ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK Termin szkolenia: 22 lutego 2010 roku, Cena szkolenia Wartość dofinansowania Wartość szkolenia (wkład prywatny) (wysokość pomocy publicznej) MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 69,38 zł. 277,51 zł. 346,89 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 104,07 zł. 242,82 zł. 346,89 zł. PROGRAM SZKOLENIA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych z tytułu: świadczeń w naturze lub ekwiwalentów, świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika, innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, wypłat pieniężnych. 1. Zwolnienia podatkowe związane z przychodami z pracy w tym ZFŚS. 2. Ustalanie podstawy opodatkowania. 3. Koszty uzyskania przychodów. 4. Tryb poboru, terminy płatności zaliczek i sporządzanie deklaracji. II. Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów od byłych zakładów pracy. III. Opodatkowanie przychodów z samodzielnie wykonywanej działalności: z umów zlecania, o dzieło, rad nadzorczych: koszty uzyskania przychodów, zwolnienia podatkowe przychodów. IV. Opodatkowanie przychodów z praw autorskich i praw majątkowych: ustalanie kosztów uzyskania przychodów, pobór zaliczek i sporządzanie deklaracji Przerwa obiadowa V. Omówienie przychodów osiąganych z innych źródeł i zasady ich opodatkowania. VI. Opodatkowane przychodów rezydentów i nierezydentów w Polsce. VII. Odpowiedzialność płatników w świetle przepisów ustawy o Ordynacji podatkowej. VIII. Roczne obliczanie podatku za 2009 rok. 1. Sporządzanie dla podatników imiennych informacji PIT-11 i IFT-1/IFT1. 2. Omówienie przychodów z innych źródeł i zasady ich opodatkowania oraz sporządzania inf. PIT-8C. 3. Roczne obliczenie podatku dochodowego PIT Sporządzanie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR. IX. Konsultacje w indywidualnych sprawach płatników i podatników Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

2 WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE ZASADY, USTALANIE, SPORZĄDZANIE Termin szkolenia: 08 marca 2010 roku, Cena szkolenia Wartość dofinansowania Wartość szkolenia (wkład prywatny) (wysokość pomocy publicznej) MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 69,38 zł. 277,51 zł. 346,89 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 104,07 zł. 242,82 zł. 346,89 zł. PROGRAM SZKOLENIA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I. Nowości w 2010 roku. 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2010 roku. 2. Kwota wolna od potrąceń w 2010 roku. 3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zmiany od r. i r. 4. Praktyki absolwenckie nowe regulacje. 5. Składka wypadkowa w 2010 roku. 6. Ustawa antykryzysowa. II. Technika naliczania wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, umowa ryczałtowa, inne. III. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia. 1. Wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru. 2. Wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju. 3. Dodatek wyrównawczy. 4. Odprawy. Odszkodowania. IV. Fakultatywne składniki wynagrodzenia. Premia a nagroda. V. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 1. Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. 2. Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru urlopu wypoczynkowego. 3. Wpływ przerw w wykonywaniu pracy na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. 4. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. 5. Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 6. Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 7. Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego oraz za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. VI. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę. 1. Granice dokonywania potrąceń. 2. Kwota wolna od potrąceń. 3. Potrącenia z zasiłków. Potrącenia z umów cywilnoprawnych. VII. Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku niezdolnością do pracy. 1. Wynagrodzenie za czas choroby.

3 2. Zasiłek chorobowy. 3. Ustalanie prawa i wysokość zasiłku. 4. Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku. 5. Dostarczenie zwolnienia lekarskiego po terminie i obniżenie zasiłku chorobowego o 25%. 6. Kody stosowane w orzeczeniach o czasowej niezdolności do pracy. 7. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. 8. Składnik stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. 9. Wynagrodzenie za czas przestoju w podstawie wymiaru zasiłku. 10. Wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku. 11. Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zlecenia w podstawie wymiaru zasiłku. 12. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku. 13. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. 14. Rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po uznaniu, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy. 15. Świadczenie rehabilitacyjne. 16. Zasiłek wyrównawczy. Zasiłek opiekuńczy Przerwa obiadowa VIII. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. 1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. 2. Wynagrodzenie normalne i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 3. Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta. 4. Rozliczanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy. 5. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. IX. Szczególne sposoby ustalania wynagrodzenia. 1. Zmniejszanie wynagrodzenia za pracę podczas choroby pracownika i innych nieobecności. X. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. 2. Przychody zwolnione od składek. 3. Świadczenia na rzecz pracowników. 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne. 5. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. XI. Zaliczka na podatek dochodowy. 1. Obowiązki płatnika. 2. Przedmiot opodatkowania, dochód, źródła przychodów definicje. 3. Sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. 4. Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek ulga podatkowa. 5. Koszty uzyskania przychodów. 6. Koszty uzyskania przychodów autorskie. 7. Świadczenia na rzecz pracowników. 8. Zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych i świadczeń w naturze. XII. Przychody zwolnione od podatku i składek. XIII. Przykładowa lista płac. XIV. Umowa zlecenia i umowa o dzieło.

4 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne. 3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 4. Zaliczka na podatek dochodowy. Prosimy o przyniesienie na szkolenie kalkulatorów. XV. Konsultacje w indywidualnych sprawach płatników i podatników Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

5 PRAWO PRACY I CZAS PRACY Termin szkolenia: kwietnia 2010 roku, Cena szkolenia (wkład prywatny) Wartość dofinansowania (wysokość pomocy publicznej) Wartość szkolenia MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 124,53 zł. 498,11 zł. 622,64 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 186,79 zł. 435,85 zł. 622,64 zł. PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy dotyczące nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę 1. Nowa regulacja dotycząca długości trwania umowy na czas określony. 2. Definicja kolejnej umowy o pracę na czas określony. 3. Nowa regulacja dotycząca łącznego trwania umów o pracę na czas określony. 4. Stosowanie nowej regulacji do umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy z dnia r. 5. Stosowanie art Kodeksu pracy do umów o pracę na czas określony trwających w dniu 1 stycznia 2012 roku. Nawiązanie stosunku pracy 1. Wybór prawnej podstawy świadczenia pracy ( umowa o pracę, umowy cywilnoprawne). 2. Obowiązki poprzedzające zawarcie umowy o pracę: a) uzyskiwanie danych od osoby ubiegającej się o pracę (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie), b) kierowanie na badania wstępne. 3. Zawieranie umowy o pracę: a) określanie stron umowy o pracę, b) minimalna treść umowy o pracę pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. 4. Potwierdzanie zawarcia umowy o pracę. 5. Sporządzanie informacji przewidzianych w art Kodeksu pracy. 6. Sporządzanie oświadczeń pracownika związanych z uprawnieniami rodzicielskimi. 7. Umowa o zakazie konkurencji. 8. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika: a) dokumentacja pracownicza, b) szkolenia bhp, c) zawiadamianie urzędu pracy. 9. Zawieranie umów o szkolenie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia r. K 28/ Przerwa obiadowa Zmiana treści umowy o pracę 1. Zmiana rodzaju umowy o pracę lub treści umowy o pracę na drodze porozumienia zmieniającego. 2. Wypowiedzenie zmieniające. 3. Zmiana pracodawcy w trybie art Kodeksu pracy. 4. Czasowe polecenie pracy innej niż określona w umowie o pracę. Ustanie stosunku pracy 1. Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę. 2. Wypowiadanie umów o pracę najnowszego rozwiązywanie umów najnowszego pracę

6 w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, dokumentów tym: a) najnowsze orzecznictwo dotyczące zakazu wypowiadania umowy dokumentów pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, b) orzecznictwo dotyczące konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy dokumentów pracę, c) orzecznictwo dotyczące rozwiązywania umowy pracowników pracę na podstawie art. 53 Kodeksu pracy, d) roszczenia pracowników po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia r., SK 18/ Pytania i odpowiedzi Zakończenie szkolenia PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ II REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Czas pracy po najnowszych zmianach I. Najnowsze zmiany w regulacji czasu pracy 1. Termin obowiązywania regulacji wprowadzonej ustawą z dnia r.. 2. Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy: a) sposób wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego, b) system równoważnego czasu pracy związany z przedłużonym okresem rozliczeniowym, c) harmonogramy pracy, d) okresy odpoczynku, e) wynagrodzenie za pracę. 3. Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez pracodawcę: a) sposób wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego, b) zawieszenie stosowania definicji doby rozliczeniowej, c) okresy odpoczynku. 4. Indywidualny rozkład czasu pracy ustalany na wniosek pracownika: a) pracownicy uprawnieni do złożenia wniosku, b) zawieszenie stosowania definicji doby rozliczeniowej. 5. Obniżenie wymiaru czasu pracy: a) sposób wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego, b) maksymalny okres obniżenia wymiaru czasu pracy, c) maksymalny wymiar obniżenia wymiaru czasu pracy, d) obniżenie wynagrodzenia Przerwa obiadowa II. Czas pracy w Kodeksie pracy 1. Definicja czasu pracy, pracy zmianowej, doby rozliczeniowej oraz tygodnia. 2. Określenie osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. 3. Normy czasu pracy. 4. Wymiar czasu pracy. 5. Łączny tygodniowy wymiar czasu pracy. 6. Ustalanie normatywnego czasu pracy oraz wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym. 7. Okresy odpoczynku: dobowego, tygodniowego, w trakcie dniówki roboczej. 8. Systemy czasu pracy: a) równoważnego czas pracy, b) przerywanego czas pracy, c) zadaniowego czas pracy, d) skróconego tygodnia pracy, e) pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

7 9. Praca w godzinach nadliczbowych. 10. Praca w porze nocnej. 11. Praca w niedziele i święta. 12. Czas pracy kadry kierowniczej. 13. Dyżur pracowniczy. 14. Tworzenie grafików pracy. 15. Ewidencja czasu pracy. 16. Dyskusja i konsultacje Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

8 SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁKI W RAZIE CHOROBY MACIERZYŃSTWA, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE AKTUALNE ZMIANY Termin szkolenia: maja 2010 roku, Cena szkolenia Wartość dofinansowania Wartość szkolenia (wkład prywatny) (wysokość pomocy publicznej) MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 121,19 484,78 605,97 Średnie przedsiębiorstwa 30% 181,79 424,18 605,97 PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Prawo do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa: a) wynagrodzenie chorobowe okres wypłaty uzależniony od wieku pracownika, wysokość, brak prawa, wliczanie lub nie wliczanie okresów niezdolności do okresu przez który przysługuje wynagrodzenie, b) zasiłek chorobowy- okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, kiedy prawo do zasiłku przysługuje bez okresu wyczekiwania, zasady wystawiania i kontrola zwolnień lekarskich, liczenie okresu zasiłkowego (jak postępować w razie braku kodu A), wysokość zasiłku, w jakich przypadkach zasiłek nie przysługuje, wliczanie lub nie wliczanie okresu pozbawienia zasiłku do okresu zasiłkowego, obniżanie wysokości zasiłku, kiedy sankcji obniżenia nie stosuje się, c) świadczenie rehabilitacyjne kiedy jest przyznawane, zasady ubiegania się o świadczenie, wysokość, przypadki, w których nie przysługuje, d) zasiłek macierzyński wymiary urlopu z tytułu urodzenia i przyjęcia dziecka na wychowanie, możliwości przerwania i skrócenia urlopu macierzyńskiego, kiedy z zasiłku macierzyńskiego może korzystać ojciec dziecka, zmiany od 1 stycznia 2010 r.: możliwość i warunki korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, czy z dodatkowego urlopu może korzystać ojciec dziecka i w jakich przypadkach, dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu dodatkowego, możliwość podejmowania pracy w czasie urlopu dodatkowego, zmniejszanie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu dodatkowego, urlop ojcowski i zasiłek dla ojca, e) zasiłek opiekuńczy kiedy przysługuje, okres wypłaty, przyznawanie zasiłku w razie pracy zmianowej rodziców, dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca na nowonarodzone dziecko za okres pobytu matki dziecka w szpitalu, dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla innego członka rodziny. 2. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom: a) okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana, b) niezdolność w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia, c) uzupełniania wynagrodzenia miesięcznego stałego i zmiennego, w tym w razie przekroczenia pułapu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w razie otrzymywania wynagrodzenia urlopowego, d) wliczanie lub nie wliczanie składników wynagrodzenia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i w świetle ustawy z dnia r., która weszła w życie od 12 listopada 2009, e) wliczania do podstawy wymiaru wynagrodzenia z umów zlecenia zawartych z własnymi

9 pracownikami, f) uwzględniania składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych, g) wyłączania z podstawy wymiaru niektórych składników wynagrodzenia, ponowne ustalanie podstawy wymiaru Przerwa obiadowa Dokumenty do wypłaty zasiłków, przekazywanie wypłaty zasiłku do oddziału ZUS (np. po ustaniu zatrudnienia) w tym problemy w wypełnianiu formularza ZUS Z Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego - prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, wysokość, podstawa wymiaru świadczeń Zakończenie szkolenia PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ II REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Ubezpieczenia społeczne: a) ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców, b) dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenie chorobowe, w tym zmiana zasad kontynuowania ubezpieczeń, c) rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń i ustalanie tytułu do opłacania obowiązkowych składek, d) ubezpieczenia społeczne dorabiających emerytów i rencistów, e) opłacanie i finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, f) zasady podlegania ubezpieczeniom przedsiębiorców zawieszanie działalności gospodarczej, g) zasady podlegania ubezpieczeniom osób pobierających zasiłki macierzyńskie oraz przebywających na urlopach wychowawczych, h) umorzenie składek dla osób, które prowadziły działalność w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego i urlopu wychowawczego. 2. Ubezpieczenie zdrowotne: a) podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, b) zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych i członków rodziny, c) wysokość i finansowanie składki zdrowotnej. 3. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe: a) podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, w tym zmiana od 1 stycznia 2010 r., b) zasady różnicowania składki, c) informacje ZUS IWA Przerwa obiadowa Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek: a) sporządzanie dokumentów za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie, b) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność, zmiana zasad ustalania podstawy do składek na ubezpieczenia społeczne prowadzących pozarolniczą działalność i osób współpracujących, c) ograniczenie górnej rocznej podstawy wymiaru składek, korygowanie dokumentów w przypadku przekroczenia 30-krotności, d) składki na Fundusz Pracy i FGŚP, w tym zmiany w opłacaniu składek które weszły od 1 stycznia 2009 r. i od 1 lipca 2009 r., e) zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, f) zmiany w drukach od 1 stycznia 2010 r., g) składka na Fundusz Emerytur Pomostowych od 1 stycznia 2010 r. 5. Dyskusja i konsultacje Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

10 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE KSZTAŁTOWANIE POSTAW Termin szkolenia: 16 kwietnia 2010 roku, Cena szkolenia Wartość dofinansowania Wartość szkolenia (wkład prywatny) (wysokość pomocy publicznej) MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 62,07 248,29 310,36 Średnie przedsiębiorstwa 30% 93,11 217,25 310,36 PROGRAM SZKOLENIA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Cel warsztatów: Zaznajomienie uczestników warsztatów z psychologicznymi regułami i technikami kształtowania postaw warunkujących poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy oraz jej wysoką efektywność. Korzyści dla uczestników: a) Zapoznanie się z rzetelną i praktyczną wiedzą psychologiczną ważną w codziennej pracy zawodowej, b) Przećwiczenie wybranych, łatwych do samodzielnego zastosowania technik psychologicznych ukierunkowanych na wspieranie poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz jej efektywności. Szczegółowy program: 1. Czym są postawy? 2. Jakie jest znaczenie postaw dla poczucia satysfakcji z pracy oraz jej efektywności? 3. W jaki sposób można kształtować pożądane postawy? 4. Jak zadbać o poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy? 5. Jak zwiększyć własną efektywność w pracy? Przerwa obiadowa Jak radzić sobie ze stresem w pracy? 7. Jak zwiększyć własną odporność na stres i presję otoczenia? 8. Jak komunikować się ze współpracownikami? 9. Jak rozwiązywać konflikty ze współpracownikami? Techniki pracy: a) prezentacja wiedzy i demonstracja wybranych technik, b) dyskusja grupowa, c) sesja pytań i odpowiedzi, d) ćwiczenia praktyczne (indywidualne oraz w parach i podgrupach) Zakończenie szkolenia

11 MS EXCEL W PRACY KADROWCA Termin szkolenia: 10 maja 2010 roku, Cena szkolenia Wartość dofinansowania Wartość szkolenia (wkład prywatny) (wysokość pomocy publicznej) MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 82,07 328,29 410,36 Średnie przedsiębiorstwa 30% 123,11 287,25 410,36 PROGRAM SZKOLENIA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Przypomnienie ogólnych informacji dotyczących Excela: a) budowa arkusza, pasku narzędzi, interface, b) drukowanie, konwertowanie do formatu PDF, c) edycja i formatowanie komórek, formatowanie arkusza, ukrywanie komórek i wierszy, ukrywanie arkusza. 2. Formuły: a) wprowadzanie formuł do komórek arkusza, b) biblioteka wbudowanych funkcji. 3. Operacje na danych: a) sortowanie, b) filtrowanie, c) wyszukiwanie, d) oznaczanie powtórzonych wpisów. 4. Importowanie danych: a) importowanie z plików TXT, CSV, b) pobieranie danych z innych plików Excela, c) pobieranie danych poprzez ODBC z programów zewnętrznych (np. z systemów FK i kadrowo-płacowych). 5. Graficzna prezentacja danych: a) tworzenie wykresu, b) rodzaje wykresów Przerwa obiadowa Przykładowe zastosowania: a) kredyty i odsetki, b) karta środka trwałego: odpisy amortyzacyjne, c) ocena projektów inwestycyjnych: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, d) obliczanie odsetek za zwłokę, e) fakturowanie, lub f) rozliczanie wynagrodzenia pracownika (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt menedżerski), g) analiza kosztów pracy w zależności od rodzaju umowy z pracownikiem (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt menedżerski). 7. Automatyzacja pracy: a) posługiwanie się makrami, b) elementy sterujące (listy rozwijane, przyciski, itp.). 8. Indywidualne konsultacje Zakończenie szkolenia

ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 i 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK

ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 i 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 i 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK Termin szkolenia: 11 stycznia 2010 roku, Wartość szkolenia MIKRO i Małe

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 ROKU

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 ROKU OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 ROKU Termin szkolenia: 23 października 2009 roku, Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Hotel Polonia Palast, ul. ul. Narutowicza 38 wykłady odbywają

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych:

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych: ODW - Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów Kod szkolenia: 1122017 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce Kod szkolenia: 569117 Miejsce: Gdynia, Hotel Nadmorski**** Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Blok: prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 3 SPIS TREŚCI I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych... str. 8 1.1. Osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi... str. 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I ZASIŁKI OD TEORII DO PRAKTYKI JAK INTERPRETOWAĆ PRZEPISY SKŁADKI NA ZUS - ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 30 KWIETNIA 2018 ROKU PO WPROWADZENIU PRZEPISÓW USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I ZASIŁKI OD TEORII DO PRAKTYKI JAK INTERPRETOWAĆ PRZEPISY SKŁADKI NA ZUS - ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 30 KWIETNIA 2018 ROKU PO WPROWADZENIU PRZEPISÓW USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych Kod szkolenia: 362114 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2850.00 zł Program I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XVIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY

ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY Termin szkolenia: 06 stycznia 2010 roku, MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 57,08 zł. 228,31 zł. 285,39 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 85,62 zł. 199,77 zł. 285,39

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

KURS KADROWO PŁACOWY Specjalista ds. rozliczeń kadrowo-płacowych 3 spotkania

KURS KADROWO PŁACOWY Specjalista ds. rozliczeń kadrowo-płacowych 3 spotkania PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 17.04.2019 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY Specjalista ds. rozliczeń kadrowo-płacowych 3 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r.

Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r. Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych. Najważniejsze zmiany w 2016/2017r. Kod szkolenia: 839416 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia: 800.00 zł Program Dzień I : ZMIANY W PRAWIE PRACY

Bardziej szczegółowo

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy Kod szkolenia: 323414 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 556016 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z w 2017

Płace od A do Z w 2017 Monika Cieślak Płace od A do Z w 2017 Stan prawny: 15 stycznia 2017 r. Wstęp Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i Doradztwo PROGRESSIO. 44-100 Gliwice ul. Kosów 4 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU KADROWO - PŁACOWEGO

Szkolenia i Doradztwo PROGRESSIO. 44-100 Gliwice ul. Kosów 4 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU KADROWO - PŁACOWEGO PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU KADROWO - PŁACOWEGO I KSZTATOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy 1.1. Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz konsekwencje prawne ryzykownych"

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 362114 Temat: ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych 11 Październik - 7 Grudzień Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań.

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 103513 Temat: odw Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK. Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych 12 Październik - 15 Grudzień Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 582517 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 1400.00

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 320014 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 1066317 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 651818 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 363016 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 989916 Temat: Kompendium prawa pracy - Omówienie zmian w prawie pracy na 2016 / 2017 rok - warsztaty dwudniowe 9-16 Styczeń Zawiercie, Hotel Zawiercie, Kod

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...8 Wstęp Źródła prawa pracy...13

Spis treści. Wykaz skrótów...8 Wstęp Źródła prawa pracy...13 Spis treści Wykaz skrótów...8 Wstęp...11 1. Źródła prawa pracy...13 1.1 Przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz zakładowe prawo pracy...13 1.2 Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego...16 1.3 Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry i Płace - wersja elearningowa

Kurs Kadry i Płace - wersja elearningowa Kurs Kadry i Płace - wersja elearningowa Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 29.04.2014 Data zakończenia: 28.06.2014 Ilość godzin: 0 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace (piątek, 14 czerwiec 2013) -

Kadry i płace (piątek, 14 czerwiec 2013) - Kadry i płace (piątek, 14 czerwiec 2013) - 2 Kadry i płace w prawie oraz praktyce - NOWOŚĆ! Czas trwania: 182 godziny (2 semestry) Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 26-27.10.2013 - wrzesień 2014 Katowice

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2.

CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2. CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2. Obowiązki pracodawców 3. Zasady finansowania składek 4. Podstawa wymiaru

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW SYMFONIA I PŁATNIK

ZINTEGROWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW SYMFONIA I PŁATNIK ZINTEGROWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW SYMFONIA I PŁATNIK I PRAWO PRACY OD PODSTAW 1. Zagadnienia ogólne 1.1. Źródła prawa pracy 1.2. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik,

Bardziej szczegółowo