KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1 KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH Europejska agenda cyfrowa

2 NOTA PRAWNA Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Urząd Publikacji Unii Europejskiej - Luksemburg ISBN doi: /92436 Unia Europejska 2012 Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.

3 KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH Informacje o niniejszym kodeksie Niniejszy kodeks stanowi zbiór podstawowych praw i zasad zapisanych w prawie UE, które chronią obywateli przy dostępie do sieci i usług internetowych oraz podczas korzystania z nich. Te prawa i zasady nie zawsze łatwo zrozumieć, gdyż nie odnoszą się wyłącznie do środowiska cyfrowego i ponieważ zapisano je w różnych dyrektywach, rozporządzeniach i konwencjach dotyczących łączności elektronicznej, handlu elektronicznego oraz ochrony konsumentów. Ponadto w wielu przypadkach wspomniane prawa i zasady podlegają minimalnej harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie mogą wyjść poza minimalne normy wymagane prawem UE. W związku z tym część państw członkowskich mogła, transponując unijne dyrektywy do prawa krajowego, ustanowić poziom ochrony wyższy od określonego w tych dyrektywach. Tak jest na przykład w przypadku niektórych części prawodawstwa dotyczącego ochrony konsumentów. Chociaż same w sobie prawa te nie są w większości niczym nowym, wielu internetowych konsumentów może nie wiedzieć o nich z powodu złożoności ram prawnych. Przyczyną opracowania niniejszego kodeksu jest właśnie poinformowanie obywateli o minimalnych prawach i o zasadach zapisanych w prawie UE, dotyczących dostępu do internetu, korzystania z niego oraz nabywania i konsumpcji usług w internecie. Celem tego kodeksu nie jest ustanowienie nowych praw, ale zebranie istniejących praw i zasad. Sam kodeks nie ma charakteru normatywnego, ale poszczególne zawarte w nim prawa i zasady można wyegzekwować na mocy instrumentów prawnych, z których je zaczerpnięto. 2

4 Spis treści SEKCJA I: Prawa i zasady mające zastosowanie do dostępu do usług internetowych i korzystania z nich Rozdział 1: Dostęp do sieci i usług łączności elektronicznej Rozdział 2: Dostęp do usług i aplikacji wybranych przez konsumenta Rozdział 3: Niedyskryminacja przy dostępie do usług świadczonych w internecie Rozdział 4: Prywatność, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo SEKCJA II: Prawa i zasady mające zastosowanie do zakupu towarów lub usług w internecie Rozdział 5: Informacje poprzedzające zawarcie umowy w internecie Rozdział 6: Terminowe, jasne i pełne informacje umowne Rozdział 7: Uczciwe warunki umowne Rozdział 8: Ochrona przed nieuczciwymi praktykami Rozdział 9: Dostawa towarów oraz usług bez wad i we właściwym terminie Rozdział 10: Odstąpienie od umowy SEKCJA III: Prawa i zasady chroniące konsumenta w przypadku sporu Rozdział 11: Dostęp do wymiaru sprawiedliwości i rozstrzyganie sporów 3

5 SEKCJA I Prawa i zasady mające zastosowanie do dostępu do usług internetowych i korzystania z nich Rozdział 1: Dostęp do sieci i usług łączności elektronicznej 1 (1) Wszyscy obywatele UE muszą mieć możliwość dostępu do minimalnego zestawu usług łączności elektronicznej dobrej jakości i po przystępnej cenie. Zasadę tę określa się również mianem zasady usługi powszechnej. Jeżeli chodzi o prawo dostępu do internetu, co najmniej jeden operator musi realizować wszystkie rozsądne wnioski o stacjonarne przyłączenie do publicznej sieci łączności. Takie przyłączenie musi umożliwiać komunikację głosową, faksową i przesyłanie danych z szybkościami pozwalającymi na funkcjonalny dostęp do internetu oraz świadczenie usług telefonii głosowej. Dotyczy to również niepełnosprawnych użytkowników końcowych, którzy muszą dysponować dostępem i wyborem równoważnym temu, jaki ma większość konsumentów 2. 1 Słowa kluczowe: usługa powszechna, równoważny dostęp dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych. 2 Artykuły 1, 3 i 23a dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), zmienionej dyrektywą 2009/136/WE. 4

6 Rozdział 2: Dostęp do usług i aplikacji wybranych przez konsumenta 3 (1) Wszystkie osoby w UE muszą mieć za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej możliwość dostępu do dowolnych informacji i ich rozpowszechniania oraz możliwość korzystania z dowolnych aplikacji i usług. W tym kontekście należy przestrzegać podstawowych praw i wolności osób fizycznych zagwarantowanych Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz ogólnymi zasadami prawa UE. Z tego powodu państwa członkowskie mogą wprowadzać środki związane z dostępem konsumentów do usług i aplikacji lub z korzystaniem z nich mogące ograniczać wspomniane podstawowe prawa lub wolności jedynie, jeśli środki te są odpowiednie, proporcjonalne i konieczne w demokratycznym społeczeństwie 4. (2) Organy regulacyjne w obszarze łączności elektronicznej muszą wspierać zdolność wszystkich osób w UE do dostępu do dowolnych informacji oraz ich rozpowszechniania, jak też do korzystania z dowolnych aplikacji i usług. Zasadę tę określa się również mianem zasady otwartości i neutralności internetu 5. Aby chronić otwartość internetu, wspomniane organy regulacyjne dysponują uprawnieniami do nakładania minimalnych wymogów z zakresie jakości usług w przypadku występowania problemów. Aby zapobiec pogarszaniu się jakości usług i utrudnianiu lub spowalnianiu ruchu w sieciach, państwa członkowskie muszą umożliwić krajowym organom regulacyjnym nałożenie na przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności minimalnych wymogów w zakresie jakości usług 6. (3) Każdy niepełnosprawny konsument musi dysponować takim wyborem usługodawców i usług łączności elektronicznej, jaki jest dostępny dla większości konsumentów 7. W przypadku konsumentów z upośledzeniami wzroku lub słuchu dostawców audiowizualnych usług medialnych zachęca się, aby stopniowo udostępniali im swoje programy, np. filmy, transmisje wydarzeń sportowych, seriale komediowe, filmy dokumentalne, audycje dla dzieci lub filmy i seriale telewizyjne, jak również przekazy handlowe 8. 3 Słowa kluczowe: prawa podstawowe, swobodny dostęp do internetu, otwartość i neutralność internetu, minimalna jakość usług, równoważny wybór dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych, stopniowy dostęp dla osób z upośledzeniem słuchu i wzroku, ochrona małoletnich, ochrona przed podżeganiem do nienawiści ze względu na rasę, płeć, religię lub narodowość. 4 Artykuł 1 ust. 3a dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), zmienionej dyrektywą 2009/140/WE i rozporządzeniem nr 544/ Artykuł 8 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa). 6 Artykuł 22 ust. 3 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej). 7 Artykuł 22 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej). 8 Artykuł 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych). 5

7 Obowiązek ten ma zastosowanie niezależnie od rodzaju usługi oraz platformy jej świadczenia, jeżeli tylko platforma ta bazuje na sieciach łączności elektronicznej, a więc obejmuje także audiowizualne usługi medialne nabywane w internecie. (4) Małoletni są chronieni przed programami w mediach audiowizualnych oraz przekazami handlowymi, które mogłyby poważnie zaszkodzić ich fizycznemu, psychicznemu i moralnemu rozwojowi. W UE treści takie mogą być udostępniane w internecie tylko na wyraźne żądanie i jedynie w sposób zapewniający, by małoletni w zwykłych okolicznościach nie mogli słuchać ani oglądać przekazów zawartych w takich usługach 9. (5) W audiowizualnych usługach medialnych zabronione jest podżeganie do nienawiści ze względu na rasę, płeć, religię lub narodowość. Rządy muszą zadbać o to, aby programy w mediach audiowizualnych ani audiowizualne przekazy handlowe dostarczane w internecie nie zawierały jakichkolwiek treści podżegających do nienawiści Artykuł 12 dyrektywy 2010/13/UE (dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych). 10 Artykuł 6 dyrektywy 2010/13/UE (dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych). 6

8 Rozdział 3: Niedyskryminacja przy dostępie do usług świadczonych w internecie 11 (1) Przedsiębiorcy mają obowiązek umożliwić konsumentom, którzy pragną nabyć usługi internetowe 12 w innym państwie członkowskim, dostęp do powszechnie dostępnych informacji o warunkach dostępu. (2) Konsumentom nie można odmówić dostępu do usług w internecie ze względu na państwo członkowskie zamieszkania, chyba że odmowę taką uzasadniają obiektywne kryteria 13. Przedsiębiorcy powinni w miarę możliwości podawać konsumentom takie uzasadnienie braku świadczenia usługi na pewnych terytoriach w informacjach udostępnianych ogółowi ludności. Jeżeli nie jest to możliwe, powinni oni dostarczyć takie informacje na żądanie konsumenta. (3) W przypadku konsumentów próbujących uzyskać dostęp do usług w internecie usługodawcy nie mogą stosować mniej korzystnych warunków dostępu do usług ze względu na państwo członkowskie zamieszkania konsumenta, chyba że różnice są uzasadnione obiektywnymi kryteriami 14. Na żądanie konsumenta przedsiębiorcy mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby poinformować konsumentów o uzasadnieniu zróżnicowanego traktowania. 11 Słowa kluczowe: brak dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania; równy dostęp do usług internetowych na całym terytorium UE; równe traktowanie w środowisku internetowym. 12 Zasada ta ma zastosowanie tylko do usług (nie do towarów). 13 Dokument roboczy służb Komisji wytyczne w sprawie stosowania art. 20 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym ( dyrektywy usługowej ). W wytycznych tych wyjaśnia się, w jaki sposób należy dokonać oceny indywidualnych przypadków w celu ustalenia, czy zróżnicowane traktowanie można uzasadnić obiektywnymi kryteriami. 14 Zob. przypis

9 Rozdział 4: Prywatność, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo 15 (1) Ochrona danych osobowych jest prawem podstawowym, zapisanym także w Traktacie z Lizbony. W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej stwierdza się: Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania 16. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do odpowiedniej ochrony jej danych osobowych 17. Przetwarzanie danych osobowych musi mieć charakter niezbędny, rzetelny, legalny i proporcjonalny. Dane dostarczone przez osoby fizyczne, bezpośrednio lub pośrednio, nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż pierwotnie zamierzone. Danych takich nie można również przekazywać w niekontrolowany sposób podmiotom, z którymi dana osoba fizyczna nie nawiązała dobrowolnie relacji. Prawa te przysługują wszystkim niezależnie od narodowości czy miejsca zamieszkania. Przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, jak również przetwarzanie danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą danej osoby fizycznej, gdy dopuszczają to przepisy krajowe 18. (2) Osoby fizyczne mają prawo do uzyskania informacji od osób i przedsiębiorstw przechowujących ich dane osobowe w swoich kartotekach, takich jak np. strony internetowe, bazy danych czy dostawcy usług ( administratorzy danych ), a także prawo poprawienia lub usunięcia tych danych, jeżeli są one niepełne lub niedokładne: administratorzy danych mają obowiązek informować konsumentów, jeśli gromadzą dane osobowe na ich temat; osoby fizyczne mają prawo znać imię i nazwisko lub nazwę administratora oraz zamierzony cel przetwarzania danych oraz wiedzieć, komu mogą zostać przekazane dane; osoby fizyczne mają prawo zwrócić się do administratora danych z zapytaniem, czy przetwarza on dane osobowe na ich temat; osoby fizyczne mają prawo uzyskać kopię dotyczących ich danych w zrozumiałej formie; osoby fizyczne mają prawo zażądać skasowania, zablokowania lub usunięcia danych, jeżeli są one niepełne, niedokładne lub zostały uzyskane niezgodnie z prawem. Osoby fizyczne mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. 15 Słowa kluczowe: prywatność, ochrona danych, bezpieczeństwo, dane osobowe. 16 Artykuł 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 17 Artykuły 6 i 12 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 18 Artykuł 8 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 8

10 (3) Osoby fizyczne mają prawo do niepodlegania decyzjom, które wywołują dotyczące ich skutki prawne lub które mają na nie istotny wpływ, a które oparta są wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, którego celem jest dokonanie oceny niektórych dotyczących tych osób aspektów o charakterze osobistym, jak np. wyników osiąganych w pracy, zdolności kredytowej, wiarygodności, postępowania itp. 19. (4) Prawa te przysługują też w internecie, gdzie osoby fizyczne mają ponadto następujące prawa 20 : do uzyskania pełnych informacji i wyrażenia zgody, jeżeli strona internetowa przechowuje i pobiera informacje z ich urządzenia końcowego lub pragnie śledzić ich ruchy w internecie; do poufności komunikacji internetowej, np. poczty elektronicznej; do otrzymania zawiadomienia, jeżeli ich dane osobowe przechowywane przez ich dostawcę usług internetowych zostały naruszone np. utracone lub skradzione, i jeśli może to mieć niekorzystny wpływ na ich prywatność; do nieotrzymywania niezamówionych przekazów handlowych znanych jako spam, chyba że wyrazili na to zgodę. 19 Artykuł 15 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 20 Artykuły 4, 5 i 13 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), zmienionej dyrektywą 2006/24/WE i dyrektywą 2009/136/WE. 9

11 SEKCJA II Prawa i zasady mające zastosowanie przy zakupie towarów lub usług w internecie Rozdział 5: Informacje poprzedzające zawarcie umowy w internecie 21 (1) Każdy konsument w UE ma prawo uzyskać od przedsiębiorcy jasne, poprawne i zrozumiałe najważniejsze informacje na temat produktu lub usługi przed dokonaniem zakupu w internecie. Informacje te muszą obejmować podstawowe cechy produktu, jego cenę włącznie z podatkami, koszty dostawy, uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania, tożsamość i adres geograficzny przedsiębiorcy, istnienie prawa odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania (w przypadku produktów, dla których takie prawo przysługuje), termin, w którym oferta lub cena pozostają ważne, oraz w stosownych przypadkach minimalny okres trwania umowy 22. Jeżeli umowy nie są zawierane wyłącznie za pomocą wymiany poczty elektronicznej lub za pomocą równoważnych komunikatów indywidualnych, informacje te muszą również obejmować kolejne etapy techniczne procedury prowadzące do zawarcia umowy, informacje o tym, czy tekst umowy będzie zapisany oraz czy będzie on dostępny, środki techniczne potrzebne do określenia i usunięcia błędów popełnionych przy wpisywaniu danych oraz proponowane języki, w których umowa może być zawarta 23. Składając zamówienie w internecie, konsument ma prawo niezwłocznie otrzymać drogą elektroniczną potwierdzenie odbioru zamówienia 24. (2) Prawo uzyskania najważniejszych informacji w stosownym czasie przed przyjęciem zobowiązań na mocy umowy lub oferty na odległość ma również zastosowanie do usług finansowych, w tym usług o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub płatniczym. Informacje powinny zostać przedstawione w jasny i zrozumiały sposób oraz obejmować szczegółowe informacje na temat usługodawcy i głównych cech charakterystycznych usługi finansowej, takie jak cena włącznie ze wszystkimi podatkami oraz ustalenia odnośnie do płatności lub wykonania. Usługodawcy powinni również informować konsumentów o ich prawach umownych, takich jak prawo odstąpienia od umowy lub jej wcześniejszego rozwiązania oraz o możliwych działaniach w razie wystąpienia problemów. 21 Słowa kluczowe: informacje poprzedzające zawarcie umowy; informacje poprzedzające zakup w internecie; informacje poprzedzające zawarcie umowy na odległość; informacje o usługach finansowych przy zawieraniu umowy w internecie; reklamy porównawcze wprowadzające w błąd. 22 Artykuł 4 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. ** Ze skutkiem od dnia 13 czerwca 2014 r. dyrektywa ta zostanie zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, która zmieni wymogi co do informacji poprzedzających zawarcie umowy. 23 Artykuł 10 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). 24 Artykuł 11 dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym. 10

12 W przypadku usług finansowych dostawca usług finansowych może ze względów praktycznych przekazać konsumentowi ograniczoną ilość informacji podczas rozmowy telefonicznej oraz podczas zawierania umowy przez internet na żądanie konsumenta. W takim przypadku pełne informacje są przekazywane niezwłocznie po zawarciu umowy Artykuł 3 dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE. 11

13 Rozdział 6: Terminowe, jasne i pełne informacje umowne 26 (1) Każdy konsument internetowy zawierający umowę na terytorium UE ma prawo uzyskać łatwy, bezpośredni i stały dostęp co najmniej do imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu geograficznego usługodawcy, adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej, rejestru handlowego, w którym jest wpisany usługodawca, oraz jego numeru wpisu, tytułu zawodowego i organizacji zawodowej, w której usługodawca jest zarejestrowany, w stosownych przypadkach numeru identyfikacyjnego VAT oraz wszelkich innych danych umożliwiających szybki i skuteczny kontakt z usługodawcą 27. Internetowy konsument musi również mieć dostęp do kodeksów postępowania, którym podlega usługodawca, jak też do warunków umów oraz ogólnych postanowień udostępnionych w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie (wydruk). Uprawnienie to nie przysługuje, gdy umowy są zawierane wyłącznie za pomocą wymiany poczty elektronicznej lub za pomocą równoważnych komunikatów indywidualnych 28. (2) Każdy konsument ma prawo otrzymać po zamówieniu towarów lub usług potwierdzenie najważniejszych elementów umowy w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku, np. w postaci wiadomości . Informacje te muszą zostać podane najpóźniej w chwili dostawy towarów lub w przypadku usług w stosownym czasie podczas ich wykonywania. Przedsiębiorca nie musi jednak powtarzać informacji, które podał już wcześniej. Potwierdzenie musi zawsze obejmować informacje na temat warunków i procedury odstąpienia od umowy przez konsumenta, adres, pod który konsument może kierować reklamacje, informacje dotyczące obsługi posprzedażnej i obowiązującej gwarancji oraz, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż jeden rok lub czas nieokreślony, warunki rozwiązania umowy 29. (3) Po zawarciu przez internet umowy dotyczącej usług finansowych konsumenci mają prawo uzyskać odpowiednio wcześnie, zanim zostaną związani umową zawieraną na odległość, szczegółowe informacje o warunkach usługi, np. o cechach usługi, cenie oraz ustaleniach odnośnie do płatności i wykonania. Usługodawcy powinni również informować konsumentów o przysługujących im prawach umownych, sposobie odstąpienia od umowy lub wcześniejszego jej rozwiązania, o usługach posprzedażnych i obowiązującej gwarancji oraz o możliwych działaniach w razie wystąpienia problemów 30. (4) Abonenci usług łączności elektronicznej, w tym usług wykorzystywanych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, mają prawo uzyskać informacje od usługodawcy np. na temat stosowanych cen, taryf i opłat, w tym opcjonalnych taryf i pakietów, standardowych warunków dostępu do świadczonych usług i korzystania z 26 Słowa kluczowe: najważniejsze informacje, szczegółowe informacje umowne, prawo do uzyskania informacji. 27 Artykuł 5 dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym; art. 5 dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych. 28 Artykuł 10 dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym. 29 Artykuł 5 dyrektywy 97/7/WE w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. 30 Artykuł 5 dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość. 12

14 nich oraz jakości usług. Ponadto niepełnosprawni użytkownicy powinni być regularnie informowani o zaprojektowanych dla nich produktach i usługach 31. (5) Przed wykonaniem transakcji płatniczej w internecie konsumenci mają prawo uzyskać wszelkie istotne informacje na temat płatności, a w szczególności warunków świadczenia usługi, w tym informacje o dostawcy usług płatniczych odpowiedzialnym za transakcję; informacje o cechach usługi płatniczej i czasie przetwarzania; informacje o opłatach mających zastosowanie do transakcji i prawach do zwrotu; informacje o wszelkich dodatkowych opłatach lub zniżkach stosowanych przez akceptanta. Po każdej transakcji płatniczej konsument powinien otrzymać potwierdzenie, które musi zawierać co najmniej kwotę zakupu, datę transakcji oraz wyszczególnienie wszelkich zastosowanych opłat Artykuły 10, 21 i 22 dyrektywy 2002/22/WE o usłudze powszechnej. 32 Artykuły 37, 38, 42, 46 i 47 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. 13

15 Rozdział 7: Uczciwe warunki umowne 33 (1) Każdy konsument w UE, również w środowisku cyfrowym, jest chroniony przed nieuczciwymi standardowymi warunkami umownymi stosowanymi przez przedsiębiorców, które powodują nieuzasadnioną nierównowagę ze szkodą dla konsumenta. Jeżeli umowa zawiera takie warunki, konsument nie jest nimi związany, chociaż sama umowa pozostaje zazwyczaj ważna. Nieuczciwymi warunkami są w szczególności 34 : - wiążące dla konsumenta warunki umowne, z którymi konsument nie miał realnej możliwości zapoznania się przed zawarciem umowy; - warunki umowne wyłączające lub ograniczające prawa konsumenta do wystąpienia z powództwem lub skorzystania z innego środka ochrony prawnej (np. żądanie od konsumenta poddania sporów wyłącznie pod arbitraż); - warunki umowne automatycznie przedłużające umowę zawartą na czas określony, w przypadku gdy wyznaczony dla konsumenta nieprzekraczalny termin, w którym może zawiadomić o nieprzedłużaniu umowy, jest nieuzasadnienie krótki; - warunki umowne umożliwiające znaczące podwyżki cen bez zapewnienia konsumentowi prawa do rozwiązania umowy. (2) Konsument ma prawo do tego, aby warunki umowne były wyrażone prostym i zrozumiałym językiem, i ma to zastosowanie również w internecie. Wszelkie wątpliwości co do treści warunku umowy należy interpretować na korzyść konsumenta 35. (3) Abonenci usług łączności elektronicznej mają prawo do minimalnych standardowych warunków umownych w stosunkach z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dostępu do internetu. Abonenci mają również prawo zostać poinformowani ze znacznym wyprzedzeniem, jeżeli usługodawca zamierza zmienić umowę i odstąpić od niej bez kar, jeżeli nie akceptują nowych warunków; mają także możliwość podpisania umowy na dostęp do internetu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy i nie mogą być zobowiązani do zawierania umów na początkowy okres przekraczający 24 miesiące 36. (4) Przy płatności w internecie za towary i usługi obowiązują takie same opłaty za transakcję w euro niezależnie od tego, czy akceptant znajduje się w państwie konsumenta, czy też w innym państwie członkowskim UE. Dotyczy to płatności w euro przelewem (bankowym), poleceniem zapłaty i kartą kredytową Ochrona przed nieuczciwymi standardowymi warunkami umownymi; minimalne standardowe warunki umowne; równe opłaty niezależnie od miejsca zamieszkania. 34 Artykuł 3 i załącznik dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. 35 Artykuł 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. 36 Artykuły 20, 21 i 30 dyrektywy 2002/22/WE o usłudze powszechnej. 37 Artykuł 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie. 14

16 Rozdział 8: Ochrona przed nieuczciwymi praktykami 38 (1) Każdy konsument, w tym internetowy, ma prawo złożyć na przedsiębiorcę w UE skargę do krajowych organów egzekwowania prawa 39 lub wystąpić przeciwko niemu z powództwem przeciwko, jeśli przedsiębiorca ten stosuje nieuczciwe praktyki handlowe. Na przykład konsumenci nie mogą po dokonaniu zakupu w internecie stawać przed uciążliwymi lub niewspółmiernymi barierami pozaumownymi (np. koniecznością wypełnienia licznych formularzy lub zadzwonienia pod podany numer telefonu, gdzie nikt nie odbiera połączeń), które przedsiębiorca wykorzystuje, aby przeszkodzić im w wypowiedzeniu umowy lub rezygnacji na rzecz innego produktu lub przedsiębiorcy 40. (2) Konsumentów nie wolno wprowadzać w błąd ani narażać na agresywne praktyki marketingowe i dotyczy to także środowiska cyfrowego. Wszelkie twierdzenia przedsiębiorców z UE muszą być prawdziwe, jasne, dokładne i uzasadnione, umożliwiając konsumentom dokonanie świadomego i rzeczywistego wyboru 41. Reklama porównawcza musi dokonywać porównania towarów lub usług realizujących te same potrzeby lub przeznaczonych do tego samego celu oraz musi porównywać w sposób obiektywny istotne, odpowiednie, możliwe do zweryfikowania i typowe cechy 42. Przykłady nieuczciwych praktyk handlowych: - przedsiębiorcy nie wolno zapraszać do dokonania zakupu produktów po określonej cenie, jeżeli odmawia on następnie przyjęcia zamówień na nie lub dostarczenia ich w racjonalnym terminie, czyniąc to z zamiarem promowania innego produktu ( przynęta i zamiana ); - przedsiębiorcy nie wolno opisywać produktu jako gratis, darmowego, bezpłatnego lub w podobny sposób, jeżeli konsument musi uiścić jakąkolwiek inną należność niż nieunikniony koszt związany z odpowiedzią na praktykę handlową, odbiorem lub dostarczeniem produktu 43 ; - od konsumenta nie wolno żądać zapłaty za produkty bądź zwrotu niezamówionych produktów dostarczonych przez przedsiębiorcę ( dostawa niezamówiona ). (3) Dokonując zakupu produktów w internecie, w tym usług finansowych, konsumenci są chronieni przed praktykami marketingowymi noszącymi znamiona nadużycia, 38 Słowa kluczowe: nieuczciwa praktyka handlowa; niewspółmierna bariera; wprowadzające w błąd praktyki marketingowe; agresywne praktyki; praktyki marketingowe stanowiące nadużycie. 39 Wykaz właściwych organów jest dostępny pod następującym adresem: 40 Artykuł 9 dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. 41 Artykuły 6 do 9 dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych. 42 Artykuł 5 dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. 43 Załącznik 1 do dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych. Przykłady nieuczciwych praktyk handlowych. 15

17 których celem jest zmuszenie ich do kupna czegoś, czego nie zamawiali. Są również chronieni przed innymi praktykami, takimi jak niezamówione połączenia telefoniczne i wiadomości Załącznik I do dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. 16

18 Rozdział 9: Dostawa towarów oraz usług bez wad i we właściwym terminie 45 (1) Każdy konsument w UE musi w ciągu 30 dni otrzymać towary lub usługi zamówione w internecie u przedsiębiorcy, chyba że ustalenia ze sprzedawcą stanowią inaczej. Jeżeli towaru lub usługi nie dostarczono w tym czasie, konsument ma prawo do zwrotu pieniędzy 46. (2) Konsumenci mogą domagać się bezpłatnej naprawy lub wymiany, jeżeli otrzymany towar jest wadliwy lub nie odpowiada temu, co zamówili. Przedsiębiorca musi naprawić lub wymienić towar w rozsądnym czasie i bez istotnej niedogodności dla konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie naprawi lub wymieni towaru w rozsądnym czasie, konsumenci mogą domagać się zwrotu pieniędzy lub obniżki ceny. Gwarancja prawna obowiązuje przez co najmniej dwa lata od daty dostawy towaru, lecz po sześciu miesiącach konsument musi wykazać, że wada istniała już w chwili dostawy. Przez sześć miesięcy od daty dostawy domniemuje domniemywa się, że wada istniała w chwili dostawy, chyba że sprzedawca potrafi wykazać, że było inaczej 47. Jeżeli producent lub sprzedawca udziela gwarancji handlowej, przyrzekając bezpłatną naprawę i wymianę podczas pewnego okresu, internetowy konsument może również zwrócić się do podmiotu oferującego taką gwarancję. (3) W UE obowiązują ścisłe zasady przetwarzania internetowych transakcji płatniczych konsumentów przez dostawców usług płatniczych. Rachunek odbiorcy musi co do zasady zostać uznany kwotą transakcji nie później niż następnego dnia roboczego. Wyjątkami są polecenia zapłaty (które są wykonywane w uzgodnionym dniu) i płatności inicjowane w formie papierowej (dodatkowy dzień na przetwarzanie) 48. (4) W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej (np. błędu akceptanta lub banku albo próby nadużycia niezwiązanej z płatnikiem) płatnik ma prawo uzyskać bezzwłoczny zwrot pełnej kwoty transakcji od dostawcy usług płatniczych Słowa kluczowe: odbiór towarów/usług; naprawa lub wymiana; zwrot; obniżenie ceny. 46 Artykuł 7 dyrektywy 97/7/WE w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. Ze skutkiem od dnia 13 czerwca 2014 r. dyrektywa ta zostanie zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. 47 Artykuły 3 i 5 dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. 48 Artykuł 69 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. 49 Artykuł 60 dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych. 17

19 Rozdział 10: Odstąpienie od umowy 50 (1) Konsumenci w UE mają co najmniej siedem dni na zmianę zdania w przypadku zamówienia w internecie towarów lub usług od przedsiębiorcy. W przypadku towarów okres na odstąpienie biegnie od daty dostawy, a w przypadku usług generalnie od daty złożenia zamówienia w internecie. Konsumenci mogą w takim przypadku odstąpić od umowy bez żadnych sankcji i bez konieczności podawania powodu. Zwrotu wpłaconych kwot trzeba dokonać najszybciej, jak to tylko możliwe, jednakże nie później niż w terminie 30 dni. Jedyną opłatą, jaką można w takim przypadku obciążyć konsumenta, jest bezpośredni koszt zwrotu towarów 51. W przypadku zakupu usług finansowych w internecie konsumenci mogą odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez żadnych sankcji i bez konieczności podawania powodu Słowa kluczowe: odstąpienie; zmiana zdania bez sankcji; zwrot pieniędzy; zwrot towarów. 51 Artykuł 6 dyrektywy 97/7/WE w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. Ze skutkiem od dnia 13 czerwca 2014 r. dyrektywa ta zostanie zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, która rozszerzy, wyjaśni i zharmonizuje prawa konsumentów do odstąpienia od umowy. Prawo to nie ma zastosowania: jeżeli wykonywanie usług rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem okresu siedmiu dni roboczych na wykonanie prawa do odstąpienia; do usług w zakresie zakwaterowania, transportu, gastronomii lub wypoczynku, chyba że data lub okres świadczenia usługi są otwarte i nie zostały określone; do umów o dostawę towarów lub świadczenie usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, na które dostawca nie może mieć żadnego wpływu; do umów o dostawę towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub dostosowanych indywidualnie do jego potrzeb; do umów o dostawę towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu bądź mają krótki termin przydatności do użycia; do umów o dostawę nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało naruszone przez konsumenta; do umów o dostawę gazet, periodyków i czasopism; do umów o świadczenie usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. 52 Artykuł 6 dyrektywy 2002/65/WE dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość. Prawo to nie ma zastosowania: do usług finansowych, których cena zależy od wahań na rynku finansowym leżących poza kontrolą usługodawcy; do polis ubezpieczeniowych na podróż i bagaż lub podobnych krótkoterminowych polis o okresie ważności krótszym niż jeden miesiąc; do umów, których wykonanie zostało już w pełni zakończone przez obie strony na wyraźne życzenie konsumenta, zanim konsument wykona prawo odstąpienia. 18

20 SEKCJA III Prawa i zasady chroniące konsumenta w przypadku sporu Rozdział 11: Dostęp do wymiaru sprawiedliwości i rozstrzyganie sporów 53 (1) Każda osoba, której prawa i wolności zagwarantowane przepisami europejskimi zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem. W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej stwierdza się: Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym artykule. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela. Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości 54. Dotyczy to również konsumentów uzyskujących dostęp do usług internetowych i korzystających z nich. Konsumenci internetowi w UE mają prawo pozywać i być pozywani w sprawach związanych z umowami konsumenckimi przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania konsumenta, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową w państwie członkowskim zamieszkania konsumenta lub kieruje taką działalność do tego państwa członkowskiego 55. W tej sytuacji konsumenci internetowi mogą korzystać z ochrony prawa kraju swojego zamieszkania. Strony mogą również, zgodnie z zasadą swobody wyboru prawa, dokonać wyboru innego prawa, jeżeli zapewnia ono konsumentowi taki sam poziom ochrony, jak prawo jego państwa zamieszkania 56. (2) Konsumenci dysponują również możliwością pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego transakcji internetowej dzięki interwencji podmiotów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów w przypadkach, gdy takie podmioty istnieją Słowa kluczowe: środki prawne przed sądem; sąd właściwy dla miejsca zamieszkania; prawo właściwe; alternatywne metody rozstrzygania sporów; pozasądowe procedury odszkodowawcze; mediacja transgraniczna; postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. 54 Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 55 Artykuł 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. 56 Artykuł 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). 57 Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów ( ADR ), aby zapewnić dostępność podmiotów ADR w przypadku wszelkich sporów umownych między przedsiębiorcami a konsumentami wynikających ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług na jednolitym rynku: W kontekście agendy cyfrowej powstanie europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów, za pośrednictwem której konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli rozstrzygać z udziałem podmiotu ADR spory umowne wynikające z transakcji internetowych: 19

Dyrektywa w sprawie praw konsumentów najważniejsze zmiany i ich wpływ na praktykę obrotu z konsumentami

Dyrektywa w sprawie praw konsumentów najważniejsze zmiany i ich wpływ na praktykę obrotu z konsumentami Dyrektywa w sprawie praw konsumentów najważniejsze zmiany i ich wpływ na praktykę obrotu z konsumentami Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska 22. listopada 2010 r. Projekt jest finansowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Petycji 27.1.2016 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 1563/2014, którą złożył D. G. (Polska), w sprawie praktyk Petycja nr 1618/2014, którą złożył D. G. (Polska),

Bardziej szczegółowo

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Każda umowa w obrocie konsumenckim zawierana jest przez co najmniej dwie strony. Jedną jest konsument podmiot nieprofesjonalny, uznawany

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ Zanim dokonasz zakupu, poznaj swoje prawa! Konsumentom kupującym towar lub usługę, przez internet lub w sklepie, we własnym kraju lub w innym państwie UE, przysługują

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO. Użytkownika MARIUSZMM_2008. Określenie Sprzedawcy

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO. Użytkownika MARIUSZMM_2008. Określenie Sprzedawcy REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO Użytkownika MARIUSZMM_2008 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem konta użytkownika MARIUSZMM_2008 na portalu Allegro.pl jest: FHU MiM Mariusz Mańkowski z siedzibą w ul. Grabowa

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-antywirusy.pl/ obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: probit.net Piotr Kuczyński z siedzibą w 86-005 Zielonka, Świetlikowa

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci?

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ CIE Warszawa, 14 marca 2012 r. 1 Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Założenia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia e-sprzedawcy w zakresie zwrotów i reklamacji konsumenckich. RzetelnyRegulamin.pl 24 listopada 2015 r.

Obowiązki i uprawnienia e-sprzedawcy w zakresie zwrotów i reklamacji konsumenckich. RzetelnyRegulamin.pl 24 listopada 2015 r. Obowiązki i uprawnienia e-sprzedawcy w zakresie zwrotów i reklamacji konsumenckich RzetelnyRegulamin.pl 24 listopada 2015 r. Odstąpienie od umowy Terminy i koszty Wyjątki Reklamacje Rękojmia vs gwarancja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU 1. Definicje i postanowienia ogólne http://www.east-biz2016.pl/ 1.1. Organizator imprezy, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO Użytkownika SALESHOP_MC 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem konta użytkownika SALESHOP_MC na portalu Allegro.pl jest: F-H-U MEDIA-COMP Krzysztof Kołakowski z siedzibą w 05-140

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: SPRZEDAJĄCY Agencja Inwestycyjno Handlowa B&B dr inż. Zbigniew Borowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85 825 Bydgoszcz, NIP 953 160

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; OBOWIĄZKI przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynikające z ustawy z dn. 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) obowiązujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. 1. Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU http://east-biz.pl/ 1.1. Organizator wydarzenia, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://dascompany.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w 30-132 Kraków, ul. Altanowa 4/1 NIP: 6772373649 REGON: 122795114 Tel. + 48 500 248

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://maxtent.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w 02-737 Warszawa ul. Niedźwiedzia 29B NIP: 5213725184 REGON: 363861241 Tel. +48 608 661

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny

Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.indexbhp.pl obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w BRZEZINY 20E, 46-040 KRASIEJÓW NIP: 754-216-30-67 REGON: 160244092

Bardziej szczegółowo

3. Kupujący zarejestrowany Użytkownik, który w ramach wszystko.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

3. Kupujący zarejestrowany Użytkownik, który w ramach wszystko.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą. Regulamin Sprzedawcy - wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Clever Market Jacek Kucal z siedzibą w Łazach 65b 32-048 Jerzmanowice, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 677-000-14-41, który

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi dotyczy Umów

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl, Reklamacja towaru Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.q2autogaz.pl obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: Q2 Krzysztof i Rajmund Kudelscy S.C. 05-500 Piaseczno Jazgarzewszczyzna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE REGULAMIN SKLEPU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem oraz numerem telefonu

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem  oraz numerem telefonu Regulamin sprzedaży Data publikacji: 14-01-2017 Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.mowdomnie.pl realizuje Aleksandra Janowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mów

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznych w zakresie sprzedaży publikacji elektronicznych z dnia 25 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 283 final ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 283 final ZAŁĄCZNIK. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 maja 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 26 maja 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych

Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych Julia Mandel, Warszawa 10.10.2014 Nowa ustawa niesie z sobą wiele zmian. Nie wiadomo, od czego zacząć. Prawo do odstąpienia od umowy Reklamacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Przez przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych

Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych 1 Przedmiot regulaminu Regulamin określa zasady postępowania przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego PASIEKA PODKARPACKA

Regulamin Sklepu Internetowego PASIEKA PODKARPACKA Regulamin Sklepu Internetowego PASIEKA PODKARPACKA Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.pasiekapodkarpacka.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz 1 pozasądowe rozwiązywanie sporów Trwają prace nad kontrowersyjną ustawą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklepdietka.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepdietka.pl należy do serwisu www.dietek.pl 2. sklepdietka.pl działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY PRASY

REGULAMIN PRENUMERATY PRASY REGULAMIN PRENUMERATY PRASY Regulamin sprzedaży w prenumeracie określa zasady sprzedaży prasy przez POLSKA PRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik I: Przykład kwestionariusza

Załącznik I: Przykład kwestionariusza Załącznik I: Przykład kwestionariusza Grupa Robocza ds. Odbiorców Detalicznych ERGEG Kwestionariusz dotyczący ochrony odbiorcy 13-04-2005 JAKOŚĆ HANDLOWA DOSTAW Wskaźniki jakości handlowej Średni czas

Bardziej szczegółowo

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW?

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? Marcin Czugan Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://balloonclothes.com/, w

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Czy polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich oznacza tylko nowe obowiązki dla przedsiębiorców?

Czy polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich oznacza tylko nowe obowiązki dla przedsiębiorców? Czy polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich oznacza tylko nowe obowiązki dla przedsiębiorców? Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo 14.12.2017 Warszawa Powitanie Cel 3 Asysta w rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMPEX (www.sklep.lampex.com.pl)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMPEX (www.sklep.lampex.com.pl) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMPEX (www.sklep.lampex.com.pl) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SSE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SSE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SSE II stopnia VI. Handel elektroniczny ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenta 2 Pojęcie handlu elektronicznego (e-commerce) W doktrynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z t Z tytułu niezgodności

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014 1. Postanowienia ogólne: REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.allegro.pl u użytkownika Domanet

Bardziej szczegółowo

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Rafał Malujda radca prawny, LL.M. (Rostock) Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bialaskrzynka.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: JMR24 JĘCZKOWSKA MARTYNA z siedzibą w 96-100 SKIERNIEWICE KAKTUSOWA 10 NIP: 8361824235 REGON: 100929046

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu?

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Przedsiębiorca proponując konsumentowi zawarcie umowy za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane. Regulamin sklepu internetowego swiatdziecka.net.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie swiatdziecka.net.pl, prowadzony przez PH Paulina Napert sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młodej 7, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.okrill3.eu Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo