1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą."

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zakres ubezpieczenia: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 211 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ) Okres ubezpieczenia od r. do r. Suma gwarancyjna (minimalna) ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem -równowartość w złotych wynosi : * 1 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia * 5 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej, wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy oraz art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy. 2). Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności leczniczej. Odpowiedzialnością objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych z wypadków zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia, przy czym przez pojęcie szkody rozumie się szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego, w wyniku którego została wyrządzona szkoda. Okres ubezpieczenia od r. do r. Suma gwarancyjna: 7.. zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczenia obejmuje: a) szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa osoby, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. b) szkody związane z prowadzeniem apteki szpitalnej. ubezpieczenie OC strona 1

2 Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP, - powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków, - powstałe w skutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, - wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, - spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia, - powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, - wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody, - polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem, - wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, - spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego, - powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu. Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. c) szkody będące wynikiem działania podwykonawców Szpitala, w tym osoby zatrudnione w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę, z zachowaniem prawa do regresu, o ile odpowiedzialność cywilną za szkody ponosi zamawiający. Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Udział własny - 5, zł. Franszyza integralna - zniesiona ubezpieczenie OC strona 2

3 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB POSIADANEGO MIENIA. 1). Okres ubezpieczenia: r r. 2). Zakres terytorialny: RP 3). Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością leczniczą oraz za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością pozaleczniczą lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem: * czynu niedozwolonego - tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa, * niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - tzw. odpowiedzialność kontraktowa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną ustawową z tytułu czynu niedozwolonego (deliktową) i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktową). 4). Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń winien zawierać nadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody: a) szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania czynności medycznych. Limit odpowiedzialności: 1., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. b) szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym, związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. Limit odpowiedzialności: 1., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. c) szkody powstałe w mieniu powierzonym, użyczonym, dzierżawionym lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze przyjętym do użytkowania lub przechowania. Wykaz obcych składników mienia jest udostępniony zainteresowanym w pokoju 215 w godzinach od 7:3 do 14:3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: - polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, - wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, - powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, - powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Limit odpowiedzialności: 1., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. ubezpieczenie OC strona 3

4 d) szkody powstałe w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, - przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, - rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna - przyjmująca rzeczy na przechowanie, - rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, - ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu, Limit odpowiedzialności: 2., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. e) szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji. Limit odpowiedzialności: 3., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. f) szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z rozbudową, modernizacją lub remontem budynków / lokali. Limit odpowiedzialności: 1., zl na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. g) szkody powstałe w wyniku prowadzenia stołówki, działalności handlowej i gromadzenia odpadów. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód wyrządzonych w związku z niewłaściwym składowaniem odpadów. Roczne obroty z działalności innej niż medyczna wynoszą: 52 tys. zł z tytułu usług, 6.55 tys. zł z tytułu sprzedaży towarów. Limit odpowiedzialności: 1., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. h) szkody powstałe w skutek zatruć pokarmowych. Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. h) szkody będące następstwem wypadków przy pracy i wyrządzonych pracownikom ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia. - ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. - ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu Limit odpowiedzialności: 5., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. j) szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: - powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, ubezpieczenie OC strona 4

5 - spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział, - spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 5). Suma gwarancyjna: 1.., PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 6). Udział własny w szkodzie: 5, PLN Franszyza integralna: zniesiona 3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1). Okres ubezpieczenia: r r. 2). Miejsce ubezpieczenia: teren Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 1, 22-4 Zamość 3). Zakres ubezpieczenia: ryzyka wszystkie: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu, lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego, jak również koszty poniesione w związku z ratowaniem przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżeniem szkodzie (zabezpieczeniem mienia przed uszkodzeniem) lub zmniejszeniem jej rozmiarów. W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: a) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. b) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu. Ubezpieczenie obejmie szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu na zewnątrz lokalu i pomieszczeń, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane przez osoby trzecie, a także koszty napraw zabezpieczeń. ubezpieczenie OC strona 5

6 Limit odpowiedzialności: 5 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4). Suma ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia: wg wartości księgowej brutto (wartość wynikająca z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia amortyzacji). Sumy ubezpieczenia mienia określone w opisie przedmiotu zamówienia zostały ustalone na dzień 17 września 213 r. Wykonawca wystawi polisę na warunkach i stawkach przetargowych z uwzględnieniem nowo nabytych składników majątku. Sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Środki trwałe - sumy stałe wartość księgowa brutto, Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Sposób określenia sumy ubezpieczenia Wartość księgowa brutto dla środków trwałych grup 1-8 Grupa 1-2 KŚT ,41 Grupa 3-8 KŚT ,89 Niskowartościowe środki trwałe ,71 Środki obrotowe własne i powierzone 1.6., Mienie pracownicze 2., Mienie osób trzecich 2., Wartości pieniężne 4., Szczegółowy wykaz środków trwałych jest udostępniony zainteresowanym w pokoju 215 w godzinach od 7:3 do 14:3. Franszyza integralna zniesiona. Franszyza redukcyjna w wysokości 5, zł. Franszyza redukcyjna dla sprzętu medycznego w wysokości: - dla sprzętu elektronicznego o jednostkowej wartości powyżej 5.. PLN w wysokości 1% nie mniej niż 1., PLN, dla sprzętu elektronicznego o jednostkowej wartości poniżej 5.. PLN, w wysokości 1% nie mniej niż 3, PLN; - dla sprzętu o jednostkowej wartości powyżej 5.. PLN w wysokości 1% wartości szkody nie mniej niż 5., PLN. Podlimity dla ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku. System ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Wyposażenie 5..- Środki obrotowe 7..- Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem w 2..- ubezpieczenie OC strona 6

7 lokalu Wartości pieniężne od rabunku w lokalu 2..- Mienie osób trzecich 2..- Mienie pracownicze 2..- Koszty naprawy zabezpieczeń 5..- Wartości pieniężne obejmujące środki pieniężne, bilety komunikacji miejskiej, karty i startery telefoniczne przechowywane są w: * Kasie Szpitala. * Sklepie Szpitala,,Sieć Handlowa Maja", * Punkcie Zaopatrzenia Ortopedycznego Ortopex", * Aptece Ogólnodostępnej, * Stołówce Szpitala. Klauzule i postanowienia dodatkowe: * automatycznego pokrycia * wyłączenia proporcji * ewakuacyjna * pośredniego uderzenia pioruna * stempla bankowego * klauzula aktów terroryzmu * klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, limit 1., PLN * urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, * ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej. Treść klauzul i postanowień dodatkowych: Klauzula automatycznego pokrycia 1). Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: * nowo nabyte środki trwale spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia * wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwale - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo - odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2). Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 2 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. ubezpieczenie OC strona 7

8 3). Odpowiedzialność w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości kwoty 5.., PLN. 4). Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5). Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacie składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 3 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 5% wysokości stawki rocznej. 6). W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia rozbiórki bądź złomowania, dokonane będzie rozliczenie składki na zasadach określonych w ust. 5. Klauzula dotycząca wyłączenia proporcji Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia w dniu szkody nie przekracza 13% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Klauzula ewakuacyjna Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu", Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 1) transportem pacjentów, 2) transportem sprzętu medycznego, 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 1 zł za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 6. zł. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna ubezpieczenie OC strona 8

9 Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się. że : 1).Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 25. zł. Klauzula stempla bankowego Za datę zapłaty uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. Klauzula aktów terroryzmu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. - Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. - Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 25., zł. Franszyza redukcyjna: 5, zł. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: -szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, ubezpieczenie OC strona 9

10 -szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, -szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, - szyb w pojazdach i środkach transportowych. Limit odpowiedzialności: 1., PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp., są materiałami pomocniczymi sprzętu elektronicznego. Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia. Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie, kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, -przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi obsługi, konserwacji i przechowywania. a) Propozycja, która nie będzie uwzględniała pełnego zakresu i przedmiotu ubezpieczenia zostanie odrzucona, jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Płatność składki - 4 równe raty w terminach: 28 listopada 213, 28 lutego 214, 28 maja 214, 28 sierpnia 214. c) Bezwarunkowa akceptacja istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. WYKAZ INFORMACJI ubezpieczenie OC strona 1

11 Struktura Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawia II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 1 NIP: REGON: PKD 86.1 Obrót za ostatni rok obrachunkowy: ,9 zł. W Zakładzie wyodrębnione są następujące przedsiębiorstwa działalności leczniczej: 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zamościu, 2) Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna z Podstawową Opieką Zdrowotną, 3) Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy. 1. W skład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zamościu, wchodzą: 1) Szpitalny Oddział Ratunkowy - 3 łóżka, 2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 13 łóżek, 3) Oddział Chirurgii Naczyniowej 2 łóżek, 4) Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 4 łóżek, 5) Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii 34 łóżka, 6) Oddział Ginekologiczno Położniczy i Patologii Ciąży 94 łóżka, 7) Oddział Kardiochirurgii 1 łóżek, 8) Oddział Kardiologiczny 63 łóżka, 9) Oddział Laryngologiczny 29 łóżek, 1) Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych 52 łóżka, 11) Oddział Neonatologii 2 łóżek, 12) Oddział Neurochirurgii 16 łóżek, 13) Oddział Neurologiczny 19 łóżek, 14) Oddział Okulistyczny 23 łóżka, 15) Oddział Onkologii Klinicznej 19 łóżek, 16) Oddział Rehabilitacji 12 łóżek, 17) Oddział Urologiczny 2 łóżek, 18) Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej 7 łóżek, 19) Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej 22 łóżka, 2) Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej 22 łóżka, 21) Pododdział Udarowy 2 łóżek, 22) Apteka Szpitalna, 23) Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią, 24) Pracownia Elektrofizjologii, 25) Pracownia ESWL, 26) Pracownia Hemodynamiczna, 27) Stacja Dializ 14 stanowisk dializacyjnych, 28) Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych, 29) Zakład Patomorfologii. 2. W skład Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej z Podstawową Opieką Zdrowotną wchodzą: 1) Podstawowa Opieka Zdrowotna, 2) Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna, 3) Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna. 3. W skład Podstawowej Opieki Zdrowotnej wchodzą: 1) Poradnia Ogólna POZ, 2) Gabinet Szczepień, 3) Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej, ubezpieczenie OC strona 11

12 4. W skład Wojewódzkiej Przychodni Kardiologicznej wchodzą: 1) Poradnia Kardiologiczna, 2) Poradnia Kardiologii Dziecięcej, 3) Poradnia Leczenia Nadciśnienia Tętniczego, 4) Poradnia Wad Serca, 5) Pracownia Badań Holtera, 6) Pracownia Echo, 7) Pracownia Ekg, 8) Pracownia Prób Wysiłkowych, 5. W skład Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej wchodzą: 1) Poradnia Alergologiczna, 2) Poradnia Audiologiczna, 3) Poradnia Chirurgiczna, 4) Poradnia Chirurgii Naczyń, 5) Poradnia Chirurgii Onkologicznej, 6) Poradnia Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, 7) Poradnia Diabetologiczna, 8) Poradnia Endokrynologiczna, 9) Poradnia Foniatryczna, 1) Poradnia Gastroenterologiczna, 11) Poradnia Geriatryczna, 12) Poradnia Ginekologiczna, 13) Poradnia Hematologiczna, 14) Poradnia Kardiochirurgiczna, 15) Poradnia Laryngologiczna, 16) Poradnia Leczenia Jaskry, 17) Poradnia Medycyny Pracy, 18) Poradnia Nefrologiczna, 19) Poradnia Neonatologiczna, 2) Poradnia Neurochirurgii, 21) Poradnia Neurologiczna i Leczenia Padaczki, 22) Poradnia Onkologiczna, 23) Poradnia Okulistyczna, 24) Poradnia Proktologiczna, 25) Poradnia Psychologiczna, 26) Poradnia Rehabilitacyjna, 27) Poradnia Reumatologiczna, 28) Poradnia Urologiczna, 29) Poradnia Stomatologiczna, 3) Pracownia EEG, 31) Pracownia EMG. 6. W skład Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczego wchodzą:. 1) Laboratorium Analityczne z następującymi pracowniami: a) Punkt pobrań krwi, b) Pracownia Analityki Ogólnej, c) Pracownia Bakteriologii, d) Pracownia Białek, e) Pracownia Biochemii, f) Pracownia Hematologii, g) Pracownia Immunologii, ubezpieczenie OC strona 12

13 h) Pracownia Koaguologii, 2) Zakład Radiologii z następującymi pracowniami: a) Pracownia Mammografii, b) Pracownia Radiologii Zabiegowej i Angiografii, c) Pracownia Rezonansu Magnetycznego, d) Pracownia Tomografii Komputerowej, e) Pracownia Ultrasonografii, f) Pracownia Zdjęć Kostnych i Płucnych, 3) Zakład Rehabilitacji, w skład którego wchodzi Dział Fizjoterapii, 4) Zakład Endoskopii, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia ECPW. b) Pracownia Gastroskopii, c) Pracownia Kolonoskopii, 5) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 2. Zakres świadczeń udzielanych przez im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: im. Papieża Jana Pawia II w Zamościu udziela świadczeń opieki zdrowotnej w następujących dziedzinach: kardiologii, procedurach kardiologii interwencyjnej, onkologii, programów lekowych, chemioterapii, urologii, ginekologii i położnictwa, neonatologii, laryngologii, alergologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji, chirurgii, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej i neurochirurgii, interny, gastroenterologii, endokrynologii, diabetologii, hematologii, nefrologii, dializoterapii, reumatologii, okulistyki, retinopatii cukrzycowej, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, diagnostyki, endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, stomatologii, medycyny pracy, terapii psychologicznej, kardiochirurgii, chirurgii twarzowo - szczękowej, proktologii, podstawowej opieki zdrowotnej, kardiologii dziecięcej, zaopatrzenia ortopedycznego, geriatrii, logopedii, profilaktyki. 3. Struktura zatrudnienia oraz informacje o wykonanych usługach Struktura zatrudnienia na dzień 31 sierpnia 213 roku: 1). personel medyczny osób, tym: * lekarze - 246osób, * pielęgniarki i położne osób, * pozostały personel medyczny osób, * pozostały personel pomocniczy- 223 osób, 2). razem zatrudnieni Ilość łóżek - 572, w tym: * 14 stanowisk dializacyjnych, * 3 łóżka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ilość pacjentów przyjętych w 212 r. w lecznictwie szpitalne osób Ilość pacjentów przyjętych w 212 r. opieka specjalistyczna ambulatoryjna osób. ubezpieczenie OC strona 13

14 4. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. Zabezpieczeniem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w zakresie przeciwpożarowym jest instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru występująca we wszystkich obiektach Szpitala tj. w zespole głównym Szpitala i zapleczu technicznym tj. w obiektach zewnętrznych wolnostojących. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru występuje we wszystkich pomieszczeniach szpitala za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru składa się z następujących elementów: 1. przyciski alarmowe ROP (ręczne) - na klatkach schodowych, korytarzach i na zewnątrz budynków, 2. czujniki przeciwpożarowe w pomieszczeniach i korytarzach, 3. klapy dymowe - na klatkach schodowych 4. drzwi ognioodporne dzielące strefy - na korytarzach. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru włączona jest do centrali przeciwpożarowej zlokalizowanej w Centralnej Dyspozytorni. W przypadku powstania pożaru, stwierdzenia obecności dymu przez czujkę przeciwpożarową, powstaje sygnał uruchamiający alarm. Jest możliwość automatycznego otwarcie klap dymowych. W przypadku alarmu przeciwpożarowego windy szpitalne przerywają transport i automatycznie sprowadzane są na poziom piwnic. Alarm jest monitorowany w Centralnej Dyspozytorni akustycznie i optycznie ze wskazaniem szczegółowo miejsca powstania pożaru. System kontrolowany jest całodobowo w Centralnej Dyspozytorni. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru jest również monitorowana przez firmę certyfikowaną, która weryfikuje sygnały alarmowe przed przejściem ich do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zamościu (odległość od szpitala ok. 2 km). Do Straży przekazywane są bezpośrednio sygnały z ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Wszystkie sygnały alarmowe weryfikowane są przez dyżurującego całodobowo pracownika Centralnej Dyspozytorni Szpitala. Jednocześnie informujemy, że obiekty szpitala, są dozorowane przez firmę ochroniarską. Ochrona osób i mienia jest całodobowa. Punkty stałe dozoru zlokalizowane są w: Przychodni Specjalistycznej, Izbie Przyjęć i Portierni przy ul. Hrubieszowskiej. W szpitalu funkcjonuje system monitorowania stanów technicznych. System telewizji dozorowej CCTV funkcjonuje na obiekcie SOR (7 kamer). 5. Szkodowość w okresie od r. do r. Rok Grupa L.szk. wypł. [PLN] S. szk. wypł. [PLN] Koszty likw. szk. Bezp. [PLN] 213 L6 Mienie od wszystkich ryzyk dla kl.korp. S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej P OC Klienta Korporacyjnego , 3., 2.442, K2 Mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych L6 Mienie od wszystkich ryzyk dla kl. korp , 31.6, OC lekarzy, farmac., pers. służ. zdrowia 3 Sprzęt elektroniczny K2 Mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych , 47.58, , Kradzież i rabunek , RAZEM , ubezpieczenie OC strona 14

15 Renty wg stanu na dzień r. - BRAK Rezerwy wg stanu na dzień r. Data szkody Grupa S. rez. na k. likw. (stan) [PLN] S. rez. na odszk. (stan) [PLN] L. szk. nieureg. (stan) [PLN] 29-9 S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej , 14.48, S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 1., , S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 76.72, , S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 2.,, S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 3.,, 1 ubezpieczenie OC strona 15

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne......................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. Bezpieczny dom i wnętrze Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/189/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo