PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV"

Transkrypt

1

2 PLAN SZKOLENIA (1) Część I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). Część II Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej - zakres ubezpieczenia a faktycznie wykonywanie obowiązki przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta. Część III Dobrowolne ubezpieczenie OC działalności ogólnej i zawodowej - zakres, wskazanie różnic pokrycia, podmioty zainteresowane, rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce. Część IV Program ubezpieczenia OC działalności przygotowany przez Hanza Brokers zakres, podmioty zainteresowane korzyści programu, procedura przystąpienia do programu, obsługa programu przez Hanza Brokers

3 PLAN SZKOLENIA (2) Część V 1) Ubezpieczenia budowlano montażowe jakie podmioty mogą zawierać, na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia, podstawowe pojęcia, zakres ubezpieczenia, sytuacja rynkowa, korzyści z posiadania brokera Część VI 1) Ubezpieczenia finansowe w branży budowlanej gwarancje ubezpieczeniowe; istota działania; rodzaje gwarancji; procedura uzyskania gwarancji; korzyści z posiadania brokera. (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). 1) Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej - zakres ubezpieczenia a faktycznie wykonywanie obowiązki przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta.

4 CZĘŚĆ I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, pojęcie szkody, przesłanki odpowiedzialności)

5

6

7 Art Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli przykładowo przedsiębiorstwo budowlane jest tak zmechanizowane, że jego funkcjonowanie jest uzależnione od używania dźwigów, samochodów, koparek, wind, taśm elektrycznych i różnych innych maszyn, to możemy je zakwalifikować jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art , ponieważ jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Przyjmuje się bowiem, iż niebezpieczeństwo dla otoczenia może rodzić już sama organizacja przedsiębiorstwa. W związku z tym może się tu wyłonić wiele różnych sytuacji wątpliwych i kwestii spornych.

8

9

10

11

12

13

14 SZKODA SZKODA NA MIENIU SZKODA NA OSOBIE (uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka) Strata Pomniejszenie majątku poszkodowanego (zmniejszenie aktywów lub zwiększenie pasywów) SZKODA MAJĄTKOWA (uszczerbek składnika majątkowego) Utracone korzyści (czyste straty finansowe) Korzyści, które poszkodowany by osiągnął, gdyby nie wyrządzono szkody (niepowiększenie aktywów lub niezmniejszenie pasywów, które niewątpliwie nastąpiłoby) SZKODA NIEMAJĄTKOWA (doznana krzywda) ODSZKODOWANIE ZADOŚĆUCZYNIENIE

15 SZKODY rodzaje i przykłady szkód szkoda rzeczowa: uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy szkoda osobowa: spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia szkoda majątkowa (czysta strata finansowa): szkoda nie będąca następstwem szkody rzeczowej, ani osobowej zawalenie się wadliwie zaprojektowanego budynku = szkoda rzeczowa konieczność przebudowy wadliwie zaprojektowanego obiektu = szkoda majątkowa śmierć pracownika na budowie wskutek upadku z wadliwie zamontowanego rusztowania = szkoda osobowa

16 Odpowiedzialność cywilna pojęcie czystej szkody (straty) finansowej dlaczego tak ważne? Pojęcie abstrakcyjne, wymagające specyficznego toku rozumowania Powstałe w wysoce rozwiniętych ekonomicznie gospodarkach, charakteryzujących się olbrzymią świadomością prawną i biznesową Trudność przy określeniu poziomu czystych strat finansowych Brak jednolitej definicji Oczekiwanie pokrycia czystej straty finansowej w polisie przez coraz większą liczbę podmiotów w Polsce z wysoką sumą gwarancyjną Zmienne stanowisko ubezpieczycieli wobec czystych strat finansowych DEFINICJA CZYSTEJ STRATY FINANSOWEJ Czyste straty finansowe - uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową.

17 Odpowiedzialność cywilna pojęcie czystej szkody (straty) finansowej przykłady 1)szkody bezpośrednie/ niezależne -utracony zysk lub dodatkowe koszty poniesione z powodu wadliwej decyzji / wykonania czegoś : koszty poniesione na przebudowę budynku konieczne z racji wadliwego projektu architektonicznego -utrata wartości rynkowej nieruchomości z powodu np. niewłaściwej jakości fundamentów, co uniemożliwia np. nadbudowę w przyszłości, wadliwe wykonywanie projektu architektonicznego uniemożliwiło wybudowanie hali produkcyjnej w przewidzianym czasie, wskutek czego produkcja "nie ruszyła" w określonym terminie i inwestor (firma produkcyjna) poniosła straty, zamiast generować przychód a w konsekwencji zysk, 2) szkody względne / relacyjne-powstałe w konsekwencji szkody u kogoś innego, bezpośrednio poszkodowanego, pozostającego jednakże w określonym związku zobowiązaniowym z roszczącym: straty spowodowane przerwą w działalności w konsekwencji przerwy w dostawie mediów (prąd, woda, gaz), gdy przerwa ta wynika ze zniszczenia infrastruktury należącej do dostawcy lub innego podmiotu, utrata zarobków przez pracowników zatrudnianych w systemie pracy godzinowej / dziennej w przypadku wskazanego przestoju firmy, straty w postaci utraty zysku lub konieczności zapłaty kar umownych przez przedsiębiorcę niewykonującego własnego zobowiązania z powodu braku dostawy surowców z powodu szkody wyrządzonej dostawcy. 3) szkody z zaufania do profesjonalnych danych, doradztwa lub innych usług -dotyczące nie tylko strony kontraktu (gdzie straty z założenia mają najczęściej charakter czystych strat finansowych), ale także doznanych przez podmioty stojące poza kontraktem: nieudana inwestycja w akcje firmy oparta na zaufaniu co do jakości audytu firmy;

18 Odpowiedzialność cywilna przedawnienie roszczeń Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Odpowiedzialność deliktowa trzy lata od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie ale nie więcej niż 10 lat od dnia w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę; dla szkód wyrządzonych w wyniku przestępstwa termin ten wynosi 20 lat; bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o sobie zobowiązanej do jej naprawienia szkoda na osobie nie może się skończyć przed upływem 3 lat od dania, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia Odpowiedzialność kontraktowa trzy lata (świadczenia okresowe) lub dziesięć lat dla roszczeń z działalności gospodarczej

19 CZĘŚĆ II Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej zakres ubezpieczenia a faktycznie wykonywane obowiązki przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta.

20 ZACZNIJMY OD OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA obowiązkowe OC zawodowe Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 23, poz. 221) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) (Dz. U. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami)

21 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa suma gwarancyjna minimalna suma gwarancyjna: równowartość w złotych euro na jedno zdarzenie, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia brak limitu na wszystkie szkody suma gwarancyjna nie ulega redukcji na skutek wypłaconych odszkodowań

22 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa suma gwarancyjna cd. kwota sumy gwarancyjnej ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP w pierwszy dzień roboczy danego roku, suma gwarancyjna w 2009 roku: PLN suma gwarancyjna w 2010 roku: PLN suma gwarancyjna w 2011 roku: PLN suma gwarancyjna w 2012 roku: PLN CZY PODSTAWOWA SUMA GWARANCYJNA POKRYJE WSZYSTKIE EWENTUALNE ROSZCZENIA?

23 Zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia - OC Inżynierów budownictwa Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osoby fizyczne sprawujące OSOBIŚCIE samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych

24 Zakres przedmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia OC Inżynierów budownictwa czynności wykonane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilna za szkody: - wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego - w związku OSOBIŚCIE wykonywanymi samodzielnymi funkcjami technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych

25 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Uprawnienia budowlane są udzielane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Samodzielne funkcja techniczna to działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, Kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów, wykonywanie nadzoru inwestorskiego sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych rzeczoznawstwo budowlane. Należy podkreślić, że osoba może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tylko w określonej specjalności, zakresie i rodzaju zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi

26 Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa zakres dla osób zatrudnionych przez ubezpieczonego Zgodnie z Umową generalną ochroną ubezpieczeniową objęte są również działania i zaniechania pracowników zatrudnionych przez ubezpieczonego. Dotyczy to jednak zakresu objętego wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez ubezpieczonego i obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę i wykonujących ją pod nadzorem ubezpieczonego. Mając powyższe na uwadze przede wszystkim podkreślić należy, iż obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie nie jest tożsame z ubezpieczeniem prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej. Na podstawie ww. zapisu Umowy generalnej istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową działań, czy też zaniechań pracowników ubezpieczonego, jednak nie nastąpi to w każdym przypadku. Muszą oni wykonywać czynności z zakresu objętego pełnieniem samodzielnej funkcji przez ubezpieczonego oraz wykonywać je pod nadzorem ubezpieczonego.

27 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa wyłączenia odpowiedzialności szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego, szkody powstałe po skreśleniu Ubezpieczonego z listy Członków Izby, a także w okresie zawieszenia w prawach Członka Izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem

28 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa wyłączenia odpowiedzialności szkody wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów i terminów szkody polegające na zapłacie kar umownych szkody wyrządzone wskutek naruszenia praw autorskich i patentów szkody powstałe w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek, aktów terroru szkody wyrządzone umyślnie

29 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów prawo regresu Ubezpieczyciela w przypadku rażącego niedbalstwa Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, a także w przypadku, jeżeli szkoda została wyrządzona w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

30 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa - suma gwarancyjna - przykłady 2008 r. PONOWNE PYTANIE; CZY PODSTAWOWA SUMA GWARANCYJNA ( EURO) POKRYJE WSZYSTKIE EWENTUALNE ROSZCZENIA? Dla podmiotu realizującego niewielkie kontrakty i przy założeniu ewentualnie wystąpienia niewielkiej szkody być może tak, a co w przypadkach wymienionych poniżej; Ubezpieczony pełnił funkcję kierownika budowy na budowie domu jednorodzinnego - inwestycja o wartości zł? Inwestycja została wykonana niezgodnie z projektem. Szkoda oszacowana na zł.tu Allianz Polska SA wypłaciło kwotę zł kierownik tej budowy musiał pokryć różnicę zł

31 Ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa z WYŻSZĄ sumą gwarancyjną niż obowiązkowe WYKONUJĄC KONTRAKTY O WIĘKSZYM RYZYKU, LUB WYŻSZYCH WARTOŚCIACH NALEŻY ZWIĘKSZYĆ OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ SIEBIE I SWOJEJ RODZINY PRZEZ PODNIESIENIE SUMY GWARANCYJNEJ W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

32 Dobrowolne ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa z REALNĄ sumą gwarancyjną SPECJALNE STAWKI WYNEGOCJOWANE DLA CZŁONKÓW PIIB PRZEZ HANZA BROKERS UPROSZCZONA PROCEDURA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA DO WYSOKOŚCI EURO SUMY GWARANCYJNEJ (ponad zł) DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O SUMĘ GWARANCYJNĄ PRZEKRACZAJĄCĄ EURO, WARUNKI NEGOCJUJEMY INDYWIDUALNIE

33 NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE OC ZAWODU INZYNIERA PROCEDURA ZAWARCIA Podjęcie decyzji, wypełnienie i podpisanie wniosku Przesłanie wniosku faksem (022) , lub ; wraz z potwierdzeniem opłaty składki Czas realizacji zgłoszenia 10 minut Wystawienie polisy, przesłanie zwrotnie skanu polisy, wysłanie do Inżyniera na adres wskazany we wniosku

34 NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE OC ZAWODU INZYNIERA WNIOSEK O ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

35 Nadwyżkowe ubezpieczenie OC zawodu inżyniera zakres ubezpieczenia, sumy gwarancyjne Ubezpieczyciele : konsorcjum AXA i HDI Zakres ubezpieczenia oparty o zapisy ubezpieczenia obowiązkowego Wyłącznie dla Członków OIIB Sumy ubezpieczenia opcjonalnie : i Euro na jedno (każde) zdarzenie w okresie ubezpieczenia , Euro na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Przystępna składka ubezpieczeniowa. W 2011 z powyższego ubezpieczenia skorzystało niemal 500 osób!

36 TEZA: OC OBOWIĄZKOWE INŻYNIERA, Z SUMĄ GWARANCYJNĄ np; EURO ALE CZY TO WYSTARCZY? SKORO OC OBOWIAZKOWE INŻYNIERA DAJE OCHRONĘ PRZY WYKONYWANIU SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE, CO W SYTUACJI, KIEDY OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ KIEROWNIKA BUDOWY, CZY PEŁNIACA NADZÓR INWESTORSKI, ALBO WYKONUJĄCA PROJEKT, ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW, ZLECA CZĘŚĆ PRAC, ZWIĄZANYCH Z KONTRAKTEM INNYM INŻYNIEROM, LUB INNEJ FIRMIE? CO W SYTUACJI, KIEDY W/W OSOBY DODATKOWO WYKONUJĄ PRACE BUDOWLANE, PONIEWAŻ POSIADAJĄ FIRMĘ PROJEKTOWĄ BĄDŹ WYKONAWCZĄ?

37 CZĘŚĆ III Dobrowolne ubezpieczenie OC działalności ogólnej i zawodowej dla podmiotów gospodarczych zakres, wskazanie różnic pokrycia, podmioty zainteresowane, rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce

38 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI INŻYNIERA A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA wykonującego osobiście samodzielną funkcję techniczną w budownictwie a tej samej osoby która prowadzi działalność gospodarczą jest różna i odmiennie traktowana przez ubezpieczycieli Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe nie jest tożsame z ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej!

39 Różnice pomiędzy obowiązkowym ubezpieczeniem OC a dobrowolnym ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej cz 1 OC obowiązkowe inżynierów budownictwa OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób fizycznychczłonków PIIB zakres ubezpieczenia obejmuje tylko i wyłącznie szkody wyrządzone w związku z OSOBIŚCIE wykonywanymi samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie Przeznaczone dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, spółek prawa cywilnego i handlowego zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą szkody wyrządzone przez pracowników wykonawców i podwykonawców

40 Różnice pomiędzy obowiązkowym ubezpieczeniem OC a dobrowolnym ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej cz 2 OC obowiązkowe inżynierów budownictwa OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczeniu podlegają tylko i wyłącznie czynności wymagające posiadania stosownych uprawnień budowlanych obejmuje szkody, za które ubezpieczony ponosi pełną odpowiedzialność (popełnił błąd, wydał niewłaściwe polecenie, dopuścił się zaniedbania Suma ubezpieczenia modyfikowalna w zależności od potrzeb firmy Objęte ubezpieczeniem nienależyte wykonanie kontraktu Objęte ubezpieczeniem czyste straty finansowe Objęte ubezpieczeniem rażące niedbalstwo

41 Przykłady szkód nie objętych ubezpieczeniem obowiązkowym OC a chronionych ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej szkody powstałe niezależnie od woli ubezpieczonego: szkoda powstała w wyniku awarii maszyny powodującą szkodę w mieniu. szkody spowodowane działaniem podwykonawców za których ubezpieczony ponosił odpowiedzialność wobec inwestora szkody wynikające z ryzyka prowadzonych robót, nie będącymi samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie - szkoda osobowa wyrządzona na placu budowy podczas załadunku materiałów budowlanych na samochód - szkoda polegająca na osadzeniu się na szybach okna balkonowego i drzwiach balkonowych gorących opiłków metalu w związku z cięciem elementów stalowych

42 Rozpoczęcie realizacji projektu Roszczenie od Inwestora Przykład zdarzeń - schemat Projektant Adam Nowak INWESTOR Adam Nowak, popełnił błąd w projekcie, który skutkował katastrofą budowlaną zawaleniem się ściany budynku (szkoda materialna) Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym Adam Nowak, posiadał ważne ubezpieczenie OC zawodowe Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego na obiekt handlowy. Rozpoczęcie realizacji projektu Adam Nowak, wykonuje projekt, oraz zleca wykonanie części projektu Podwykonawcy, który posiada ważne ubezpieczenie OC zawodowe Badanie odpowiedzialności TU, oraz zasadności roszczenia proces likwidacji szkody Podwykonawca, popełnił błąd w projekcie, który skutkował katastrofą budowlaną zawaleniem się ściany budynku. Przyjęcie odpowiedzialności i zasądzenie odszkodowania, MAX. Do wysokości S.G. Zgłoszenie roszczenia Inwestora, poszło do Adama Nowaka, z którym ma umowę na wykonanie projektu Wypłata odszkodowania dla INWESTORA z polisy OC zawodowej Adama Nowaka Adam Nowak za pośrednictwem Hanza Brokers zawiadomił T.U., które rozpoczęło proces likwidacji szkody PO OKOŁO 8 MIESIACACH, REGRES ZOSTAŁ ZREALIZOWANY uff ale co by się stało w przypadku, gdy suma odszkodowania, była by wyższa, niż Suma Gwarancyjna w ubezpieczeniu OC zawodowym Podwykonawcy??? T.U. Odmówiło wypłaty odszkodowania, ponieważ Adam Nowak nie popełnił błędu w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Błąd popełnił Podwykonawca. Nasz Projektant, musiał zaspokoić roszczenia z własnej kieszeni, po czym się zwrócił z regresem do Podwykonawcy VERTE

43 Przykład zdarzeń - schemat T.U. wypłaca odszkodowanie TYLKO do wysokości Sumy Gwarancyjnej, a więc w sytuacji, kiedy odszkodowanie wyniesie np.; zł (a min. SG wynosi około zł). Z polisy OC Podwykonawcy zostanie zrealizowany regres na poziomie min. S.G., a projektant Adam Nowak, pokrywa różnicę zrealizowanego roszczenia, następnie może wystąpić do Podwykonawcy o zwrot różnicy najczęściej kierując sprawę do Sądu Cywilnego. kontraktu upewnij się że masz odpowiednią ochronę ubezpieczeniową!!! CZAS = PIENIĄDZ Przed przystąpieniem do Czy można zapobiec takiej sytuacji? TAK, posiadając ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

44 Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej zawodowej dla kogo? 1) Firmy ogólnobudowlane wykonawcze aby zabezpieczyć swoją działalność, wystartować w przetargu, mieć zabezpieczenie jako podwykonawca 2) Pracownie projektowe i architektoniczne -aby zabezpieczyć swoją działalność, również w długoletniej perspektywie; wystartować w przetargu, mieć zabezpieczenie jako podwykonawca 3) Firmy pracujące jednocześnie jako projektanci i wykonawcy również realne uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej ale ryzyko jest trudno akceptowalne; faktyczna szkoda na etapie projektu dotyczy realizacji inwestycji wykonywanych przez tę samą firmę. 4) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako firmy budowlane wykonawcze bądź projektowe, nawet jako jednoosobowe decyduje fakt bycia odrębnym podmiotem gospodarczym, nie faktycznie wykonywane usługi

45 Odpowiedzialność cywilna dla firm rynek ubezpieczeń w Polsce Dwa rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólne i zawodowe Ubezpieczenie działalności ogólnej nie pokrywa szkód wynikłych z ubezpieczeń obowiązkowych, czystych strat finansowych, działalności zawodowej Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności czy też z tytułu posiadanego mienia? Faktyczny zakres ubezpieczenia wynika z treści klauzul opcjonalnych ; ich brak może skutkować brakiem ochrony w przypadku zaistnienia szkody nie objętej klauzulą Suma ubezpieczenia nie przesądza o jakości ubezpieczenia Nie wszyscy ubezpieczyciele posiadają produkty OC zawodowe np. dla biur projektowych, wykonawczych Branża budowlana - pogarszające się wyniki = zawężająca się ochrona, wyższe składki ubezpieczeniowe Jak się w tym rozeznać posiadać WŁASNEGO BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

46 CZĘŚĆ IV Program ubezpieczenia OC dla firm przygotowany przez Hanza Brokers korzyści, procedura przystąpienia, wsparcie brokera Dlaczego program? Aby jeden ubezpieczyciel pozyskał jak najwięcej podmiotów w zamian za szeroki zakres ochrony oraz atrakcyjne warunki finansowe Dlaczego PZU? Przedstawili w 2008 najkorzystniejszą ofertę, w ubiegłym roku Hanza Brokers zapytała się innych ubezpieczycieli o warunki jego zaoferowania; żaden z ubezpieczycieli nie przedstawił korzystniejszych warunków Dlaczego pośrednictwo Hanza Brokers? Aby program rzeczywiście odpowiadał interesom podmiotów z niego korzystających oraz był zgodny z potrzebami rynku

47 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Ubezpieczenie adresowane jest do pracowni projektowych, architektonicznych oraz firm ogólnobudowlanych. Program przeznaczone jest zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla spółek prawa handlowego pod warunkiem że podmioty te prowadzone są przez członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto obrót za ostatnie 12 miesięcy nie może być większy niż równowartość Euro albo suma ubezpieczenia nie przekracza zł dla firm ogólnobudowlanych, lub zł dla pracowni projektowych. W przypadku firm, których obrót w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczył Euro lub gdy wymagana jest suma gwarancyjna przewyższająca zł dla firm ogólnobudowlanych, lub zł dla pracowni projektowych, oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać przygotowana indywidualnie.

48 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB ZAKRES UBEZPIECZENIA DLA PRACOWNI PROJEKTOWYCH ORAZ ARCHITEKTONICZNYCH Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (1) oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia (2) adresowane także do firm sprawujących nadzory inwestorskie (budowlane), zajmujących się rzeczoznawstwem budowlanym itp. (zgodnie z zapisami poniżej). 1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna zawodowa dla pracowni architektonicznej (biura projektowego) gdy wskutek wykonania przez ubezpieczonego czynności zawodowych takich jak: projektowanie budowlane, sprawdzanie projektów architektoniczno - budowlanych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, rzeczoznawstwo budowlane, sprawowania nadzoru autorskiego wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ochrony za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, jego pracowników oraz jego podwykonawców -firmy lub osoby pracujące w jego imieniu lub na jego rzecz na podstawie pisemnej umowy zawartej z ubezpieczonym, za które ten ponosi odpowiedzialność. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe, rzeczowe oraz straty finansowe będące następstwem szkody osobowej lub rzeczowej, a także czyste straty finansowe, będące następstwem ubezpieczonych działań lub zaniehańdziałań powstałych w okresie ubezpieczenia, przy czym szkody mogą powstać, ujawnić się lub być zgłoszone także po zakończeniu okresu ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń określonym w kodeksie cywilnym. Powyższe postanowienie dotyczy wszystkich klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

49 OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Projektowej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB warianty ubezpieczenia DZIEDZINA PROJEKTOWANIA I ZAKRES NADZORÓW BUDOWLANYCH Pełny Wariant (bez ograniczeń) BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE np. elektrownie, rafinerie, zakłady petrochemiczne BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE LĄDOWE Podstawowy Wariant (z ograniczeniami) Z ograniczeniem do inwestycji do wysokości 6 piętra Z ograniczeniem do zakładów przetwórczych Z wyłączeniem hal, magazynów itp. Wielkopowierzchniowych, gdzie rozpiętość podpór nośnych jest ponad OBIEKTY INŻYNIERYJNE np. drogi autostrady, tunele, mosty, lotniska, porty morskie, linie kolejowe, przesyłowe sieci gazowe, paliwowe i elektryczne Drogi publiczne z wyłączeniem autostrad, tuneli i mostów o nośności powyżej 30 ton PROJEKTOWANIE INSTALACJI Wszelkie instalacje wraz z przyłączami z sieci przesyłowych OBIEKTY UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ np. budynki biurowe, administracyjne, szkoły, przedszkola, uniwersytety, przychodnie zdrowia i szpitale, ośrodki wypoczynkowe, sklepy, magazyny, centra handlowe Bez ograniczeń Z wyłączeniem centrów handlowych oraz sklepów i magazynów o rozpiętości podpór nośnych powyżej lub innych obiektów o wysokości powyżej 6 pięter RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE i NADZORY BUDOWLANE zgodnie z ubezpieczonymi rodzajami projektów INNE np. oczyszczalnie ścieków Tak na wybrane rodzaje inwestycji zgodnie z tabelą NIE

50 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB ZAKRES UBEZPIECZENIA DLA FIRM BUDOWLANYCH Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (1) oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia (2) adresowane także do firm sprawujących nadzory inwestorskie (budowlane), zajmujących się rzeczoznawstwem budowlanym itp. (zgodnie z zapisami poniżej). Ochroną ubezpieczeniową objęta jest oc deliktowa za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego oraz oc kontraktowa wynikająca z nienależytego wykonania warunków umowy W ramach umowy ubezpieczyciel udziela ochrony za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, jego pracowników oraz jego podwykonawców - firmy lub osoby pracujące w jego imieniu lub na jego rzecz na podstawie pisemnej umowy zawartej z ubezpieczonym, za które ten ponosi odpowiedzialność. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe, rzeczowe oraz straty finansowe będące następstwem szkody osobowej lub rzeczowej, będące następstwem ubezpieczonych działań lub zaniechań działań powstałych w okresie ubezpieczenia, przy czym szkody mogą powstać, ujawnić się, lub być zgłoszone także po zakończeniu okresu ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń określonym w kodeksie cywilnym. Powyższe postanowienie dotyczy wszystkich klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku ubezpieczonych, którzy kontynuują w PZU S.A. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, będące następstwem ubezpieczonych działań lub zaniehań działań, które miały miejsce przed okresem ubezpieczenia pod warunkiem, że działania lub zaniechania działań wystąpiły w okresie obowiązywania wcześniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z PZU S.A.

51 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB rozszerzenia zakresu Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzony o szkody powstałe na terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady za opłatą dodatkowej składki w wysokości 30 % składki podstawowej. Zakres może też zostać rozszerzony o OC najemcy ruchomości, pracodawcy

52 WNIOSEK OC działalności dla firm budowlanych i instalacyjnych

53 WNIOSEK OC działalności dla pracowni projektowych oraz biur prowadzących nadzory inwestorskie

54 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB Procedura zawarcia polisy Podjęcie decyzji, wypełnienie i podpisanie wniosku Przesłanie wniosku faksem (22) , lub ; wraz z potwierdzeniem opłaty składki Czas realizacji zgłoszenia 10 minut Wystawienie polisy, przesłanie zwrotnie skanu polisy, wysłanie do Inżyniera na adres wskazany we wniosku

55 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB OBSŁUGA W sytuacji zaistnienia szkody pełna pomoc i udział Brokera, oraz kancelarii prawnej, w procesie likwidacji szkody. Uproszczone procedury zgłoszenia szkody. (zdarzenia mogącego wywołać szkodę) HANZA BROKERS jest Adwokatem Ubezpieczeniowym każdego członka PIIB, reprezentując jego interesy przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie posiadanych ubezpieczeń zawartych za naszym pośrednictwem.

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo