Computer Service Support SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Computer Service Support SA"

Transkrypt

1 Computer Service Support SA Warszawa, ul. Jagiellońska 78 tel. (022) , fax (022) Data: 2002/09/17 Raport bieżący nr 25/2002 Zarząd Computer Service Support S.A. przekazuje opinię w przedmiocie zbadania planu połączenia spółek Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie jako spółką przejmującą oraz Computer Service Support IcMax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, Computer Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu i Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako spółkami przejmowanymi. syg. akt Wa XX Ns Rej. KRS 10547/02/609 Numer KRS O P I N I A w przedmiocie zbadania planu połączenia spółek Computer Service Support S.A. w Warszawie z 1. Computer Service Support icmax Sp. z o.o. w Koszalinie 2. Computer Service Support Śląsk Sp. z 0.0. w Zabrzu 3. Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o. w Warszawie sporządzona na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruS ądowego z dnia r przez biegłego rewidenta mgr Jana Felskicgo Warszawa, wrzesień 2002 r

2 I. Zakres i wykonawca. 1. Opinia sporządzona jest na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r ( sygn. akt Wa XX Ns Rej. KRS 10547/02/609 ) o wyznaczeniu biegłego rewidenta w sprawie rozpoznawanej z wniosku Computer Sendce Support S.A. w Warszawie, Computer Service Support icmax Sp. z o.o. w Koszalinie, Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o. w Zabrzu oraz Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o. w Warszawie. 2. Opinia jest sporządzona na okoliczność zbadania planu połączenia w/wym. spółek, złożonego przez wnioskodawców. 3. Opinię sporządził: mgr Jan Felski, biegły rewident nr ewid. 826/3346 zam. Karmelicka 19 m Warszawa. II. Ustalenia wstępne. l. Przy sporządzaniu opinii korzystano z następujących materiałów: - sprawozdań finansowych wnioskodawców, sporządzonych na dzień r, - zestawień obrotów i sald do wymienionych sprawozdań, - oświadczeń o stanie księgowym spółek przejmowanych, - informacji o ustaleniu wartości majątku spółek przejmowanych, - projektów uchwał połączeniowych, - planu połączenia, - informacji organizacyjnych spółek łączących się, oraz - akt sprawy. 2. Opinię sporządzono w trybie postanowień art. 503 ksh, w związku z wymaganiami określonymi w art. 499 ksh. 3. Wg planu połączenia: spółką przejmującą jest Computer Service Support S. A. w Warszawie, spółkami przejmowanymi są: - Computer Service Support icmax Sp. z o.o. w Koszalinie, - Computer Sendce Support Śląsk Sp. z o.o. w Zabrzu, - Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o. w Warszawie. 4. Połączenie spółek przewidziane jest w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych do spółki przejmującej. 5. Firma Computer Service icmax została powołana umową z dnia r sporządzoną w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Waldemara Dullek z KN w

3 Koszalinie ( repert. A 3568/1994 ) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na czas nieoznaczony. 6. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r pod numerem 59248, ( uprzednia rejestracja RHB 1444 w Sądzie Rejonowym VII Wydział Gospodarczo- Rejestrowy w Koszalinie). 7. Przedmiotem działalności wg rejestracji jest: - towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, - działalność poligraficzna, - reprodukcja zapisanych nośników informacji, - przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektro-trakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych, - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych, - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, - produkcja maszyn biurowych i komputerów, - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego, - produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi, - wykonywanie instalacji budowlanych, - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, - sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia - pozostał sprzedaż hurtowa, - pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach, - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach, - naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, - działalność pozostałych agencji transportowych, - pozostałe usługi telekomunikacyjne, - wynajem maszyn i urządzeń, - wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, - działalność w zakresie oprogramowania, - przetwarzanie danych, - działalność związana z bazami danych, - konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących, - pozostała działalność związana z informatyką, - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, - badania i analizy techniczne, - reklama, - szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia, - działalność związana z filmem i przemysłem wideo, - działalność agencji informacyjnych. 8. Firma Computer Sendce Support Śląsk w Zabrzu powołana została urno wąż dnia r sporządzoną w formie aktu notarialnego notariusza Waldemara Leśniewskiego z KN w

4 Warszawie ( repert. A nr 97/97 ) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na czas nieoznaczony. 9. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r pod numerem , (uprzednio RHB w Sądzie Rejonowym Katowice). 10. Przedmiot działalności wg rejestracji jest następujący: -działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych, - wykonywanie instalacji budowlanych, - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, - towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, - przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, - magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach, - działalność pozostałych agencji transportowych, - transmisja danych i teleinformatyka, - pozostałe usługi telekomunikacji, - wynajem maszyn i urządzeń biurowych, - informatyka, - reklama, - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 11. Firma Centrum Edukacyjne Edusoft w Warszawie powołana została unio wąż dnia r sporządzoną w formie aktu notarialnego Elżbiety Brudnickiej z KN w Warszawie ul. Smolna 40 ( repert. nr 2798/95 ) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na czas nieoznaczony. 12. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r pod numerem 60902, (uprzednio RHB w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy). 13. Przedmiotem działalności spółki, wg rejestru, jest: - działalność wydawnicza, - działalność poligraficzna, - reprodukcja zapisanych nośników informacji, - sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych, - sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego, - telekomunikacja, - wynajem maszyn i urządzeń biurowych, - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, - doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, -działalność w zakresie oprogramowania, - przetwarzanie danych, - działalność związana z bazami danych, - pozostała działalność związana z informatyką, - badanie rynku i opinii publicznej,

5 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, - badania i analizy techniczne, - reklama, - działalność związana z organizacją targów i wystaw, - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane. III. Ustalenia szczegółowe. l. Przedmiotem opinii jest plan połączenia spółek: Computer Service Support S.A. z Computer Sendce Support icmax Sp. z o.o., Computer Sendce Support Śląsk Sp. z o.o., Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o. uzgodniony przez łączące się spółki, zawierający ustalone i wymagane przez kodeks spółek handlowych informacje. 2. Computer Sendce Support icmax w Koszalinie posiada kapitał zakładowy w wysokości ,- zł dzielący się na udziałów o nominalnej wartości 100 zł każda. Jedynym udziałowcem spółki jest Computer Sendce Support S.A. 3. Wartość księgowa majątku Computer Seryice Support icmax na dzień r jest następująca: l/ Majątek trwały ,83 zł - wartości niematerialne i prawne ,15 zł - rzeczowy majątek trwały ,68 zł 2/ Aktywa obrotowe ,14 zł - zapasy ,34 zł - należności krótkoterminowe ,96 zł - środki pieniężne ,84 zł 3/Razem aktywa ,97zł 4/ Kapitał własny ,96 zł - kapitał podstawowy ,00 zł - kapitał zapasowy ,63 z ł - nie pokryta strata z lat ub ,03 zł - starta roku obrotowego ,56 zł 51 Zobowiązania ,93 zł - zobowiązania krótkoterminowe ,19 zł - fundusze specjalne 9.406,86 zł - rozliczenia międzyokresowe ,88zł 6. Razem pasywa ,97 zł Wykazane wartości potwierdzone są ewidencją księgową prowadzoną wg postanowień ustawy o rachunkowości.

6 4. Computer Service Support Śląsk Sp. z o. o. posiada kapitał zakładowy w wysokości zł dzielący się na udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy. Jedynym udziałowcem spółki jest Computer Service Support S. A. 5. Stan księgowy wartości majątku spółki na dzień r jest następujący: l/ Majątek trwały ,05 zł - wartości niematerialne i prawne 9.226,99 zł - rzeczowe środki trwałe ,70 zł - należności długoterminowe ,80 zł 2/ Aktywa obrotowe ,86 zł - zapasy ,77 zł - należności krótkoterminowe ,22 zł - inwestycje krótkoterminowe ,87 zł 3/Razemaktywa ,91zł 4/ Kapitał własny ,48 zł - kapitał podstawowy ,00 zł - kapitał zapasowy ,49 zł - nie pokryta strata z lat ub ,06 zł - zysk roku obrotowego 4.055,05 zł 5/ Zobowiązania ,43 zł - zobowiązania krótkoterminowe ,15 zł - rozliczenia międzyokresowe ,28 zł 6/ Razem pasywa ,91 zł Wykazane wartości wynikają z zapisów ewidencyjnych dokonanych wg ustawy o rachunkowości. 6. Centrum Edukacji Edusoft Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł dzielący się na l 200 udziałów o wartości nominalnej l,00 ł każdy. Jedyny udziałowcem spółki jest Computer Sendce Support S. A. 7. Wartość ewidencyjna majątku spółki na dzień r wynosi: l/ Majątek trwały l ,72 zł - wartości niematerialne i prawne ,22 zł - rzeczowy majątek trwały l ,50 zł 2/ Majątek obrotowy l ,82 zł - zapasy ,09 zł

7 - należności ,52 zł - środki pieniężne ,21 zł 3/ Rozliczenia międzyokresowe ,69 zł 4/ Razem aktywa ,23 zł 5/ Kapitał własny l ,49 zł - kapitał podstawowy l ,00 zł - kapitał zapasowy l ,01 zł - nie pokryta strata z lat ub ,25 zł - wynik roku obrotowego ,27 zł 6/ Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne ,64 zł - zobowiązania krótkoterminowe ,26 zł - fundusze specjalne ,38 zł II Razem pasywa ,23 zł Wykazane wartości mają potwierdzenie w ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z ustawą o rachunkowości. 8. Wartość księgowa przejmowanych spółek ustalona metodą aktywów netto, na dzień l r wynosi: Computer Service Support icmax Sp. z o.o. Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o. Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o ,96 zł ,48 zł l ,49 zł 9. Plan połączenia spółek nie przewiduje podwyższenia kapitału podstawowego w spółce przejmującej z uwagi na posiadanie w spółkach przejmowanych całości udziałów przez spółkę przejmującą, w tej sytuacji prawa własności nie przechodzą za pomocą zastosowania parytetu przeliczenia posiadanych udziałów w spółkach przejmowanych. Nie zachodzi więc konieczność oceny zastosowanej zasady zamiany dotychczasowych udziałów na akcje w spółce przejmującej. 10. Do przedłożonych projektów uchwał spółek przejmowanych w sprawie przejęcia badający nie zgłasza uwag.

8

9 11. Wartości bilansowe spółki przejmującej na dzień l r są następujące: - suma aktywów i pasywów wynosi ,42 zł - aktywa netto (wartość spółki) wynosi ,29 zł 12. Kapitał zakładowy Computer Service Support S. A. - spółki przejmującej wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej l.40 zł każda. IV. Wnioski. Na podstawie zbadanej dokumentacji będącej podstawą sporządzenia opinii, wiedzy fachowej i doświadczenia stwierdzam co następuje: 1. Do planu połączenia spółek dołączone zostały załączniki wymagane przez kodeks spółek handlowych. 2. Plan połączenia spółek jest rzetelny i poprawny. 3. Zamiar połączenia spółek ekonomicznie uzasadnia zbieżny zakres ich działalności. 4. Wobec planowanego połączenia w trybie postanowień art. 515 ksh nie występuje możliwość oceny parytetu dotychczasowych udziałów na akcje spółki przejmującej Warszawa, dnia 15 września 2002 r mgr Jan Felski, biegły rewident nr ewid. 826/3346 zam. Karmelicka 19 m Warszawa. Podstawa prawna: RRM GPW 28 ust. 2 pkt. 3 Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Andrzej Woźniakowski, Prezes Zarządu...

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE 1 Oznaczenie Emitenta Nazwa (firma) Decora Spółka Akcyjna Forma prawna Spółka Akcyjna Kraj siedziby Polska Siedziba Środa Wielkopolska Adres Ul. Ignacego Prądzyńskiego nr 24

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A.

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: Apator - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU POZNAŃ, DNIA 14 LUTY 2014 ROKU SPIS TREŚCI BILANS... 1 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo