Sygn. akt XIV GUp 9/13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygn. akt XIV GUp 9/13"

Transkrypt

1 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24, Łódź. Sygn. akt XIV GUp 9/ Przedmiotem sprzedaży w trybie art. 320 i n. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U j.t. z późniejszymi zmianami) jest przedsiębiorstwo upadłego DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem: a) środków pieniężnych i wierzytelności masy upadłości; b) nadpłaconych podatków i opłat; c) ksiąg i dokumentów, w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowania upadłościowego. 2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą: a) nieruchomość objęta księgą wieczystą nr LD1M/ /6 położona w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 o powierzchni 1744 m2 wraz z: budynkiem produkcyjno-magazynowo-biurowym o powierzchni użytkowej 1802,6 m2; gruntem oznaczonym nr ewidencyjnym nr 80/27; drogą dojazdową; parkingiem utwardzonym kostką brukową. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz hipotekami. Nieruchomość została oddana w leasing spółce DAKRI-BIS sp. z o.o. w Łodzi na podstawie umowy leasingowej z dnia 28 czerwca 2012 roku. b) ruchomości w postaci środków trwałych, na które składa się wyposażenie produkcyjne i magazynowe do produkcji pieczywa oraz wyposażenie biurowe i pomocnicze, szczegółowo opisane w operacie szacunkowym opartym o spis inwentarza powołane ruchomości zostały oddane w leasing spółce DAKRI-BIS sp. z o.o. w Łodzi na podstawie umów leasingu operacyjnego nr 1,2,3 i 4/2012; c) umowy wiążące DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi dotyczące przedsiębiorstwa; Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. z dnia r., Dz. U. Nr 42, poz. 274), Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi przysługuje ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości upadłej, która jest położona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zarządzanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Łodzi.

2 3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa DAKRI" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi ,00 zł. (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) netto (+ podatek od towarów i usług); 4. Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 13 marca 2015 roku włącznie w dni robocze w godz. 8:00 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4, Łódź, z czytelnym napisem na kopercie Oferta zakupu przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GU 9/13. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres; 5. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości ,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: ; w tytule przelewu proszę wpisać wadium na zakup przedsiębiorstwa DAKRI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. 2. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., poz z późn. zm.) Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie przez oferenta jednej oferty, sporządzonej pod rygorem nieważności na piśmie. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej. 2. Oferta powinna zawierać: a) oznaczenie firmy i siedziby oferenta (osoby fizyczne: imię, nazwisko i adres zamieszkania), b) proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej), sposób i termin jej uiszczenia; c) dowód wpłaty wadium w wysokości ,00 zł., wniesionego zgodnie z 1 pkt 5 na rachunek bankowy masy upadłości, podany w ogłoszeniu o przeprowadzeniu przetargu oraz określenie sposobu zwrotu wadium; d) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; e) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym oraz dokumentacją zbywanego przedsiębiorstwa, w tym z umowami leasingu, o których mowa w 1 ust. 2;

3 f) oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny; g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; h) oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. Pełnomocnictwo to powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym i musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty i udziału w przetargu oraz zostać dołączone do oferty w oryginale. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia notarialnego; 3. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, a każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny, zaś sporządzony w innym języku niż język polski powinien zostać złożony wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego, przy czym wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność według reguł określonych w Ustawie z dnia r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43 z 1964r, poz. 296, z późn. zm.). 5. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie powinno być opisane, datowane i parafowane przez oferenta. 6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. 7. Jedną ofertę może złożyć więcej niż jedna osoba. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w treści oferty należy wskazać przyszły udział każdej z osób składających ofertę nabycia przedsiębiorstwa, we współwłasności tego przedsiębiorstwa, chyba że ofertę składają osoby, które zamierzają nabyć przedsiębiorstwo do współwłasności łącznej. W przypadku nabywania przedsiębiorstwa do współwłasności łącznej, informacje o tym należy wyraźnie wskazać w treści oferty oraz podać podstawę prawną współwłasności łącznej. W przypadku ustania lub nie zaistnienia współwłasności łącznej, nabycie przedsiębiorstwa nastąpi w równych częściach ułamkowych, chyba że oferenci przedstawią umowę w formie aktu notarialnego lub prawomocne orzeczenie Sądu na podstawie którego będzie można stwierdzić inny sposób podziału. 8. Wszystkie załączone do oferty dokumenty urzędowe, które zostały sporządzone na terytorium jednego z państw objętych Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia r. (Dz. U. Nr 112 z 2005r., poz. 938), winny być opatrzone w apostille zgodnie z regułami określonymi w tej Konwencji, a w przypadku dokumentów sporządzonych w krajach, które nie przystąpiły do Konwencji, przedmiotowe dokumenty winny być zalegalizowane zgodnie z zasadami legalizacji obowiązującymi w Polsce dla legalizacji zagranicznych dokumentów. 4 Oferty, które nie spełniają warunków określonych w paragrafie poprzedzającym lub które wpłynęły po terminie składania ofert, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

4 5 Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sądu Gospodarczego, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ulica Pomorska 37, w kancelarii syndyka masy upadłości DAKRI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 45 lok. 4 oraz zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w dzienniku lokalnym, co najmniej na sześć tygodni przed terminem posiedzenia wyznaczonego w celu przeprowadzenia przetargu, a także na stronie internetowej kancelarii syndyka: 6 Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać: 1. zaproszenie do udziału w przetargu; 2. informację o przedmiocie sprzedaży i jego położeniu; 3. termin, sposób i miejsce składania ofert; 4. cenę wywoławczą, wysokość wadium oraz termin i sposób jego wniesienia; 5. termin i miejsce przeprowadzenia przetargu; 6. informację o miejscu wyłożenia do wglądu warunków przetargu; 7. wskazówki o możliwości uzyskania informacji i wyjaśnień na temat oferowanego przedsiębiorstwa; 8. wskazanie terminu w jakim można oglądać przedmiot sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem Nieoprocentowane wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. 2. Nieoprocentowane wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza. 3. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez syndyka Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości pod nadzorem sędziego komisarza. 2. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. 3. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 9

5 10 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ulica Pomorska Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert. 3. W wypadku złożenia dwóch lub więcej ofert różniących się między sobą kwotą nie większą niż ,00 zł., syndyk na wniosek jednego z oferentów obecnych na posiedzeniu, może przeprowadzić dodatkową licytację ustną celem wyboru najkorzystniejszej oferty, na następujących warunkach: a) w licytacji mogą wziąć udział wyłącznie oferenci których oferty różnią się od najwyższej zaproponowanej ceny kwotą nie większą niż ,00 zł, oraz którzy złożyli pisemne oferty spełniające wszystkie wymogi wskazane w niniejszych warunkach przetargu i stawili się na posiedzenie wyznaczone w celu otwarcia i rozpoznania ofert; b) w toku ustnej licytacji oferenci mogą jedynie podwyższyć oferowaną cenę nabycia, nie mniej niż o ,00 zł, natomiast pozostałe oświadczenia zawarte w pisemnych ofertach nie mogą być zmienione; c) do przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej wystarczy obecność jednego oferenta Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również może zostać odwołany lub unieważniony na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 2. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty. 3. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez sędziegokomisarza terminu zawarcia umowy sprzedaży. 4. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży Od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz podatków i innych danin publicznych, licząc proporcjonalnie do ilości dni pozostałego okresu rozliczeniowego. 2. Świadczenia publicznoprawne nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub po tym dniu.

6 3. Strony w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa wyłączą odpowiedzialność syndyka masy upadłości DAKRI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przedsiębiorstwa. 13 Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. 14 Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa obciążają nabywcę. Nabywcę obciążają również koszty wykreślenia z właściwych ksiąg i rejestrów obciążeń rzeczowych na majątku upadłego przedsiębiorstwa. 15 Niniejsze warunki sprzedaży zostaną wyłożone do wglądu w kancelarii syndyka masy upadłości DAKRI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, przy ul. Narutowicza 45 lok. 4, w dni robocze w godz. 8:00-16:00 oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37 oraz na stronie internetowej kancelarii syndyka: 16 W sprawach nieuregulowanych w warunkach sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U j.t. z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo