczegółowo