Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/387/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/387/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 roku"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/387/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 roku Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności poŝytku publicznego na rok 2009

2 1 Postanowienia ogólne: 1) Ilekroć w treści dokumentu mówi się o: a) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), b) organizacjach pozarządowych lub organizacjach - naleŝy przez to rozumieć: - nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeŝeniem art. 3 ust. 4 Ustawy, - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego, - inne podmioty wymienione w Ustawie. 2) Program współpracy jest dokumentem przedstawiającym politykę władz Województwa Wielkopolskiego wobec organizacji pozarządowych w rozumieniu Ustawy, w zakresie realizowania zadań własnych samorządu przy wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej. Włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów społecznych umoŝliwia pełniejsze poznanie potrzeb mieszkańców województwa, a wspólne podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości Ŝycia w regionie pozwala w konsekwencji na znaczne obniŝenie kosztów realizacji zadań publicznych. Dokument określa podstawy partnerskiej współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi. 3) Celem programu jest: a) rozwijanie potencjału społeczności lokalnej: poprawa funkcjonowania organizacji pozarządowych, pobudzanie organizacji pozarządowych do bardziej efektywnego działania i w rezultacie podniesienie poziomu świadczonych usług; b) włączenie organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych: wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego w poszerzaniu oferty świadczonych usług oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców województwa. 2

3 2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana będzie w szczególności poprzez: 1) uczestniczenie organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych w Województwie Wielkopolskim, 2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków, 3) prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na odrębnej stronie internetowej 4) prowadzenie elektronicznej bazy adresowej organizacji pozarządowych działających na terenie Województwa Wielkopolskiego, 5) promowanie działalności organizacji pozarządowych, 6) zlecanie zadań publicznych i udzielanie dotacji na te zadania, 7) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 9) współorganizowanie konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych i okolicznościowych, koncertów i innych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, 10) doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł, w tym udzielanie informacji na temat moŝliwości pozyskiwania funduszy europejskich, 11) szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, 12) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, 13) obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe, 14) dofinansowywanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia zakładów aktywności zawodowej prowadzonych m.in. przez organizacje pozarządowe, 15) wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie całego województwa lub jego części obejmującej więcej niŝ jeden powiat oraz analizowanie informacji dotyczących wyników zbiórek, 16) współpracę z wolontariatem. 3

4 3 Za priorytetowe zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego do realizacji w roku 2009 we współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmuje się zadania z zakresu: 1) kultury: a) realizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych, słuŝących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu, b) realizacja przedsięwzięć artystycznych słuŝących popularyzacji róŝnych dziedzin sztuki, c) realizacja zadań, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz postaci wybitnych Wielkopolan, d) realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej, e) realizacja projektów związanych z Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji, f) realizacja projektów, których celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego stolicy regionu - Miasta Poznania, w związku z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, g) realizacja projektów, promujących województwo wielkopolskie w kraju i poza jego granicami, h) realizacja projektów, związanych z upowszechnieniem wiedzy na temat drugiej wojny światowej, i) realizacja projektów, których celem jest ukazywanie historii filmu i popularyzacja twórczości filmowej wśród mieszkańców Wielkopolski, j) realizacja projektów, związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w ramach Wielkopolskiego Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata ; 2) krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieŝy: a) działania na rzecz turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa: wspieranie organizowania imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących walory turystyczne i krajoznawcze województwa wielkopolskiego, organizacja wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz Study Tour dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych, wspieranie działań upowszechniających turystykę i krajoznawstwo wśród dzieci i młodzieŝy, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich, szkolnych, akademickich i o niskim statusie materialnym oraz osób niepełnosprawnych, wspieranie poprawy stanu infrastruktury dla turystyki społecznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim, wdraŝanie zapisów Strategii Rozwoju Turystyki w województwie wielkopolskim, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i uprawnień turystycznych, 4

5 wspieranie programów krajoznawczych na obozach i koloniach, organizowanych dla dzieci i młodzieŝy ze środowisk o niskim statusie materialnym, organizacja obozu integracyjnego dla młodzieŝy z regionów partnerskich oraz regionów współpracujących z Województwem Wielkopolskim; b) promocja województwa wielkopolskiego w zakresie turystyki: wspieranie turystycznych wydawnictw promocyjnych, informacyjnych i periodyków krajoznawczych, wspieranie uczestnictwa w imprezach i targach turystycznych oraz organizowania giełd turystycznych, wspieranie prowadzenia informacji turystycznej w województwie i o województwie wielkopolskim, wspieranie badań naukowych w dziedzinie turystyki, w tym w szczególności dotyczących ruchu turystycznego oraz seminariów i konferencji związanych z rozwojem turystyki, organizacja konkursu na najciekawsze produkty turystyczne regionu; 3) ratownictwa i ochrony ludności: a) wspieranie szkolenia i doszkalania ratowników wodnych, b) doposaŝenie stowarzyszeń działających na rzecz ratownictwa wodnego w specjalistyczny sprzęt ratunkowy i utrzymanie go w stanie sprawności technicznej; 4) upowszechniania sportu: a) realizacja projektów z zakresu sportu wyczynowego: organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieŝy uzdolnionej sportowo w ramach Systemu Sportu MłodzieŜowego oraz udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych, wynikających z systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieŝy (zgodnych z kalendarzem imprez polskich i wojewódzkich związków sportowych na rok 2009), pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i uprawnień kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej, wspieranie organizowania imprez sportowych o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; b) realizacja projektów z zakresu sportu powszechnego: wspieranie działań upowszechniających kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieŝy, wspieranie organizowania szkoleń instruktorów, animatorów i organizatorów sportu szkolnego, wiejskiego i rekreacji ruchowej, wspieranie organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; c) realizacja projektów z zakresu sportu osób niepełnosprawnych: wspieranie działań upowszechniających sport wśród osób niepełnosprawnych, wspieranie organizowania i uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych, wspieranie organizowania szkoleń sportowych osób niepełnosprawnych, 5

6 wspieranie organizowania szkoleń instruktorów, animatorów i organizatorów sportu osób niepełnosprawnych tworzenie warunków dla poprawy dostępności bazy sportowej osób niepełnosprawnych; d) działania na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o niskim stopniu zagospodarowania w podstawowe urządzenia sportowe, tworzenie warunków dla rozwoju sportu młodzieŝowego; e) działania na rzecz promocji sportu w województwie wielkopolskim: wspieranie badań naukowych, seminariów, konferencji, monografii i wydawnictw jubileuszowych, promowanie osiągnięć sportowych zawodników i klubów sportowych, równieŝ poprzez system nagród i stypendiów sportowych, wspieranie programów promujących sport powszechny i aktywny styl Ŝycia, wspieranie innych działań promujących sport; 5) wspierania osób niepełnosprawnych: a) specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, b) specjalistyczne formy wspierania i aktywizowania rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, c) aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, d) prezentacja i promocja twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych wspieranie integracyjnych imprez artystycznych i sportowych o charakterze ponadlokalnym i wojewódzkim, e) działania na rzecz zwiększania świadomości społeczeństwa województwa wielkopolskiego na temat problemów osób niepełnosprawnych, f) wspieranie innych działań na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych; 6) wspierania rodzin: a) promocja pozytywnego wizerunku rodziny, b) promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych, c) programy terapeutyczne dla rodzin w kryzysie, d) wspieranie socjoterapeutycznych form wypoczynku dla dzieci zagroŝonych marginalizacją społeczną, pochodzących z najuboŝszych rodzin województwa wielkopolskiego, e) wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób zagroŝonych ubóstwem, f) aktywizowanie grup młodzieŝowych, w tym zagroŝonych marginalizacją społeczną do działań samopomocowych, g) organizowanie regionalnych imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieŝy z uwzględnieniem rodzin niewydolnych społecznie i wychowawczo; 6

7 7) wspierania osób starszych: a) specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji osób starszych, b) specjalistyczna edukacja z zakresu gerontologii dla osób zajmujących się osobami starszymi, c) kreowanie pozytywnego wizerunku seniora, d) prezentacja i promocja działalności i osiągnięć osób starszych, e) międzypokoleniowa integracja seniorów, f) specjalistyczne formy edukacji dla opiekunów formalnych i nieformalnych osób starszych, g) wspieranie działań na rzecz aktywizacji seniorów, h) wspieranie i promowanie wolontariatu osób starszych, i) wspieranie innych działań na rzecz rozwiązywania problemów osób starszych; 8) ochrony i promocji zdrowia: a) wspieranie ponadlokalnych działań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych, uzaleŝnienia od nikotyny i przeciwdziałania narkomanii, terapii uzaleŝnień oraz przeciwdziałania problemom przemocy w rodzinie, b) wspieranie programów realizowanych przez centra integracji społecznej, c) wspieranie socjoterapeutycznych form wypoczynku dla najuboŝszych dzieci z rodzin z problemem uzaleŝnień i przemocy, d) wspieranie rozwoju usług wspomagających profesjonalną terapię uzaleŝnień, e) wspieranie programów edukacyjnych i socjoterapeutycznych promujących zdrowie i profilaktykę zdrowotną, f) wspieranie działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców województwa, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym, g) działania na rzecz poprawy jakości Ŝycia w sferze psychospołecznej osób Ŝyjących z HIV, AIDS i ich rodzin oraz profilaktyka zakaŝeń HIV w ramach Krajowego programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakaŝeniom HIV na lata ; 9) edukacji: a) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŝy wiedzy na temat Wielkopolski, Unii Europejskiej i samorządu terytorialnego, b) upowszechnianie i propagowanie wśród dzieci i młodzieŝy wiedzy technicznej, c) propagowanie form spędzania wolnego czasu, rozwijających zainteresowania i talenty młodych ludzi; 7

8 10) promocji narzędzi ekonomii społecznej: a) wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, b) wsparcie rozwoju róŝnych form przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej, c) promocja budowania partnerstw publiczno-społecznych; 11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej: a) wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców województwa wielkopolskiego, b) wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, c) wspieranie równego dostępu do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej; 12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy: a) wspieranie i pobudzanie aktywności gospodarczej, b) wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, c) wspieranie i rozwój klastrów, d) działania edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; 13) ochrony środowiska: a) działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich, b) realizacja projektów z zakresu ochrony środowiska Województwo będzie zlecać realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania. 2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami Ustawy. 3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego moŝe zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych poprzez: 1) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację, 2) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 8

9 5 Ustala się następujące zasady ogłaszania konkursów: 1) Konkursy ogłaszane będą na podstawie uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 2) Konkursy dla organizacji pozarządowych ogłaszane będą zgodnie z terminem przewidzianym w przepisach Ustawy. 3) Ogłoszenie konkursowe zawierać będzie: a) rodzaj zadania, b) kryteria, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę, c) zasady przyznawania dotacji, d) ogólne warunki realizacji zlecanego zadania publicznego, e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, f) informację o zrealizowanych przez samorząd województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku bieŝącym i poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, g) informację o wymaganych załącznikach, h) termin i miejsce składania ofert, i) kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert, j) termin i tryb wyboru ofert. 6 Określa się następujące zasady zbierania ofert: 1) Miejsce i termin składania ofert określone będą w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych. 2) Oferta musi być wypełniona na formularzu określonym w ogłoszeniu konkursowym oraz zawierać załączniki wymienione w ogłoszeniu. 3) Oferty złoŝone po terminie nie będą rozpatrywane. 4) Oferty niezawierające kompletu dokumentów, niespełniające wymogów formalnych, złoŝone na niewłaściwych drukach bądź zawierające inne braki formalne, w przypadku nieusunięcia tych braków w terminie wskazanym w wezwaniu do ich usunięcia, nie będą rozpatrywane. 5) Organizacje pozarządowe składające ofertę muszą: a) zaliczać się do grupy podmiotów określonych w 1 punkt 1) lit. b) programu współpracy, b) prowadzić działalność na terenie województwa wielkopolskiego, c) posiadać własne konto bankowe. 7 Ustala się następujące zasady rozpatrywania ofert: 1) Ocena formalna ofert - dokonywana przez pracowników departamentu/jednostki organizacyjnej. 2) Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne dokonywana przez komisję konkursową. 9

10 3) Przy wyborze najkorzystniejszych ofert brane pod uwagę będą: a) zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym, b) wartość merytoryczna oferty, c) koszty realizacji zadania, d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, e) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań, f) posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające wykonanie zadania, g) przewidywane efekty realizacji zadania, h) inne kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym. 4) Decyzje o sposobie rozpatrzenia ofert podejmuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 5) Wyniki postępowania konkursowego są przedkładane do informacji właściwej komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 6) Realizacja zadania zleconego organizacji pozarządowej następuje po podpisaniu umowy, która pod rygorem niewaŝności wymaga formy pisemnej. 7) W przypadku przyznania dotacji mniejszej niŝ wnioskowana istnieje moŝliwość negocjacji kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy. 8) Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest: a) akceptacja przez strony postanowień umowy, b) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu i/lub harmonogramu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niŝ wnioskowana Komisja konkursowa powoływana jest przez decernenta departamentu lub jednostki, odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedury konkursowej. 2. W skład komisji konkursowej wchodzą: 1) pracownicy Departamentu Urzędu Marszałkowskiego lub jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego organizujący konkurs, 2) przedstawiciel Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 3. W skład komisji konkursowej wchodzić mogą: 1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, 2) specjaliści w dziedzinie tematyki konkursu, 3) radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 4. Do zadań komisji konkursowej naleŝy: 1) przeprowadzenie postępowania konkursowego, 2) przedłoŝenie wyników konkursu do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 10

11 9 Wyznacza się następujące zasady kontroli wydatkowania dotacji i sposoby ich rozliczania: 1) Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa merytoryczno finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. 2) Kontrola prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych moŝe być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. 3) Szczegółowe zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania określane są w umowie. 10 Wyznacza się następujące zasady ewaluacji i monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi: 1) Departament Organizacyjny i Kadr monitoruje procedury zlecania zadań oraz inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2) Po zakończeniu roku budŝetowego Departament Organizacyjny i Kadr opracowuje sprawozdanie ze współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi, w tym z realizacji programu współpracy. 3) Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmowane są przez Departament Organizacyjny i Kadr. Planuje się następujące efekty programu: 11 1) Wzmacnianie konkurencyjności i promocja regionu. 2) Zwiększenie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Wielkopolski. 3) Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców Województwa Wielkopolskiego. 4) Rozwój potencjału społeczności lokalnej i wzrost zaangaŝowania III sektora w realizację zadań publicznych. 5) Upowszechnianie partnerskiego modelu realizacji zadań we współpracy sektora obywatelskiego z administracja samorządową oraz sektorem prywatnym. 11

Uchwalony 26 października 2009. przez Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwalony 26 października 2009. przez Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Uchwalony 26 października 2009. przez Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/568/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 października 2009 roku

Uchwała Nr XL/568/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 października 2009 roku Uchwała Nr XL/568/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 października 2009 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU Program Współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2009 I. WPROWADZENIE Doświadczenia poprzednich lat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGDANIEC. z dnia... 2014r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGDANIEC. z dnia... 2014r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGDANIEC z dnia... 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności poŝytku publicznego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 262 Rady Miasta Torunia z dnia 21.02.2008 Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 4378 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2010 roku

Załącznik do Uchwały nr 4378 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2010 roku Załącznik do Uchwały nr 4378 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2010 roku Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1. Postanowienia ogólne. 1.Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII / 627 / 16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXIII / 627 / 16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 roku Załącznik do Uchwały Nr XXIII / 627 / 16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 roku Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 228/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005 r.

Uchwała Nr 228/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005 r. Uchwała Nr 228/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje:

UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Wielbark z dnia r.

Uchwała Nr Rady Gminy Wielbark z dnia r. Uchwała Nr Rady Gminy Wielbark z dnia... 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielbark z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r. projekt UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Program współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 208/XXXI/2005 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOZDOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2006

Załącznik do Uchwały Nr 208/XXXI/2005 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOZDOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2006 Załącznik do Uchwały Nr 208/XXXI/2005 Rady Gminy w Gozdowiez dnia 24 listopada 2005 roku Załącznik do uchwały Nr 208/XXXI/2005 Rady Gminy w Gozdowie z dnia 24 listopada 2005 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Przepisy ogólne

Wstęp. 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia... 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚD

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA (PROJEKT) ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r.

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 720/09 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 grudnia 2009r.

UCHWAŁA NR 720/09 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA NR 720/09 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XX/94/08

U C H W A Ł A N R XX/94/08 U C H W A Ł A N R XX/94/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami (PROJEKT) Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 2015 r.

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XLI/182/09 Rady Gminy Piecki z dnia 10 grudnia 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XLI/182/09 Rady Gminy Piecki z dnia 10 grudnia 2009 r. 1 Załącznik do uchwały Nr XLI/182/09 Rady Gminy Piecki z dnia 10 grudnia 2009 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PIECKI Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wisznia Mała z dnia.. PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r.

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA UCHWAŁA NR RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia projekt w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt. Program współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Projekt. Program współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia.. 2012 r. Projekt Program współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok Rozdział I Postanowienia ogólne Współpraca

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SOCHACZEWSKIEGO. O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SOCHACZEWSKIEGO. O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SOCHACZEWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIENA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. Załącznik do uchwały LVI/419/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi PROGRAM WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY POTOK GÓRNY. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY POTOK GÓRNY. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY POTOK GÓRNY z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica UCHWAŁA NR X.68.2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o:

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o: Załącznik do Uchwały Nr XXV-194/2012 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO KONSULTACJI

PROJEKT DO KONSULTACJI PROJEKT DO KONSULTACJI Roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/2015 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 7 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/2015 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 7 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/93/2015 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Radomsko Nr XIII / 90 / 2008 z dnia 29 lutego 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK. WSTĘP Od 1 stycznia 2004 r. weszły

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Nowe Miasto z dnia... Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12.01.2015r. KONKURS OFERT Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie Uchwały Nr XLI/235/2014 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/31/06. Rady Miejskiej w Bobolicach. z dnia 28 grudnia 2006r

Uchwała Nr IV/31/06. Rady Miejskiej w Bobolicach. z dnia 28 grudnia 2006r Uchwała Nr IV/31/06 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do Uchwały Nr XXXV/308/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2005 roku ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU ŻARSKIEGO. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU ŻARSKIEGO. z dnia 2016 r. PROJEKT UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 25.10.2017r. w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr L/342/14 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 października 2014 r. Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3.

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3. projekt Burmistrza Miasta Roczny program współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Wstęp Przyjmując

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Brodnica 63-112 Brodnica, Brodnica 41 województwo: wielkopolskie, powiat: Śrem tel. +48 61 2823527, fax +48 61 2823558 e-mail: ug@brodnica.net.pl, http: www.brodnica.net.pl NIP: 785-12-94-531,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182 /XXXIII/ Rady Gminy w Pawonkowie. z dnia 22 grudnia 2009

Uchwała Nr 182 /XXXIII/ Rady Gminy w Pawonkowie. z dnia 22 grudnia 2009 Uchwała Nr 182 /XXXIII/ 2009 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie: Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo