Budowa i modernizacja sieci LAN w Urzędach Rejonów Biała Podlaska i Chełm wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej dla tych UP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa i modernizacja sieci LAN w Urzędach Rejonów Biała Podlaska i Chełm wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej dla tych UP"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 68/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26, Warszawa reprezentowana przez Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 50, Lublin NIP Dział prowadzący Dział Zamówień Publicznych tel. /fax fax e mail strona internetowa: zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej euro, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [j. t. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz z późn. zmianami], zwanej dalej w treści ustawą, na: Budowa i modernizacja sieci LAN w Urzędach Rejonów Biała Podlaska i Chełm wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej dla tych UP 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja sieci LAN w Urzędach Rejonów Biała Podlaska i Chełm wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej dla tych UP. Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy robót opisany w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót elektrycznych. Kody CPV: lokalna sieć komputerowa roboty instalacyjne elektryczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się n/w dokumentach: 1. Opis przedmiotu zamówienia- Modernizacja sieci LAN oraz elektrycznej w budynku administracji rejonu Chełm - sieć logiczno-elektryczna w konfiguracji zgodnej ze standardami CIT, rozbudowa o 27 PEL-zał.1 do SIWZ, 2. Schemat UP Chełm (budynek administracji) z zaznaczonymi punktami PEL-zał.2a i 2b do SIWZ, 3. Opis przedmiotu zamówienia-modernizacja i rozbudowa sieci LAN w UP Lubartów 1-zał.3 do SIWZ, 4. Schemat UP Lubartów z zaznaczonymi punktami PEL-zał.4a,4b,4c do SIWZ, 5. Opis przedmiotu zamówienia-budowa sieci LAN w Urzędach Pocztowych regionu lubelskiego-zał.5 do SIWZ, 6. Schematy UP Trzebieszów, Jabłoń, Kodeń, Sosnówka, Wojcieszków, Adamów, Serokomla, Ostrów Lubelski, Tuczna- z zaznaczonymi punktami PEL-zał.6a,6b,6c,6d,6e,6f,6g,6h,6i do SIWZ, 7. Przedmiar robót elektrycznych-zał.7 do SIWZ, 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-zał.8 do SIWZ,, Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawiera wzór umowy zał.9 do SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy. 2. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Do dnia r. 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą zamówienia moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1

2 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: - wymagane jest przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: A/ Wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branŝy elektrycznej. Osoba ta musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w branŝy elektrycznej, wynikające z przepisów prawa budowlanego, wymagane do realizacji niniejszego zadania. Wymagane jest załączenie kopii uprawnień budowlanych tej osoby oraz kopii aktualnego zaświadczenia z Izby InŜynierów Budownictwa, B/ Wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, zawierającej w swoim zakresie roboty elektryczne-instalacje komputerowe o wartości nie mniejszej niŝ zł brutto oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, Ŝe robota ta została wykonana naleŝycie (np.: referencje). 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt 4 niniejszej SIWZ oraz na ich potwierdzenie przedstawią dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 ppkt 3,4,5,6 niniejszej SIWZ, w formie określonej w pkt 7 niniejszej SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie treści złoŝonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 2. Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia i nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu-na podstawie art. 24 ustawy oraz zawiadomi wykonawców o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 2

3 takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem ppkt 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1) Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, 2) Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 9 SIWZ, w formie papierowej (naleŝy załączyć równieŝ wersję elektroniczną na płycie CD lub dyskietce); 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ; 5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wymagane jest wykonanie w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, zawierającej w swoim zakresie roboty elektryczne-instalacje komputerowe o wartości nie mniejszej niŝ zł brutto oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, Ŝe robota ta została wykonana naleŝycie (np.: referencje). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 6) Informacja o osobie, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branŝy elektrycznej. Osoba ta musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w branŝy elektrycznej, wynikające z przepisów prawa budowlanego, wymagane do realizacji niniejszego zadania. Wymagane jest załączenie kopii uprawnień budowlanych tej osoby oraz kopii aktualnego zaświadczenia z Izby InŜynierów Budownictwa, wzór druku na którym naleŝy sporządzić informację stanowi załącznik nr 13 do SIWZ, 7) Oświadczenie o planowanym zleceniu prac podwykonawcom, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do SIWZ. Oświadczenie naleŝy załączyć w przypadku planowanego zlecenia części prac podwykonawcom. 8) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŝ pienięŝna oryginały dokumentów wadium muszą być zdeponowane u Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert lub załączone do oferty. UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna lub konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia odrębnego, a dokumenty z pkt 10 ppkt 3, 4 (w zakresie pkt 5 oświadczenia) muszą być złoŝone przez kaŝdy podmiot oddzielnie. 3

4 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6 ppkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o których mowa powyŝej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminach jak powyŝej. 7. FORMA DOKUMENTÓW Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 SIWZ powinny być przedstawione w formie pisemnej oryginału podpisanego przez Wykonawcę tzn.: osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji firmy zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnika lub wystawcę oraz opatrzone imienną pieczątkę tej osoby (osób) lub czytelnym podpisem. W przypadku dokumentów wskazanych w pkt 6 ppkt 3, ppkt 5 -dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie robót, ppkt 6 uprawnienia budowlane i zaświadczenie z Izby, ppkt 8-wadium w formie pienięŝnej, dopuszcza się złoŝenie ich w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty mogą być równieŝ poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pełnomocnika. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (lub poświadcza on dokumenty za zgodność z oryginałem), do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy lub osoby fizycznej. W przypadku przedłoŝenia kserokopii pełnomocnictwa musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub notariusza. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ i załącznikami do niej oraz w ustawie. 2) Ofertę naleŝy złoŝyć zgodnie z treścią druku Formularz ofertowy (załącznik nr 10 do SIWZ). Ofertę naleŝy złoŝyć na piśmie pod rygorem jej niewaŝności. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. 3) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. 4) Zaleca się, aby kaŝda strona oferty wraz z załącznikami do niej była parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane w sposób nie budzący wątpliwości, poprzez przekreślenie treści podlegającej poprawie w sposób umoŝliwiający odczytanie poprawianej treści oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty oraz złoŝeniem oświadczeń i dokumentów wchodzących w skład oferty. 7) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8) Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści i zapewniającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz oznakowanej w poniŝszy sposób: firma i siedziba Wykonawcy nr tel. i faxu ppup POCZTA POLSKA Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Kancelaria pokój 203-ORZ Oferta na Budowa i modernizacja sieci LAN w Urzędach Rejonów Biała Podlaska i Chełm wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej dla tych UP 9) W dowolnym momencie, przed upływem terminu do składania ofert, kaŝdy wykonawca moŝe zmienić lub wycofać swoją ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być dokonane według takich samych wymagań, jak złoŝenie pierwotnej oferty. Dodatkowo na kopercie wykonawca musi umieścić napis ZMIANA OFERTY względnie WYCOFANIE OFERTY. 4

5 9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Wykonawca wyliczy cenę oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej. Cena oferty wyliczona zostanie przez Wykonawcę jako wartość netto wynikająca z kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem warunków i wymogów wynikających z SIWZ, powiększona o naleŝny podatek VAT. Wykonawca podaje wszystkie ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przy uwzględnieniu, Ŝe najmniejszą jednostką płatniczą w Polsce jest 1 grosz. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do realizowania robót, objętych przedmiotem zamówienia. Kosztorysy ofertowe muszą zawierać ceny jednostkowe za jednostkę przedmiarową dla poszczególnych pozycji przedmiarowych. Zarówno wartość oferty jak i stawki do kosztorysowania nie będą indeksowane i nie mogą ulec zmianie. Kosztorysy ofertowe muszą zostać sporządzone metodą uproszczoną z dołączonymi zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu, albo metodą szczegółową. W przypadku kalkulacji szczegółowej zestawienia materiałów, robocizny i sprzętu nie są wymagane. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w informatycznym systemie kosztorysującym (zalecane programy kosztorysujące to NORMA lub inny współpracujący z programem NORMA 4.19). 10. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1) Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający wyznacza jako jedyne kryterium oceny ofert: - Cenę - stanowiącą wagę 100% Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniŝszej cenie. W celu ustalenia wielkości punktowej jaką poszczególne oferty uzyskały z tytułu przyjętego kryterium Zamawiający dokona porównania ofert nie podlegających odrzuceniu w następujący sposób: maksymalną ilość punktów (100) przyzna ofercie zawierającej najniŝszą cenę ofertową, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej według wzoru: Cn : Cb x 100 pkt. = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena, gdzie :Cn cena brutto najniŝsza spośród złoŝonych waŝnych ofert, Cb cena brutto badanej oferty. Przy dokonywaniu obliczeń Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do drugiego miejsca po przecinku. 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 3) Zamawiający poprawia w ofercie: a/ oczywiste omyłki pisarskie, b/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4) Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem pkt 10 ppkt 3c niniejszej siwz, c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 10 ppkt 3c niniejszej siwz; h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 11. WADIUM Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek przeprowadzającego postępowanie w imieniu Zamawiającego: Poczta Polska, Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 50, Lublin. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium przetargowe naleŝy wpłacić przelewem na konto: Bank Pocztowy S. A. Nr Dopuszczalne są równieŝ inne formy wniesienia wadium przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych: 5

6 poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275). Wykonawca, który nie wniesie wadium przetargowego zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego o którym mowa w niniejszej SIWZ. Wnoszona gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na kaŝde Ŝądanie. Gwarancja wnoszona w innej formie niŝ pienięŝna musi obejmować cały okres związania ofertą i zawierać w swojej treści podstawy do jej realizacji zgodne z podstawami utraty wadium zawartymi w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy, 4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. Brak którejkolwiek z ww. przesłanek w treści gwarancji spowoduje uznanie wadium za wniesione nieprawidłowo i wykluczenie wykonawcy. W przypadku złoŝenia oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie, wadium wniesione w innej formie niŝ pienięŝna, winno wykazywać wszystkie te podmioty. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie, jeŝeli: upłynął termin związania ofertą, zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, zamawiający uniewaŝnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy ( z zastrzeŝeniem art.46 ust.4a ustawy ): który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na ich wniosek na podstawie art.46 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŝniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Celem pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, Zamawiający Ŝądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto za całkowitą realizację zamówienia. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca obowiązany jest wpłacić kwotę zabezpieczenia przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pocztowy S. A. Nr Przed podpisaniem umowy, wykonawca wnosi całość wartości zabezpieczenia. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie innej niŝ pienięŝna, oryginały dokumentów (o wartości całego zabezpieczenia wykonania umowy tj. 5 % wartości ceny ofertowej brutto oraz o waŝności obejmującej cały okres wykonania umowy oraz okres udzielonej gwarancji z uwzględnieniem poniŝszych uwag dotyczących kwoty poszczególnych zabezpieczeń) muszą być zdeponowane u Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wykonania umowy będzie zwolnione: 6

7 - 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania przez wykonawcę zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane, (tj. od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót i usunięcia przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze), - 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy nie później niŝ w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Wnoszona gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na kaŝde Ŝądanie. 13. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Mogą one zostać przekazane faksem (z wyłączeniem oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ, składających się na ofertę Wykonawcy) pod warunkiem, Ŝe ich treść dotarła do adresata przed upływem przewidzianego przez SIWZ lub wyznaczonego przez Zamawiającego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o wydanie SIWZ mailem i faxem. Uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach przedmiotu zamówienia instalacje elektryczne Sylwester Rokicki tel.: , Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, instalacje komputerowe Grzegorz Markiewicz tel.: , Poczta Polska S.A. Dział Wsparcia Informatycznego Biała Podlaska Centrum Informatyki Oddział Regionalny w Lublinie, - w sprawach dokumentacji przetargowej Monika Słupczyńska tel.: , Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście, 50, Lublin. 14. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ oraz załączników do niej. Zapytanie takie moŝe zostać złoŝone jedynie na piśmie. JeŜeli treść zapytania wpłynie do Zamawiającego w terminie nie późniejszym niŝ sześć dni przed terminem składania ofert, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie wysłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 15. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej. KaŜda taka zmiana staje się wiąŝąca dla kaŝdego Wykonawcy. W przypadkach przewidzianych w ustawie, zgodnie z zasadami w niej określonymi, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Treść SIWZ naleŝy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi zgodnie z niniejszym punktem. 16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty naleŝy składać w Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 50, budynek Poczty Głównej kancelaria, II piętro, pokój nr 203, w terminie do dnia r. do godz. 12:00. Potwierdzeniem złoŝenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania, polegające na odnotowaniu przez pracownika kancelarii, na kopercie terminu jej złoŝenia (dzień, godzina). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert nastąpi w terminie składania ofert o godzinie 12:30 w siedzibie przeprowadzającego postępowanie: Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 50 na II piętrze w pokoju nr 218 SALA KONFERENCYJNA. 18. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: 7

8 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację, 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informację o której mowa w ppkt 1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy w swojej siedzibie. 19. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający uniewaŝni postępowanie jeŝeli zaistnieje jedna z poniŝszych okoliczności: 1) nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; 4) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1) Na podstawie art. 179 i nast. ustawy wykonawcom a takŝe innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2) Protest a) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do zamawiającego. b) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. c) Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. d) Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. e) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. f) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie albo wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy. g) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. h) Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z zasadami i w terminach przewidzianych w art. 183 ustawy. 3) Odwołanie Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a/ opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, b/ wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, c/ odrzucenia oferty Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. 4) Skarga do sądu Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi 8

9 się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 21. FORMALNOŚCI JAKIE NALEśY DOPEŁNIĆ, ABY ZAWRZEĆ UMOWĘ Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca: - dostarczył kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zarejestrowaniu podatnika VAT czynnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty; - dostarczył kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty; - w przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy muszą dostarczyć umowę regulującą ich współpracę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub notariusza. - dostarczył kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; - wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zgodnie z pkt 12 SIWZ. 22. WARUNKI UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Szczegółowe warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ. 23. WIZJA LOKALNA. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej obiektu, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji o miejscu realizacji zamówienia oraz koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia kontraktu. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie kaŝdy wykonawca. KaŜdy wykonawca ponosi równieŝ wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji oraz za wszelkie straty i szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej terenu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu oferty oraz wyliczeniu ceny ofertowej, związane z nie odbyciem przez wykonawcę wizji lokalnej. W przypadku dokonania wizji lokalnej pytania i uwagi naleŝy zgłaszać w sposób określony w niniejszej SIWZ. KaŜdy wykonawca ponosi odpowiedzialność za ujawnienie zebranych informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.). Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia- Modernizacja sieci LAN oraz elektrycznej w budynku administracji rejonu Chełm - sieć logiczno-elektryczna w konfiguracji zgodnej ze standardami CIT, rozbudowa o 27 PEL-zał.1 do SIWZ, 2. Schemat UP Chełm (budynek administracji) z zaznaczonymi punktami PEL-zał.2a i 2b do SIWZ, 3. Opis przedmiotu zamówienia-modernizacja i rozbudowa sieci LAN w UP Lubartów 1-zał.3 do SIWZ, 4. Schemat UP Lubartów z zaznaczonymi punktami PEL-zał.4a,4b,4c do SIWZ, 5. Opis przedmiotu zamówienia-budowa sieci LAN w Urzędach Pocztowych regionu lubelskiego-zał.5 do SIWZ, 6. Schematy UP Trzebieszów, Jabłoń, Kodeń, Sosnówka, Wojcieszków, Adamów, Serokomla, Ostrów Lubelski, Tuczna- z zaznaczonymi punktami PEL-zał.6a,6b,6c,6d,6e,6f,6g,6h,6i do SIWZ, 7. Przedmiar robót elektrycznych-zał.7 do SIWZ, 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-zał.8 do SIWZ, 9. Wzór umowy-zał.9 do SIWZ, -Karta gwarancyjna- zał. 9a do SIWZ, -Porozumienie o współpracy pracodawców-zał.9b do SIWZ, 10. Wzór formularza ofertowego -zał. 10 do SIWZ, 11. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zał. 11 do SIWZ, 12. Wzór wykazu robót zał. 12 do SIWZ 13. Wzór-informacja o kierowniku robót zał.13 do SIWZ 14. Wzór-oświadczenie o planowanym zleceniu prac podwykonawcom- zał. 14 do SIWZ ZATWIERDZONO: Lublin, dnia.2009 r. 9

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, NIP:559-17-01-121 REGON: 092365566 Dokładny adres do korespondencji: Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYśEJ 14.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYśEJ 14.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYśEJ 14.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wymiana okien drewnianych skrzynkowych oraz parapetów drewnianych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485 Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy bitumicznej do wykonania remontu cząstkowego na drogach powiatowych w 2007 roku Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych Rozdział l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 31/2011/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY Spis treści 1.Przedmiot regulaminu...str.2 2.Definicje.str.2 3.Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Warszawa: Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Budowa oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

VII. Informacje dotyczące oferty częściowej i wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

VII. Informacje dotyczące oferty częściowej i wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej: - z Roz. VI ust. 2 pkt. a), b), c), d), e), f) oraz g) dla każdego podmiotu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Egz. 2 Malbork, 04.03.2015 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/16/II/2015/AH Nazwa zadania: Wykonanie usług

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

IZP. 3410/9/2007. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym. inwestycje@miastkowkoscielny.pl. www.miastkowkoscielny.pl. Nazwa Zamawiającego: Siedziba:

IZP. 3410/9/2007. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym. inwestycje@miastkowkoscielny.pl. www.miastkowkoscielny.pl. Nazwa Zamawiającego: Siedziba: IZP. 3410/9/2007 SPECYFIIKACJJA IISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIIENIIA W TRYBIIE PRZETARGU NIIEOGRANIICZONEGO O WARTOŚCII SZACUNKOWEJJ PONIIŻEJJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia Modernizacja drogi gminnej we

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Usługi serwisowe samochodów słuŝbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Usługi serwisowe samochodów słuŝbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. DEKANA 10 64-100 LESZNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74 MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic Dominikańskiej i Franciszkańskiej wraz z torowiskiem.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic Dominikańskiej i Franciszkańskiej wraz z torowiskiem. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Opłata za specyfikację:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM ZAMAWIAJĄCY: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM NR SPRAWY: 2013-0029559 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo