REGULAMIN PROMOCJI G4 GARAGE SP. Z O.O. 1 ORGANIZATOR SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI G4 GARAGE SP. Z O.O. 1 ORGANIZATOR SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI G4 GARAGE SP. Z O.O. 1 ORGANIZATOR SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest G4 Garage Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Półłanki 62 A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy pod numerem , posiadająca NIP: , o wysokości kapitału zakładowego: zł, zwana dalej G4 Garage Sp. z o.o. 2. Sprzedaż premiowa będzie prowadzona pod nazwą "Promocja produktów TOTAL, ELF i BORYGO" (zwana dalej Sprzedażą Premiową"). 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji. 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Sprzedaż premiowa trwa od dnia do dnia r. 4. Definicje: a) Sprzedaż premiowa - akcja przeprowadzana przez G4 Garage Sp. z o.o., której celem jest premiowanie zakupu produktów z Grupy asortymentowej, znajdujących się w ofercie G4 Garage Sp. z o.o. b) Sieć G4 Garage Sp. z o.o. - sieć sprzedaży zorganizowana przez G4 Garage Sp. z o.o. oraz filie i odziały G4 Garage Sp. z o.o. c) Uczestnik - każdy kontrahent krajowy zarejestrowany w sieci sprzedaży G4 Garage Sp. z o.o., prowadzący działalność gospodarczą i nabywający produkty z Grupy asortymentowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. d) Grupa asortymentowa - zbiór produktów należących do olejów z grupy ELF i TOTAL (I grupa towarowa) oraz BORYGO (II grupa towarowa), znajdujących się w ofercie sprzedażowej firmy G4 Garage Sp. z o.o.

2 3 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 1. Uczestnikiem sprzedaży premiowej może być kontrahent który: a) złoży w okresie trwania sprzedaży premiowej zamówienia na produkty z grupy asortymentowej w Sieci G4 Garage Sp. z o.o. b) zapłaci wszystkie należności za złożone zamówienia w ustalonych terminach. 2. Nieterminowe płatności za zakupy produktów z Grupy asortymentowej Sprzedaży Premiowej lub przeterminowane należności wobec Organizatora Sprzedaży Premiowej, powodują wykluczenie Uczestnika z udziału w Sprzedaży Premiowej. 4 ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1. Celem sprzedaży premiowej jest premiowanie zakupu produktów z Grupy asortymentowej sprzedaży premiowej, znajdujących się w ofercie G4 Garage Sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Asortyment sprzedaży premiowej obejmuje produkty z Grupy asortymentowej, zakupione w sieci G4 Garage Sp. z o.o. 3. Organizator powoła Komisję Sprzedaży Premiowej. W skład Komisji wejdą dwie osoby reprezentujące Organizatora. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Promocji. Do jej obowiązków należy między innymi rozpatrywanie reklamacji. 4. Komisja Sprzedaży Premiowej nadzoruje zgodność wyłonienia zwycięzców zgodnie z niniejszym Regulaminem. 5. Prace Komisji Konkursowej są niejawne. 5 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 1. Nagrodami sprzedaży premiowej są: a) nagroda główna - samochód osobowy Ford Fiesta Ambiente rocznik 2015, którego szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu; b) nagrody dodatkowe - dwa vouchery na wycieczkę 4 - dniową do Dubaju w miesiącu październiku 2015 r., której szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku nr 2.

3 2. Nagrodę główną otrzyma uczestnik, który w okresie trwania promocji sprzedaży premiowej, określonym w 2 ust. 3, dokona zakupów towarów z Grupy asortymentowej i wypracuje największy procentowy przyrost wartości zakupów, na zasadach określonych w ust. 3-5 poniżej oraz poinformuje Organizatora o woli zakupu nagrody po cenie promocyjnej określonej w ust. 7, w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o nagrodzie, o którym mowa w ust. 8 zdanie drugie. Nagrody dodatkowe otrzymają uczestnicy, którzy wypracowali odpowiednio drugi i trzeci pod kątem wielkości procentowy przyrost wartości zakupów oraz poinformują Organizatora o woli zakupu nagrody po cenie promocyjnej określonej w ust. 7, w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o nagrodzie, o którym mowa w ust. 8 zdanie drugie. Informację o woli zakupu nagrody należy wysłać na adres mailowy Organizatora: wskazując w tytule maila: "Promocja produktów TOTAL, ELF i BORYGO". 3. W przypadku, gdy dwaj Uczestnicy wypracują ten sam przyrost wówczas nagroda przypada temu, który wypracował przyrost jako pierwszy. 4. Procentowy przyrost wartości zakupów stanowi sumę wygenerowanego przyrostu zakupów asortymentu z I grupy towarowej oraz z II grupy towarowej w okresie trwania promocji, przy zastrzeżeniu braku obowiązku dokonywania zakupów z obu grup towarowych. Procentowy przyrost w okresie trwania promocji będzie wyliczany z uwzględnieniem zakupów asortymentu z I grupy towarowej oraz z II grupy towarowej w okresie r. do r. w odniesieniu do kontrahentów dokonujących zakupów produktów z Grupy asortymentowej w powyższym okresie, z uwzględnieniem postanowień ust. 5 poniżej. 5. Procentowy przyrost wartości zakupów naliczany będzie przy uwzględnieniu minimalnego progu zakupowego, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, przy założeniu, iż uczestnicy którzy: a) przekroczyli minimalny próg zakupowy w 2014 r. będą mieli naliczany przyrost od kwoty rzeczywiście dokonanych zakupów; b) nie przekroczyli minimalnego progu zakupowego w 2014 r. będą mieli naliczany przyrost od kwoty minimalnego progu zakupowego; c) nie dokonywali zakupów w roku 2014 będą mieli naliczany przyrost od minimalnego progu zakupowego. 6. Minimalne progi zakupowe ustanawia się na poziomie: a) dla I grupy towarowej zł netto; b) dla II grupy towarowej zł netto. 7. Uczestnik, który zdobył największy procentowy przyrost wartości zakupów, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, nabywa prawo do zakupu nagrody głównej po cenie promocyjnej 10 zł netto + VAT, natomiast Uczestnicy, którzy zdobyli kolejne największe procentowe przyrosty wartości zakupów, zgodnie z ust. 2-5 powyżej, nabywają prawo do zakupu jednej nagrody dodatkowej po cenie promocyjnej 1 zł netto + VAT. Zwycięzcy nabywają nagrody od Organizatora na podstawie faktury VAT. 8. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w terminie do roku. Zwycięzcy zostaną zawiadomieni przez Organizatora listem poleconym na adres wskazany przez Uczestników w zakupowych fakturach VAT.

4 9. Zwycięzcy zobowiązani są zapłacić Organizatorowi należności wynikające z faktury VAT, o której mowa w ust. 7 powyżej, w terminie 14 dni od jej wystawienia. 10. Nagrody zostaną wydane uczestnikom, tj.: a) nagroda główna w terminie 30 dni od zakończenia sprzedaży premiowej, tj. do dnia roku. b) nagrody dodatkowe zostaną wydane w terminie do 30 dni od zakończenia sprzedaży premiowej, tj. do dnia roku. 11. Nagrody będą wydane w siedzibie Organizatora. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn od Organizatora niezależnych, a w szczególności z powodu zmiany adresu przez uczestnika, o której nie poinformował Organizatora. 13. Uczestnikowi, który nabył prawo do nagrody lub otrzymał nagrodę, nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 6 REKLAMACJE I ROSZCZENIA 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. 2. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w trybie korespondencji przesłanej listem poleconym na adres Organizatora Sprzedaży Premiowej z dopiskiem "Promocja produktów TOTAL, ELF i BORYGO. 3. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i zawierać firmę i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji. 4. Organizator Sprzedaży Premiowej rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania, przy czym okres ten może zostać wydłużony, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator Sprzedaży Premiowej prześle odpowiedź listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika. 6. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator Sprzedaży Premiowej wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych, oraz zakres tego uzupełnienia. Brak uzupełnienia reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. 7. Decyzja Organizatora Sprzedaży Premiowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA Wszelka odpowiedzialność Organizatora Sprzedaży Premiowej wobec Uczestników z tytułu Sprzedaży Premiowej w każdym przypadku nie może przekroczyć wysokości ceny promocyjnej wskazanej 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Treść Regulaminu w okresie trwania Sprzedaży Premiowej będzie opublikowana na stronie internetowej 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej 4. Organizator zastrzega możliwość odstąpienie od Sprzedaży Premiowej, podając odpowiednią informację na stronie internetowej Załączniki nr 1 Załączniki nr 2

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin To nasz czas - urodzinowy program dla Klientów ORLEN GAZ

Regulamin To nasz czas - urodzinowy program dla Klientów ORLEN GAZ Regulamin To nasz czas - urodzinowy program dla Klientów ORLEN GAZ 1. Definicje O ile w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Uczestniku Programu oznacza to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo