Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej przez spółkę pod firmą: Groupon sp. z o.o. (dalej zwaną Groupon ) oferowane są kupony na usługi bądź towary innych firm. Dostawcy wskazanych w Serwisie Groupon usług lub towarów, czyli partnerzy Groupon (dalej zwani Partnerami ), świadczą te usługi lub sprzedają towary wobec nabywców kuponów (dalej zwanych Użytkownikami, zgodnie z definicją wskazaną w art. 3.1 OWU), przy czym kupony oferowane są na zasadach określonych w OWU. Groupon pełni wyłącznie rolę pośrednika pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem w zakresie wskazanym w art. 1.2 OWU Wystawcą kuponów jak i dłużnikiem opisanych w treści kuponów świadczeń oraz towarów są wyłącznie widniejący na kuponach Partnerzy, którzy na podstawie odrębnej umowy oraz ewentualnie odrębnych ogólnych warunków umów świadczą określone usługi bądź dostarczają towary. Usługą świadczoną przez Groupon jest wyłącznie utworzenie konta w Serwisie Groupon i umożliwienie, poprzez skorzystanie z takiego konta, zawarcia umowy o wykonanie usługi przez Partnera bądź sprzedaży towaru oferowanego przez Partnera na warunkach określonych w kuponie. Groupon jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania określonych w kuponach usług lub za dostarczenie podanych towarów w ramach zawartych z Partnerami umów, za których należyte wykonanie bądź dostarczenie odpowiedzialny jest wyłącznie Partner Użytkowanie Serwisu Groupon jest uregulowane przez niniejsze OWU i zasady Polityki Prywatności. Prezentowane w Serwisie Groupon kupony dotyczą konkretnych usług, towarów lub innego typu bonów rabatowych. Prezentacja kuponów w Serwisie Groupon oznacza zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników Groupon nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert Partnerów publikowanych w Serwisie Groupon. 2. ADMINISTRATOR SERWISU GROUPON Serwis Groupon, jak również system dystrybuowania kuponów jest administrowany przez: Groupon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, Warszawa, Polska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

2 Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ; NIP: ; o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 PLN, info[at]groupon.pl, infolinia: UŻYTKOWNIK 3.1. Użytkownikiem Serwisu Groupon może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy ustawy we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba, która spełnia te warunki, w dalszej części OWU jest nazywana Użytkownikiem Warunki użytkowania Serwisu Groupon określone w OWU i Polityce Prywatności są akceptowane przez Użytkownika poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie rejestracji zgodnie z art. 3.4 OWU oraz podczas dokonywania zakupu kuponów. Użytkowanie Serwisu Groupon jest równoznaczne z akceptacją OWU i Polityki Prywatności w całości OWU oraz Polityka Prywatności są dostępne w każdym momencie w siedzibie spółki Groupon lub odpowiednio na stronie internetowej lub gdzie można je pobrać, wydrukować lub przeczytać lub w każdej chwili wystąpić o ich przesłanie w formie elektronicznej kontaktując się z Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU Do korzystania z usług oferowanych w Serwisie Groupon konieczne jest założenie konta oraz ustanowienie hasła zabezpieczającego dostęp do konta. Konto w Serwisie Groupon może zostać założone w dowolnym momencie, nie później jednak niż przed potwierdzeniem zamiaru nabycia pierwszego kuponu. Dla bezpieczeństwa Użytkownika hasło do konta w Serwisie Groupon powinno składać się co najmniej z 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Konto w Serwisie Groupon upoważnia jednocześnie do korzystania ze strony internetowej Użytkownik może założyć tylko jedno konto. W przypadku uzasadnionego podejrzenia założenia przez tego samego Użytkownika więcej niż jednego konta lub podania podczas rejestracji nieprawdziwych danych, Groupon jest uprawniony do likwidacji konta w trybie natychmiastowym i odmowy ponownej rejestracji Użytkownika w Serwisie Groupon przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Groupon zastrzega sobie prawo wszczęcia stosownych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania Użytkownik obowiązany jest przechowywać hasło do konta w Serwisie Groupon tak, aby było one niedostępne dla osób trzecich. W razie podejrzenia, że dane te weszły w posiadanie osoby niepowołanej, Użytkownik obowiązany jest

3 powiadomić o tym Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU. Każdy Użytkownik ponosi co do zasady odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane z wykorzystaniem jego konta Użytkownika. Odpowiedzialność ta wyłączona jest wówczas, gdy Użytkownik nie ponosi winy za nadużycie jego konta lub gdy nie naruszył obowiązku dochowania staranności W przypadku likwidacji konta w Serwisie Groupon dane osobowe Użytkownika są modyfikowane w taki sposób, który nie pozwala na ustalenie tożsamości danej osoby. O ile Użytkownik dysponuje ważnymi i niezrealizowanymi w sposób wskazany w art. 7.5 OWU kuponami, po likwidacji konta nadal może je zrealizować poprzez ich wydrukowanie ze skrzynki pocztowej podanej przy rejestracji w Serwisie Groupon lub kontaktując się z Groupon. Groupon zastrzega, że w takiej sytuacji jak również w przypadku korzystania z uprawnień określonych w art. 7 lub 17 OWU po likwidacji konta w Serwisie Groupon, może być konieczne ponowne podanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji tych uprawnień oraz udostępnienie Groupon potwierdzenia dokonania płatności za kupony. 4. ZAKUP KUPONU Kupony w Serwisie Groupon są nabywane w następujący sposób: 4.1. Użytkownik potwierdza zamiar nabycia kuponu przyciskiem "Kup teraz!" na stronie startowej Serwisu Groupon Użytkownik wybiera żądaną liczbę kuponów Użytkownik loguje się do swojego konta w Serwisie Groupon lub dokonuje rejestracji w Serwisie Groupon (podając w szczególności imię, nazwisko, informację dotyczącą pełnoletniości, adres i ustanawiając hasło) oraz dokonuje płatności: kartą kredytową (lub debetową z możliwością płatności w Internecie), z rachunku bankowego dostępnego w systemie DotPay lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal. Dla wygody Użytkownika i zaoszczędzenia jego czasu, przy płatności kartą kredytową lub debetową system Serwisu Groupon automatycznie zapamiętuje część informacji z karty i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty. Żądanie rezygnacji z tej funkcji Użytkownik może zgłosić kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu: lub wysyłając na adres info[at]groupon.pl Złożenie przez Użytkownika nieodwołalnej oferty nabycia kuponu odbywa się przez naciśnięcie przycisku "Kup teraz!" oraz potwierdzenie akceptacji OWU i Polityki Prywatności. Otrzymanie zamówienia od Użytkownika zostaje automatycznie potwierdzone drogą elektroniczną, co jednak zgodnie z art. 10 OWU nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży kuponu.

4 4.5. Umowa na zakup kuponu w języku polskim może zostać zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Groupon tylko w przypadku, gdy po upływie podanego czasu publikowania oferty Partnera osiągnięta zostanie minimalna liczba Użytkowników zainteresowanych nabyciem danego kuponu, a płatność od Użytkownika zostanie skutecznie zrealizowana zgodnie z art b). OWU. Umowa ta zostaje zawarta w chwili gdy Użytkownik otrzyma kupon na adres e- mail zarejestrowany w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu, nie później niż z chwilą otrzymania kuponu na koncie Użytkownika w Serwisie Groupon Akceptacja oferty oraz zawarcie umowy z zastrzeżeniem art. 4.5 OWU następuje poprzez przesłanie kuponu zawierającego wszelkie niezbędne informacje, w tym wartość kuponu oraz zakres oferty Partnera, na adres zarejestrowany w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu lub na konto Użytkownika w Serwisie Groupon Użytkownik, bezpośrednio po otrzymaniu kuponu, zobowiązuje się do starannego zapoznania się z treścią kuponu i upewnienia się, że warunki w nim opisane są zgodne z jego oczekiwaniami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z Groupon. Groupon przypomina o prawach Użytkownika i możliwości skorzystania z uprawnień opisanych w art. 7 lub w art. 17 OWU Kupon należy zrealizować u konkretnego Partnera, w okresie i na warunkach przewidzianych przez Partnera dla realizacji danego kuponu Groupon zastrzega, że wystawcą faktur lub paragonów z tytułu wykonania usługi lub zakupu towaru przy wykorzystaniu kuponu nabytego w Serwisie Groupon jest każdorazowo Partner. Faktury lub paragony wystawiane są wyłącznie przez Partnera po realizacji usługi lub sprzedaży towaru na kwotę odpowiadającą cenie kuponu. Groupon działa wyłącznie jako pośrednik między Partnerem a Użytkownikiem, dlatego to Partner jest wykonawcą usługi lub sprzedawcą towaru i wobec tego zobowiązany jest do wystawienia faktury lub paragonu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli kupon nie został zrealizowany w okresie jego ważności, na prośbę Użytkownika, Groupon wystawi notę obciążeniową. W tym celu Użytkownik skontaktuje się z Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU. 5. ŚRODKI Z POLECENIA 5.1. Każdorazowo przy zakupie kuponu Użytkownik może zaprosić osobę niebędącą Użytkownikiem do utworzenia konta w Serwisie Groupon i dokonania zakupu kuponu. Użytkownikowi, który wysłał takie zaproszenie, zostanie przyznana nagroda (dalej zwana Środkami z Polecenia ), w celu wykorzystania przy kolejnych zakupach w Serwisie, o ile łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

5 a) Użytkownik podczas rejestracji w trybie opisanym w art. 4.3 OWU podał prawidłowe dane; b) Użytkownik uzyskał wyraźną zgodę zapraszanej osoby na udostępnienie Groupon jej adresu i ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia tego zobowiązania; c) zaproszona osoba nie jest Użytkownikiem zarejestrowanym w Serwisie Groupon lub na stronie internetowej albo Użytkownikiem wysyłającym zaproszenie, korzysta z innego adresu oraz innego IP niż Użytkownik zapraszający tę osobę; d) zaproszona osoba skorzysta ze specjalnie wygenerowanego linku; e) zaproszona osoba zarejestruje się w Serwisie Groupon w sposób wskazany w art. 4.3 OWU tzn. podając pełne wymagane dane osobowe, w tym w szczególności imię i nazwisko oraz adres , akceptując OWU, Politykę Prywatności i udzielając zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Groupon (dalej zwana Nowym Użytkownikiem ); f) Nowy Użytkownik dokona zakupu kuponu w ciągu trzech dni od otrzymania specjalnie wygenerowanego linku. W przypadku niedotrzymania tego terminu z przyczyn niezawinionych przez Nowego Użytkownika w indywidualnych przypadkach Groupon może udostępnić Środki z Polecenia po kontakcie Użytkownika z Groupon; 5.2. Środki z Polecenia przyznawane są przez Groupon w ciągu 7 dni od dokonania zakupu kuponu przez Nowego Użytkownika i są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich przyznania. Groupon zastrzega, że Środkami z Polecenia nie są premiowane zakupy kuponów o cenie niższej niż wartość Środków z Polecenia Użytkownik może wykorzystać Środki z Polecenia wyłącznie w celu zakupu kuponów na usługi lub towary w Serwisie Groupon. Groupon zastrzega sobie możliwość ustalenia limitu Środków z Polecenia przyznanych jednemu Użytkownikowi Naruszenie powyższych postanowień dotyczących Środków z Polecenia stanowi rażące naruszenie OWU i jako takie uprawnia Groupon w szczególności do: cofnięcia Środków z Polecenia, czasowego zablokowania konta Użytkownika na okres do 6 miesięcy, usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, odmowy ponownej rejestracji Użytkownika przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania mógłby dochodzić od Groupon, w tym prawo do korzystania z konta i realizacji kuponów dostępnych na koncie Użytkownika w przypadku czasowego zablokowania konta

6 Użytkownika. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z tego typu działaniem Użytkownika. 6. ZAKAZ DALSZEJ SPRZEDAŻY KUPONU PRZEZ UŻYTKOWNIKA 6.1. Użytkownik zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie odsprzedawał kuponów w celu osiągnięcia zysku lub w celach komercyjnych, a w szczególności nie będzie w taki sposób oferował do sprzedaży kuponów lub zawierał umów tego rodzaju za pośrednictwem jakiegokolwiek środka porozumiewania się na odległość (np. sieci Internet, a w szczególności internetowych serwisów transakcyjnych itp.). Tego rodzaju działania są zabronione. Powyższy zakaz dotyczy wszelkich kuponów oferowanych w Serwisie Groupon, niezależnie od czasu oferowania lub umieszczania informacji o nich w Serwisie Groupon Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi rażące naruszenie OWU i jako takie uprawnia Groupon w szczególności do: usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, odmowy ponownej rejestracji Użytkownika przez okres 24 miesięcy kalendarzowych; natomiast Partnera określonego na kuponie, upoważnia do odmowy realizacji usług lub wydania towarów na podstawie takiego kuponu. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania mógłby dochodzić od Groupon. Groupon nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z takim działaniem Użytkownika. Jednocześnie Groupon informuje, że tego typu działanie Użytkownika w odniesieniu do niektórych towarów, t.j. biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe, może stanowić naruszenie art. 133 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 46, poz. 275 ze zm.) i jako takie podlegać sankcjom tam wskazanym. 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU KUPONU 7.1. Użytkownicy będący konsumentami mogą odstąpić od umowy zakupu kuponu, o ile wcześniej nie zrealizowali kuponu w sposób wskazany w art. 7.5 OWU. Odstąpienie możliwe jest bez podawania przyczyny w terminie 10 dni każdorazowo od momentu zawarcia umowy zakupu kuponu określonego w art. 4.5 OWU. W przypadku kuponów na usługi bądź produkty o terminie ważności krótszym niż 10 dni, termin na odstąpienie ulega stosownemu skróceniu do okresu ważności takiego kuponu, w trybie art. 10 ust. 3 pkt. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm.). W każdym przypadku odstąpienie od umowy zakupu kuponu następuje poprzez przesłanie z adresu zarejestrowanego w Serwisie Groupon i użytego do zakupu kuponu lub przez odesłanie kuponu pocztą bądź kontakt z infolinią z wykorzystaniem danych teleadresowych

7 Groupon wskazanych w art. 2 OWU. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu kuponu konieczne jest wskazanie adresu użytego do zakupu kuponu oraz kodu kuponu i kodu zabezpieczającego kuponu W przypadku odstąpienia od umowy środki opiewające na cenę kuponu są oddawane Użytkownikowi wyłącznie na rachunek bankowy dostępny w systemie DotPay, kartę kredytową lub konto PayPal, z którego płatność została dokonana. Ze względu na ryzyko nadużyć ze strony Użytkowników, w pozostałych przypadkach Groupon zastrzega zwrot środków opiewających na cenę kuponu w postaci Środków z Polecenia na warunkach określonych w art. 5 OWU Na życzenie Użytkownika rozliczenie środków opiewających na cenę kuponu nastąpi poprzez udostępnienie Środków z Polecenia do wykorzystania w Serwisie Groupon na warunkach określonych w art. 5 OWU. W takim przypadku po otrzymaniu Środków z Polecenia zmiana formy rozliczenia nie będzie możliwa Termin do wykonania prawa odstąpienia rozpoczyna bieg po otrzymaniu kuponu przez Użytkownika na adres zarejestrowany w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu, nie później niż z chwilą otrzymania kuponu na koncie Użytkownika w Serwisie Groupon. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po upływie okresu ważności kuponu lub po wykorzystaniu kuponu w sposób wskazany w art. 7.5 OWU i w każdym przypadku wymaga zachowania procedury określonej w art. 7.1 OWU. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Koszty korespondencji zawierającej kupon lub oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik będzie pokrywał we własnym zakresie. Koszty te nie będą zwracane przez Groupon W każdym przypadku po zrealizowaniu kuponu u jednego z Partnerów, tj. po przekazaniu kodu zabezpieczającego Partnerowi lub po wprowadzeniu kodu przy pomocy wskazanego w warunkach oferty narzędzia, odstąpienie od umowy nie jest możliwe. Z chwilą przekazania kodu zabezpieczającego przez Użytkownika, Partner jest wyłącznie odpowiedzialnym podmiotem za realizację usługi lub dostarczenie towaru, zgodnie z art. 1.2 OWU Prawo odstąpienia określone w art. 7 OWU jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Użytkownikowi bezpośrednio wobec Partnera na podstawie odpowiednich przepisów (w przypadku: sprzedaży towarów zgodnie z przepisami Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz ze zm.) lub zawarcia umowy na odległość zgodnie z przepisami Ustawy wskazanej w art. 7.1 OWU). 8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8 8.1. W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron zwróci drugiej wszystko, co otrzymała. Zwrot świadczeń musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy, w sposób wskazany w art. 7.2 i 7.3 OWU Użytkownik nabywający kupon przy użyciu Środków z Polecenia może uzyskać zwrot jedynie w tej samej formie. 9. CZAS TRWANIA DYSTRYBUCJI KUPONÓW Dystrybucja kuponów jest czasowo ograniczona i jest ustalana przez Groupon dla każdej oferty indywidualnie. Po upływie ustalonego okresu, nabycie kuponu nie jest możliwe. 10. WARUNKI NABYCIA KUPONU/ PŁATNOŚCI Umowa nabycia kuponu dochodzi do skutku tylko wtedy, jeśli spełnione są łącznie dwa poniższe warunki: a) gdy zostanie osiągnięta minimalna liczba Użytkowników chętnych na nabycie danego kuponu. Jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba zainteresowanych osób, umowa nie zostaje zawarta i wpłacone wcześniej przez Użytkownika środki zostają mu niezwłocznie zwrócone; b) gdy płatność Użytkownika zostanie skutecznie zrealizowana poprzez kanały płatności dostępne w Serwisie Groupon wskazane w art. 4.3 OWU. W przypadku, kiedy płatność nie dochodzi do skutku, tj. pieniądze nie są w dyspozycji Groupon (rachunek bankowy nie istnieje, nie ma na nim wymaganych środków pieniężnych, bądź gdy numer karty kredytowej jest niewłaściwy lub nie ma na niej wystarczających środków), również nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia kuponu. 11. WYSYŁKA KUPONU/ UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z TREŚCI KUPONU Kupon zostaje wysłany na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu. Wysyłka odbywa się, o ile płatność zostanie dokonana zgodnie z art b) OWU. W przypadku niektórych ofert kupon jest dostępny w zakładce Moje Konto/ Moje Zamówienia na koncie Użytkownika w Serwisie Groupon, co jest każdorazowo zaznaczone w warunkach dotyczących nabycia danego kuponu Wszystkie kupony są zaopatrzone w dwa kody, które Partner porównuje z posiadaną listą. Kupon jest realizowany przez jego okaziciela poprzez podanie kodu zgodnie z art. 7.5 OWU. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie kuponów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek z wyżej przywołanych czynności, Groupon zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych Użytkownika odpowiedniemu Partnerowi,

9 wszczęcia stosownych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania i zastosowania trybu określonego w art. 5.4 OWU O ile co innego nie wynika z treści danego kuponu, każdy kupon może zostać użyty tylko raz. Z chwilą zrealizowania kuponu, czyli przekazania przez Użytkownika kodu Partnerowi zgodnie z art. 7.5 OWU, wszystkie roszczenia związane z realizacją usługi bądź zakupem towaru określone w treści kuponu Użytkownik kieruje bezpośrednio do Partnera, gdyż zgodnie z art. 1.2 oraz art OWU całkowitą odpowiedzialność za wykonanie usługi ponosi Partner Postępowanie, w przypadku gdy wartość kuponu nie zostanie w całości wyczerpana lub usługa nie zostanie w całości zrealizowana w okresie ważności kuponu, regulowane jest wyłącznie przez Partnera. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w takich wypadkach Groupon nie ponosi odpowiedzialności. W takim wypadku zwrot kuponu w trybie art. 7.1 OWU nie jest możliwy O ile nie zostało inaczej wskazane, kupon nie zawsze daje możliwość do wykonania usługi przez Partnera lub odbioru towaru w dowolnym czasie określonym przez Użytkownika. Dlatego zaleca się uzgodnienie czasu wykonania usługi lub odbioru towaru indywidualnie z Partnerem. Użytkownik jest uprawniony do realizacji kuponu przez cały okres ważności danego kuponu W przypadkach gdy konieczna jest wcześniejsza rezerwacja w celu realizacji kuponu (w szczególności dotyczy to: koncertu, spektaklu, seansu kinowego, pobytu w hotelu, wycieczki, biletu lotniczego), warunki odwołania rezerwacji określa Partner. W takim przypadku przed zakupem kuponu zaleca się uprzednie skontaktowanie się z Partnerem w celu określenia warunków rezerwacji. Ponadto wskazana jest uprzednia konsultacja z Partnerem w szczególności w przypadku kuponów na usługi obejmujące usługi o charakterze medycznym bądź wymagających specjalnych umiejętności od Użytkownika. 12. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Jeżeli na kuponie widnieje data ważności, może on zostać zrealizowany tylko w tym przedziale czasowym. Jeżeli Użytkownik nie zrealizuje kuponu w podanym terminie w sposób określony w art. 7.5 OWU, kupon traci ważność i nie może zostać zrealizowany. Kupony zakupione w celu wymiany na bilety na konkretne wydarzenia tracą ważność z chwilą zakończenia danego wydarzenia (w szczególności dotyczy to: koncertu, spektaklu, seansu kinowego, pobytu w hotelu, wycieczki, biletu lotniczego). Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych przez niego środków lub poniesionych kosztów nabycia kuponu niezrealizowanego w okresie jego ważności. 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GROUPON

10 13.1. Groupon dokłada starań, aby tak dobierać oferty, aby Partnerzy nie odmawiali realizacji kuponu na warunkach w nim określonych, jeżeli zostanie on w sposób prawidłowy przedłożony przez Użytkownika przed wykonaniem świadczenia Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania przez Partnera usług lub doręczonych towarów. Określone w kuponie świadczenia spełnia wobec Użytkownika dany Partner w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego Groupon nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niedopełnienie przez Partnera jego obowiązków przy realizacji usługi lub sprzedaży towarów Z chwilą zrealizowania kuponu przez Użytkownika u jednego z Partnerów, czyli przekazania kodu zgodnie z art. 7.5 OWU, Partner jest wyłącznie odpowiedzialnym podmiotem za realizację usługi lub dostarczenie towaru, zgodnie z art. 1.2, 11.3 i 13.2 OWU. 14. FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY Groupon dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność techniczną Serwisu Groupon. Zważywszy, że Serwis Groupon jest dostępny siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, przerwy w funkcjonowaniu lub ograniczenia dostępności Serwisu Groupon mogą być konieczne w celu przeprowadzania okresowych prac konserwatorskich. W takim przypadku Groupon zamieści w Serwisie Groupon odpowiednią informację dla Użytkowników. Równocześnie Groupon zobowiązuje się przeprowadzać prace konserwatorskie tak, aby związane z nimi utrudnienia korzystania z Serwisu Groupon były jak najmniej odczuwalne dla Użytkowników, a w szczególności organizować takie prace w taki sposób, aby trwały one jak najkrócej i nie obejmowały funkcji niezbędnych do realizacji umów W razie błędnego działania lub awarii Serwisu Groupon, Groupon dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Groupon dąży w każdym przypadku do minimalizacji utrudnień wynikających z błędnego działania lub awarii Serwisu Groupon m.in. wspomagając finalizację przerwanej transakcji w drodze przywrócenia danych Użytkowników Decyzję o ewentualnych rekompensatach Groupon podejmuje po usunięciu błędnego działania w zależności od rodzaju i rozmiaru powstałej szkody. 15. PRAWA AUTORSKIE Groupon i Partnerzy zachowują wszelkie prawa do treści publikowanych w Serwisie Groupon, w tym w szczególności do publikowanych tam informacji, zdjęć, filmów, baz danych i innych treści (dalej zwanych "chronioną własnością"). Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom

11 trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody Groupon lub powołanego do tego Partnera, w formie innej niż dla udostępnienia Środków z Polecenia do wykorzystania w Serwisie Groupon, jest zabronione. 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Rejestrując się w Serwisie Groupon Użytkownik wyraża zgodę na to, że Groupon będzie przetwarzał jego dane osobowe (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), wg zasad szczegółowo określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem System Serwisu Groupon zachowuje także dla wygody Użytkowników i zaoszczędzenia czasu część informacji z karty kredytowej lub debetowej i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty, o ile Użytkownik nie zrezygnuje z tej funkcji kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu: lub wysyłając na adres info[at]groupon.pl Rejestracja w Serwisie Groupon umożliwia Użytkownikowi korzystanie za pomocą tej samej nazwy Użytkownika oraz tego samego hasła z serwisu oferowanego przez Groupon na stronie internetowej 17. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu Groupon, usług świadczonych bezpośrednio przez Groupon związanych ściśle z dystrybucją kuponu, Użytkownicy mogą składać wysyłając na adres poczty elektronicznej: info[at]groupon.pl lub w formie pisemnej. Powyższy kontakt stanowi również metodę korygowania błędów we wprowadzonych przez Użytkowników danych przy nabywaniu kuponu Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie sprzedaży towaru lub wykonania usługi należy zgłaszać bezpośrednio do Partnera O ile treść reklamacji jest jednoznaczna i zrozumiała, Groupon rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W razie wątpliwości w tym terminie Groupon skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności Odpowiedź zostanie przesłana na adres Użytkownika zarejestrowany w Serwisie Groupon lub przekazana w innej formie indywidualnie ustalonej z Użytkownikiem. 18. ZMIANA OWU

12 18.1. OWU i Polityka Prywatności mogą ulec zmianie, np. ze względu na wymagania prawne bądź nowe funkcje Serwisu Groupon. Aktualna treść OWU znajduje się pod adresem Natomiast Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem Oba dokumenty można otrzymać także w siedzibie spółki Groupon. Zmiany OWU i Polityki Prywatności wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania. W tym czasie Użytkownik ma prawo zapoznania się z nowym brzmieniem OWU i Polityki Prywatności. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na nowe brzmienie OWU lub Polityki Prywatności, może we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę z Groupon w trybie natychmiastowym kontaktując się z Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU. Niezłożenie przez Użytkownika wypowiedzenia we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień OWU i Polityki Prywatności w całości. Nowe postanowienia OWU i Polityki Prywatności będą obowiązywać w zakresie ofert Partnerów, które pojawią się po upływie powyższego terminu od daty publikacji zmian. Wypowiedzenie umowy z Groupon jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika deklaracji usunięcia jego konta i powoduje niemożliwość korzystania z Serwisu Groupon i strony internetowej Naruszenie OWU przez Użytkownika uprawnia Groupon do usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym oraz odmowy ponownej rejestracji Użytkownika przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Groupon w tym zakresie. 19. KLAUZULA SALWATORYJNA Jeżeli któreś z postanowień OWU jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia OWU oraz na zawarte umowy. 20. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W zakresie nie objętym niniejszymi OWU stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Groupon jest sąd miejscowo właściwy dla Warszawy, jeśli roszczenie zgłasza Użytkownik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej bądź jest ono skierowane przez Groupon przeciwko takiemu Użytkownikowi lub Użytkownikowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. W przypadku roszczeń Użytkowników będących konsumentami bądź roszczeń zgłaszanych przez Groupon przeciwko takim Użytkownikom, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo