Włoszczowa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Włoszczowa, 18.02.2014r."

Transkrypt

1 WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, Wloszczowa te/./fax NTIP , Regott Sad Rej. w Kielcach KRS Włoszczowa, r. WZWiK.ZP ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o warto ści szacunkowej poni żej EURO (podstawa prawna:art.4 ust.1 pkt.8 ustawy o zamówieniach publicznych) Zamawiaj ący: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spó łka z o. o., ul.wiejska Włoszczowa, tel./fax zwraca si ę z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na : Sprzedaż i dostawę rękawic roboczych dla W łoszczowskiego Zak ładu Wodoci ągów i Kanalizacji spółka z o. o.". 1.0pis przedmiotu oraz zakres zamówienia : a) Przedmiot zamówienia obejmuje sprzeda ż i dostawę rękawic roboczych dla potrzeb W łoszczowskiego Zakładu Wodoci ągów i Kanalizacji spółka z o. o.. b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilo ści podane zosta ły w formularzu oferty stanowi ącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego post ępowania: 2.1. Cenę należy podać w PLN Zamawiaj ący wybierze ofert ę z najniższą ceną za rękawice robocze Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia musz ą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgod ą zamawiaj ącego w postaci aneksu do zawartej umowy Jeżeli w postępowaniu wp łyną dwie lub wi ę,cej ofert z jednakow ą ceną, zamawiaj ący może poprosi ć o ożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mog ą one być wyższe od ofert pierwotnych Zamawiaj ący udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym dostawc ą zostanie podpisana umowa na warunkach okre ślonych w ofercie i niniejszym zapytaniu Dostawca pozostanie zwi ązany ofert ą przez 30 dni od dnia ożenia Zamawiaj ący może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze ożonych ofert, je śli żadna z nich nie b ędzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert b ędą przekraczały środki, jakie zamawiaj ący zamierza ł przeznaczyć na realizacj ę zamówienia Dodatkowych informacji i wyja śnień na zapytania udziela ć mogą pracownicy Zamawiaj ącego: Wojciech Piątek- Inspektor Dzia łu Techniczno-Eksploatacyjnego, tel Wszelkie dodatkowe dokumenty wyst ępuj ące w toku postępowania zarówno ze strony zamawiaj ącego jak i dostawcy, czyli: wyja śnienia ofert, uzupe łnienia dokumentów i oferty dodatkowe, mogą być przesyłane faksem na nr , drog ą elektroniczn ą na adres oraz pocztą Płatność za wykonanie usługi zostanie zrealizowana przez Zamawiaj ącego w formie przelewu na konto Dostawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania i przyj ęcia do realizacji faktury. 3. Oferta winna być sporządzona wg załączonego Formularza oferty".

2 4. Ofertę w zaklejonych kopertach z dopiskiem OFERTA: sprzedaż i dostawa rękawic roboczych dla W łoszczowskie2o Zaldadu Wodocia2ów i Kanalizacji sp. z o. o. należy składać osobi ście w siedzibie Zamawiaj ącego lub przes łać pocztą lub kurierem na adres Zamawiaj ącego. 5.Termin składania ofert uplywa w dniu r. o godz Otwarcie ofert odb ędzie si ę w dniu 24 lutego 2014 roku o godz. 11:30. Kryterium oceny ofert: cena 100% Termin związania z ofertą: 30 dni Załączniki: 1.Formularz oferty - za ł. nr 1 2. Projekt umowy - zał. nr 2 3. Oferta zał. nr 3 LO 3R ZARZĄD U Henryk K marski

3 Za łącznik Nr ł FORMULARZ CENOWY Rękawice robocze L. P. Nazwa artyku łu i wyszczególnienie J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość Netto VAT % Cena jedn. Brutto z ł Warto ść Brutto Rę kawice ochronne powlekane nitrylem, zako ńczone usztywnianym mankietem. cz ęść wierzchnia i 10. chwytna oblewana pow łoką z nitrylu w kolorze granatowym odporne na ścieranie, przetarcie czy te ż par 120 przebicie zapewniaj ą sprawno ść elastyczn ą odporno ść na smary, oleje, t łuszcze i węglowodory Rękawice wampirki super -niebieskie par 70 Rękawice dragon extra 12. R ę kawice ochronne wykonane z dzianiny, strona chwytna - powlekana bardzo wytrzyma łą gum ą o porowatej strukturze, dzi ę ki czemu zachowuj ą par 600

4 świetn ą przyczepno ść, przy czym nie trac ą swojej elastyczno ści, trudno ścieralne i odporne na zu życie, zgodne z normami EN388 (przyk ładowe poziomy odporno ści: 3141) i EN420 RAZEM: 1. Oferuj ę czas realizacji zamówienia od momentu zamówienia. 2. Mo żliwo ść bezpo średniej dostawy do zamawiaj ącego swoim środkiem transportu bez dodatkowych kosztów (TAK/NIE) 3. Koszt dostawy jednorazowej, do siedziby Zamawiaj ącego z ł netto, podatek VAT z ł, brutto z ł. dnia (miejscowo ść ) ( podpis i piecz ątka uprawnionego przedstawiciela dostawcy)

5 UMOWA Nr WZWiK.ZP na Zakup i dostaw ę rękawic roboczych dla Wloszczowskiego Zak ładu Wodociqgów i Kanalizacji sp. z o.o. zawarta w dniu 2014 r. we Włoszczowie (zwana dalej Umową"), pomiędzy: Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy ) przy ul. Wiejskiej 55, zarejestrowanym w rejestrze przedsi ębiorców przez S ąd Rejonowy w Kielcach X Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego za numerem KRS , kapitał zakładowy w wysoko ści i opłacony w kwocie z ł., numer identyfikacji podatkowej NIP , reprezentowan ą przez Henryka Kaczmarskiego Prezesa Zarządu, zwaną dalej Zamawiaj ącym", a z siedzibą: w NIP, REGON reprezentowan ą przez: zwanym w tre ści umowy Dostawc ą ", zwanymi tak że w Umowie łącznie Stronami". W wyniku przeprowadzonego post ępowania ofertowego z wy łączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (tj. Dz.0 z 2013 r. poz.907 ze zm.), zosta ła zawarta umowa następującej treści: 1 Na podstawie niniejszej Umowy Dostawca zobowi ązuje się sprzedać oraz dostarczy ć na rzecz Zamawiaj ącego rękawice robocze w asortymencie, cenach i ilo ściach okre ślonych w formularzu cenowym, stanowi ącym załącznik Nrl do niniejszej Umowy. 2 Dostawca dostarczy i wyda Zamawiaj ącemu przedmiot umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od podpisania niniejszej Umowy. 3

6 1. Cenę za przedmiot umowy Strony okre ślaj ą na kwotę netto. (słownie:.) powi ększoną o stawkę podatku od towarów i usług zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami (dalej Cena"). 2. Zamawiaj ący zapłaci Dostawcy Cen ę przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w wystawionej fakturze, w terrninie 14 dni od dnia dor ęczenia Zamawiaj ącemu prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawc ę Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy spe łnia wszystkie wymogi jako ściowe. Jeżeli przedmiot umowy nie będzie spełniał parametrów jako ściowych, Dostawca zobowi ązuje się do jego wymiany na pe łnowarto ściowy na własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni od ujawnienia si ę tej okoliczno ści. 2. Udzielenie gwarancji jako ści nie wyłącza skorzystania przez Zamawiaj ącego z rękojmi. 3. Dostawca jest zobowi ązany przystąpić do usunięcia usterki lub wady przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zg łoszenia. Wszelkie koszty zwi ązane z realizacj ą uprawnień z gwarancji obciążaj ą Dostawc ę Dostawca zap łaci Zamawiaj ącemu kary umowne w nast ępuj ących przypadkach: a) za opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy w wysoko ści 0,05 % Ceny brutto za ka żdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usuni ęciu wad jako ściowych w wysoko ści 0,1 % Ceny brutto za ka żdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usuni ęcia wad lub usterek, c) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiaj ącego z przyczyn, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, w wysoko ści 5 % ceny brutto. 2. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do odszlcodowania uzupe łniaj ącego na zasadach ogólnych, do wysoko ści poniesionej szkody oraz utraconych korzy ści. 3. Zamawiaj ący może odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Dostawc ę postanowień Umowy Wszelkie zmiany i uzupe łnienia postanowień Umowy wymagaj ą formy pisemnego aneksu, zaakceptowanego przez Strony, pod rygorem niewa żności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejsz ą umową maj ą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególno ści Kodeksu cywilnego.

7 3. Wszelkie spory powsta łe na tle realizacji Umowy Strony b ędą rozstrzyga ć polubownie we własnym zakresie. W baku mo żliwości takiego rozwi ązania w terminie trzydziestu dni od powstania sporu, Strony poddaj ą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiaj ącego. 4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiaj ącego i jeden egzemplarz dla Dostawcy. ZAMAWIAJACY: DOSTAWCA:

8 Załącznik Nr 3 Pełna nazwa oferenta (lub piecz ęć) z NIP nr fax. W łoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o Wloszczowa ul. Wiejska 55 OFERTA dot.: zakupu i dostawy r ękawic roboczych. 1. W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe znak : WZWiK.ZP z dnia r. oferujemy sprzeda ż i dostawę rękawic roboczych w zakresie i formie podanym w zapytaniu ofertowym: a)sprzedaż i dostawa rękawic roboczych: Netto ; VAT ; brutto ; z ł s łownie ; z ł b) cena oferty zosta ła wyliczona na podstawie za łączonego formularza cenowego. 2. Zobowiązujemy sie wykona ć przedmioty zamówienia obj ęte zapytaniem wskazane w pkt. 1: w terminie dni od daty zawarcia umowy. 3. Oświadczam (y), że podana cena nie podlega zmianie w olcresie realizacji zamówienia. 4. Oświadczam(y), że udzielam(y) gwarancji na przedmiot zamówienia obj ęty niniejszą ofertą na okres miesięcy licząc od daty odbioru. 5. Oświadczam(y), że zapoznałem się z tre ścią zapytania ofertowego i uzyska łem wszelkie niezbędne informacje maj ące wpłyvv na ustalenie ceny i przygotowanie oferty. 6. Oświadczam(y), że niniejsza oferta jest wa żna 30 dni od terminu sk ładania ofert. 7. Oświadczam(y), że : a) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dzia łalności i czynno ści obj ętych zapytaniem ofertowym, b) posiadam(y) niezb ędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuj ę potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /przedstawiam pisemne zobowi ązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajduj ę (my) si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia, d) nie zalegam(y) z op łacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i spo łeczne od prowadzonej działalności, e) nie zalegam(y) z op łacaniem nale żnych podatków od prowadzonej dzia łalności, f) nie podlegam(y) wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia. 8. O świadczamy, że akceptujemy projekt umowy, którego parafowany egz. do łączamy do oferty. miejscowo ść, data Podpis osoby upowa żnionej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo