Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Temat badania ewaluacyjnego: Badanie adekwatności i efektywności realizowanego wsparcia w ramach Poddziałania oraz w komponencie regionalnym PO KL w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych I. KONTEKST REALIZACJI BADANIA Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy Zmiany zachodzące na rynku pracy, również w kontekście wyzwań demograficznych, warunkują konieczność podjęcia efektywnych działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Już Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. pokazał, że większość osób niepełnosprawnych w Polsce jest bierna zawodowo, a ich potencjał nie jest wykorzystywany przez gospodarkę. Wynika to zarówno z dyskryminacji tej grupy na rynku pracy przez pracodawców, samej postawy osób niepełnosprawnych (bierność, niska motywacja), ale także ze słabszego wykształcenia i kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Ponad połowa osób niepełnosprawnych posiada najwyżej wykształcenie podstawowe. Osoby niepełnosprawne są zatrudnione głównie na chronionym rynku pracy, czyli w zakładach pracy chronionej, gdzie w 2005 r. pracowało ok. 200 tys. osób niepełnosprawnych (40% zatrudnionych ogółem), w tym tylko co druga osoba niepełnosprawna w pełnym wymiarze czasu 1. Wśród osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej około 25% to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, 35% to osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a prawie 40% to osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności. W przypadku wszystkich trzech grup, wskaźnik zatrudnienia jest niski, jednak najniższe wartości osiąga w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (3,4% w 2006 r.). Wyniki badań wskazują również na konieczność ukierunkowania polityki zatrudnieniowej na rodzaj niepełnosprawności, a nie tylko stopień (niepełnosprawność dzieli się na sensoryczną, motoryczną i psychiczną). Inne działania rynku pracy powinny być kierowane do osób niepełnosprawnych ruchowo, inne do głuchoniemych, jeszcze inne do osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo lub osób z autyzmem, a jeszcze inne do osób z niepełnosprawnością sprzężoną. 1 Diagnoza społeczno-ekonomiczna, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa 2007 r. 1

2 Ponadto zatrudnienie osób niepełnosprawnych cechuje się stosunkowo dużym zróżnicowaniem regionalnym najwyższe wartości obserwowane są w województwach z dużym udziałem rolnictwa. W 2005 r. w województwie lubelskim, podlaskim i podkarpackim pracowało około jednej czwartej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, zaś najniższy wskaźnik zatrudnienia odnotowany został w województwie zachodniopomorskim (10,9%) 2. Jak wskazują cyklicznie prowadzone Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest wciąż bardzo niekorzystna. Wyraża się ona niskim poziomem aktywności zawodowej i wysokim bezrobociem. Duży wpływ na to zjawisko ma struktura populacji osób niepełnosprawnych według wieku, a przede wszystkim, wykształcenia i poziomu ich kwalifikacji zawodowych. Według wyników BAEL z 2010 r. liczba osób niepełnosprawnych powyżej 15 roku życia wynosiła około 3,4 mln osób, co stanowi 10,7% tej grupy wiekowej. W 2010 roku wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 19,7% posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), 40,7% tych osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), a 39,5% - orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). Osoby niepełnosprawne są niestety wciąż znacznie słabiej wykształcone niż osoby pełnosprawne. Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w 2010 roku wykształcenie co najmniej średnie posiadało 34,1% osób. Udział osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym posiadających wykształcenie wyższe w 2010 roku wynosił 8,6%, natomiast udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym wynosił 39,4%. Także aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych jest znacznie niższa niż średnia dla całego społeczeństwa. W 2010 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z wyższym poziomem wykształcenia wynosił 48,9%, zaś wskaźnik zatrudnienia 43,8%. Dla osób niepełnosprawnych ze średnim poziomem wykształcenia wskaźniki te wynosiły odpowiednio 30,9% i 26,5%. Natomiast udział aktywnych zawodowo wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z poziomem wykształcenia niższym niż średni (w tym z zasadniczym zawodowym) wynosił 20,8%, zaś pracujących 17,3%. W 2010 roku aktywnych zawodowo było 17,0% osób niepełnosprawnych powyżej 15 roku życia, a w wieku produkcyjnym 25,9%. Dla porównania współczynnik aktywności zawodowej osób pełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej wynosił 60,4%, a w wieku produkcyjnym 76,2%. W 2010 roku udział osób pracujących wśród osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej wynosił 14,5%, wśród osób w wieku produkcyjnym 21,9%. Wskaźnik zatrudnienia osób sprawnych powyżej 15 roku życia oraz dla zbiorowości osób w wieku produkcyjnym wynosił odpowiednio 54,7% i 68,9%. Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych dla osób powyżej 15 roku życia w 2010 r. wynosiła 14,4% a dla osób w wieku produkcyjnym 15,3%. Dla porównania stopa bezrobocia osób sprawnych dla tej samej grupy wiekowej wynosiła 9,5%, w wieku produkcyjnym 9,6% (dane z BAEL). W końcu grudnia 2010 r. liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne bądź poszukujące pracy wynosiła 123,5 tys. osób, z czego 100,3 tys. Osób zarejestrowanych było jako osoby bezrobotne i 23,2 tys. osób jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu. 2 Ibidem. 2

3 PO KL a sytuacja osób niepełnosprawnych Wyzwaniem wynikającym z zasady równości szans jest wsparcie osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy, w zwiększaniu stopnia ich przygotowania zawodowego oraz poprawy zdolności do uzyskania zatrudnienia. Na etapie programowania PO KL została wzięta pod uwagę specyficzna sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W tym kontekście niezwykle istotne jest budowanie otoczenia i tworzenie warunków do równoprawnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym. Jest ono realizowane w szczególności poprzez: zwiększanie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako grupy znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; ułatwianie dostępu do edukacji i podnoszenia lub zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby niepełnosprawne; rozwój usług wspierających, ułatwiających wejście tych osób na rynek pracy (np. transportowych, opiekuńczych czy zapewnienie udziału asystentów i trenerów pracy); poszerzanie dostępu do doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji i konsultacji; tworzenie przyjaznego systemu wsparcia oraz rozwijanie instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma na celu przyczynić się m.in. do zwiększenia stopnia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Działania wspierające zawodowo osoby niepełnosprawne są realizowane w ramach poszczególnych osi priorytetowych. W ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i Integracja społeczna są one prowadzone poprzez realizację ogólnokrajowych projektów z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, identyfikujących i promujących najlepsze rozwiązania, wdrażanie instrumentów aktywnej integracji, podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych i tworzenie warunków do ich zatrudnienia. Zgodnie z założeniami Programu, na etapie wdrażania sformułowane zostały odpowiednie kryteria wyboru projektów konkursowych, które powinny uwzględniać potrzeby defaworyzowanych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych. W ramach PO KL zaplanowano objęcie osób niepełnosprawnych odpowiednimi instrumentami i usługami aktywizacyjnymi, jak również stworzenie przyjaznych warunków dla udziału tych osób we wszystkich kierowanych do nich projektach m.in. poprzez zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do potrzebnych im usług przy jednoczesnym zapewnieniu przez projektodawców odpowiednich warunków uczestnictwa w szkoleniach uwzględniających specyficzne potrzeby tej grupy osób (np. poprzez organizowanie szkoleń w pomieszczeniach wolnych od barier funkcjonalnych, dostosowanych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy). Osoby niepełnosprawne mogą być również beneficjentami projektów kierowanych do innych grup docelowych, np. osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży do 25 roku życia, kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy jak również osób starszych, które ukończyły 50 rok życia. Jest to zgodne z koncepcją disability mainstreaming, mówiącą o zintegrowanym podejściu do niepełnosprawności, która polega na włączeniu rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych do wszystkich działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu. 3

4 Charakterystyka Poddziałania PFRON - Projekty systemowe W ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i Integracja społeczna zostało wyodrębnione Poddziałanie 1.3.6, które w całości poświęcone jest wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Beneficjentem systemowym Poddziałania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który realizuje ogólnopolskie projekty aktywizacji społeczno-zawodowej skierowane do osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Skuteczność działań aktywizacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych uzależniona jest od umiejętności dostosowania działań podejmowanych na rzecz tej grupy osób do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających m.in. z rodzajów niepełnosprawności, którymi są dotknięte. Dlatego niezbędne jest kompleksowe podejście do wspierania osób niepełnosprawnych. Typy realizowanych w ramach Poddziałania projektów: ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych, powiązane z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi; ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia); identyfikacja i promocja najlepszych rozwiązań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym; kampanie informacyjne skierowane m.in. do pracodawców w celu zachęcania ich do zatrudniania osób niepełnosprawnych; Grupy docelowe: osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym m.in.: osoby niewidome, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby niesłyszące, osoby głuchoniewidome, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim), osoby z autyzmem, rodziny i najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych; instytucje i podmioty bezpośrednio realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych; pracodawcy; partnerzy społeczno-gospodarczy; osoby wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL Priorytet VI realizowany jest w komponencie regionalnym PO KL przez 16 Instytucji Pośredniczących w regionach. Wsparcie w ramach Priorytetu jest ukierunkowane na podnoszenie jakości usług 4

5 świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym zwłaszcza na wczesną identyfikację potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego, a także na zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, które odgrywają kluczową rolę w początkowym okresie pozostawania bez zatrudnienia. Wsparcie w ramach Priorytetu VI PO KL koncentruje się przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, w tym m.in. kierowane jest do osób niepełnosprawnych, poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto wsparcie w ramach Priorytetu jest adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych. Priorytet VII Promocja integracji społecznej PO KL W ramach Priorytetu VII, który realizowany jest w komponencie regionalnym PO KL przez 16 Instytucji Pośredniczących w regionach, podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno zawodowej. Priorytet VII PO KL koncentruje się na działaniach ukierunkowanych przede wszystkim na zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia przez grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, wyrównywaniu deficytów wynikających z braku dostępu do określonych dóbr i usług, braku posiadanych kwalifikacji czy też z innych czynników powodujących ograniczenie szans określonych grup społecznych na równoprawny z większością społeczeństwa udział w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu VII jest dążenie do wyeliminowania różnego rodzaju barier organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych, na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych. Istotnym obszarem wsparcia w ramach Priorytetu VII PO KL jest również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia w szczególności w sektorze ekonomii społecznej, która łącząc cele społeczne z ekonomicznymi, stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób doświadczających trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy i jest istotnym elementem wsparcia dla aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Od 2012 r. w celu dostarczenia kompleksowego i efektywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych Priorytet VII poszerzono o nowe Poddziałanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy projekty konkursowe. W ramach Poddziałania 7.4 prowadzone będą programy aktywizacji społecznozawodowej dla osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdej z osób niepełnosprawnych realizowane będą indywidualne plany działania obejmujące kompleksowe i wieloaspektowe wsparcie oraz programy o charakterze środowiskowym edukacyjnym i integracyjnym, mające na celu adaptację pracownika w jego środowisku pracy. W ramach Priorytetu VII w wsparcie dla osób niepełnosprawnych mogło być udzielane do końca 2011 r. w ramach następujących poddziałań: Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekty systemowe; Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 5

6 projekty konkursowe; Poddziałanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Wsparcie w ramach Priorytetu VIII kierowane jest m.in. do firm rozwijających się, lecz nieposiadających wystarczających zasobów finansowych i doświadczenia pozwalających na zakup odpowiedniego szkolenia. Są to często firmy małe, których dostęp do szkoleń jest utrudniony także ze względu na specyfikę organizacyjną. Ponieważ procesy modernizacyjne i adaptacyjne wymuszają ciągłą aktualizację, podnoszenie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności pracowników, obserwuje się obecnie rosnące zainteresowanie podnoszeniem kompetencji i umiejętności przez pracowników, a także ich pracodawców, co zwiększa zapotrzebowanie na szkolenia. Wsparcie udzielane w Priorytetu VIII ma m.in. na celu stworzenie dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb i możliwości przedsiębiorstw i ich pracowników. Z tego względu w projektach kładziony jest nacisk na opracowywanie i rozwój programów szkoleń e-learningowych, leasing i zakup platform służących kształceniu na odległość, co pozwala na dotarcie z ofertą szkoleniową do większej liczby osób. Stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich kwalifikacjach, jest kluczowe dla utrzymania ich aktywności na rynku pracy. Dlatego w ramach Projektów realizowanych w Priorytecie VIII szczególny nacisk kładziony jest na szkolenie pracowników powyżej 50. roku życia, w tym wsparciem mogą być również obejmowane osoby niepełnosprawne będące pracownikami przedsiębiorstw. II. STAN WDRAŻANIA PO KL W BADANYM OBSZARZE Zgodnie ze zbiorczymi danymi ze sprawozdania z Działania 1.3 PO KL do końca 2011 r. udział w projektach realizowanych w ramach Poddziałania PO KL wzięło osób niepełnosprawnych, przy czym docelowa wartość wskaźnika w PO KL wynosi Z danych sprawozdawczych wynika również, iż na koniec 2011 r osób niepełnosprawnych rozpoczęło udział w projekcie w ramach wszystkich Priorytetów PO KL od początku realizacji programu, w tym w ramach Priorytetów VI-VIII udział w projekcie rozpoczęło osób niepełnosprawnych. 6

7 Wykres 1. Udział osób niepełnosprawnych wśród uczestników projektów PO KL Udział osób niepełnosprwanych wśród uczestników projektów 25% 20% 15% 10% 5% 0% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX Ogółem 6% 1% 0,4% 1% 0,0% 4% 15% 1% 1% Kobiety 6% 1% 0,3% 1% 0,0% 3% 12% 1% 1% Mężczyźni 6% 0,5% 0,4% 1% 0,0% 4% 23% 0,4% 1% Źródło: Sprawozdanie z realizacji PO KL z I poł r. Ogółem w PO KL -3% Wykres 2. Rozkład regionalny liczby osób niepełnosprawnych, którzy otrzymali wsparcie w regionach w ramach Priorytetów VI-VII PO KL 7

8 Tabela 1. Udział osób niepełnosprawnych wśród osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w poszczególnych Poddziałaniach w ramach Priorytetów VI-VIII pomiędzy kwietniem i wrześniem 2011 r. Priorytet/Poddziałanie Udział Stopień niepełnosprawności niepełnosprawnych wśród osób, które zakończyły udział w projektach pomiędzy kwietniem i wrześniem 2011 r. Tak, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub o częściowej niezdolności do pracy lub o celowości przekwalifikowania zawodowego bądź o trzeciej grupie inwalidzkiej Tak, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub o zasadniczej niezdolności do pracy lub o drugiej grupie inwalidzkiej Tak, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o pierwszej grupie inwalidzkiej Priorytet VI (N=702) 7% 3% 3% 1% (N=148) 12% (N=342) 5% 6.2 (N=196) 7% 6.3 (N=15) * 6.4 (N=1) * Priorytet VII (N=504) 25% 9% 13% 4% (N=60) 10% (N=12) * (N=281) 31% 7.3 (N=151) 18% Priorytet VIII (N=808) 3% 1% 2% 0% (N=290) 3% (N=507) 4% (N=5) * (N=4) * 8.3 (N=2) * Suma końcowa 7% (N=2014) Źródło: Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL, MRR, 2011 r. * zbyt mała liczebność próby Tabela 2. Charakterystyka uczestników projektów Priorytetu VI-VIII PO KL według cech społeczno - demograficznych Odsetek osób niepełnosprawnych w danej kategorii osób, które uzyskały wsparcie w Priorytetach VI-VIII PŁEĆ Charakterystyka populacji osób niepełnosprawnych (N=202) PŁEĆ Niepełnosprawni Pełnosprawni Kobiety 57% Kobiety 7% 93% Mężczyźni 43% Mężczyźni 7% 93% 8

9 Suma końcowa 100% WIEK WIEK lat 33% lat 5% 95% 45 lub więcej lat 56% 45 lub więcej lat 14% 86% Do 24 lat 11% Do 24 lat 4% 96% Suma końcowa 100% WYKSZTAŁCENIE WYKSZTAŁCENIE Podstawowe 14% Podstawowe 18% 82% Średnie i 50% Średnie i 9% 91% policealne policealne Wyższe 16% Wyższe 3% 97% Zasadnicze 20% Zasadnicze 10% 90% zawodowe zawodowe Suma końcowa 100% MIEJSCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZAMIESZKANIA Miasto tys. 14% Miasto tys. 5% 95% Miasto % Miasto % 87% tys. tys. Miasto do 10 tys. 11% Miasto do 10 tys. 10% 90% Miasto o nieznanej liczbie mieszkańców Miasto powyżej 100 tys. 0% Miasto o nieznanej liczbie mieszkańców 27% Miasto powyżej 100 tys. 12% 88% 7% 93% Wieś 31% Wieś 7% 93% Suma końcowa 100% Źródło: Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL, MRR, 2011 r. Tabela 3. Wykaz projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Poddziałania PO KL L.p. Tytuł projektu Beneficjent Okres realizacji PROJEKTY Z PODDZIAŁANIA 1.3.6, KTÓRYCH REALIZACJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ 1 Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy 034/08 2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy 035/08 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Rodzin i Celem projektu było wsparcie na rynku pracy osób niewidomych. W ramach projektu opracowano indywidualne plany działania, zorganizowano staże, doradztwo zawodowe, warsztaty rehabilitacji zawodowej, szkolenia zawodowe. W ramach projektu 9 osób podjęło pracę. Celem projektu było opracowanie systemu wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi obejmującej zindywidualizowane usługi adekwatne do ich potrzeb poprzez ponadregionalną współpracę organizacji zrzeszonych w Pol Familia - Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych 9

10 3 Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy 036/08 4 Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy 037/08 5 Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy 038/08 6 Wsparcie osób z niepełnosprawności ą intelektualną (osoby z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim) Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL- FAMILIA w Toruniu, z Klubem Wsparcia Psychicznego w Bydgoszczy, z Nadzieją dla Rodziny w Gdańsku, z Klubem Lojalnej Integracji LONIA w Łodzi, Stowarzyszenie Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc w Toruniu, z Toruńskim Stowarzyszeniem Współpraca w Toruniu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Psychicznie. W ramach projektu objęto wsparciem 425 osób, w tym. m.in. 292 osoby objęto wsparciem doradcy zawodowego, 319 osób objęto wsparciem psychologicznym, 83 osoby odbyły staż, 24 osoby podjęły pracę. Celem projektu było wsparcie oraz przygotowanie grupy osób niesłyszących do wejścia na rynek pracy oraz podjęcie lub kontynuowanie nauki przez osoby niesłyszące. Projekt zakończyło łącznie 1215 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w tym m.in. 299 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, 28 osób znalazło pracę, 299 osób ukończyło szkolenia zawodowe, 42 osoby odbyły staż pracy, 670 osób skorzystało z doradztwa zawodowego, 307 osób ukończyło kurs zawodowy. Celem projektu była rehabilitacja, integracja i aktywizacja zawodowa osób głuchoniewidomych, która odbywała się poprzez różnego rodzaju wsparcie osób głuchoniewidomych w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy. Projekt zakończyło 396 osób, w tym, m.in. 120 wzięło udział w warsztatach rehabilitacji zawodowej, 50 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych, 25 osób znalazło pracę, 49 osób podniosło kwalifikacje zawodowe, 7 osób odbyło staż. W ramach projektu 1522 osoby zostały objęte wsparciem. Zorganizowano m.in. staże, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe. 240 osób poniosło swoje kwalifikacje zawodowe, a 77 znalazło Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy pracę. Celem projektu było zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie z zespołem Downa, sprzężonymi niepełnosprawnościami i z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Projekt zakończyło 600 osób, w tym m.in. 123 osoby skierowano do Zakładów Aktywności Zawodowej, 14 osób podjęło pracę na otwartym i chronionym rynku 10

11 056/10 Umysłowym Zarząd Główny w Warszawie 7 Wsparcie osób z autyzmem 040/08 8 Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych 041/08 9 Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II 046/10 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS w Warszawie, z KTA Lublin w Lublinie, ze Stowarzyszeniem na rzecz Autyzmu Uczymy się żyć razem w Opolu, z KTA - Oddział w Szczecinie, z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Autyzmu we Wrocławiu, ze Stowarzyszeniem Św. Celestyna w Strzelinie, ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze, ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku i ze Stowarzyszeniem Pro Futuro Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ Caritas Polska w Warszawie, Fundacja Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR w Warszawie, pracy. Projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia). Celem projektu było określenie kompetencji i umiejętności pracowników niepełnosprawnych oraz ich stopnia samodzielności. Projekt miał na celu przeprowadzenie ekspertyzy i badania dotyczącego diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Projekt objął wsparciem 2710 osób niepełnosprawnych ruchowo. W ramach projektu zaplanowano opracowanie indywidualnej diagnozy, opracowanie indywidualnych planów działania, poradnictwo zawodowe i opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych, ukończenie przez 800 osób warsztatów aktywizacji zawodowej, odbycie staży rehabilitacyjnych przez 400 osób, ukończenie szkoleń zawodowych przez 400 osób, ukończenie przez 2710 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo. Zakłada się, że do zakończenia projektu 300 osób podejmie pracę 11

12 10 Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II 053/10 11 Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie 055/10 Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Warszawie PFRON/ Polski Związek Niewidomych w Warszawie, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Laski w Izabelinie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PFRON/Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Warszawie W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 1200 osób niewidomych, w tym 500 uczniów. W ramach podjętych działań planuje się opracowanie indywidualnych diagnoz, opracowanie indywidualnych planów działania, poradnictwo zawodowe i opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych, warsztaty aktywizacji zawodowej, staże rehabilitacyjne, szkolenia zawodowe. Zakłada się podjęcie pracy przez 180 osób. W ramach projektu zostanie przeprowadzony audyt dostępności 200 stron internetowych instytucji użyteczności publicznej pod kątem wytycznych Konsorcjum W3C (organizacji zajmującej się ustanawianiem standardów pisania stron), powstanie 200 raportów z audytów z zaznaczeniem błędów i możliwości ich naprawienia. W projekcie zaplanowano zatrudnienie 20 osób niepełnosprawnych, które brałyby udział w audytowaniu stron. PROJEKTY PODDZIAŁANIA BĘDĄCE W REALIZACJI 1 Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II weź sprawy w swoje ręce 054/10 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym z siedzibą w Warszawie Projekt obejmuje wsparciem 600 osób głuchoniewidomych. Zaplanowano opracowanie indywidualnych diagnoz, opracowanie indywidualnych planów działania, poradnictwo zawodowe i opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych, warsztaty aktywizacji zawodowej, staże rehabilitacyjne, szkolenia zawodowe, wsparcie dla 600 osób z najbliższego otoczenia beneficjentów ostatecznych projektu (w szczególności rodzin i opiekunów). Zakłada się, że do zakończenia projektu 80 osób podejmie pracę. 12

13 2 Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawności ami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Warszawie Projekt obejmuje wsparciem 700 osób, w tym 600 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) i 100 osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. W projekcie zaplanowano opracowanie indywidualnych diagnoz, opracowanie indywidualnych planów działania, ukończenie przez 700 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. Założono, iż do zakończenia projektu 70 osób podejmie pracę na otwartym rynku pracy. 056/10 3 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II 057/ KROKI Wsparcie osób z niesłyszących na rynku pracy II 052/10 5 Wsparcie osób z autyzmem II 061/11 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W projekcie 600 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi będzie objętych wsparciem. W ramach projektu zaplanowano opracowanie indywidualnych diagnoz, indywidualnych planów działania, poradnictwo zawodowe i opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych, staże rehabilitacyjne, szkolenia zawodowe, warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. Zakłada się, iż 60 osób podejmie pracę. W projekcie 1600 osób niesłyszących będzie objętych wsparciem. W ramach projektu zaplanowano opracowanie indywidualnych diagnoz, indywidualnych planów działania, poradnictwo zawodowe i opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych, warsztaty aktywizacji zawodowej, staże rehabilitacyjne, szkolenia zawodowe. Ponadto, osób niepełnosprawnych będą miały możliwość skorzystania z grupowych i indywidualnych porad prawnych i psychologicznych. W ramach projektu planuje się wdrożenie 4 pilotażowych partnerstwa, które będą miały formę przedsiębiorstw społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne. W projekcie wsparciem zostanie objętych 350 osób niepełnosprawnych z autyzmem. W ramach projektu zaplanowano opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty terapii zawodowej, wsparcie psychologiczne i prawne. Zakłada się, że do zakończenia projektu 25 osób podejmie pracę w zakładach pracy chronionej lub na otwarty rynku pracy, 10 osób zostanie zatrudnionych w podmiotach sektora ekonomii społecznej lub innych. 13

14 W ramach PO KL realizowane są również projekty innowacyjne. Do końca 2011 r. do realizacji przyjęto 9 projektów innowacyjnych, które wsparciem objęły m.in. osoby niepełnosprawne. Tabela 4. Wykaz projektów innowacyjnych realizowanych w ramach PO KL, które obejmują wsparciem osoby niepełnosprawne L.p. Tytuł projektu Temat projektu innowacyjnego Priorytet/ Poddziałanie PO KL Beneficjent Okres realizacji 1. Indywidualne ścieżki zatrudnienia Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej 6.1 Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, woj. warmińskomazurskie Telepracownik przyszłości - innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej Eureka sp. z o.o., woj. wielkopolskie INNOWACJE RYNKU PRACY testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych Budowa instrumentów wspierających rozwój zainteresowania nowymi zawodami, zawodami niszowymi oraz cieszącymi się małą popularnością 6.1 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, woj. podlaskie PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży Priorytet VII Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN, woj. zachodniopomorskie Od modelu do rozwiązań w pracy socjalnej z młodzieżą Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK", woj. kujawskopomorskie Nic o nas bez nas Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Organizacje pozarządowe - lider ekonomii społecznej Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji Priorytet VII Towarzystwo Produkcyjno - Handlowe Sp. z o.o., woj. mazowieckie

15 ekonomii społecznej 8. Współpraca na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych Rozwiązania systemowe pozwalające zintegrować prace publicznych i niepublicznych jednostek działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz wypracowanie mechanizmów współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych oraz organizacji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej Priorytet I Stow. Działajmy Razem, TRIANON.PL Model Współpracy IRP i IPS narzędziem efektywnej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Rozwiązania systemowe pozwalające zintegrować prace publicznych i niepublicznych jednostek działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz wypracowanie mechanizmów współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych oraz organizacji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Priorytet I Stow. Ruch Społeczno- Samorządowy 'Nasza Metropolia" III. ODBIORCY BADANIA Zgodnie z zapisami PO KL w Programie przewidziano realizację badań ewaluacyjnych pozwalających na ocenę efektywności pomocy udzielonej osobom o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz monitorowanie dalszych losów tych osób po zakończeniu udziału w projekcie. Wyniki niniejszego badania posłużą m.in. tworzeniu Planów Działania w kolejnych latach realizacji PO KL, projektowaniu wsparcia systemowego dla instytucji wspierających osoby niepełnosprawne w ramach tego Programu oraz ukształtowania modelu wspierania osób niepełnosprawnych z EFS w ramach przyszłej perspektywy finansowej ( ). Odbiorcami wyników badania ewaluacyjnego będą: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Organizacje partnerskie zaangażowane we wdrażanie Poddziałania PO KL; 15

16 Instytucje Pośredniczące PO KL na poziomie regionalnym; Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Krajowa Jednostka Oceny w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Komisja Europejska; Organizacje pozarządowe działające w obszarze wsparcia dla osób niepełnosprawnych. IV. CEL I PRZEDMIOT BADANIA Głównym celem badania jest ocena użyteczności, skuteczności, efektywności i trwałości wsparcia udzielonego w ramach projektów systemowych z Poddziałania PO KL oraz projektów wspierających osoby niepełnosprawne, zrealizowanych w komponencie regionalnym w Priorytetach VI-VIII, a także ocena trafności wsparcia zaoferowanego dotychczas w projektach wobec rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie obejmuje ocenę wsparcia udzielonego osobom o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności w ramach wskazanych osi priorytetowych PO KL. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki w odniesieniu do ogółu oraz poszczególnych grup osób z danym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, w tym osób z: 1. niepełnosprawnością fizyczną (osoby z upośledzeniem narządów ruchu, osoby z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi), 2. niepełnosprawnością intelektualną (osoby z chorobą psychiczną, osoby z upośledzeniem intelektualnym); 3. niepełnosprawnością sensoryczną (osoby niewidome i słabowidzące; osoby niesłysząca i słabosłyszące); 4. oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721) wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. W ramach prowadzonej ewaluacji Wykonawca Zobowiązany jest przeanalizować rezultaty i bezpośrednie efekty realizacji projektów systemowych skierowanych do osób niepełnosprawnych prowadzonych w ramach Poddziałania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz instytucje partnerskie. Analiza obejmie również projekty z poziomu regionalnego PO KL (badanie na próbie), w ramach których było udzielane wsparcie osobom niepełnosprawnym. W ramach badania zostanie również przeprowadzona analiza dotychczasowego sposobu wykorzystania opracowanych na potrzeby projektów badawczych publikacji analiz, raportów i ekspertyz dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki ewaluacji posłużą dostosowaniu bądź redefinicji typów wsparcia w kolejnych projektach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Rekomendacje płynące z badania będą 16

17 stanowiły istotą przesłankę podczas projektowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych na poziomie centralnym i regionalnym w ramach PO KL oraz na przyszłą perspektywę finansową Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zakres badania Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania o następującym zakresie: Dokonanie charakterystyki uczestników projektów z Poddziałania PO KL, które zakończyły się do dnia r. (badanie na próbie uczestników projektów); Identyfikacja projektów skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL, których realizacja zakończyła się do końca 2011 r. oraz zaproponowanie liczby projektów, które będą podlegały analizie, wraz z podaniem uzasadnienia ich wyboru. Odsetek osób niepełnosprawnych uczestniczących w analizowanych projektach powinien wynosić co najmniej 20%. Wybór projektów powinien uwzględniać wszystkie badane Priorytety VI, VII i VIII; Ocena typów wsparcia udzielonego osobom uczestniczącym w projekcie w ramach Poddziałania oraz wybranych projektach z poziomu regionalnego, w tym projektów innowacyjnych, pod kątem jego trafności, użyteczności, skuteczności i efektywności. Określenie, czy wsparcie było kompleksowe oraz dopasowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; Ocena efektów projektów wspierających osoby niepełnosprawne w ramach Poddziałania oraz komponentu regionalnego, których realizacja zakończyła się do dnia oraz ocena założeń projektów będących w realizacji, stanowiących kontynuacje poprzednich edycji projektów skierowanych do danych grup osób niepełnosprawnych w ramach Poddziałania 1.3.6; Ocena sposobu zarządzania projektami (zakończonymi oraz będącymi w realizacji) w ramach Poddziałania 1.3.6, sposobu prowadzenia rekrutacji oraz promocji; Interpretacja zebranych danych w celu sformułowania propozycji udoskonalenia sposobu adresowania wsparcia oraz zakresu oferowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach Poddziałania PO KL. Zamawiający ułatwi dostęp do informacji i danych, ważnych z punktu widzenia prowadzenia ewaluacji. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania powstawania nowych dokumentów o znaczeniu strategicznym w badanych obszarach. V. KRYTERIA EWALUACYJNE Proces badawczy, jak również odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze muszą zostać przeprowadzone w oparciu o następujące kryteria ewaluacyjne: Trafność/Adekwatność, rozumiana jako: 17

18 stopień dostosowania projektów systemowych, zrealizowanych w Poddziałaniu PO KL oraz projektów na poziomie regionalnym, do potrzeb osób niepełnosprawnych z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, ich otoczenia oraz pracodawców współpracujących przy realizacji projektów; Skuteczność, rozumiana jako: stopień osiągnięcia zaplanowanych celów, rezultatów i produktów w ramach projektów systemowych z Poddziałania PO KL oraz projektów realizowanych na poziomie regionalnym; stopień wdrożenia rozwiązań wypracowanych w ramach projektów systemowych z Poddziałania PO KL oraz projektów realizowanych na poziomie regionalnym; Użyteczność, rozumiana jako: ocena udzielonego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach projektów systemowych PFRON oraz projektów realizowanych na poziomie regionalnym, pod kątem rzeczywistej przydatności dostarczonej pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy, a także praktycznego wykorzystania rozwiązań wypracowanych w ramach projektów systemowych PO KL; Efektywność, rozumiana jako: stosunek nakładów finansowych, czasowych i ludzkich poniesionych w celu realizacji projektu do rezultatów i korzyści otrzymanych przez odbiorców wsparcia i pracodawców w ramach projektów systemowych PFRON oraz projektów realizowanych na poziomie regionalnym; Trwałość, rozumiana jako: ocena trwałości rezultatów projektów, w tym rozwiązań (strategii, modeli) wypracowanych w ramach projektów systemowych PFRON mających na celu aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych oraz projektów realizowanych na poziomie regionalnym; VI. PYTANIA BADAWCZE Szczegółowym celem badania ewaluacyjnego jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Ocena efektów wdrażania projektów skierowanych do grup osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności dotyczy zarówno projektów systemowych PFRON jak i wybranych projektów realizowanych na poziomie regionalnym (jeśli nie wskazano inaczej) 1. Jakie są rezultaty realizacji projektów pilotażowych PFRON w ramach Poddziałania 1.3.6? Jaki jest stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów? 2. Jakie czynniki miały wpływ na wypracowanie rezultatów projektów systemowych PFRON oraz projektów w komponencie regionalnym? 3. Co sprzyjało, a co utrudniało w największym stopniu osiągniecie rezultatów? Które z rezultatów były najtrudniejsze w osiągnięciu i dlaczego? 4. Jaka jest skuteczność i efektywność wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym i 18

19 ich opiekunom/rodzinom w ramach projektów systemowych PFRON oraz projektów w komponencie regionalnym? 4.1 Jak długo trwa aktywizacja osoby niepełnosprawnej? 4.2 Jakie są koszty ponoszone wyłącznie na aktywizację zawodową? 4.3 Jakie są przyczyny przerwania udziału w projekcie - przeszkody w integracji i aktywizacji? 4.4 Jakie są najbardziej skuteczne formy aktywizacji? Czy są one zróżnicowane w zależności od grupy docelowej lub rodzaju niepełnosprawności? 4.5 Czy zaangażowanie otoczenia osób niepełnosprawnych wpływa na efektywność realizowanego wsparcia? 4.6 Jak wygląda sposób rekrutacji osób niepełnosprawnych do projektów? 4.7 Jakie trudności napotykają projektodawcy podczas prowadzenia rekrutacji osób niepełnosprawnych? 4.8 Jakie ewentualne usprawnienia można wprowadzić do procesu rekrutacji? 4.9 Jaki jest średni koszt wsparcia osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności (koszt zastosowania różnych form wsparcia oraz koszt uzyskania zatrudnienia przez 1 osobę czyli stosunek tego co zostało wydane na osobę która podjęła zatrudnienie do tego co zostało wydane na wszystkich uczestników). 5. Jaka jest ocena otrzymanego wsparcia w opinii osób niepełnosprawnych i ich otoczenia/opiekunów? 6. W jakim stopniu aktywizacja społeczno-zawodowa zakończyła się sukcesem jakie są dalsze losy uczestników po zakończeniu udziału w projekcie? 7. Czy udzielane wsparcie miało charakter kompleksowy (było wieloaspektowe)? 8. Czy zrealizowane projekty w pełni odpowiadają na potrzeby osób niepełnosprawnych? Czy w ich przypadku miała zastosowanie zasada empowerment? Czy wsparcie w ramach projektów zostało dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności? 9. Czy działania podjęte w ramach projektów pilotażowych (tj. pierwszej edycji projektów w Poddziałaniu 1.3.6) okazały się wystarczające dla identyfikacji potrzeb osób niepełnosprawnych? 10. Co należy zmienić we wsparciu oferowanym poszczególnym grupom osób o różnych rodzajach niepełnosprawności i ich opiekunom/rodzinom? 11. Jaka jest użyteczność zakupionego w ramach projektów sprzętu dla osób niepełnosprawnych? 12. Jaka jest skuteczność działań zakończonych w ramach projektów pilotażowych PFRON mających na celu aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych oraz projektów realizowanych w komponencie regionalnym? 13. Jak przebiegała współpraca partnerska w ramach projektów systemowych skierowanych do osób niepełnosprawnych? Jak można ocenić jej skuteczność? 14. Czy współpraca partnerska w ramach realizowanych projektów skutkuje wzmocnieniem środowiska organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych? 15. Jaki był stopień zaangażowania instytucji partnerskich (tj. instytucji i podmiotów 19

20 bezpośrednio realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych) w realizację projektów? Jaki był ich wpływ na dostosowywanie wsparcia do potrzeb osób niepełnosprawnych? 16. Jaki jest stopień trafności rozwiązań wypracowanych w ramach projektów systemowych w Poddziałaniu wobec realnych potrzeb osób niepełnosprawnych? 17. Jaka jest trwałość i użyteczność rozwiązań (strategii, modeli) wprowadzonych w ramach projektów PO KL, mających na celu aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych? Kto jeszcze, poza PFRON, skorzystał z tych rozwiązań? 18. W jakim stopniu kontynuacja projektów pilotażowych PFRON opiera się na wykorzystaniu rezultatów z pierwszej edycji? 19. Jakie ewentualne usprawnienia należy wprowadzić do projektów systemowych PFRON mających swoją kontynuację w kolejnych edycjach? 20. Na jakiego rodzaju modele/strategie/rozwiązania systemowe dot. wsparcia osób niepełnosprawnych istnieje zapotrzebowanie ze strony instytucji działających na poziomie regionalnym? Jakiego typu wsparcia oczekują te instytucje i w jakiej formie powinno być ono dostarczone? 21. Czy i jakie modele/strategie/rozwiązania systemowe wypracowane w ramach projektów ogólnopolskich PFRON w Poddziałaniu znalazły zastosowanie w działaniach instytucji na poziomie regionalnym? 22. Na jaki rodzaj działań powinny być nakierowane kolejne projekty wspierające osoby niepełnosprawne? Czy dotychczasowe projekty były odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych? Czy spełniły potrzeby pracodawców? 23. Jakie zmiany/usprawnienia powinny zostać wprowadzone w projektach kierowanych do osób niepełnosprawnych w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej UE? 24. Jakie były rezultaty projektów realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym? Jakiego typu zatrudnienie otrzymały osoby uczestniczące w projektach? Czy było to zatrudnienie na chronionym czy też na otwartym rynku pracy? Jaka jest jakość otrzymanego zatrudnienia oraz jego trwałość? 25. Jaka jest skuteczność projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych zrealizowanych w komponencie centralnym, a jaka jest skuteczność projektów zrealizowanych w regionach? 26. Jakiego rodzaju wsparcie cechuje się większą trwałością? Jaka jest ocena trwałości wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w komponencie centralnym PO KL w porównaniu z rozwiązaniami zastosowanymi w regionach? 27. Jak powinien wyglądać podział wsparcia oferowanego osobom niepełnosprawnym w przyszłej perspektywie finansowej? Jakie działania powinny być prowadzone przez instytucje centralne, a jakie - przez instytucje regionalne? Ocena efektów wdrażania projektów badawczych 1. Jakie są efekty realizacji projektów badawczych prowadzonych w ramach Poddziałania oraz w komponencie regionalnym? 2. Jaki jest stopień wykorzystania ekspertyz powstałych w ramach projektów badawczych? 20

21 W jaki sposób można rozszerzyć ich zastosowanie? 3. Czy efekty projektów badawczych są upowszechniane i udostępniane w wystarczający sposób? Czy zostały gdzieś zastosowane poza projektami PFRON? Jeśli nie, to dlaczego? 4. Czy podczas realizacji projektów prowadzono współpracę z instytucjami wspierającymi zatrudnienie osób niepełnosprawnych, pracodawcami i partnerami społecznogospodarczymi? Jaki charakter miała ta współpraca? 5. Jaka jest skuteczność, trafność oraz efektywność finansowa działań prowadzonych w ramach realizacji projektów badawczych dot. problematyki osób niepełnosprawnych w ramach PO KL w odniesieniu do uzyskanych rezultatów? 6. W jaki sposób projekty badawcze przyczyniają się do rzeczywistej poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych? 7. Czy zalecenia dot. dostosowania dla osób niepełnosprawnych stron internetowych zostały wdrożone w projektach? Ocena sposobu zarządzania projektami oraz promocji projektów zakończonych w ramach Poddziałania 1.3.6, jak i będących w trakcie realizacji 1. Czy przy zlecaniu zamówień publicznych w ramach realizacji projektów w Poddziałaniu wykorzystywano klauzulę zamówień publicznych dot. wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne? Jeśli tak, to jak często? Jeśli nie, to jaka była tego przyczyna? 2. Czy zarządzanie projektami pilotażowymi było/jest efektywne (kosztowo i czasowo)? 3. Jakie ewentualne usprawnienia można wprowadzić dla bardziej efektywnego zarządzania projektami w ich kolejnej edycji? 4. W jaki sposób prowadzony był/jest proces ewaluacji projektów? Czy można go usprawnić? 5. Jakie wnioski wynikają z dotychczas prowadzonych badań ewaluacyjnych dot. Poddziałania 1.3.6? VII. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE Zaproponowane w ofercie techniki gromadzenia danych muszą umożliwić pozyskanie danych niezbędnych do uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze określone w Rozdziale VI. SOPZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod badawczych, w tym co najmniej następujących: 1. desk research analiza dokumentów zastanych oraz meta-analiza dostępnych raportów w badanym obszarze; 2. badanie jakościowe z przedstawicielami PFRON, MPiPS (BON i DWF) i CRZL oraz przedstawicielami instytucji pośredniczących w regionach i instytucji partnerskich realizujących projekty szczegółową technikę badawczą zobowiązany jest zaproponować w ofercie Wykonawca; 21

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekty realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6 Diagnoza Sytuacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekty realizowane przez Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekty realizowane przez Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6 Diagnoza Sytuacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 20-02-0 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 20 ROK DLA PRIORYTETU I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Działając

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010-01-14. PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2010 r. Okres realizacji projektu. Tytuł projektu (Nr poddziałania)

Warszawa, 2010-01-14. PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2010 r. Okres realizacji projektu. Tytuł projektu (Nr poddziałania) Warszawa, 00-0-4 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 00 ROK DLA PRIORYTETU I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJIA SPOŁECZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu 8 stycznia 00

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY II

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY II Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR 1 WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY II Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 28/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /17

RPMA IP /17 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-039/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa

Bardziej szczegółowo

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór:

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór: Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przeprowadza Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie od dnia 09.11.2015 r. do dnia 20.11.2015

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (EFS): jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku mającym na celu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA 2015 Wstęp... 3 Założenia projektu,,mania Pracowania... 4 Rekrutacja...

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH załącznik do Uchwały nr 32/XI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2016 roku KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH Działanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w nowym okresie programowania 2014-2020. Warszawa, 23 marca 2015 r.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w nowym okresie programowania 2014-2020. Warszawa, 23 marca 2015 r. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w nowym okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 23 marca 2015 r. Kontekst programowania 2014-2020 Konieczność zapewnienia dostępności dla osób o różnych potrzebach

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo