Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej przez spółkę pod firmą: Groupon sp. z o.o. (dalej zwaną Groupon ) oferowane są kupony na usługi bądź towary innych firm. Dostawcy wskazanych w Serwisie Groupon usług lub towarów, czyli partnerzy Groupon (dalej zwani Partnerami ), świadczą te usługi lub sprzedają towary wobec nabywców kuponów (dalej zwanych Użytkownikami, zgodnie z definicją wskazaną w art. 3.1 OWU), przy czym kupony oferowane są na zasadach określonych w OWU. Groupon pełni wyłącznie rolę pośrednika pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem w zakresie wskazanym w art. 1.2 OWU Wystawcą kuponów jak i dłużnikiem opisanych w treści kuponów świadczeń oraz towarów są wyłącznie widniejący na kuponach Partnerzy, którzy na podstawie odrębnej umowy oraz ewentualnie odrębnych ogólnych warunków umów świadczą określone usługi bądź dostarczają towary. Usługą świadczoną przez Groupon jest wyłącznie utworzenie konta w Serwisie Groupon i umożliwienie, poprzez skorzystanie z takiego konta, zawarcia umowy o wykonanie usługi przez Partnera bądź sprzedaży towaru oferowanego przez Partnera na warunkach określonych w kuponie. Groupon jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania określonych w kuponach usług lub za dostarczenie podanych towarów w ramach zawartych z Partnerami umów, za których należyte wykonanie bądź dostarczenie odpowiedzialny jest wyłącznie Partner Użytkowanie Serwisu Groupon jest uregulowane przez niniejsze OWU i zasady Polityki Prywatności. Prezentowane w Serwisie Groupon kupony dotyczą konkretnych usług, towarów lub innego typu bonów rabatowych. Prezentacja kuponów w Serwisie Groupon oznacza zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników Groupon nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert Partnerów publikowanych w Serwisie Groupon. 2. ADMINISTRATOR SERWISU GROUPON Serwis Groupon, jak również system dystrybuowania kuponów jest administrowany przez: Groupon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, Warszawa, Polska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

2 Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ; NIP: ; o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 PLN, info[at]groupon.pl, infolinia: UŻYTKOWNIK 3.1. Użytkownikiem Serwisu Groupon może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy ustawy we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba, która spełnia te warunki, w dalszej części OWU jest nazywana Użytkownikiem Warunki użytkowania Serwisu Groupon określone w OWU i Polityce Prywatności są akceptowane przez Użytkownika poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie rejestracji zgodnie z art. 3.4 OWU oraz podczas dokonywania zakupu kuponów. Użytkowanie Serwisu Groupon jest równoznaczne z akceptacją OWU i Polityki Prywatności w całości OWU oraz Polityka Prywatności są dostępne w każdym momencie w siedzibie spółki Groupon lub odpowiednio na stronie internetowej lub gdzie można je pobrać, wydrukować lub przeczytać lub w każdej chwili wystąpić o ich przesłanie w formie elektronicznej kontaktując się z Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU Do korzystania z usług oferowanych w Serwisie Groupon konieczne jest założenie konta oraz ustanowienie hasła zabezpieczającego dostęp do konta. Konto w Serwisie Groupon może zostać założone w dowolnym momencie, nie później jednak niż przed potwierdzeniem zamiaru nabycia pierwszego kuponu. Dla bezpieczeństwa Użytkownika hasło do konta w Serwisie Groupon powinno składać się co najmniej z 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Konto w Serwisie Groupon upoważnia jednocześnie do korzystania ze strony internetowej Użytkownik może założyć tylko jedno konto. W przypadku uzasadnionego podejrzenia założenia przez tego samego Użytkownika więcej niż jednego konta lub podania podczas rejestracji nieprawdziwych danych, Groupon jest uprawniony do likwidacji konta w trybie natychmiastowym i odmowy ponownej rejestracji Użytkownika w Serwisie Groupon przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Groupon zastrzega sobie prawo wszczęcia stosownych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania Użytkownik obowiązany jest przechowywać hasło do konta w Serwisie Groupon tak, aby było one niedostępne dla osób trzecich. W razie podejrzenia, że dane te weszły w posiadanie osoby niepowołanej, Użytkownik obowiązany jest

3 powiadomić o tym Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU. Każdy Użytkownik ponosi co do zasady odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane z wykorzystaniem jego konta Użytkownika. Odpowiedzialność ta wyłączona jest wówczas, gdy Użytkownik nie ponosi winy za nadużycie jego konta lub gdy nie naruszył obowiązku dochowania staranności W przypadku likwidacji konta w Serwisie Groupon dane osobowe Użytkownika są modyfikowane w taki sposób, który nie pozwala na ustalenie tożsamości danej osoby. O ile Użytkownik dysponuje ważnymi i niezrealizowanymi w sposób wskazany w art. 7.5 OWU kuponami, po likwidacji konta nadal może je zrealizować poprzez ich wydrukowanie ze skrzynki pocztowej podanej przy rejestracji w Serwisie Groupon lub kontaktując się z Groupon. Groupon zastrzega, że w takiej sytuacji jak również w przypadku korzystania z uprawnień określonych w art. 7 lub 17 OWU po likwidacji konta w Serwisie Groupon, może być konieczne ponowne podanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji tych uprawnień oraz udostępnienie Groupon potwierdzenia dokonania płatności za kupony. 4. ZAKUP KUPONU Kupony w Serwisie Groupon są nabywane w następujący sposób: 4.1. Użytkownik potwierdza zamiar nabycia kuponu przyciskiem "Kup teraz!" na stronie startowej Serwisu Groupon Użytkownik wybiera żądaną liczbę kuponów Użytkownik loguje się do swojego konta w Serwisie Groupon lub dokonuje rejestracji w Serwisie Groupon (podając w szczególności imię, nazwisko, informację dotyczącą pełnoletniości, adres i ustanawiając hasło) oraz dokonuje płatności: kartą kredytową (lub debetową z możliwością płatności w Internecie), z rachunku bankowego dostępnego w systemie DotPay lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal. Dla wygody Użytkownika i zaoszczędzenia jego czasu, przy płatności kartą kredytową lub debetową system Serwisu Groupon automatycznie zapamiętuje część informacji z karty i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty. Żądanie rezygnacji z tej funkcji Użytkownik może zgłosić kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu: lub wysyłając na adres info[at]groupon.pl Złożenie przez Użytkownika nieodwołalnej oferty nabycia kuponu odbywa się przez naciśnięcie przycisku "Kup teraz!" oraz potwierdzenie akceptacji OWU i Polityki Prywatności. Otrzymanie zamówienia od Użytkownika zostaje automatycznie potwierdzone drogą elektroniczną, co jednak zgodnie z art. 10 OWU nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży kuponu.

4 4.5. Umowa na zakup kuponu w języku polskim może zostać zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Groupon tylko w przypadku, gdy po upływie podanego czasu publikowania oferty Partnera osiągnięta zostanie minimalna liczba Użytkowników zainteresowanych nabyciem danego kuponu, a płatność od Użytkownika zostanie skutecznie zrealizowana zgodnie z art b). OWU. Umowa ta zostaje zawarta w chwili gdy Użytkownik otrzyma kupon na adres e- mail zarejestrowany w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu, nie później niż z chwilą otrzymania kuponu na koncie Użytkownika w Serwisie Groupon Akceptacja oferty oraz zawarcie umowy z zastrzeżeniem art. 4.5 OWU następuje poprzez przesłanie kuponu zawierającego wszelkie niezbędne informacje, w tym wartość kuponu oraz zakres oferty Partnera, na adres zarejestrowany w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu lub na konto Użytkownika w Serwisie Groupon Użytkownik, bezpośrednio po otrzymaniu kuponu, zobowiązuje się do starannego zapoznania się z treścią kuponu i upewnienia się, że warunki w nim opisane są zgodne z jego oczekiwaniami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z Groupon. Groupon przypomina o prawach Użytkownika i możliwości skorzystania z uprawnień opisanych w art. 7 lub w art. 17 OWU Kupon należy zrealizować u konkretnego Partnera, w okresie i na warunkach przewidzianych przez Partnera dla realizacji danego kuponu Groupon zastrzega, że wystawcą faktur lub paragonów z tytułu wykonania usługi lub zakupu towaru przy wykorzystaniu kuponu nabytego w Serwisie Groupon jest każdorazowo Partner. Faktury lub paragony wystawiane są wyłącznie przez Partnera po realizacji usługi lub sprzedaży towaru na kwotę odpowiadającą cenie kuponu. Groupon działa wyłącznie jako pośrednik między Partnerem a Użytkownikiem, dlatego to Partner jest wykonawcą usługi lub sprzedawcą towaru i wobec tego zobowiązany jest do wystawienia faktury lub paragonu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli kupon nie został zrealizowany w okresie jego ważności, na prośbę Użytkownika, Groupon wystawi notę obciążeniową. W tym celu Użytkownik skontaktuje się z Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU. 5. ŚRODKI Z POLECENIA 5.1. Każdorazowo przy zakupie kuponu Użytkownik może zaprosić osobę niebędącą Użytkownikiem do utworzenia konta w Serwisie Groupon i dokonania zakupu kuponu. Użytkownikowi, który wysłał takie zaproszenie, zostanie przyznana nagroda (dalej zwana Środkami z Polecenia ), w celu wykorzystania przy kolejnych zakupach w Serwisie, o ile łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

5 a) Użytkownik podczas rejestracji w trybie opisanym w art. 4.3 OWU podał prawidłowe dane; b) Użytkownik uzyskał wyraźną zgodę zapraszanej osoby na udostępnienie Groupon jej adresu i ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia tego zobowiązania; c) zaproszona osoba nie jest Użytkownikiem zarejestrowanym w Serwisie Groupon lub na stronie internetowej albo Użytkownikiem wysyłającym zaproszenie, korzysta z innego adresu oraz innego IP niż Użytkownik zapraszający tę osobę; d) zaproszona osoba skorzysta ze specjalnie wygenerowanego linku; e) zaproszona osoba zarejestruje się w Serwisie Groupon w sposób wskazany w art. 4.3 OWU tzn. podając pełne wymagane dane osobowe, w tym w szczególności imię i nazwisko oraz adres , akceptując OWU, Politykę Prywatności i udzielając zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Groupon (dalej zwana Nowym Użytkownikiem ); f) Nowy Użytkownik dokona zakupu kuponu w ciągu trzech dni od otrzymania specjalnie wygenerowanego linku. W przypadku niedotrzymania tego terminu z przyczyn niezawinionych przez Nowego Użytkownika w indywidualnych przypadkach Groupon może udostępnić Środki z Polecenia po kontakcie Użytkownika z Groupon; 5.2. Środki z Polecenia przyznawane są przez Groupon w ciągu 7 dni od dokonania zakupu kuponu przez Nowego Użytkownika i są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich przyznania. Groupon zastrzega, że Środkami z Polecenia nie są premiowane zakupy kuponów o cenie niższej niż wartość Środków z Polecenia Użytkownik może wykorzystać Środki z Polecenia wyłącznie w celu zakupu kuponów na usługi lub towary w Serwisie Groupon. Groupon zastrzega sobie możliwość ustalenia limitu Środków z Polecenia przyznanych jednemu Użytkownikowi Naruszenie powyższych postanowień dotyczących Środków z Polecenia stanowi rażące naruszenie OWU i jako takie uprawnia Groupon w szczególności do: cofnięcia Środków z Polecenia, czasowego zablokowania konta Użytkownika na okres do 6 miesięcy, usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, odmowy ponownej rejestracji Użytkownika przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania mógłby dochodzić od Groupon, w tym prawo do korzystania z konta i realizacji kuponów dostępnych na koncie Użytkownika w przypadku czasowego zablokowania konta

6 Użytkownika. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z tego typu działaniem Użytkownika. 6. ZAKAZ DALSZEJ SPRZEDAŻY KUPONU PRZEZ UŻYTKOWNIKA 6.1. Użytkownik zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie odsprzedawał kuponów w celu osiągnięcia zysku lub w celach komercyjnych, a w szczególności nie będzie w taki sposób oferował do sprzedaży kuponów lub zawierał umów tego rodzaju za pośrednictwem jakiegokolwiek środka porozumiewania się na odległość (np. sieci Internet, a w szczególności internetowych serwisów transakcyjnych itp.). Tego rodzaju działania są zabronione. Powyższy zakaz dotyczy wszelkich kuponów oferowanych w Serwisie Groupon, niezależnie od czasu oferowania lub umieszczania informacji o nich w Serwisie Groupon Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi rażące naruszenie OWU i jako takie uprawnia Groupon w szczególności do: usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, odmowy ponownej rejestracji Użytkownika przez okres 24 miesięcy kalendarzowych; natomiast Partnera określonego na kuponie, upoważnia do odmowy realizacji usług lub wydania towarów na podstawie takiego kuponu. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania mógłby dochodzić od Groupon. Groupon nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z takim działaniem Użytkownika. Jednocześnie Groupon informuje, że tego typu działanie Użytkownika w odniesieniu do niektórych towarów, t.j. biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe, może stanowić naruszenie art. 133 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 46, poz. 275 ze zm.) i jako takie podlegać sankcjom tam wskazanym. 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU KUPONU 7.1. Użytkownicy będący konsumentami mogą odstąpić od umowy zakupu kuponu, o ile wcześniej nie zrealizowali kuponu w sposób wskazany w art. 7.5 OWU. Odstąpienie możliwe jest bez podawania przyczyny w terminie 10 dni każdorazowo od momentu zawarcia umowy zakupu kuponu określonego w art. 4.5 OWU. W przypadku kuponów na usługi bądź produkty o terminie ważności krótszym niż 10 dni, termin na odstąpienie ulega stosownemu skróceniu do okresu ważności takiego kuponu, w trybie art. 10 ust. 3 pkt. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm.). W każdym przypadku odstąpienie od umowy zakupu kuponu następuje poprzez przesłanie z adresu zarejestrowanego w Serwisie Groupon i użytego do zakupu kuponu lub przez odesłanie kuponu pocztą bądź kontakt z infolinią z wykorzystaniem danych teleadresowych

7 Groupon wskazanych w art. 2 OWU. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu kuponu konieczne jest wskazanie adresu użytego do zakupu kuponu oraz kodu kuponu i kodu zabezpieczającego kuponu W przypadku odstąpienia od umowy środki opiewające na cenę kuponu są oddawane Użytkownikowi wyłącznie na rachunek bankowy dostępny w systemie DotPay, kartę kredytową lub konto PayPal, z którego płatność została dokonana. Ze względu na ryzyko nadużyć ze strony Użytkowników, w pozostałych przypadkach Groupon zastrzega zwrot środków opiewających na cenę kuponu w postaci Środków z Polecenia na warunkach określonych w art. 5 OWU Na życzenie Użytkownika rozliczenie środków opiewających na cenę kuponu nastąpi poprzez udostępnienie Środków z Polecenia do wykorzystania w Serwisie Groupon na warunkach określonych w art. 5 OWU. W takim przypadku po otrzymaniu Środków z Polecenia zmiana formy rozliczenia nie będzie możliwa Termin do wykonania prawa odstąpienia rozpoczyna bieg po otrzymaniu kuponu przez Użytkownika na adres zarejestrowany w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu, nie później niż z chwilą otrzymania kuponu na koncie Użytkownika w Serwisie Groupon. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po upływie okresu ważności kuponu lub po wykorzystaniu kuponu w sposób wskazany w art. 7.5 OWU i w każdym przypadku wymaga zachowania procedury określonej w art. 7.1 OWU. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Koszty korespondencji zawierającej kupon lub oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik będzie pokrywał we własnym zakresie. Koszty te nie będą zwracane przez Groupon W każdym przypadku po zrealizowaniu kuponu u jednego z Partnerów, tj. po przekazaniu kodu zabezpieczającego Partnerowi lub po wprowadzeniu kodu przy pomocy wskazanego w warunkach oferty narzędzia, odstąpienie od umowy nie jest możliwe. Z chwilą przekazania kodu zabezpieczającego przez Użytkownika, Partner jest wyłącznie odpowiedzialnym podmiotem za realizację usługi lub dostarczenie towaru, zgodnie z art. 1.2 OWU Prawo odstąpienia określone w art. 7 OWU jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Użytkownikowi bezpośrednio wobec Partnera na podstawie odpowiednich przepisów (w przypadku: sprzedaży towarów zgodnie z przepisami Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz ze zm.) lub zawarcia umowy na odległość zgodnie z przepisami Ustawy wskazanej w art. 7.1 OWU). 8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8 8.1. W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron zwróci drugiej wszystko, co otrzymała. Zwrot świadczeń musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy, w sposób wskazany w art. 7.2 i 7.3 OWU Użytkownik nabywający kupon przy użyciu Środków z Polecenia może uzyskać zwrot jedynie w tej samej formie. 9. CZAS TRWANIA DYSTRYBUCJI KUPONÓW Dystrybucja kuponów jest czasowo ograniczona i jest ustalana przez Groupon dla każdej oferty indywidualnie. Po upływie ustalonego okresu, nabycie kuponu nie jest możliwe. 10. WARUNKI NABYCIA KUPONU/ PŁATNOŚCI Umowa nabycia kuponu dochodzi do skutku tylko wtedy, jeśli spełnione są łącznie dwa poniższe warunki: a) gdy zostanie osiągnięta minimalna liczba Użytkowników chętnych na nabycie danego kuponu. Jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba zainteresowanych osób, umowa nie zostaje zawarta i wpłacone wcześniej przez Użytkownika środki zostają mu niezwłocznie zwrócone; b) gdy płatność Użytkownika zostanie skutecznie zrealizowana poprzez kanały płatności dostępne w Serwisie Groupon wskazane w art. 4.3 OWU. W przypadku, kiedy płatność nie dochodzi do skutku, tj. pieniądze nie są w dyspozycji Groupon (rachunek bankowy nie istnieje, nie ma na nim wymaganych środków pieniężnych, bądź gdy numer karty kredytowej jest niewłaściwy lub nie ma na niej wystarczających środków), również nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia kuponu. 11. WYSYŁKA KUPONU/ UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z TREŚCI KUPONU Kupon zostaje wysłany na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu. Wysyłka odbywa się, o ile płatność zostanie dokonana zgodnie z art b) OWU. W przypadku niektórych ofert kupon jest dostępny w zakładce Moje Konto/ Moje Zamówienia na koncie Użytkownika w Serwisie Groupon, co jest każdorazowo zaznaczone w warunkach dotyczących nabycia danego kuponu Wszystkie kupony są zaopatrzone w dwa kody, które Partner porównuje z posiadaną listą. Kupon jest realizowany przez jego okaziciela poprzez podanie kodu zgodnie z art. 7.5 OWU. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie kuponów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek z wyżej przywołanych czynności, Groupon zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych Użytkownika odpowiedniemu Partnerowi,

9 wszczęcia stosownych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania i zastosowania trybu określonego w art. 5.4 OWU O ile co innego nie wynika z treści danego kuponu, każdy kupon może zostać użyty tylko raz. Z chwilą zrealizowania kuponu, czyli przekazania przez Użytkownika kodu Partnerowi zgodnie z art. 7.5 OWU, wszystkie roszczenia związane z realizacją usługi bądź zakupem towaru określone w treści kuponu Użytkownik kieruje bezpośrednio do Partnera, gdyż zgodnie z art. 1.2 oraz art OWU całkowitą odpowiedzialność za wykonanie usługi ponosi Partner Postępowanie, w przypadku gdy wartość kuponu nie zostanie w całości wyczerpana lub usługa nie zostanie w całości zrealizowana w okresie ważności kuponu, regulowane jest wyłącznie przez Partnera. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w takich wypadkach Groupon nie ponosi odpowiedzialności. W takim wypadku zwrot kuponu w trybie art. 7.1 OWU nie jest możliwy O ile nie zostało inaczej wskazane, kupon nie zawsze daje możliwość do wykonania usługi przez Partnera lub odbioru towaru w dowolnym czasie określonym przez Użytkownika. Dlatego zaleca się uzgodnienie czasu wykonania usługi lub odbioru towaru indywidualnie z Partnerem. Użytkownik jest uprawniony do realizacji kuponu przez cały okres ważności danego kuponu W przypadkach gdy konieczna jest wcześniejsza rezerwacja w celu realizacji kuponu (w szczególności dotyczy to: koncertu, spektaklu, seansu kinowego, pobytu w hotelu, wycieczki, biletu lotniczego), warunki odwołania rezerwacji określa Partner. W takim przypadku przed zakupem kuponu zaleca się uprzednie skontaktowanie się z Partnerem w celu określenia warunków rezerwacji. Ponadto wskazana jest uprzednia konsultacja z Partnerem w szczególności w przypadku kuponów na usługi obejmujące usługi o charakterze medycznym bądź wymagających specjalnych umiejętności od Użytkownika. 12. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Jeżeli na kuponie widnieje data ważności, może on zostać zrealizowany tylko w tym przedziale czasowym. Jeżeli Użytkownik nie zrealizuje kuponu w podanym terminie w sposób określony w art. 7.5 OWU, kupon traci ważność i nie może zostać zrealizowany. Kupony zakupione w celu wymiany na bilety na konkretne wydarzenia tracą ważność z chwilą zakończenia danego wydarzenia (w szczególności dotyczy to: koncertu, spektaklu, seansu kinowego, pobytu w hotelu, wycieczki, biletu lotniczego). Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych przez niego środków lub poniesionych kosztów nabycia kuponu niezrealizowanego w okresie jego ważności. 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GROUPON

10 13.1. Groupon dokłada starań, aby tak dobierać oferty, aby Partnerzy nie odmawiali realizacji kuponu na warunkach w nim określonych, jeżeli zostanie on w sposób prawidłowy przedłożony przez Użytkownika przed wykonaniem świadczenia Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania przez Partnera usług lub doręczonych towarów. Określone w kuponie świadczenia spełnia wobec Użytkownika dany Partner w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego Groupon nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niedopełnienie przez Partnera jego obowiązków przy realizacji usługi lub sprzedaży towarów Z chwilą zrealizowania kuponu przez Użytkownika u jednego z Partnerów, czyli przekazania kodu zgodnie z art. 7.5 OWU, Partner jest wyłącznie odpowiedzialnym podmiotem za realizację usługi lub dostarczenie towaru, zgodnie z art. 1.2, 11.3 i 13.2 OWU. 14. FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY Groupon dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność techniczną Serwisu Groupon. Zważywszy, że Serwis Groupon jest dostępny siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, przerwy w funkcjonowaniu lub ograniczenia dostępności Serwisu Groupon mogą być konieczne w celu przeprowadzania okresowych prac konserwatorskich. W takim przypadku Groupon zamieści w Serwisie Groupon odpowiednią informację dla Użytkowników. Równocześnie Groupon zobowiązuje się przeprowadzać prace konserwatorskie tak, aby związane z nimi utrudnienia korzystania z Serwisu Groupon były jak najmniej odczuwalne dla Użytkowników, a w szczególności organizować takie prace w taki sposób, aby trwały one jak najkrócej i nie obejmowały funkcji niezbędnych do realizacji umów W razie błędnego działania lub awarii Serwisu Groupon, Groupon dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Groupon dąży w każdym przypadku do minimalizacji utrudnień wynikających z błędnego działania lub awarii Serwisu Groupon m.in. wspomagając finalizację przerwanej transakcji w drodze przywrócenia danych Użytkowników Decyzję o ewentualnych rekompensatach Groupon podejmuje po usunięciu błędnego działania w zależności od rodzaju i rozmiaru powstałej szkody. 15. PRAWA AUTORSKIE Groupon i Partnerzy zachowują wszelkie prawa do treści publikowanych w Serwisie Groupon, w tym w szczególności do publikowanych tam informacji, zdjęć, filmów, baz danych i innych treści (dalej zwanych "chronioną własnością"). Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom

11 trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody Groupon lub powołanego do tego Partnera, w formie innej niż dla udostępnienia Środków z Polecenia do wykorzystania w Serwisie Groupon, jest zabronione. 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Rejestrując się w Serwisie Groupon Użytkownik wyraża zgodę na to, że Groupon będzie przetwarzał jego dane osobowe (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), wg zasad szczegółowo określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem System Serwisu Groupon zachowuje także dla wygody Użytkowników i zaoszczędzenia czasu część informacji z karty kredytowej lub debetowej i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty, o ile Użytkownik nie zrezygnuje z tej funkcji kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu: lub wysyłając na adres info[at]groupon.pl Rejestracja w Serwisie Groupon umożliwia Użytkownikowi korzystanie za pomocą tej samej nazwy Użytkownika oraz tego samego hasła z serwisu oferowanego przez Groupon na stronie internetowej 17. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu Groupon, usług świadczonych bezpośrednio przez Groupon związanych ściśle z dystrybucją kuponu, Użytkownicy mogą składać wysyłając na adres poczty elektronicznej: info[at]groupon.pl lub w formie pisemnej. Powyższy kontakt stanowi również metodę korygowania błędów we wprowadzonych przez Użytkowników danych przy nabywaniu kuponu Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie sprzedaży towaru lub wykonania usługi należy zgłaszać bezpośrednio do Partnera O ile treść reklamacji jest jednoznaczna i zrozumiała, Groupon rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W razie wątpliwości w tym terminie Groupon skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności Odpowiedź zostanie przesłana na adres Użytkownika zarejestrowany w Serwisie Groupon lub przekazana w innej formie indywidualnie ustalonej z Użytkownikiem. 18. ZMIANA OWU

12 18.1. OWU i Polityka Prywatności mogą ulec zmianie, np. ze względu na wymagania prawne bądź nowe funkcje Serwisu Groupon. Aktualna treść OWU znajduje się pod adresem Natomiast Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem Oba dokumenty można otrzymać także w siedzibie spółki Groupon. Zmiany OWU i Polityki Prywatności wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania. W tym czasie Użytkownik ma prawo zapoznania się z nowym brzmieniem OWU i Polityki Prywatności. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na nowe brzmienie OWU lub Polityki Prywatności, może we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę z Groupon w trybie natychmiastowym kontaktując się z Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU. Niezłożenie przez Użytkownika wypowiedzenia we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień OWU i Polityki Prywatności w całości. Nowe postanowienia OWU i Polityki Prywatności będą obowiązywać w zakresie ofert Partnerów, które pojawią się po upływie powyższego terminu od daty publikacji zmian. Wypowiedzenie umowy z Groupon jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika deklaracji usunięcia jego konta i powoduje niemożliwość korzystania z Serwisu Groupon i strony internetowej Naruszenie OWU przez Użytkownika uprawnia Groupon do usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym oraz odmowy ponownej rejestracji Użytkownika przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Groupon w tym zakresie. 19. KLAUZULA SALWATORYJNA Jeżeli któreś z postanowień OWU jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia OWU oraz na zawarte umowy. 20. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W zakresie nie objętym niniejszymi OWU stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Groupon jest sąd miejscowo właściwy dla Warszawy, jeśli roszczenie zgłasza Użytkownik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej bądź jest ono skierowane przez Groupon przeciwko takiemu Użytkownikowi lub Użytkownikowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. W przypadku roszczeń Użytkowników będących konsumentami bądź roszczeń zgłaszanych przez Groupon przeciwko takim Użytkownikom, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany "Regulaminem")

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany Regulaminem) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany "Regulaminem") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.airmario.pl (dalej zwanej Serwisem AIRMARIO") prowadzonej przez Mariusza

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal Hotel GateWay (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal Hotel GateWay (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal Hotel GateWay (dalej Regulamin ) 1. Przedmiot świadczenia Na stronie internetowej www.hotelgateway.pl prowadzonej przez firmę: Plastika Zofia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH 1. NABYWANIE KART UPOMINKOWYCH 1.1. Karty Upominkowe są emitowane przez Administratora. 1.2. Użytkownik może nabyć od Administratora Kartę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pacjenta

Regulamin Portalu Pacjenta Regulamin Portalu Pacjenta I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o.

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

1. e-trener.tv - właściciel Serwisu, firma Katarzyna Godlewska, NIP: 521-319-93-24, adres do korespondencji: ul. Opoczyńska 2/10, 02-526 Warszawa

1. e-trener.tv - właściciel Serwisu, firma Katarzyna Godlewska, NIP: 521-319-93-24, adres do korespondencji: ul. Opoczyńska 2/10, 02-526 Warszawa Regulamin korzystania z serwisu www.e-trener.tv Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.e-trener.tv, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

1) Sprzedawcy należy przez to rozumieć Spółkę LexisNexis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

1) Sprzedawcy należy przez to rozumieć Spółkę LexisNexis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kody rabatowe I. DEFINICJE: 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Sprzedawcy należy przez to rozumieć Spółkę LexisNexis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW. Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW. 1. [Definicje] 1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: farbex.eu Prowadzony przez Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy Sp. J. w języku polskim serwis transakcji on-line utrzymywany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY Warunki sprzedaży ofert lokalnych» WARUNKI SPRZEDAŻY GROUPON Sp. z o. o. (Warunki Sprzedaży Kuponów) 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany telefon lub tablet, a otrzymasz program Kaspersky Internet Security for Android w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Alior Bank Kredyt konsolidacyjny"

Regulamin konkursu Alior Bank Kredyt konsolidacyjny Regulamin konkursu "Alior Bank Kredyt konsolidacyjny" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Alior Bank Kredyt Konsolidacyjny" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Osobisty kod weryfikacyjny SMS: Warunki Sprzedaży Orange Kupony sp. z o.o.

Osobisty kod weryfikacyjny SMS: Warunki Sprzedaży Orange Kupony sp. z o.o. Warunki Sprzedaży Orange Kupony sp. z o.o. 1. Definicje i informacje ogólne 1.1 Warunki sprzedaży oznaczają niniejszy dokument, który określa zasady korzystania z usług Orange Kupony i nabywania Kuponów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta podarunkowa z Visa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Kupującego na rzecz Comarch Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN z dnia I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN  z dnia I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN WWW.ZASMS.NET z dnia 07.08.2017 I. Podstawowe pojęcia Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INERNETOWEGO FIRMY PROFESJA CAZ SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SERWISU INERNETOWEGO FIRMY PROFESJA CAZ SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INERNETOWEGO FIRMY PROFESJA CAZ SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Serwis Internetowy prowadzony jest przez firmę Profesja CAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gra Halo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gra Halo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gra Halo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany komputer Apple, a otrzymasz program Kaspersky Internet Security Multi-Device w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów.

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

3. Kupujący zarejestrowany Użytkownik, który w ramach wszystko.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

3. Kupujący zarejestrowany Użytkownik, który w ramach wszystko.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą. Regulamin Sprzedawcy - wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Clever Market Jacek Kucal z siedzibą w Łazach 65b 32-048 Jerzmanowice, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 677-000-14-41, który

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1 www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 140) przy alei

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo