Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe"

Transkrypt

1

2 Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe Gerard Bieniek Wydanie 3 Warszawa 2011

3 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska, Joanna Ośka Opracowanie techniczne: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, Warszawa tel , faks Infolinia: Redakcja: tel , , , faks Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony

4 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp Rozdział I. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe Pojęcie wypadku drogowego Ryzyko jako podstawa odpowiedzialności Okoliczności wyłączające odpowiedzialność na podstawie ryzyka Siła wyższa Wyłączna wina poszkodowanego Wyłączna wina osoby trzeciej Przesłanki odpowiedzialności Ruch mechanicznego środka komunikacji Związek przyczynowy Odpowiedzialność na zasadach ogólnych Zderzenie się mechanicznych środków komunikacji Przewóz z grzeczności Podmioty ponoszące odpowiedzialność cywilną Rozdział II. Ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego Uwagi wstępne Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu Obowiązki stron umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu

5 Spis treści 2.3. Zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów Projektowane zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Ogólne warunki ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia Wyłączenie odpowiedzialności Świadczenia z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) Ubezpieczenie autocasco Przedmiot i zakres ubezpieczenia Zawarcie i treść umowy Wyłączenie odpowiedzialności Ustalenie i wypłata odszkodowania Rozdział III. Wynagrodzenie szkód wynikłych wskutek wypadków drogowych Uwagi wstępne Wynagrodzenie szkód wyrządzonych na osobie Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 445 k.c.) Odszkodowanie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę z powodu śmierci osoby najbliższej (art k.c.) Renta dla poszkodowanego (art k.c.) Renta na rzecz osób bliskich (art k.c.) Pokrycie wszelkich wydatków Szkody majątkowe wywołane śmiercią człowieka Wynagrodzenie szkód wyrządzonych w mieniu Ogólne zasady naprawienia szkód w mieniu Naprawienie szkody w mieniu wynikłej z wypadków drogowych Czynniki wpływające na ustalenie wysokości odszkodowania Przyczynienie się poszkodowanego do wyrządzenia szkody Zaliczenie uzyskanych korzyści Miarkowanie wysokości odszkodowania Suma gwarancyjna Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

6 Spis treści Rozdział IV. Dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe Postępowanie likwidacyjne Sądowe dochodzenie roszczeń Roszczenia zwrotne zakładu ubezpieczeń Dochodzenie roszczeń wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Dochodzenie roszczeń wobec Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Przedawnienie roszczeń Aneks. Teksty przepisów, projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) i ogólnych warunków ubezpieczeń NW i AC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Księga trzecia. Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 16 lipca 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (projekt) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.) Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy (ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.) Literatura

7 Wykaz skrótów Biuletyn SN Biuletyn Sądu Najwyższego k.c. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.k. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) k.p. ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) k.r.o. ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) k.z. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) nie obowiązuje MoP Monitor Prawniczy ogólne warunki NW ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera pojazdu mechanicznego (ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA nr UZ/117/2010 z 11 marca 2010 r. ze zm.) ogólne warunki AC ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy (ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zm.) OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r.) OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy (od 1963 r. do 1994 r.) OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawane przez Prokuratorię Generalną OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 9

8 Wykaz skrótów Pal. Palestra PG Prawo Gospodarcze PiP Państwo i Prawo Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo PS Przegląd Sądowy PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ubezpieczenie AC ubezpieczenie autocasco ubezpieczenie NW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenie OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawa o działalności ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) ustawa o ubezpieczeniach ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz ze zm.) Zb.Orz. Zbiór Orzeczeń 10

9 Wstęp Niepokojący wzrost liczby wypadków drogowych, charakterystyczny dla naszych czasów, powoduje, że ciągle aktualny jest problem kompensacji szkód z nich wynikających. Chodzi w szczególności o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób prawo cywilne zapewnia wynagrodzenie wszelkiego rodzaju szkód (na osobie i w mieniu) wynikłych z wypadków drogowych. Wstępnie można stwierdzić, że zawodzi tutaj tradycyjne ujęcie odpowiedzialności za czyn niedozwolony. Istotne znaczenie przypada repartycji ubezpieczeniowej, polegającej na rozłożeniu odszkodowania za szkodę doznaną przez jednostkę na wszystkie osoby wchodzące w skład tzw. wspólnoty ubezpieczeniowej. Problematyce tej zostało poświęcone opracowanie pt. Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe na tle obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa Znaczny upływ czasu, a przede wszystkim nowy stan prawny obowiązujący w tym zakresie od 1 stycznia 2004 r., spowodowały ponowne podjęcie tego tematu. Obecne, trzecie wydanie uwzględnia stan prawny obowiązujący po zmianie Kodeksu cywilnego dokonanej m.in. ustawą z 13 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 557) oraz po licznych zmianach ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz ze zm.). Stan prawny publikacji określono na dzień 1 czerwca 2011 r. 11

10 Wstęp Książka nie jest naukową monografią, lecz ma na celu przedstawienie i omówienie praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów regulujących odpowiedzialność cywilną posiadaczy i kierujących pojazdami mechanicznymi, na tle obowiązkowego ubezpieczenia ich odpowiedzialności cywilnej. W opracowaniu wykorzystano w szerokim zakresie przede wszystkim orzecznictwo Sądu Najwyższego i dorobek literatury przedmiotu. Opracowanie zawiera aneks obejmujący wyciąg z przepisów Kodeksu cywilnego regulujących omówioną problematykę, wyciąg z przepisów ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, wyciąg z projektu ustawy o zmianie ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3960), ogólne warunki ubezpieczenia NW i AC opracowane przez największego ubezpieczyciela w Polsce oraz spis literatury przedmiotu. Autor będzie wdzięczny za wszelkie uwagi krytyczne i głosy Czytelników, co pozwoli wzbogacić treść opracowania w następnym wydaniu. 12

11 Rozdział I Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe 1. Pojęcie wypadku drogowego 1. W praktyce prawniczej dość często używa się zamiennie pojęć wypadek komunikacyjny, wypadek samochodowy, wypadek drogowy. Nie są one jednak tożsame, podobnie jak niezupełnie identyczny zakres znaczeniowy mają pojęcia mechaniczny środek komunikacji, pojazd mechaniczny, pojazd samochodowy. Do czasu wejścia w życie przepisów ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1 można było twierdzić, że najszerszym określeniem jest pojęcie pojazd mechaniczny jako pojazd napędzany własnym urządzeniem mechanicznym, przeznaczony lub przystosowany do ruchu na lądzie, wodzie lub w powietrzu. W art. 2 pkt 10 powołanej ustawy zawarto ustawową definicję pojazdu mechanicznego, obejmując tym pojęciem: 1) pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym; 2) pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych bę- 1 Dz.U. Nr 124, poz ze zm. 13

12 Rozdział I. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe dących we władaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa. Nie podejmując w tym miejscu szczegółowych rozważań, należy zauważyć, że w tej ustawie pojęcie pojazd mechaniczny zostało ograniczone do pojazdów drogowych. Mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody, w rozumieniu art k.c., charakteryzuje się natomiast następującymi cechami: 1) napędzany jest własnym urządzeniem mechanicznym, 2) porusza się za pomocą sił przyrody, 3) służy celom komunikacyjnym. Wszystkie te cechy muszą występować łącznie. W piśmiennictwie i judykaturze zgodnie przyjmuje się, że mechanicznymi środkami komunikacji w rozumieniu art k.c. są wyłącznie takie konstrukcje, urządzenia, mechanizmy, które są wyposażone we własny środek napędu (silnik). Nie ma zaś żadnego znaczenia, jak energia jest wykorzystywana w tym silniku. Jeśli chodzi o napędzanie pojazdu za pomocą sił przyrody, to niewątpliwie art k.c. nie obejmuje urządzeń czy pojazdów poruszających się przy wykorzystaniu siły mięśni ludzkich, zwierząt pociągowych, siły grawitacji, nurtu rzeki itp. Trafnie zwrócono przy tym uwagę na to, że art k.c. można objąć jedynie takie urządzenia, które są zdolne jako całość do samodzielnego przemieszczania się w przestrzeni (np. takim urządzeniem nie będzie dźwig budowlany osadzony w sposób trwały na podłożu, przy czym ramię dźwigu może przemieszczać w przestrzeni) 2. Wymaganie samodzielnego przemieszczania się w przestrzeni nie będzie spełnione także wówczas, gdy urządzenie jako całość może przesuwać się w przestrzeni, ale w ograniczonym zakresie (np. dźwig budowlany poruszający się na krótkich torach). Spełnienie wymagania samodzielnego przemieszczania się pojazdu w przestrzeni nie wymaga natomiast, aby osoba kierująca nim znajdowała się w pojeździe (np. po- 2 A. Śmieja, w: System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań część ogólna, Warszawa 2009, s

13 1. Pojęcie wypadku drogowego jazdy zdalnie sterowane) 3. Wreszcie cecha mechanicznego środka komunikacyjnego w postaci służenia tego środka celom komunikacyjnym oznacza, że przeznaczony on jest do przemieszczania ludzi i rzeczy na odległość. Wychodząc z tych założeń, należy do mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody zaliczyć: samochody (osobowe i ciężarowe), autokary, trolejbusy, motocykle, motorowery, skutery, ciągniki widłowe, amfibie, pojazdy poruszające się na torach, zwłaszcza pociągi i tramwaje, samoloty, śmigłowce, motoszybowce, motolotnie, statki rzeczne i inne jednostki poruszające się po wodach śródlądowych (np. motorówki, skutery wodne), poduszkowce, skutery śnieżne itd. Jednocześnie można stwierdzić, że hipotezą art. 436 k.c. nie są objęte: rowery, szybowce, lotnie, żaglówki bez silnika, tratwy, kajaki, rowery wodne, balony, sanie, pojazdy ciągnięte przez zwierzęta itp. Wypadek związany z użyciem tak rozumianego mechanicznego środka komunikacji, poruszanego za pomocą sił przyrody, może być uznany za wypadek komunikacyjny w najszerszym ujęciu [dlatego mowa jest w piśmiennictwie o wypadkach komunikacyjnych lądowych (drogowych), wodnych i powietrznych] Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Zgodnie z art. 34 ust. 1 tej ustawy z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani na podstawie przepisów prawa cywilnego do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. W przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych konsekwentnie używa się pojęcia pojazd mechaniczny, a tymczasem w art. 436 k.c., będącym podstawą prawną odpowiedzialności posiadacza, posłużono się określeniem 3 Tamże. 4 Por. np. A. Wąsiewicz, Odpowiedzialność cywilna za wypadki samochodowe ma tle obowiązkowego ubezpieczenia, Warszawa 1969, s

14 Rozdział I. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody. Zakresy znaczeniowe obu tych pojęć nie są tożsame. W Kodeksie cywilnym (art. 436) surowsza odpowiedzialność (zasada ryzyka) związana jest z ruchem mechanicznych środków komunikacji, które charakteryzują się następującymi cechami: 1) napędzane są własnym urządzeniem mechanicznym; 2) poruszane są za pomocą sił przyrody; 3) służą celom komunikacyjnym. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych pojęcie pojazd mechaniczny zdefiniowano za pomocą kryteriów formalnych, wymieniając pojazdy, które uznaje się za pojazdy mechaniczne, a które zostały określone w ustawie z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 5. Zgodnie z przepisami tej ustawy są to: 1) pojazd samochodowy, tj. pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; 2) ciągnik rolniczy, tj. pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik ten może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; 3) motorower, tj. pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinow y o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm 3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 4) przyczepa, tj. pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem; 5) pojazd wolnobieżny, tj. pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa (szkody związane z ruchem tych ostatnio wymienionych pojazdów wolnobieżnych objęte są ubezpieczeniem OC rolników por. art. 50 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zawiera również określenie pojazd historyczny, który nie jest pojazdem mechanicznym. Są to: 5 Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. 16

15 1. Pojęcie wypadku drogowego 1) pojazdy zabytkowe, tj. takie, które na podstawie odrębnych przepisów zostały wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 2) pojazdy wpisane do księgi inwentarza muzealiów, zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach, 3) pojazdy mające co najmniej 40 lat, 4) pojazdy mające co najmniej 25 lat i uznane przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazdy unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Pojawia się, oczywiście, pytanie związane z tym, że skoro pojazdy historyczne nie są pojazdami mechanicznymi, to czy przepisy dotyczące ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych znajdują tu zastosowanie. Odpowiedź pozytywna wynika wprost z art. 23 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który stanowi, że przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili jego wprowadzenia do ruchu Współcześnie występuje duża różnorodność urządzeń mechanicznych zdolnych do samodzielnego poruszania się, co powoduje, że pojawiają się wątpliwości odnośnie do zastosowania art. 436 k.c. Przykładem takiego urządzenia może być winda, która wyposażona jest we własny napęd i służy niewątpliwie celom komunikacyjnym w określonej przestrzeni. Winda pozostaje jednak w fizycznym związku z budynkiem, przestrzeń, w której jest wykorzystywana do przemieszczania ludzi i rzeczy, jest ograniczona rozmiarami tego budynku. Z tego względu winda uznana jest za część budowli w rozumieniu art. 434 k.c. Pogląd ten należy podzielić. Tak samo należy zakwalifikować ruchome schody czy chodniki. Górskich kolejek linowych i zębatych też nie można uznać za mechaniczne środki komunikacji poruszane za pomocą sił przyrody. Są to bowiem takie urządzenia, w których element ruchomy (kabina) nie ma własnego, odrębnego napędu, a jednocześnie stanowi integralną część większego mechanizmu. Podstawą odpowiedzialności będzie tu art. 435 k.c Wprowadzenie do ruchu zakłada, że pojazd historyczny wyposażony jest w silnik. 7 A. Śmieja, w: System Prawa Prywatnego..., s

16 Rozdział I. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe 4. W praktyce powstają też wątpliwości przy stosowaniu art. 436 k.c. w odniesieniu do pojazdów mechanicznych poruszanych za pomocą sił przyrody, które z istoty swej nie służą celom komunikacyjnym. Ilustruje to sprawa będąca przedmiotem postępowania sądowego, w której stan faktyczny przedstawiał się następująco. Ciągnik marki Ursus C-328, stanowiący własność kółka rolniczego, na podstawie umowy z 12 lipca 1972 r. został przekazany do użytkowania wraz z innym mechanicznym sprzętem rolniczym pozwanym Tadeuszowi B. i Zygmuntowi M. Pozwani, użytkując ciągnik zgodnie z jego przeznaczeniem technicznym (m.in. do poruszania młockarni), wyrządzili szkodę osobie trzeciej, a mianowicie powodowi Zbigniewowi O., pomagającemu przy omłotach rolnikowi, u którego pozwani świadczyli usługi przy pomocy wspomnianego ciągnika oraz młockarni, stanowiącej ich prywatną własność. Powód w dniu 7 września 1973 r. w czasie omłotów wpadł nogami do rozstrząsacza młockarni, w wyniku czego doznał rozległego zmiażdżenia podudzia i stopy lewej oraz wielomiejscowego złamania z przemieszczeniem kości śródstopia lewego, w następstwie czego utracił lewą kończynę. W omawianej sprawie powód wystąpił w związku z tym o odszkodowanie przeciwko rolnikom Tadeuszowi B. i Zygmuntowi M. oraz PZU. Sądy obu instancji uwzględniły to żądanie, przyjmując, że szkoda wynikła z ruchu pojazdu mechanicznego, co uzasadniało odpowiedzialność rolników jako posiadaczy zależnych z art k.c., PZU zaś na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 24 kwietnia 1968 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, obowiązujących w tym czasie. Zdaniem sądu drugiej instancji, użycie ciągnika do napędzania maszyny omłotowej nie zmieniało jego charakteru, wypadek zatem pozostał w bezpośrednim związku przyczynowym z ruchem pojazdu. Wydaje się, że aczkolwiek na temat pojęcia ruchu pojazdu mechanicznego jako przesłanki odpowiedzialności cywilnej napisano wiele 8, to 8 Por. np. A. Grzybek, Ruch mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody jako element odpowiedzialności cywilnej, Prace Prawnicze Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1972, t. III, s. 23; A. Rembieliński, Ruch samochodu jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za wypadek, Pal. 1963, nr 9, s

17 1. Pojęcie wypadku drogowego jednak zagadnienie będące przedmiotem zainteresowania obu sądów w omawianej sprawie nie zostało szerzej naświetlone i dostatecznie wyjaśnione. Jest to przy tym jak się wydaje zagadnienie interesujące, które może nasuwać istotne wątpliwości. Chodzi tu bowiem przede wszystkim o dwa problemy. Po pierwsze, o odpowiedź na pytanie dotyczące zakresu stosowania art k.c. w omawianej sprawie, który to przepis został wskazany w uzasadnieniu orzeczenia jako podstawa odpowiedzialności posiadaczy zależnych, tj. obu rolników. Zgodnie bowiem z art k.c. odpowiedzialność przewidzianą w tym przepisie ponosi posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Nasuwa się zatem pytanie: czy traktor jest środkiem komunikacji w rozumieniu art k.c., w szczególności wówczas, gdy wykorzystywana jest jego siła napędowa do poruszania innej maszyny. Po wtóre, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy skutki wypadku powstałego z użycia pojazdu mechanicznego w innym celu niż komunikacyjny objęte są także obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Jeśli chodzi o pierwszy problem, to był on przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego z 7 marca 1968 r., III PZP 1/68 9, w której stwierdzono: Samoistny posiadacz ciągnika marki Ursus C-45, przeznaczonego do prac w gospodarstwie rolnym bez prawa poruszania się na drogach publicznych, ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie (lub mieniu), wyrządzoną przez ruch tegoż ciągnika, na zasadach ryzyka przewidzianych w art w związku z art k.c.. Sąd Najwyższy stwierdził przy tym w uzasadnieniu, że ciągnik jest pojazdem mechanicznym przeznaczonym do ciągnięcia pojazdów bez własnego napędu, tj. przyczep, naczep, maszyn rolniczych i innych. Z istoty swej jest on zatem środkiem komunikacji. Stwierdzenie to może nasuwać wątpliwości. Nie ulega kwestii, że ciągnik (traktor) jest pojazdem mechanicznym poruszanym za pomocą sił przyrody. Wątpliwe jest jednak przyjęcie tezy, że z istoty swej jest on środkiem komunikacji, jeśli przez komunikację rozumieć przemieszczanie z miejsca na miejsce osób lub rzeczy. 9 OSNCP 1968, nr 8 9, poz. 136 z glosą A. Szpunara, PiP 1969, nr 2, s

18 Rozdział I. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe Ciągnik bowiem w gospodarstwie rolnym jest z istoty swej przeznaczony do wykonywania prac rolnych. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie ma wykorzystanie jego siły napędowej, a wyjątkowo jedynie siły trakcyjnej. Jeśli przy tym zauważyć, że w sprawie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy chodziło o traktor, który nie miał prawa poruszania się po drogach publicznych, to uznanie, że ma on z istoty swej charakter środka komunikacyjnego, może być wątpliwe. Należy przy tym dodać, że uznanie traktora tylko za pojazd mechaniczny, a nie mechaniczny środek komunikacji wówczas, gdy nie jest wykorzystywany w celach komunikacyjnych, oznaczałoby, że podstawą odpowiedzialności posiadacza byłby art. 415 k.c., a nie art k.c. To stanowisko nie wyłączałoby ewentualnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jeśli chodzi o drugi problem, to można go sformułować w sposób bardziej ogólny następująco: czy użycie mechanicznego środka komunikacji w innym celu niż komunikacyjny uzasadnia stosowanie art k.c. jako podstawy odpowiedzialności posiadacza. Na tle zaś przepisów regulujących ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych można sformułować następujące pytanie: czy użycie pojazdu mechanicznego w innym celu niż komunikacyjny uzasadnia odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Nie wydaje się przy tym, aby udzielenie odpowiedzi na to pytanie zależało od interpretacji pojęcia ruch pojazdu mechanicznego. Na ogół przeważa stanowisko zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie że pojazd mechaniczny jest w ruchu, jeżeli albo porusza się fizycznie, albo ma uruchomiony silnik. Jest bezsporne, że użycie pojazdu mechanicznego w innym celu niż komunikacyjny wymaga uruchomienia silnika. W rezultacie można przyjąć w omawianej sprawie, że pojazd był w tym wypadku w ruchu. Pośrednio odpowiedź na interesujący nas problem zawarł Sąd Najwyższy w uzasadnieniu powołanej uchwały z 7 marca 1968 r. Uznając bowiem ciągnik za mechaniczny środek komunikacji w rozumieniu art k.c., Sąd Najwyższy jednocześnie stwierdził, że przeznaczenie ciągnika w danym momencie do takich czy innych celów nie 20

19 1. Pojęcie wypadku drogowego może zmienić jego charakteru, gdyż z istoty swej jest on środkiem komunikacji. Podobnie w wyroku z 13 czerwca 2002 r., V CKN 1051/00 10, Sąd Najwyższy stwierdził, że: ciągnik rolniczy wraz ze sprzężoną z nim maszyną rolniczą służącą do uprawy gruntu jest mechanicznym środkiem komunikacji w rozumieniu art k.c.. Pomijając poprzednio podniesioną już kwestię dotyczącą uznania ciąg nika (w każdym wypadku) za środek komunikacji, należy zważyć, że istotne wątpliwości budzi również stwierdzenie Sądu Najwyższego, iż wykorzystanie mechanicznego środka komunikacji w innym celu niż to wynika z jego przeznaczenia ma pozostawać bez wpływu na zakres odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji na podstawie ryzyka. Okoliczność ta pozostaje natomiast bez znaczenia dla odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdyż ciągnik rolniczy jest uznany za pojazd mechaniczny w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 2 pkt 10 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Takim pojazdem mechanicznym natomiast nie jest pojazd wolnobieżny będący w posiadaniu rolnika, użytkowany w jego gospodarstwie rolnym (np. kombajn). Szkoda wyrządzona w związku z ruchem pojazdu wolnobieżnego użytkowanego w gospodarstwie rolnym objęta jest zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników. Także na tle poprzedniego stanu prawnego, tj. obowiązującej wówczas ustawy z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej 11, Sąd Najwyższy w wyroku z 24 listopada 2005r., III CK 235/05 12 stwierdził, że,,posiadacz kombajnu zbożowego (wolnobieżnego pojazdu mechanicznego) w okresie przed zmianą 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 30 grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego dokonaną rozporządze- 10 Niepubl. 11 Tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm. 12 Niepubl. 21

20 Rozdział I. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe niem z 24 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 1136), który nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, lecz zawarł umowę ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, objęty był ochroną ubezpieczeniową z tytułu szkody wyrządzonej ruchem tego pojazdu, jeżeli szkoda pozostawała w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dla celów praktycznych należy jednak stwierdzić, że mimo powstających tu wątpliwości nie może być tak, aby ciągnik rolniczy wykorzystywany jako środek transportu rzeczy był uznawany za mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody (co oznacza, że podstawą odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z jego ruchem będzie art. 436 k.c.), natomiast w razie wykorzystywania jego siły napędowej do poruszania innego urządzenia, ciągnik ten nie jest mechanicznym środkiem komunikacji (co oznacza, że podstawą odpowiedzialności będzie art. 415 k.c.). Należy więc mając na uwadze względy celowościowe przychylić się do poglądu, że skoro ciągniki rolnicze często poruszają się po drogach publicznych, stwarzając takie samo niebezpieczeństwo jak np. samochody, to należy objąć je zakresem art. 436 i to także wówczas, gdy ciągnik nie jest wykorzystywany dla celów transportowych Sporne było zagadnienie właściwej podstawy prawnej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, którego zasadniczą funkcją jest komunikacja (przedsiębiorstwo transportowe, komunikacyjne). Chodzi więc o przedsiębiorstwo, w którego skład wchodzą mechaniczne środki komunikacji. W rzeczy samej chodzi tu o określenie wzajemnej relacji między art. 435 a 436 k.c. Obecnie przyjmowany jest dość powszechnie pogląd, że przepisy te nawzajem się wyłączają 14. Oznacza to 13 A. Śmieja, w: System Prawa Prywatnego, s Por. zwłaszcza wyrok Sądu Najwyższego z 19 września 1967 r., I PR 288/67, OSPIKA 1968, nr 9, poz. 201 z aprobującą glosą A. Rembielińskiego, tamże, s Por. też wyrok Sądu Najwyższego z 27 listopada 1985 r., II CR 399/85, LexPolonica W piśmiennictwie poglądu tego bronił przede wszystkim A. Szpunar, Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego, Warszawa 1976, s Z nowszej literatury K. Ludwichowska, Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, Toruń 2008, s

Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone w związku z ruchem ciągników rolniczych

Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone w związku z ruchem ciągników rolniczych Tomasz Młynarski główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone w związku z ruchem ciągników rolniczych W świetle definicji zawartej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 93/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 grudnia 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Antoni Górski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Antoni Górski Sygn. akt III CK 235/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 listopada 2005 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN

Bardziej szczegółowo

Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 7 lutego 2008 r., III CZP 115/07

Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 7 lutego 2008 r., III CZP 115/07 Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 7 lutego 2008 r., III CZP 115/07 Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) Sędzia SN Gerard Bieniek Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Henryk Pietrzkowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 81/05 POSTANOWIENIE składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2006 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 653/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 91/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU. Służebność przesyłu. i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych Przepisy. Roman Dziczek

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU. Służebność przesyłu. i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych Przepisy. Roman Dziczek SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające Wzory wniosków i pozwów sądowych Przepisy Roman Dziczek Wydanie 1, 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 17/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 kwietnia 2005 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 44/10 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r., III CZP 37/06

Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r., III CZP 37/06 Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r., III CZP 37/06 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Miasta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Sygn. akt IV CK 203/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2005 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 października 2003 r., III CKN 454/01

Wyrok z dnia 24 października 2003 r., III CKN 454/01 Wyrok z dnia 24 października 2003 r., III CKN 454/01 Szkoda wyrządzona przy użyciu urządzeń młyna wykorzystywanego do prowadzenia przez rolnika działalności gospodarczej jest objęta ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 22/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bogumiła Gruszka

UCHWAŁA. Protokolant Bogumiła Gruszka Sygn. akt III CZP 67/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2012 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Anna Kozłowska Protokolant Bogumiła Gruszka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 61/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 listopada 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 28 lutego 2006 r., III CZP 5/06

Uchwała z dnia 28 lutego 2006 r., III CZP 5/06 Uchwała z dnia 28 lutego 2006 r., III CZP 5/06 Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA. prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA. prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski I. OC BROKERA REŻIMY I. DELIKTOWY II. KONTRAKTOWY art. 415 i n. k.c. zasada winy udowodnionej domniemanej art. 471 i n. k.c. zasada winy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12. Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca)

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12. Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) 126 Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12 Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Maria Szulc Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 8/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2012 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa małoletniego

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 67/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 listopada 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 376/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2008 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński Sygn. akt II CSK 65/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 marca 2007 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński w sprawie z powództwa "Ż. " Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. przeciwko R. K. o zapłatę,

Bardziej szczegółowo

Refundacja wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego z umowy ubezpieczenia OC p.p.m.

Refundacja wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego z umowy ubezpieczenia OC p.p.m. Refundacja wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego z umowy ubezpieczenia OC p.p.m. Praktyka likwidacji szkód do 2011 r. Do 2010 r. powszechne były stanowiska z.u., że wydatki na najem pojazdu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 74/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2016 r. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena Kowalska w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt IV CZ 5/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 lutego 2013 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa T.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. III ZP 15/98

Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. III ZP 15/98 Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. III ZP 15/98 Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. po ukończeniu 16 roku życia mogą być uwzględnianie w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 11 lutego 2003 r., V CKN 1664/00

Wyrok z dnia 11 lutego 2003 r., V CKN 1664/00 Wyrok z dnia 11 lutego 2003 r., V CKN 1664/00 Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę czynem niedozwolonym będącym przestępstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 listopada 2004 r., III CZP 64/04

Uchwała z dnia 16 listopada 2004 r., III CZP 64/04 Uchwała z dnia 16 listopada 2004 r., III CZP 64/04 Sędzia SN Mirosława Wysocka (przewodniczący) Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 76/05. Dnia 12 stycznia 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 76/05. Dnia 12 stycznia 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 76/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2006 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena Gromska-Szuster SSN Jacek Gudowski SSN

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06

Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06 Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2 Służebność przesyłu w praktyce Bartosz Rakoczy Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Michał Barszcz Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska-Szeszko Projekt

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 118/03

Uchwała z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 118/03 Uchwała z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 118/03 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Gerard Bieniek Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01

Uchwała z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01 Uchwała z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01 Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Kazimierz Zawada Sędzia SA Krystyna Bilewicz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01

Uchwała z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01 Uchwała z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01 Sędzia SN Mirosława Wysocka (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

w kontekście odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy Michał Modrzewski

w kontekście odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy Michał Modrzewski w kontekście odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy Michał Modrzewski sytuacja prawna, w której powstaje zobowiązanie podmiotu do świadczenia odszkodowania, jest odpowiedzialnością majątkową sprawcy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bohdan Bieniek (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSA Jolanta Hawryszko (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bohdan Bieniek (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSA Jolanta Hawryszko (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 85/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 marca 2017 r. SSN Bohdan Bieniek (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSA Jolanta Hawryszko (sprawozdawca) w sprawie z wniosku C.

Bardziej szczegółowo

Aleksander Daszewski r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Konferencja Pro Motor, Warszawa 4 grudnia 2013 r.

Aleksander Daszewski r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Konferencja Pro Motor, Warszawa 4 grudnia 2013 r. Realizacja orzecznictwa Sądu Najwyższego w praktyce likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Aleksander Daszewski r.pr. koordynator

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97

Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97 Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97 Wypadek, jakiemu rolnik uległ podczas lub w związku z udziałem w czynnościach organizacji społecznej, jaką jest samorząd rolniczy (Izba Rolnicza) nie jest

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Przewodniczący SSN Maria Tyszel, (przewodnicząca), Sędziowie SN: Beata Gudowska, Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 498/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 stycznia 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CSK 362/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r.

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 635/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/04

Uchwała z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/04 Uchwała z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/04 Sędzia SN Filomena Barczewska (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Henryk Pietrzkowski Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 14 września 2006 r., III CZP 65/06

Uchwała z dnia 14 września 2006 r., III CZP 65/06 Uchwała z dnia 14 września 2006 r., III CZP 65/06 Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski Sędzia SN Zbigniew Strus (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 22 kwietnia 2005 r., III CZP 99/04

Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 22 kwietnia 2005 r., III CZP 99/04 Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 22 kwietnia 2005 r., III CZP 99/04 Sędzia SN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Gerard Bieniek Sędzia SN Helena Ciepła Sędzia

Bardziej szczegółowo

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 sierpnia 2002 r. II UKN 512/01

Wyrok z dnia 20 sierpnia 2002 r. II UKN 512/01 Wyrok z dnia 20 sierpnia 2002 r. II UKN 512/01 1. Użyty w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) termin "hektar przeliczeniowy"

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r..

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r.. Sygn. akt III CZP 93/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r.. Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja. Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Gerard Bieniek Henryk Pietrzkowski. / monografie / prawo cywilne.

Reprezentacja. Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Gerard Bieniek Henryk Pietrzkowski. / monografie / prawo cywilne. Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego / monografie / prawo cywilne Gerard Bieniek Henryk Pietrzkowski Wydanie 3 Warszawa 2013 Poszczególne części książki napisali: Gerard Bieniek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Bogumiła Gruszka

UCHWAŁA. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Bogumiła Gruszka Sygn. akt III CZP 49/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 sierpnia 2014 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Bogumiła Gruszka

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ TREŚĆ PRZEDAWNIENIE UWAGI CO DO OBOWIĄZYWANIA Art kc

ARTYKUŁ TREŚĆ PRZEDAWNIENIE UWAGI CO DO OBOWIĄZYWANIA Art kc Roszczenia o wyrządzonej czynem niedozwolonym to wszelkie roszczenia mające charakter majątkowy, przy czym do kategorii roszczeń majątkowych należy zaliczyć także roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 19 maja 2006 r., III CZP 28/06

Uchwała z dnia 19 maja 2006 r., III CZP 28/06 Uchwała z dnia 19 maja 2006 r., III CZP 28/06 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E 1 Sygn. akt III CZP 31/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Firmy B. A. M. S. spółki jawnej z siedzibą w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę na skutek apelacji powódki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Kształtowanie się idei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej... 1 1. Wyodrębnienie ubezpieczenia odpowiedzialności. cywilnej...

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 7 maja 2010 r., III CZP 34/10

Uchwała z dnia 7 maja 2010 r., III CZP 34/10 Uchwała z dnia 7 maja 2010 r., III CZP 34/10 Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący) Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sędzia SA Jan Futro Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Alicji J. przy uczestnictwie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. I UZ 6/07

Postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. I UZ 6/07 Postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. I UZ 6/07 Ustanowione w art. 94 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) zwolnienie Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 7 października 2008 r., III CZP 95/08

Uchwała z dnia 7 października 2008 r., III CZP 95/08 Uchwała z dnia 7 października 2008 r., III CZP 95/08 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 63/06

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 63/06 Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 63/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "S.C."

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PZ 17/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. II UK 382/10

Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. II UK 382/10 Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. II UK 382/10 Pracownikiem w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 149/16. Dnia 15 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 149/16. Dnia 15 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 149/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 lutego 2017 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2014 roku. Wydanie 1

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2014 roku. Wydanie 1 KK Kodeks karny Stan prawny: luty 2014 roku Wydanie 1 Kodeks karny ZMIANY: od 27 stycznia 2014 r. ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych LexisNexis Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Monografie Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku LexisNexis

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Zawisza

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Zawisza Sygn. akt V CSK 717/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 września 2016 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. II UK 407/09

Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. II UK 407/09 Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. II UK 407/09 Wypadek osoby prowadzącej działalność polegającą na doradztwie w zakresie sprzętu komputerowego oraz baz danych, w czasie dojazdu do siedziby kontrahenta w celu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CK 273/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2006 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo