1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą."

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zakres ubezpieczenia: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 211 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ) Okres ubezpieczenia od r. do r. Suma gwarancyjna (minimalna) ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem -równowartość w złotych wynosi : * 1 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia * 5 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej, wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy oraz art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy. 2). Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności leczniczej. Odpowiedzialnością objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych z wypadków zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia, przy czym przez pojęcie szkody rozumie się szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego, w wyniku którego została wyrządzona szkoda. Okres ubezpieczenia od r. do r. Suma gwarancyjna: 7.. zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczenia obejmuje: a) szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa osoby, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. b) szkody związane z prowadzeniem apteki szpitalnej. ubezpieczenie OC strona 1

2 Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP, - powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków, - powstałe w skutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, - wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, - spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia, - powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, - wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody, - polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem, - wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, - spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego, - powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu. Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. c) szkody będące wynikiem działania podwykonawców Szpitala, w tym osoby zatrudnione w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę, z zachowaniem prawa do regresu, o ile odpowiedzialność cywilną za szkody ponosi zamawiający. Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Udział własny - 5, zł. Franszyza integralna - zniesiona ubezpieczenie OC strona 2

3 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB POSIADANEGO MIENIA. 1). Okres ubezpieczenia: r r. 2). Zakres terytorialny: RP 3). Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością leczniczą oraz za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością pozaleczniczą lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem: * czynu niedozwolonego - tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa, * niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - tzw. odpowiedzialność kontraktowa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną ustawową z tytułu czynu niedozwolonego (deliktową) i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktową). 4). Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń winien zawierać nadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody: a) szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania czynności medycznych. Limit odpowiedzialności: 1., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. b) szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym, związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. Limit odpowiedzialności: 1., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. c) szkody powstałe w mieniu powierzonym, użyczonym, dzierżawionym lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze przyjętym do użytkowania lub przechowania. Wykaz obcych składników mienia jest udostępniony zainteresowanym w pokoju 215 w godzinach od 7:3 do 14:3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: - polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, - wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, - powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, - powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Limit odpowiedzialności: 1., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. ubezpieczenie OC strona 3

4 d) szkody powstałe w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, - przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, - rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna - przyjmująca rzeczy na przechowanie, - rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, - ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu, Limit odpowiedzialności: 2., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. e) szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji. Limit odpowiedzialności: 3., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. f) szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z rozbudową, modernizacją lub remontem budynków / lokali. Limit odpowiedzialności: 1., zl na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. g) szkody powstałe w wyniku prowadzenia stołówki, działalności handlowej i gromadzenia odpadów. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód wyrządzonych w związku z niewłaściwym składowaniem odpadów. Roczne obroty z działalności innej niż medyczna wynoszą: 52 tys. zł z tytułu usług, 6.55 tys. zł z tytułu sprzedaży towarów. Limit odpowiedzialności: 1., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. h) szkody powstałe w skutek zatruć pokarmowych. Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. h) szkody będące następstwem wypadków przy pracy i wyrządzonych pracownikom ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia. - ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. - ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu Limit odpowiedzialności: 5., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. j) szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: - powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, ubezpieczenie OC strona 4

5 - spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział, - spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Limit odpowiedzialności: 7., zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 5). Suma gwarancyjna: 1.., PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 6). Udział własny w szkodzie: 5, PLN Franszyza integralna: zniesiona 3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1). Okres ubezpieczenia: r r. 2). Miejsce ubezpieczenia: teren Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 1, 22-4 Zamość 3). Zakres ubezpieczenia: ryzyka wszystkie: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu, lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego, jak również koszty poniesione w związku z ratowaniem przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżeniem szkodzie (zabezpieczeniem mienia przed uszkodzeniem) lub zmniejszeniem jej rozmiarów. W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: a) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. b) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu. Ubezpieczenie obejmie szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu na zewnątrz lokalu i pomieszczeń, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane przez osoby trzecie, a także koszty napraw zabezpieczeń. ubezpieczenie OC strona 5

6 Limit odpowiedzialności: 5 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4). Suma ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia: wg wartości księgowej brutto (wartość wynikająca z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia amortyzacji). Sumy ubezpieczenia mienia określone w opisie przedmiotu zamówienia zostały ustalone na dzień 17 września 213 r. Wykonawca wystawi polisę na warunkach i stawkach przetargowych z uwzględnieniem nowo nabytych składników majątku. Sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Środki trwałe - sumy stałe wartość księgowa brutto, Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Sposób określenia sumy ubezpieczenia Wartość księgowa brutto dla środków trwałych grup 1-8 Grupa 1-2 KŚT ,41 Grupa 3-8 KŚT ,89 Niskowartościowe środki trwałe ,71 Środki obrotowe własne i powierzone 1.6., Mienie pracownicze 2., Mienie osób trzecich 2., Wartości pieniężne 4., Szczegółowy wykaz środków trwałych jest udostępniony zainteresowanym w pokoju 215 w godzinach od 7:3 do 14:3. Franszyza integralna zniesiona. Franszyza redukcyjna w wysokości 5, zł. Franszyza redukcyjna dla sprzętu medycznego w wysokości: - dla sprzętu elektronicznego o jednostkowej wartości powyżej 5.. PLN w wysokości 1% nie mniej niż 1., PLN, dla sprzętu elektronicznego o jednostkowej wartości poniżej 5.. PLN, w wysokości 1% nie mniej niż 3, PLN; - dla sprzętu o jednostkowej wartości powyżej 5.. PLN w wysokości 1% wartości szkody nie mniej niż 5., PLN. Podlimity dla ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku. System ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) Wyposażenie 5..- Środki obrotowe 7..- Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem w 2..- ubezpieczenie OC strona 6

7 lokalu Wartości pieniężne od rabunku w lokalu 2..- Mienie osób trzecich 2..- Mienie pracownicze 2..- Koszty naprawy zabezpieczeń 5..- Wartości pieniężne obejmujące środki pieniężne, bilety komunikacji miejskiej, karty i startery telefoniczne przechowywane są w: * Kasie Szpitala. * Sklepie Szpitala,,Sieć Handlowa Maja", * Punkcie Zaopatrzenia Ortopedycznego Ortopex", * Aptece Ogólnodostępnej, * Stołówce Szpitala. Klauzule i postanowienia dodatkowe: * automatycznego pokrycia * wyłączenia proporcji * ewakuacyjna * pośredniego uderzenia pioruna * stempla bankowego * klauzula aktów terroryzmu * klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, limit 1., PLN * urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, * ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej. Treść klauzul i postanowień dodatkowych: Klauzula automatycznego pokrycia 1). Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: * nowo nabyte środki trwale spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia * wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwale - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo - odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2). Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 2 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. ubezpieczenie OC strona 7

8 3). Odpowiedzialność w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości kwoty 5.., PLN. 4). Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5). Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacie składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 3 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 5% wysokości stawki rocznej. 6). W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia rozbiórki bądź złomowania, dokonane będzie rozliczenie składki na zasadach określonych w ust. 5. Klauzula dotycząca wyłączenia proporcji Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia w dniu szkody nie przekracza 13% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Klauzula ewakuacyjna Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu", Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 1) transportem pacjentów, 2) transportem sprzętu medycznego, 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 1 zł za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 6. zł. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna ubezpieczenie OC strona 8

9 Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się. że : 1).Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 25. zł. Klauzula stempla bankowego Za datę zapłaty uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. Klauzula aktów terroryzmu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. - Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. - Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 25., zł. Franszyza redukcyjna: 5, zł. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: -szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, ubezpieczenie OC strona 9

10 -szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, -szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, - szyb w pojazdach i środkach transportowych. Limit odpowiedzialności: 1., PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp., są materiałami pomocniczymi sprzętu elektronicznego. Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia. Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie, kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, -przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi obsługi, konserwacji i przechowywania. a) Propozycja, która nie będzie uwzględniała pełnego zakresu i przedmiotu ubezpieczenia zostanie odrzucona, jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Płatność składki - 4 równe raty w terminach: 28 listopada 213, 28 lutego 214, 28 maja 214, 28 sierpnia 214. c) Bezwarunkowa akceptacja istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. WYKAZ INFORMACJI ubezpieczenie OC strona 1

11 Struktura Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawia II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 1 NIP: REGON: PKD 86.1 Obrót za ostatni rok obrachunkowy: ,9 zł. W Zakładzie wyodrębnione są następujące przedsiębiorstwa działalności leczniczej: 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zamościu, 2) Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna z Podstawową Opieką Zdrowotną, 3) Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy. 1. W skład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zamościu, wchodzą: 1) Szpitalny Oddział Ratunkowy - 3 łóżka, 2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 13 łóżek, 3) Oddział Chirurgii Naczyniowej 2 łóżek, 4) Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 4 łóżek, 5) Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii 34 łóżka, 6) Oddział Ginekologiczno Położniczy i Patologii Ciąży 94 łóżka, 7) Oddział Kardiochirurgii 1 łóżek, 8) Oddział Kardiologiczny 63 łóżka, 9) Oddział Laryngologiczny 29 łóżek, 1) Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych 52 łóżka, 11) Oddział Neonatologii 2 łóżek, 12) Oddział Neurochirurgii 16 łóżek, 13) Oddział Neurologiczny 19 łóżek, 14) Oddział Okulistyczny 23 łóżka, 15) Oddział Onkologii Klinicznej 19 łóżek, 16) Oddział Rehabilitacji 12 łóżek, 17) Oddział Urologiczny 2 łóżek, 18) Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej 7 łóżek, 19) Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej 22 łóżka, 2) Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej 22 łóżka, 21) Pododdział Udarowy 2 łóżek, 22) Apteka Szpitalna, 23) Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią, 24) Pracownia Elektrofizjologii, 25) Pracownia ESWL, 26) Pracownia Hemodynamiczna, 27) Stacja Dializ 14 stanowisk dializacyjnych, 28) Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych, 29) Zakład Patomorfologii. 2. W skład Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej z Podstawową Opieką Zdrowotną wchodzą: 1) Podstawowa Opieka Zdrowotna, 2) Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna, 3) Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna. 3. W skład Podstawowej Opieki Zdrowotnej wchodzą: 1) Poradnia Ogólna POZ, 2) Gabinet Szczepień, 3) Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej, ubezpieczenie OC strona 11

12 4. W skład Wojewódzkiej Przychodni Kardiologicznej wchodzą: 1) Poradnia Kardiologiczna, 2) Poradnia Kardiologii Dziecięcej, 3) Poradnia Leczenia Nadciśnienia Tętniczego, 4) Poradnia Wad Serca, 5) Pracownia Badań Holtera, 6) Pracownia Echo, 7) Pracownia Ekg, 8) Pracownia Prób Wysiłkowych, 5. W skład Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej wchodzą: 1) Poradnia Alergologiczna, 2) Poradnia Audiologiczna, 3) Poradnia Chirurgiczna, 4) Poradnia Chirurgii Naczyń, 5) Poradnia Chirurgii Onkologicznej, 6) Poradnia Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, 7) Poradnia Diabetologiczna, 8) Poradnia Endokrynologiczna, 9) Poradnia Foniatryczna, 1) Poradnia Gastroenterologiczna, 11) Poradnia Geriatryczna, 12) Poradnia Ginekologiczna, 13) Poradnia Hematologiczna, 14) Poradnia Kardiochirurgiczna, 15) Poradnia Laryngologiczna, 16) Poradnia Leczenia Jaskry, 17) Poradnia Medycyny Pracy, 18) Poradnia Nefrologiczna, 19) Poradnia Neonatologiczna, 2) Poradnia Neurochirurgii, 21) Poradnia Neurologiczna i Leczenia Padaczki, 22) Poradnia Onkologiczna, 23) Poradnia Okulistyczna, 24) Poradnia Proktologiczna, 25) Poradnia Psychologiczna, 26) Poradnia Rehabilitacyjna, 27) Poradnia Reumatologiczna, 28) Poradnia Urologiczna, 29) Poradnia Stomatologiczna, 3) Pracownia EEG, 31) Pracownia EMG. 6. W skład Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczego wchodzą:. 1) Laboratorium Analityczne z następującymi pracowniami: a) Punkt pobrań krwi, b) Pracownia Analityki Ogólnej, c) Pracownia Bakteriologii, d) Pracownia Białek, e) Pracownia Biochemii, f) Pracownia Hematologii, g) Pracownia Immunologii, ubezpieczenie OC strona 12

13 h) Pracownia Koaguologii, 2) Zakład Radiologii z następującymi pracowniami: a) Pracownia Mammografii, b) Pracownia Radiologii Zabiegowej i Angiografii, c) Pracownia Rezonansu Magnetycznego, d) Pracownia Tomografii Komputerowej, e) Pracownia Ultrasonografii, f) Pracownia Zdjęć Kostnych i Płucnych, 3) Zakład Rehabilitacji, w skład którego wchodzi Dział Fizjoterapii, 4) Zakład Endoskopii, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia ECPW. b) Pracownia Gastroskopii, c) Pracownia Kolonoskopii, 5) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 2. Zakres świadczeń udzielanych przez im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: im. Papieża Jana Pawia II w Zamościu udziela świadczeń opieki zdrowotnej w następujących dziedzinach: kardiologii, procedurach kardiologii interwencyjnej, onkologii, programów lekowych, chemioterapii, urologii, ginekologii i położnictwa, neonatologii, laryngologii, alergologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji, chirurgii, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej i neurochirurgii, interny, gastroenterologii, endokrynologii, diabetologii, hematologii, nefrologii, dializoterapii, reumatologii, okulistyki, retinopatii cukrzycowej, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, diagnostyki, endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, stomatologii, medycyny pracy, terapii psychologicznej, kardiochirurgii, chirurgii twarzowo - szczękowej, proktologii, podstawowej opieki zdrowotnej, kardiologii dziecięcej, zaopatrzenia ortopedycznego, geriatrii, logopedii, profilaktyki. 3. Struktura zatrudnienia oraz informacje o wykonanych usługach Struktura zatrudnienia na dzień 31 sierpnia 213 roku: 1). personel medyczny osób, tym: * lekarze - 246osób, * pielęgniarki i położne osób, * pozostały personel medyczny osób, * pozostały personel pomocniczy- 223 osób, 2). razem zatrudnieni Ilość łóżek - 572, w tym: * 14 stanowisk dializacyjnych, * 3 łóżka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ilość pacjentów przyjętych w 212 r. w lecznictwie szpitalne osób Ilość pacjentów przyjętych w 212 r. opieka specjalistyczna ambulatoryjna osób. ubezpieczenie OC strona 13

14 4. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. Zabezpieczeniem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w zakresie przeciwpożarowym jest instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru występująca we wszystkich obiektach Szpitala tj. w zespole głównym Szpitala i zapleczu technicznym tj. w obiektach zewnętrznych wolnostojących. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru występuje we wszystkich pomieszczeniach szpitala za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru składa się z następujących elementów: 1. przyciski alarmowe ROP (ręczne) - na klatkach schodowych, korytarzach i na zewnątrz budynków, 2. czujniki przeciwpożarowe w pomieszczeniach i korytarzach, 3. klapy dymowe - na klatkach schodowych 4. drzwi ognioodporne dzielące strefy - na korytarzach. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru włączona jest do centrali przeciwpożarowej zlokalizowanej w Centralnej Dyspozytorni. W przypadku powstania pożaru, stwierdzenia obecności dymu przez czujkę przeciwpożarową, powstaje sygnał uruchamiający alarm. Jest możliwość automatycznego otwarcie klap dymowych. W przypadku alarmu przeciwpożarowego windy szpitalne przerywają transport i automatycznie sprowadzane są na poziom piwnic. Alarm jest monitorowany w Centralnej Dyspozytorni akustycznie i optycznie ze wskazaniem szczegółowo miejsca powstania pożaru. System kontrolowany jest całodobowo w Centralnej Dyspozytorni. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru jest również monitorowana przez firmę certyfikowaną, która weryfikuje sygnały alarmowe przed przejściem ich do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zamościu (odległość od szpitala ok. 2 km). Do Straży przekazywane są bezpośrednio sygnały z ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Wszystkie sygnały alarmowe weryfikowane są przez dyżurującego całodobowo pracownika Centralnej Dyspozytorni Szpitala. Jednocześnie informujemy, że obiekty szpitala, są dozorowane przez firmę ochroniarską. Ochrona osób i mienia jest całodobowa. Punkty stałe dozoru zlokalizowane są w: Przychodni Specjalistycznej, Izbie Przyjęć i Portierni przy ul. Hrubieszowskiej. W szpitalu funkcjonuje system monitorowania stanów technicznych. System telewizji dozorowej CCTV funkcjonuje na obiekcie SOR (7 kamer). 5. Szkodowość w okresie od r. do r. Rok Grupa L.szk. wypł. [PLN] S. szk. wypł. [PLN] Koszty likw. szk. Bezp. [PLN] 213 L6 Mienie od wszystkich ryzyk dla kl.korp. S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej P OC Klienta Korporacyjnego , 3., 2.442, K2 Mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych L6 Mienie od wszystkich ryzyk dla kl. korp , 31.6, OC lekarzy, farmac., pers. służ. zdrowia 3 Sprzęt elektroniczny K2 Mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych , 47.58, , Kradzież i rabunek , RAZEM , ubezpieczenie OC strona 14

15 Renty wg stanu na dzień r. - BRAK Rezerwy wg stanu na dzień r. Data szkody Grupa S. rez. na k. likw. (stan) [PLN] S. rez. na odszk. (stan) [PLN] L. szk. nieureg. (stan) [PLN] 29-9 S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej , 14.48, S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 1., , S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 76.72, , S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 2.,, S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 3.,, 1 ubezpieczenie OC strona 15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/16/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 08.06.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.z o.o. WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Numer księgi rejestrowej - cz. I 000000025125 identyfikator jednostki podziału

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. przetargu nieograniczonego SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10 22 400 ZAMOŚĆ tel. (84) 677 33 33 faks (84) 638 66 69 strona internetowa www.szpital.zam.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec Strona 1 z 8 Wrocław, 10.03.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012 Strona 1 z 8 Wrocław, 05.12.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały:

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10 22 400 ZAMOŚĆ tel. (84) 677 33 33 faks (84) 638 66 69 strona internetowa: www.szpital.zam.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ...

FORMULARZ OFERTOWY ... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /email...... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE Warszawa, dn.16.02.2017 r. DZP/142/02/2017 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/04UB/01/2017 na usługi ubezpieczeniowe. Szanowni

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 44/2017/N/KRAPKOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 44/2017/N/KRAPKOWICE Strona 1 z 7 Wrocław, 07.06.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 44/2017/N/KRAPKOWICE

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 4018 UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

WAŻNE TELEFONY I ADRESY WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL: DYREKCJA 22 47-35-300, 22 47-35-330 e-mail: sekretariat@mssw.pl NACZELNA PIELĘGNIARKA. 22 47-35-300, 22 47-35-330 tel/fax: 22 615-77-28 KANCELARIA 22 47-35-383 tel/faks:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 2435 UCHWAŁA NR LXXXVI/1791/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu III

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

338/03/12/2013/N/Przemyśl

338/03/12/2013/N/Przemyśl Strona 1 z 6 Wrocław, 09.12.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r. Strona 1 z 6 Wrocław, 17.10.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR DZP/32PN/2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2012 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10 22 400 ZAMOŚĆ tel. (0-84) 677 33 33 faks (0-84) 638 66 69 strona internetowa www.szpital.zam.pl

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 listopada 2017 r. Poz. 4896 UCHWAŁA NR 1616/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR. 105/2015/N/Oława

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR. 105/2015/N/Oława Strona 1 z 8 Wrocław, dnia 18.11.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r.

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10 22 400 ZAMOŚĆ tel. (0-84) 677 33 33 faks (0-84) 638 66 69 strona internetowa www.szpital.zam.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, h ttp://www.szpital

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną.

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną. Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 20.02.2012r. Wysokie Mazowieckie dn.20.02.2012r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku.

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku. Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10 22 400 ZAMOŚĆ tel. (0-84) 677 33 33 fax (0-84) 638 66 69 strona internetowa www.szpital.zamosc.tpnet.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo