Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia"

Transkrypt

1 jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma studiów Stacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez Magister absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna 300 dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 10 Obszar/y kształcenia Obszar nauk społecznych Dziedzina nauki i dyscyplina Dziedziny: nauki społeczne naukowa Dyscyplina: Ogólne cele kształcenia oraz Kontynuacja kształcenia: studia III-go stopnia możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów Zasady rekrutacji Określa bieżąca uchwała rekrutacyjna Wymiar, zasady i forma odbywania Praktyki odbywają się w: placówkach służby zdrowia Praktyk (szpitale, poradnie zdrowia psychicznego), sądach, domach dziecka, izbach zatrzymań, placówkach penitencjarnych, instytucjach biznesowych (banki, fundacje), ośrodkach szkolenia i doboru personalnego, szkołach, przedszkolach, domach dziecka, ośrodkach terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, poradniach rodzinnych i poradniach psychologicznopedagogicznych, grupach wsparcia dla uzależnionych; Formą odbywania praktyk są: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia. Z instytucją, firmą,w której studenci zamierzają odbywać praktykę Biuro Karier przygotowuje umowę o prowadzenia praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej. Sumaryczne wskaźniki (punkty ECTS) charakteryzujące program studiów 160 godzin lub 20 dni roboczych. liczba punktów ECTS, 300 jaką student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

2 liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych w tym liczba punktów ECTS za zajęcia do wyboru przez studenta liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać realizując moduły kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (w zależności od specjalności) (w zależności od specjalności) 5 Opis planu studiów Nazwa przedmiotu/moduł kształcenia Symbol efektu kształcenia Semestr Liczba ECTS Liczba godzin Forma zajęć Sposób sprawdze nia efektów kształcen ia Obow iązko wy Do wyboru Wstęp do psychologii K_W Wykł. Egz. Tak Nie Wstęp do psychologii Metodologia ogólna z elementami metodologii badań psychologicznych K_W01 K_U Ćw. Zal. Oc. tak Nie K_W01 K_W06 1 i Wykł. Egz. Tak Nie

3 Metodologia ogólna z elementami metodologii badań psychologicznych Statystyka Statystyka Biologiczne podstawy zachowania Biologiczne podstawy zachowania Wprowadzenie do filozofii z antropologią i filozofią człowieka (P) Historia filozofii Język angielski i II (O) ogólna: procesy poznawcze i II (P) ogólna: procesy poznawcze i II (P) Historia myśli psychologicznej K_W06 K_U06 1 i Ćw. Zal. Oc. Tak Nie K_W06 1 i Wykł. Egz. Tak Nie K_W06 K_U06 K_W05 K_W07 1 i Ćw. Zal. Oc. Tak Nie 1 i Wykł. Egz. Tak Nie K_W07 1 i Ćw. Zal. Oc. tak Nie K_W05 1 i Kon. Kol. Tak Nie K_W05 1 i Wykł. Egz. tak Nie K_U13 1, 2, 3, Ćw. Egz. Tak Tak K_W09 K_W01 K_W05 2 i Wykł. Egz. tak Nie 2 i Ćw. Zal. Oc. tak nie Wykł. Egz, tak nie

4 Logika społeczna społeczna rozwoju człowieka rozwoju człowieka ogólna: różnice indywidualne ogólna: różnice indywidualne Etyka i etyka zawodu psychologa Technologia informacyjna w pracy psychologa Teorie umysłu Teorie umysłu Wprowadzenie do psychologii pracy K_K Ćw. Kol. tak nie 3 i Wykł. Egz. tak nie K_K01 K_W09 K_W07 K_W17 K_W17 K_U03 K_W10 K_U02 K_K05 K_W06 K_K03 K_U01 K_W11 3 i Ćw. Zal. Oc. tak nie 3 i Wykł. Egz. tak nie 3 i Ćw. Zal. Oc. tak nie 3 i Wykł. Egz. tak nie 3 i Ćw. Zal. Oc. tak nie Wykł Kol. tak nie 3 i Ćw. Kol. tak nie Wykł. Kol. Tak Nie Ćw. Zal. Oc. Tak Nie Wykł. Kol. Tak Nie

5 WF zajęcia wychowania fizycznego wychowawcza wychowawcza ogólna: emocje i motywacje ogólna: emocje i motywacje religii religii wartości Konwersatorium z etyki zawodu psychologa Konwersatoria teologiczne Seminarium przedmiotowe I K_W09 K_W09 K_W07 3 i 4-60 Ćw. Zal. Tak Nie Wykł. Egz. Tak Nie Ćw. Zal. Oc. Tak Nie Wykł. Egz. Tak Nie Ćw. Zal. Oc. Tak Nie K_W01 K_W Wykł. Kol. Tak Nie K_W18 K_U01 K_W18 K_U02 K_K Ćw. Zal. Oc. Tak Nie Wykł. Kol. Tak Nie Kon. Zal. Oc. Tak Nie K_W Kon. Zal. Oc. Tak Nie K_U03 K_U06 K_K07 5 i Sem. Zal. Oc. Tak Nie

6 kliniczna I kliniczna I ogólna: osobowość I ogólna: osobowość I Psychometria i diagnoza psychologiczna I Psychometria i diagnoza psychologiczna I Psychopatologia z elementami psychiatrii I Psychopatologia z elementami psychiatrii I K_K02 K_K04 5 i Wykł. Egz. Tak Nie 5 i Ćw. Zal. Oc. Tak Nie K_W05 5 i Wykł. Egz. Tak Nie K_U03 K_W06 K_W15 K_U03 K_U07 K_U08 K_W19 K_W19 K_U10 K_K04 5 i Ćw. Zal. Oc. Tak Nie 5 i Wykł. Egz. Tak Nie 5 i Ćw. Zal. Oc. Tak Nie 5 i Wykł. Egz. Tak Nie Ćw. Zal. Oc. Tak Nie

7 Pomoc psychologiczna I stresu I stresu I psychopatologia dzieci i młodzieży roku sekcja osobowości zdrowia - zagadnienia ogólne roku sekcja osobowości Statystyka komputerowa I K_U11 K_K02 K_W19 K_U12 5 i Ćw. Zal. Oc. Tak Nie 5 i Wykł. Egz. Tak Nie 5 i Ćw. Zal. Oc. Tak Nie 5 i Wykł. Egz. Tak Tak 5 i Wykł. Egz. Tak Nie K_U Ćw. Zal. Oc. Tak Nie

8 Konwersatorium z metod narracyjnych osobowości, ogólna i psychodiagnostyka Konwersatorium z metod projekcyjnych roku sekcje, osobowości, ogólna i psychodiagnostyka, sądowa i penitencjarna rewalidacyjna rozwojowa i wychowawcza oraz zdrowia i niepełnosprawności rewalidacyjna rozwojowa i wychowawcza oraz zdrowia i niepełnosprawności agresji i przemocy sądowa i penitencjarna rewalidacyjna niewidomych rozwojowa i wychowawcza; roku sekcja zdrowia i niepełnosprawności K_W06 K_W06 K_W14 K_U07 K_U10 K_W16 K_U10 K_K Kon. Kol. Tak Tak Kon. Kol. Tak Tak 5 i Wykł Egz. Tak Tak 5 i Ćw. Zal. Oc. Tak Tak Wykł. Egz. Tak Nie 5 i 6 7 i Ćw. Zal. Oc Tak Tak

9 rewalidacyjna słabowidzących rozwojowa i wychowawcza; zdrowia i niepełnosprawności penitencjarna i resocjalizacji sądowa i penitencjarna penitencjarna i resocjalizacji sądowa i penitencjarna zdrowia i psychoprofilaktyka roku sekcje, osobowości; zdrowia i niepełnosprawnie pe sądowa V roku sekcja sądowa i penitencjarna Podstawy psychoterapii V Ćwiczenia z psychoterapii osobowości; zdrowia i niepełnosprawnie pe K_U10 K_K01 K_W16 K_W16 K_U03 K_W07 K_U12 K_W16 K_W19 K_U11 K_W15 K_U07 5 i 6 7 i Ćw. Zal. Oc Tak Tak 5 i Wykł. Egz. Tak Tak 5 i Ćw. Zal. Oc Tak Tak 7 i Wykł. Egz. Tak Tak Wykł. Egz. Tak Tak 7 i Wykł. Egz. Tak Nie Ćw. Zal. Oc. Tak Tak

10 Translatorium przedmiot obowiązkowy dla IV Psychoterapia uzależnień osobowości; sądowa i penitencjarna Neuro przedmiot obowiązkowy dla IV Neuro osobowości; zdrowia i niepełnosprawności; psychologii sądowej i penitencjarnej; ogólna i psychodiagnostyka międzykulturowi pracy i stresu; ogólna i psychodiagnostyka międzykulturowi pracy i stresu; ogólna i psychodiagnostyka Konwersatorium z psychologii pracy zarządzanie kapitałem emocjonalnym pracy i stresu K_U Ćw. Zal.Oc. Tak Nie K_U Ćw. Zal. Oc. Tak Tak K_W Wykł. Kol. Tak Nie K_U Ćw. Zal. Oc. Tak Tak K_U01 K_W Wykł. Egz. Tak Tak Ćw. Zal. Oc Tak Tak 7 i Kon. Kol. Tak Tak

11 pracy pracy i stresu Ergonomia pracy i stresu rewalidacyjna rozwojowa i wychowawcza oraz zdrowia i niepełnosprawnie pe małżeństwa i rodziny rozwojowa i wychowawcza; sądowa i penitencjarna Psychoterapia uzależnień osobowości; sądowa i penitencjarna zdrowia i psychoprofilaktyka osobowości; zdrowia i niepełnosprawnie pe Psychiatria kliniczna sądowa i penitencjarna Psychiatria kliniczna sądowa i penitencjarna K_W11 K_W11 K_U07 K_U10 K_W09 K_U11 7 i Ćw. Kol. Tak Tak Ćw. Kol. Tak Tak 7 i Ćw. Zal. Oc Tak Tak 7 i Wykł Egz. Tak Tak Ćw. Zal. Oc. Tak Tak K_W07 K_U12 7 i Wykł. Egz. Tak Tak Wykł. Kol. Tak Tak K_W15 K_W Ćw. Zal. Oc. Tak Tak

12 Przedmioty do wyboru (W) Wykłady monograficzne Seminarium magisterskie seminaria dla psychologii Przygotowanie i egzamin magisterski Praktyki zawodowe K_K03 K_W15 K_U08 K_K03 K_K07 K_K01 K_K02 K_K05 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, w zal. od specjal ności Tak Tak Wykł Egz. Tak Tak Sem. Zal. Oc. Tak Tak 9, Zal. Tak Tak

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki Praca Socjalna kształci na wysokim poziomie profesjonalistów od rozwiązywania problemów społecznych. Oferujemy studia licencjackie, stacjonarne, przygotowujące studentów do praktycznego rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo