PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV"

Transkrypt

1

2 PLAN SZKOLENIA (1) Część I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). Część II Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej - zakres ubezpieczenia a faktycznie wykonywanie obowiązki przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta. Część III Dobrowolne ubezpieczenie OC działalności ogólnej i zawodowej - zakres, wskazanie różnic pokrycia, podmioty zainteresowane, rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce. Część IV Program ubezpieczenia OC działalności przygotowany przez Hanza Brokers zakres, podmioty zainteresowane korzyści programu, procedura przystąpienia do programu, obsługa programu przez Hanza Brokers

3 PLAN SZKOLENIA (2) Część V 1) Ubezpieczenia budowlano montażowe jakie podmioty mogą zawierać, na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia, podstawowe pojęcia, zakres ubezpieczenia, sytuacja rynkowa, korzyści z posiadania brokera Część VI 1) Ubezpieczenia finansowe w branży budowlanej gwarancje ubezpieczeniowe; istota działania; rodzaje gwarancji; procedura uzyskania gwarancji; korzyści z posiadania brokera. (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). 1) Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej - zakres ubezpieczenia a faktycznie wykonywanie obowiązki przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta.

4 CZĘŚĆ I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, pojęcie szkody, przesłanki odpowiedzialności)

5

6

7 Art Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli przykładowo przedsiębiorstwo budowlane jest tak zmechanizowane, że jego funkcjonowanie jest uzależnione od używania dźwigów, samochodów, koparek, wind, taśm elektrycznych i różnych innych maszyn, to możemy je zakwalifikować jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art , ponieważ jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Przyjmuje się bowiem, iż niebezpieczeństwo dla otoczenia może rodzić już sama organizacja przedsiębiorstwa. W związku z tym może się tu wyłonić wiele różnych sytuacji wątpliwych i kwestii spornych.

8

9

10

11

12

13

14 SZKODA SZKODA NA MIENIU SZKODA NA OSOBIE (uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka) Strata Pomniejszenie majątku poszkodowanego (zmniejszenie aktywów lub zwiększenie pasywów) SZKODA MAJĄTKOWA (uszczerbek składnika majątkowego) Utracone korzyści (czyste straty finansowe) Korzyści, które poszkodowany by osiągnął, gdyby nie wyrządzono szkody (niepowiększenie aktywów lub niezmniejszenie pasywów, które niewątpliwie nastąpiłoby) SZKODA NIEMAJĄTKOWA (doznana krzywda) ODSZKODOWANIE ZADOŚĆUCZYNIENIE

15 SZKODY rodzaje i przykłady szkód szkoda rzeczowa: uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy szkoda osobowa: spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia szkoda majątkowa (czysta strata finansowa): szkoda nie będąca następstwem szkody rzeczowej, ani osobowej zawalenie się wadliwie zaprojektowanego budynku = szkoda rzeczowa konieczność przebudowy wadliwie zaprojektowanego obiektu = szkoda majątkowa śmierć pracownika na budowie wskutek upadku z wadliwie zamontowanego rusztowania = szkoda osobowa

16 Odpowiedzialność cywilna pojęcie czystej szkody (straty) finansowej dlaczego tak ważne? Pojęcie abstrakcyjne, wymagające specyficznego toku rozumowania Powstałe w wysoce rozwiniętych ekonomicznie gospodarkach, charakteryzujących się olbrzymią świadomością prawną i biznesową Trudność przy określeniu poziomu czystych strat finansowych Brak jednolitej definicji Oczekiwanie pokrycia czystej straty finansowej w polisie przez coraz większą liczbę podmiotów w Polsce z wysoką sumą gwarancyjną Zmienne stanowisko ubezpieczycieli wobec czystych strat finansowych DEFINICJA CZYSTEJ STRATY FINANSOWEJ Czyste straty finansowe - uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową.

17 Odpowiedzialność cywilna pojęcie czystej szkody (straty) finansowej przykłady 1)szkody bezpośrednie/ niezależne -utracony zysk lub dodatkowe koszty poniesione z powodu wadliwej decyzji / wykonania czegoś : koszty poniesione na przebudowę budynku konieczne z racji wadliwego projektu architektonicznego -utrata wartości rynkowej nieruchomości z powodu np. niewłaściwej jakości fundamentów, co uniemożliwia np. nadbudowę w przyszłości, wadliwe wykonywanie projektu architektonicznego uniemożliwiło wybudowanie hali produkcyjnej w przewidzianym czasie, wskutek czego produkcja "nie ruszyła" w określonym terminie i inwestor (firma produkcyjna) poniosła straty, zamiast generować przychód a w konsekwencji zysk, 2) szkody względne / relacyjne-powstałe w konsekwencji szkody u kogoś innego, bezpośrednio poszkodowanego, pozostającego jednakże w określonym związku zobowiązaniowym z roszczącym: straty spowodowane przerwą w działalności w konsekwencji przerwy w dostawie mediów (prąd, woda, gaz), gdy przerwa ta wynika ze zniszczenia infrastruktury należącej do dostawcy lub innego podmiotu, utrata zarobków przez pracowników zatrudnianych w systemie pracy godzinowej / dziennej w przypadku wskazanego przestoju firmy, straty w postaci utraty zysku lub konieczności zapłaty kar umownych przez przedsiębiorcę niewykonującego własnego zobowiązania z powodu braku dostawy surowców z powodu szkody wyrządzonej dostawcy. 3) szkody z zaufania do profesjonalnych danych, doradztwa lub innych usług -dotyczące nie tylko strony kontraktu (gdzie straty z założenia mają najczęściej charakter czystych strat finansowych), ale także doznanych przez podmioty stojące poza kontraktem: nieudana inwestycja w akcje firmy oparta na zaufaniu co do jakości audytu firmy;

18 Odpowiedzialność cywilna przedawnienie roszczeń Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Odpowiedzialność deliktowa trzy lata od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie ale nie więcej niż 10 lat od dnia w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę; dla szkód wyrządzonych w wyniku przestępstwa termin ten wynosi 20 lat; bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o sobie zobowiązanej do jej naprawienia szkoda na osobie nie może się skończyć przed upływem 3 lat od dania, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia Odpowiedzialność kontraktowa trzy lata (świadczenia okresowe) lub dziesięć lat dla roszczeń z działalności gospodarczej

19 CZĘŚĆ II Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej zakres ubezpieczenia a faktycznie wykonywane obowiązki przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta.

20 ZACZNIJMY OD OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA obowiązkowe OC zawodowe Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 23, poz. 221) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) (Dz. U. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami)

21 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa suma gwarancyjna minimalna suma gwarancyjna: równowartość w złotych euro na jedno zdarzenie, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia brak limitu na wszystkie szkody suma gwarancyjna nie ulega redukcji na skutek wypłaconych odszkodowań

22 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa suma gwarancyjna cd. kwota sumy gwarancyjnej ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP w pierwszy dzień roboczy danego roku, suma gwarancyjna w 2009 roku: PLN suma gwarancyjna w 2010 roku: PLN suma gwarancyjna w 2011 roku: PLN suma gwarancyjna w 2012 roku: PLN CZY PODSTAWOWA SUMA GWARANCYJNA POKRYJE WSZYSTKIE EWENTUALNE ROSZCZENIA?

23 Zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia - OC Inżynierów budownictwa Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osoby fizyczne sprawujące OSOBIŚCIE samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych

24 Zakres przedmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia OC Inżynierów budownictwa czynności wykonane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilna za szkody: - wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego - w związku OSOBIŚCIE wykonywanymi samodzielnymi funkcjami technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych

25 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Uprawnienia budowlane są udzielane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Samodzielne funkcja techniczna to działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, Kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów, wykonywanie nadzoru inwestorskiego sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych rzeczoznawstwo budowlane. Należy podkreślić, że osoba może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tylko w określonej specjalności, zakresie i rodzaju zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi

26 Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa zakres dla osób zatrudnionych przez ubezpieczonego Zgodnie z Umową generalną ochroną ubezpieczeniową objęte są również działania i zaniechania pracowników zatrudnionych przez ubezpieczonego. Dotyczy to jednak zakresu objętego wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez ubezpieczonego i obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę i wykonujących ją pod nadzorem ubezpieczonego. Mając powyższe na uwadze przede wszystkim podkreślić należy, iż obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie nie jest tożsame z ubezpieczeniem prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej. Na podstawie ww. zapisu Umowy generalnej istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową działań, czy też zaniechań pracowników ubezpieczonego, jednak nie nastąpi to w każdym przypadku. Muszą oni wykonywać czynności z zakresu objętego pełnieniem samodzielnej funkcji przez ubezpieczonego oraz wykonywać je pod nadzorem ubezpieczonego.

27 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa wyłączenia odpowiedzialności szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego, szkody powstałe po skreśleniu Ubezpieczonego z listy Członków Izby, a także w okresie zawieszenia w prawach Członka Izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem

28 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa wyłączenia odpowiedzialności szkody wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów i terminów szkody polegające na zapłacie kar umownych szkody wyrządzone wskutek naruszenia praw autorskich i patentów szkody powstałe w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek, aktów terroru szkody wyrządzone umyślnie

29 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów prawo regresu Ubezpieczyciela w przypadku rażącego niedbalstwa Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, a także w przypadku, jeżeli szkoda została wyrządzona w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

30 Obowiązkowe ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa - suma gwarancyjna - przykłady 2008 r. PONOWNE PYTANIE; CZY PODSTAWOWA SUMA GWARANCYJNA ( EURO) POKRYJE WSZYSTKIE EWENTUALNE ROSZCZENIA? Dla podmiotu realizującego niewielkie kontrakty i przy założeniu ewentualnie wystąpienia niewielkiej szkody być może tak, a co w przypadkach wymienionych poniżej; Ubezpieczony pełnił funkcję kierownika budowy na budowie domu jednorodzinnego - inwestycja o wartości zł? Inwestycja została wykonana niezgodnie z projektem. Szkoda oszacowana na zł.tu Allianz Polska SA wypłaciło kwotę zł kierownik tej budowy musiał pokryć różnicę zł

31 Ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa z WYŻSZĄ sumą gwarancyjną niż obowiązkowe WYKONUJĄC KONTRAKTY O WIĘKSZYM RYZYKU, LUB WYŻSZYCH WARTOŚCIACH NALEŻY ZWIĘKSZYĆ OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ SIEBIE I SWOJEJ RODZINY PRZEZ PODNIESIENIE SUMY GWARANCYJNEJ W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

32 Dobrowolne ubezpieczenie OC Inżynierów budownictwa z REALNĄ sumą gwarancyjną SPECJALNE STAWKI WYNEGOCJOWANE DLA CZŁONKÓW PIIB PRZEZ HANZA BROKERS UPROSZCZONA PROCEDURA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA DO WYSOKOŚCI EURO SUMY GWARANCYJNEJ (ponad zł) DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O SUMĘ GWARANCYJNĄ PRZEKRACZAJĄCĄ EURO, WARUNKI NEGOCJUJEMY INDYWIDUALNIE

33 NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE OC ZAWODU INZYNIERA PROCEDURA ZAWARCIA Podjęcie decyzji, wypełnienie i podpisanie wniosku Przesłanie wniosku faksem (022) , lub ; wraz z potwierdzeniem opłaty składki Czas realizacji zgłoszenia 10 minut Wystawienie polisy, przesłanie zwrotnie skanu polisy, wysłanie do Inżyniera na adres wskazany we wniosku

34 NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE OC ZAWODU INZYNIERA WNIOSEK O ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

35 Nadwyżkowe ubezpieczenie OC zawodu inżyniera zakres ubezpieczenia, sumy gwarancyjne Ubezpieczyciele : konsorcjum AXA i HDI Zakres ubezpieczenia oparty o zapisy ubezpieczenia obowiązkowego Wyłącznie dla Członków OIIB Sumy ubezpieczenia opcjonalnie : i Euro na jedno (każde) zdarzenie w okresie ubezpieczenia , Euro na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Przystępna składka ubezpieczeniowa. W 2011 z powyższego ubezpieczenia skorzystało niemal 500 osób!

36 TEZA: OC OBOWIĄZKOWE INŻYNIERA, Z SUMĄ GWARANCYJNĄ np; EURO ALE CZY TO WYSTARCZY? SKORO OC OBOWIAZKOWE INŻYNIERA DAJE OCHRONĘ PRZY WYKONYWANIU SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE, CO W SYTUACJI, KIEDY OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ KIEROWNIKA BUDOWY, CZY PEŁNIACA NADZÓR INWESTORSKI, ALBO WYKONUJĄCA PROJEKT, ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW, ZLECA CZĘŚĆ PRAC, ZWIĄZANYCH Z KONTRAKTEM INNYM INŻYNIEROM, LUB INNEJ FIRMIE? CO W SYTUACJI, KIEDY W/W OSOBY DODATKOWO WYKONUJĄ PRACE BUDOWLANE, PONIEWAŻ POSIADAJĄ FIRMĘ PROJEKTOWĄ BĄDŹ WYKONAWCZĄ?

37 CZĘŚĆ III Dobrowolne ubezpieczenie OC działalności ogólnej i zawodowej dla podmiotów gospodarczych zakres, wskazanie różnic pokrycia, podmioty zainteresowane, rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce

38 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI INŻYNIERA A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA wykonującego osobiście samodzielną funkcję techniczną w budownictwie a tej samej osoby która prowadzi działalność gospodarczą jest różna i odmiennie traktowana przez ubezpieczycieli Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe nie jest tożsame z ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej!

39 Różnice pomiędzy obowiązkowym ubezpieczeniem OC a dobrowolnym ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej cz 1 OC obowiązkowe inżynierów budownictwa OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób fizycznychczłonków PIIB zakres ubezpieczenia obejmuje tylko i wyłącznie szkody wyrządzone w związku z OSOBIŚCIE wykonywanymi samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie Przeznaczone dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, spółek prawa cywilnego i handlowego zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą szkody wyrządzone przez pracowników wykonawców i podwykonawców

40 Różnice pomiędzy obowiązkowym ubezpieczeniem OC a dobrowolnym ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej cz 2 OC obowiązkowe inżynierów budownictwa OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczeniu podlegają tylko i wyłącznie czynności wymagające posiadania stosownych uprawnień budowlanych obejmuje szkody, za które ubezpieczony ponosi pełną odpowiedzialność (popełnił błąd, wydał niewłaściwe polecenie, dopuścił się zaniedbania Suma ubezpieczenia modyfikowalna w zależności od potrzeb firmy Objęte ubezpieczeniem nienależyte wykonanie kontraktu Objęte ubezpieczeniem czyste straty finansowe Objęte ubezpieczeniem rażące niedbalstwo

41 Przykłady szkód nie objętych ubezpieczeniem obowiązkowym OC a chronionych ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej szkody powstałe niezależnie od woli ubezpieczonego: szkoda powstała w wyniku awarii maszyny powodującą szkodę w mieniu. szkody spowodowane działaniem podwykonawców za których ubezpieczony ponosił odpowiedzialność wobec inwestora szkody wynikające z ryzyka prowadzonych robót, nie będącymi samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie - szkoda osobowa wyrządzona na placu budowy podczas załadunku materiałów budowlanych na samochód - szkoda polegająca na osadzeniu się na szybach okna balkonowego i drzwiach balkonowych gorących opiłków metalu w związku z cięciem elementów stalowych

42 Rozpoczęcie realizacji projektu Roszczenie od Inwestora Przykład zdarzeń - schemat Projektant Adam Nowak INWESTOR Adam Nowak, popełnił błąd w projekcie, który skutkował katastrofą budowlaną zawaleniem się ściany budynku (szkoda materialna) Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym Adam Nowak, posiadał ważne ubezpieczenie OC zawodowe Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego na obiekt handlowy. Rozpoczęcie realizacji projektu Adam Nowak, wykonuje projekt, oraz zleca wykonanie części projektu Podwykonawcy, który posiada ważne ubezpieczenie OC zawodowe Badanie odpowiedzialności TU, oraz zasadności roszczenia proces likwidacji szkody Podwykonawca, popełnił błąd w projekcie, który skutkował katastrofą budowlaną zawaleniem się ściany budynku. Przyjęcie odpowiedzialności i zasądzenie odszkodowania, MAX. Do wysokości S.G. Zgłoszenie roszczenia Inwestora, poszło do Adama Nowaka, z którym ma umowę na wykonanie projektu Wypłata odszkodowania dla INWESTORA z polisy OC zawodowej Adama Nowaka Adam Nowak za pośrednictwem Hanza Brokers zawiadomił T.U., które rozpoczęło proces likwidacji szkody PO OKOŁO 8 MIESIACACH, REGRES ZOSTAŁ ZREALIZOWANY uff ale co by się stało w przypadku, gdy suma odszkodowania, była by wyższa, niż Suma Gwarancyjna w ubezpieczeniu OC zawodowym Podwykonawcy??? T.U. Odmówiło wypłaty odszkodowania, ponieważ Adam Nowak nie popełnił błędu w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Błąd popełnił Podwykonawca. Nasz Projektant, musiał zaspokoić roszczenia z własnej kieszeni, po czym się zwrócił z regresem do Podwykonawcy VERTE

43 Przykład zdarzeń - schemat T.U. wypłaca odszkodowanie TYLKO do wysokości Sumy Gwarancyjnej, a więc w sytuacji, kiedy odszkodowanie wyniesie np.; zł (a min. SG wynosi około zł). Z polisy OC Podwykonawcy zostanie zrealizowany regres na poziomie min. S.G., a projektant Adam Nowak, pokrywa różnicę zrealizowanego roszczenia, następnie może wystąpić do Podwykonawcy o zwrot różnicy najczęściej kierując sprawę do Sądu Cywilnego. kontraktu upewnij się że masz odpowiednią ochronę ubezpieczeniową!!! CZAS = PIENIĄDZ Przed przystąpieniem do Czy można zapobiec takiej sytuacji? TAK, posiadając ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

44 Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej zawodowej dla kogo? 1) Firmy ogólnobudowlane wykonawcze aby zabezpieczyć swoją działalność, wystartować w przetargu, mieć zabezpieczenie jako podwykonawca 2) Pracownie projektowe i architektoniczne -aby zabezpieczyć swoją działalność, również w długoletniej perspektywie; wystartować w przetargu, mieć zabezpieczenie jako podwykonawca 3) Firmy pracujące jednocześnie jako projektanci i wykonawcy również realne uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej ale ryzyko jest trudno akceptowalne; faktyczna szkoda na etapie projektu dotyczy realizacji inwestycji wykonywanych przez tę samą firmę. 4) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako firmy budowlane wykonawcze bądź projektowe, nawet jako jednoosobowe decyduje fakt bycia odrębnym podmiotem gospodarczym, nie faktycznie wykonywane usługi

45 Odpowiedzialność cywilna dla firm rynek ubezpieczeń w Polsce Dwa rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólne i zawodowe Ubezpieczenie działalności ogólnej nie pokrywa szkód wynikłych z ubezpieczeń obowiązkowych, czystych strat finansowych, działalności zawodowej Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności czy też z tytułu posiadanego mienia? Faktyczny zakres ubezpieczenia wynika z treści klauzul opcjonalnych ; ich brak może skutkować brakiem ochrony w przypadku zaistnienia szkody nie objętej klauzulą Suma ubezpieczenia nie przesądza o jakości ubezpieczenia Nie wszyscy ubezpieczyciele posiadają produkty OC zawodowe np. dla biur projektowych, wykonawczych Branża budowlana - pogarszające się wyniki = zawężająca się ochrona, wyższe składki ubezpieczeniowe Jak się w tym rozeznać posiadać WŁASNEGO BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

46 CZĘŚĆ IV Program ubezpieczenia OC dla firm przygotowany przez Hanza Brokers korzyści, procedura przystąpienia, wsparcie brokera Dlaczego program? Aby jeden ubezpieczyciel pozyskał jak najwięcej podmiotów w zamian za szeroki zakres ochrony oraz atrakcyjne warunki finansowe Dlaczego PZU? Przedstawili w 2008 najkorzystniejszą ofertę, w ubiegłym roku Hanza Brokers zapytała się innych ubezpieczycieli o warunki jego zaoferowania; żaden z ubezpieczycieli nie przedstawił korzystniejszych warunków Dlaczego pośrednictwo Hanza Brokers? Aby program rzeczywiście odpowiadał interesom podmiotów z niego korzystających oraz był zgodny z potrzebami rynku

47 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Ubezpieczenie adresowane jest do pracowni projektowych, architektonicznych oraz firm ogólnobudowlanych. Program przeznaczone jest zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla spółek prawa handlowego pod warunkiem że podmioty te prowadzone są przez członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto obrót za ostatnie 12 miesięcy nie może być większy niż równowartość Euro albo suma ubezpieczenia nie przekracza zł dla firm ogólnobudowlanych, lub zł dla pracowni projektowych. W przypadku firm, których obrót w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczył Euro lub gdy wymagana jest suma gwarancyjna przewyższająca zł dla firm ogólnobudowlanych, lub zł dla pracowni projektowych, oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać przygotowana indywidualnie.

48 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB ZAKRES UBEZPIECZENIA DLA PRACOWNI PROJEKTOWYCH ORAZ ARCHITEKTONICZNYCH Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (1) oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia (2) adresowane także do firm sprawujących nadzory inwestorskie (budowlane), zajmujących się rzeczoznawstwem budowlanym itp. (zgodnie z zapisami poniżej). 1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna zawodowa dla pracowni architektonicznej (biura projektowego) gdy wskutek wykonania przez ubezpieczonego czynności zawodowych takich jak: projektowanie budowlane, sprawdzanie projektów architektoniczno - budowlanych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, rzeczoznawstwo budowlane, sprawowania nadzoru autorskiego wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ochrony za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, jego pracowników oraz jego podwykonawców -firmy lub osoby pracujące w jego imieniu lub na jego rzecz na podstawie pisemnej umowy zawartej z ubezpieczonym, za które ten ponosi odpowiedzialność. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe, rzeczowe oraz straty finansowe będące następstwem szkody osobowej lub rzeczowej, a także czyste straty finansowe, będące następstwem ubezpieczonych działań lub zaniehańdziałań powstałych w okresie ubezpieczenia, przy czym szkody mogą powstać, ujawnić się lub być zgłoszone także po zakończeniu okresu ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń określonym w kodeksie cywilnym. Powyższe postanowienie dotyczy wszystkich klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

49 OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Projektowej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB warianty ubezpieczenia DZIEDZINA PROJEKTOWANIA I ZAKRES NADZORÓW BUDOWLANYCH Pełny Wariant (bez ograniczeń) BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE np. elektrownie, rafinerie, zakłady petrochemiczne BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE LĄDOWE Podstawowy Wariant (z ograniczeniami) Z ograniczeniem do inwestycji do wysokości 6 piętra Z ograniczeniem do zakładów przetwórczych Z wyłączeniem hal, magazynów itp. Wielkopowierzchniowych, gdzie rozpiętość podpór nośnych jest ponad OBIEKTY INŻYNIERYJNE np. drogi autostrady, tunele, mosty, lotniska, porty morskie, linie kolejowe, przesyłowe sieci gazowe, paliwowe i elektryczne Drogi publiczne z wyłączeniem autostrad, tuneli i mostów o nośności powyżej 30 ton PROJEKTOWANIE INSTALACJI Wszelkie instalacje wraz z przyłączami z sieci przesyłowych OBIEKTY UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ np. budynki biurowe, administracyjne, szkoły, przedszkola, uniwersytety, przychodnie zdrowia i szpitale, ośrodki wypoczynkowe, sklepy, magazyny, centra handlowe Bez ograniczeń Z wyłączeniem centrów handlowych oraz sklepów i magazynów o rozpiętości podpór nośnych powyżej lub innych obiektów o wysokości powyżej 6 pięter RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE i NADZORY BUDOWLANE zgodnie z ubezpieczonymi rodzajami projektów INNE np. oczyszczalnie ścieków Tak na wybrane rodzaje inwestycji zgodnie z tabelą NIE

50 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB ZAKRES UBEZPIECZENIA DLA FIRM BUDOWLANYCH Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (1) oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia (2) adresowane także do firm sprawujących nadzory inwestorskie (budowlane), zajmujących się rzeczoznawstwem budowlanym itp. (zgodnie z zapisami poniżej). Ochroną ubezpieczeniową objęta jest oc deliktowa za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego oraz oc kontraktowa wynikająca z nienależytego wykonania warunków umowy W ramach umowy ubezpieczyciel udziela ochrony za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, jego pracowników oraz jego podwykonawców - firmy lub osoby pracujące w jego imieniu lub na jego rzecz na podstawie pisemnej umowy zawartej z ubezpieczonym, za które ten ponosi odpowiedzialność. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe, rzeczowe oraz straty finansowe będące następstwem szkody osobowej lub rzeczowej, będące następstwem ubezpieczonych działań lub zaniechań działań powstałych w okresie ubezpieczenia, przy czym szkody mogą powstać, ujawnić się, lub być zgłoszone także po zakończeniu okresu ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń określonym w kodeksie cywilnym. Powyższe postanowienie dotyczy wszystkich klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku ubezpieczonych, którzy kontynuują w PZU S.A. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, będące następstwem ubezpieczonych działań lub zaniehań działań, które miały miejsce przed okresem ubezpieczenia pod warunkiem, że działania lub zaniechania działań wystąpiły w okresie obowiązywania wcześniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z PZU S.A.

51 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB rozszerzenia zakresu Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzony o szkody powstałe na terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady za opłatą dodatkowej składki w wysokości 30 % składki podstawowej. Zakres może też zostać rozszerzony o OC najemcy ruchomości, pracodawcy

52 WNIOSEK OC działalności dla firm budowlanych i instalacyjnych

53 WNIOSEK OC działalności dla pracowni projektowych oraz biur prowadzących nadzory inwestorskie

54 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB Procedura zawarcia polisy Podjęcie decyzji, wypełnienie i podpisanie wniosku Przesłanie wniosku faksem (22) , lub ; wraz z potwierdzeniem opłaty składki Czas realizacji zgłoszenia 10 minut Wystawienie polisy, przesłanie zwrotnie skanu polisy, wysłanie do Inżyniera na adres wskazany we wniosku

55 Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej PROGRAM DLA CZŁONKÓW PIIB OBSŁUGA W sytuacji zaistnienia szkody pełna pomoc i udział Brokera, oraz kancelarii prawnej, w procesie likwidacji szkody. Uproszczone procedury zgłoszenia szkody. (zdarzenia mogącego wywołać szkodę) HANZA BROKERS jest Adwokatem Ubezpieczeniowym każdego członka PIIB, reprezentując jego interesy przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie posiadanych ubezpieczeń zawartych za naszym pośrednictwem.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych

Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych 1. Ubezpieczający: Imię i nazwisko (nazwa firmy) Adres 2. Data założenia

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów K O N R KONRAD A D A L A B ALABRUDZINSKI RUDZIŃSKI BROKERZYBROKERZY UBEZPIECZENIOWI I REASEKURACYJNI UBEZPIECZENIOWI I Ossów, 26 sierpnia 2014 REASEKURACYJNI ul. Rozwadowskiego 35c, 05-230 Ossów Tel. +48

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ubezpieczenie ryzyk Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Powszechny zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej JST 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów.

Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów. Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów. Warszawa, 28 marca 2017 r. Renata Orzechowska Sekretarz Podkomisji Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z D W - DN- 4-271- 108/15 Z a r z ą d D r ó g W o j e w ó d z k i c h w K r a k o w i e ul. G ł o w a c k i e g o 5 6, 3 0-0

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( )

Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) 421. Załącznik 17 Wykonawca wnosi o następujące modyfikacje: Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) Ubezpieczenie dedykowane będzie obejmowało zapewnione w całym okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI .., dnia. r. Nazwa i adres Wykonawcy ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI ZAMAWIAJĄCY: (nazwa i adres Zamawiającego) reprezentowany przez. -. zaprasza do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia 1. Wykonawca na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej dotyczące przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku sporządzania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA. prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA. prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski I. OC BROKERA REŻIMY I. DELIKTOWY II. KONTRAKTOWY art. 415 i n. k.c. zasada winy udowodnionej domniemanej art. 471 i n. k.c. zasada winy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Wydanie 1 Wersja 1 PB-BE-S07 Strona 1 z 6

UBEZPIECZENIA. Wydanie 1 Wersja 1 PB-BE-S07 Strona 1 z 6 UBEZPIECZENIA 1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za Inwestycję od daty zawarcia Umowy do daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego, kiedy to odpowiedzialność w tym zakresie przejmie Zamawiający.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ. Dla Umów jednozadaniowych lub pojedynczego zlecenia w ramach Umowy

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ. Dla Umów jednozadaniowych lub pojedynczego zlecenia w ramach Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 [lub:] 7 OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ I. Dla Umów jednozadaniowych lub pojedynczego zlecenia w ramach Umowy wielozadaniowej, których wartość nie przekracza kwoty 1.000.000 PLN netto.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA

BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA GRAS SAVOYE BROKER UBEZPIECZENIOWY BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIESIĘCIOLETNIA W KONTEKSCIE FRANCUSKICH I POLSKICH MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZANIA Dokument poufny - nie rozpowszechniać FRANCUSKI

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu

Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole STU Ergo Hestia S. A. telefon: +48 508 045 767 e-mail: izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku

Załącznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Załącznik nr 1 Niniejszy załącznik określa warunki i zakres ubezpieczenia dodatkowego proponowanego w ramach umowy generalnej: 1. OC w życiu prywatnym członków izby budownictwa Suma gwarancyjna: 50.000,-

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty dla projektantów wnętrz umowa nr GL50/000224/16/A

Wyciąg z oferty dla projektantów wnętrz umowa nr GL50/000224/16/A Wyciąg z oferty dla projektantów wnętrz umowa nr GL50/000224/16/A Ubezpieczenie architekci & inżynierowie M15-12 Czynności zawodowe przyjęte do ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK *

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK * InterRisk S.A....Oddział w... ul.......-... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK * Jeżeli dane

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów REKOMENDACJA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ - MINIMALNE WYMOGI INFORMACYJNE Minimalne Wymogi Informacyjne zawarte w formularzach i innych dokumentach, zwane dalej Minimalnymi Wymogami Informacyjnymi zostały

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 19. 11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC?

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? Spis treści Jaki zakres ochrony możesz

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski

Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne część 2 obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów zobowiązanych do naprawienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27.... zł (słownie:... zł)

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27.... zł (słownie:... zł) Załącznik nr 1 OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27 Wykonanie instalacji zraszania mgłą wodną przesypów węgla nad zasobnikami kotłów nr 5,6 i 7 w Elektrociepłowni Gdyńskiej Dla: Szanowni

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Podstawy prawne, zakres i produkty ubezpieczenia Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Agenda 1. Definicja pojęcia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia

Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia JACEK ZĘBALA DEPARTAMENT KONTROLI DORAŹNEJ URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo