ZP PN/2017 Załącznik Nr 1 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP PN/2017 Załącznik Nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Zamawiający/Ubezpieczający: Gmina Miasta Lipno Plac Dekerta Lipno, 2. Okres ubezpieczenia: 36 miesięcy począwszy od r., dla ubezpieczeń komunikacyjnych maksymalny okres ubezpieczenia do r. 3. Płatność rat: Składka z tytułu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW członków OSP płatna będzie w 4 ratach: - I rata do każdego roku - II rata do każdego roku - III rata do każdego roku - IV rata do każdego roku Z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych składka płatna będzie jednorazowo w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia. ZADANIE I: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., AC, NW, Assistance) A. Wykaz jednostek Gminy Miasta Lipno 1. Urząd Miasta, Plac Dekerta 8, Lipno, REGON: ; 2. Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie, ul. Różyckiego 8, Lipno, REGON: ; - Przedszkole Miejskie nr 2 w Lipnie, Os. Sikorskiego 17, Lipno, REGON: ; - Przedszkole Miejskie nr 4 w Lipnie, ul. Różyckiego 8, Lipno, REGON: ; 3. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2, Lipno, REGON: ; 4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnie, ul. Okrzei 1, Lipno, REGON: ; 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie, ul. Traugutta 2, Lipno, REGON: ; 6. Szkoła Podstawowa nr 5 w Lipnie, Plac 11-go Listopada 13, Lipno, REGON: ; 7. Przedszkole Miejskie nr 3 im. Doroty Gellner, ul. Włocławska 18, Lipno, REGON: ; 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Włocławska 16A, Lipno, REGON: ; 9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 11 Listopada 13, Lipno, REGON: ; 10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Os. Sikorskiego 1, Lipno, REGON: ; 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnie, ul. Bulwarna 1, Lipno, REGON: B. Warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń Podany poniżej zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym. Jeżeli zapisy OWU wprowadzają, szerszy zakres ubezpieczenia niż zapisy SIWZ, stosuje się je automatycznie. Jeżeli zapisy OWU w jakiś sposób ograniczają zakres określony w SIWZ, nie mają one zastosowania. W przypadku podwyższenia, uzupełnienia sumy ubezpieczenia lub doubezpieczenia w okresie ubezpieczenia zastosowanie będą miały warunki określone w umowie o udzielenie zamówienia. Dla polis krótszych niż rok składka wyliczana będzie proporcjonalnie za każdy dzień faktycznie udzielonej ochrony. I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. Zakres ubezpieczenia: pełny, obejmuje wszystkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będącego następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, w sposób nieprzewidziany i niezależny od woli Ubezpieczonego i zaistniało w miejscu i okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zapisanych w odpowiednich OWU. 1

2 2. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o ile OWU nie są korzystniejsze lista ryzyk, które nie mogą znaleźć się na liście wyłączeń OWU mienia od wszystkich ryzyk, lub które zostaną uwzględnione zapisami w umowie ubezpieczenia): pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, pozostałe żywioły huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód (w tym zalanie wskutek topnienia śniegu lub lodu), mróz, lawina, powódź, podtopienia, spływ wód po zboczach, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot (w tym uderzenie pojazdu własnego ubezpieczającego/ Ubezpieczonego jak również innej jednostki organizacyjnej), dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli rozumiany jako szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia rosnących drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu Ubezpieczającego budynków, budowli lub ich części lub elementów, urządzeń technicznych, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, szkody wodno kanalizacyjne szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów; przepięcia ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) do pełnej sumy ubezpieczenia, a także szkody spowodowane przyczynami elektrycznymi jak: niezadziałaniem wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiana napięcia, zasilania, zanikiem napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzeniem izolacji, zwarciem (spięciem) itp. z limitem odszkodowawczym do zł. - dewastację - rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, jak również osoby pozostając pod opieką Ubezpieczonego (uczniowie, wychowankowie, pensjonariusze itp.), również wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Włączenie szkód powstałych w wyniku graffiti z limitem zł na jedno zdarzenie oraz ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit odnawialny w każdym rocznym okresie ubezpieczenia/ w każdym okresie rozliczeniowym), Limity na poszczególne części mienia określone są poniżej. - uzasadnione koszty akcji ratowniczej, koszty zabezpieczenia przed szkodą lub poniesione w związku z próbami zmniejszenia szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty naprawy zabezpieczeń. 3. Przedmiot ubezpieczenia: Budynki i budowle. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (np. stolarka okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy) Rodzaj wartości: księgowa brutto, odtworzeniowa System ubezpieczenia: na sumy stałe Suma ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem z wykazem majątku Gminne lokale mieszkalne we Wspólnotach Mieszkaniowych Rodzaj wartości: odtworzeniowa System ubezpieczenia: na sumy stałe Suma ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem z wykazem majątku Ubezpieczenie wyposażenia, urządzeń, mienia niskocennego (z włączeniem pojazdów oraz mienia składowanego na powietrzu) Rodzaj wartości: księgowa brutto, System ubezpieczenia: na sumy stałe Suma ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem z wykazem majątku Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipno System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, łączna suma ubezpieczenia na wszystkie placówki, bez stosowania podlimitów. Suma ubezpieczenia automatycznie odnawialna w każdym rocznym okresie ubezpieczenia (w każdym okresie rozliczeniowym) 2

3 Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych / adaptacyjnych Suma ubezpieczenia: ,00 zł (obejmuje nakłady zarówno w budynkach należących do jednostek Zamawiającego jak i budynków osób trzecich, w których prowadzona jest działalność jednostek organizacyjnych Zamawiającego). Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. Mienie osób trzecich w tym mienie pracownicze i uczniowskie Suma ubezpieczenia ,00 zł Środki obrotowe Wartość wytworzenia/zakupu. Suma ubezpieczenia ,00 zł Gotówka Wartość nominalna Suma ubezpieczenia ,00 zł Słupy oświetleniowe, lampy, wiaty przystankowe, tablice informacyjne, ogrodzenia, urządzenia, elementy infrastruktury drogowej, w tym w szczególności sygnalizacje świetlne wraz z jej urządzeniami sygnalizująco sterującymi, znaki drogowe, lustra, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, znaki i konstrukcje bramownicowe z tablicami drogowskazowymi, kratki ściekowe, studzienki, wyposażenie boisk sportowych, placów zabaw, obiektów rekreacyjno-sportowych, ławki, drogi wewnętrzne, chodniki, ścieżki, ścieżki rowerowe, place, parkingi, zieleń urządzona, nasadzenia oraz inne obiekty małej architektury nie wymienione w wykazie obejmującym ubezpieczenie w systemie sum stałych. Wartość odtworzeniowa Suma ubezpieczenia zł Mienie niskocenne (część majątku nie wymieniona w ewidencji środków trwałych) Wartość odtworzeniowa Suma ubezpieczenia zł Dokumenty/Księgozbiory/Archiwa (min. akta, dokumenty urzędowe, umowy cywilnoprawne, wypisy z ksiąg wieczystych, księgi rachunkowe, faktury, rachunki, dokumentacja techniczna budynków, licencje, zezwolenia) Wartość odtworzeniowa powiększona o koszty wszelkich działań zmierzających do odtworzenia mienia i/lub jego zabezpieczenia po szkodzie przed dalszym uszkodzeniem oraz koszty transportu; Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z oczyszczaniem, osuszaniem, odgrzybianiem, zamrażaniem, konserwacją uszkodzonego mienia z zastosowaniem metod i technologii aktualnie stosowanych, w tym wykonanych przez specjalistyczną firmę zewnętrzną. Suma ubezpieczenia: ,00 zł Dewastacja l.p. Kategoria mienia System ubezpieczenia Wartość ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1. Elementy budynków i Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa zł budowli 2. Budowle (ogrodzenia, Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa zł place, boiska, wiaty przystankowe, drogi i chodniki wewnętrzne) 3. Graffiti Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia 4. Wyposażenie placów, Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa zł placów zabaw, boisk, parków, bulwarów, zieleń urządzona, nasadzenia, ścieżki, ścieżki rowerowe, parkingi itp. 5. Znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa zł podlimit na jeden znak/tablicę 500 zł 3

4 miejscowości, tablice ogłoszeniowe, słupy ogłoszeniowe 6. Oświetlenie (lampy, słupy) Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa zł 4. Warunki szczególne wymagane: Przyjęcie ryzyka huraganu, jako wiatru o prędkości min. 13,9 m/s, Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Ratalna płatność składki Franszyza integralna redukcyjna, udział własny zniesione Zgłaszanie szkód z tytułu uszkodzeń, dewastacji znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, miejscowości odbywać się będzie kwartalanie. Ubezpieczony jest zobowiązany do prowadzenia rejestru powstałych szkód i zgłaszania do Ubezpieczyciela raz na kwartał, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Szkody o wartości do 500 zł brutto nie wymagają zgłoszenia na policję. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest uprawniony do samodzielnej likwidacji szkód. Wykaz klauzul dodatkowych obligatoryjnych oraz fakultatywnych w załączniku nr 4 i 4a Podlimity dla kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, łączna suma ubezpieczenia na wszystkie placówki, bez stosowania podlimitów. Suma ubezpieczenia automatycznie odnawialna w każdym roku ubezpieczenia. 1. Wymagany zakres ubezpieczenia (o ile OWU nie są korzystniejsze) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: równowartość ,00 zł) obejmujący także: zaginięcie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze niespodziewanym, nagłym i niezależnym od woli Ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej, przy czym w przypadku odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego uszkodzenia w części przewyższającej poniesioną stratę 2. Przedmiot ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Wyposażenie i urządzenia, mienie niskocenne, zbiory biblioteczne ,00 zł 2 Urządzenia i elementy infrastruktury drogowej ,00 zł 3 Środki obrotowe ,00 zł 4 Gotówka od kradzieży ,00 zł 5 Gotówka od rabunku ,00 zł 6 Gotówka od rabunku w transporcie (na terenie kraju) ,00 zł 7 Mienie osób trzecich w tym mienie pracownicze i uczniowskie ,00 zł 8 Mienie niskocenne ,00 zł 3. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia; łączna suma ubezpieczenia na wszystkie jednostki organizacyjne i ich lokalizacje bez stosowania podlimitów 4

5 4. Rodzaj wartości: księgowa brutto (dla maszyn, urządzeń i wyposażenia), cena zakupu (dla środków obrotowych), wartość nominalna (dla środków pieniężnych) 5. Warunki szczególne wymagane: Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu do 100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych i wyposażenia Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji do 100% sumy ubezpieczenia, zgodnie z podaną definicją, Kradzież zwykła z limitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia kradzież rozumiana jako zabór mienia nie pozostawiająca widocznych śladów włamania. Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien), środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne itp.), drzewka, krzewy, rośliny ozdobne, których posiadanie można udokumentować. Ratalna płatność składki Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny zniesione. Wykaz klauzul dodatkowych obligatoryjnych oraz fakultatywnych w załączniku nr 4 i 4a Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia (oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w tym m.in. gabloty, tablice przeszklone, neony, reklamy świetlne, itp.) System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, łączna suma ubezpieczenia na wszystkie placówki, bez stosowania podlimitów. Suma ubezpieczenia automatycznie odnawialna w każdym roku ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli wszystkich jednostek wymienionych w specyfikacji. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia. system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, suma ubezpieczenia: wg wartości odtworzeniowej, wypłata odszkodowania: w wartości odtworzeniowej, z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu, pracy rusztowań i dźwigów Suma ubezpieczenia zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia limit wspólny dla wszystkich ubezpieczonych Ubezpieczający nie ma obowiązku zgłaszania szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu przedmiotów szklanych organom ścigania. Likwidacja powstałych szkód odbywa się bez oględzin Ubezpieczyciela na podstawie dokumentacji fotograficznej przygotowanej przez Ubezpieczonego lub osoby działające w jego imieniu. Warunki szczególne wymagane: Ratalna płatność składki Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny zniesione Wykaz klauzul dodatkowych obligatoryjnych oraz fakultatywnych w załączniku nr 4 i 4a II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (łączna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia, obejmująca wszystkie jednostki organizacyjne) 1. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona przez Ubezpieczającego w myśl przepisów prawa odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody majątkowe i osobowe, wyrządzone z związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności, za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. Za wypadek ubezpieczeniowy uznaje się zdarzenie powodujące szkodę, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, w tym śmierci w następstwie takiego zdarzenia albo uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, czystych strat finansowych. 2. Działalność przyjęta do ubezpieczenia: Każdy rodzaj działalności określonej w przepisach prawa statutach, regulaminach i innych dokumentach regulujących organizację i sposób działania poszczególnych jednostek organizacyjnych ( m.in. kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy budżetowe, prawo międzynarodowe, Dyrektywy UE) oraz każdy inny rodzaj działalności określony w załącznikach do SIWZ, w tym działalność gospodarcza, a w szczególności: działalności administracyjnej, socjalnej, kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej, turystycznej oraz 5

6 sportowej, reklamowej oraz innej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Lipno. 3. Wymagany zakres ubezpieczenia (o ile OWU nie są korzystniejsze): odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i/lub administrowanego mienia, wykorzystywanego w tej działalności we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w tym za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług w szczególności: obejmująca odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją urządzeń wod. kan. i c.o., obejmująca odpowiedzialność za szkody związane z przeniesieniem ognia, obejmująca rażące niedbalstwo, obejmująca winę umyślną zgodnie z treścią klauzuli reprezentantów, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu szkody osobowej, rozszerzona o OC pracodawcy - za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Dz. U. Nr 199 poz z późn. zm.), rozszerzona o OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, z podlimitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; rozszerzona o OC z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców oraz osoby, którym Ubezpieczony/Ubezpieczający powierzył wykonanie czynności, np. catering rozszerzenie o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek i zbiorowego żywienia (np., catering lub podawanie posiłków w trakcie organizowanych imprez), w tym szkody polegające na zarażeniu czerwonką, salmonellą lub inną drogą przenoszoną drogą pokarmową oraz polegające na przeniesieniu innych zakażeń i zatruć pokarmowych, rozszerzona o szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia; rozszerzona o szkody wyrządzone uczniom i wychowankom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, wychowawczej, rekreacyjnej. Zakres obejmuje również świadczenia drobnych usług medycznych np. szczepienia, zastrzyki, opatrunki wykonywanych przez personel z włączeniem następstw zarażenia HIV, będące następstwem pobierania, przechowywania krwi, rozszerzona o odpowiedzialność z tytułu organizacji pobytów uczniów, wychowanków, pensjonariuszy poza placówką. Obejmuje również organizację pobytów zagranicznych, rozszerzona o szkody powstałe w wskutek korzystania z obiektów sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych w tym krytej pływalni, rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, rozszerzenie o szkody wyrządzone przez opiekunów, trenerów i przewodników w trakcie zajęć sportowych, wycieczek itp. zajęć organizowanych przez Zamawiającego, rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za rzeczy chronione, kontrolowane, przyjęte na przechowanie, w tym w mieniu przyjętym na przechowanie m.in. w szatniach uczniowskich, - podlimit ,00 zł, rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za rzeczy przyjęte na przechowanie w celu obróbki, wykonania usługi podlimit ,00 zł, rozszerzona o OC organizatora imprez, np. kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, z włączeniem odpowiedzialności z tytułu organizacji imprez z użyciem materiałów pirotechnicznych, rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w mieniu pracowniczym wyrządzone przez podopiecznych podlimit ,00 zł, obejmująca OC tytułu wynajmu sal gimnastycznych, klasowych lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), kiermaszów itp.; rozszerzona o szkody wyrządzone przez podopiecznych w trakcie sprawowania opieki, obejmująca OC za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, stażystów lub praktykantów działających w imieniu jednostek objętych ubezpieczeniem; Obejmująca OC za szkody wynikłe z braku dostępu, dojazdu, braku możliwości przejazdu; obejmująca OC z tytułu posiadania i utrzymywania placów zabaw i boisk sportowych, świetlic, parków, plaży, drzewostanu, kładek, szaletów publicznych i innych miejsc użyteczności publicznej; rozszerzenie o szkody wyrządzone przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w trakcie prowadzonych działań ratunkowych oraz w związku z pozostałą działalnością OSP w Lipnie, czyste straty finansowe podlimit zł na jedno i wszystkie zdarzenia; rozszerzenie ubezpieczenia o OC z tytułu wykonywania władzy publicznej z podlimitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 6

7 rozszerzona o OC z tytułu zarządzania drogami publicznymi (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) za szkody powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi, określoną w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności: - spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia; - wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanym zaśmieceniem) oraz namułami; - spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym; - wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami i materiałami; - powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów, - wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, estakad, kładek (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego, - spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, - powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych, - wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, - spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalami powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, - spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu, - powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową, - powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem, - powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi, a także zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi, - uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg, - uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych, - uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych, Łączna długość dróg 49,76 km (w tym nieutwardzonych 24,76 km) Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego rocznego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem wskazanych podlimtów dla poszczególnych rozszerzeń odpowiedzialności: ,00 zł 4. Zakres terytorialny. Ubezpieczenie obejmuje swym zakresem całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z rozszerzeniem o terytorium Europy, w odniesieniu do szkód w wyniku wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników, delegacjami (m.in. konferencjami i szkoleniami), stażami, zagranicznymi występami artystycznymi i warsztatami z udziałem dzieci i instruktorów, pełnieniem funkcji opiekuna, pobytami zagranicą dzieci i młodzieży (m.in. w związku z wymianą międzynarodową). 5. Czasowy zakres ochrony (trigger) Zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa. Ubezpieczyciel uznaje, iż wypadek miał miejsce w okresie ubezpieczenia, o ile początek takiego wypadku wystąpił w okresie ubezpieczenia lub przyczyna szkody powstała w okresie ubezpieczenia, nawet, jeżeli część takich strat lub konsekwencji szkody rzeczowej lub osobowej wystąpi po okresie ubezpieczenia. 6. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Zakres terytorialny: teren RP 7

8 Suma gwarancyjna (dla zakresu podstawowego): ,00 Euro na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (każdym rocznym okresie rozliczeniowym). Ilość zarządzanych budynków mieszkalnych: 17 Ilość zarządzanych lokali użytkowych: 29 Liczba osób posiadających licencję: 1 osoba 7. Franszyza redukcyjna, integralna i udział własny zniesione 8. Wykaz klauzul dodatkowych obligatoryjnych oraz fakultatywnych w załączniku nr 4 i 4a III. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1. Wymagany zakres ubezpieczenia: (o ile OWU nie są korzystniejsze) Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym huraganu, działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, np. kradzież z włamaniem, rabunek, kradzież zwykła, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie, upuszczenie) obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego). 2. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny i monitoring systemem sum stałych, oprogramowanie system pierwszego ryzyka koszt odtworzenia danych systemem pierwszego ryzyka wymienne nośniki danych systemem pierwszego ryzyka zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego przeprogramowania; tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego) oraz proporcjonalne (np. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, koszty wynajmu sprzętu zastępczego, koszty korzystania ze zdalnego serwera itp.) systemem pierwszego ryzyka. Oprogramowanie Suma ubezpieczenia ,00 zł Koszt odtworzenia danych Suma ubezpieczenia: ,00 zł Wymienne nośniki danych Suma ubezpieczenia: ,00 zł Zwiększone koszty działalności Suma ubezpieczenia: ,00 zł Kradzież zwykła Limit zł Wykaz sprzętu elektronicznego z podziałem na poszczególne jednostki w załączniku nr 6 Suma ubezpieczenia określona została w wartości księgowej brutto. Dla wskazanego sprzętu (telefony komórkowe) w wartości odtworzeniowej. 1. Warunki szczególne wymagane 1. wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych 2. W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów, a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności nieproporcjonalnych w kwocie odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia. 3. Dla oprogramowania, kosztów odtworzenia danych, wymiennych nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności wystawiona zostanie jedna polisa dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ. Limity automatycznie odnawialne w każdym roku ubezpieczenia. 8

9 4. W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej i rabunku termin zawiadomienia o szkodzie do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o zdarzeniu; w zakresie pozostałych ryzyk termin zawiadomienia o szkodzie zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód 5. Ratalna płatność składki 6. Franszyza redukcyjna, integralna i udział własny zniesione 7. Wykaz klauzul dodatkowych obligatoryjnych i fakultatywnych w załączniku nr 4 i 4a IV. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., AC, NNW, Ass) - ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., AC/KR, NNW, Ass), 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów 5 pojazdów 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków suma ubezpieczenia ,00 zł na każde miejsce w pojeździe 3. Ubezpieczenie autocasco zgodnie z załącznikiem 4. Ubezpieczenie assistance zakres rozszerzony, obejmujący ochroną holowanie pojazdów także w przypadku awarii (dotyczy 2 pojazdów). 5. Do każdej polisy AC, wykonawca będzie przekazywał ogólne warunki ubezpieczenia. Ubezpieczenia dobrowolne (autocasco, NNW, assistance): ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części, zniesieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia zakres ubezpieczenia pełny z włączeniem ryzyka kradzieży. zakres terytorialny zgodnie z OWU, przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym, i wyposażeniem dodatkowym likwidacja szkód wariant serwis Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny brak, Wykaz pojazdów zgodnie z załącznikiem ZADANIE II Ubezpieczenie NNW członków OSP Wariant imienny - Zakres ubezpieczenia: zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej z r. (Dz.U nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami (w szczególności z Dz.U. z 2003 nr 52 poz. 452) Rodzaje świadczeń: - jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. - jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego. Wysokość jednorazowych odszkodowań ustalana jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 października 2002r. o 9

10 ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz z późniejszymi zmianami). Liczba ubezpieczonych: 28, Imienny wykaz ubezpieczonych zostanie przekazany przed wystawieniem polisy. Wykaz klauzul dodatkowych obligatoryjnych i fakultatywnych w załączniku nr 4 i 4a 10

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Załącznik nr FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY dla cz. 01 UBEZPIECZENIA MAJĄTKU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za okres od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A

G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150 www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl Kamienna

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Zamawiający/Ubezpieczający: Gmina Kościerzyna Ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dnia roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Pabianice, dnia roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Pabianice, dnia 30.05.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa ubezpieczenia Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. A. Lokalizacje: 1. Kraków - Ul. Warszawska 24, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. A. Wykaz jednostek Gminy Miejskiej Tczew 1. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. I. Dane podstawowe Zamawiającego. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski............ a zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . Grębocice, dnia 01.03.2012 r. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK 271.12.2012 1. Zamawiający Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na: nazwa

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice reprezentowana przez Wójta Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Gmina Pilchowice reprezentowana przez Wójta Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Numer telefonu:.. numer faxu.. Adres e-mail : Nazwa i siedziba Zamawiającego: Gmina Pilchowice reprezentowana przez Wójta Gminy Pilchowice ul. Damrota

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

I. CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA

I. CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 3 Program Ubezpieczenia W zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń Miasto Oświęcim pośredniczyć będzie Maximus Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. I. CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZONY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. 99-210 Uniejów ul. Polna 37 NIP: 668-001-00-86 REGON: 310161430 Z zastrzeżeniem, że

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo