UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3"

Transkrypt

1 UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 Zawarta w dniu...pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Fredry 12, Krosno wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , reprezentowanym przez: 1. Janusza Fica Prezesa Zarządu 2. Zdzisława Syzdka Członka Zarządu Centrum Usług Komunalnych Kroeko Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Fredry 1, Krosno wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, reprezentowanym przez: 1. Zygmunta Potopianka Prezesa Zarządu 2. Agnieszkę Migiel Członka Zarządu zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM a...z siedzibą:... wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...,...wydział Gospodarczy, pod numerem KRS..., o kapitale zakładowym w wysokości...zł, NIP-... zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: Niniejsza umowa jest następstwem wyboru WYKONAWCY w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia Przedmiotem umowy jest zgodnie z siwz i przyjętą ofertą dostarczenie przez WYKONAWCĘ i odebranie przez ZAMAWIAJĄCEGO oleju napędowego produkowanego przez... w ilości litrów, zwanego w dalszej części umowy olejem napędowym, zgodnym z obowiązującymi normami dla paliwa do silników z zapłonem samoczynnym. 2. WYKONAWCY nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu dostarczenia mniejszej ilości oleju napędowego niŝ określona w ust Dostawy oleju napędowego będą się odbywały sukcesywnie, na zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO do 2 dni roboczych od momentu złoŝenia zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO określającego ilość oleju napędowego. 2. Jednorazowa dostawa wyniesie nie mniej niŝ 4000 l i nie więcej niŝ litrów. 3.. Zamówienie ze strony WYKONAWCY będą realizować pracownicy posiadający uprawnienia do pracy z substancjami niebezpiecznymi (kierowcy) i inni doświadczeni przy dystrybucji paliw pracownicy. 4. Dostawy będą odbywać się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz

2 5. Transport oleju napędowego będącego przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywał na koszt WYKONAWCY. 6. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia, przy kaŝdej dostawie, orzeczenia laboratoryjnego sporządzonego przez uprawnione laboratoria. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące dostarczony olej napędowy. Brak takiego orzeczenia moŝe stanowić podstawę odmowy przyjęcia oleju napędowego przez ZAMAWIAJĄCEGO. 7. ZAMAWIAJĄCY zastrzega moŝliwość badań jakości dostarczonego oleju napędowego w akredytowanym laboratorium. W przypadku niezgodności jakości dostarczonego oleju napędowego z PN, koszt badań pokrywa WYKONAWCA. 8. Miejsce dostaw: - zbiornik nr 1 - MPGK Krosno Sp. z o.o., ul. Fredry 12, Krosno - zbiornik nr 2 - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, ul. Białobrzeska, Krosno Cena oleju napędowego będzie zmienna i będzie określana w zł/l. Podstawą do jej określenia, przy kaŝdej dostawie, będzie cena oleju napędowego Ekodiesel/Eurodiesel obowiązująca w Ŝądanym przez ZAMAWIAJĄCEGO dniu dostawy i podawana na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN/Grupy LOTOS. Cena ta zostanie powiększona lub obniŝona odpowiednio o narzut lub upust. Narzut lub upust jest stały, wskazany przez WYKONAWCĘ w formularzu cenowym. 2. W przypadku opóźnienia terminu dostawy z winy WYKONAWCY do rozliczenia dostawy zostanie przyjęta niŝsza z dwóch cen ze wskazanego w zamówieniu dnia dostawy i faktycznego dnia dostawy 3. Cena oleju napędowego musi zawierać koszty transportu do ZAMAWIAJĄCEGO Przez faktyczną ilość dostarczonego oleju napędowego rozumie się taką, wyraŝoną w litrach objętość oleju napędowego, którego masa w temperaturze referencyjnej 15 o C jest równa masie oleju napędowego zrzuconego do zbiornika ZAMAWIAJĄCEGO. 2. W celu wyeliminowania niejasności związanych z określeniem ilości faktycznie dostarczonego oleju napędowego w wyniku zmian temperatury ZAMAWIAJĄCY określa sposoby, jakimi ilość ta będzie wyznaczana: a) Przez przyjęcie ilości oleju napędowego zapisanej w dowodzie wydania o ile ilość ta jest określona w temperaturze referencyjnej 15 o C w wyniku zalania komory autocysterny, z której następuję zrzut oleju napędowego, z legalizowanego urządzenia (nalewaka), komora ta jest zaplombowana, plomba nie jest naruszona, a komora autocysterny po zrzucie jest pusta. b) Przez wyznaczenie ilorazu masy dostarczonego oleju napędowego i jego gęstości w temperaturze referencyjnej 15 o C. Masa dostarczonego oleju napędowego jest określana w wyniku waŝenia autocysterny na legalizowanej wadze samochodowej ZAMAWIAJĄCEGO przed i po zrzucie oleju napędowego do zbiornika, a jego gęstości w temperaturze referencyjnej 15 o C odczytywana jest z dostarczonego świadectwa jakości. 2. Kontrola ilości dostarczonego oleju napędowego odbywać się będzie przez przyjęcie wskazania urządzenia pomiarowego autocysterny o ile urządzenie to jest legalizowane do pomiaru ilości zrzucanego oleju napędowego, na co kierowca autocysterny przedstawi stosowne świadectwo. 3. NiezaleŜnie od przyjętego sposobu określenia faktycznej ilości dostarczonego oleju napędowego ZAMAWIAJĄCY ma prawo kaŝdorazowo: 2

3 a) dokonać sprawdzających pomiarów ilości zrzuconego oleju napędowego poprzez waŝenie autocysterny (dla ust. 2 a określenia faktycznej ilości dostarczonego oleju napędowego) i/lub pomiarów ilości paliwa w zbiorniku magazynowym przy wykorzystaniu listwy pomiarowej, przed i po zrzucie oleju napędowego, b) zmierzyć temperaturę i gęstość paliwa przy uŝyciu legalizowanego termoareometru, c) pobrać do szklanego naczynia co najmniej 1 próbkę dostarczonego oleju napędowego w ilości ok. 2 litrów, która w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa moŝe zostać poddana badaniom przez uprawnione laboratorium. 4. W przypadku nie spełnienia warunków zapisanych w 4 ust.2a w całości albo jeśli w wyniku wykonania czynności zapisanych w 4 ust.3a zostanie stwierdzona róŝnica w ilości dostarczonego paliwa większa niŝ 0,5%, faktyczna ilość dostarczonego paliwa zostanie ustalona w sposób zapisany w 4 ust.3a Wartość ogółem przedmiotu umowy na dzień składania ofert wynosi:...zł netto (słownie:...)...zł brutto (słownie:...) w tym: a) MPGK Krosno Sp. z o.o....zł netto (słownie:...)...zł brutto (słownie:...) b) CUK Kroeko Sp. z o.o....zł netto (słownie:...)...zł brutto (słownie:...) Płatność za kupowany olej napędowy będzie dokonywana przelewem, po jego odbiorze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 2. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto WYKONAWCY. 3. JeŜeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za termin płatności uwaŝa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: a. w wysokości 5 % wartości brutto nie zrealizowanej części umowy wg cen z dnia rozwiązania umowy, jednorazowo w przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ bez winy ZAMAWIAJĄCEGO, bądź odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leŝących po stronie WYKONAWCY. b. 5% wartości brutto przyjętego oleju napędowego, w sytuacji gdy ZAMAWIAJĄCY przyjmie olej napędowy mimo braku orzeczenia laboratoryjnego określającego parametry dostarczonego oleju napędowego ( 2 ust. 7 Umowy). c. jeŝeli badania prowadzone zgodnie z 2 ust. 6 dwukrotnie wskaŝą odchylenia na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO z deklarowanymi parametrami dostarczonego oleju napędowego obowiązującymi dla kaŝdej partii umowa moŝe zostać rozwiązana z winy WYKONAWCY. W tym przypadku 3

4 WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto nie zrealizowanego kontraktu liczonej wg ceny z dnia rozwiązania umowy. d. za opóźnienie dostawy zamówionego oleju napędowego przekraczającego 2 dni, ZAMAWIAJĄCY moŝe naliczyć kary umowne. Począwszy od dnia opóźnienia ZAMAWIAJĄCY będzie naliczał kary umowne w wysokości 2% wartości brutto dostawy za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. Za opóźnienie w płatności ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe. 3. ZAMAWIAJĄCY moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeŝeli kary umowna nie pokryją wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego Umowa zostaje zawarta na okres od r. do r. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. ZAMAWIAJĄCY moŝe rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i liczony będzie od pierwszego dnia następnego miesiąca po złoŝeniu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony zobowiązane są nadal do realizowania swoich zobowiązań Za przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w art. 211 Kodeksu pracy, przy wykonywaniu niniejszej umowy osobistą odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA. 2. W przypadku nie przestrzegania przepisów i zasad, o których mowa w ust. 1 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, wymagają pod rygorem niewaŝności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba Ŝe ZAMAWIAJĄCY przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdą zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 4

5 12. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron i obowiązuje od dnia jej podpisania. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 5

6 UMOWA NR 16B/DZ/2009 Wzór Zawarta w dniu...pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Fredry 12, Krosno wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , reprezentowanym przez: 1. Janusza Fica Prezesa Zarządu 2. Zdzisława Syzdka Członka Zarządu Miejską Komunikacją Samochodową Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Fredry 1A, Krosno wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , reprezentowaną przez: 1. Edwarda Wdowiarza Prezesa Zarządu Centrum Usług Komunalnych Kroeko Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Fredry 1, Krosno wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, reprezentowanym przez: 1. Zygmunta Potopianka Prezesa Zarządu 2. Agnieszkę Migiel Członka Zarządu zwanymi w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM a...z siedzibą:... wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...,...wydział Gospodarczy, pod numerem KRS..., o kapitale zakładowym w wysokości...zł NIP-... zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: Niniejsza umowa jest następstwem wyboru WYKONAWCY w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia Przedmiotem umowy jest zgodnie z siwz i przyjętą ofertą sprzedaŝ z legalizowanego Dystrybutora będącego we władaniu WYKONAWCY oleju napędowego produkowanego przez...w ilości litrów, zwanego w dalszej części umowy olejem napędowym, zgodnym z obowiązującymi normami dla paliwa do silników z zapłonem samoczynnym. 2. WYKONAWCY nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu sprzedaŝy mniejszej ilości oleju napędowego niŝ określona w ust. 1. 6

7 2. 1. WYKONAWCA zapewni 24 godzinną gotowość do sprzedaŝy oleju napędowego. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do sprzedaŝy na identycznych warunkach cenowych jak ZAMAWIAJĄCEMU, l oleju napędowego podmiotom (kierowcom) współpracującym z ZAMAWIAJĄCYM (MKS Sp. z o.o.). Gwarantem płatności za pobrany przez kierowców olej napędowy będzie ZAMAWIAJĄCY (MKS Sp. z o.o.) 3. WYKONAWCA zobowiązany jest do posiadania na sprzedawany olej napędowy orzeczenia laboratoryjnego sporządzonego przez uprawnione laboratoria. 4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega moŝliwość badań jakości sprzedawanego oleju napędowego w akredytowanym laboratorium. 5. W przypadku niezgodności jakości dostarczonego oleju napędowego z PN, koszt badań pokrywa WYKONAWCA. 6. Miejsce sprzedaŝy: Cena sprzedawanego oleju napędowego będzie zmienna i będzie określana w zł/l. Podstawą do jej określenia będzie cena oleju napędowego Ekodiesel/Eurodiesel obowiązująca w dniu sprzedaŝy podana na stronie internetowej PKN ORLEN/Grupy LOTOS. Cena ta zostanie powiększona lub obniŝona odpowiednio o narzut lub upust. Wysokość narzutu lub upustu jest stała, wskazana przez WYKONAWCĘ w formularzu cenowym. 2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wyznaczenie stałej ceny sprzedaŝy oleju napędowego na okres rozliczeniowy 7 dni, (pełny tydzień od niedzieli do soboty), obliczonej jak w ust. 1 w oparciu o cenę oleju napędowego obowiązującą w piątek poprzedzający okres rozliczeniowy. 3. Cena określona w ust. 1 i 2 jest ceną maksymalną Wartość ogółem przedmiotu umowy na dzień składania ofert wynosi:...zł netto (słownie:...)...zł brutto (słownie:...) w tym: a) MPGK Krosno Sp. z o.o....zł netto (słownie:...)...zł brutto (słownie:...) b) MKS Sp. z o.o....zł netto (słownie:...)...zł brutto (słownie:...) c) CUK Kroeko Sp. z o.o....zł netto (słownie:...)...zł brutto (słownie:...) Płatność za olej napędowy będzie dokonywana przelewem, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO. 2. WYKONAWCA będzie wystawiał ZAMAWIAJĄCEMU faktury zbiorcze za okresy 7 dniowe. 7

8 3. WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawiania faktur z wyszczególnieniem naleŝności za paliwo oddzielnie dla MPGK Krosno Sp. z o.o., MKS Sp. z o.o. i CUK Kroeko Sp. z o.o. Do faktur WYKONAWCA dołączy szczegółowe rozliczenie tankowań kaŝdego pojazdu ZAMAWIAJĄCEGO. 4. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto WYKONAWCY. 5. JeŜeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za termin płatności uwaŝa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 5% wartości nie wykonanej części umowy liczonej wg ceny z dnia rozwiązania umowy, jednorazowo w przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ bez winy ZAMAWIAJĄCEGO, bądź odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leŝących po stronie WYKONAWCY. 2. Za opóźnienie w płatności ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe. 3. ZAMAWIAJĄCY mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeŝeli kara umowna nie pokrywa wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego Umowa zostaje zawarta na okres od r. do r. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. ZAMAWIAJĄCY moŝe rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i liczony będzie od pierwszego dnia następnego miesiąca po złoŝeniu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia umowy obie Strony zobowiązane są nadal do realizowania swoich zobowiązań Za przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w art. 211 Kodeksu pracy, przy wykonywaniu niniejszej umowy osobistą odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA. 2. W przypadku nie przestrzegania przepisów i zasad, o których mowa w ust. 1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, wymagają pod rygorem niewaŝności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba Ŝe ZAMAWIAJĄCY przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 8

9 11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdą zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 13. Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron i obowiązuje od dnia jej podpisania. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 9

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiający. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :...

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiający. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :... 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a drugi Zamawiający. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :...... 5 9 JeŜeli Wykonawca nie uzna reklamacji lub się nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Nr sprawy:a-atz-221-33/14 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy Strona 1 UMOWA NR: zawarta w dniu.., pomiędzy: Narodowym em Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, ul. Chocimska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo