SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUDWIKOWICE KŁODZKIE na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUDWIKOWICE KŁODZKIE na lata 2009-2020"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 298/VII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUDWIKOWICE KŁODZKIE na lata Gmina Nowa Ruda

2 Ludwikowice Kłodzkie, październik

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Analiza zasobów Analiza SWOT Analiza potencjału rozwojowego wsi Wizja wsi Program długoterminowy Program krótkoterminowy Zdjęcia Wprowadzenie Niniejszy dokument został sporządzony metodą warsztatową jako jeden z elementów programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Program ma na celu pobudzić, ożywić i wspierać inicjatywę mieszkańców wsi i małych miasteczek ukierunkowaną na rozwój niewielkich społeczności lokalnych i ich miejscowości. Na stronie internetowej programu (http://www.umwd.dolnyslask.pl/index.php?id=534) czytamy: Program ten jest odpowiedzią na umiastowienie wsi, skierowany na oddolną mobilizację zasobów wiejskich. (...) Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia działań na rzecz integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, krajobrazu, architektury i usług oraz realizacja przedsięwzięć podnoszących standard życia. Efektem miały być lepsze warunki do osiedlania, inwestowania, rozwoju usług, tworzenia miejsc pracy oraz zarobkowania poza rolnictwem. Strategia Sołecka służyć ma więc rozwojowi wsi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez społeczność lokalną, a w szczególności działań Grupy Odnowy Wsi tak, aby były one nie tylko możliwie jak najskuteczniejsze i najefektywniejsze, ale również aby pomagały utrzymać równowagę rozwoju wszystkich aspektów życia na wsi. Uporządkowanie działań opierać się powinno na stanowiących kluczową część strategii dwóch planach długoterminowym i krótkoterminowym. Oba plany prowadzą do urzeczywistnienia zawartej w strategii wizji. Wizja to długi opisowy, lub bardzo krótki sloganowy opis stanu społeczności lokalnej i jej miejscowości, jaki chcemy osiągnąć poprzez zaplanowane projekty i działania. Oba plany wskazują, w jaki sposób i jakimi środkami będziemy starali się go osiągnąć. Aby zarówno wizja, jak i plany były realne i możliwe do realizacji, tworzenie wizji i proces planowania poprzedzono trójstopniową analizą (analiza zasobów, analiza SWOT w odniesieniu do stanu teraźniejszego z podziałem na czynniki wpływające na rozwój wsi wewnętrzne i zewnętrzne, oraz analiza potencjału rozwojowego wskazującego proporcje pomiędzy poziomem rozwoju wszystkich 4 obszarów życia wiejskiego). Plan długoterminowy jest planem ogólniejszym - realizację wymienionych tu zadań przewiduje się na minimum 10 lat! jednak odnosi się bezpośrednio do wszystkich 4 sfer życia. Plan krótkoterminowy powinien zostać zrealizowany w ciągu 1 roku maksymalnie do 3 lat. Nad programem w ramach warsztatów pracowali: 1. Janusz Ferenc - Sołtys, Lider Grupy Odnowy Wsi 2. Krystyna Sonnak Członek Grupy Odnowy Wsi 3. Stanisław Olszewski - Członek Grupy Odnowy Wsi 4. Iwona Mokrzanowska - Członek Grupy Odnowy Wsi Warsztaty prowadzili moderatorzy: 1. Izabela Zamirska Rajek 2. Ewa Górska 3

4 Ludwikowice Kłodzkie 2. Analiza zasobów 1 wsi Ludwikowice Kłodzkie ANALIZA ZASOBÓW cz. I Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw ) Małe Duże Wyróżniające Przyrodniczy Zróżnicowany atrakcyjny krajobraz -walory krajobrazu, rzeźby terenu -stan środowiska flora typowa dla obszarów górskich -walory klimatu -walory szaty roślinnej -cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Park Krajobrazowy Gór Sowich, Rezerwat Bukowa Kalenica w pobliżu -świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) -wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy -wody podziemne -gleby -kopaliny wody powierzchniowe zanieczyszczone biologicznie gleby słabe górskie węgiel kamienny -walory geotechniczne - inne kamień drogowy melafir Kulturowy -walory architektury -walory przestrzeni wiejskiej publicznej -walory przestrzeni wiejskiej prywatnej -zabytki i pamiątki historyczne -osobliwości kulturowe -miejsca, osoby i przedmioty kultu -święta, odpusty, pielgrzymki -tradycje, obrzędy, gwara -legendy, podania i fakty historyczne -przekazy literackie -ważne postacie i przekazy historyczne. -specyficzne nazwy -specyficzne potrawy - dawne zawody... - zespoły artystyczne, twórcy KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Michała Archanioła Kościół poewangelicki Kapliczki Budynek apteki budynek poczty budynki mieszkalne wielorodzinne typowe dla rejonu Nowej Rudy i Wałbrzycha, domki jednorodzinne z półokrągłymi dachami dawne hale fabryczne w ruinie stacja PKP budynek szkoły podstawowej Zabudowania pokopalniane i po elektrowni w ruinie wiadukt kolejowy mogielniki (poniemieckie instalacje betonowe wykorzystywane obecnie do składowania odpadów chemicznych) bunkry z okresu II wojny światowej Prywatny kompleks rekreacyjno-agroturystyczny z kąpieliskiem / łowiskiem i mini-zoo- Harenda Agroturystyka IBIZA wpływy kultury czeskiej i niemieckiej wielokulturowość mieszkańców św. Michał Archanioł, św. Florian, św. Nepomucen Odpust parafialny BITWA Z 1807 R. Legendy spisane w Legendy i opowieści Ziemi Kłodzkiej R. i L. Majewscy tradycja filii KZ Gross Rosen Ludwik legendarny założyciel wsi zachowane niemieckie nazwy (np. Spitzberg = Góra Włodzicka) KGW, zespoły muzyczne, taneczne 1 Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie. Opracowanie: Ryszard Wilczyński 4

5 Ludwikowice Kłodzkie Rodzaj zasobu ANALIZA ZASOBÓW cz. II Znaczenie zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje (odpowiednio wstaw ) Małe Duże Wyróżniające Obiekty i tereny -działki pod zabudowę mieszkaniową -działki pod domy letniskowe -działki pod zakłady usługowe i przemysł -pustostany mieszkaniowe -pustostany poprzemysłowe -tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) Infrastruktura społeczna -place publicznych spotkań, festynów -sale spotkań, świetlice, kluby -miejsca uprawiania sportu -miejsca rekreacji -ścieżki rowerowe, szlaki turyst. -szkoły -przedszkola -biblioteki -placówki opieki społecznej -placówki służby zdrowia Infrastruktura techniczna -wodociąg, kanalizacja -drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) -chodniki, parkingi, przystanki -sieć telefoniczna.i dostępność internetu -telefonia komórkowa -inne Działki budowlane przy ulicy Głównej, Kościuszki, Stefana Batorego i Fabrycznej budynki przemysłowepo Zakładach Przemysłu Jedwabniczego budynki poprzemysłowe przy ul. Fabrycznej i Głównej place obok CKGNR, SP, DPS Ogródek Jordanowski Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Boisko LZS, boiska przyszkolne, plac zabaw przy przedszkolu place rekreacji przy ul. Fabrycznej i Ogrodowej 4 szlaki turystyczne 2 ścieżki rowerowe 1 przedszkole samorządowe szkoła podstawowa, gimnazjum szkoła specjalna przy DPS Biblioteka gminna 2 biblioteki przy szkołach DPS ośrodek zdrowia wodociągi - ok. 98% wsi kanalizacji brak drogi główna oś komunikacyjna wsi droga krajowa asfaltowa, oświetlona, boczne gminne i powiatowe asfaltowe, oświetlone, polne i dojazdowe asfaltowe i szutrowe chodniki, parkingi niewystarczająca ilość przystanki PKS 5 sztuk - do wymiany, prywatna komunikacja lokalna telefonia stacjonarna, GSM (plus i era), Internet - neostrada 5

6 Ludwikowice Kłodzkie Rodzaj zasobu ANALIZA ZASOBÓW cz. III Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw ) Małe Duże Wyróżniające Gospodarka, rolnictwo - Miejsca pracy (gdzie, ile?) -znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich produkty -gastronomia -miejsca noclegowe -gospodarstwa rolne -uprawy hodowle -możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne -zasoby odnawialnych energii Miejsca pracy Młyn Ludwikowice, DPS, szkoły, sklepy, warsztaty samochowe, Harenda, Ibiza, ok. 5 gospodarstw rolnych głównie hodowla bydła agroturystyka U Pająka Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy -środki udostępniane przez gminę - środki wypracowywane Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) -Autorytety i znane postacie we wsi -Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą -Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci -Przedsiębiorcy, sponsorzy -Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych -Pracownicy nauki -Związki i stowarzyszenia -Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) -Współpraca zagraniczna i krajowa Fundusz sołecki, Z projektów ze starostwa - inicjatywa lokalna (konkurs dla sołectw) Z imprez wiejskich Siostra Agnieszka dyrektor DPS, Sołtys, Proboszcz, Krystyna Sonnak (radna gminy), filharmonik / dyrygent wiedeński Michael Dietrich dawni pracownicy zakładów przemysłowych: tkacze, górnicy, elektronicy, papiernicy nauczyciele informatyki i wielu mieszkańców głównie młodzież Inicjatywa Lokalna Gminy Nowa Ruda, KGW LZS, OSP, Klub Seniora sporadycznie Gazeta Noworudzka z dawnymi mieszkańcami Ludwikowic (Niemcy), gm. partnerska z Czech Jendřichov, Informacje dostępne o wsi -Publikatory, lokalna prasa -Książki, przewodniki -Strony WWW sołectwo Wilkasy w gm. Giżycko sołectwo Górzyn w gm. Lubsko Gazeta Noworudzka, TVP Wrocław, TV Sudety, Radio Sudety Wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą T. Bieda, przewodniki turystyczne, Legendy i opowieści Ziemi Kłodzkiej, publika- cje o Gross Rosen, podziemnych miastach Hitlera w Górach So- wich itd. Gminna strona www, strony szkół, strona Ludwikowic pana Żylewicza 6

7 3. Analiza SWOT wsi Ludwikowice Kłodzkie SILNE strony (atuty wewnętrzne) 1. B Wieś położona atrakcyjna turystycznie ze względu na unikalne walory krajobrazowe. 2. B Szlaki na Górę Włodzicką i Górę św. Anny 3. T Liczne zabytki sakralne i świeckie. 4. B Węzeł kolejowy (głównie ruch towarowy) 5. S Zadbana i dobrze utrzymana główna droga wizytówką wsi 6. J Dostępna komunikacja publiczna. 7. B Interesująca historia wsi, tworząca możliwość niestandardowej promocji regionu. 8. J Liczne cykliczne imprezy kulturalne. 9. J Zasoby ludzkie (wolontariat, sieć organizacji pozarządowych). 10. T Istniejące produkty lokalne ceramika i inne rzemiosła 11. S Wszystkie typy samorządowych placówek oświatowych. 12. S Niepubliczny DPS prowadzony przez zakon Sióstr Franciszkanek. 13. T Liczni lokalni twórcy (malarze, fotografowie, rzeźbiarze). 14. S Dostępny ośrodek kultury z biblioteką i dostępem do Internetu. 15. B Dwa duże zakłady produkcyjne (młyn i świeczki ). (czynniki wewnętrzne) SŁABE strony (słabości wewnętrzne) 1.S Wymagająca dofinansowania infrastruktura komunikacyjna (chodniki, parkingi, zatoczki i in.) 2.J Zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska pozostałościami po dawnych zakładach przemysłowych. 3.B Postępujące ubożenie społeczności lokalnej wskutek długotrwałego bezrobocia. 4.S Kilkuletnie opóźnienia w budowie sieci kanalizacyjnej i gazowej. 5.J Nieprowadzenie segregacji odpadów. 6.J Zagrożenie powodziowe spowodowane zaniedbaniami w regulacjach rzek. 7.B Zarobkowa migracja ludzi młodych. 8. J Niewystarczająca baza usługowa. 9.S Konieczność remontu sali widowiskowo-sportowej 10. J Zanieczyszczenie biologiczne środowiska wskutek braku kanalizacji. 11. J Inercja osób bezrobotnych, które unikają szkoleń i wybierają roszczeniowy sposób życia. SZANSE (okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) ZAGROŻENIA (zagrożenia płynące z otoczenia) 1.B Szlaki rowerowe, narciarskie i piesze w okolicy głównie w Górach Sowich 2. B Bliskość centrum sportów zimowych (Rzeczka, Sokolec, Rymarz) 3.J Partnerstwo z czeską wsią 4.J Dobra współpraca z władzami gminy 5.B Spory ruch na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez wieś- - możliwości promocji i obsługi gastronomicznej i handlowej (czynniki zewnętrzne) 1.B Starzenie się społeczeństwa. 2.B Niekorzystne skutki kryzysu światowego. 3.J Ujemny wpływ na środowisko kamieniołomu znajdującego się w sąsiedniej wsi. 4.J Chore lasy i postępująca wycinka drzewostanu. 5. S Nieprzejrzysta polityka państwa w zakresie dystrybucji środków unijnych. 6. B Niedostępność środków finansowych na termomodernizację budynków. 7.J Wieloletnie zaniedbania w zalesianiu nieużytków. 8.J Słabe samorządy lokalne wskutek zaniedbań w zakresie edukacji obywatelskiej ludności wiejskiej. 9.J Nasilające się patologie społeczne alkoholizm, narkotyki, 10.B Ubóstwo strukturalne. 7

8 4. Analiza potencjału rozwojowego wsi Ludwikowice Kłodzkie Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia 5, 11, 12, 14-6, 8, 9, 3, 4 1, 4, 9 5, 2, 5, 6, 8, 10, 11 3, 4, 7, 8, 9, Standard Byt (+) Jakość Tożsamość (-) 1, 2, 4, 7, 15 1, 2,5 3, 10, , 7 1, 2, 6, 10 (+) jest więcej silnych stron niż słabych; (-) jest mniej silnych stron niż słabych + jest więcej szans niż zagrożeń; - jest mniej szans niż zagrożeń (+) - (+) = 8

9 5. Wizja wsi Ludwikowice Kłodzkie Wizja wsi: Ludwikowice Kłodzkie są wsią czystą, zadbaną i bezpieczną. Mieszkańcy dbają o dorobek kulturowy. Młodzież zamieszkująca we wsi ma swoje miejsce rozrywki i zabaw, gdzie chętnie spędza czas wolny. Mieszkańcy są dumni ze swojego miejsca zamieszkania, dlatego chętnie pomagają w pracach na rzecz wsi. Mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa, ponieważ ulice są dobrze oświetlone, chodniki równe, są liczne przejścia dla pieszych i zatoczki. Dzieci idąc do szkoły przechodzą przez przejście dla pieszych, które posiada sygnalizację świetlną. Szkoła do której chodzą jest pięknie wyremontowana, naprzeciwko znajduje się Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, w którym mogą spotykać się wszyscy mieszkańcy wsi, począwszy od małych dzieci aż do seniorów.. Na boisku sportowym Ludowy Klub Sportowy bardzo często organizuje zawody sportowe dla dzieci i młodzieży, podczas których mieszkańcy jeszcze bardziej się integrują. Na terenie wsi coraz więcej osób posiada gospodarstwa agroturystyczne, które przyciągają mieszkańców miast do odpoczynku w Ludwikowicach Kłodzkich. Ludwikowice Kłodzkie piękna i bezpieczna wieś życzliwych ludzi 9

10 6. Program długoterminowy dla wsi Ludwikowice Kłodzkie na lata Wizja: Ludwikowice Kłodzkie piękna i bezpieczna wieś życzliwych ludzi I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 1. Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 3. Co nam może przeszkodzić? Zasoby których użyjemy A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. Popularyzacja lokalnych tradycji, historii wsi i rzemiosła artystycznego (ceramika, hafciarstwo) 2. Rozwój działalności zespołów artystycznych (śpiew, taniec) 3. Dbałość o zabytki 4. Promocja wsi w gminie, powiecie i województwie Pracownie artystyczne CKGNR, profesjonalna sala wystawowa, możliwość zakwaterowania w gospodarstwach agroturystycznych lub w innych podmiotach z branży turystycznogastronomicznej, urokliwy krajobraz i dobry klimat KGW, sekcja tańca w CKGNR, sala widowiskowa, pracownie artystyczne CKGNR ATUTY Silne strony jakie wykorzystamy Dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa, stały kalendarz imprez artystycznych, umiejętności organizacyjne, kształcąca się młodzież, zwiększenie się ilości gospodarstw agroturystycznych, teren mało znany dla mieszkańców Dolnego Śląska. Dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa, stały kalendarz imprez, pozyskiwanie pieniędzy z UE, możliwość uczestnictwa w różnego typu szkoleniach i warsztatach, a także w podróżach studyjnych. Słabe strony jakie wyeliminujemy Zły stan zaplecza sportowego (dotyczy bazy zewnętrznej boisk do piłki nożnej czy tenisa ziemnego), słabe zainteresowanie wielu mieszkańców, w tym młodzieży, życiem publicznym wsi. Zły stan nawierzchni dróg gminnych i powiatowych. Migracja młodych, wykształconych mieszkańców, zbyt mała aktywność społeczna, starzejące się społeczeństwo, kryzys gospodarczy, zły stan nawierzchni dróg lokalnych. Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 1. Doroczne Ludwikowickie Warsztaty Artystyczne, połączone z konkursem na potrawę regionalną.(maj) i organizacją corocznego regionalnego przeglądu zespołów muzycznych KGW pod patronatem Radia Wrocław. 2. Wokaliada doroczny konkurs wykonawstwa pieśni i piosenek. 3. Coroczna organizacja dożynek wiejskich i innych tradycyjnych imprez okolicznościowych. 4. Regionalny przegląd jasełek. 5. Konkurs kolęd i pastorałek. 6. Konkurs na projekt statuetki LUDWIKA 7. Wykreowanie statuetki Ludwika jako nagrody w konkursach 8. Posadowienie odrestaurowanego VIIIwiecznego krzyża przy CKGNR wraz z nasadzeniem krzewów ozdobnych oraz wysypaniem szutrowej drogi. 9. Stworzenie tradycji organizowania LUDWIKÓW imprezy promocyjnointegracyjnej dla wsi 10

11 B. STANDARD ŻYCIA 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów sportowych 2. Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ulicy Fabrycznej dla celów rekreacyjno-sportowych. 3. Zapobieganie zagrożeniu powodziowemu 4. Zagospodarowanie nieużytków 5. Poprawa infrastruktury turystycznej C. JAKOŚĆ ŻYCIA 1. Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców wsi 2. Integracja mieszkańców, w tym integracja młodzieży 3. Podnoszenie świadomości obywatelskiej mieszkańców wsi Działka gminna przy budynkach CKGNR i działka będąca na razie własnością prywatną, którą Gmina niedługo zakupi. Teren gminny i prywatny Ukształtowanie terenu sprzyjające uprawianiu sportów takich jak: narciarstwo, jazda wyczynowa na rowerze, na rolkach, na deskorolce; boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, sala gimnastyczna, place zabaw przy przedszkolu i przy szkołach. KGW, Zespół Rokowy Sugar, grupa taneczna, kilka dziecięcych grup wokalno-instrumentalnych, CKGNR, z siecią bibliotek gminnych Niepubliczny ośrodek zdrowia, apteka, prywatna stadnina koni ze szkółką jeździecką, Fundusz Sołecki, środki zarobione podczas festynów, zabaw, OSP, gminne placówki oświatowe i stowarzyszenie Inicjatywa lokalna na rzecz rozwoju Gminy Nowa Ruda. Zagospodarowanie obecnie nieużytkowanych przestrzeni wiejskich Działki stanowią rzeczywiście centrum wsi i jest do nich łatwy dostęp. Ludowy Klub Sportowy Błękitni, Uczniowski Sowiogórski Klub Sportowy Gminy Nowa Ruda, atrakcyjna lokalizacja w Górach Sowich, dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa, stały kalendarz imprez, pozyskiwanie pieniędzy UE, możliwość uczestnictwa w różnego typu szkoleniach i warsztatach. Pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz, możliwość uczestnictwa w różnego typu szkoleniach i warsztatach, wykształcona młodzież, rosnąca ilość gospodarstw agroturystycznych. Brak środków w budżecie Gminy. Starzejące się społeczeństwo, kryzys gospodarczy, ucieczka ludzi młodych ze wsi. Migracja młodych, wykształconych mieszkańców, zbyt mała aktywność społeczna, starzejące się społeczeństwo, kryzys gospodarczy, niewystarczający stan zaplecza sportowego, zbyt mała ilość miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej, zły stan nawierzchni dróg gminnych i powiatowych. Zły stan zaplecza sportowego, słabe zainteresowanie młodzieży życiem wsi, migracja młodych, wykształconych mieszkańców, starzejące się społeczeństwo, Kkyzys gospodarczy, zanieczyszczenie środowiska prze małe kotłownie na węgiel kamienny i przez pozostałości po dawnych zakładach produkcyjnych. 1. Zaadaptowanie placu przy budynkach CKGNR na miejsca parkingowe. 2. Budowa zaplecza wokół istniejącego boiska z miejscem pod rekreację i integrację 3. Dzień Włodzicy - obywatelska akcja umacniania i zabezpieczania brzegów rzeki 4. Jaki człowiek taki las akcja zalesiania nieużytków 5. Stworzenie LuCI Ludwikowickiego Centrum Integracji na terenie przy CKGNR 6. Oczyszczenie i utrzymanie w dobrym stanie szlaków turystycznych na Górę Włodzicką i Górę św. Anny wraz z ustawieniem obiektów małej infrastruktury turystycznej 1. Festyn ekologiczny z elementami edukacji ekologicznej i konkursami wiedzy o ochronie środowiska. 2. Dzień Ziemi Akcja sprzątania lasu i wsi zakończona imprezą integracyjną adresowana głównie do dzieci i młodzieży. 3. Ludwikowice na sportowo - cykliczne zawody sportowe w kategorii open we wszystkich uprawianych we wsi konkurencjach sportowych. 4. Czysta Włodzica akcja zbierania śmieci w korycie rzeki adresowana głównie do młodzieży 5. Masz głos - cykl spotkań i warsztatów o tematyce społeczno-obywatelskiej dla mieszkańców wsi 11

12 D. BYT 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w różnych dziedzinach 2. Rozwój oferty agroturystycznej 3. Rozwijanie i wspieranie postaw przedsiębiorczych Zasoby przyrodniczohistoryczne, istniejąca infrastruktura społeczna (szkoły, CKGNR). Komunikacja, dbałość o własne zasoby, doświadczeni pracownicy, dobra współpraca z władzami gminy. Szlaki turystyczne Zbyt mała aktywność społeczna, starzejące się społeczeństwo, kryzys gospodarczy. 1. Współorganizacja kursów edukacyjnych w zakresie zakładania firm, w tym gospodarstw agroturystycznych i pokrewnych, kursów komputerowych, ekonomiczno-prawnych, i innych zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. 2. Opracowanie kompleksowej oferty dla minimum 3 grup odbiorców w ramach turystyki pobytowej i tranzytowej. 3. Zamiast ryby dam Ci wędkę - stworzenie systemu wsparcia postaw aktywnych kierowanego do osób bezrobotnych 12

13 7. Program krótkoterminowy odnowy wsi Ludwikowice Kłodzkie na rok 2010 Kluczowy problem Co nas najbardziej zintegruje? Odpowiedź Realizacja wspólnego projektu Propozycja projektu (nazwa) Czy nas stać na realizację? (tak/nie) Organizacyjnie Finansowo Punkt acja Zaadaptowanie placu przy budynkach CKGNR na miejsca parkingowe. tak nie 5 I Hierarc hia Na czy nam najbardziej zależy? Co nam najbardziej przeszkadza? Co najbardziej zmieni nasze życie? Co nam przyjdzie najłatwiej? Projekt jaki zgłosimy do PROW na lata Polepszenie jakości życia mieszkańców wsi w szczególności w zakresie wypoczynku i rekreacji Ludwikowice na sportowo - cykliczne zawody sportowe w kategorii open we wszystkich uprawianych we wsi konkurencjach sportowych. tak tak 2 IV Śmieci we wsi i w lesie Dzień Ziemi - akcja sprzątania lasu i wsi zakończona imprezą integracyjną. tak tak 3 III Poprawa warunków bytowych Uporządkowanie placu przed budynkiem Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Organizacja kursów edukacyjnych w zakresie zakładania firm, w tym gospodarstw agroturystycznych i pokrewnych, kursów komputerowych, ekonomiczno-prawnych i innych zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców we współpracy z PUP i ODR Postawienie odrestaurowanego VIII-wiecznego krzyża, nasadzenie krzewów ozdobnych oraz wysypanie szutrowej drogi. Zaadaptowanie placu przy budynkach CKGNR na miejsca parkingowe. tak nie 4 II tak tak 1 V Data opracowania: 2009 Sporządził: Janusz Ferenc 13

14 8. Zdjęcia z Ludwikowic Kłodzkich: 14

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Załącznik do Uchwały Nr IV/8/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Nowa Karczma

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mała Wieś Górna w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Jelna Zawadzki Michał - lider Chojnacki Andrzej Fil Stanisław Kowal Krzysztof Miazga Dariusz Nicpoń Józef Zawadzki Henryk Zawadzki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW AUTORZY: EWA GUZIK (MODERATOR) BARTŁOMIEJ RACZEK (MODERATOR) W WARSZTATACH UCZESTNICZYLI : JANUSZ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr I/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie budowania

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów w Gminie Olesno SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 położonej w gminie Olesno na Opolszczyźnie Autorzy Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW Gmina Jerzmanowa Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 8 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 10 4. Wizja 11 5. Program krótkoterminowy 12 6. Program

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Lipiany w Gminie Bolesławiec 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LIPIANY W GMINIE BOLESŁAWIEC Lipiany -ekologiczna wieś współpracy

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Budziwojów w Gminie Chojnów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BUDZIWOJÓW W GMINIE CHOJNÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Budziwojów

Bardziej szczegółowo

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik System wsparcia sołectw przystępujących do odnowy wsi na Dolnym Poznań 16 grudnia 2014 r. Program został wprowadzony na Dolnym w 2009 roku. Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI DUBIECKO MARZEC 2013 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania odnowy wsi... 4 3. Analiza zasobów... 6 4. Analiza SWOT... 9 5. Analiza potencjału rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr./14 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia.. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi PROSZOWA Gmina Mirsk Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 8 3. Analiza potencjału rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

A. STREFA GOSPODARCZA

A. STREFA GOSPODARCZA III część strategii 3.1 Analiza SWOT Mając na uwadze wcześniejsze uwarunkowania LGD w ramach 2 spotkań i wymiany w formie elektronicznej wraz ze wsparciem eksperckim określiło poszczególne elementy analizy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW Sołecka Strategia Rozwoju Konradówka - Piotrowice w Gminie Chojnów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KONRADÓWKA - PIOTROWICE W GMINIE CHOJNÓW AUTORZY - Grupa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Studniska Górne w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STUDNISKA GÓRNE W GMINIE SULIKÓW Studniska Górne - wieś zgodna,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GARWÓŁ W GMINIE WOŁÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GARWÓŁ W GMINIE WOŁÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GARWÓŁ W GMINIE WOŁÓW Hasło: Garwół wioska leśnych rozmaitości AUTORZY - Grupa Odnowy wsi Garwół w składzie: - Justyna Brzózka

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 30 czerwca 2008r.

UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 30 czerwca 2008r. UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dachów" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie komunikacyjne- bliskość granicy słowackiej, dobre połączenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/142/09

U C H W A Ł A Nr XXX/142/09 U C H W A Ł A Nr XXX/142/09 Rady Gminy w WądroŜu Wielkim z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Budziszów Wielki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy. Miejscowości. Wrąbczynkowskie Holendry

Plan Odnowy. Miejscowości. Wrąbczynkowskie Holendry Załącznik do Uchwały Nr IV/237/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca 2010 roku Plan Odnowy Miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry na lata 2010-2017 Gmina Pyzdry Powiat Wrzesiński Województwo Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku- Lokalna Grupa Działania. Konsultacje społeczne

Analiza SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku- Lokalna Grupa Działania. Konsultacje społeczne Analiza SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku- Lokalna Grupa Działania Konsultacje społeczne Mocne strony Gospodarka, przedsiębiorczość Słabe strony Gospodarka, przedsiębiorczość Aktywność sektora gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI.

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI. Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI na lata 2008-2015, czerwiec 2008 Spis treści I. Wstęp...3 II. Charakterystyka miejscowości...3

Bardziej szczegółowo

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Zadania PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Szacunkowy Podział kosztów koszt dofinansowanie TERMOMODERNIZACJA (OZE) wkład własny Uwagi Masłowiczki budowa Sali wiejskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/142/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lipowa".

Uchwała Nr XXII/142/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lipowa. Uchwała Nr XXII/142/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Lipowa". Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020

ANKIETA. na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020 ANKIETA na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROSTKOWICE NA LATA 2012-2019

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROSTKOWICE NA LATA 2012-2019 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROSTKOWICE NA LATA 2012-2019 GMINA BIAŁA/ POWIAT PRUDNICKI/ WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE MIEJSCOWOŚĆ PRZYJAZNA MŁODZIEŻY ROSTKOWICE 2012 R. 1 SPIS TREŚCI: I WSTĘP...3 II OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Biłgoraju

Raport z debaty klimatycznej w Biłgoraju Raport z debaty klimatycznej w Biłgoraju Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Katarzyna Juras Krzysztof Ciurej Nadzór

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. Cel: Wzmacnianie więzi i poprawa jakości relacji międzyludzkich w społeczności lokalnej. Gmina;NGO

WSPÓLNOTA. Cel: Wzmacnianie więzi i poprawa jakości relacji międzyludzkich w społeczności lokalnej. Gmina;NGO WSPÓLNOTA Cel: Wzmacnianie więzi i poprawa jakości relacji międzyludzkich w społeczności lokalnej. LP. Zadanie Wykonawca Uwagi I Oferta dla seniorów - Dom pobytu dziennego - Program domu pobytu dziennego

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018 ROZWÓJ I DOSKONALENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1. Poprawa jakości dróg 2. Doskonalenie sanitacji gminy 1.1. Budowa, modernizacja i remont dróg na terenie gminy 1.2. Budowa i moderizacja chodników 1.3.

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania publiczne Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI RAKÓW GMINA BABORÓW OPRACOWANO STYCZEŃ 2005 R

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI RAKÓW GMINA BABORÓW OPRACOWANO STYCZEŃ 2005 R Załącznik do Uchwały Nr XXII-173/05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 marca 2005 roku PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI RAKÓW GMINA BABORÓW OPRACOWANO STYCZEŃ 2005 R W S T Ę P Raków jest wsią zamieszkaną w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

SUBREGION PODHALAŃSKI

SUBREGION PODHALAŃSKI Konferencja Subregionalna Nowy Targ, 2 kwietnia 2012 SUBREGION PODHALAŃSKI Konkluzje wynikające z badań fokusowych (Podstawowe informacje) Miejsce i termin odbytej dyskusji: Nowy Targ 21 marca br. Cel

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI STARE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI STARE Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/120/2005 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2005 roku PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI STARE Sokolniki stare, luty 2005 WSTĘP Wieś Sokolniki Stare położona jest

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Brunów w Gminie Chocianów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BRUNÓW NA LATA 2015-2020 położonej w gminie Chocianów na Dolnym Śląsku

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY BYCZYNA

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY BYCZYNA DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY BYCZYNA PARTNERZY Gmina Byczyna Powiat Kluczborski Spółdzielnie Socjalna UHP w Byczynie Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GMINA TRZEBNICA. Załącznik do Uchwały Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22 czerwca 2011 roku

GMINA TRZEBNICA. Załącznik do Uchwały Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22 czerwca 2011 roku GMINA TRZEBNICA Załącznik do Uchwały Nr /90/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22 czerwca 2011 roku KWIECIEŃ 2011 WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi EDYTA CYRULIK DANUTA BISIKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Znakowane szlaki rowerowe PTTK (w km) Źródło:

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki zaprasza!

Powiat Gliwicki zaprasza! Powiat Gliwicki zaprasza! Prezentacja z okazji posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Pyskowice, 4 października 2013 r. Powiat gliwicki powstał 1 stycznia 1999 r. Powiat

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa JAK ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA MOŻE ZMIENIĆ ŻYCIE POPEGEEROWSKIEJ WSI? Seminarium Pracująca Wieś - Nowielice, 24 maja 2011 r. KARWOWO Dane o wsi: wieś popegeerowska, położona

Bardziej szczegółowo

Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006

Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006 Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006 Aktualnym dokumentem strategicznym Gminy Gołcza jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gołcza przyjęty uchwałą Nr XX/160/04 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy wsi Malinowice

Plan odnowy wsi Malinowice Załącznik do Uchwały Nr XX/137/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku GMINA PSARY Plan odnowy wsi Malinowice Maj 2008 WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych gmin Województwa Śląskiego, potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/266/09. Rady Gminy Klembów. z dnia 16 lipca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/266/09. Rady Gminy Klembów. z dnia 16 lipca 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVI/266/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/08 Rady Gminy Klembów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469 5. Studnia

Bardziej szczegółowo