Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji Bezpieczny powrót do domu. (zwanej dalej Promocją ). 2. Organizatorem Promocji jest Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego zł, zwana dalej Organizatorem. 3. Organizator świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem , NIP: wysokość kapitału zakładowego zł, wysokość kapitału wpłaconego zł i pokrywa koszty kodów promocyjnych, o których mowa w Regulaminie, przez co promuje produkty ubezpieczeniowe Towarzystwa i uzyskuje korzyści z budowania świadomości marki Aviva oraz wynagrodzenie z tytułu pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia. 4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i w celu organizacji Promocji. 5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania jak i żądania usunięcia. 6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w celu określonym w 1 ust. 4 Regulaminu. 2. Definicje 1. Wszelkie pojęcia, użyte w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im przez Ogólne Warunki Dobrowolnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych przyjęte uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z dnia 29 marca 2012 roku wraz ze zmianami. 2. Pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne Aviva umowa ubezpieczenia, zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca zakresem ochrony ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu Autocasco, pod warunkiem, że oba zakresy mają taki sam okres ubezpieczenia. 1

2 3. Okres trwania Promocji 1. Promocja obowiązuje w dniach od roku do roku (obie daty włącznie) lub do wyczerpania kodów promocyjnych (300 sztuk), przy czym Organizator zastrzega możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Promocji lub zwiększenia liczby kodów promocyjnych. 2. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Promocji lub zwiększenia liczby kodów promocyjnych, o czym mowa w 3 ust 1 Regulaminu, Organizator zamieści stosowną informację na stronie internetowej 4. Osoby mogące wziąć udział w Promocji 1. Z zastrzeżeniem 4 ust. 2 i 3 Regulaminu, Promocja skierowana jest do wszystkich osób fizycznych, które w okresie trwania Promocji, spełniają łącznie następujące warunki (dalej Uczestnicy ): 1) mają ukończone 18 lat, 2) za pośrednictwem Call Center dzwoniąc pod numer lub za pomocą formularza umieszczonego na stronie dokonają kalkulacji składki za Pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne Aviva, a następnie zawrą z Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń Ogólnych S.A. umowę ubezpieczenia Pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne Aviva, za pośrednictwem dedykowanej infolinii lub strony przy czym Pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne Aviva nie może stanowić kontynuacji uprzednio zawartej z Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń Ogólnych S.A. umowy ubezpieczenia. 3) dokonają zapłaty składki za umowę ubezpieczenia, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, 4) zadeklarowały jako miejsce parkowania pojazdu nocą kod pocztowy leżący w granicach administracyjnych m.st Warszawy. 2. Z udziału w Promocji są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym (osoby związane umowami zlecenia, umowami o dzieło, kontraktami menadżerskimi), a także inne osoby biorące udział w organizowaniu Promocji. 3. Promocja nie łączy się z Promocją Bezpieczny powrót do domu 2, a Uczestnik Promocji podejmuje decyzję, czy chce skorzystać z udziału w promocji Bezpieczny powrót do domu 2, czy chce skorzystać z udziału w Promocji Bezpieczny powrót do domu, przy czym, w przypadku zawarcia umowy Pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne Aviva, za pośrednictwem strony internetowej Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z promocji Bezpieczny powrót do domu Aviva zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Promocji osobom, składającym wniosek o zawarcie Pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego Aviva w przypadku, gdy ubezpieczenie miałoby dotyczyć pojazdów kwalifikowanych przez Aviva do grupy ponadstandardowego ryzyka ubezpieczeniowego, takich jak: 1) amerykańskich lub produkowanych na rynek amerykański, 2) regularnie używanych do wyjazdów poza granice Polski, 3) wykorzystywanych do celów zarobkowych, 4) o wartości powyżej (trzystu tysięcy) złotych, 5) użytkowanych przez użytkowników poniżej 18 roku życia. 2

3 5. Zakres ubezpieczeń objętych promocją Promocja dotyczy Pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego Aviva zawieranego na podstawie obowiązujących w trakcie trwania promocji Ogólnych Warunków Dobrowolnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych, o których mowa w 2 ust. 1 Regulaminu. 6. Kody promocyjne 1. Organizator, po zaksięgowaniu przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie, płatności całej składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, za zawarcie umowy Pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego Aviva, wyśle Uczestnikowi, w ciągu 10 dni roboczych, dwa kody promocyjne, każdy o wartości 70 (siedemdziesiąt) złotych brutto, uprawniające Uczestnika do skorzystania z usługi świadczonej przez mytaxi Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej 11, Warszawa, numer REGON: , numer NIP: , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach, o których mowa w 7 ust Kody promocyjne zostaną wysłane przez Organizatora w formie SMS. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru kodu promocyjnego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. 4. Kody promocyjne będą wydane wyłącznie w postaci określonej w niniejszym Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany. 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia kodu promocyjnego. 6. Kody promocyjne mogą zostać przyznane tylko w przypadku, jeśli Uczestnik spełnili wszelkie warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że liczba kodów promocyjnych jest ograniczona do 300 sztuk. 7. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania kodu promocyjnego Uczestnikowi, który uzyskał prawo do otrzymania kodu promocyjnego w sposób sprzeczny z prawem, niezgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Organizatora lub w sposób naruszający zasady współżycia społecznego. 8. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Promocji Uczestnika, który rażąco narusza interes Organizatora. Wykluczenie z Promocji może również nastąpić po jej zakończeniu poprzez pozbawienie kodu promocyjnego, z przyczyn podanych powyżej. Wykluczenie z Promocji musi być umotywowane. 7. Zakres kodu promocyjnego 1. Zasady zamawiania usługi taxi oraz płatności przez aplikację mytaxi, opisane są w Ogólnych Warunkach Korzystania przez Pasażera, Ogólnych Warunkach Płatności w ramach usługi Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów, Ogólnych Warunkach Wykorzystania Kodów Promocyjnych dla nowych użytkowników, Ogólnych Warunkach Umownych korzystania z aplikacji mytaxi przez Użytkownika, dostępnych na stronie internetowej mytaxi: https://pl.mytaxi.com/owk-polityka-prywatnosci.html#promocyjnych. 2. W związku z zawarciem umowy pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego w Aviva, w oparciu o zasady określone w Regulaminie, Uczestnik otrzyma od Organizatora 2 (dwa) kody promocyjne, każdy o wartości 70 (siedemdziesiąt) złotych brutto, które może 3

4 wykorzystać w okresie trwania Promocji, w tym łącznie, przy czym każdy kod promocyjny musi być wykorzystany w osobnym zamówieniu. 3. W przypadku, gdy koszt kursu taxi realizowanego przez mytaxi na rzecz Uczestnika będzie wyższy niż 70 (siedemdziesiąt) złotych brutto, kwota przewyższająca tą wartość będzie realizowana według wyboru Uczestnika z drugiego kodu promocyjnego albo będzie poniesiona przez Uczestnika bezpośrednio w koszt karty płatniczej/konta PayPal lub gdy nie jest to możliwe u osoby realizującej usługę taxi. 4. Jeżeli koszt kursu taxi będzie niższy niż wartość kodu promocyjnego, różnica nie podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika, a kod promocyjny uznaje się za wykorzystany. 5. Wykorzystanie kodu promocyjnego będzie się odbywać na podstawie wpisania unikalnego kodu promocyjnego do aplikacji mytaxi, po spełnieniu wszystkich następujących czynności: 1) zainstalowanie darmowej aplikacji mytaxi the taxi app na urządzeniu mobilnym (smartfon/tablet) z system operacyjnym ios lub Andorid lub BlacBerry 10.x lub WindowsPhone, 2) zarejestrowanie się w apliakcji mytaxi i zweryfikowanie numeru telefonu, 3) dodanie co najmniej jednego Sposobu Płatności poprzez kartę płatniczą VISA/MasterCard lub PayPal 4) Wprowadzenie kodu promocyjnego do aplikacji, 5) Obligatoryjnie zamówienie taksówki z opcją Płać przez Aplikację 6. Wartość kodu promocyjnego gwarantuje przejechanie dystansu min. 15 km. w granicach administracyjnych m.st. Warszawy w ramach drugiej taryfy lub min. 20 km. w ramach taryfy pierwszej. 7. W przypadku przekroczenia granic administracyjnych m.st. Warszawy otrzymany kod promocyjny pozwoli na realizację kursu taxi do kwoty łącznej (wliczając w kwotę wcześniej przebyty dystans) 70 (siedemdziesiąt) złotych brutto. 8. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji Promocji, należy zgłaszać pisemnie pod adres: Aviva Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, Warszawa lub telefonicznie pod numer lub Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Organizatora lub telefonicznego zgłoszenia. 3. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętych rozstrzygnięciach Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację w formie pisemnej. 9. Postanowienia końcowe 1. Przystąpienie do Promocji oznacza zgodę Uczestnika Promocji na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz regulaminów, o których mowa w 7 ust Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4

5 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu z postanowieniami regulaminów, o których mowa w 7 ust. 1 pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Przekazane Uczestnikom kody promocyjne są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 5

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kart Profamilia VOTUM S.A. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Administrator spółka pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo