Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010"

Transkrypt

1 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Rzeszów 2011

2 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 są kolejnym, dwunastym rocznikiem przedstawiającym stan czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Wydawnictwo prezentuje liczbę placówek, stan księgozbioru, liczbę wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu w bibliotekach, czytelników, wskaźniki dotyczące społecznego zasięgu, zakupu nowości, rotacji księgozbioru, analizę danych obrazujących poziom czytelnictwa w Rzeszowie, w poszczególnych powiatach i gminach województwa. Składa się z części tekstowej omawiającej wybrane zagadnienia działalności bibliotecznej, i z części tabelarycznej. Część tabelaryczna obejmuje 20 zestawień z danymi czytelniczymi w układzie powiatowym i 10 w układzie gminnym. Tabele wskaźników poszczególnych gmin są w układzie wynikającym z wartości danego wskaźnika. Dane czytelnicze zamieszczone w roczniku, tak jak w poprzednich, opracowano na podstawie informacji statystycznych zawartych w meldunkach o stanie czytelnictwa na koniec 2010 roku, nadesłanych z bibliotek publicznych Podkarpacia. Przy analizowaniu danych czytelniczych wykorzystano również informacje zamieszczone w sprawozdaniach opisowych bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych. Mamy nadzieję, że kolejny rocznik Bibliotek publicznych województwa podkarpackiego w liczbach 2010 będzie nadal służył bibliotekarzom, a zamieszczone analizy czytelnicze i zestawienia tabelaryczne będą źródłem danych o stanie czytelnictwa i działalności bibliotek w poszczególnych powiatach i gminach województwa.

3 2 OPRACOWANO W DZIALE INSTRUKCYJNO - METODYCZNYM WiMBP w RZESZOWIE Sieć biblioteczna, księgozbiory, czytelnicy, wypożyczenia Małgorzata Augustyn Udostępnienia zbiorów na miejscu Ewa Lelek Redakcja Małgorzata Augustyn Oprogramowanie komputerowe Marek Peller Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Nakład 220 egz. Sekcja Poligrafii Rzeszów, ul. Sokoła 13

4 3 BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJ. PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU Omówienie wybranych zagadnień SIEĆ BIBLIOTEKI, FILIE, PUNKTY BIBLIOTECZNE Na terenie województwa podkarpackiego na koniec 2010 roku w 160 gminach funkcjonowało 690 bibliotek i filii bibliotecznych. W stosunku do roku 2009 liczba placówek nie uległa zmianie. W 2010 roku została utworzona, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 lutego 2009 roku, Gmina Jaśliska pow. krośnieński, z kilku miejscowości wyodrębnionych z gm. Dukla. W miejscowościach, które weszły w skład nowo utworzonej gminy, nie funkcjonowała żadna biblioteka publiczna. W miastach woj. podkarpackiego funkcjonowało 50 bibliotek i 73 filie biblioteczne, a na wsi 110 bibliotek wraz z 457 filiami. Status biblioteki miejskiej uzyskały 2 biblioteki: w Kołaczycach pow. jasielski i Przecławiu pow. mielecki w wyniku odzyskania praw miejskich przez te gminy. Natomiast filia wiejska w Budziwoju gm. Tyczyn pow. rzeszowski, została przejęta przez WiMBP w Rzeszowie w wyniku poszerzenia granic Rzeszowa i uzyskała status filii miejskiej. Status samodzielnych instytucji kultury posiadało ogółem 115 bibliotek publicznych w województwie, którym podlegały 384 filie biblioteczne W 45 gminach woj. podkarpackiego funkcjonowały biblioteki połączone z ośrodkami kultury, łącznie 191 placówek bibliotecznych. W trakcie roku zmiana organizacyjna nastąpiła w gminie Medyka pow. przemyski, biblioteki zostały wydzielone ze struktury Ośrodka Kultury i utworzono samodzielną instytucję kultury Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z 3 filiami bibliotecznymi. Nadal 5 placówek bibliotecznych na terenie województwa: w Kramarzówce w gm. Pruchnik pow. jarosławski, w Starych Oleszycach gm. Oleszyce pow. lubaczowski, w Wydrzu gm. Rakszawa pow. łańcucki, w Leszawie Dolnej gm. Bircza i Kuńkowcach gm. Przemyśl pow. przemyski, nie prowadziło działalności bibliotecznej z powodu braku odpowiednich warunków lokalowych.

5 4 Dostęp do książki w województwie nie był równomierny: jedna gmina nie prowadziła biblioteki publicznej, 17 gmin /10,6 proc./ nie prowadziło żadnej filii bibliotecznej, a kolejne 21 gmin /13,1 proc./ miało po jednej placówce filialnej. Placówki biblioteczne Pow. stalowowolski 28 Pow. tarnobrzeski 25 Pow. niżański 24 Pow. mielecki 46 Pow. kolbuszowski 24 Pow. leżajski 25 Pow. lubaczowski 26 Pow. dębicki 39 Pow. jasielski 25 Pow. ropczycko sędziowski 23 Pow. rzeszowski 67 M. Rzeszów 21 Pow. strzyżowski 27 Pow. łańcucki 32 Pow. brzozowski 36 Pow. przeworski 33 Pow. przemyski 45 Pow. jarosławski 34 Pow. krośnieński 45 Pow. sanocki 36 Pow. leski 18 Pow. bieszczadzki 12 Sieć bibliotek publicznych uzupełniały punkty biblioteczne, których na koniec roku było 53, z tego 33 na wsi. Najwięcej, bo aż 7, działało w GBP w Dębowcu pow. jasielski. Jedna statystyczna placówka biblioteczna obejmowała swoim zasięgiem mieszkańców, o 5 więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej mieszkańców na jedną bibliotekę przypadało w Przeworsku , Dukli

6 5 pow. krośnieński , Jarosławiu , a najmniej w Dynowie - Bachórzu pow. rzeszowski 807 i Padwi Narodowej pow. mielecki osób. Przeciętnie z jednej biblioteki publicznej w woj. podkarpackim korzystało w 2010 roku 516 czytelników, o 10 więcej niż w roku poprzednim. Liczba użytkowników na jedną placówkę w poszczególnych bibliotekach wahała się od 71 osób w GBP Przemyśl - Hermanowice pow. przemyski do w MBP Przeworsku. W roku 2010 zadania bibliotek powiatowych realizowało 19 bibliotek publicznych, na mocy porozumień zawartych pomiędzy samorządami. W porównaniu z rokiem 2009 liczba ta się nie zmieniła. Starostwo powiatowe w Przeworsku funkcje biblioteki powiatowej powierzyło na pół roku (od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku) BPMiG w Sieniawie pow. przeworski. Na koniec roku nadal w 3 powiatach: jarosławskim, przeworskim i tarnobrzeskim nie było bibliotek realizujących funkcje powiatowe. KSIĘGOZBIORY Na koniec 2010 roku biblioteki publiczne woj. podkarpackiego posiadały książki, w tym w biblioteki miejskie woluminów a biblioteki wiejskie Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadały książki. W omawianym roku w bibliotekach publicznych Podkarpacia przybyło książek, w tym w bibliotekach miejskich , a w placówkach działających na wsi woluminów. Ogółem zakupiono nowych książek, tj. o mniej niż przed rokiem. Zakup nowości stanowił 79,0 procent wszystkich przybytków bibliotecznych. Ze środków organizatora biblioteki zakupiły woluminów, tj. o wol. mniej niż w roku Z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiły wol., tj. o wol. więcej niż przed rokiem. Z innych środków /dotacje starostw/ biblioteki zakupiły 648 woluminów. Wartość nabytych książek wyniosła zł, w tym środki organizatora stanowiły zł, tj. o zł mniej niż 2009 roku i środki MKiDN zł, tj. o zł więcej niż w roku Najwięcej pieniędzy na zakup nowości wydały biblioteki w powiatach: krośnieńskim zł, w tym od organizatora zł i mieleckim zł, w tym od organizatora zł. W niektórych gminach kwoty przyznane przez samorządy na zakup nowości w 2010 roku były tak niskie, że do bibliotek zakupiono zaledwie kilkanaście nowych książek. W gm. Jarocin pow. niżański 22 wol. na wartość

7 6 806 zł., gm. Bircza pow. przemyski - 67 wol. za zł., w gm. Stubno pow. przemyski 73 wol. za zł, w gm. Laszki pow. jarosławski 84 wol. za zł., gm. Krempna pow. jasielski - 87 wol. za zł., w gm. Roźwienica pow. jarosławski - 94 wol. za zł. i w gm. Zaklików pow. stalowowolski - 98 wol. za złotych. Spośród bibliotek powiatowych najmniej książek ze środków organizatora kupiła PiMBP w Ustrzykach Dolnych 340 wol. za zł, MBP w Leżajsku 301 wol. za zł i PiMBP w Lesku wol. za zł. Księgozbiór Pow. tarnobrzeski Pow. stalowowolski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. kolbuszowski Pow. leżajski Pow. lubaczowski Pow. jasielski Pow. ropczycko sędziszowski Pow. strzyżowski Pow. krośnieński Pow. rzeszowski Pow. dębicki M. Rzeszów Pow. łańcucki Pow. brzozowski Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. sanocki Pow. bieszczadzki Pow. leski Biblioteki publiczne Podkarpacia oprócz książek i czasopism gromadzą także dokumenty dźwiękowe, filmowe, elektroniczne, graficzne, kartograficzne

8 7 i dokumenty życia społecznego. W roku sprawozdawczym zakupiły do swoich zbiorów jednostek zbiorów specjalnych / środki organizatora , dotacja MKiDN - 394/, tj. o więcej niż w 2009 roku. Na zakup zbiorów specjalnych biblioteki wydały zł /środki organizatora zł, dotacja MKiDN zł/. Wielkość zbiorów specjalnych wynosiła na koniec roku jednostek i wzrosła w stosunku do roku 2009 o jednostek. Najwięcej nowych książek nabyły biblioteki powiatu krośnieńskiego: wol. / w tym ze środków organizatora kupiono wol., co stanowi 89,2 procent ogólnego zakupu/ oraz powiatu mieleckiego wol. / w tym ze środków organizatora wol. co stanowi 85,0 procent nabytków/. W wymienionych powiatach biblioteki rokrocznie kupują najwięcej nowych książek. W poszczególnych bibliotekach, zakup nowych książek kształtował się podobnie jak w latach poprzednich. Najwięcej nowych książek otrzymali czytelnicy w KBP w Krośnie wol., w MBP w Mielcu wol. i w MBP w Tarnobrzegu woluminów. Wskaźnik zakupu nowości, ogółem, uzyskany przez biblioteki samorządowe w 2010 roku wyniósł 8,4 wol. na 100 mieszkańców i obniżył się o 0,2 wol. Spadł wskaźnik zakupu nowości ze środków organizatora z 7,0 wol. do 6,5 wol., natomiast wzrósł ze środków ministerialnych z 1,6 wol. do 1,9 wol. na 100 mieszkańców. Najwyższe wskaźniki zakupu nowości bibliotecznych uzyskały biblioteki powiatu krośnieńskiego 14,2 wol., kolbuszowskiego - 11,0 wol., mieleckiego 10,9, lubaczowskiego 10,5 wol. i leskiego - 10,3 wol. na 100 mieszkańców. Natomiast najniższe wskaźniki zakupu nowości uzyskały biblioteki powiatu jarosławskiego - 5,0 wol., przemyskiego 5,6 wol. i jasielskiego 5,8 wol. na 100 mieszkańców. W skali województwa tylko 6 bibliotek osiągnęło, a niektóre z nich nawet przekroczyły, zalecany od 1980 roku wskaźnik zakupu 18 wol. na 100 mieszkańców. Są to biblioteki w gminach: Żyraków pow. dębicki - 25,1 wol., Krosno 23,3 wol., Cisna pow. leski 20,6 wol., Lubaczów 20,0 wol., Dynów pow. rzeszowski - 19,5 wol. i Padew Narodowa pow. mielecki 18,5 woluminów. Najniższe wskaźniki uzyskały biblioteki w: Birczy pow. przemyski 1,0 wol., Jarocinie pow. niżański - 1,8 wol., Zaklikowie pow. stalowowolski 1,9 wol., Laszkach pow. jarosławski 1,9 wol., Pawłosiowie pow. jarosławski 2,7 wol., Sędziszowie Małopolskim pow. ropczycko-sędziszowski 2,9 wol. na 100 mieszkańców. Średnia cena zakupionej książki wyniosła 20 złotych 83 grosze, w tym ze środków organizatora 21 zł 6 gr, ze środków MKiDN 19 zł 99 gr. Wśród powiatów istnieje pod tym względem duże zróżnicowanie: od 17 zł 36 gr w powiecie strzyżowskim, 17 zł 74 gr w powiecie leskim do 23 zł 89 gr w powiecie przemyskim.

9 8 Zakup nowych książek na 100 mieszkańców Pow. stalowowolski 7,6 Pow. tarnobrzeski 9,5 Pow. niżański 7,2 Pow. mielecki 10,9 Pow. kolbuszowski 11,0 Pow. leżajski 9,2 Pow. lubaczowski 10,5 Pow. dębicki 8,3 Pow. ropczycko sędziszowski 6,7 Pow. rzeszowski 8,2 M. Rzeszów 7,3 Pow. łańcucki 9,7 Pow. przeworski 7,4 Pow. jarosławski 5,0 Pow. jasielski 5,8 Pow. strzyżowski 9,6 Pow. brzozowski 8,4 Pow. przemyski 5,6 Pow. krośnieński 14,2 Pow. sanocki 7,9 Pow. leski 10,3 Pow. bieszczadzki 6,1 Biblioteki Podkarpacia w 2010 roku wycofały ze swoich zbiorów książki, tj. o woluminów mniej niż przed rokiem. Najwięcej książek wycofano w powiatach: rzeszowskim wol., mieleckim wol., sanockim wol., mieleckim wol. i jarosławskim wol. Najmniej książek ubytkowano w powiecie bieszczadzkim wol. i leskim 3 921woluminów. W poszczególnych bibliotekach wielkość ubytków kształtowała się od 8 wol. w GBP w Tryńczy pow. przeworski do wol. w MBP w Sanoku. Nadal w 18. gminach biblioteki nie ubytkowały ani jednej książki: Besko pow. sanocki, Bircza pow. przemyski, Chmielnik pow. rzeszowski, Czarna pow. bieszczadzki, Dubiecko pow. przemyski, Gawłuszowice pow. mielecki, Harasiuki

10 9 pow. niżański, Iwonicz Zdrój pow. krośnieński, Krempna pow. jasielski, Lutowiska pow. bieszczadzki, Niwiska pow. kolbuszowski, Nowy Żmigród pow. jasielski, Osiek Jasielski pow. jasielski,, Przemyśl-Hermanowice pow. przemyski, Rudnik nad Sanem pow. niżański, Skołyszyn pow. jasielski, Tyrawa Wołoska pow. sanocki, Żurawica pow. przemyski. Wskaźnik liczby książek na 100 mieszkańców wyniósł 412 i w stosunku do roku 2009 zmniejszył się o 3. Rozkład tego wskaźnika według powiatów nie uległ istotnym zmianom. Pierwsze miejsce przypadło ponownie powiatowi leskiemu z wskaźnikiem 719 wol., na drugim miejscu sytuuje się powiat łańcucki z wskaźnikiem 586 wol. Najmniej zasobne w książki są biblioteki powiatu jarosławskiego z wskaźnikiem 250 wol. i jasielskiego z wskaźnikiem 307 woluminów. Natomiast rozkład tego wskaźnika w poszczególnych gminach kształtował się następująco: najwięcej książek oferowały potencjalnym czytelnikom biblioteki w: Padwi Narodowej pow. mielecki wol., Cisnej pow. leski wol. i Baligrodzie pow. leski wol. na 100 mieszkańców. Najmniej zasobne w książki były biblioteki w: Chłopicach pow. jarosławski 119 wol., Zarzeczu pow. przeworski 150 wol. Trzebownisku pow. rzeszowski wol., Roźwienicy pow. jarosławski wol., wol. i Iwierzycach pow. ropczycko-sędziszowski 160 wol. na 100 mieszkańców. Średnia aktywność księgozbioru w województwie wynosiła 0,8 wypożyczeń na 1 wolumin i wskaźnik ten nie zmienił się w stosunku do lat poprzednich. W poszczególnych powiatach wskaźnik ten waha się od 0,5 w bieszczadzkim, leskim, przemyskim, przeworskim, sanockim do 1,0 wypożyczenia na 1 wolumin w powiecie jasielskim. Największą aktywność księgozbioru osiągnęły biblioteki w: MBP w Jaśle - 1,6 oraz MBP w Jarosławiu, KBP w Krośnie, MBP w Mielcu i MBP w Tarnobrzegu - 1,3 wypożyczenia na 1 wolumin. Najniższe wskaźniki uzyskały biblioteki w gminach: Przemyśl-Hermanowice pow. przemyski 0,1, Cisna pow. leski, Czarna pow. bieszczadzki, Kamień pow. rzeszowski, Laszki pow. jarosławski, Rakszawa pow. łańcucki, gm. Sanok pow. sanocki, Solina- Polańczyk pow. leski i Tyrawa Wołoska pow. sanocki - 0,2 wypożyczenia na 1 wolumin. CZYTELNICY W 2010 roku z bibliotek publicznych Podkarpacia korzystało osób, tj. o /2 proc./ użytkowników mniej niż w roku W bibliotekach miejskich zarejestrowano czytelników, spadek o 952, w placówkach wiejskich , spadek o czytelników.

11 10 Wzrost liczby czytelników odnotowano tylko w jednym powiecie kolbuszowskim, o 264 osoby. Czytelnicy Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. dębicki Pow. jasielski Pow. kolbuszowski Pow. ropczycko sędziszowski Pow. strzyżowski Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. brzozowski Pow. leżajski Pow. łańcucki Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. lubaczowski Pow. krośnieński Pow. sanocki Pow. leski Pow. bieszczadzki Największy wzrost liczby czytelników uzyskały MiPBP w Kolbuszowej o 244, MBP w Mielcu o 165 i GBP w Pawłosiowie o 125. Natomiast największy spadek nastąpił w: MBP w Pilźnie o 1 199, MBP w Sanoku o 603, PBP w Przemyślu o 476, MiGBP w Tyczynie o 344 czytelników.

12 11 Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadało 516 czytelników i liczba ta zmalała o 10. Społeczny zasięg czytelnictwa osiągnięty przez biblioteki Podkarpacia wyniósł 16,7 czytelników na 100 mieszkańców zmniejszył się w stosunku do ubiegłorocznego o 0,3 procent. Rozkład powiatów według tego wskaźnika przedstawia się następująco: na czele listy znajduje się powiat mielecki z wskaźnikiem 21,5 następnie powiat łańcucki z wskaźnikiem 21,1, powiat leski z wskaźnikiem 20,9 i pow. krośnieński z wskaźnikiem 20,4 czytelników na 100 mieszkańców. Ostatnie miejsce w zajmuje powiat jarosławski z wskaźnikiem 9,7 czytelników na 100 mieszkańców. W poszczególnych powiatach znajdują się jednak biblioteki, które charakteryzują się bardzo wysokimi wskaźnikami czytelnictwa, tj. MBP w Łańcucie 38,3, KBP w Krośnie - 38,1, MBP w Jaśle 30,3, GBP w Ostrowie pow. ropczycko-sędziszowski - 29,9 i GBP w Baligrodzie pow. leski - 29,5 czytelników na 100 mieszkańców. Struktura czytelników korzystających z usług bibliotek według grup wiekowych w skali województwa przedstawiała się następująco: 1 - czytelnicy do lat osób 31,1 procent, 2 - czytelnicy od lat ,6 3 - czytelnicy od lat ,7 4 - czytelnicy od lat ,8 5 - czytelnicy od lat ,3 6 - czytelnicy powyżej 60 lat ,5 Najliczniejszą grupą czytelniczą w 2010 roku byli, tak jak w latach poprzednich, uczniowie do lat 15, ale w porównaniu z rokiem 2009 liczba czytelników w tej kategorii wiekowej spadła o 0,9 procent w skali województwa. Zmalała także liczba czytelników w przedziale wiekowym lat o 0,9 procent i w przedziale lata o 0,3 procent. Natomiast w pozostałych kategoriach wiekowych, tj. 4, 5 i 6 liczba użytkowników, jak w poprzednim roku wzrosła: o 1,1 procent w 4, o 0,5 procent w 5 i o 0,5 procent w 6. W poszczególnych gminach struktura wiekowa czytelników korzystających z bibliotek kształtowała się różnie. Najwięcej młodych czytelników odnotowały biblioteki w gm. Pawłosiów pow. jarosławski 66,4, w gm. Jarocin pow. niżański - 66,0 proc. i w gm. Brzyska pow. jasielski - 63,2 i w gm. Medyka pow. przemyski - 60,4 proc. Najmniej, jak przed rokiem, w MBP w Sanoku -14,8 proc., w MBP w Jaśle 17,4 proc. i w MiPBP w Dębicy 17,6 procent.

13 12 Najwięcej czytelników powyżej 60. lat korzystało z usług bibliotek w Iwoniczu Zdroju pow. krośnieński 10,6 proc., Komańczy pow. sanocki 9,1 proc., w Jarosławiu 9,0 proc., w Przemyślu 8,9 proc., w Horyńcu Zdroju pow. lubaczowski 8,8 proc., w Sanoku 8,2 proc., i w Skołyszynie pow. jasielski - 8,0 proc., a najmniej w gm. Rokietnica pow. jarosławski tylko 0,2 proc. i w Medyce pow. przemyski - 0,8 procent ogółu czytelników. Struktura czytelników bibliotek według zajęcia przedstawiała się następująco: P - robotnicy osób 5,7 procent R - rolnicy ,8 U - pracownicy umysłowi ,9 M - młodzież ucząca się ,2 S - studenci szkół wyższych ,8 I - inni zatrudnieni ,2 Nz - niezatrudnieni ,4 W dalszym ciągu najliczniejszą grupą korzystającą z bibliotek publicznych jest młodzież ucząca się, która w skali województwa stanowiła 49,2 proc. ogółu czytelników, jednak liczba czytelników w tej kategorii wiekowej zmniejszyła się o kolejne 1,7 procent. W skali powiatów wskaźnik ten waha się od 63,0 proc. w powiecie lubaczowskim do 42,8 proc. w powiecie sanockim, natomiast w gminach od 78,9 proc. w GBP Lubaczów - Basznia Dolna pow. lubaczowski do 33,4 proc. w MiPBP w Dębicy. Studenci tworzyli grupę 9,8 procentową, spadek o 0,1 proc., która najliczniej reprezentowana była w bibliotekach powiatu sanockiego -14,6 proc., a najmniej liczna była w powiecie rzeszowskim - 6,8 proc. i powiecie strzyżowskim 6,9 procent. Natomiast w gminach najwięcej młodzieży studiującej odnotowały biblioteki w Sanoku 20,1 proc. a najmniej we Fredropolu pow. przemyski -1,8 proc., Laszkach pow. jarosławski - 2,0 proc., Tyrawie Wołoskiej pow. sanocki 2,2 proc. proc., w Jarocinie pow. niżański 2,6 proc, i w Przecławiu pow. mielecki 2,7 procent. Niezatrudnieni stanowili 17,4 proc. ogółu czytelników i w stosunku do roku poprzedniego wielkość ta wzrosła o 0,9 procent. Liczba użytkowników tej kategorii wiekowej z roku na rok w naszym województwie rośnie. Najwięcej czytelników niezatrudnionych korzystało z usług bibliotek powiatów: bieszczadzkiego - 21,6 proc., jasielskiego 21,7 proc. i leskiego 21,2 procent. Najmniej odnotowały placówki powiatu niżańskiego 12,2 proc. i rzeszowskiego 12,9 procent.

14 13 WYPOŻYCZENIA Biblioteki, filie biblioteczne i punkty w 2010 roku wypożyczyły na zewnątrz książek, tj. o /1,7 proc./ mniej niż w roku Biblioteki miejskie udostępniły , wzrost o książek, a biblioteki wiejskie , spadek o wypożyczeń. Wzrost wypożyczeń odnotowały tylko biblioteki 3 powiatów: o w powiecie ropczycko-sędziszowskim, o w powiecie kolbuszowskim i o w pow. niżańskim. Natomiast w 61 gminach biblioteki odnotowały wzrost wypożyczeń, a w 98 spadek. Największy wzrost odnotowała MiPBP w Ropczycach o wol. i MBP w Mielcu o wol. Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadało w woj. podkarpackim wypożyczeń i wielkość ta zmalała o 165. Wypożyczenia Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. dębicki Pow. kolbuszowski Pow. ropczycko sędziszowski Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. leżajski Pow. łańcucki Pow. przeworski Pow. jarosławski Pow. lubaczowski Pow. jasielski Pow. strzyżowski Pow. krośnieński Pow. brzozowski Pow. sanocki Pow. przemyski Pow. bieszczadzki Pow. leski

15 14 Liczba wypożyczeń książek na 100 mieszkańców wyniosła 317 wol. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 6 wol. Pierwsze miejsce w rankingu powiatów według liczby wypożyczeń na 100 mieszkańców zajmuje powiat mielecki z wskaźnikiem 437, a zamyka listę powiat jarosławski z wskaźnikiem 171. W rankingu gmin pierwsze miejsce w tabeli zajmuje GBP w Baligrodzie pow. leski z wskaźnikiem 818 wypożyczeń na 100 mieszkańców, a ostatnie GBP Przemyśl-Hermanowice pow. przemyski z wskaźnikiem 35 wypożyczeń na 100 mieszkańców. Aktywność czytelnicza, czyli liczba wypożyczeń na 1 czytelnika wyniosła 19,0 wol. i wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2009 o 0,1. Pod względem intensywności czytania najlepiej wypadły biblioteki powiatów: stalowowolskiego 21,7, strzyżowskiego 21,4, brzozowskiego i kolbuszowskiego 21,3 wypożyczenia na 1 czytelnika. Najmniej aktywni byli czytelnicy w powiecie sanockim, którzy uzyskali średnią czytelniczą 13,0 wypożyczeń na jednego czytelnika. Struktura wypożyczonych zbiorów w bibliotekach publicznych Podkarpacia wyglądała następująco: - literatura piękna dla dzieci - 34,5 proc. - literatura piękna dla dorosłych - 51,9 - literatura niebeletrystyczna - 13,6 Z przedstawionych danych wynika, że w bibliotekach publicznych Podkarpacia najwięcej wypożycza się literatury pięknej dla dorosłych, która stanowi 52 proc. wszystkich wypożyczeń. Najwięcej tej literatury wypożyczono w bibliotekach powiatów: jarosławskiego 60,6 proc. i bieszczadzkiego 63,3 procent. Natomiast najwięcej literatury pięknej dla dzieci udostępniono w powiecie leżajskim 46,1 proc., a najmniej w powiecie bieszczadzkim 24,4 proc. i krośnieńskim - 26,6 procent ogółu wypożyczeń. Udział literatury niebeletrystycznej stanowi 13,6 proc. wszystkich wypożyczeń i w poszczególnych bibliotekach kształtuje się od 26,7 proc. w KBP w Krośnie do 27 woluminów w GBP w Laszkach pow. jarosławski. Najwięcej literatury niebeletrystycznej udostępniły biblioteki powiatu krośnieńskiego 19,5 proc. i jasielskiego 16,6 proc. ogółu wypożyczeń. Najmniej odnotowały biblioteki powiatu niżańskiego 7,5 proc. i dębickiego - 8,7 procent ogółu wypożyczeń.

16 15 UDOSTĘPNIENIA ZBIORÓW NA MIEJSCU Na ogólną liczbę 690 bibliotek publicznych i filii bibliotecznych w 2010 roku w województwie podkarpackim przypadało 311 czytelni i kącików czytelnianych liczących 12 i więcej miejsc udostępniania prezencyjnego. Biblioteki te dysponowały łącznie miejscami, co w przeliczeniu na 1 bibliotekę stanowi 12,3 miejsca do prezencyjnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Liczba ta od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Czytelnie lub kąciki czytelniane powyżej 12 miejsc udostępniania posiadały biblioteki w 119 gminach a w 25 gminach były to specjalistyczne agendy z własną obsadą kadrową: w Ustrzykach Dolnych, Brzozowie, Haczowie pow. brzozowski, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Krośnie, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Gorzycach i Nowej Dębie pow. tarnobrzeski, Przemyślu, Przeworsku, Ropczycach, Rzeszowie, Sanoku, Sędziszowie Młp. pow. ropczycko-sędziszowski, Stalowej Woli, Strzyżowie oraz Tarnobrzegu. W 2010 roku biblioteki województwa podkarpackiego prenumerowały ogółem 4800 egzemplarzy czasopism i dzienników. Ilość zaprenumerowanej prasy w stosunku do roku poprzedniego zmalała o 46 egzemplarzy, a rezygnacja bibliotek z prenumeraty części czasopism była spowodowana ich zbyt wysoką ceną. Średnio na 1 placówkę biblioteczną przypadało 6,9 egzemplarza. Pomimo ogólnego spadku, w 2010 roku w kilku bibliotekach odnotowano jednak wzrost liczby prenumerowanej prasy: 26 tytułów przybyło w Lubaczowie, o 15 tytułów wzbogaciła się biblioteka w Baranowie Sandomierskim pow. tarnobrzeski, a 10 tytułów przybyło w Cieszanowie pow. lubaczowski. Placówek bibliotecznych, które nie prenumerowały żadnych tytułów w 2010 roku było 10: w Dębicy-Latoszynie i Żyrakowie pow. dębicki, Chłopicach pow. jarosławski, Horyńcu Zdroju, Lubaczowie-Baszni Dolnej, Starym Dzikowie pow. lubaczowski, Laszkach pow. jarosławski i Przemyślu- Hermanowicach pow. przemyski, Besku pow. sanocki, Raniżowie pow. kolbuszowski. Trzy biblioteki, które w 2009 r. nie gromadziły czasopism: w Radymnie-Skołoszowie pow. jarosławski i Sieniawie pow. przeworski oraz w Orłach pow. przemyski, od 2010 roku zaprenumerowały odpowiednio 1 i 4 egzemplarze czasopism oraz 1 egzemplarz w Orłach. W WiMBP w Rzeszowie, podobnie jak w innych bibliotekach w województwie podkarpackim, kierowano się zasadą kontynuacji zaprenumerowanych wcześniej wydawnictw ciągłych. W 2010 roku prenumerata czasopism dla agend Działu Udostępniania Zbiorów oraz Czytelni Czasopism stanowiła łącznie 446 egzemplarzy.

17 16 Prenumerata prasy Pow. stalowowolski 197 Pow. tarnobrzeski 259 Pow. niżański 125 Pow. mielecki 341 Pow. kolbuszowski 174 Pow. leżajski 160 Pow. lubaczowski 178 Pow. dębicki 186 Pow. ropczycko sędziszowski 128 Pow. strzyżowski 207 W roku Pow. rzeszowski 378 M. Rzeszów 446 Pow. łańcucki 258 Pow. jasielski 248 Pow. brzozowski 122 Pow. krośnieński 444 Pow. sanocki 227 Pow. przeworski 131 Pow. leski 85 Pow. przemyski 292 Pow. jarosławski 124 Pow. bieszczadzki 90 W sieci bibliotek publicznych województwa podkarpackiego spośród bibliotek miejskich największą ilość zaprenumerowanych czasopism i dzienników posiadały biblioteki w: Krośnie 239, Przemyślu 204, Mielcu 185, Tarnobrzegu 140 oraz Sanoku 105 i Jaśle 104. Wśród bibliotek miejsko-gminnych najwięcej tytułów prasy posiadały biblioteki w: Ustrzykach Dolnych pow. bieszczadzki 84, Kolbuszowej 78, Nowej Sarzynie pow. leżajski i Jedliczu pow. krośnieński po 59 i Ropczycach 51. Liczba prenumerowanych czasopism i dzienników w bibliotekach gminnych w 2010 roku kształtowała się następująco: Czudec pow. strzyżowski 69, Boguchwała pow. rzeszowski i Niebylec pow. strzyżowski po 66, Dynów- Bachórz pow. rzeszowski 58. W pozostałych gminnych bibliotekach liczba ta kształtowała się w granicach poniżej 50 egzemplarzy.

18 17 Odwiedziny Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. kolbuszowski Pow. leżajski Pow. lubaczowski Pow. dębicki Pow. jasielski Pow. ropczyckosędziszowski Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. strzyżowski Pow. krośnieński Pow. łańcucki Pow. brzozowski Pow. sanocki Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. leski Pow. bieszczadzki Rok 2010 przyniósł wzrost odwiedzin w czytelniach i kącikach czytelnianych bibliotek publicznych woj. podkarpackiego. Odnotowano w roku sprawozdawczym odwiedzin, tj. o więcej niż w roku Na jedną placówkę biblioteczną przypadało odwiedzin. W WiMBP w Rzeszowie także nastąpił wzrost odwiedzin w czytelniach było ich , w porównaniu z rokiem 2009 zanotowano o więcej. Największy wzrost odwiedzin w roku 2010 odnotowano w bibliotekach w: Strzyżowie wzrost o , Dębicy-Latoszynie pow. dębicki wzrost o 9 416, Ropczycach wzrost o 7 974, Lubaczowie wzrost o a także Baligrodzie pow. leski wzrost o Największy spadek odwiedzin odnotowano w bibliotekach w: Nozdrzcu pow. brzozowski spadek o 8 224, Jaśle spadek o 5 657, Sieniawie pow.

19 18 przeworski spadek o 5 188, Krzeszowie pow. niżański spadek o oraz Ostrowie pow. ropczycko-sędziszowski spadek o Największą liczbę odwiedzin w 2010 roku odnotowano w powiecie krośnieńskim , na drugim miejscu był powiat jasielski , następnie rzeszowski z wynikiem , mielecki oraz strzyżowski Najmniejszą liczbę odwiedzin zarejestrowano w powiatach bieszczadzkim , brzozowskim , przeworski , jarosławski , niżański Udzielone informacje Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. kolbuszowski Pow. leżajski Pow. lubaczowski Pow. dębicki Pow. jasielski Pow. ropczycko sędziszowski Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. strzyżowski Pow. łańcucki Pow. brzozowski Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. krośnieński Pow. sanocki Pow. leski Pow. bieszczadzki Analiza działalności informacyjnej czytelni podkarpackich bibliotek publicznych wskazuje, iż obecne w czytelniach: nowoczesna infrastruktura techniczna, powszechny dostęp do informacji w formie elektronicznej, promowanie usług internetowych a przede wszystkim praca bibliotekarzy w roli

20 19 ekspertów i pomocników w procesie wyszukiwania informacji, miały pozytywny wpływ na efektywność informacyjnych usług czytelnianych. W 2010 roku udzielono informacji, tj. o informacji więcej niż w ubiegłym roku. Największy wzrost usług informacyjnych odnotowały biblioteki w: Jaśle wzrost o 6 989, Grodzisku Dolnym pow. leżajski wzrost o 5 543, Dynowie- Bachórzu pow. rzeszowski wzrost o 4 327, Iwierzycach pow. ropczyckosędziszowski wzrost o 3 333, Świlczy pow. rzeszowski wzrost o Znaczny spadek usług informacyjnych odnotowały biblioteki w: Jarosławiu spadek o 4 938, Krośnie spadek o 2 146, Czudcu pow. strzyżowski spadek o 2 045, Borowej pow. mielecki spadek o oraz Osieku Jasielskim. pow. jasielski spadek o Największą liczbę udzielonych w czytelniach informacji wykazano w powiatach: jasielskim , krośnieńskim , rzeszowskim , mieleckim oraz dębickim Najmniejszą liczbę informacji wykazały powiaty: bieszczadzki 2 864, leski 3 223, brzozowski 5 518, kolbuszowski 6 281, tarnobrzeski W tabeli nr 20 zaprezentowano dane dotyczące udostępnień na miejscu z podziałem na rodzaj udostępnianych dokumentów, a także stan wykorzystania Internetu w czytelniach podkarpackich bibliotek. W czytelniach i kącikach czytelnianych bibliotek publicznych w województwie podkarpackim utrzymuje się niewielka, malejąca z roku na rok tendencja spadkowa w zakresie liczby udostępnianych materiałów bibliotecznych. W 2010 roku udostępniono prezencyjnie ogółem materiałów, tj. o mniej niż w roku Na ogólną liczbę udostępnień złożyły się: udostępnienia książek i czasopism oprawnych woluminów (o mniej niż w 2009 roku), tytułów czasopism nieoprawnych (o mniej niż w 2009 roku). Odnotowano natomiast duży wzrost udostępnień zbiorów specjalnych, co jest związane z dużym zakupem tych zbiorów do bibliotek w odpowiedzi na potrzeby i zainteresowanie użytkowników. W bibliotekach rzeszowskich ilość zbiorów specjalnych w 2010 roku zwiększyła się o egzemplarze. Były to głównie nowe filmy i książki mówione, także będące kontynuacją istniejących już kolekcji. W pozostałych bibliotekach publicznych w województwie w ubiegłym roku zakupiono jednostek zbiorów specjalnych, a ich atrakcyjność korzystnie wpłynęła na liczbę udostępnień. W 2010 roku udostępniono ogółem jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych, tj. o więcej niż w 2009 roku. Udostępnienia książek stanowią 37,5 proc., czasopism 44,2 proc., zbiorów specjalnych 1,1 proc. w stosunku do ogółu udostępnień. Z analizy porównawczej struktury udostępnień wynika, że w stosunku do roku 2009 nastąpił niewielki spadek (o 1,3) udostępnionych książek i czasopism

21 20 oprawnych, spadek o 1,1 udostępnień czasopism nieoprawnych i wzrost liczby udostępnień zbiorów specjalnych o 0,7. Najwięcej udostępnień materiałów bibliotecznych ogółem w czytelniach wykazały biblioteki w: Krośnie , Jaśle , Dębicy , Tarnobrzegu , Mielcu W WiMBP w Rzeszowie odnotowano w 2010 roku udostępnień prezencyjnych, tj. o więcej niż w roku Najmniej udostępnień na miejscu ogółem wykazały biblioteki w: Roźwienicy pow. jarosławski 20, Sieniawie pow. przeworski 202, Stubnie pow. przemyski 203, Przemyślu-Hermanowicach pow. przemyski 264, Krzywczy pow. przemyski i Radymnie-Skołoszowie pow. jarosławski po 329. Największy wzrost liczby udostępnień w stosunku do roku 2009 odnotowały biblioteki w: Lubaczowie wzrost o 8 582, Ropczycach wzrost o 7 307, Sędziszowie Małopolskim pow. ropczycko-sędziszowski wzrost o 6 449, Iwierzycach pow. ropczycko-sędziszowski wzrost o oraz Sanoku wzrost o Największy spadek liczby udostępnień nastąpił w bibliotekach w: Leżajsku-Giedlarowej pow. leżajski spadek o , Jaśle spadek o Przecławiu pow. mielecki spadek o 5 881, Dzikowcu pow. kolbuszowski spadek o 4 660, Nowej Dębie pow. tarnobrzeski spadek o W 2010 roku odnotowano wzrost (o ) liczby użytkowników Internetu w czytelniach podkarpackich bibliotek publicznych. Z dostępu do zasobów sieci Internet użytkownicy skorzystali razy, co stanowi 17,2 proc. ogółu udostępnień. Liczba osób korzystających z Internetu jest zależna przede wszystkim od ilości dostępnych dla czytelników stanowisk komputerowych (w podkarpackich bibliotekach publicznych od 1 do 38 stanowisk). W 2010 roku dostęp do Internetu dla czytelników zapewniły 503 placówki biblioteczne, a w całym województwie podkarpackim, w każdej gminie istniała przynajmniej 1 biblioteka umożliwiająca bezpłatny dostęp do Internetu dla czytelników. Największą liczbę udostępnień Internetu wykazały biblioteki w: Jaśle , Krośnie , Dębicy-Latoszynie pow. dębicki 9 439, Lubaczowie 8 858, Mielcu WiMBP w Rzeszowie w ubiegłym roku 2010 odnotowała udostępnienia Internetu, tj. o więcej niż w roku W WiMBP w Rzeszowie czytelnicy skorzystali z Internetu razy, mając do dyspozycji 56 komputerów. W zestawieniu powiatowym najwięcej informacji i odwiedzin w czytelniach internetowych odnotowały powiaty: jasielski z liczbą 74 stanowisk z dostępem do Internetu dla czytelnika, krośnieński z liczbą 105 stanowisk, dębicki z 86 stanowiskami, ropczycko-sędziszowski z 44 stanowiskami oraz kolbuszowski z liczbą stanowisk 68. Analiza danych liczbowych obrazujących działalność prezencyjną czytelni bibliotek publicznych woj. podkarpackiego w 2010 roku w stosunku do

22 21 roku 2009 przynosi następujące wyniki: nastąpił wzrost liczby czytelni i kącików czytelnianych a także liczby miejsc w czytelniach, wzrost odwiedzin, wzrost udzielonych informacji oraz wzrost udostępnień Internetu i zbiorów specjalnych. Spadki odnotowano natomiast odnośnie ilości prenumerowanej prasy oraz udostępnień książek i czasopism, co miało wpływ na spadek ogólnej liczby udostępnień prezencyjnych. Zmiany są umiarkowane, a zaobserwowane wzrosty zwracają uwagę na fakt, iż czytelnie, jako specjalistyczne placówki świadczące nowoczesne usługi, są nieodzownym elementem społeczeństwa informacyjnego, pomimo powszechnego dostępu do informacji elektronicznej za pośrednictwem komputerów prywatnych, stacjonarnych czy przenośnych. Wyniki wskazują raczej na nowy kierunek działań nie tyle informatyzacji placówek bo ta w większości już się dokonała, ile na rolę bibliotekarzy jako specjalistów-pomocników w korzystaniu z nowych technologii oraz przewodników w świecie tradycyjnych i cyfrowych informacji. PODSUMOWANIE Z analizy danych dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych Podkarpacia wyłania się obraz niewiele różniący się od zarejestrowanego w roku poprzednim. Był to kolejny rok, w którym spadła liczba czytelników, a także wypożyczeń na zewnątrz, a co za tym idzie, obniżyły się wskaźniki określające poziom czytelnictwa w województwie. Z bibliotek publicznych Podkarpacia korzystało w 2010 roku osób, tj. o /2 proc./ użytkowników mniej niż w roku Społeczny zasięg czytelnictwa wyniósł 16,7 czytelników na 100 mieszkańców Podkarpacia i obniżył się o 0,3 w stosunku do roku ubiegłego. Czytelnicy wypożyczyli książek, tj. o /1,7 proc./ mniej niż w roku Do zbiorów bibliotecznych zakupiono książek, tj. o mniej niż przed rokiem i jednostek zbiorów specjalnych. Obniżeniu uległ wskaźnik zakupu nowości z 8,6 do 8,4 wol. na 100 mieszkańców. Również zmniejszeniu uległy kwoty na zakup nowości wydawniczych ze środków organizatora o zł /2,5 proc./. W 2010 roku na ogólną liczbę 690 bibliotek w województwie podkarpackim przypadało 236 bibliotek skomputeryzowanych, użytkujących program biblioteczny, dostęp do Internetu posiadały 544 placówki biblioteczne, w tym 503 udostępniały Internet czytelnikom. SPIS TABEL

23 22 Tabl. 1 Biblioteki publiczne woj. podkarpackiego w roku Tabl. 2 Zakup nowości bibliotecznych w roku Tabl. 3 Struktura wypożyczeń w roku Tabl. 4 Liczba czytelników bibliotek na 100 mieszkańców 35 Tabl. 5 Wzrost lub spadek liczby czytelników 37 Tabl. 6 Liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika 39 Tabl. 7 Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców 41 Tabl. 8 Wypożyczenia na 1 wolumin 43 Tabl. 9 Wzrost lub spadek liczby wypożyczeń 45 Tabl.10 Liczba książek na 100 mieszkańców 47 Tabl.11 Zakup nowych książek na 100 mieszkańców 49 Tabl.12 Gęstość sieci: liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną 53 Tabl.13 Gęstość sieci: przeciętna liczba czytelników na 1 placówkę biblioteczną 55 Tabl.14 Księgozbiór w roku Tabl.15 cz.1 Struktura czytelników w roku 2010 wg wieku 61 Tabl.15 cz.2 Struktura czytelników w roku 2010 wg wieku 65 Tabl.16 cz.1 Struktura czytelników w roku 2010 wg zajęcia 69 Tabl.16 cz.2 Struktura czytelników w roku 2010 wg zajęcia 73 Tabl.17 Działalność informacyjna w roku Tabl.18 Odwiedziny (porównawczo rok 2009 i 2010) 81 Tabl.19 Informacje (porównawczo rok 2009 i 2010) 85 Tabl.20 Udostępnienia prezencyjne w roku Tabl.21 Liczba czytelników bibliotek na 100 mieszkańców 93 Tabl.22 Wzrost lub spadek liczby czytelników 94 Tabl.23 Liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika 96 Tabl.24 Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców 97 Tabl.25 Wypożyczenia na 1 wolumin 99 Tabl.26 Wzrost lub spadek liczby wypożyczeń 100 Tabl.27 Liczba książek na 100 mieszkańców 102 Tabl.28 Gęstość sieci: liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczna 103 Tabl.29 Zakup nowych książek na 100 mieszkańców 105 Tabl.30 Gęstość sieci: przeciętna liczba czytelników na 1 placówkę biblioteczną 108

24 BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJ. PODKARPACKIEGO W ROKU 2010 TABL. 1 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

25 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 41. Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin

26 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 81. Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik

27 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

28 ZAKUP NOWOŚCI BIBLIOTECZNYCH W ROKU 2010 TABL. 2 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 1. Czarna (bieszczadzka) , , ,28 2. Lutowiska , , ,26 3. Ustrzyki Dolne , , , BIESZCZADZKI , , , Brzozów , , ,64 5. Domaradz , , ,30 6. Dydnia , , ,03 7. Haczów , , ,31 8. Jasienica Rosielna , , ,86 9. Nozdrzec , , , BRZOZOWSKI , , , Brzostek , , , Czarna (dębicka) , , , Dębica , , , Dębica - Latoszyn , , , Jodłowa , , , Pilzno , , , Żyraków , , , DĘBICKI , , , Chłopice , , , Jarosław , , , Jarosław - Pełkinie , , , Laszki , , , Pawłosiów , , , Pruchnik , , , Radymno , , , Radymno - Skołoszów , , , Rokietnica , , , Roźwienica , , , Wiązownica , , , JAROSŁAWSKI , , , Brzyska , , , Dębowiec , , , Jasło , , , Jasło - Szebnie , , , Kołaczyce , , , Krempna , , , Nowy Żmigród , , , Osiek Jasielski , , , Skołyszyn , , , Tarnowiec , , , JASIELSKI , , , Cmolas , , , Dzikowiec , , , Kolbuszowa , , , Majdan Królewski , , , Niwiska , , , Raniżów , , , KOLBUSZOWSKI , , ,

29 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 44. Chorkówka , , , Dukla , , , Iwonicz Zdrój , , , Jedlicze , , , Korczyna , , , Krosno , , , Krościenko Wyżne , , , Miejsce Piastowe , , , Rymanów , , , Wojaszówka - Odrzykoń , , , KROŚNIEŃSKI , , , Baligród , , , Cisna , , , Lesko , , , Olszanica , , , Solina - Polańczyk , , , LESKI , , , Grodzisko Dolne , , , Kuryłówka , , , Leżajsk , , , Leżajsk - Giedlarowa , , , Nowa Sarzyna , , , LEŻAJSKI , , , Cieszanów , , , Horyniec Zdrój , , , Lubaczów , , , Lubaczów - Basznia Dolna , , , Narol , , , Oleszyce , , , Stary Dzików , , , Wielkie Oczy , , , LUBACZOWSKI , , , Białobrzegi , , , Czarna (łańcucka) , , , Łańcut , , , Łańcut - Wysoka Łańcucka , , , Markowa , , , Rakszawa , , , Żołynia , , , ŁAŃCUCKI , , , Borowa , , , Czermin , , , Gawłuszowice , , , Mielec , , , Mielec - Chorzelów , , , Padew Narodowa , , , Przecław , , , Radomyśl Wielki , , , Tuszów Narodowy , , , Wadowice Górne , , , MIELECKI , , ,

30 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 89. Harasiuki , , , Jarocin , , , Jeżowe , , , Krzeszów , , , Nisko , , , Rudnik n/sanem , , , Ulanów , , , NIŻAŃSKI , , , Bircza , , , Dubiecko , , , Fredropol , , , Krasiczyn , , , Krzywcza , , , Medyka , , , Orły , , , Przemyśl , , , Przemyśl - Hermanowice , , , Stubno , , , Żurawica , , , PRZEMYSKI , , , Adamówka , , , Gać , , , Jawornik Polski , , , Kańczuga , , , Przeworsk , , , Przeworsk - Urzejowice , , , Sieniawa , , , Tryńcza , , , Zarzecze , , , PRZEWORSKI , , , Iwierzyce , , , Ostrów , , , Ropczyce , , , Sędziszów Małopolski , , , Wielopole Skrzyńskie , , , ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI , , , Błażowa , , , Boguchwała , , , Chmielnik , , , Dynów , , , Dynów - Bachórz , , , Głogów Małopolski , , , Hyżne , , , Kamień , , , Krasne , , , Lubenia , , , Sokołów Małopolski , , , Świlcza , , , Trzebownisko , , , Tyczyn , , , RZESZOWSKI , , ,

31 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 135. Besko , , , Bukowsko , , , Komańcza , , , Sanok , , , Sanok - Gmina , , , Tyrawa Wołoska , , , Zagórz , , , Zarszyn , , , SANOCKI , , , Bojanów , , , Pysznica , , , Radomyśl n/sanem , , , Stalowa Wola , , , Zaklików , , , Zaleszany , , , STALOWOWOLSKI , , , Czudec , , , Frysztak , , , Niebylec , , , Strzyżów , , , Wiśniowa , , , STRZYŻOWSKI , , , Baranów Sandomierski , , , Gorzyce , , , Grębów , , , Nowa Dęba , , , Tarnobrzeg , , , TARNOBRZESKI , , , TEREN , , ,64 RZESZÓW , , ,28 WOJEWÓDZTWO , , ,99

32 STRUKTURA WYPOŻYCZEŃ W ROKU 2010 TABL. 3 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 1. Czarna (bieszczadzka) ,8 44,6 5,5 2. Lutowiska ,7 39,9 7,4 3. Ustrzyki Dolne ,4 21,2 13,4 --- BIESZCZADZKI ,3 24,4 12, Brzozów ,8 40,7 8,5 5. Domaradz ,8 45,3 6,9 6. Dydnia ,5 43,6 10,9 7. Haczów ,2 43,8 9,0 8. Jasienica Rosielna ,2 49,6 9,2 9. Nozdrzec ,2 42,4 8,3 --- BRZOZOWSKI ,4 43,0 8, Brzostek ,0 37,2 10,8 11. Czarna (dębicka) ,1 42,8 11,1 12. Dębica ,0 22,3 11,7 13. Dębica - Latoszyn ,4 46,0 4,6 14. Jodłowa ,6 46,1 7,2 15. Pilzno ,4 55,0 4,5 16. Żyraków ,9 65,7 8,5 --- DĘBICKI ,8 39,5 8, Chłopice ,4 45,2 11,4 18. Jarosław ,1 15,6 12,3 19. Jarosław - Pełkinie ,5 49,9 12,6 20. Laszki ,3 58,2 0,5 21. Pawłosiów ,6 55,4 11,0 22. Pruchnik ,1 39,4 7,5 23. Radymno ,4 23,2 10,5 24. Radymno - Skołoszów ,9 51,2 9,9 25. Rokietnica ,5 48,9 16,6 26. Roźwienica ,5 38,5 3,9 27. Wiązownica ,0 56,8 7,2 --- JAROSŁAWSKI ,6 28,3 11, Brzyska ,7 66,5 3,8 29. Dębowiec ,0 59,6 7,4 30. Jasło ,6 17,9 21,5 31. Jasło - Szebnie ,7 40,9 13,4 32. Kołaczyce ,7 39,5 8,8 33. Krempna ,5 50,4 9,0 34. Nowy Żmigród ,8 29,5 10,7 35. Osiek Jasielski ,5 36,5 20,1 36. Skołyszyn ,1 30,2 7,6 37. Tarnowiec ,1 31,4 11,5 --- JASIELSKI ,0 28,4 16, Cmolas ,6 65,1 7,3 39. Dzikowiec ,6 49,1 7,3 40. Kolbuszowa ,4 39,2 12,4 41. Majdan Królewski ,2 44,6 13,3 42. Niwiska ,0 40,0 15,0

33 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 43. Raniżów ,2 39,9 5,0 --- KOLBUSZOWSKI ,2 45,2 10, Chorkówka ,6 47,5 8,9 45. Dukla ,6 28,4 10,0 46. Iwonicz Zdrój ,9 42,9 6,1 47. Jedlicze ,2 33,1 15,7 48. Korczyna ,8 38,5 6,7 49. Krosno ,2 18,1 26,7 50. Krościenko Wyżne ,6 54,1 4,3 51. Miejsce Piastowe ,8 28,6 14,6 52. Rymanów ,1 39,7 4,3 53. Wojaszówka - Odrzykoń ,7 48,0 6,3 --- KROŚNIEŃSKI ,9 26,6 19, Baligród ,1 48,0 13,0 55. Cisna ,0 27,9 9,1 56. Lesko ,6 26,2 12,2 57. Olszanica ,7 39,5 13,9 58. Solina - Polańczyk ,6 33,4 10,0 --- LESKI ,8 33,9 12, Grodzisko Dolne ,7 44,9 9,4 60. Kuryłówka ,3 54,3 10,4 61. Leżajsk ,0 36,4 11,6 62. Leżajsk - Giedlarowa ,8 55,4 8,8 63. Nowa Sarzyna ,6 41,7 9,6 --- LEŻAJSKI ,9 46,1 10, Cieszanów ,3 58,1 6,7 65. Horyniec Zdrój ,0 37,2 13,8 66. Lubaczów ,0 27,9 18,1 67. Lubaczów - Basznia Dolna ,7 70,1 5,2 68. Narol ,5 46,4 17,1 69. Oleszyce ,3 34,2 9,6 70. Stary Dzików ,0 35,9 22,1 71. Wielkie Oczy ,7 44,9 15,4 --- LUBACZOWSKI ,7 42,8 13, Białobrzegi ,7 40,6 12,7 73. Czarna (łańcucka) ,9 43,5 10,6 74. Łańcut ,7 18,7 20,6 75. Łańcut - Wysoka Łańcucka ,8 46,2 7,9 76. Markowa ,2 35,1 8,7 77. Rakszawa ,2 40,9 5,9 78. Żołynia ,7 37,2 13,1 --- ŁAŃCUCKI ,7 32,0 14, Borowa ,8 47,1 7,1 80. Czermin ,7 49,5 8,8 81. Gawłuszowice ,0 52,8 5,1 82. Mielec ,2 32,9 20,9 83. Mielec - Chorzelów ,3 45,7 6,0

34 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 84. Padew Narodowa ,4 41,4 9,1 85. Przecław ,8 46,9 8,3 86. Radomyśl Wielki ,1 49,5 5,4 87. Tuszów Narodowy ,4 54,2 7,4 88. Wadowice Górne ,6 51,5 8,8 --- MIELECKI ,6 39,1 15, Harasiuki ,2 53,3 8,5 90. Jarocin ,9 55,5 8,6 91. Jeżowe ,2 54,9 6,9 92. Krzeszów ,3 46,0 5,7 93. Nisko ,2 35,2 6,6 94. Rudnik n/sanem ,5 40,0 9,4 95. Ulanów ,9 52,0 7,1 --- NIŻAŃSKI ,9 45,6 7, Bircza ,0 37,2 16,8 97. Dubiecko ,1 37,4 11,4 98. Fredropol ,5 68,6 3,9 99. Krasiczyn ,0 54,4 8, Krzywcza ,7 35,0 6, Medyka ,7 56,6 14, Orły ,8 60,2 8, Przemyśl ,4 25,6 13, Przemyśl - Hermanowice ,9 54,0 6, Stubno ,1 54,5 7, Żurawica ,0 47,1 10,9 --- PRZEMYSKI ,8 35,2 12, Adamówka ,3 53,3 7, Gać ,9 49,0 15, Jawornik Polski ,3 48,0 7, Kańczuga ,6 34,6 10, Przeworsk ,2 18,4 12, Przeworsk - Urzejowice ,9 51,3 3, Sieniawa ,3 40,5 6, Tryńcza ,6 56,7 5, Zarzecze ,9 47,2 3,8 --- PRZEWORSKI ,9 36,5 9, Iwierzyce ,2 47,2 14, Ostrów ,9 39,3 10, Ropczyce ,8 46,9 9, Sędziszów Małopolski ,7 42,5 7, Wielopole Skrzyńskie ,0 42,6 13,5 --- ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ,5 43,7 9, Błażowa ,3 52,9 10, Boguchwała ,7 43,5 15, Chmielnik ,5 44,7 10, Dynów ,8 28,2 14, Dynów - Bachórz ,2 53,9 5, Głogów Małopolski ,1 40,8 11, Hyżne ,3 33,8 10,0

35 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 128. Kamień ,7 52,1 7, Krasne ,5 39,8 9, Lubenia ,8 45,8 13, Sokołów Małopolski ,0 40,4 7, Świlcza ,3 37,1 8, Trzebownisko ,4 41,6 9, Tyczyn ,0 42,6 13,4 --- RZESZOWSKI ,3 42,2 11, Besko ,2 52,3 8, Bukowsko ,9 42,2 8, Komańcza ,2 25,1 8, Sanok ,3 18,2 18, Sanok - Gmina ,1 39,3 10, Tyrawa Wołoska ,7 43,2 13, Zagórz ,2 40,8 14, Zarszyn ,9 47,3 8,8 --- SANOCKI ,1 30,3 14, Bojanów ,8 50,5 10, Pysznica ,1 43,4 13, Radomyśl n/sanem ,2 49,4 10, Stalowa Wola ,4 24,0 13, Zaklików ,3 39,0 12, Zaleszany ,4 45,1 6,5 --- STALOWOWOLSKI ,8 31,7 12, Czudec ,6 41,8 11, Frysztak ,9 50,0 10, Niebylec ,4 45,2 13, Strzyżów ,0 42,1 7, Wiśniowa ,9 52,7 10,4 --- STRZYŻOWSKI ,3 45,4 10, Baranów Sandomierski ,5 45,7 8, Gorzyce ,6 42,4 14, Grębów ,4 50,9 7, Nowa Dęba ,9 38,4 10, Tarnobrzeg ,0 26,1 16,9 --- TARNOBRZESKI ,6 31,3 15,1 TEREN ,7 36,4 12,9 RZESZÓW ,9 18,6 19,5 WOJEWÓDZTWO ,9 34,5 13,6

36 TABL. 4 LICZBA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Ustrzyki Dolne 16,5 2. Lutowiska 11,4 3. Czarna (bieszczadzka) 10,6 BIESZCZADZKI 15,3 4. Domaradz 20,7 5. Haczów 17,8 6. Brzozów 16,4 7. Jasienica Rosielna 16,3 8. Nozdrzec 12,8 9. Dydnia 11,9 BRZOZOWSKI 15,9 10. Dębica 18,3 11. Dębica - Latoszyn 18,2 12. Brzostek 13,8 13. Żyraków 12,1 14. Pilzno 11,9 15. Jodłowa 11,1 16. Czarna (dębicka) 5,8 DĘBICKI 14,9 17. Radymno 18,8 18. Jarosław 14,1 19. Pawłosiów 10,3 20. Rokietnica 9,9 21. Pruchnik 7,5 22. Jarosław - Pełkinie 7,4 23. Radymno - Skołoszów 6,6 24. Wiązownica 5,7 25. Laszki 5,5 26. Roźwienica 4,7 27. Chłopice 4,0 JAROSŁAWSKI 9,7 28. Jasło 30,3 29. Dębowiec 18,2 30. Nowy Żmigród 13,4 31. Osiek Jasielski 12,0 32. Tarnowiec 10,7 33. Kołaczyce 9,6 34. Jasło - Szebnie 9,2 35. Brzyska 7,8 36. Skołyszyn 7,2 37. Krempna 6,9 JASIELSKI 16,9 38. Kolbuszowa 21,4 39. Cmolas 15,8 40. Raniżów 13,9 41. Majdan Królewski 13,7 42. Niwiska 12,4 43. Dzikowiec 11,2 KOLBUSZOWSKI 16,7 44. Krosno 38,1 45. Iwonicz Zdrój 17,8 46. Jedlicze 16,7 47. Krościenko Wyżne 15,1 48. Miejsce Piastowe 15,1 49. Korczyna 11,1 50. Wojaszówka - Odrzykoń 10,7 51. Rymanów 10,2 52. Dukla 10,1 53. Chorkówka 8,9 KROŚNIEŃSKI 20,4 54. Baligród 29,5 55. Lesko 25,1 56. Olszanica 17,2 57. Cisna 16,6 58. Solina - Polańczyk 11,4 LESKI 20,9 59. Leżajsk 24,2 60. Kuryłówka 18,6 61. Grodzisko Dolne 15,1 62. Leżajsk - Giedlarowa 13,8 63. Nowa Sarzyna 12,2 LEŻAJSKI 16,0 64. Lubaczów 26,2 65. Wielkie Oczy 17,5 66. Stary Dzików 13,1 67. Cieszanów 12,9 68. Horyniec Zdrój 12,5 69. Narol 10,8 70. Oleszyce 10,8 71. Lubaczów - Basznia Dolna 10,1 LUBACZOWSKI 15,1 72. Łańcut 38,3 73. Markowa 19,7 74. Żołynia 18,7 75. Białobrzegi 17,2 76. Czarna (łańcucka) 16,1 77. Łańcut - Wysoka Łańcucka 16,1 78. Rakszawa 8,9 ŁAŃCUCKI 21,1 79. Mielec 27,4 80. Padew Narodowa 21,5 81. Przecław 20,4 82. Borowa 18,1

37 Tuszów Narodowy 16,6 84. Radomyśl Wielki 16,3 85. Mielec - Chorzelów 15,6 86. Czermin 14,8 87. Gawłuszowice 14,4 88. Wadowice Górne 10,7 MIELECKI 21,5 89. Harasiuki 19,8 90. Jeżowe 15,2 91. Rudnik n/sanem 13,5 92. Jarocin 12,5 93. Nisko 12,3 94. Ulanów 11,4 95. Krzeszów 10,9 NIŻAŃSKI 13,4 96. Przemyśl 17,5 97. Medyka 14,1 98. Krasiczyn 13,2 99. Żurawica 11, Krzywcza 11, Stubno 10, Bircza 10, Orły 9, Dubiecko 8, Fredropol 5, Przemyśl - Hermanowice 2,9 PRZEMYSKI 13, Przeworsk 22, Jawornik Polski 15, Tryńcza 12, Adamówka 12, Gać 12, Kańczuga 11, Sieniawa 8, Przeworsk - Urzejowice 7, Zarzecze 6,6 PRZEWORSKI 12, Ostrów 29, Wielopole Skrzyńskie 16, Ropczyce 13, Sędziszów Małopolski 12, Iwierzyce 8,2 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 14, Tyczyn 21, Boguchwała 21, Chmielnik 20, Lubenia 19, Dynów 18, Błażowa 16, Hyżne 16, Dynów - Bachórz 14, Świlcza 14, Głogów Małopolski 13, Krasne 12, Sokołów Małopolski 12, Kamień 9, Trzebownisko 6,2 RZESZOWSKI 14, Sanok 24, Zarszyn 17, Zagórz 15, Besko 12, Bukowsko 12, Tyrawa Wołoska 11, Komańcza 10, Sanok - Gmina 8,6 SANOCKI 17, Bojanów 19, Stalowa Wola 17, Radomyśl n/sanem 16, Pysznica 15, Zaleszany 13, Zaklików 5,8 STALOWOWOLSKI 15, Czudec 20, Niebylec 19, Wiśniowa 19, Frysztak 18, Strzyżów 17,0 STRZYŻOWSKI 18, Tarnobrzeg 23, Grębów 17, Gorzyce 13, Baranów Sandomierski 10, Nowa Dęba 9,0 TARNOBRZESKI 17,7 TEREN 16,2 RZESZÓW 21,7 WOJEWÓDZTWO 16,7

38 TABL. 5 WZROST LUB SPADEK LICZBY CZYTELNIKÓW 1. Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) Lutowiska -12 BIESZCZADZKI Brzozów Nozdrzec Domaradz 1 7. Jasienica Rosielna Dydnia Haczów 65 BRZOZOWSKI Pilzno Dębica - Latoszyn Dębica Jodłowa Czarna (dębicka) Brzostek Żyraków 93 DĘBICKI Jarosław Radymno Chłopice Wiązownica Rokietnica Pruchnik Jarosław - Pełkinie Roźwienica Laszki Radymno - Skołoszów Pawłosiów 125 JAROSŁAWSKI Skołyszyn Jasło - Szebnie Tarnowiec Jasło Brzyska Kołaczyce Dębowiec Krempna Osiek Jasielski Nowy Żmigród 7 JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Niwiska Raniżów Majdan Królewski Kolbuszowa 244 KOLBUSZOWSKI Iwonicz Zdrój Krosno Jedlicze Rymanów Chorkówka Miejsce Piastowe Dukla Krościenko Wyżne Korczyna Wojaszówka - Odrzykoń 43 KROŚNIEŃSKI Lesko Solina - Polańczyk Cisna Baligród Olszanica 69 LESKI Nowa Sarzyna Leżajsk - Giedlarowa Leżajsk Kuryłówka Grodzisko Dolne 16 LEŻAJSKI Lubaczów Stary Dzików Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna Oleszyce Narol Wielkie Oczy 42 LUBACZOWSKI Łańcut Żołynia Białobrzegi Łańcut - Wysoka Łańcucka Czarna (łańcucka) Markowa Rakszawa -2 ŁAŃCUCKI Przecław Gawłuszowice Tuszów Narodowy Wadowice Górne Czermin -27

39 Mielec - Chorzelów Borowa Padew Narodowa Radomyśl Wielki Mielec 165 MIELECKI Nisko Harasiuki Jeżowe Krzeszów Ulanów Jarocin Rudnik n/sanem 61 NIŻAŃSKI Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Krzywcza Żurawica Bircza Krasiczyn Dubiecko Fredropol Medyka Stubno Orły 98 PRZEMYSKI Tryńcza Sieniawa Przeworsk - Urzejowice Jawornik Polski Adamówka Przeworsk Zarzecze Gać Kańczuga 29 PRZEWORSKI Wielopole Skrzyńskie Sędziszów Małopolski Iwierzyce Ropczyce Ostrów 47 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Tyczyn Sokołów Małopolski Błażowa Świlcza Lubenia Boguchwała Dynów Trzebownisko 78 RZESZOWSKI Sanok Zagórz Sanok - Gmina Bukowsko Tyrawa Wołoska Zarszyn Besko Komańcza 42 SANOCKI Stalowa Wola Zaleszany Radomyśl n/sanem Pysznica Bojanów Zaklików 21 STALOWOWOLSKI Strzyżów Czudec Niebylec Wiśniowa Frysztak 17 STRZYŻOWSKI Nowa Dęba Gorzyce Tarnobrzeg Grębów Baranów Sandomierski -15 TARNOBRZESKI -639 TEREN RZESZÓW -466 WOJEWÓDZTWO Dynów - Bachórz Kamień Krasne Hyżne Głogów Małopolski Chmielnik -7

40 TABL. 6 LICZBA WYPOŻYCZEŃ ROCZNIE NA 1 CZYTELNIKA 1. Lutowiska 18,7 2. Ustrzyki Dolne 15,9 3. Czarna (bieszczadzka) 15,1 BIESZCZADZKI 16,0 4. Brzozów 25,0 5. Domaradz 24,1 6. Jasienica Rosielna 18,8 7. Haczów 18,6 8. Dydnia 16,1 9. Nozdrzec 15,0 BRZOZOWSKI 21,3 10. Żyraków 34,1 11. Dębica - Latoszyn 21,2 12. Pilzno 20,0 13. Jodłowa 19,2 14. Dębica 18,9 15. Czarna (dębicka) 16,8 16. Brzostek 16,7 DĘBICKI 20,5 17. Jarosław 22,2 18. Wiązownica 21,0 19. Pruchnik 17,5 20. Jarosław - Pełkinie 14,9 21. Radymno - Skołoszów 13,4 22. Roźwienica 13,4 23. Radymno 12,6 24. Laszki 12,4 25. Chłopice 12,2 26. Pawłosiów 9,2 27. Rokietnica 8,8 JAROSŁAWSKI 17,7 28. Krempna 60,6 29. Kołaczyce 25,3 30. Brzyska 23,1 31. Osiek Jasielski 19,7 32. Jasło 18,6 33. Skołyszyn 18,3 34. Jasło - Szebnie 17,3 35. Dębowiec 16,1 36. Nowy Żmigród 15,1 37. Tarnowiec 14,8 JASIELSKI 18,6 38. Cmolas 28,9 39. Dzikowiec 28,0 40. Raniżów 24,3 41. Majdan Królewski 21,3 42. Niwiska 20,1 43. Kolbuszowa 18,3 KOLBUSZOWSKI 21,3 44. Jedlicze 20,7 45. Chorkówka 19,7 46. Rymanów 18,9 47. Wojaszówka - Odrzykoń 18,4 48. Krosno 18,1 49. Miejsce Piastowe 17,8 50. Krościenko Wyżne 17,3 51. Korczyna 16,4 52. Dukla 15,5 53. Iwonicz Zdrój 13,2 KROŚNIEŃSKI 17,9 54. Baligród 27,7 55. Lesko 17,9 56. Solina - Polańczyk 14,6 57. Olszanica 12,4 58. Cisna 12,2 LESKI 18,1 59. Kuryłówka 35,5 60. Nowa Sarzyna 21,5 61. Leżajsk - Giedlarowa 20,1 62. Grodzisko Dolne 19,5 63. Leżajsk 16,9 LEŻAJSKI 20,9 64. Cieszanów 24,9 65. Lubaczów - Basznia Dolna 21,1 66. Oleszyce 17,9 67. Narol 17,5 68. Lubaczów 16,0 69. Wielkie Oczy 15,1 70. Horyniec Zdrój 12,2 71. Stary Dzików 10,8 LUBACZOWSKI 17,2 72. Łańcut - Wysoka Łańcucka 22,9 73. Żołynia 22,0 74. Łańcut 21,3 75. Markowa 20,4 76. Rakszawa 18,2 77. Białobrzegi 17,6 78. Czarna (łańcucka) 13,2 ŁAŃCUCKI 20,3 79. Borowa 25,0 80. Mielec - Chorzelów 24,6 81. Tuszów Narodowy 21,9 82. Czermin 20,9

41 Mielec 20,9 84. Gawłuszowice 20,4 85. Padew Narodowa 19,3 86. Radomyśl Wielki 17,4 87. Wadowice Górne 16,9 88. Przecław 14,4 MIELECKI 20,3 89. Ulanów 27,8 90. Krzeszów 20,9 91. Nisko 20,3 92. Harasiuki 18,4 93. Jarocin 17,5 94. Jeżowe 16,9 95. Rudnik n/sanem 16,4 NIŻAŃSKI 19,5 96. Krasiczyn 25,4 97. Bircza 22,2 98. Fredropol 21,6 99. Stubno 20, Żurawica 17, Orły 16, Przemyśl 16, Medyka 15, Dubiecko 14, Przemyśl - Hermanowice 12, Krzywcza 10,8 PRZEMYSKI 16, Gać 29, Przeworsk - Urzejowice 18, Przeworsk 17, Zarzecze 16, Sieniawa 15, Tryńcza 14, Jawornik Polski 13, Kańczuga 11, Adamówka 10,6 PRZEWORSKI 16, Sędziszów Małopolski 23, Ropczyce 21, Ostrów 17, Wielopole Skrzyńskie 16, Iwierzyce 15,8 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 20, Tyczyn 25, Świlcza 23, Boguchwała 22, Trzebownisko 22, Lubenia 21, Głogów Małopolski 20, Błażowa 20, Hyżne 17, Dynów 16, Sokołów Małopolski 16, Krasne 15, Chmielnik 15, Dynów - Bachórz 12, Kamień 10,4 RZESZOWSKI 19, Besko 20, Zagórz 18, Zarszyn 14, Komańcza 14, Sanok - Gmina 13, Bukowsko 13, Sanok 11, Tyrawa Wołoska 10,8 SANOCKI 13, Zaklików 25, Stalowa Wola 22, Pysznica 21, Bojanów 21, Zaleszany 19, Radomyśl n/sanem 18,4 STALOWOWOLSKI 21, Frysztak 23, Strzyżów 22, Czudec 21, Wiśniowa 21, Niebylec 17,5 STRZYŻOWSKI 21, Tarnobrzeg 23, Gorzyce 19, Baranów Sandomierski 16, Nowa Dęba 15, Grębów 14,5 TARNOBRZESKI 20,7 TEREN 19,1 RZESZÓW 18,0 WOJEWÓDZTWO 19,0

42 TABL. 7 LICZBA WYPOŻYCZEŃ NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Ustrzyki Dolne Lutowiska Czarna (bieszczadzka) 159 BIESZCZADZKI Domaradz Brzozów Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec Dydnia 191 BRZOZOWSKI Żyraków Dębica - Latoszyn Dębica Pilzno Brzostek Jodłowa Czarna (dębicka) 98 DĘBICKI Jarosław Radymno Pruchnik Wiązownica Jarosław - Pełkinie Pawłosiów Radymno - Skołoszów Rokietnica Laszki Roźwienica Chłopice 49 JAROSŁAWSKI Jasło Krempna Dębowiec Kołaczyce Osiek Jasielski Nowy Żmigród Brzyska Jasło - Szebnie Tarnowiec Skołyszyn 132 JASIELSKI Cmolas Kolbuszowa Raniżów Dzikowiec Majdan Królewski Niwiska 249 KOLBUSZOWSKI Krosno Jedlicze Miejsce Piastowe Krościenko Wyżne Iwonicz Zdrój Wojaszówka - Odrzykoń Rymanów Korczyna Chorkówka Dukla 156 KROŚNIEŃSKI Baligród Lesko Olszanica Cisna Solina - Polańczyk 167 LESKI Kuryłówka Leżajsk Grodzisko Dolne Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna 263 LEŻAJSKI Lubaczów Cieszanów Wielkie Oczy Lubaczów - Basznia Dolna Oleszyce Narol Horyniec Zdrój Stary Dzików 142 LUBACZOWSKI Łańcut Żołynia Markowa Łańcut - Wysoka Łańcucka Białobrzegi Czarna (łańcucka) Rakszawa 162 ŁAŃCUCKI Mielec Borowa Padew Narodowa Mielec - Chorzelów 383

43 Tuszów Narodowy Czermin Przecław Gawłuszowice Radomyśl Wielki Wadowice Górne 181 MIELECKI Harasiuki Ulanów Jeżowe Nisko Krzeszów Rudnik n/sanem Jarocin 219 NIŻAŃSKI Krasiczyn Przemyśl Bircza Stubno Medyka Żurawica Orły Fredropol Krzywcza Dubiecko Przemyśl - Hermanowice 35 PRZEMYSKI Przeworsk Gać Jawornik Polski Tryńcza Adamówka Przeworsk - Urzejowice Kańczuga Sieniawa Zarzecze 111 PRZEWORSKI Ostrów Sędziszów Małopolski Ropczyce Wielopole Skrzyńskie Iwierzyce 130 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Tyczyn Boguchwała Lubenia Świlcza Błażowa Chmielnik Dynów Hyżne Głogów Małopolski Sokołów Małopolski Krasne Dynów - Bachórz Trzebownisko Kamień 97 RZESZOWSKI Sanok Zagórz Besko Zarszyn Bukowsko Komańcza Tyrawa Wołoska Sanok - Gmina 118 SANOCKI Bojanów Stalowa Wola Pysznica Radomyśl n/sanem Zaleszany Zaklików 144 STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Wiśniowa Strzyżów Niebylec 337 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Gorzyce Grębów Baranów Sandomierski Nowa Dęba 139 TARNOBRZESKI 367 TEREN 310 RZESZÓW 390 WOJEWÓDZTWO 317

44 TABL. 8 WYPOŻYCZENIA NA 1 WOLUMIN 1. Ustrzyki Dolne 0,6 2. Lutowiska 0,5 3. Czarna (bieszczadzka) 0,2 BIESZCZADZKI 0,5 4. Brzozów 1,0 5. Domaradz 1,0 6. Haczów 0,7 7. Jasienica Rosielna 0,6 8. Nozdrzec 0,4 9. Dydnia 0,3 BRZOZOWSKI 0,7 10. Żyraków 0,9 11. Dębica 0,8 12. Brzostek 0,7 13. Dębica - Latoszyn 0,6 14. Jodłowa 0,6 15. Pilzno 0,6 16. Czarna (dębicka) 0,5 DĘBICKI 0,7 17. Jarosław 1,3 18. Pruchnik 0,7 19. Wiązownica 0,6 20. Rokietnica 0,5 21. Chłopice 0,4 22. Pawłosiów 0,4 23. Radymno 0,4 24. Radymno - Skołoszów 0,4 25. Roźwienica 0,4 26. Jarosław - Pełkinie 0,3 27. Laszki 0,2 JAROSŁAWSKI 0,7 28. Jasło 1,6 29. Dębowiec 1,0 30. Kołaczyce 0,9 31. Krempna 0,9 32. Jasło - Szebnie 0,7 33. Osiek Jasielski 0,7 34. Nowy Żmigród 0,6 35. Tarnowiec 0,6 36. Brzyska 0,5 37. Skołyszyn 0,5 JASIELSKI 1,0 38. Majdan Królewski 0,8 39. Cmolas 0,7 40. Kolbuszowa 0,7 41. Raniżów 0,7 42. Dzikowiec 0,5 43. Niwiska 0,5 KOLBUSZOWSKI 0,7 44. Krosno 1,3 45. Jedlicze 0,9 46. Krościenko Wyżne 0,9 47. Dukla 0,8 48. Korczyna 0,8 49. Iwonicz Zdrój 0,6 50. Miejsce Piastowe 0,6 51. Rymanów 0,5 52. Wojaszówka - Odrzykoń 0,4 53. Chorkówka 0,3 KROŚNIEŃSKI 0,9 54. Baligród 1,0 55. Lesko 0,6 56. Olszanica 0,4 57. Cisna 0,2 58. Solina - Polańczyk 0,2 LESKI 0,5 59. Leżajsk 1,2 60. Kuryłówka 1,1 61. Grodzisko Dolne 0,9 62. Leżajsk - Giedlarowa 0,7 63. Nowa Sarzyna 0,7 LEŻAJSKI 0,8 64. Lubaczów 0,9 65. Cieszanów 0,8 66. Narol 0,6 67. Lubaczów - Basznia Dolna 0,5 68. Oleszyce 0,5 69. Stary Dzików 0,4 70. Wielkie Oczy 0,4 71. Horyniec Zdrój 0,3 LUBACZOWSKI 0,6 72. Łańcut 1,1 73. Łańcut - Wysoka Łańcucka 0,8 74. Markowa 0,7 75. Żołynia 0,7 76. Białobrzegi 0,5 77. Czarna (łańcucka) 0,5 78. Rakszawa 0,2 ŁAŃCUCKI 0,7 79. Mielec 1,3 80. Borowa 0,8 81. Mielec - Chorzelów 0,8 82. Przecław 0,7

45 Tuszów Narodowy 0,7 84. Czermin 0,6 85. Radomyśl Wielki 0,6 86. Wadowice Górne 0,6 87. Padew Narodowa 0,5 88. Gawłuszowice 0,4 MIELECKI 0,9 89. Nisko 0,9 90. Jeżowe 0,7 91. Krzeszów 0,7 92. Harasiuki 0,6 93. Rudnik n/sanem 0,6 94. Ulanów 0,6 95. Jarocin 0,5 NIŻAŃSKI 0,7 96. Przemyśl 0,7 97. Krasiczyn 0,6 98. Medyka 0,6 99. Bircza 0, Stubno 0, Żurawica 0, Dubiecko 0, Fredropol 0, Krzywcza 0, Orły 0, Przemyśl - Hermanowice 0,1 PRZEMYSKI 0, Przeworsk 0, Gać 0, Zarzecze 0, Adamówka 0, Jawornik Polski 0, Przeworsk - Urzejowice 0, Sieniawa 0, Tryńcza 0, Kańczuga 0,3 PRZEWORSKI 0, Ropczyce 1, Ostrów 0, Iwierzyce 0, Sędziszów Małopolski 0, Wielopole Skrzyńskie 0,5 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 0, Boguchwała 1, Tyczyn 1, Dynów 0, Trzebownisko 0, Głogów Małopolski 0, Lubenia 0, Świlcza 0, Błażowa 0, Chmielnik 0, Hyżne 0, Krasne 0, Sokołów Małopolski 0, Dynów - Bachórz 0, Kamień 0,2 RZESZOWSKI 0, Besko 1, Sanok 0, Zagórz 0, Bukowsko 0, Zarszyn 0, Komańcza 0, Sanok - Gmina 0, Tyrawa Wołoska 0,2 SANOCKI 0, Stalowa Wola 1, Zaklików 0, Bojanów 0, Pysznica 0, Radomyśl n/sanem 0, Zaleszany 0,5 STALOWOWOLSKI 0, Frysztak 0, Czudec 0, Strzyżów 0, Wiśniowa 0, Niebylec 0,6 STRZYŻOWSKI 0, Tarnobrzeg 1, Gorzyce 0, Grębów 0, Baranów Sandomierski 0, Nowa Dęba 0,4 TARNOBRZESKI 0,9 TEREN 0,7 RZESZÓW 1,2 WOJEWÓDZTWO 0,8

46 TABL. 9 WZROST LUB SPADEK LICZBY WYPOŻYCZEŃ 1. Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) Lutowiska -747 BIESZCZADZKI Brzozów Nozdrzec Jasienica Rosielna Dydnia Domaradz Haczów 1193 BRZOZOWSKI Pilzno Dębica - Latoszyn Brzostek Czarna (dębicka) Jodłowa Żyraków Dębica 3592 DĘBICKI Chłopice Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Pawłosiów Wiązownica Pruchnik Jarosław - Pełkinie Radymno Laszki Jarosław 4315 JAROSŁAWSKI Jasło Tarnowiec Brzyska Skołyszyn Kołaczyce Osiek Jasielski Nowy Żmigród Jasło - Szebnie Dębowiec Krempna 2153 JASIELSKI Dzikowiec Kolbuszowa Cmolas Raniżów Niwiska Majdan Królewski 4322 KOLBUSZOWSKI Krosno Iwonicz Zdrój Dukla Chorkówka Jedlicze Rymanów Krościenko Wyżne Korczyna Miejsce Piastowe Wojaszówka - Odrzykoń 2026 KROŚNIEŃSKI Lesko Olszanica Solina - Polańczyk Cisna Baligród 124 LESKI Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna Grodzisko Dolne Leżajsk Kuryłówka 2833 LEŻAJSKI Cieszanów Narol Lubaczów - Basznia Dolna Horyniec Zdrój Stary Dzików Oleszyce Wielkie Oczy Lubaczów 2246 LUBACZOWSKI Łańcut Markowa Żołynia Rakszawa Czarna (łańcucka) Łańcut - Wysoka Łańcucka Białobrzegi -215 ŁAŃCUCKI Mielec - Chorzelów Przecław Gawłuszowice Czermin -915

47 Radomyśl Wielki Borowa Tuszów Narodowy Wadowice Górne Padew Narodowa Mielec 5527 MIELECKI Ulanów Nisko Jeżowe Krzeszów Harasiuki Rudnik n/sanem Jarocin 2538 NIŻAŃSKI Przemyśl Bircza Medyka Przemyśl - Hermanowice Dubiecko Krzywcza Żurawica Stubno Krasiczyn Fredropol Orły 1346 PRZEMYSKI Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Adamówka Przeworsk Zarzecze Kańczuga Tryńcza Jawornik Polski Gać 772 PRZEWORSKI Ostrów Wielopole Skrzyńskie Iwierzyce Sędziszów Małopolski Ropczyce 9828 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Sokołów Małopolski Dynów - Bachórz Boguchwała Krasne Lubenia Kamień Hyżne Chmielnik Tyczyn Głogów Małopolski Błażowa Dynów Trzebownisko Świlcza 2866 RZESZOWSKI Sanok Tyrawa Wołoska Bukowsko Zarszyn Sanok - Gmina Zagórz Komańcza Besko 1895 SANOCKI Stalowa Wola Pysznica Zaklików Zaleszany Radomyśl n/sanem Bojanów 1485 STALOWOWOLSKI Czudec Wiśniowa Frysztak Niebylec Strzyżów 971 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Nowa Dęba Grębów Gorzyce Baranów Sandomierski -390 TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

48 TABL. 10 LICZBA KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Czarna (bieszczadzka) Ustrzyki Dolne Lutowiska 402 BIESZCZADZKI Dydnia Domaradz Jasienica Rosielna Haczów Nozdrzec Brzozów 389 BRZOZOWSKI Dębica - Latoszyn Żyraków Dębica Pilzno Jodłowa Brzostek Czarna (dębicka) 199 DĘBICKI Radymno Laszki Jarosław - Pełkinie Radymno - Skołoszów Pawłosiów Jarosław Wiązownica Pruchnik Rokietnica Roźwienica Chłopice 119 JAROSŁAWSKI Krempna Jasło Nowy Żmigród Brzyska Osiek Jasielski Dębowiec Skołyszyn Kołaczyce Tarnowiec Jasło - Szebnie 226 JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Raniżów Niwiska Majdan Królewski 353 KOLBUSZOWSKI Krosno Chorkówka Wojaszówka - Odrzykoń Miejsce Piastowe Jedlicze Iwonicz Zdrój Rymanów Krościenko Wyżne Korczyna Dukla 185 KROŚNIEŃSKI Cisna Baligród Lesko Solina - Polańczyk Olszanica 598 LESKI Kuryłówka Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna Leżajsk Grodzisko Dolne 333 LEŻAJSKI Wielkie Oczy Lubaczów Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna Cieszanów Stary Dzików Oleszyce Narol 312 LUBACZOWSKI Łańcut Rakszawa Białobrzegi Markowa Żołynia Czarna (łańcucka) Łańcut - Wysoka Łańcucka 466 ŁAŃCUCKI Padew Narodowa Gawłuszowice Borowa Tuszów Narodowy 541

49 Czermin Radomyśl Wielki Mielec - Chorzelów Mielec Przecław Wadowice Górne 292 MIELECKI Harasiuki Ulanów Jarocin Jeżowe Rudnik n/sanem Krzeszów Nisko 269 NIŻAŃSKI Krasiczyn Stubno Bircza Orły Przemyśl Żurawica Fredropol Dubiecko Krzywcza Medyka Przemyśl - Hermanowice 337 PRZEMYSKI Tryńcza Jawornik Polski Gać Przeworsk Kańczuga Adamówka Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Zarzecze 150 PRZEWORSKI Ostrów Wielopole Skrzyńskie Sędziszów Małopolski Ropczyce Iwierzyce 160 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Chmielnik Dynów - Bachórz Błażowa Lubenia Tyczyn Hyżne Kamień Świlcza Boguchwała Krasne Sokołów Małopolski Głogów Małopolski Dynów Trzebownisko 153 RZESZOWSKI Tyrawa Wołoska Zarszyn Komańcza Sanok - Gmina Zagórz Bukowsko Sanok Besko 222 SANOCKI Bojanów Zaleszany Radomyśl n/sanem Pysznica Stalowa Wola Zaklików 184 STALOWOWOLSKI Wiśniowa Czudec Strzyżów Niebylec Frysztak 468 STRZYŻOWSKI Grębów Tarnobrzeg Baranów Sandomierski Nowa Dęba Gorzyce 306 TARNOBRZESKI 393 TEREN 421 RZESZÓW 318 WOJEWÓDZTWO 412

50 ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW TABL. 11 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 1. Czarna (bieszczadzka) 9,6 5,8 3,8 2. Lutowiska 10,7 6,8 3,9 3. Ustrzyki Dolne 5,0 1,9 3, BIESZCZADZKI 6,1 2,8 3, Brzozów 6,9 4,5 2,4 5. Domaradz 16,5 13,5 3,0 6. Dydnia 9,1 6,9 2,2 7. Haczów 7,6 6,0 1,5 8. Jasienica Rosielna 8,7 6,5 2,2 9. Nozdrzec 7,2 5,0 2, BRZOZOWSKI 8,4 6,2 2, Brzostek 7,7 6,0 1,7 11. Czarna (dębicka) 3,4 2,5 0,9 12. Dębica 4,6 3,1 1,5 13. Dębica - Latoszyn 8,7 7,5 1,2 14. Jodłowa 8,6 6,6 2,0 15. Pilzno 8,7 4,0 4,7 16. Żyraków 25,1 21,4 3, DĘBICKI 8,3 6,3 2, Chłopice 4,0 2,9 1,1 18. Jarosław 4,4 3,1 1,3 19. Jarosław - Pełkinie 7,0 6,1 1,0 20. Laszki 1,9 1,2 0,8 21. Pawłosiów 2,7 1,7 1,0 22. Pruchnik 4,3 2,9 1,4 23. Radymno 4,0 2,4 1,5 24. Radymno - Skołoszów 5,5 4,1 1,4 25. Rokietnica 4,1 2,3 1,8 26. Roźwienica 4,7 1,5 3,2 27. Wiązownica 4,3 3,6 0, JAROSŁAWSKI 5,0 3,2 1, Brzyska 6,0 4,4 1,7 29. Dębowiec 5,3 3,8 1,5 30. Jasło 5,6 3,7 2,0 31. Jasło - Szebnie 3,8 2,8 1,0 32. Kołaczyce 7,2 5,9 1,4 33. Krempna 6,8 4,2 2,6 34. Nowy Żmigród 8,3 6,4 1,9 35. Osiek Jasielski 5,1 3,4 1,7 36. Skołyszyn 5,1 4,1 1,0 37. Tarnowiec 6,9 5,3 1, JASIELSKI 5,8 4,2 1,

51 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 38. Cmolas 11,8 9,8 2,0 39. Dzikowiec 11,1 9,1 1,9 40. Kolbuszowa 14,0 11,5 2,5 41. Majdan Królewski 9,0 7,5 1,5 42. Niwiska 7,4 5,4 2,1 43. Raniżów 5,5 3,7 1, KOLBUSZOWSKI 11,0 8,9 2, Chorkówka 10,7 8,6 2,1 45. Dukla 4,2 3,3 1,0 46. Iwonicz Zdrój 9,3 7,6 1,7 47. Jedlicze 14,0 12,4 1,5 48. Korczyna 8,3 7,0 1,3 49. Krosno 23,3 21,9 1,4 50. Krościenko Wyżne 13,0 10,7 2,3 51. Miejsce Piastowe 15,2 13,7 1,4 52. Rymanów 7,6 5,9 1,7 53. Wojaszówka - Odrzykoń 12,5 10,8 1, KROŚNIEŃSKI 14,2 12,7 1, Baligród 17,4 13,3 4,0 55. Cisna 20,6 16,9 3,7 56. Lesko 9,7 4,9 4,8 57. Olszanica 7,7 5,7 2,1 58. Solina - Polańczyk 6,2 3,8 2, LESKI 10,3 6,6 3, Grodzisko Dolne 9,3 8,2 1,1 60. Kuryłówka 16,4 14,4 2,0 61. Leżajsk 5,6 2,1 3,5 62. Leżajsk - Giedlarowa 12,8 11,5 1,3 63. Nowa Sarzyna 6,2 5,1 1, LEŻAJSKI 9,2 7,4 1, Cieszanów 12,3 11,0 1,3 65. Horyniec Zdrój 5,9 4,1 1,8 66. Lubaczów 20,0 16,5 3,5 67. Lubaczów - Basznia Dolna 3,9 1,9 2,0 68. Narol 4,3 3,0 1,3 69. Oleszyce 10,1 8,2 1,8 70. Stary Dzików 6,8 5,1 1,7 71. Wielkie Oczy 16,3 12,5 3, LUBACZOWSKI 10,5 8,3 2, Białobrzegi 12,5 10,9 1,6 73. Czarna (łańcucka) 10,9 8,9 2,0 74. Łańcut 14,1 12,2 1,9 75. Łańcut - Wysoka Łańcucka 4,6 2,8 1,9 76. Markowa 9,0 5,8 3,2 77. Rakszawa 5,5 4,1 1,3 78. Żołynia 14,0 11,6 2, ŁAŃCUCKI 9,7 7,7 2,

52 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 79. Borowa 9,5 6,4 3,1 80. Czermin 7,4 5,1 2,2 81. Gawłuszowice 15,0 12,3 2,7 82. Mielec 13,0 11,9 1,1 83. Mielec - Chorzelów 9,3 7,1 2,3 84. Padew Narodowa 18,5 14,8 3,8 85. Przecław 8,7 7,8 0,9 86. Radomyśl Wielki 7,1 5,5 1,6 87. Tuszów Narodowy 4,8 1,5 3,3 88. Wadowice Górne 10,2 9,0 1, MIELECKI 10,9 9,2 1, Harasiuki 8,9 5,6 3,3 90. Jarocin 1,8 0,4 1,4 91. Jeżowe 16,8 15,5 1,4 92. Krzeszów 4,2 2,4 1,8 93. Nisko 7,1 5,1 2,0 94. Rudnik n/sanem 4,7 3,1 1,6 95. Ulanów 3,1 1,5 1, NIŻAŃSKI 7,2 5,4 1, Bircza 1,0 1,0 0,0 97. Dubiecko 6,3 5,0 1,3 98. Fredropol 6,1 1,7 4,4 99. Krasiczyn 8,2 6,2 2, Krzywcza 5,6 3,3 2, Medyka 6,9 5,5 1, Orły 7,4 5,4 2, Przemyśl 5,6 1,4 4, Przemyśl - Hermanowice 6,0 5,1 0, Stubno 5,6 1,8 3, Żurawica 4,5 3,1 1, PRZEMYSKI 5,6 2,7 2, Adamówka 10,4 8,2 2, Gać 10,6 7,1 3, Jawornik Polski 11,3 7,7 3, Kańczuga 4,5 3,4 1, Przeworsk 9,1 6,9 2, Przeworsk - Urzejowice 8,4 7,2 1, Sieniawa 4,1 2,6 1, Tryńcza 5,7 4,3 1, Zarzecze 5,8 4,8 1, PRZEWORSKI 7,4 5,7 1, Iwierzyce 3,1 2,0 1, Ostrów 14,1 12,8 1, Ropczyce 7,5 5,5 2, Sędziszów Małopolski 2,9 1,9 1, Wielopole Skrzyńskie 11,7 10,1 1, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 6,7 5,2 1,

53 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 121. Błażowa 6,5 5,2 1, Boguchwała 8,9 7,0 1, Chmielnik 8,8 6,1 2, Dynów 19,5 18,1 1, Dynów - Bachórz 6,5 4,9 1, Głogów Małopolski 5,7 4,6 1, Hyżne 15,0 13,4 1, Kamień 5,9 2,4 3, Krasne 4,5 3,4 1, Lubenia 16,9 13,6 3, Sokołów Małopolski 10,3 8,1 2, Świlcza 4,7 3,2 1, Trzebownisko 5,3 4,5 0, Tyczyn 9,1 7,4 1, RZESZOWSKI 8,2 6,5 1, Besko 7,2 5,4 1, Bukowsko 13,4 11,4 2, Komańcza 5,7 3,2 2, Sanok 6,2 4,0 2, Sanok - Gmina 5,7 4,9 0, Tyrawa Wołoska 12,0 8,1 3, Zagórz 13,0 11,9 1, Zarszyn 9,1 6,2 2, SANOCKI 7,9 6,0 1, Bojanów 13,9 11,1 2, Pysznica 10,6 8,7 1, Radomyśl n/sanem 11,8 8,7 3, Stalowa Wola 6,8 5,5 1, Zaklików 1,9 1,1 0, Zaleszany 6,7 4,8 1, STALOWOWOLSKI 7,6 6,0 1, Czudec 14,0 12,5 1, Frysztak 5,6 3,8 1, Niebylec 9,4 7,6 1, Strzyżów 8,9 5,7 3, Wiśniowa 10,7 8,1 2, STRZYŻOWSKI 9,6 7,3 2, Baranów Sandomierski 5,7 4,1 1, Gorzyce 6,5 4,4 2, Grębów 7,1 5,2 1, Nowa Dęba 4,9 3,8 1, Tarnobrzeg 13,5 11,4 2, TARNOBRZESKI 9,5 7,6 1,9 TEREN 8,5 6,6 1,9 RZESZÓW 7,3 5,6 1,7 WOJEWÓDZTWO 8,4 6,5 1,9

54 TABL. 12 GĘSTOŚĆ SIECI: LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Lutowiska Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) 1250 BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Jasienica Rosielna Haczów Nozdrzec Dydnia 1054 BRZOZOWSKI Dębica Jodłowa Czarna (dębicka) Brzostek Żyraków Dębica - Latoszyn Pilzno 1984 DĘBICKI Jarosław Radymno Rokietnica Pruchnik Roźwienica Wiązownica Chłopice Pawłosiów Radymno - Skołoszów Jarosław - Pełkinie Laszki 1800 JAROSŁAWSKI Jasło Kołaczyce Dębowiec Skołyszyn Jasło - Szebnie Brzyska Nowy Żmigród Tarnowiec Osiek Jasielski Krempna 2066 JASIELSKI Majdan Królewski Kolbuszowa Niwiska Cmolas Raniżów Dzikowiec 1655 KOLBUSZOWSKI Dukla Krosno Korczyna Rymanów Jedlicze Iwonicz Zdrój Miejsce Piastowe Krościenko Wyżne Wojaszówka - Odrzykoń Chorkówka 1496 KROŚNIEŃSKI Lesko Cisna Baligród Olszanica Solina - Polańczyk 1085 LESKI Leżajsk Nowa Sarzyna Grodzisko Dolne Leżajsk - Giedlarowa Kuryłówka 1463 LEŻAJSKI Lubaczów Oleszyce Stary Dzików Narol Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna Wielkie Oczy 1327 LUBACZOWSKI Łańcut Żołynia Rakszawa Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Czarna (łańcucka) Białobrzegi 1396 ŁAŃCUCKI Mielec Przecław Radomyśl Wielki Wadowice Górne 2477

55 Mielec - Chorzelów Czermin Tuszów Narodowy Borowa Gawłuszowice Padew Narodowa 911 MIELECKI Nisko Krzeszów Rudnik n/sanem Jarocin Harasiuki Jeżowe Ulanów 1770 NIŻAŃSKI Przemyśl Dubiecko Przemyśl - Hermanowice Krasiczyn Bircza Żurawica Stubno Orły Krzywcza Medyka Fredropol 1410 PRZEMYSKI Przeworsk Zarzecze Sieniawa Adamówka Przeworsk - Urzejowice Kańczuga Gać Tryńcza Jawornik Polski 1202 PRZEWORSKI Iwierzyce Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie Ostrów 1770 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Trzebownisko Dynów Kamień Głogów Małopolski Sokołów Małopolski Tyczyn Świlcza Krasne Hyżne Lubenia Boguchwała Błażowa Chmielnik Dynów - Bachórz 807 RZESZOWSKI Sanok Besko Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn Bukowsko Komańcza Sanok - Gmina 1583 SANOCKI Stalowa Wola Zaklików Pysznica Zaleszany Radomyśl n/sanem Bojanów 1487 STALOWOWOLSKI Strzyżów Niebylec Frysztak Czudec Wiśniowa 1719 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Nowa Dęba Gorzyce Baranów Sandomierski Grębów 1972 TARNOBRZESKI 4148 TEREN 2925 RZESZÓW 8545 WOJEWÓDZTWO 3096

56 TABL. 13 GĘSTOŚĆ SIECI: PRZECIĘTNA LICZBA CZYTELNIKÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Ustrzyki Dolne Lutowiska Czarna (bieszczadzka) 132 BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Jasienica Rosielna Haczów Nozdrzec Dydnia 125 BRZOZOWSKI Dębica Jodłowa Brzostek Dębica - Latoszyn Żyraków Czarna (dębicka) Pilzno 237 DĘBICKI Jarosław Radymno Rokietnica Pawłosiów Pruchnik Wiązownica Jarosław - Pełkinie Radymno - Skołoszów Roźwienica Chłopice Laszki 100 JAROSŁAWSKI Jasło Kołaczyce Dębowiec Nowy Żmigród Jasło - Szebnie Tarnowiec Osiek Jasielski Skołyszyn Brzyska Krempna 142 JASIELSKI Majdan Królewski Kolbuszowa Niwiska Cmolas Raniżów Dzikowiec 186 KOLBUSZOWSKI Krosno Dukla Korczyna Jedlicze Iwonicz Zdrój Miejsce Piastowe Krościenko Wyżne Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń Chorkówka 133 KROŚNIEŃSKI Lesko Baligród Cisna Olszanica Solina - Polańczyk 124 LESKI Leżajsk Grodzisko Dolne Nowa Sarzyna Leżajsk - Giedlarowa Kuryłówka 273 LEŻAJSKI Lubaczów Oleszyce Stary Dzików Cieszanów Narol Wielkie Oczy Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna 160 LUBACZOWSKI Łańcut Żołynia Markowa Łańcut - Wysoka Łańcucka Czarna (łańcucka) Białobrzegi Rakszawa 219 ŁAŃCUCKI Mielec Przecław Radomyśl Wielki Mielec - Chorzelów 333

57 Wadowice Górne Czermin Borowa Tuszów Narodowy Gawłuszowice Padew Narodowa 196 MIELECKI Nisko Krzeszów Rudnik n/sanem Harasiuki Jarocin Jeżowe Ulanów 201 NIŻAŃSKI Przemyśl Krasiczyn Żurawica Bircza Stubno Medyka Dubiecko Krzywcza Orły Fredropol Przemyśl - Hermanowice 71 PRZEMYSKI Przeworsk Zarzecze Sieniawa Adamówka Kańczuga Gać Jawornik Polski Tryńcza Przeworsk - Urzejowice 154 PRZEWORSKI Iwierzyce Ropczyce Ostrów Wielopole Skrzyńskie Sędziszów Małopolski 354 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Dynów Tyczyn Lubenia Trzebownisko Głogów Małopolski Boguchwała Hyżne Świlcza Sokołów Małopolski Chmielnik Kamień Krasne Błażowa Dynów - Bachórz 118 RZESZOWSKI Sanok Besko Zarszyn Zagórz Tyrawa Wołoska Bukowsko Komańcza Sanok - Gmina 137 SANOCKI Stalowa Wola Pysznica Zaklików Bojanów Radomyśl n/sanem Zaleszany 216 STALOWOWOLSKI Niebylec Strzyżów Czudec Frysztak Wiśniowa 329 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Gorzyce Nowa Dęba Grębów Baranów Sandomierski 330 TARNOBRZESKI 734 TEREN 474 RZESZÓW 1854 WOJEWÓDZTWO 516

58 KSIĘGOZBIÓR W ROKU 2010 TABL. 14 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz.op 1. Czarna (bieszczadzka) ,4 30,7 20,9 2. Lutowiska ,7 23,4 28,9 3. Ustrzyki Dolne ,0 24,3 35,0 0,7 --- BIESZCZADZKI ,9 25,1 32,4 0, Brzozów ,6 29,8 27,6 5. Domaradz ,3 30,5 22,1 6. Dydnia ,4 33,6 22,0 7. Haczów ,7 30,4 21,9 8. Jasienica Rosielna ,5 34,1 21,4 9. Nozdrzec ,1 30,0 22,0 --- BRZOZOWSKI ,1 31,1 23, Brzostek ,3 27,4 25,2 11. Czarna (dębicka) ,1 31,8 25,1 12. Dębica ,7 18,9 41,8 0,6 13. Dębica - Latoszyn ,1 34,4 21,4 14. Jodłowa ,6 31,8 20,6 15. Pilzno ,1 31,1 23,8 16. Żyraków ,9 42,9 20,1 --- DĘBICKI ,8 28,6 29,3 0, Chłopice ,9 57,7 13,5 18. Jarosław ,5 29,2 39,7 1,6 19. Jarosław - Pełkinie ,6 28,8 30,8 0,8 20. Laszki ,0 30,3 35,2 1,5 21. Pawłosiów ,4 32,4 25,2 22. Pruchnik ,7 33,0 28,4 0,9 23. Radymno ,5 22,5 32,6 0,5 24. Radymno - Skołoszów ,4 31,0 26,2 0,4 25. Rokietnica ,7 49,2 26,9 0,1 26. Roźwienica ,9 34,4 21,6 27. Wiązownica ,1 36,7 26,3 0,9 --- JAROSŁAWSKI ,1 31,1 31,9 0, Brzyska ,3 28,6 24,2 29. Dębowiec ,5 29,6 30,0 30. Jasło ,1 24,5 41,2 0,2 31. Jasło - Szebnie ,2 26,0 27,8 32. Kołaczyce ,3 28,5 25,2 33. Krempna ,1 25,4 18,5 34. Nowy Żmigród ,7 25,2 28,2 35. Osiek Jasielski ,6 33,7 29,8 36. Skołyszyn ,5 29,4 26,1 37. Tarnowiec ,7 31,2 23,1 --- JASIELSKI ,0 27,0 31,9 0, Cmolas ,6 36,6 23,8 39. Dzikowiec ,5 32,6 23,0 40. Kolbuszowa ,0 23,5 39,5 41. Majdan Królewski ,3 35,1 34,6 42. Niwiska ,6 31,7 31,7 43. Raniżów ,2 22,6 23,2

59 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz.op KOLBUSZOWSKI ,4 28,6 32, Chorkówka ,5 32,1 25,4 45. Dukla ,5 21,2 28,3 46. Iwonicz Zdrój ,2 28,1 21,8 47. Jedlicze ,1 31,0 28,8 48. Korczyna ,9 30,6 28,5 49. Krosno ,9 21,1 38,0 50. Krościenko Wyżne ,7 38,1 17,1 51. Miejsce Piastowe ,8 27,6 27,7 52. Rymanów ,0 35,8 17,3 53. Wojaszówka - Odrzykoń ,7 31,9 28,5 --- KROŚNIEŃSKI ,9 27,0 30, Baligród ,3 29,3 25,4 55. Cisna ,5 28,0 31,5 56. Lesko ,6 24,7 30,7 57. Olszanica ,2 28,6 26,2 58. Solina - Polańczyk ,6 28,3 26,1 --- LESKI ,7 26,9 28, Grodzisko Dolne ,9 29,9 32,3 60. Kuryłówka ,1 35,0 29,0 61. Leżajsk ,5 26,0 30,5 62. Leżajsk - Giedlarowa ,3 33,2 26,4 63. Nowa Sarzyna ,9 32,1 24,0 --- LEŻAJSKI ,2 31,5 27, Cieszanów ,3 31,0 26,7 65. Horyniec Zdrój ,8 28,6 27,6 66. Lubaczów ,0 23,6 37,6 0,8 67. Lubaczów - Basznia Dolna ,9 34,1 25,9 68. Narol ,8 32,7 29,0 0,4 69. Oleszyce ,3 27,3 25,4 70. Stary Dzików ,6 27,1 31,9 0,3 71. Wielkie Oczy ,8 31,0 28,0 0,2 --- LUBACZOWSKI ,7 29,0 29,9 0, Białobrzegi ,3 28,6 31,1 73. Czarna (łańcucka) ,9 28,7 26,4 74. Łańcut ,5 17,6 39,8 2,1 75. Łańcut - Wysoka Łańcucka ,1 28,6 24,3 76. Markowa ,4 28,6 26,0 77. Rakszawa ,5 23,9 27,6 78. Żołynia ,3 22,9 33,8 --- ŁAŃCUCKI ,8 24,5 31,1 0, Borowa ,5 34,2 25,3 80. Czermin ,0 34,6 24,4 81. Gawłuszowice ,0 17,5 19,5 82. Mielec ,3 23,0 45,6 0,1 83. Mielec - Chorzelów ,0 32,2 21,8 84. Padew Narodowa ,2 32,9 19,9 85. Przecław ,4 36,9 21,7 86. Radomyśl Wielki ,7 32,8 18,5

60 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz.op 87. Tuszów Narodowy ,8 36,0 21,2 88. Wadowice Górne ,3 37,2 25,6 --- MIELECKI ,3 28,9 31, Harasiuki ,3 36,2 24,5 90. Jarocin ,5 29,3 30,2 91. Jeżowe ,3 38,8 22,0 92. Krzeszów ,4 34,9 19,7 93. Nisko ,5 25,5 34,0 94. Rudnik n/sanem ,6 29,1 26,3 95. Ulanów ,8 30,0 27,1 --- NIŻAŃSKI ,4 31,3 27, Bircza ,7 28,2 30,1 97. Dubiecko ,4 25,0 28,4 0,3 98. Fredropol ,8 37,1 23,0 99. Krasiczyn ,1 33,0 24,7 0, Krzywcza ,4 28,9 23, Medyka ,2 40,5 31, Orły ,6 31,3 25,8 0, Przemyśl ,4 17,3 41,7 3, Przemyśl - Hermanowice ,1 34,2 25,5 0, Stubno ,8 30,3 30,7 0, Żurawica ,5 33,1 28,2 0,2 --- PRZEMYSKI ,1 24,9 34,1 1, Adamówka ,4 38,8 25, Gać ,0 32,4 24,3 0, Jawornik Polski ,4 28,6 26, Kańczuga ,1 28,8 27,9 0, Przeworsk ,8 22,9 37,5 1, Przeworsk - Urzejowice ,8 28,6 19, Sieniawa ,4 39,5 15,1 1, Tryńcza ,1 29,4 24,4 0, Zarzecze ,2 32,1 30,2 0,5 --- PRZEWORSKI ,2 29,0 27,2 0, Iwierzyce ,2 35,6 27, Ostrów ,9 33,5 28, Ropczyce ,9 31,3 30, Sędziszów Małopolski ,5 31,3 25, Wielopole Skrzyńskie ,8 30,9 25,3 --- ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ,9 31,8 27, Błażowa ,7 29,6 28, Boguchwała ,2 33,4 28, Chmielnik ,2 28,2 26,5 0, Dynów ,7 22,1 28, Dynów - Bachórz ,7 39,1 18, Głogów Małopolski ,0 33,4 23, Hyżne ,9 29,0 24, Kamień ,5 32,4 22, Krasne ,0 26,4 27, Lubenia ,4 32,0 29, Sokołów Małopolski ,3 30,1 24,6

61 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor, dz, inna cz,op 132. Świlcza ,8 24,0 30,1 0, Trzebownisko ,9 24,4 28, Tyczyn ,6 26,1 28,3 --- RZESZOWSKI ,8 29,7 26, Besko ,3 28,4 24, Bukowsko ,4 32,6 22, Komańcza ,8 23,6 25, Sanok ,2 15,2 43,0 2, Sanok - Gmina ,6 27,9 26, Tyrawa Wołoska ,9 27,9 26, Zagórz ,8 27,9 27, Zarszyn ,1 31,4 24,5 --- SANOCKI ,6 24,2 31,4 0, Bojanów ,5 34,3 26, Pysznica ,8 34,4 22, Radomyśl n/sanem ,8 37,3 24, Stalowa Wola ,3 24,6 35,0 0, Zaklików ,6 24,6 24, Zaleszany ,2 30,3 22,6 --- STALOWOWOLSKI ,6 28,6 29,7 0, Czudec ,4 27,2 27, Frysztak ,1 38,3 22, Niebylec ,3 35,8 26, Strzyżów ,9 29,4 31,3 0, Wiśniowa ,4 37,5 16,1 0,1 --- STRZYŻOWSKI ,2 32,5 26,2 0, Baranów Sandomierski ,0 29,6 29, Gorzyce ,7 37,3 27, Grębów ,3 33,7 24, Nowa Dęba ,4 25,6 29, Tarnobrzeg ,9 28,4 36,7 1,0 --- TARNOBRZESKI ,7 29,6 32,1 0,6 TEREN ,5 28,4 29,8 0,3 RZESZÓW ,1 16,5 42,8 3,6 WOJEWÓDZTWO ,2 27,7 30,6 0,5

62 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2010 WG WIEKU TABL cz. 1 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI

63 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI

64 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI

65 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

66 - 65 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2010 WG WIEKU TABL cz. 2 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Czarna (bieszczadzka) 37,1 17,8 19,3 15,9 6,4 3,4 2. Lutowiska 27,9 11,2 17,5 21,5 15,9 6,0 3. Ustrzyki Dolne 26,7 17,4 15,4 24,8 10,6 5, BIESZCZADZKI 27,6 17,0 15,8 23,9 10,7 5, Brzozów 37,8 18,7 10,2 20,0 8,4 4,9 5. Domaradz 33,6 19,9 11,8 20,9 6,8 7,0 6. Dydnia 40,9 17,2 13,0 17,4 8,4 3,1 7. Haczów 39,8 16,0 11,2 18,2 8,8 5,9 8. Jasienica Rosielna 40,7 16,4 12,4 20,6 7,1 2,8 9. Nozdrzec 38,9 17,7 13,1 19,0 7,0 4, BRZOZOWSKI 38,3 17,9 11,4 19,6 8,0 4, Brzostek 29,5 20,4 14,7 22,7 7,8 5,0 11. Czarna (dębicka) 39,7 21,7 8,6 18,9 6,7 4,4 12. Dębica 17,6 15,5 13,7 30,6 16,0 6,6 13. Dębica - Latoszyn 38,1 18,1 10,7 20,9 7,1 5,1 14. Jodłowa 32,6 24,0 10,4 21,9 7,9 3,3 15. Pilzno 41,4 17,6 12,5 18,7 7,2 2,7 16. Żyraków 48,1 15,5 8,3 19,3 5,3 3, DĘBICKI 29,6 17,2 12,2 24,8 10,8 5, Chłopice 37,6 14,8 9,2 22,7 13,1 2,6 18. Jarosław 20,5 15,6 14,1 25,6 15,1 9,0 19. Jarosław - Pełkinie 41,4 21,6 9,7 16,9 6,9 3,6 20. Laszki 37,7 24,1 11,1 17,8 7,8 1,5 21. Pawłosiów 66,4 7,7 6,4 12,6 5,4 1,6 22. Pruchnik 38,7 17,1 9,1 21,5 8,7 4,9 23. Radymno 28,6 17,4 15,0 25,7 10,5 2,8 24. Radymno - Skołoszów 44,2 23,1 11,9 13,5 5,0 2,4 25. Rokietnica 39,1 24,9 15,8 15,4 4,5 0,2 26. Roźwienica 43,0 13,0 12,0 20,7 6,7 4,7 27. Wiązownica 35,0 34,3 8,1 13,1 6,4 3, JAROSŁAWSKI 31,9 17,8 12,3 21,4 10,9 5, Brzyska 63,2 7,3 7,5 12,3 7,5 2,2 29. Dębowiec 51,0 12,9 7,6 15,8 8,6 4,1 30. Jasło 17,4 15,5 18,1 29,0 13,7 6,3 31. Jasło - Szebnie 30,4 23,4 18,9 17,6 6,3 3,4 32. Kołaczyce 27,9 19,6 14,3 23,1 8,9 6,1 33. Krempna 33,8 12,0 17,6 14,8 16,2 5,6 34. Nowy Żmigród 26,5 17,8 15,3 24,5 9,7 6,2 35. Osiek Jasielski 50,2 13,3 11,6 16,4 3,7 4,8 36. Skołyszyn 27,9 15,3 9,4 28,3 11,1 8,0 37. Tarnowiec 41,6 20,0 6,1 20,0 8,9 3, JASIELSKI 26,2 16,1 15,5 25,1 11,4 5, Cmolas 48,6 16,5 12,5 15,2 4,8 2,5 39. Dzikowiec 43,3 22,1 11,5 14,6 6,3 2,3 40. Kolbuszowa 32,3 18,2 13,5 23,7 8,1 4,2 41. Majdan Królewski 50,3 10,9 11,4 19,8 5,6 2,0 42. Niwiska 35,0 19,8 12,3 20,4 9,0 3,5 43. Raniżów 47,0 18,8 15,0 9,5 6,7 3,0

67 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu KOLBUSZOWSKI 39,0 17,5 13,0 19,9 7,1 3, Chorkówka 37,9 16,2 9,2 21,4 9,6 5,7 45. Dukla 28,7 16,2 12,8 27,1 10,5 4,7 46. Iwonicz Zdrój 33,5 20,5 9,4 13,8 12,2 10,6 47. Jedlicze 32,6 17,2 11,3 23,4 9,7 5,8 48. Korczyna 45,7 14,9 8,8 19,0 7,3 4,3 49. Krosno 17,8 12,0 18,6 32,0 13,9 5,7 50. Krościenko Wyżne 46,3 23,3 5,7 16,0 5,7 3,0 51. Miejsce Piastowe 34,4 14,8 9,0 23,8 11,6 6,4 52. Rymanów 34,0 17,6 9,9 23,4 8,6 6,6 53. Wojaszówka - Odrzykoń 39,2 17,1 7,4 22,3 8,2 5, KROŚNIEŃSKI 25,5 14,3 14,8 27,4 12,1 5, Baligród 45,2 14,1 10,1 19,4 8,1 3,1 55. Cisna 27,2 10,1 12,2 28,9 16,0 5,6 56. Lesko 32,2 18,0 12,3 22,3 9,7 5,6 57. Olszanica 33,4 12,6 9,8 27,0 13,2 4,1 58. Solina - Polańczyk 30,6 14,8 6,3 20,8 21,3 6, LESKI 34,1 15,7 10,9 22,7 11,5 5, Grodzisko Dolne 41,2 17,3 12,1 19,1 7,3 3,0 60. Kuryłówka 41,2 21,8 10,0 14,9 8,2 3,8 61. Leżajsk 25,5 15,4 14,2 28,0 12,6 4,4 62. Leżajsk - Giedlarowa 45,3 20,5 10,3 14,8 6,6 2,5 63. Nowa Sarzyna 35,6 19,0 12,1 21,3 8,0 3, LEŻAJSKI 36,0 18,3 12,1 20,9 9,0 3, Cieszanów 49,2 15,0 8,3 17,3 7,6 2,7 65. Horyniec Zdrój 40,6 18,6 11,7 13,2 7,1 8,8 66. Lubaczów 25,1 36,2 11,1 15,9 7,1 4,6 67. Lubaczów - Basznia Dolna 61,0 18,0 6,7 10,3 2,5 1,6 68. Narol 42,8 14,8 11,8 17,1 8,2 5,4 69. Oleszyce 33,3 25,5 9,6 20,9 6,6 4,1 70. Stary Dzików 33,1 29,7 17,2 10,6 5,8 3,6 71. Wielkie Oczy 34,4 22,3 14,1 21,3 5,6 2, LUBACZOWSKI 36,5 26,0 10,9 15,9 6,5 4, Białobrzegi 39,3 17,8 7,8 18,2 11,9 5,0 73. Czarna (łańcucka) 38,6 17,7 12,2 19,7 8,5 3,3 74. Łańcut 22,3 17,1 16,0 26,6 10,9 7,2 75. Łańcut - Wysoka Łańcucka 40,7 16,4 11,4 17,6 8,4 5,5 76. Markowa 43,1 17,1 8,0 17,7 8,3 5,9 77. Rakszawa 35,1 18,8 11,4 22,0 7,9 4,7 78. Żołynia 37,1 18,0 11,8 18,6 8,8 5, ŁAŃCUCKI 32,5 17,2 12,8 21,8 9,7 5, Borowa 37,9 20,4 8,7 21,2 7,9 3,9 80. Czermin 51,5 18,4 5,9 15,9 5,4 2,8 81. Gawłuszowice 53,1 16,1 9,5 9,8 7,6 3,9 82. Mielec 27,6 11,3 18,5 23,6 13,9 5,0 83. Mielec - Chorzelów 42,8 16,7 8,0 18,0 9,4 5,0 84. Padew Narodowa 40,7 14,5 10,1 18,8 10,3 5,5 85. Przecław 35,6 37,8 6,6 10,8 6,2 3,0 86. Radomyśl Wielki 46,0 16,3 9,7 16,4 8,9 2,7 87. Tuszów Narodowy 42,0 19,5 9,7 14,3 7,4 7,0 88. Wadowice Górne 46,5 15,4 9,0 16,3 9,3 3,4

68 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu MIELECKI 34,0 15,4 14,3 20,3 11,4 4, Harasiuki 39,7 22,1 12,5 16,3 7,2 2,2 90. Jarocin 66,0 10,6 5,4 11,1 4,9 2,0 91. Jeżowe 43,1 28,6 9,7 12,0 5,2 1,4 92. Krzeszów 40,9 9,3 15,8 22,2 8,4 3,4 93. Nisko 37,9 18,9 11,9 18,1 8,3 4,9 94. Rudnik n/sanem 37,6 19,1 9,8 17,6 9,2 6,7 95. Ulanów 42,0 22,0 10,4 13,2 7,4 4, NIŻAŃSKI 41,7 20,2 10,8 15,9 7,4 3, Bircza 41,5 23,3 14,0 14,6 5,4 1,2 97. Dubiecko 39,8 23,3 13,9 12,7 6,9 3,6 98. Fredropol 57,5 16,3 5,8 12,0 6,5 1,8 99. Krasiczyn 28,6 30,5 23,5 11,9 2,8 2, Krzywcza 48,7 18,4 13,6 13,6 3,2 2, Medyka 60,4 15,0 6,8 13,1 4,0 0, Orły 59,0 12,4 5,4 12,0 8,5 2, Przemyśl 19,0 18,8 18,6 23,1 11,6 8, Przemyśl - Hermanowice 50,0 23,4 7,8 8,5 6,7 3, Stubno 52,9 17,5 8,3 13,4 6,6 1, Żurawica 42,9 18,7 8,9 18,6 7,4 3, PRZEMYSKI 29,6 19,1 15,7 19,7 9,5 6, Adamówka 49,0 22,0 10,2 8,1 7,5 3, Gać 47,7 13,5 11,5 17,4 5,9 4, Jawornik Polski 45,7 17,9 9,7 16,4 6,7 3, Kańczuga 38,3 16,4 16,6 18,8 7,0 2, Przeworsk 22,9 19,3 18,7 23,8 9,7 5, Przeworsk - Urzejowice 49,4 18,1 8,0 13,5 8,4 2, Sieniawa 27,6 19,8 15,2 23,8 9,3 4, Tryńcza 46,7 20,2 9,9 13,6 5,5 4, Zarzecze 17,3 35,8 14,4 22,5 7,9 2, PRZEWORSKI 35,0 19,4 14,4 19,1 8,1 4, Iwierzyce 39,9 23,5 7,4 17,5 8,2 3, Ostrów 24,4 19,1 18,1 28,2 7,8 2, Ropczyce 38,9 17,4 10,9 20,4 8,0 4, Sędziszów Małopolski 33,7 18,1 13,4 21,4 8,3 5, Wielopole Skrzyńskie 39,0 23,7 11,7 15,3 7,8 2, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 34,6 19,2 12,9 21,4 8,0 3, Błażowa 42,9 18,8 10,5 16,4 8,2 3, Boguchwała 43,6 15,4 6,7 21,8 7,9 4, Chmielnik 50,1 10,9 7,6 21,2 7,4 2, Dynów 32,2 18,2 17,8 22,2 4,3 5, Dynów - Bachórz 52,2 15,9 6,9 16,1 5,9 2, Głogów Małopolski 38,2 17,9 11,0 18,7 9,6 4, Hyżne 48,5 14,2 11,8 16,4 6,0 3, Kamień 40,9 25,6 13,2 15,9 3,0 1, Krasne 47,5 13,7 8,0 18,4 6,7 5, Lubenia 39,7 14,4 13,2 21,4 7,1 4, Sokołów Małopolski 38,2 20,1 11,5 20,9 7,0 2, Świlcza 33,2 16,2 10,1 26,8 8,8 5, Trzebownisko 43,5 16,3 6,0 23,4 7,0 3, Tyczyn 39,6 16,7 13,1 18,5 8,5 3, RZESZOWSKI 41,5 16,5 10,2 20,4 7,5 3,

69 - 68 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Besko 44,5 15,3 9,7 21,0 6,7 2, Bukowsko 40,3 18,1 9,9 17,6 8,3 5, Komańcza 29,0 11,1 9,2 25,0 16,6 9, Sanok 14,8 13,6 19,3 30,3 13,8 8, Sanok - Gmina 45,6 14,9 7,2 16,0 10,4 5, Tyrawa Wołoska 44,1 18,1 8,4 16,7 10,1 2, Zagórz 41,3 13,6 11,1 16,1 10,0 7, Zarszyn 35,4 22,6 13,3 18,6 5,8 4, SANOCKI 25,4 14,8 15,6 25,1 11,9 7, Bojanów 42,8 21,8 9,7 19,1 4,7 1, Pysznica 42,0 16,4 11,4 20,7 5,9 3, Radomyśl n/sanem 37,6 18,6 11,8 19,4 8,0 4, Stalowa Wola 26,6 15,7 14,5 21,9 14,3 7, Zaklików 34,4 18,8 14,2 18,2 7,1 7, Zaleszany 38,6 16,5 9,6 20,3 10,3 4, STALOWOWOLSKI 31,4 16,6 13,2 21,1 11,7 6, Czudec 39,6 17,4 15,9 14,6 7,4 5, Frysztak 45,5 15,6 10,7 15,5 6,9 5, Niebylec 36,8 23,0 11,3 20,3 5,6 3, Strzyżów 37,9 17,7 10,7 21,3 7,1 5, Wiśniowa 48,2 13,7 8,6 18,2 8,0 3, STRZYŻOWSKI 40,8 17,7 11,6 18,3 7,0 4, Baranów Sandomierski 40,8 21,7 12,0 14,4 4,8 6, Gorzyce 37,8 15,2 11,0 19,8 11,5 4, Grębów 43,9 22,0 7,4 19,5 4,9 2, Nowa Dęba 35,3 12,7 11,6 22,7 11,3 6, Tarnobrzeg 25,0 18,1 13,6 24,4 13,0 5, TARNOBRZESKI 30,2 17,9 12,4 22,6 11,4 5,5 TEREN 32,6 17,2 13,2 21,9 10,0 5,2 RZESZÓW 18,7 12,0 17,7 30,2 13,4 8,0 WOJEWÓDZTWO 31,1 16,6 13,7 22,8 10,3 5,5

70 - 69 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2010 WG ZAJĘCIA TABL cz. 1 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem P R U S M I Nz 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas

71 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem P R U S M I Nz 39. Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI

72 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem P R U S M I Nz 79. Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

73 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem P R U S M I Nz 121. Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

74 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2010 WG ZAJĘCIA TABL cz. 2 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu P R U S M I Nz 1. Czarna (bieszczadzka) 5,7 3,0 19,3 6,4 51,1 2,7 11,7 2. Lutowiska 6,0 17,9 17,9 31,1 27,1 3. Ustrzyki Dolne 6,1 1,8 16,2 6,7 45,7 1,6 22, BIESZCZADZKI 6,0 1,8 16,5 7,5 45,0 1,5 21, Brzozów 4,6 0,3 11,7 7,4 57,0 2,9 16,2 5. Domaradz 6,5 1,6 9,1 8,9 52,9 2,9 18,1 6. Dydnia 7,0 0,9 10,5 5,6 58,1 0,8 17,1 7. Haczów 8,8 1,9 11,6 6,8 55,6 0,5 14,8 8. Jasienica Rosielna 6,0 0,5 13,1 7,8 59,6 0,9 12,2 9. Nozdrzec 5,0 2,6 9,2 8,3 56,6 0,5 17, BRZOZOWSKI 5,9 1,0 11,2 7,4 56,7 1,8 16, Brzostek 4,5 2,3 10,5 10,9 51,0 1,6 19,3 11. Czarna (dębicka) 6,7 0,7 9,9 7,2 59,7 15,8 12. Dębica 7,4 0,1 21,9 10,5 33,4 2,1 24,6 13. Dębica - Latoszyn 10,5 1,0 10,4 4,8 56,9 1,1 15,3 14. Jodłowa 6,9 3,6 6,7 5,8 56,6 20,4 15. Pilzno 11,7 4,0 8,4 5,3 59,9 2,5 8,4 16. Żyraków 6,8 1,4 9,4 4,9 63,9 0,2 13, DĘBICKI 8,2 1,2 14,9 8,0 47,3 1,6 18, Chłopice 21,4 10,5 8,7 6,1 37,6 8,7 7,0 18. Jarosław 3,2 0,4 18,8 11,2 40,7 3,1 22,7 19. Jarosław - Pełkinie 4,4 1,1 7,6 6,4 63,7 1,8 14,9 20. Laszki 5,5 1,8 7,8 2,0 67,3 2,0 13,6 21. Pawłosiów 3,5 1,1 9,3 3,2 74,5 0,1 8,2 22. Pruchnik 5,2 2,7 10,8 6,1 57,1 0,5 17,5 23. Radymno 2,8 1,1 16,3 10,0 46,7 4,3 18,9 24. Radymno - Skołoszów 3,1 2,6 5,8 7,2 67,8 2,7 10,7 25. Rokietnica 8,4 1,4 3,6 5,0 74,4 1,4 5,9 26. Roźwienica 5,7 0,7 9,0 7,0 57,3 20,3 27. Wiązownica 4,3 1,4 6,8 5,5 66,7 4,7 10, JAROSŁAWSKI 4,1 1,2 13,6 8,5 52,2 2,7 17, Brzyska 4,6 3,0 7,3 4,4 70,5 10,3 29. Dębowiec 5,1 1,9 12,6 3,8 64,8 0,3 11,5 30. Jasło 5,7 0,2 19,2 8,8 37,2 2,6 26,4 31. Jasło - Szebnie 11,7 0,7 8,9 12,1 54,2 1,6 10,7 32. Kołaczyce 4,1 2,3 13,6 7,2 48,1 3,7 21,0 33. Krempna 4,9 18,3 9,2 46,5 4,2 16,9 34. Nowy Żmigród 4,8 1,4 13,9 6,6 47,8 4,1 21,3 35. Osiek Jasielski 1,9 0,6 12,2 5,4 63,8 2,0 14,1 36. Skołyszyn 7,3 1,3 13,7 7,7 43,0 1,3 25,8 37. Tarnowiec 6,9 0,5 8,6 3,8 63,3 4,3 12, JASIELSKI 5,9 0,9 15,9 7,9 45,2 2,5 21, Cmolas 4,5 1,2 8,6 8,6 66,2 0,2 10,6 39. Dzikowiec 5,3 2,6 8,5 5,7 67,8 0,1 10,1 40. Kolbuszowa 5,3 1,1 15,0 7,8 51,5 2,6 16,6

75 Gmina C z y t e l n i c y P R U S M I Nz 41. Majdan Królewski 3,5 0,1 5,2 9,8 62,5 5,0 13,8 42. Niwiska 5,7 2,6 8,0 8,1 57,3 3,0 15,5 43. Raniżów 6,2 2,5 7,0 5,1 65,8 13, KOLBUSZOWSKI 5,1 1,3 11,2 7,8 57,7 2,2 14, Chorkówka 8,3 0,4 10,0 5,4 54,4 0,5 20,9 45. Dukla 4,4 0,4 15,6 9,0 49,2 1,0 20,4 46. Iwonicz Zdrój 10,4 1,4 14,9 4,1 54,5 1,5 13,3 47. Jedlicze 8,5 13,8 9,3 50,5 0,7 17,2 48. Korczyna 6,4 0,5 11,3 6,6 60,9 0,6 13,8 49. Krosno 5,6 0,1 17,9 18,9 33,4 6,6 17,4 50. Krościenko Wyżne 7,0 0,4 7,3 3,1 70,4 0,4 11,5 51. Miejsce Piastowe 7,8 0,4 16,0 5,4 50,0 1,1 19,3 52. Rymanów 7,5 0,1 13,2 6,9 52,0 0,2 20,0 53. Wojaszówka - Odrzykoń 5,1 0,9 8,9 6,0 56,5 4,4 18, KROŚNIEŃSKI 6,5 0,3 15,8 13,6 42,2 4,2 17, Baligród 2,3 1,4 9,9 8,0 59,3 1,7 17,4 55. Cisna 11,5 2,1 13,9 10,1 39,4 4,5 18,5 56. Lesko 2,4 0,4 14,9 7,6 50,4 3,0 21,3 57. Olszanica 4,0 0,6 13,9 6,5 47,4 2,2 25,5 58. Solina - Polańczyk 5,3 2,9 16,7 6,1 45,1 1,8 22, LESKI 3,4 1,0 14,1 7,5 50,3 2,6 21, Grodzisko Dolne 4,8 1,8 10,3 10,2 58,6 14,2 60. Kuryłówka 5,0 4,9 9,3 9,4 59,8 2,6 8,9 61. Leżajsk 7,9 0,4 21,2 11,6 42,0 0,4 16,5 62. Leżajsk - Giedlarowa 5,4 0,9 8,7 6,0 66,7 0,9 11,5 63. Nowa Sarzyna 7,5 0,3 10,2 8,7 55,6 0,5 17, LEŻAJSKI 6,6 1,1 13,1 9,2 54,9 0,7 14, Cieszanów 2,7 2,1 9,8 5,5 63,8 4,0 12,1 65. Horyniec Zdrój 0,3 1,4 9,9 6,8 59,4 4,3 18,0 66. Lubaczów 2,3 0,4 12,2 9,8 62,2 1,0 12,0 67. Lubaczów - Basznia Dolna 1,6 0,4 5,9 3,7 78,9 1,0 8,4 68. Narol 3,0 1,8 8,4 9,8 58,4 0,8 17,8 69. Oleszyce 0,3 1,1 8,2 6,7 58,2 6,7 18,8 70. Stary Dzików 4,5 5,2 8,3 8,0 62,8 11,2 71. Wielkie Oczy 2,9 1,3 5,9 8,3 58,8 4,6 18, LUBACZOWSKI 2,2 1,3 9,7 8,0 63,0 2,2 13, Białobrzegi 5,6 1,8 10,8 4,3 57,3 1,2 19,0 73. Czarna (łańcucka) 6,8 0,3 13,2 6,5 58,0 2,6 12,6 74. Łańcut 1,9 0,3 18,5 13,0 46,8 5,1 14,4 75. Łańcut - Wysoka Łańcucka 4,8 2,2 11,7 6,9 57,0 3,2 14,3 76. Markowa 6,1 2,3 10,2 4,7 61,3 1,1 14,3 77. Rakszawa 9,0 0,3 12,6 7,0 54,1 0,8 16,3 78. Żołynia 7,2 1,6 8,9 5,6 60,3 0,6 15, ŁAŃCUCKI 4,3 1,1 14,3 8,9 53,4 3,3 14, Borowa 8,2 5,7 8,8 4,4 59,1 13,8 80. Czermin 5,2 3,4 7,4 3,8 69,6 0,5 10,1 81. Gawłuszowice 4,2 5,1 8,6 2,9 69,2 0,2 9,8

76 Gmina C z y t e l n i c y P R U S M I Nz 82. Mielec 10,5 0,2 19,0 10,8 39,1 2,0 18,3 83. Mielec - Chorzelów 9,7 1,2 10,9 4,5 59,0 0,6 14,0 84. Padew Narodowa 5,8 4,9 7,9 7,1 55,8 4,1 14,5 85. Przecław 5,8 0,6 7,2 2,7 73,7 2,1 7,9 86. Radomyśl Wielki 9,1 2,6 8,4 5,7 61,0 1,3 11,9 87. Tuszów Narodowy 12,1 0,8 6,3 2,8 61,1 0,2 16,7 88. Wadowice Górne 10,3 6,4 8,0 6,4 61,2 0,3 7, MIELECKI 9,5 1,3 14,5 8,1 49,4 1,7 15, Harasiuki 5,0 1,3 10,7 9,4 62,9 1,4 9,3 90. Jarocin 1,4 0,6 7,2 2,6 77,7 2,9 7,5 91. Jeżowe 3,7 1,4 7,5 7,8 71,9 0,5 7,1 92. Krzeszów 6,3 3,0 10,8 9,5 54,0 5,9 10,5 93. Nisko 5,7 0,5 10,9 7,9 57,3 3,4 14,2 94. Rudnik n/sanem 3,8 1,0 9,8 6,6 57,1 2,9 18,8 95. Ulanów 6,1 0,5 7,8 8,3 62,1 2,7 12, NIŻAŃSKI 4,8 1,0 9,5 7,6 62,4 2,6 12, Bircza 6,4 1,0 5,3 5,1 63,9 3,9 14,4 97. Dubiecko 3,0 3,8 10,4 8,3 62,4 2,3 9,8 98. Fredropol 4,0 2,2 6,8 1,8 74,8 0,3 10,2 99. Krasiczyn 3,0 0,5 8,3 6,9 67,1 14, Krzywcza 2,6 0,5 8,9 6,8 67,1 2,9 11, Medyka 2,8 0,1 7,8 9,4 70,3 1,0 8, Orły 4,6 3,3 8,9 3,4 71,0 1,0 7, Przemyśl 2,5 0,1 14,2 15,1 42,0 3,4 22, Przemyśl - Hermanowice 6,4 0,7 4,6 5,7 72,0 0,4 10, Stubno 3,7 2,2 7,7 5,3 69,5 1,1 10, Żurawica 3,2 0,9 14,6 6,0 62,2 0,5 12, PRZEMYSKI 3,0 0,6 12,4 11,8 51,3 2,6 18, Adamówka 0,5 3,6 7,0 8,1 71,4 2,0 7, Gać 1,7 3,2 14,8 6,9 61,2 0,2 12, Jawornik Polski 2,2 1,2 9,4 5,9 63,3 1,4 16, Kańczuga 2,8 1,8 9,4 8,9 54,3 4,0 18, Przeworsk 5,7 0,3 15,4 12,8 43,8 0,9 21, Przeworsk - Urzejowice 5,4 1,7 6,5 5,7 67,4 0,5 12, Sieniawa 1,2 1,7 12,4 10,1 49,6 5,4 19, Tryńcza 7,6 2,6 6,3 5,1 66,2 0,6 11, Zarzecze 4,8 3,1 10,2 11,5 53,1 9,4 7, PRZEWORSKI 4,4 1,5 11,3 9,3 55,0 2,0 16, Iwierzyce 2,6 1,6 13,8 5,8 60,9 3,4 11, Ostrów 16,9 0,4 11,1 8,1 44,1 0,7 18, Ropczyce 4,5 0,6 10,5 7,5 58,2 1,8 16, Sędziszów Małopolski 8,4 0,6 11,5 6,7 53,1 1,7 18, Wielopole Skrzyńskie 4,1 2,5 11,0 5,1 63,9 13, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 7,9 0,9 11,2 7,0 54,9 1,4 16, Błażowa 5,2 1,3 13,0 6,4 63,1 0,1 11, Boguchwała 4,7 0,6 14,9 4,9 58,9 3,0 13, Chmielnik 9,4 1,3 12,1 5,5 60,8 0,1 10, Dynów 8,3 1,0 8,6 14,5 50,3 17, Dynów - Bachórz 6,8 2,2 7,2 3,6 67,9 1,8 10, Głogów Małopolski 6,0 0,3 11,2 8,4 56,7 1,0 16,3

77 Gmina C z y t e l n i c y P R U S M I Nz 127. Hyżne 7,4 1,1 8,5 4,4 63,5 0,2 14, Kamień 1,8 2,9 10,0 7,0 67,9 1,1 9, Krasne 6,9 11,8 5,7 62,1 2,4 11, Lubenia 5,6 0,9 11,3 8,5 54,3 2,5 17, Sokołów Małopolski 6,2 3,9 11,0 8,4 59,6 1,4 9, Świlcza 7,4 0,2 16,1 8,0 50,5 2,8 15, Trzebownisko 5,4 0,4 17,2 4,8 60,5 0,7 11, Tyczyn 9,3 1,2 13,3 6,2 57,7 1,6 10, RZESZOWSKI 6,5 1,1 12,5 6,8 58,7 1,5 12, Besko 5,6 2,5 9,3 8,3 59,7 14, Bukowsko 8,4 2,4 6,5 4,0 60,3 1,0 17, Komańcza 10,0 1,5 15,3 4,8 40,3 2,4 25, Sanok 4,4 0,2 19,0 20,1 32,5 2,7 21, Sanok - Gmina 5,0 1,5 11,1 4,9 60,4 1,2 15, Tyrawa Wołoska 0,9 4,8 9,3 2,2 64,3 3,1 15, Zagórz 4,6 0,8 11,0 7,4 56,1 4,3 15, Zarszyn 6,8 0,9 8,8 9,9 57,6 1,6 14, SANOCKI 5,0 0,7 15,3 14,6 42,8 2,5 19, Bojanów 5,2 1,6 7,5 8,9 61,3 2,3 13, Pysznica 6,7 0,3 12,5 8,0 59,0 0,7 12, Radomyśl n/sanem 4,6 4,3 12,4 7,2 56,5 1,8 13, Stalowa Wola 5,8 0,1 18,4 10,1 42,7 1,0 21, Zaklików 2,2 1,4 18,0 10,1 51,4 0,2 16, Zaleszany 4,4 1,3 9,1 5,8 55,7 2,4 21, STALOWOWOLSKI 5,5 0,7 15,7 9,2 48,2 1,2 19, Czudec 5,0 1,3 12,3 7,6 58,0 0,5 15, Frysztak 2,4 1,8 7,2 6,1 61,3 3,4 17, Niebylec 5,8 2,0 7,1 8,1 59,9 2,6 14, Strzyżów 4,5 0,9 13,4 7,0 55,9 1,3 17, Wiśniowa 1,8 1,4 10,8 5,1 62,8 1,8 16, STRZYŻOWSKI 4,1 1,4 10,6 6,9 58,9 1,8 16, Baranów Sandomierski 5,3 2,0 6,9 7,0 59,4 6,3 13, Gorzyce 6,5 0,5 11,0 5,7 56,4 0,4 19, Grębów 4,8 0,8 10,5 6,5 65,7 1,5 10, Nowa Dęba 4,9 15,7 10,0 47,9 1,0 20, Tarnobrzeg 4,9 0,1 17,2 10,6 47,5 2,0 17, TARNOBRZESKI 5,1 0,3 15,1 9,4 51,0 2,0 17, TEREN 5,8 0,9 13,7 9,2 51,2 2,2 16,9 RZESZÓW 4,8 0,1 25,0 14,7 32,3 1,9 21,2 WOJEWÓDZTWO 5,7 0,8 14,9 9,8 49,2 2,2 17,4

78 DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W ROKU 2010 TABL. 17 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform. 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

79 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform. 41. Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin

80 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform. 81. Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik

81 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

82 ODWIEDZINY ( porównawczo rok 2009 i 2010 ) TABL. 18 Gmina Odwiedziny Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

83 Gmina Odwiedziny Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin

84 Gmina Odwiedziny Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik

85 Gmina Odwiedziny Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

86 INFORMACJE ( porównawczo rok 2009 i 2010 ) TABL. 19 Gmina Informacje Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

87 Gmina Informacje Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin

88 Gmina Informacje Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała

89 Gmina Informacje Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

90 UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE W ROKU 2010 TABL. 20 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks. cz. z.s. I-net 1. Czarna (bieszczadzka) ,0 17,0 2. Lutowiska ,4 51,6 3. Ustrzyki Dolne ,8 60, BIESZCZADZKI ,1 57, Brzozów ,3 76,2 17,5 5. Domaradz ,3 10,8 49,0 6. Dydnia ,8 68,2 7. Haczów ,4 7,3 76,3 8. Jasienica Rosielna ,5 21,8 1,7 51,0 9. Nozdrzec ,1 14,1 75, BRZOZOWSKI ,3 42,1 0,1 41, Brzostek ,1 27,6 54,3 11. Czarna (dębicka) ,5 22,5 12. Dębica ,7 44,3 0,1 13. Dębica - Latoszyn ,7 95,3 14. Jodłowa ,1 24,3 14,7 15. Pilzno ,4 27,4 33,2 16. Żyraków ,5 61, DĘBICKI ,9 37,0 0,1 15, Chłopice ,0 18. Jarosław ,2 26,5 10,3 19. Jarosław - Pełkinie ,3 54,2 5,5 20. Laszki ,5 16,5 21. Pawłosiów ,5 39,9 22,5 22. Pruchnik ,5 49,3 0,1 23. Radymno ,4 5,4 1,2 24. Radymno - Skołoszów ,0 25. Rokietnica ,4 23,6 26. Roźwienica ,0 27. Wiązownica ,9 25, JAROSŁAWSKI ,4 25,3 8, Brzyska ,2 9,8 68,0 29. Dębowiec ,6 52,9 34,5 30. Jasło ,4 53,3 0,2 30,5 31. Jasło - Warzyce ,2 21,6 1,1 61,1 32. Kołaczyce ,1 38,6 15,3 33. Krempna ,9 32,3 66,8 34. Nowy Żmigród ,0 21,6 48,4 35. Osiek Jasielski ,9 72,1 36. Skołyszyn ,3 37,2 17,5 37. Tarnowiec ,0 44,1 35, JASIELSKI ,3 35,9 0,3 33, Cmolas ,1 36,8 5,4 9,7 39. Dzikowiec ,4 43,7 48,9 40. Kolbuszowa ,0 32,8 49,1 41. Majdan Królewski ,7 36,4 46,9 42. Niwiska ,9 74,5 11,6

91 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks, cz, z,s, I-net 43. Raniżów ,9 85, KOLBUSZOWSKI ,9 38,0 1,5 36, Chorkówka ,7 55,6 12,6 45. Dukla ,1 5,1 37,9 46. Iwonicz Zdrój ,5 66,5 47. Jedlicze ,9 43,1 46,0 48. Korczyna ,8 34,0 4,0 36,2 49. Krosno ,6 54,0 0,1 11,3 50. Krościenko Wyżne ,2 16,7 58,1 51. Miejsce Piastowe ,5 26,1 0,6 48,1 52. Rymanów ,7 2,8 29,6 53. Wojaszówka - Odrzykoń ,1 31,3 5, KROŚNIEŃSKI ,5 48,2 0,2 16, Baligród ,4 42,0 49,6 55. Cisna ,1 40,9 56. Lesko ,9 50,9 31,2 57. Olszanica ,7 25,6 55,7 58. Solina - Polańczyk ,7 27,0 42, LESKI ,3 45,7 37, Grodzisko Dolne ,2 45,2 47,6 60. Kuryłówka ,8 80,2 61. Leżajsk ,5 66,5 62. Leżajsk - Giedlarowa ,7 82,3 63. Nowa Sarzyna ,2 69, LEŻAJSKI ,2 66,5 9, Cieszanów ,0 69,2 9,7 65. Horyniec Zdrój ,9 73,1 66. Lubaczów ,9 14,4 23,7 67. Lubaczów - Basznia Dolna ,6 3,4 68. Narol ,5 23,3 51,3 69. Oleszyce ,0 70. Stary Dzików ,0 71. Wielkie Oczy ,0 74, LUBACZOWSKI ,6 24,2 21, Białobrzegi ,3 87,7 73. Czarna (łańcucka) ,9 82,1 74. Łańcut ,9 55,7 6,2 9,2 75. Łańcut - Wysoka Łańcucka ,0 58,6 7,4 76. Markowa ,3 17,5 57,2 77. Rakszawa ,0 21,0 34,0 78. Żołynia ,1 33,6 1,0 12, ŁAŃCUCKI ,3 55,6 3,7 11, Borowa ,3 68,2 18,5 80. Czermin ,7 56,3 81. Gawłuszowice ,3 60,7 82. Mielec ,7 66,6 14,8 83. Mielec - Chorzelów ,3 64,7

92 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks, cz, z,s, I-net 84. Padew Narodowa ,8 34,6 37,7 85. Przecław ,5 12,2 7,4 86. Radomyśl Wielki ,3 45,7 87. Tuszów Narodowy ,5 29,1 57,4 88. Wadowice Górne ,2 73, MIELECKI ,0 55,5 16, Harasiuki ,1 67,4 16,5 90. Jarocin ,6 16,7 30,7 91. Jeżowe ,6 74,4 92. Krzeszów ,6 52,4 93. Nisko ,7 76,3 94. Rudnik n/sanem ,4 38,0 36,6 95. Ulanów ,8 16, NIŻAŃSKI ,4 64,6 6, Bircza ,0 97. Dubiecko ,2 32,8 98. Fredropol ,4 59,6 99. Krasiczyn ,2 49, Krzywcza , Medyka ,1 41,3 21, Orły , Przemyśl ,2 44,0 0,4 0, Przemyśl - Hermanowice , Stubno ,1 4, Żurawica ,5 73, PRZEMYSKI ,0 38,6 0,3 1, Adamówka , Gać ,2 91, Jawornik Polski ,5 89,8 7, Kańczuga ,6 11,4 53, Przeworsk ,2 44,0 3, Przeworsk - Urzejowice ,1 75, Sieniawa ,4 40, Tryńcza , Zarzecze ,4 23, PRZEWORSKI ,6 48,1 5, Iwierzyce ,4 4,2 89, Ostrów ,0 54,8 31, Ropczyce ,1 44,8 0, Sędziszów Małopolski ,0 30,5 55, Wielopole Skrzyńskie ,0 36,8 53, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ,7 39,6 28, Błażowa ,9 49,0 14, Boguchwała ,9 55,6 5, Chmielnik ,1 28,8 60, Dynów ,3 74, Dynów - Bachórz ,1 28,2 46, Głogów Małopolski ,4 43,6

93 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks, cz, z,s, I-net 127. Hyżne ,8 13,7 53, Kamień ,9 45, Krasne ,5 26, Lubenia ,3 43,3 34, Sokołów Małopolski ,6 61,8 0,5 11, Świlcza ,4 45,8 0,9 23, Trzebownisko ,6 87,2 0, Tyczyn ,9 25,9 0, RZESZOWSKI ,5 46,7 0,9 15, Besko ,3 39, Bukowsko ,5 29,1 33, Komańcza ,1 66, Sanok ,7 39,4 5, Sanok - Gmina ,1 32,3 32, Tyrawa Wołoska ,6 2,3 87, Zagórz ,7 20,2 60, Zarszyn ,2 13,2 41, SANOCKI ,1 34,4 18, Bojanów ,1 48,2 20, Pysznica ,8 41,4 39, Radomyśl n/sanem ,8 58,5 12, Stalowa Wola ,9 55,1 12, Zaklików ,4 15,2 67, Zaleszany ,4 93, STALOWOWOLSKI ,6 47,4 23, Czudec ,4 45,1 17, Frysztak ,2 43, Niebylec ,7 55, Strzyżów ,6 79, Wiśniowa ,1 14,0 61, STRZYŻOWSKI ,0 57,2 10, Baranów Sandomierski ,4 39,3 11, Gorzyce ,1 12, Grębów ,7 34,9 19, Nowa Dęba ,5 71,3 2, Tarnobrzeg ,9 56,9 2,7 1, TARNOBRZESKI ,6 53,9 2,1 3,3 TEREN ,7 45,2 0,5 17,6 RZESZÓW ,9 37,4 4,8 14,9 WOJEWÓDZTWO ,5 44,2 1,1 17,2

94 TABL.21 LICZBA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Łańcut 38,3 2. Krosno 38,1 3. Jasło 30,3 4. Ostrów 29,9 5. Baligród 29,5 6. Mielec 27,4 7. Lubaczów 26,2 8. Lesko 25,1 9. Sanok 24,7 10. Leżajsk 24,2 11. Tarnobrzeg 23,9 12. Przeworsk 22,0 13. Padew Narodowa 21,5 14. Kolbuszowa 21,4 15. Tyczyn 21,2 16. Boguchwała 21,0 17. Czudec 20,8 18. Chmielnik 20,8 19. Domaradz 20,7 20. Przecław 20,4 21. Bojanów 19,9 22. Harasiuki 19,8 23. Markowa 19,7 24. Niebylec 19,2 25. Lubenia 19,2 26. Wiśniowa 19,1 27. Radymno 18,8 28. Żołynia 18,7 29. Kuryłówka 18,6 30. Dębica 18,3 31. Dynów 18,2 32. Dębowiec 18,2 33. Dębica - Latoszyn 18,2 34. Borowa 18,1 35. Frysztak 18,0 36. Grębów 17,9 37. Zarszyn 17,8 38. Iwonicz Zdrój 17,8 39. Haczów 17,8 40. Wielkie Oczy 17,5 41. Przemyśl 17,5 42. Olszanica 17,2 43. Białobrzegi 17,2 44. Strzyżów 17,0 45. Stalowa Wola 17,0 46. Wielopole Skrzyńskie 16,7 47. Jedlicze 16,7 48. Tuszów Narodowy 16,6 49. Radomyśl n/sanem 16,6 50. Cisna 16,6 51. Ustrzyki Dolne 16,5 52. Brzozów 16,4 53. Radomyśl Wielki 16,3 54. Jasienica Rosielna 16,3 55. Błażowa 16,3 56. Łańcut - Wysoka Łańcucka 16,1 57. Hyżne 16,1 58. Czarna (łańcucka) 16,1 59. Cmolas 15,8 60. Pysznica 15,7 61. Mielec - Chorzelów 15,6 62. Jeżowe 15,2 63. Jawornik Polski 15,2 64. Miejsce Piastowe 15,1 65. Krościenko Wyżne 15,1 66. Grodzisko Dolne 15,1 67. Zagórz 15,0 68. Czermin 14,8 69. Dynów - Bachórz 14,6 70. Świlcza 14,4 71. Gawłuszowice 14,4 72. Medyka 14,1 73. Jarosław 14,1 74. Raniżów 13,9 75. Leżajsk - Giedlarowa 13,8 76. Brzostek 13,8 77. Zaleszany 13,7 78. Majdan Królewski 13,7 79. Gorzyce 13,7 80. Rudnik n/sanem 13,5 81. Nowy Żmigród 13,4 82. Krasiczyn 13,2 83. Stary Dzików 13,1 84. Ropczyce 13,0 85. Głogów Małopolski 13,0 86. Tryńcza 12,9 87. Cieszanów 12,9 88. Nozdrzec 12,8 89. Besko 12,8 90. Adamówka 12,8 91. Gać 12,7 92. Krasne 12,5 93. Jarocin 12,5 94. Horyniec Zdrój 12,5 95. Niwiska 12,4 96. Sokołów Małopolski 12,3 97. Nisko 12,3 98. Nowa Sarzyna 12,2 99. Bukowsko 12, Żyraków 12, Sędziszów Małopolski 12, Osiek Jasielski 12, Pilzno 11, Dydnia 11, Żurawica 11, Ulanów 11, Solina - Polańczyk 11, Lutowiska 11, Krzywcza 11, Tyrawa Wołoska 11, Dzikowiec 11, Korczyna 11,1

95 Jodłowa 11, Kańczuga 11, Stubno 10, Krzeszów 10, Oleszyce 10, Narol 10, Wojaszówka - Odrzykoń 10, Wadowice Górne 10, Tarnowiec 10, Baranów Sandomierski 10, Czarna (bieszczadzka) 10, Bircza 10, Pawłosiów 10, Komańcza 10, Rymanów 10, Lubaczów - Basznia Dolna 10, Dukla 10, Rokietnica 9, Kołaczyce 9, Kamień 9, Jasło - Szebnie 9, Orły 9, Nowa Dęba 9, Rakszawa 8, Chorkówka 8, Sanok - Gmina 8, Iwierzyce 8, Sieniawa 8, Dubiecko 8, Brzyska 7, Pruchnik 7, Jarosław - Pełkinie 7, Przeworsk - Urzejowice 7, Skołyszyn 7, Krempna 6, Zarzecze 6, Radymno - Skołoszów 6, Trzebownisko 6, Zaklików 5, Fredropol 5, Czarna (dębicka) 5, Wiązownica 5, Laszki 5, Roźwienica 4, Chłopice 4, Przemyśl - Hermanowice 2,9 TEREN 16,2 RZESZÓW 21,7 WOJEWÓDZTWO 16,7 TABL. 22 WZROST LUB SPADEK LICZBY CZYTELNIKÓW 1. Kolbuszowa Mielec Pawłosiów Orły Żyraków Trzebownisko Olszanica Haczów Brzostek Rudnik n/sanem Dynów Radomyśl Wielki Boguchwała Ostrów Padew Narodowa Majdan Królewski Wojaszówka - Odrzykoń Dydnia Wielkie Oczy Komańcza Korczyna Raniżów Lubenia Besko Świlcza Zarszyn Kańczuga Jarocin Ulanów Niwiska Zaklików Gać Frysztak Grodzisko Dolne Bojanów Stubno Ropczyce Jasienica Rosielna Zarzecze Tyrawa Wołoska Radymno - Skołoszów Pysznica Przeworsk Nowy Żmigród Laszki Kuryłówka Błażowa Iwierzyce Domaradz Baligród Rakszawa Medyka Czarna (dębicka) Krościenko Wyżne Dzikowiec Radomyśl n/sanem Jodłowa Dukla Fredropol Dubiecko -7

96 Chmielnik Głogów Małopolski Osiek Jasielski Krempna Narol Lutowiska Dębowiec Wiśniowa Adamówka Borowa Baranów Sandomierski Oleszyce Dębica Niebylec Krasiczyn Markowa Krzeszów Kołaczyce Mielec - Chorzelów Jawornik Polski Bukowsko Bircza Sanok - Gmina Miejsce Piastowe Hyżne Czermin Czarna (łańcucka) Jeżowe Roźwienica Wadowice Górne Krasne Brzyska Jasło Czudec Tarnowiec Lubaczów - Basznia Dolna Jarosław - Pełkinie Przeworsk - Urzejowice Pruchnik Cisna Zagórz Jasło - Szebnie Chorkówka Kamień Żurawica Rokietnica Łańcut - Wysoka Łańcucka Wiązownica Horyniec Zdrój Lubaczów Grębów Chłopice Rymanów Radymno Jedlicze Dynów - Bachórz Solina - Polańczyk Przecław Łańcut Czarna (bieszczadzka) Cmolas Sokołów Małopolski Krosno Dębica - Latoszyn Skołyszyn Sędziszów Małopolski Strzyżów Lesko Harasiuki Nisko Iwonicz Zdrój Sieniawa Ustrzyki Dolne Leżajsk - Giedlarowa Brzozów Tarnobrzeg Wielopole Skrzyńskie Gorzyce Tryńcza Przemyśl - Hermanowice Nowa Sarzyna Stalowa Wola Jarosław Nowa Dęba Tyczyn Przemyśl Sanok Pilzno TEREN RZESZÓW -466 WOJEWÓDZTWO Cieszanów Tuszów Narodowy Nozdrzec Zaleszany Stary Dzików Leżajsk Gawłuszowice Krzywcza Białobrzegi Żołynia -70

97 TABL. 23 LICZBA WYPOŻYCZEŃ ROCZNIE NA 1 CZYTELNIKA 1. Krempna 60,6 2. Kuryłówka 35,5 3. Żyraków 34,1 4. Gać 29,8 5. Cmolas 28,9 6. Dzikowiec 28,0 7. Ulanów 27,8 8. Baligród 27,7 9. Tyczyn 25,9 10. Krasiczyn 25,4 11. Kołaczyce 25,3 12. Zaklików 25,0 13. Brzozów 25,0 14. Borowa 25,0 15. Cieszanów 24,9 16. Mielec - Chorzelów 24,6 17. Raniżów 24,3 18. Domaradz 24,1 19. Świlcza 23,9 20. Sędziszów Małopolski 23,4 21. Frysztak 23,4 22. Tarnobrzeg 23,2 23. Brzyska 23,1 24. Łańcut - Wysoka Łańcucka 22,9 25. Boguchwała 22,5 26. Stalowa Wola 22,4 27. Strzyżów 22,3 28. Trzebownisko 22,2 29. Jarosław 22,2 30. Bircza 22,2 31. Żołynia 22,0 32. Tuszów Narodowy 21,9 33. Czudec 21,8 34. Wiśniowa 21,6 35. Fredropol 21,6 36. Pysznica 21,5 37. Nowa Sarzyna 21,5 38. Bojanów 21,4 39. Majdan Królewski 21,3 40. Łańcut 21,3 41. Lubenia 21,3 42. Dębica - Latoszyn 21,2 43. Ropczyce 21,1 44. Lubaczów - Basznia Dolna 21,1 45. Wiązownica 21,0 46. Stubno 20,9 47. Mielec 20,9 48. Krzeszów 20,9 49. Głogów Małopolski 20,9 50. Czermin 20,9 51. Jedlicze 20,7 52. Besko 20,6 53. Markowa 20,4 54. Gawłuszowice 20,4 55. Błażowa 20,4 56. Nisko 20,3 57. Niwiska 20,1 58. Leżajsk - Giedlarowa 20,1 59. Pilzno 20,0 60. Osiek Jasielski 19,7 61. Chorkówka 19,7 62. Grodzisko Dolne 19,5 63. Zaleszany 19,4 64. Padew Narodowa 19,3 65. Jodłowa 19,2 66. Gorzyce 19,1 67. Rymanów 18,9 68. Dębica 18,9 69. Jasienica Rosielna 18,8 70. Lutowiska 18,7 71. Jasło 18,6 72. Haczów 18,6 73. Wojaszówka - Odrzykoń 18,4 74. Radomyśl n/sanem 18,4 75. Harasiuki 18,4 76. Zagórz 18,3 77. Skołyszyn 18,3 78. Kolbuszowa 18,3 79. Rakszawa 18,2 80. Krosno 18,1 81. Przeworsk - Urzejowice 18,0 82. Oleszyce 17,9 83. Lesko 17,9 84. Przeworsk 17,8 85. Miejsce Piastowe 17,8 86. Hyżne 17,6 87. Białobrzegi 17,6 88. Pruchnik 17,5 89. Niebylec 17,5 90. Narol 17,5 91. Jarocin 17,5 92. Radomyśl Wielki 17,4 93. Żurawica 17,3 94. Krościenko Wyżne 17,3 95. Jasło - Szebnie 17,3 96. Ostrów 17,2 97. Zarzecze 16,9 98. Wadowice Górne 16,9 99. Leżajsk 16, Jeżowe 16, Dynów 16, Czarna (dębicka) 16, Brzostek 16, Orły 16, Rudnik n/sanem 16, Korczyna 16, Wielopole Skrzyńskie 16,2

98 Sokołów Małopolski 16, Baranów Sandomierski 16, Przemyśl 16, Dydnia 16, Dębowiec 16, Lubaczów 16, Ustrzyki Dolne 15, Iwierzyce 15, Medyka 15, Dukla 15, Nowa Dęba 15, Krasne 15, Wielkie Oczy 15, Nowy Żmigród 15, Czarna (bieszczadzka) 15, Chmielnik 15, Sieniawa 15, Nozdrzec 15, Tryńcza 14, Jarosław - Pełkinie 14, Tarnowiec 14, Dubiecko 14, Solina - Polańczyk 14, Grębów 14, Zarszyn 14, Przecław 14, Komańcza 14, Sanok - Gmina 13, Bukowsko 13, Jawornik Polski 13, Roźwienica 13, Radymno - Skołoszów 13, Iwonicz Zdrój 13, Czarna (łańcucka) 13, Radymno 12, Olszanica 12, Laszki 12, Horyniec Zdrój 12, Cisna 12, Chłopice 12, Dynów - Bachórz 12, Przemyśl - Hermanowice 12, Kańczuga 11, Sanok 11, Tyrawa Wołoska 10, Stary Dzików 10, Krzywcza 10, Adamówka 10, Kamień 10, Pawłosiów 9, Rokietnica 8,8 TEREN 19,1 RZESZÓW 18,0 WOJEWÓDZTWO 19,0 TABL. 24 LICZBA WYPOŻYCZEŃ NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Baligród Łańcut Krosno Kuryłówka Mielec Jasło Tarnobrzeg Tyczyn Ostrów Domaradz Boguchwała Cmolas Czudec Borowa Lesko Bojanów Frysztak Lubaczów Krempna Żyraków Wiśniowa Padew Narodowa Żołynia Lubenia Leżajsk Brzozów Markowa Przeworsk Kolbuszowa Dębica - Latoszyn Mielec - Chorzelów Stalowa Wola Strzyżów Gać Łańcut - Wysoka Łańcucka Harasiuki Tuszów Narodowy Dębica Świlcza Jedlicze Raniżów Pysznica Niebylec Krasiczyn Błażowa Haczów Cieszanów Ulanów Dzikowiec Jarosław Chmielnik Czermin Jasienica Rosielna 307

99 Radomyśl n/sanem Dynów Białobrzegi Przecław Grodzisko Dolne Gawłuszowice Dębowiec Majdan Królewski Sędziszów Małopolski Radomyśl Wielki Hyżne Przemyśl Leżajsk - Giedlarowa Ropczyce Zagórz Sanok Głogów Małopolski Wielopole Skrzyńskie Miejsce Piastowe Zaleszany Besko Wielkie Oczy Nowa Sarzyna Ustrzyki Dolne Krościenko Wyżne Gorzyce Grębów Jeżowe Zarszyn Nisko Niwiska Kołaczyce Pilzno Radymno Osiek Jasielski Iwonicz Zdrój Bircza Brzostek Stubno Krzeszów Rudnik n/sanem Medyka Jarocin Lubaczów - Basznia Dolna Lutowiska Czarna (łańcucka) Olszanica Jodłowa Jawornik Polski Cisna Nowy Żmigród Sokołów Małopolski Żurawica Wojaszówka - Odrzykoń Oleszyce Rymanów Tryńcza Nozdrzec Krasne Dydnia Narol Korczyna Wadowice Górne Brzyska Dynów - Bachórz Chorkówka Baranów Sandomierski Solina - Polańczyk Bukowsko Rakszawa Jasło - Szebnie Czarna (bieszczadzka) Tarnowiec Dukla Horyniec Zdrój Orły Komańcza Zaklików Stary Dzików Nowa Dęba Trzebownisko Adamówka Skołyszyn Przeworsk - Urzejowice Pruchnik Kańczuga Iwierzyce Fredropol Krzywcza Tyrawa Wołoska Sieniawa Wiązownica Sanok - Gmina Dubiecko Zarzecze Jarosław - Pełkinie Czarna (dębicka) Kamień Pawłosiów Radymno - Skołoszów Rokietnica Laszki Roźwienica Chłopice Przemyśl - Hermanowice 35 TEREN 310 RZESZÓW 390 WOJEWÓDZTWO 317

100 TABL.25 WYPOŻYCZENIA NA 1 WOLUMIN 1. Jasło 1,6 2. Tarnobrzeg 1,3 3. Mielec 1,3 4. Krosno 1,3 5. Jarosław 1,3 6. Ropczyce 1,2 7. Leżajsk 1,2 8. Besko 1,2 9. Stalowa Wola 1,1 10. Łańcut 1,1 11. Kuryłówka 1,1 12. Boguchwała 1,1 13. Tyczyn 1,0 14. Domaradz 1,0 15. Dębowiec 1,0 16. Brzozów 1,0 17. Baligród 1,0 18. Żyraków 0,9 19. Trzebownisko 0,9 20. Przeworsk 0,9 21. Ostrów 0,9 22. Nisko 0,9 23. Lubaczów 0,9 24. Krościenko Wyżne 0,9 25. Krempna 0,9 26. Kołaczyce 0,9 27. Jedlicze 0,9 28. Grodzisko Dolne 0,9 29. Gorzyce 0,9 30. Frysztak 0,9 31. Dynów 0,9 32. Zaklików 0,8 33. Sędziszów Małopolski 0,8 34. Sanok 0,8 35. Mielec - Chorzelów 0,8 36. Majdan Królewski 0,8 37. Łańcut - Wysoka Łańcucka 0,8 38. Korczyna 0,8 39. Iwierzyce 0,8 40. Głogów Małopolski 0,8 41. Gać 0,8 42. Dukla 0,8 43. Dębica 0,8 44. Cieszanów 0,8 45. Borowa 0,8 46. Żołynia 0,7 47. Zarzecze 0,7 48. Wiśniowa 0,7 49. Tuszów Narodowy 0,7 50. Świlcza 0,7 51. Strzyżów 0,7 52. Raniżów 0,7 53. Pysznica 0,7 54. Przemyśl 0,7 55. Przecław 0,7 56. Pruchnik 0,7 57. Osiek Jasielski 0,7 58. Nowa Sarzyna 0,7 59. Markowa 0,7 60. Lubenia 0,7 61. Leżajsk - Giedlarowa 0,7 62. Krzeszów 0,7 63. Kolbuszowa 0,7 64. Jeżowe 0,7 65. Jasło - Szebnie 0,7 66. Haczów 0,7 67. Czudec 0,7 68. Cmolas 0,7 69. Brzostek 0,7 70. Bojanów 0,7 71. Wiązownica 0,6 72. Wadowice Górne 0,6 73. Ustrzyki Dolne 0,6 74. Ulanów 0,6 75. Tarnowiec 0,6 76. Rudnik n/sanem 0,6 77. Radomyśl n/sanem 0,6 78. Radomyśl Wielki 0,6 79. Pilzno 0,6 80. Nowy Żmigród 0,6 81. Niebylec 0,6 82. Narol 0,6 83. Miejsce Piastowe 0,6 84. Medyka 0,6 85. Lesko 0,6 86. Krasiczyn 0,6 87. Jodłowa 0,6 88. Jasienica Rosielna 0,6 89. Iwonicz Zdrój 0,6 90. Harasiuki 0,6 91. Grębów 0,6 92. Dębica - Latoszyn 0,6 93. Czermin 0,6 94. Żurawica 0,5 95. Zaleszany 0,5 96. Zagórz 0,5 97. Wielopole Skrzyńskie 0,5 98. Stubno 0,5 99. Sokołów Małopolski 0, Skołyszyn 0, Rymanów 0, Rokietnica 0, Padew Narodowa 0, Oleszyce 0, Niwiska 0, Lutowiska 0, Lubaczów - Basznia Dolna 0, Krasne 0, Jarocin 0,5

101 Hyżne 0, Dzikowiec 0, Czarna (łańcucka) 0, Czarna (dębicka) 0, Chmielnik 0, Brzyska 0, Błażowa 0, Bircza 0, Białobrzegi 0, Zarszyn 0, Wojaszówka - Odrzykoń 0, Wielkie Oczy 0, Tryńcza 0, Stary Dzików 0, Sieniawa 0, Roźwienica 0, Radymno - Skołoszów 0, Radymno 0, Przeworsk - Urzejowice 0, Pawłosiów 0, Olszanica 0, Nozdrzec 0, Nowa Dęba 0, Jawornik Polski 0, Gawłuszowice 0, Chłopice 0, Bukowsko 0, Baranów Sandomierski 0, Adamówka 0, Orły 0, Krzywcza 0, Komańcza 0, Kańczuga 0, Jarosław - Pełkinie 0, Horyniec Zdrój 0, Fredropol 0, Dynów - Bachórz 0, Dydnia 0, Dubiecko 0, Chorkówka 0, Tyrawa Wołoska 0, Solina - Polańczyk 0, Sanok - Gmina 0, Rakszawa 0, Laszki 0, Kamień 0, Czarna (bieszczadzka) 0, Cisna 0, Przemyśl - Hermanowice 0,1 TEREN 0,7 RZESZÓW 1,2 WOJEWÓDZTWO 0,8 TABL. 26 WZROST LUB SPADEK LICZBY WYPOŻYCZEŃ 1. Ropczyce Mielec Majdan Królewski Jarosław Dębica Niwiska Żyraków Świlcza Kuryłówka Trzebownisko Jarocin Padew Narodowa Lubaczów Krempna Wojaszówka - Odrzykoń Dębowiec Besko Miejsce Piastowe Rudnik n/sanem Sędziszów Małopolski Raniżów Bojanów Jasło - Szebnie Korczyna Orły Krościenko Wyżne Radomyśl n/sanem Haczów Fredropol Cmolas Strzyżów Zaleszany Dynów Gać Iwierzyce Komańcza Krasiczyn Wielkie Oczy Oleszyce Domaradz Harasiuki Niebylec Krzeszów Dydnia Stubno Nowy Żmigród Laszki Kolbuszowa Błażowa Osiek Jasielski Zaklików 237

102 Zagórz Kołaczyce Sanok - Gmina Baligród Jeżowe Radymno Wadowice Górne Rymanów Stary Dzików Głogów Małopolski Jarosław - Pełkinie Zarszyn Skołyszyn Pruchnik Białobrzegi Bukowsko Cisna Wiązownica Frysztak Tyczyn Tyrawa Wołoska Łańcut - Wysoka Łańcucka Horyniec Zdrój Pawłosiów Baranów Sandomierski Tuszów Narodowy Nisko Solina - Polańczyk Brzyska Wiśniowa Jawornik Polski Jodłowa Roźwienica Tryńcza Czarna (dębicka) Kańczuga Żurawica Ulanów Brzostek Czarna (łańcucka) Borowa Lutowiska Leżajsk Zarzecze Chmielnik Hyżne Lubaczów - Basznia Dolna Radomyśl Wielki Kamień Czermin Rokietnica Olszanica Przeworsk Krzywcza Grodzisko Dolne Jedlicze Radymno - Skołoszów Jasienica Rosielna Wielopole Skrzyńskie Adamówka Lubenia Krasne Rakszawa Tarnowiec Żołynia Dubiecko Gawłuszowice Czarna (bieszczadzka) Sieniawa Boguchwała Narol Chorkówka Pysznica Ustrzyki Dolne Dukla Ostrów Chłopice Markowa Przemyśl - Hermanowice Nozdrzec Dynów - Bachórz Czudec Iwonicz Zdrój Stalowa Wola Jasło Medyka Lesko Sokołów Małopolski Przecław Gorzyce Przeworsk - Urzejowice Cieszanów Dębica - Latoszyn Grębów Bircza Nowa Sarzyna Dzikowiec Leżajsk - Giedlarowa Nowa Dęba Mielec - Chorzelów Brzozów Łańcut Przemyśl Tarnobrzeg Krosno Pilzno Sanok TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

103 TABL. 27 LICZBA KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Padew Narodowa Cisna Baligród Łańcut Lesko Gawłuszowice Chmielnik Solina - Polańczyk Rakszawa Dynów - Bachórz Czarna (bieszczadzka) Cmolas Wielkie Oczy Dzikowiec Wiśniowa Harasiuki Czudec Białobrzegi Błażowa Bojanów Dębica - Latoszyn Lubenia Markowa Olszanica Kuryłówka Zarszyn Tyrawa Wołoska Ostrów Borowa Żołynia Komańcza Dydnia Wielopole Skrzyńskie Radymno Strzyżów Kolbuszowa Krosno Krasiczyn Tyczyn Tuszów Narodowy Niebylec Czermin Domaradz Sanok - Gmina Hyżne Ulanów Zagórz Chorkówka Zaleszany Świlcza Radomyśl Wielki Kamień Tryńcza Jawornik Polski Raniżów Radomyśl n/sanem Krempna Stubno Lubaczów Jasienica Rosielna Gać Haczów Nozdrzec Niwiska Jarocin Czarna (łańcucka) Horyniec Zdrój Frysztak Łańcut - Wysoka Łańcucka Pysznica Żyraków Mielec - Chorzelów Wojaszówka - Odrzykoń Przeworsk Ustrzyki Dolne Grębów Miejsce Piastowe Lubaczów - Basznia Dolna Dębica Mielec Boguchwała Bircza Orły Kańczuga Bukowsko Tarnobrzeg Przemyśl Leżajsk - Giedlarowa Żurawica Cieszanów Krasne Fredropol Stary Dzików Baranów Sandomierski Lutowiska Nowa Sarzyna Przecław Jedlicze Dubiecko Krzywcza Jeżowe Rymanów Iwonicz Zdrój Brzozów Pilzno Sokołów Małopolski Medyka Jodłowa Laszki Głogów Małopolski Jasło Majdan Królewski Rudnik n/sanem Oleszyce Leżajsk Adamówka 344

104 Nowy Żmigród Nowa Dęba Sanok Sędziszów Małopolski Przemyśl - Hermanowice Dynów Jarosław - Pełkinie Grodzisko Dolne Brzyska Brzostek Stalowa Wola Krzeszów Osiek Jasielski Narol Przeworsk - Urzejowice Gorzyce Sieniawa Krościenko Wyżne Wadowice Górne Dębowiec Skołyszyn Kołaczyce Nisko Radymno - Skołoszów Pawłosiów Tarnowiec Korczyna Jarosław Ropczyce Jasło - Szebnie Besko Wiązownica Czarna (dębicka) Pruchnik Dukla Zaklików Rokietnica Iwierzyce Roźwienica Trzebownisko Zarzecze Chłopice 119 TEREN 421 RZESZÓW 318 WOJEWÓDZTWO Przeworsk Dukla Jarosław Dębica Jasło Stalowa Wola Kołaczyce Mielec Zaklików Przemyśl Sanok Iwierzyce Zarzecze Trzebownisko Lubaczów Dynów Tarnobrzeg Łańcut Krosno Nisko Radymno Jodłowa Korczyna Majdan Królewski Leżajsk Nowa Dęba Rokietnica Ropczyce Besko Krzeszów Dębowiec Czarna (dębicka) Skołyszyn Jasło - Szebnie Sieniawa Kamień Gorzyce Rudnik n/sanem Żołynia Oleszyce Pysznica Brzostek Pruchnik Brzyska Roźwienica Nowy Żmigród Kolbuszowa Nowa Sarzyna 3142 TABL. 28 GĘSTOŚĆ SIECI: LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 49. Tarnowiec Rymanów Głogów Małopolski Baranów Sandomierski Jedlicze Brzozów Niwiska Strzyżów 2989

105 Sędziszów Małopolski Wiązownica Chłopice Przecław Pawłosiów Radomyśl Wielki Sokołów Małopolski Iwonicz Zdrój Jarocin Grodzisko Dolne Żyraków Tyczyn Miejsce Piastowe Osiek Jasielski Niebylec Krościenko Wyżne Świlcza Krasne Leżajsk - Giedlarowa Wadowice Górne Dubiecko Rakszawa Przemyśl - Hermanowice Krasiczyn Hyżne Stary Dzików Łańcut - Wysoka Łańcucka Radymno - Skołoszów Bircza Wojaszówka - Odrzykoń Markowa Lutowiska Lubenia Jarosław - Pełkinie Narol Adamówka Harasiuki Frysztak Mielec - Chorzelów Żurawica Wielopole Skrzyńskie Przeworsk - Urzejowice Stubno Dębica - Latoszyn Domaradz Krempna Jeżowe Cmolas Ustrzyki Dolne Tyrawa Wołoska Pilzno Grębów Lesko Czudec Cieszanów Jasienica Rosielna Zagórz Zarszyn Boguchwała Czarna (łańcucka) Bukowsko Kańczuga Raniżów Laszki Błażowa Ulanów Ostrów Orły Czermin Komańcza Cisna Wiśniowa Krzywcza Horyniec Zdrój Dzikowiec Baligród Chmielnik Medyka Sanok - Gmina Lubaczów - Basznia Dolna Haczów Zaleszany Gać Tuszów Narodowy Chorkówka Radomyśl n/sanem Bojanów Kuryłówka Nozdrzec Borowa Gawłuszowice Tryńcza Fredropol Białobrzegi Wielkie Oczy Olszanica Czarna (bieszczadzka) Jawornik Polski Solina - Polańczyk Dydnia Padew Narodowa Dynów - Bachórz 807 TEREN 2925 RZESZÓW 8545 WOJEWÓDZTWO 3096

106 ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW TABL. 29 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 1. Żyraków 25,1 21,4 3,7 2. Krosno 23,3 21,9 1,4 3. Cisna 20,6 16,9 3,7 4. Lubaczów 20,0 16,5 3,5 5. Dynów 19,5 18,1 1,3 6. Padew Narodowa 18,5 14,8 3,8 7. Baligród 17,4 13,3 4,0 8. Lubenia 16,9 13,6 3,3 9. Jeżowe 16,8 15,5 1,4 10. Domaradz 16,5 13,5 3,0 11. Kuryłówka 16,4 14,4 2,0 12. Wielkie Oczy 16,3 12,5 3,8 13. Miejsce Piastowe 15,2 13,7 1,4 14. Gawłuszowice 15,0 12,3 2,7 15. Hyżne 15,0 13,4 1,6 16. Łańcut 14,1 12,2 1,9 17. Ostrów 14,1 12,8 1,3 18. Czudec 14,0 12,5 1,5 19. Jedlicze 14,0 12,4 1,5 20. Kolbuszowa 14,0 11,5 2,5 21. Żołynia 14,0 11,6 2,4 22. Bojanów 13,9 11,1 2,8 23. Tarnobrzeg 13,5 11,4 2,2 24. Bukowsko 13,4 11,4 2,0 25. Krościenko Wyżne 13,0 10,7 2,3 26. Mielec 13,0 11,9 1,1 27. Zagórz 13,0 11,9 1,1 28. Leżajsk - Giedlarowa 12,8 11,5 1,3 29. Białobrzegi 12,5 10,9 1,6 30. Wojaszówka - Odrzykoń 12,5 10,8 1,8 31. Cieszanów 12,3 11,0 1,3 32. Tyrawa Wołoska 12,0 8,1 3,9 33. Cmolas 11,8 9,8 2,0 34. Radomyśl n/sanem 11,8 8,7 3,1 35. Wielopole Skrzyńskie 11,7 10,1 1,6 36. Jawornik Polski 11,3 7,7 3,6 37. Dzikowiec 11,1 9,1 1,9 38. Czarna (łańcucka) 10,9 8,9 2,0 39. Chorkówka 10,7 8,6 2,1 40. Lutowiska 10,7 6,8 3,9 41. Wiśniowa 10,7 8,1 2,6 42. Gać 10,6 7,1 3,6 43. Pysznica 10,6 8,7 1,9 44. Adamówka 10,4 8,2 2,2 45. Sokołów Małopolski 10,3 8,1 2,2 46. Wadowice Górne 10,2 9,0 1,2 47. Oleszyce 10,1 8,2 1,8 48. Lesko 9,7 4,9 4,8 49. Czarna (bieszczadzka) 9,6 5,8 3,8 50. Borowa 9,5 6,4 3,1 51. Niebylec 9,4 7,6 1,8 52. Grodzisko Dolne 9,3 8,2 1,1 53. Iwonicz Zdrój 9,3 7,6 1,7 54. Mielec - Chorzelów 9,3 7,1 2,3 55. Dydnia 9,1 6,9 2,2 56. Przeworsk 9,1 6,9 2,3

107 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 57. Tyczyn 9,1 7,4 1,7 58. Zarszyn 9,1 6,2 2,9 59. Majdan Królewski 9,0 7,5 1,5 60. Markowa 9,0 5,8 3,2 61. Boguchwała 8,9 7,0 1,9 62. Harasiuki 8,9 5,6 3,3 63. Strzyżów 8,9 5,7 3,1 64. Chmielnik 8,8 6,1 2,7 65. Dębica - Latoszyn 8,7 7,5 1,2 66. Jasienica Rosielna 8,7 6,5 2,2 67. Pilzno 8,7 4,0 4,7 68. Przecław 8,7 7,8 0,9 69. Jodłowa 8,6 6,6 2,0 70. Przeworsk - Urzejowice 8,4 7,2 1,1 71. Korczyna 8,3 7,0 1,3 72. Nowy Żmigród 8,3 6,4 1,9 73. Krasiczyn 8,2 6,2 2,0 74. Brzostek 7,7 6,0 1,7 75. Olszanica 7,7 5,7 2,1 76. Haczów 7,6 6,0 1,5 77. Rymanów 7,6 5,9 1,7 78. Ropczyce 7,5 5,5 2,0 79. Czermin 7,4 5,1 2,2 80. Niwiska 7,4 5,4 2,1 81. Orły 7,4 5,4 2,0 82. Besko 7,2 5,4 1,8 83. Kołaczyce 7,2 5,9 1,4 84. Nozdrzec 7,2 5,0 2,1 85. Grębów 7,1 5,2 1,9 86. Nisko 7,1 5,1 2,0 87. Radomyśl Wielki 7,1 5,5 1,6 88. Jarosław - Pełkinie 7,0 6,1 1,0 89. Brzozów 6,9 4,5 2,4 90. Medyka 6,9 5,5 1,5 91. Tarnowiec 6,9 5,3 1,7 92. Krempna 6,8 4,2 2,6 93. Stalowa Wola 6,8 5,5 1,3 94. Stary Dzików 6,8 5,1 1,7 95. Zaleszany 6,7 4,8 1,9 96. Błażowa 6,5 5,2 1,3 97. Dynów - Bachórz 6,5 4,9 1,6 98. Gorzyce 6,5 4,4 2,1 99. Dubiecko 6,3 5,0 1, Nowa Sarzyna 6,2 5,1 1, Sanok 6,2 4,0 2, Solina - Polańczyk 6,2 3,8 2, Fredropol 6,1 1,7 4, Brzyska 6,0 4,4 1, Przemyśl - Hermanowice 6,0 5,1 0, Horyniec Zdrój 5,9 4,1 1, Kamień 5,9 2,4 3, Zarzecze 5,8 4,8 1, Baranów Sandomierski 5,7 4,1 1, Głogów Małopolski 5,7 4,6 1, Komańcza 5,7 3,2 2, Sanok - Gmina 5,7 4,9 0, Tryńcza 5,7 4,3 1, Frysztak 5,6 3,8 1, Jasło 5,6 3,7 2,0

108 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 116. Krzywcza 5,6 3,3 2, Leżajsk 5,6 2,1 3, Przemyśl 5,6 1,4 4, Stubno 5,6 1,8 3, Radymno - Skołoszów 5,5 4,1 1, Rakszawa 5,5 4,1 1, Raniżów 5,5 3,7 1, Dębowiec 5,3 3,8 1, Trzebownisko 5,3 4,5 0, Osiek Jasielski 5,1 3,4 1, Skołyszyn 5,1 4,1 1, Ustrzyki Dolne 5,0 1,9 3, Nowa Dęba 4,9 3,8 1, Tuszów Narodowy 4,8 1,5 3, Roźwienica 4,7 1,5 3, Rudnik n/sanem 4,7 3,1 1, Świlcza 4,7 3,2 1, Dębica 4,6 3,1 1, Łańcut - Wysoka Łańcucka 4,6 2,8 1, Kańczuga 4,5 3,4 1, Krasne 4,5 3,4 1, Żurawica 4,5 3,1 1, Jarosław 4,4 3,1 1, Narol 4,3 3,0 1, Pruchnik 4,3 2,9 1, Wiązownica 4,3 3,6 0, Dukla 4,2 3,3 1, Krzeszów 4,2 2,4 1, Rokietnica 4,1 2,3 1, Sieniawa 4,1 2,6 1, Chłopice 4,0 2,9 1, Radymno 4,0 2,4 1, Lubaczów - Basznia Dolna 3,9 1,9 2, Jasło - Szebnie 3,8 2,8 1, Czarna (dębicka) 3,4 2,5 0, Iwierzyce 3,1 2,0 1, Ulanów 3,1 1,5 1, Sędziszów Małopolski 2,9 1,9 1, Pawłosiów 2,7 1,7 1, Laszki 1,9 1,2 0, Zaklików 1,9 1,1 0, Jarocin 1,8 0,4 1, Bircza 1,0 1,0 0,0 TEREN 8,5 6,6 1,9 RZESZÓW 7,3 5,6 1,7 WOJEWÓDZTWO 8,4 6,5 1,9

109 TABL. 30 GĘSTOŚĆ SIECI: PRZECIĘTNA LICZBA CZYTELNIKÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Przeworsk Jasło Mielec Łańcut Krosno Sanok Jarosław Dębica Lubaczów Stalowa Wola Dukla Tarnobrzeg Przemyśl Leżajsk Dynów Radymno Kołaczyce Dębowiec Nisko Majdan Królewski Kolbuszowa Żołynia Iwierzyce Korczyna Jodłowa Przecław Ropczyce Tyczyn Besko Ostrów Pysznica Niebylec Strzyżów Zaklików Jedlicze Lesko Iwonicz Zdrój Brzozów Baligród Zarzecze Krzeszów Gorzyce Rudnik n/sanem Brzostek Radomyśl Wielki Rokietnica Markowa Domaradz Nowa Dęba Harasiuki Nowy Żmigród Lubenia Grodzisko Dolne Miejsce Piastowe Czudec Trzebownisko Krościenko Wyżne Głogów Małopolski Boguchwała Frysztak Nowa Sarzyna Dębica - Latoszyn Świlcza Hyżne Łańcut - Wysoka Łańcucka Jasło - Szebnie Niwiska Oleszyce Wielopole Skrzyńskie Sędziszów Małopolski Grębów Leżajsk - Giedlarowa Sokołów Małopolski Jarocin Chmielnik Żyraków Zarszyn Mielec - Chorzelów Ustrzyki Dolne Tarnowiec Kamień Baranów Sandomierski Wiśniowa Osiek Jasielski Cmolas Krasiczyn Jasienica Rosielna Krasne Rymanów Jeżowe Stary Dzików Skołyszyn Czarna (łańcucka) Bojanów Błażowa Pawłosiów Cisna Sieniawa Zagórz Haczów Adamówka Kuryłówka Wadowice Górne Czermin Tuszów Narodowy Borowa Brzyska Raniżów Cieszanów Lutowiska Pruchnik Czarna (dębicka) Radomyśl n/sanem 248

110 Żurawica Wojaszówka - Odrzykoń Bircza Białobrzegi Pilzno Narol Wielkie Oczy Stubno Tyrawa Wołoska Medyka Bukowsko Olszanica Rakszawa Zaleszany Horyniec Zdrój Gawłuszowice Ulanów Kańczuga Gać Dubiecko Padew Narodowa Krzywcza Dzikowiec Nozdrzec Jawornik Polski Tryńcza Komańcza Wiązownica Jarosław - Pełkinie Lubaczów - Basznia Dolna Orły Przeworsk - Urzejowice Radymno - Skołoszów Roźwienica Krempna Sanok - Gmina Chorkówka Czarna (bieszczadzka) Dydnia Solina - Polańczyk Dynów - Bachórz Chłopice Laszki Fredropol Przemyśl - Hermanowice 71 TEREN 474 RZESZÓW 1854 WOJEWÓDZTWO 516

111 NOTATKI

112 NOTATKI

113

114 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Kwota Miejscowość Powiat Instytucji dotacji 1 2 3 4 5 Czarna Bieszczadzki 2 000 1 Lutowiska Bieszczadzki 2 000 2 Powiatowa i

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW Gmina typ gminy LICZBA PUNKTÓW Dochody ogółem (w tys. zł) 1 Krosno Gmina miejska 202 3 6 3 11 35 22 26 1 5 90 2 Rzeszów Gmina miejska 206 1 5 1 3 24 19 20 2 3 128 3 Tarnobrzeg Gmina miejska 226 4 4 4 16

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r.

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2016 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2014 r. W 2014 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego Na podstawie art. 27 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie podkarpackim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Rzeszów 2009 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008, są kolejnym

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, których projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Rzeszów 2016 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu 1. Gmina Nisko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3-go Maja 10 37-400 Nisko 15 841 23 34 2. Gmina Miejska Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 PI-IV.432.9.6.2016 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe (nabór nr IZ.00-18-001/16) L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18-0001/17 18-0002/17

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Rzeszów 2013 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2011

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2011 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2011 Rzeszów 2012 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2011 są wydawane

Bardziej szczegółowo

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna,

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, 34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez... 35. Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez... 36. Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, reprezentowanym przez... 37. Miastem i Gminą Oleszyce, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne [WYCIĄG] OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook)

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook) Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer, komputer, notebook) L.p. Nazwa placówki pocztowej Adres Powiat Gmina 1 Magazyn CI (Rzeszów) 35-959 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego (WYCIĄG) Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień )

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień ) IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 10.05.2013) (po naliczeniu punktów za zawody rejonowe, półfinały i finały wojewódzkie w dyscyplinach: ind. biegi przełajowe, ind. Mistrz. w LA, koszykówka, unihokej,

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe, nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 2 wykreśleni z ewidencji osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 22.03.2013r. po naliczeniu punktów za finały, półfinaly i rejony w lekkiej atletyce, biegach przełajowych, szachach, unihokeju, gimnastyce, łyżwiarstwie, narciarstwie)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br.

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 899 2 SP 1 Sanok Sanok m.

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół

IMS - klasyfikacja szkół IMS - klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 855 2 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 788 3 NSS Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne bieszczadzki 758 4 SP 1 Sanok

Bardziej szczegółowo

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Łukasz Furman 1 ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Streszczenie: Artykuł omawia problematykę dochodów budżetowych uzyskiwanych w latach 2011 2015

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr.

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. w sprarvie wykazu okrgg6w wyborczych utworzonych do przeprowadzenia lvybor6rv do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) -18-120/12-18-166/12-18-063/12-18-062/12-18-164/12-18-132/12-18-153/12-18-059/12-18-097/12

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - stan na dzień 30.06.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (nabór nr IZ.00-18-001/15) Lp.

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik)

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) 8. ODPADY 8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw L.p. Numer wniosku wg KSI

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398%

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398% Lp. Szkoła Miejscowość Procent ogółu punktów 1 Szkoła Nr 4 w Jaśle Jasło 2,889% 2 Szkoła nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 3 Szkoła Nr 9 w Dębicy Dębica 2,497% 4 Szkoła nr 11 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr -IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Lp.

Bardziej szczegółowo

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Dzień tygodnia Godzina postoju - od Godzina postoju - do BRZOZOWSKI NOZDRZEC NOZDRZEC 2017-11-07 wt. 09:00 16:00 Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NOZDRZEC

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) ,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , wszystkie bieszczadzki I Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 12 8% 70,8 46,4 17,5 10 42,0 43,3 2 30,0 28,0 bieszczadzki Technikum 4-letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 17 29% 79,1 44,3 29,8 13 47,7 39,6

Bardziej szczegółowo

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowity koszt projektu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 RZESZÓW, ul. Sokoła 13

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 RZESZÓW, ul. Sokoła 13 Informator Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego zawiera adresy bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Zamieszczone informacje pochodzą

Bardziej szczegółowo

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r.

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r. bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% 66 51 24 13 49 48 brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 66% 58 57 45 35 57 58 brzozowski Technikum Uzupełniające dla Brzozów

Bardziej szczegółowo

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne.

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne. Informacja w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO ODKARACKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Czarna (gm.) bieszczadzki 1 Urząd Gminy (sala posiedzeń),

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa wnioskodawca pełna nazwa (projektu) zadania liczba uzyskanych punktów Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , e mail:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , e mail: bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 14 57% 69,3 40,9 30,9 12 53,3 39,9 2 83,3 66,5 -- -- -- bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 12 0% 61,3 28,5 17,7 9 45,6

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzyki Dolne Ustrzykach Dolnych Mikołaja Kopernika 92% 97 64 71 70 71 64 92 79 81 6 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof.

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cele i założenia opracowania... 4 1.2. Definicje skrótów... 4 1.3. Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie Żyraków żyraków 156A (014)

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie Żyraków żyraków 156A (014) bieszczadzki Powiat Nazwa świadczeniodawcy Kod pocztowy Miejscowość Ulica Telefon do rejestracji Ustrzykach Dolnych 38-700 Ustrzyki Dolne 29 Listopada 57 (013)4611011 bieszczadzki Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Matematyka (wynik %) Odsetek sukcesów. termin majowy. przedmioty obowiązkowe. Liczba zdających wszystkie

Matematyka (wynik %) Odsetek sukcesów. termin majowy. przedmioty obowiązkowe. Liczba zdających wszystkie wszystkie bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa w Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne Mikołaja Kopernika 99 82% 74 62 59 88 68 72 10 65 70 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof. W.

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Lublin 10.11.2015. PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury wszystkie bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Mikołaja Ustrzyki Dolne Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Kopernika 97 64 41 43 31 50 30 32 22 42 14 49 36 45 3 53 41 51 5 36 11 44 4 brzozowski

Bardziej szczegółowo

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258 Pozycja Szkoła Poczta Suma punktów 1 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 568 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli Stalowa Wola 370 3 Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008

Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008 Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008 Lp. WND Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta 1 WND-POKL.09.01.02-18-002/08 LINGUA Szkoła Języków

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Rzeszów 18 września 2010 r. 2 1. WSTĘP 3 I. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w bieszczadzki Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne Mikołaja Kopernika 99 92% Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych i nowe do 2018 roku) Załacznik r 1 do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr. z dnia.

Bardziej szczegółowo

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Województwo małopolskie L.P. Nazwa Powiat 1. Gmina Lipnica Murowana bocheński 2. Gmina Łapanów bocheński 3. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo