EUGENIUSZ KOWALEWSKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE. Wstęp z dygresją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUGENIUSZ KOWALEWSKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE. Wstęp z dygresją"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE Wstęp z dygresją Turystyka stała się współcześnie zjawiskiem powszechnym i masowym, co prawdopodobnie wynika z uwarunkowań genetycznych (a być może nabytych?) człowieka, który z gatunku ongiś osiadłego stał się małpą nie mogącą usiedzieć w jednym miejscu albo używając pewnego eufemizmu lubiącą notorycznie podróżować (homo peregrinator). W owej behawioralnej obsesji nieustannego podróżowania, zapominamy często o tym, że jest to zajęcie wielce ryzykowne, czyli takie, któremu towarzyszą liczne zagrożenia, niebezpieczeństwa, wypadki i przykre niespodzianki. Wszystkiego tego można byłoby sobie oszczędzić, gdyby poniechać nawyku podróżowania, zwłaszcza do nieznanych, niesprawdzonych i mało rozpoznanych miejsc na naszej planecie. Niestety, nadzieja na to, że gatunek ludzki przestanie podróżować jest płonna. Póki co, pozostaje nam zatem radzić sobie z ryzykami towarzyszącymi podróżowaniu w możliwie efektywny i jak najmniej kosztowny sposób. A więc pozostają nam, nomen omen, ubezpieczenia turystyczne. Ryzyka turystyczne Przywołując znane adagium: podróże kształcą, zapominamy na ogół, że za przyjemność podróżowania przychodzi nam nierzadko srogo zapłacić. I nie chodzi tylko o koszty związane z imprezami turystycznymi czy koszty wiążące się z pobytem poza miejscem stałego zamieszkania (które nazwać możemy zwyczajnymi czy normalnymi ), lecz o pewne nadzwyczajne i na ogół niespodziewane zdarzenia, których nastąpienie w czasie imprezy turystycznej może narazić każdego turystę na niebagatelne koszty a nawet straty (szkody). Wyrazistym przykładem są tutaj konsekwencje majątkowe (finansowe) związane z nagłym wypadkiem czy chorobą podczas imprezy turystycznej. Jeśli wydarzenie to nastąpi za granicą, może skutkować poniesieniem niebagatelnych kosztów związanych z korzystaniem z pomocy medycznej, w szczególności związane z pobytem w szpitalu. Nie trzeba nikogo przekonywać, że każdy rozważny turysta po- 161

2 winien zawczasu pomyśleć o tego rodzaju sytuacjach i o ile to możliwe pomyśleć o odpowiednich zabezpieczeniach. Wszyscy są na ogół zgodni, że takim zabezpieczeniem niedrogim i łatwo dostępnym może być zawarcie stosownego ubezpieczenia jeszcze przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, organizowanej czy też indywidualnej. Reasumując, te z konieczności brewilokwentne uwagi wstępne, możemy skonstatować, że uczestnictwo w imprezie turystycznej, szczególnie współcześnie, gdy ruch turystyczny przybrał charakter masowy i uczestniczą w nim w skali rocznej miliony obywateli naszego kraju, wiąże się z różnorakimi ryzykami (zwłaszcza finansowymi), których mogliśmy uniknąć, nie podejmując aktywności turystycznej. Te właśnie zagrożenia nazywamy umownie ryzykami turystycznymi albo poprawniej ryzykami związanymi z turystyką 1. Pojęcie ubezpieczeń turystycznych Skoro uprawnione jest wyodrębnienie tzw. ryzyk turystycznych, to niejako w sposób naturalny rodzi się pytanie: czy można mówić o ubezpieczeniu, względnie ubezpieczeniach turystycznych, jako dającej się zdefiniować rodzajowej grupy ubezpieczeń gospodarczych? Od razu należałoby zauważyć, że pojęcie ubezpieczeń turystycznych na dobre już zagościło w żargonie ubezpieczeniowym; jest także powszechnie używane w literaturze fachowej, w szczególności w opracowaniach podręcznikowych z zakresu prawa turystycznego 2. Czym więc są owe ubezpieczenia turystyczne? Jak można je zdefiniować i czy taka kategoryzacja jest uprawniona? Z całą pewnością ubezpieczenia te nie tworzą jakiejś autonomicznej, odrębnej kategorii 3, plasującej się w systematyce kodeksowej (art k.c.) czy 1 Nawet pieczołowicie zaplanowany wyjazd wiąże się z licznymi niebezpieczeństwami, na które może zostać narażony turysta, a katalog tych zagrożeń jest bardzo szeroki i różnorodny. Konflikt z lokalnym prawem, odwołanie wyjazdu, nieszczęśliwy wypadek, utrata zdrowia, problemy z powrotem do kraju, zagrożenia w ruchu drogowym, klęski żywiołowe, kradzież bagażu to tylko niektóre z potencjalnych sytuacji, z którymi spotkać się może najbardziej nawet przezorny turysta. Na poczucie bezpieczeństwa podróżujących istotny wpływ ma również bieżąca sytuacja polityczna na świecie lub w danym regionie. Zamachy terrorystyczne przeprowadzone w ostatnich latach, podobnie jak napięcia polityczne w państwach popularnych wśród turystów, w sposób znaczący przyczyniły się do obniżenia komfortu uczestników imprez turystycznych. Aby zminimalizować te i inne zagrożenia biura podróży zawierają (na rzecz) swoich klientów stosowne umowy ubezpieczenia; coraz częściej umowy takie zawierane są również przez samych turystów. 2 Zob. Nesterowicz M., Prawo turystyczne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s W literaturze mówi się niekiedy o pojęciu ubezpieczeń turystycznych w szerszym oraz węższym znaczeniu oraz o tym, że klarowna i jednolita systematyka w tym zakresie jest trudna do przeprowadzenia. Zob. Gospodarek J., Prawo w turystyce i reasekuracji. Warszawa: Difin, 2007, s

3 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE w podziałach zawartych w tzw. Załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 4. Pojęciem tym obejmujemy pewien konglomerat różnych rodzajów i grup ubezpieczeń (np. osobowych i majątkowych), które łączy kryterium funkcjonalne; jest nim związek z turystyką, a ściślej z ryzykami mniej lub bardziej bezpośrednio wiążącymi się z szeroko pojętą działalnością turystyczną. Tak rozumiana klasa ubezpieczeń turystycznych jest bardzo zróżnicowana i bogata: od ubezpieczeń przedsiębiorców turystycznych po rozliczne ubezpieczenia uczestników imprez turystycznych (klientów) nie pomijając tych, które zawierają (lub mogą zawierać) osoby uprawiające turystykę indywidualną (tzw. nieorganizowaną). Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy 5, inne których jest znakomita większość opierają się na zasadzie swobody kontraktowej, a więc mają charakter dobrowolny. Zauważyć także należy, że w grupie ubezpieczeń turystycznych są takie, które ściśle i bezpośrednio wiążą się z działalnością czy usługami turystycznymi(np. ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej, kosztów leczenia w czasie podróży czy ubezpieczenia rzeczy osobistych, bagażu a także sprzętu turystycznego) jak również takie, których związek z turystyką jest niejako okazjonalny (np. ubezpieczenie mieszkania na czas wyjazdu turystycznego czy samochodu w związku z wyjazdem zagranicznym). Tę ostatnią grupę moglibyśmy obrazowo nazwać ubezpieczeniami związanymi albo towarzyszącymi działalności (czy szerzej aktywności) turystycznej. Wszystkie te rodzaje, odmiany i grupy ubezpieczeń łączy jedno: są one mniej lub bardziej ściśle związane z turystyką a konkretnie zapewniają ochronę przed różnorakimi ryzykami, które nazwaliśmy turystycznymi. To właśnie uprawnia do wyodrębnienia specyficznej kategorii ubezpieczeń turystycznych, które mimo swej wielości i różnorodności łączy wspólne kryterium funkcjonalne: związek z aktywnością turystyczną człowieka. 4 Ustawa z r., Dz.U. Nr 124, poz z późn. zm. 5 Np. ubezpieczenia NW oraz ubezpieczenia kosztów leczenia uczestników imprez turystycznych (art. 14 ust. 3 u.u.t.). Taki charakter ma także ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego w ruchu krajowym i zagranicznym (art u.w.o.) 163

4 Systematyka ubezpieczeń turystycznych w ujęciu synoptycznym Tab. 1. UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE (kryterium podmiotowe) Zawierane przez: przedsiębiorców turystycznych Zawierane na rachunek (np. art. 14 ust. 3 u.u.t.) Zawierane przez: usługobiorców (klientów) Biura podróży Pośrednika turystycznego Przedsiębiorców wykonujących outsourcing turystyczny Majątkowe Osobowe + GWARANCJE I INNE ZABEZPIECZENIA FINANSOWE Tab. 2. UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE 164 OBOWIĄZKOWE bezwarunkowe albo gwarancje (art. 14 ust. 3 u.u.t.) OBOWIĄZKOWE alternatywne (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. A-c u.u.t.) DOBROWOLNE bagażu i rzeczy osobistych dodatkowe NW dodatkowe kosztów leczenia samochodu (AC) sprzętu turystycznego OC turysty wobec osób trzecich ASSISTANCE kosztów pomocy prawnej CONCIERGE

5 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE Tab. 3. OC Gwarancje ubezpieczeniowe Mienia UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE (wg specyfiki ryzyka) Kosztów (leczenia, powrotu z zagranicy, akcji ratowniczej, sprowadzenia zwłok, pogrzebu) Osobowe (NW) Osobowe (inne) CONCIERGE ASSISTANCE 165

6 Tab. 4. UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ KLIENTA MAJĄTKOWE OSOBOWE POZOSTAŁE Przykłady: OC ogólne OC komunikacyjne OC inne (np. związane z kajakarstwem, uprawianiem żeglarstwa itp.) Mienia turysty (bagaż, rzeczy osobiste, samochód, sprzęt turystyczny) Kosztów opłat turystycznych, powrotu z imprezy turystycznej, samochodu zastępczego, kosztów pobytu w szpitalu, leczenia, sprowadzenia zwłok z zagranicy, pogrzebu, sprowadzenia osoby bliskiej itp.) Przykłady: NW Na życie Zdrowotne (ze świadczeniem ryczałtowym) Chorobowe (ze świadczeniem ryczałtowym) Szpitalne (ze świadczeniem ryczałtowym) Przykłady: ASSISTANCE Pomocy prawnej CONCIERGE Ubezpieczenia towarzyszące (mieszkania, domu, sprzętu i majątku w miejscu zamieszkania) OC domowników i osób bliskich Tab. 5. UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ TURYSTYCZNEGO BIURO PODRÓŻY POŚREDNIK TURYSTYCZNY + AGENT (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. A-c u.u.t.) PRZEDSIĘBIORCA WYKONUJĄCY OUTSOURCING TURYSTYCZNY UBEZPIECZENIA WŁASNE (art. 5 ust.1 pkt 2 lit. A-c u.u.t.) UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTA 166

7 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE Tab.6. UBEZPIECZENIA OC ISTOTNE W TURYSTYCE ORAZ ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ DOBROWOLNE Przykłady: OC przedsiębiorcy turystycznego (biura podróży, pośrednika, agenta) OC pilota, instruktora, wychowawcy, opiekuna, przewodnika OC osoby podróżującej za szkody wyrządzone osobom trzecim (krajowe + zagraniczne) tzw. OC w życiu prywatnym OC z tytułu posiadania nieruchomości, mieszkania, zwierząt domowych, urządzeń niebezpiecznych (np. siłowni wiatrowych) OC z tytułu uprawiania turystyki ekstremalnej (jachting, spadochroniarstwo, szybownictwo, motolotniarstwo, wyścigi i rajdy samochodowe i motocyklowe, zawody motorowodne, balonowe i lotnicze) OC zarządów dróg i autostrad OC przedsiębiorców (rolników) agroturystycznych OC posiadaczy psów (ras niebezpiecznych) OBOWIĄZKOWE: Przykłady: OC posiadacza pojazdu samochodowego (u.u.o.) OC przewoźnika lotniczego oraz przedsiębiorcy lotniczego (pr. lotn.) OC przedsiębiorców lotniczych (zarządów portów lotniczych i przedsiębiorców obsługi lotnisk i pasażerów (pr. lotn.) OC przewoźnika morskiego i śródlądowego (k.m.) OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym OC przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania na terytorium Polski i za granicą (prawo łowieckie 1995) OC rolników indywidualnych (u.u.o.) OC elektrowni i urządzeń jądrowych (ust. prawo atomowe z r.) OC szpitala i innych podmiotów medycznych (ust.o działalności leczniczej 2011 r.) OC lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej OC dziennego opiekuna dzieci do lat 3 (ust. z r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) OC posiadaczy jachtów komercyjnych (ust. z r. o bezpieczeństwie morskim) 167

8 Ubezpieczenie KLZ a Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Na wstępie niniejszych rozważań (zob. ryzyka turystyczne) wskazaliśmy na ryzyko związane z koniecznością skorzystania przez uczestnika imprezy turystycznej, z usług medycznych za granicą. Szczególnie dotkliwe mogą okazać się koszty leczenia szpitalnego, zwłaszcza jeśli leczenie miało miejsce w prywatnych placówkach medycznych. Wydatki z tego tytułu są obejmowane i pokrywane w ramach prywatnego ubezpieczenia (tzw. polisa KLZ), które ma charakter obowiązkowy (art. 14 ust.3 u.u.t.) 6. Z drugiej strony akcesja Polski do UE spowodowała między innymi to, że obywatele naszego kraju zgodnie z kartą EKUZ 7 uzyskali dostęp do bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w tym samym zakresie jak obywatele kraju czasowego pobytu, także pobytu turystycznego. Zatem prima faciae można byłoby sądzić, że istnieje tu swoista konkurencja dwóch tytułów prawnych, stojących niejako otworem przed turystą z Polski, który zmuszony został skorzystać ze świadczeń zdrowotnych za granicą. Można byłoby nawet zadać pytanie, czy uprawnienia, jakie daje EKUZ nie spowodowały dezaktualizacji prywatnego ubezpieczenia KLZ, zawieranego z komercyjnymi ubezpieczycielami na czas wyjazdu turystycznego poza granice kraju? Pogląd taki jest wysoce nieuprawniony, gdyż jak słusznie podkreśla się w literaturze 8 - ochrona medyczna możliwa do uzyskania za granicą na podstawie EKUZ podlega istotnym ograniczeniom, co sprawia, że jej zakresem objęte są (i to w sposób zróżnicowany w poszczególnych krajach UE) wyłącznie niektóre 6 Zob. Nesterowicz M., dz. cyt., s oraz Zgodnie z unijnymi (wspólnotowymi) przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, art. 25 pkt. A ust. 3 rozporządzenia nr 987/2009 oraz decyzji nr S3 na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które (1.) Są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu. (2.) Zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie. Przez pojęcie świadczenia niezbędnego należy rozumieć każde świadczenie, co do którego lekarz zdecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia w jakim znajduje się pacjent, tak aby nie musiał on wracać do swojego państwa ojczystego, czyli państwa zawarcia ubezpieczenia celem przeprowadzenia leczenia. W celach weryfikacyjnych, trzeba okazać EKUZ bezpośrednio w placówce służby zdrowia lekarzowi lub administracji szpitala. W niektórych państwach wraz z kartą EKUZ wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany na ogół jest paszport). Co do szczegółów, dostępny w World Wide Web: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/ informacje-ogólne. 8 Daszewski A., Dąbrowska A., Wróblewski T., Turystyczny poradnik ubezpieczeniowy. Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta, 2005, s

9 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE świadczenia medyczne. Nadto, nie zawsze świadczenia uzyskane w ramach systemu EKUZ w kraju pobytu są nieodpłatne, nie mówiąc już o tym, że nagminnie stosowane są innego rodzaju ograniczenia i trudności (np. długi czas oczekiwania na pomoc szpitalną, brak pokrycia kosztów transportu chorego, konieczność odpłatnego nabycia leków itp.) 9 Z poczynionych uwag wynika wniosek, iż unijny system dostępu do bezpłatnej pomocy medycznej na podstawie EKUZ nie zniwelował potrzeby zawierania prywatnych ubezpieczeń KLZ. Co więcej, oba te systemy znakomicie się uzupełniają, a ich koincydencja może okazać się bardzo korzystna z punktu widzenia turysty. Pozwala bowiem na uniknięcie konieczności poniesienia kosztów na opiekę medyczną (oraz kosztów z nią związanych), które nie są refundowane w ramach EKUZ, w kraju gdzie świadczeń medycznych udzielono. Co to są ubezpieczenia turystyczne pakietowe? Pojęcie ubezpieczeń pakietowych wytworzyła praktyka ubezpieczeniowa; kategorii tej nie znają przepisy (u.o.dz.u.), regulujące działalność ubezpieczeniową a w szczególności przepisy k. c., o umowie ubezpieczenia (art k.c.) Tym niemniej pojęcie to funkcjonuje na co dzień w obrocie ubezpieczeniowym; zwłaszcza w dziedzinie ubezpieczeń turystycznych. Chodzi nie tyle o odrębną kategorię produktów ubezpieczeniowych, ile o technikę oferowania (zawierania ubezpieczeń). Pojęcie pakietu ubezpieczeń oznacza objęcie jedną polisą kilku lub nawet wielu odmian i rodzajów ubezpieczeń, często różniących się zasadniczo przedmiotem ochrony (np. OC, mienia, ASSISTANCE, NW itd.). Ubezpieczenia te co jest charakterystyczne oferowane są łącznie, a przyjęcie 9 Do najistotniejszych ograniczeń systemu opartego na EKUZ należą: w wielu krajach UE, w ramach publicznej opieki zdrowotnej, nie wszystkie procedury medyczne są nieodpłatne a nadto system ten nie gwarantuje wszystkich usług tego rodzaju; prawo do opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ z reguły ogranicza się do świadczeń koniecznych, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej (hospitalizacji); zakres ochrony medycznej w ramach systemu opieki publicznej w poszczególnych krajach jest zróżnicowany. Oznacza to, że obywatel naszego kraju będzie miał prawo na podstawie EKUZ do takiego zakresu świadczeń, jaki jest przewidziany dla obywateli kraju pobytu; w ramach EKUZ nie są z reguły refundowane koszty transportu chorego (do miejsca dalszego leczenia lub miejsca zamieszkania); w niektórych krajach UE publiczna służba zdrowia nie funkcjonuje sprawnie, co wiązać się może np. z długim oczekiwaniem na uzyskanie świadczenia medycznego, zwłaszcza szpitalnego oraz procedury dostępne w ramach EKUZ dotyczą co do zasady leczenia w publicznych jednostkach służby zdrowia danego kraju. W wielu krajach natomiast zdania w zakresie opieki zdrowotnej w dużym zakresie i to nawet mieszczące się w systemie opieki publicznej wykonują placówki i szpitale prywatne, których usługi są w całości lub w części odpłatne. Na podst. Daszewski A., Dąbrowska A., Wróblewski T., dz. cyt., s

10 oferty przez adresata skutkuje zawarciem jednej umowy ubezpieczenia stwierdzonej jedną polisą. Bardzo istotne przy tym jest to, że poszczególni ubezpieczyciele oferują bardziej atrakcyjne składki, niższe albo znacznie niższe, aniżeli suma składek taryfowych należna z tytułu zawarcia z osobna każdego ubezpieczenia wchodzącego w skład pakietu 10. Jak wynika z powyższego, ubezpieczenia zawierane w pakiecie są atrakcyjne cenowo a nade wszystko znakomicie uproszczają zawieranie ubezpieczeń turystycznych, które nie muszą być z osobna negocjowane, zwierane i opłacane przez ubezpieczającego. Są również korzystne z punktu widzenia oferujących takie pakiety zakładów ubezpieczeń, albowiem znakomicie zwiększają sprzedaż ubezpieczeń turystycznych, ułatwiając konkurencję na rynku ubezpieczeniowym. Tym niemniej można mieć wątpliwości, czy tego rodzaju praktyka nie narusza interesów konsumentów (ograniczając ich swobodny wybór ubezpieczyciela przy poszczególnych ubezpieczeniach) i czy nie stanowi przykładu niedozwolonej (a nawet nieuczciwej) konkurencji ze strony poszczególnych ubezpieczycieli w rozumieniu przepisów o nieuczciwych praktykach rynkowych. Moim zdaniem, tak! Pojęcie grupowych ubezpieczeń turystycznych Ubezpieczenia turystyczne, szczególnie w przypadku tzw. turystyki zbiorowej organizowanej, bywają bardzo często zwierane jednocześnie na rzecz wielu uczestników danego przedsięwzięcia turystycznego. Z reguły ubezpieczającym jest przedsiębiorca turystyczny, bezpośrednio ubezpieczonymi zaś wszyscy uczestnicy danej imprezy turystycznej. Specyficzną cechą prawną tak skonstruowanej umowy jest nie tylko wielość ubezpieczonych ale nade wszystko to, że wynikający z takiej umowy stosunek przybiera postać tzw. ubezpieczenia na cudzy rachunek (art. 808 k.c.). Co ciekawe, obowiązek zapłaty składki obarcza przedsiębiorcę jako ubezpieczającego (art , w związku z art k.c.). Nie oznacza to oczywiście, że ubezpieczeni otrzymują darmową ochronę ubezpieczeniową albowiem cena ubezpieczenia jest po prostu wliczona w koszt imprezy turystycznej, za którą płaci usługobiorca (turysta). Drugą konfiguracją grupowego ubezpieczenia turystycznego jest sytuacja, w której umowę ubezpieczenia na rzecz grupy osób zawiera operator turystycz- 10 Do popularnych wśród turystów należą pakiety oferowane przez PZU S. A. oraz TUiR WARTA S.A. (np. Assistance Tourist, Wojażer, Warta Travel). Szerzej: Kruczek Z. (red.), Obsługa ruchu turystycznego. Kraków: Krakowska Szkoła Hotelarska, 2004, s Z kolei wśród posiadaczy pojazdów, dużym powodzeniem cieszą się tzw. pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych, oferowanych po atrakcyjnych cenach (OC, AC, NW kierowcy i pasażera, ASSISTANCE, dodatkowe ubezpieczenie szyb, pomocy prawnej dla kierowcy oraz zapewnienie pojazdu zastępczego). 170

11 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE ny (biuro podróży, pośrednik turystyczny lub ubezpieczeniowy, względnie agent turystyczny), działający nie w imieniu własnym lecz na zlecenie zainteresowanej grupy. Wówczas działa on nie jako strona umowy (ubezpieczający) lecz w charakterze pełnomocnika, innymi słowy zawiera ubezpieczenia poszczególnych uczestników imprezy turystycznej, działając w ich imieniu i na ich zlecenie. Wówczas stronami umowy ubezpieczenia są poszczególni uczestnicy (turyści) oraz zakład ubezpieczeń. W owym drugim wypadku nie mamy zatem do czynienia ze stosunkiem prawnym ubezpieczenia na cudzy rachunek (art. 808 k.c.), choć technicznie nadal ubezpieczenie zawierane jest zbiorowo (grupowo). Jednakowoż i tak jest najczęściej wydawane są oddzielne polisy każdemu objętemu ochroną uczestnikowi grupy. Oczywiście, uiszcza on składkę bezpośrednio ubezpieczycielowi, gdyż to on jest stroną zawierającą umowę. Sposób regulowania czy przepływu składki do ubezpieczyciela ( przez pośrednika względnie bezpośrednio) jest w tym układzie rzeczą całkowicie wtórną. Oba opisane algorytmy prawne grupowo zawieranych ubezpieczeń turystycznych, znakomicie upraszczają i ułatwiają technikę zawierania tych ubezpieczeń, pozwalając zainteresowanym uczestnikom imprezy turystycznej ominąć czasochłonne, żmudne procedury oraz zlecenie je profesjonalnemu operatorowi turystycznemu. Niestety, są też i minusy a nawet pułapki takiej techniki zawierania ubezpieczeń w formie grupowej. Polegają one na tym, że zainteresowany (ubezpieczony) ma niewielki wpływ na wybór optymalnej z jego punktu widzenia oferty danego ubezpieczenia. Często nawet nie orientuje się, poza składką i nazwą zawartego ubezpieczenia jakie są jego warunki, a w szczególności suma ubezpieczenia oraz szczegółowy zakres rzeczywistej ochrony ubezpieczeniowej. Pojęcie ubezpieczeń turystycznych związanych Analizując w uwagach wstępnych tzw. ryzyka turystyczne zamarkowaliśmy o takiej kategorii, która choć nie wiąże się stricte z uprawianiem turystyki pozostaje jednak w pewnym związku z uprawianiem turystyki. Owe niebezpieczeństwa nazwaliśmy ryzykami towarzyszącymi Analogicznie jest w przypadku uprawiania sportu obok ryzyk typowo sportowych można wyróżnić szeroką kategorię ryzyk towarzyszących tej aktywności człowieka. Np. kierowca uczestniczący w rajdzie samochodowym naraża się na ryzyko nieszczęśliwego wypadku, ryzyko uszkodzenia pojazdu a nawet śmierci. Z drugiej jednak strony kierowca taki kreuje tzw. ryzyka towarzyszące, np. uszkodzenia ciała lub mienia u osób trzecich. Zob. szeroko Kowalewski E., Teoretyczno-prawne aspekty ubezpieczenia następstw wypadków związanych z uprawianiem sportu. W: Wąsiewicz A. (red.), Ubezpieczenia w sporcie. Poznań: Wydawnictwo Prawnicze, 1996, s

12 Innymi słowy, są to ryzyka o charakterze powszechnym w tym znaczeniu, że towarzyszą każdemu, nie tylko uprawiającemu turystykę. Zatem ich związek z działalnością turystyczną może być okazjonalny czy nawet incydentalny. Nie oznacza to jednak, że mają one bagatelne znaczenie. Dobrym przykładem będzie tutaj ryzyko związane z posiadaniem i zabezpieczeniem budynku (mieszkania), w szczególności na czas nieobecności spowodowany wyjazdem turystycznym. Tak więc możemy powiedzieć, że ubezpieczenie mieszkania przez uczestnika imprezy turystycznej (zwłaszcza na czas nieobecności właściciela), aczkolwiek nie jest typowym ryzykiem turystycznym, to jednak nikt nie zaprzeczy, że może i powinno być przedmiotem troski każdego turysty, zwłaszcza pozostawiającemu swoje mieszkanie (i to bez opieki) na dłuższy czas. Innym przykładem ubezpieczenia turystycznego towarzyszącego są ubezpieczenia komunikacyjne, i to nie tylko ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. Choć trudno nazwać ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczeniami turystycznymi, to ich związek z turystyką, w przypadku turysty poruszającego się samochodem jest oczywisty. Podobny charakter ma ryzyko biernego uczestnictwa w zamachach terrorystycznych, w czasie imprezy turystycznej czy też ryzyko nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Trudno takie ryzyka nazywać turystycznymi, lecz nie można zakwestionować ich incydentalnego związku funkcjonalnego z uczestnictwem w imprezie turystycznej; każdy zapobiegliwy i rozsądny turysta powinien również takie niebezpieczeństwa mieć na uwadze i przed nimi odpowiednio się zabezpieczyć. Obowiązek ubezpieczenia w turystyce wynikający z u. u. t. Pomijając zastrzeżenia terminologiczne co do pojęcia ubezpieczenia obowiązkowego 12, zajmiemy się w tym miejscu wskazaniem ubezpieczeń, które z mocy przepisu ustawy mają obowiązek zawrzeć przedsiębiorca lub pośrednik turystyczny, względnie sam uczestnik imprezy turystycznej. Pominiemy w tutaj ubezpieczenia turystyczne tzw. towarzyszące, których obowiązek zawarcia wynika z innych aktów prawnych niż u. u. t. (na ten temat zob. punkt następny). 12 Zob. na ten temat Kowalewski E., Dylematy prawne ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń. W: Studia Iuridica Toruniensia, Tom 7, 2010, s. 12 i nast. oraz Wojno B., Koncepcja ubezpieczenia obowiązkowego w prawie polskim, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2005, nr 9-10, s oraz (w sposób chaotyczny) Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 164 oraz

13 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE Zgodnie z przepisem art.5 ust.1 u.u.t. 13, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest obowiązany posiadać: 1. Finansowe zabezpieczenie pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu w tych wypadkach, w których organizator turystyki lub pośrednik nie zapewnia takiego powrotu (np. wskutek braku środków własnych, niezależnie od przyczyny takiego braku). 2. Finansowe zabezpieczenie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego (oraz osób działających w ich imieniu) impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana. Dotyczy to również zapewnienia klientom zwrotu części wpłat za imprezę turystyczną, odpowiadającej części imprezy niezrealizowanej. Zabezpieczenie, o którym mowa może przybrać jedną z trzech wariantywnych form, a mianowicie: postać ubezpieczenia zawartego na rzecz klientów; formę bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; ustanowienie bankowego rachunku powierniczego, na który przyjmowane będą wpłaty, klientów z tytułu wszelkich opłat za imprezę turystyczną. Możliwość ta dotyczy tylko operacji z tytułu krajowych imprez turystycznych. Jak widać z powyższego, umowa ubezpieczenia jest tylko jedną z alternatywnych form zabezpieczenia finansowego wymienionych roszczeń klientów jaką zgodnie z u. u. t. musi się wykazać przedsiębiorca lub pośrednik turystyczny. 13 Ostatni autor wprowadza obok ubezpieczenia obowiązkowego nowe pojęcie ubezpieczenia przymusowego. Szczegółowe parametry wymaganych zabezpieczeń, w szczególności wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia oraz wysokości wymaganej sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, określone zostały w : Rozporządzeniu Ministra Finansów z r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. Nr 252, poz. 1690) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. Nr 238, poz. 1584). Natomiast wzory formularzy gwarancji określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z r., w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. Nr 88, poz. 499). 173

14 Można więc w tym przypadku mówić o ubezpieczeniu obowiązkowym tzw. wariantywnym 14. Obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę turystycznego wymienionych zabezpieczeń, a przewidzianych w art. 5 ust. 11 u. u. t., wynika z implementacji Dyrektywy 90/314/EEC z r. o podróżach turystycznych. Głównym przesłaniem tego rozwiązania jest zabezpieczenie konsumenckich interesów klientów, wszystkich biur podróży prowadzących działalność w zakresie tzw. turystyki organizowanej 15. Kolejnym obowiązkowym ubezpieczeniem typu turystycznego jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), uczestników imprezy turystycznej oraz kosztów leczenia za granicą (KLZ) 16. Jest to obowiązek kategoryczny, a nie wariantywny; nałożony został na organizatora turystyki. Wydaje się jednak, że wymóg przewidziany w art. 14 ust. 3 u. u. t. zostanie również spełniony kiedy ubezpieczenie, o którym w tym przepisie mowa (NW i KLZ) zawrze sam klient jako ubezpieczający. Oba te ubezpieczenia występują łącznie, często jako składnik polis pakietowych. Znajdują się w ofercie większości polskich firm ubezpieczeniowych. Mogą one różnić się przedmiotem i zakresem ubezpieczenia, sposobem pokrywania świadczeń albo wysokością odszkodowań bądź składek. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KLZ) jest ubezpieczeniem majątkowym, mającym na celu pokrycie kosztów świadczeń medycznych za granicą udzielonych poszkodowanemu (ubezpieczonemu). Obejmuje pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego, który będąc w podróży zagranicznej, znalazł się w sytuacji, w której musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Chodzi o udokumentowane (niezbędne z medycznego punktu widzenia) koszty konsultacji z lekarzem, niezbędnych operacji, badań i zabiegów, pobytu w szpitalu, zakupu niezbędnych 14 Niektórzy proponują dla takich ubezpieczeń turystycznych określenie ubezpieczenia obligatoryjne zob. Gospodarek J., dz. cyt., s Posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia jest warunkiem niezbędnym dla prowadzenia biura podróży świadczącego usługi organizacji imprezy turystycznej bądź pośrednictwa turystycznego. Organizator turystyki musi legitymować się stosownym dokumentem potwierdzającym jego posiadanie oraz utrzymanie omawianego zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia działalności. Dokument ten jest konieczny, aby biuro uzyskało wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki lub Pośredników Turystycznych. Ponadto organizator turystyki jest zobowiązany, do przedkładania marszałkowi województwa dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia, przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. 16 Ad. 14 ust. 3 u. u. t. 174

15 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE leków i środków opatrunkowych, transportu do szpitala lub przychodni, leczenia stomatologicznego oraz (w razie konieczności) koszty sprowadzenia i pobytu osoby towarzyszącej 17. Ubezpieczenie NW jest ubezpieczeniem osobowym obejmującym następstwa nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwym wypadkiem jest nagłe zdarzenie spowodowane zewnętrzną przyczyną, którego nie dało się przewidzieć, w wyniku którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł. Świadczenie zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Określony procent sumy ubezpieczenia przysługuje, jeżeli zostanie stwierdzony związek przyczynowy między wypadkiem, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, a powołany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, lekarz bądź komisja lekarska dokona oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W skład zakresu świadczeń ubezpieczyciela w przypadku zawarcia umowy omawianego ubezpieczenia wchodzą czasem dodatkowe usługi 18. Inne ubezpieczenia w turystyce bądź towarzyszące działalności turystycznej Z działalnością turystyczną ściśle związane jest korzystanie z pojazdów samochodowych, zarówno gdy idzie o turystykę organizowaną (autobusy, minibusy), jak i tę uprawianą indywidualnie (samochody osobowe, motocykle). Stąd jest oczywiste, że tzw. ubezpieczenia komunikacyjne wykazują ścisły funkcjonalny związek z turystyką, możemy więc je zaliczyć do ubezpieczeń turystycznych. Najważniejszym z tych ubezpieczeń (często, jak wspomniano wcześniej, sprzedawanym w tzw. pakiecie) jest ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Jest ono obowiązkowe zarówno w ruchu kra- 17 Ubezpieczyciel pokrywa nieuregulowane przez ubezpieczonego koszty leczenia za granicą oraz zwraca mu poniesione wydatki do wysokości sum gwarancyjnych zawartych w OWU. Jego odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu oznaczonym w polisie i karcie identyfikacyjnej jako data początkowa (zazwyczaj od chwili wyjazdu z Polski) i kończy się ostatniego dnia okresu oznaczonego w umowie, jako okres końcowy ubezpieczenia, wraz z chwilą przekroczenia granicy państwa. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego obejmuje również koszty po zakończeniu okresu ubezpieczenia określonego w umowie, jeśli wynikają one z leczenia następstw nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku powstałych w okresie ubezpieczenia (wyrok SN z dn. 10.X.2000 r. VCKN 97/00. OSNC 2001, nr 3, poz. 46). 18 Tytułem przykładu, w skład podstawowej oferty PZU Wojażer pomoc w podróży, do ubezpieczenia KLZ wchodzi pakiet ASSISTANCE obejmujący: transport medyczny do domu, transport zwłok do miejsca pochówku, pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa, zorganizowanie kontynuacji leczenia po powrocie do kraju, organizacja pomocy rehabilitacyjnej i pielęgnacyjnej, pomoc psychologa, a nawet pomoc w zakresie prowadzenia domu oraz sprawowania opieki nad zwierzętami domowymi ubezpieczonego. 175

16 jowym, jak i zagranicznym. Warunki ubezpieczenia oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej zostały szczegółowo uregulowane w przepisach art u.u.o. z r. 19 Zasady rządzące tym ubezpieczeniem zostały omówione obszernie i drobiazgowo w licznych opracowaniach komentarzowych i monograficznych 20, nie ma zatem potrzeby powtarzania w tym miejscu tych powszechnie zresztą znanych kwestii. Gdy idzie natomiast o pozostałe ubezpieczenia turystyczne oraz te, które mają charakter związanych z nią albo inaczej towarzyszących, zilustrowaliśmy je w sposób graficzny (tabele 4 6). Ich kazuistyczne opisywanie w tym artykule nie wydaje się potrzebne ani jak sądzę zbyt sensowne 21. Uwagi de lege ferenda reasumpcja rozważań W pełni przychylam się do postulatów Mirosława Nesterowicza, że obecny stan uregulowań prawnych w zakresie turystyki organizowanej 22 jest wysoce niezadowalający, by nie rzec skandaliczny. Sprawia on, że mnożą się bankructwa biur turystycznych zwłaszcza tych, które prowadzą osoby przypadkowe i nieodpowiedzialne, co przejawia się głównie w tym, że nie posiadają należytych zabezpieczeń finansowych (ubezpieczeniowych, gwarancyjnych i innych). Tracą na tym rzesze konsumentów, którzy bardzo często nie mogą skutecznie wyegzekwować swoich roszczeń, powstałych w związku z działalnością nieuczciwych i nierzetelnych biur podróży i pośredników turystycznych. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest niewłaściwa regulacja prawna, w szczególności zawarta w u. u. t., którą należy jak najszybciej poprawić, a najlepiej zastąpić nową regulacją. Aby skutecznie zabezpieczyć interesy osób korzystających z usług turystycznych oferowanych przez nasz przemysł turystyczny, należy: 1. Przywrócić zasadę koncesjonowania działalności przedsiębiorców turystycznych, z jednoczesnym wymogiem wpisu do centralnego rejestru 19 Dz.U. Nr 124, poz z późn. zm. 20 Zamiast wielu zob. Ludwichowska K., Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe. Toruń: TNOiK Dom Organizatora, 2007 oraz Nesterowicz M., dz. cyt., s W tej kwestii są dostępne liczne broszury, poradniki i opracowania innego autoramentu, które mogą dostarczyć odpowiednich informacji każdemu zainteresowanemu, w szczególności turyście. Jako przykład, można przywołać cytowany już autorstwa Daszewskiego A., Dąbrowskiej A. i Wróblewskiego T., Turystyczny Poradnik Ubezpieczeniowy. Bydgoszcz-Warszawa: Branta, Nesterowicz M., Prawo powinno lepiej chronić klientów biur podróży, Rzeczpospolita z r. (Prawo) oraz Wójcik K., Wakacje będą droższe, lecz bezpieczniejsze, Rzeczpospolita z r. (Prawo co dnia). 176

17 UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE oraz wpłaceniem (zdeponowaniem) na wyznaczony rachunek bankowy odpowiednio wysokiej kaucji pieniężnej. 2. Wprowadzić obligatoryjną przynależność tych podmiotów do zrzeszenia lub związku (np. Polskiej Izby Turystyki, dalej jako: PIT) oraz wyposażyć je (najlepiej PIT) w rygorystyczne prerogatywy nadzorcze, kontrolne i monitorujące. 3. Wprowadzić w trybie natychmiastowym obowiązkowe ubezpieczenie OC (obejmujące pełny zakres odpowiedzialności odszkodowawczej) dla wszystkich kategorii przedsiębiorców (także agentów i pośredników turystycznych) i to na odpowiednio wysokie sumy gwarancyjne. 4. Zrygoryzować i uprościć funkcjonujące do tej pory ubezpieczenia obowiązkowe (NW i KL), wraz z ustawowym zakazem odpowiednich ograniczeń i wyłączeń ochrony. 5. Wprowadzić bezwzględny wymóg posiadania przez przedsiębiorcę turystycznego, bankowego rachunku powierniczego dla przyjmowania wszelkich wpłat klientów, dokonywanych przed rozpoczęciem imprezy turystycznej (a być może aż do czasu jej zakończenia i rozliczenia). 6. Zrezygnować z tzw. alternatywnych zabezpieczeń finansowych przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. u. t. (co do pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej oraz zwrotu klientom wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną). W to miejsce należałoby wprowadzić posiadanie zabezpieczenia w postaci gwarancji bezwarunkowej (nieodwołalnej), na pierwsze żądanie i to na znaczące kwoty, których minimalna wysokość (zależna od obrotu przedsiębiorstwa turystycznego) powinna być ustalona ustawowo (!). Gwarancja winna obejmować każdy przypadek niewywiązania się przedsiębiorcy turystycznego z przyjętych na siebie zobowiązań z tego tytułu (także niezawiniony przez przedsiębiorcę turystycznego). Na koniec należałoby też postulować uproszczenie skomplikowanej i zgoła sofistycznej procedury uruchamiania owych zabezpieczeń (gwarancji) z udziałem takich podmiotów jak wojewoda, marszałek województwa czy inne organy i urzędy, co jak pokazuje dotychczasowa praktyka nie jest ani efektywne ani zbyt zrozumiałe dla poszkodowanych klientów. 177

18 Tab. 7 Wykaz skrótów. AC ASSISTANCE CONCIERGE DYREKTYWA 90/314/EEC EKUZ auto-casco (w kontekście: ubezpieczenie pojazdu samochodowego od uszkodzeń i innych zdarzeń losowych); ubezpieczenie zapewniające pomoc techniczną, informacyjną, prawną i medyczną osobie ubezpieczonej; z reguły adresowane dla ubezpieczonego kierowcy (w kontekście: ubezpieczenia ASSISTANCE); ubezpieczenie zapewniające świadczenie pomocowe osobie ubezpieczonej, z reguły niepieniężne i o różnym charakterze (w kontekście: ubezpieczenia CONCIERGE); Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 13 czerwca 1990 r. o podróżach turystycznych (Dz. Urz. UE L z , s. 59); Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawniająca osobę przebywającą czasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA, niż kraj ojczysty do wszystkich świadczeń zdrowotnych, które w ramach systemu zabezpieczenia społeczno-zdrowotnego przysługują obywatelom kraju pobytu; K.C. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); KLZ koszty leczenia za granicą (w kontekście: ubezpieczenia kosztów leczenia); K.M. ustawa z dnia 18 września 2001r. Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz z późn. zm.); NW nieszczęśliwe wypadki (w kontekście: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków); OC odpowiedzialność cywilna (w kontekście: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej); OWU ogólne warunki ubezpieczeń; PR. LOTN. ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 112 z późn. zm.); U.DZ.U. ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz z późn. zm.); U.U.O. ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz z późn. zm.); U.U.T. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz z późn. zm.) 178

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych Polska Izba Ubezpieczeń Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem] Redaktor naukowy: Eugeniusz Kowalewski 1 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem]

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS PiZS 5_2014.qxd 2014-05-14 17:39 Page 1 Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ILONA KWIECIEŃ. Wprowadzenie. Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka

ILONA KWIECIEŃ. Wprowadzenie. Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka ILONA KWIECIEŃ Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 1 Rodzaje umów ubezpieczenia... 1 3. Zakres terytorialny ochrony... 2

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER ustalone uchwałą nr UZ/148/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne............

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo