Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Jedn. ewid. : _4 FRAMPOL miasto Obręb: 1 FRAMPOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Jedn. ewid. : _4 FRAMPOL miasto Obręb: 1 FRAMPOL"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do IWZ Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Jedn. ewid. : _4 FRAMPOL miasto Obręb: 1 FRAMPOL WARUNKI TECHNICZNE wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, w zakresie przetworzenia analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej w programie EWMAPA wersja 11 FB (GESUT, BDOT 500) wraz z zeskanowaniem operatów dla miasta Frampol.

2 I. Warunki techniczne przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot opracowania: Przetworzenie analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji technicznej w programie EWMAPA wersja 11.0 FB w układzie współrzędnych 2000/24 strefa 8; założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu(baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000 (BEDOT 500) dla miasta Frampol. Opracowanie ma na celu informatyzację zasobu, polegającą na przekształceniu treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci cyfrowej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych w oparciu o archiwalne dane analityczne i kartograficzne zgromadzone w PODGiK. Celem sporządzenia baz danych jest dostosowanie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie mapy zasadniczej ujętych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, oraz dostosowanie formatu baz danych do programu EWMAPA 11 FB. II. Obowiązujące podstawowe przepisy prawne i techniczne mające zastosowanie przy wykonywaniu zamówienia. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 193, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 21marca1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.); Ustawa z dnia 07 lipca1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz z późn. zm.);

3 Ustawa z dnia 04 marca2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz.489 ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012r. poz. 1247); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 80, poz.866); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 143, poz. 1396); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r. nr 263 poz.1572);

4 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z dnia r. poz. 125); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju ( Dz. U. z dnia r. lutego poz.199); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ( Dz. U. z 2013 r. poz.383); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. z dnia 7 października 2013r. poz.1183 ); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z dnia 30 marca 2012r. poz.352); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551); inne obowiązujące przepisy w zakresie wykonywanego zlecenia. Instrukcje techniczne GUGiK Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków; Instrukcja techniczna G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. III. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje teren miasta Frampol o powierzchni ewidencyjnej 467 ha przy ilości działek 1809 na dzień r. Mapa zasadnicza obrębu Frampol prowadzona jest w układzie 1965/I analogowo w postaci pierworysów i matryc w skali 1:1000 i 1:2000. Ilość

5 arkuszy mapy zasadniczej w skali 1: sekcji i kilka arkuszy w skali 1:2000 w postaci pierworysów i matryc. Pokrycie mapą zasadniczą obejmuje cały teren miasta Frampol. We Frampolu została odnowiona ewidencja gruntów w 1995 roku. Powierzchnie działek są liczone do 1 m 2. Ewidencja w części informatycznej graficznej prowadzona jest w programie EWMAPA w Mapa zasadnicza w wersji numerycznej została założona w 1995 roku - nie aktualizowana do chwili obecnej. Na terenie miasta Frampol była przeprowadzona modernizacja ewidencji budynków w 2008 roku. Budynki w numerycznej mapie ewidencyjnej są systematycznie aktualizowane. IV. Istniejące materiały geodezyjno - kartograficzne W powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajdują się następujące materiały do wykorzystania: mapa zasadnicza w skali 1:1000 i 2000 prowadzona w formie analogowej (pierworysy i matryce) założona w roku Aktualność dobra. Istnieje również mapa zasadnicza w formie numerycznej, lecz nie aktualizowana (od założenia); operaty jednostkowe z pomiarów do aktualizacji mapy zasadniczej, z inwentaryzacji powykonawczej budynków, elementów sieci uzbrojenia terenu i innych opracowań geodezyjnych; operaty prawne zawierające w sobie aktualizację mapy zasadniczej; operaty prawne wykonane od roku 2008; mapa ewidencyjna prowadzona w wersji numerycznej w układzie 2000 (baza działek, baza klasoużytków); osnowa szczegółowa III kl. założona w roku 1992 w układzie 1965/I, przeliczona na układ 2000.Wykazy współrzędnych, mapy przeglądowe i opisy topograficzne w formie analogowej i numerycznej(w programie BANK OSNÓW); osnowa pomiarowa założona w roku 1994 w układzie 1965/I, przeliczona na układ 2000 dla potrzeb starostwa. Wykazy współrzędnych w formie analogowej i numerycznej; numeryczna mapa glebowo rolnicza; Opracowania drobne z pomiarów uzupełniających, inwentaryzacji powykonawczych dla pojedynczych działek i innych opracowań geodezyjnych kompletowane są w segregatorach założonych do sekcji mapy topograficznej w skali 1:

6 Dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 87, Biłgoraj, w formie operatów technicznych, które należy bezwzględnie wykorzystać przy opracowaniu przedmiotu zamówienia. Dla obszaru opracowania prowadzona jest numeryczna mapa ewidencyjna o pełnej treści w systemie EWMAPA wersja (w trakcie wymiany na 11.0 FB). Dotychczas nie założono geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu(gesut). Danymi do założenia bazy GESUT jest treść zawarta w operatach z pomiarów powykonawczych, treść z map analogowych oraz informacje o wszystkich istniejących w terenie sieciach, a niewykazanych w dokumentacji zgromadzonej w zasobie geodezyjnym. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie wykazanych uzgodnień. W tym celu należy dokonać uzgodnień branżowych we wszystkich instytucjach zarządzających sieciami uzbrojenia technicznego terenu. W ramach uzgodnień zadaniem Wykonawcy będzie rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści bazy danych GESUT oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych. Informacja o utworzeniu baz GESUT zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starosty Biłgorajskiego. V. Ogólny zakres prac : 1. Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); 2. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000 (BDOT500); 3. Wykonanie mapy zasadniczej i jej redakcja w skali 1:500; 4. Wykonanie analizy dokładnościowej w/w operatów w zakresie danych pomiarowych i obliczeniowych, weryfikacja poprawności określenia źródła pozyskania geometrii obiektów; 5. Wykonanie działań harmonizujących w systemie EWMAPA 11 FB; 6. Weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności 7. merytorycznej utworzonych baz danych; 8. Weryfikacja połączonych baz danych GESUT i BDOT500 sprawdzenie warunków

7 interoperacyjności, w tym sprawdzenie poprawności raportów graficznych w zakresie redakcji, poprawnych relacji geometrycznych oraz syntaktycznych pomiędzy obiektami baz; 9. Implementacja baz BDOT 500 oraz GESUT w systemie EWMAPA 11 FB; 10. Sporządzenie dokumentacji w formie operatu technicznego. VI. Sposób realizacji prac oraz sposób opracowania numerycznej mapy zasadniczej 1. GESUT, BDOT Przedmiotem zamówienia jest założenie w systemie EWMAPA 11 FB, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2012 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 383) w obowiązujących prawnie systemach odniesień przestrzennych, stosując kody obowiązujące w EWMAPA: inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwanej dalej GESUT); bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500-1:5000 (zwanej dalej BDOT 500) Zawartość bazy danych GESUT i BDOT500 stanowią dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz dane o obiektach topograficznych. Dane powyższe obejmują lokalizację przestrzenną obiektów, ich charakterystykę oraz informacje o podmiotach władających sieciami Obiektom bazy danych GESUT nadawany jest identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej - IdIIP, na który składają się: przestrzeń nazw, identyfikator lokalny, identyfikator wersji obiektu Bazy danych GESUT oraz BDOT500 tworzy się w drodze przetworzenia źródłowych danych i informacji zgromadzonych w Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

8 (PZGiK) do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi bazy danych GESUT i BDOT500, określonymi w/w przepisami w szczególności: 1) operatów geodezyjnych wpływających do PZGiK z bieżących pomiarów, które będą sukcesywnie przekazywane przez Zamawiającego Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonej bazy danych; 2) istniejących materiałów analogowych przyjętych do PZGiK w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego; 3) istniejących cyfrowych zbiorów danych przyjętych do PZGiK będących wynikiem prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego; 4) mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych (PZGiK) Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 1.4., Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych: Rodzaje szczegółów sytuacyjnych: szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; szczegóły sytuacyjne nie wymienione w Hierarchia źródeł danych w kolejności: dane PZGIK w kolejności opisanej w punkcie 1.4; digitalizacja mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt 1.4.1), 1.4.2), 1.4.3) Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 1.4, 1.5, w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych dotyczących istnienia obiektu, przebiegu oraz jego cech, należy wprowadzić dane wg hierarchii danych wymienionych w punkcie 1.4 oraz zaraportować stwierdzoną rozbieżność. Jeżeli wprowadzanie sytuacji wymagać będzie zmianę położenia budynku, który był wniesiony z digitalizacji, a w zasobie istnieją dane analityczne dla tego budynku, Wykonawca zmodyfikuje istniejący budynek oraz sporządzi niezbędne dane do wprowadzenia zmiany atrybutów budynku do części opisowej ewidencji gruntów i budynków;

9 1.7. Stwierdzone rozbieżności opisane w punkcie 1.6 należy przedstawić w formie raportu Kody z wyszczególnieniem rodzaju błędu; 1.8. Opracowanie obejmuje prace terenowe w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów w PODGiK (operatów, map) lub są błędne; 1.9. Czynności opisane w punkcie1.5.1,1.5.2 w części dotyczącej procesu skanowania i kalibracji rastrów, należy wykonać zgodnie z zapisami 48 i 49 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego W procesie tworzenia i weryfikacji baz GESUT i BDOT 500 w zakresie niezbędnym do niniejszego opracowania wykorzystać inne rejestry publiczne W zakresie bazy GESUT opracowanie niniejsze obejmuje: utworzenie w EWMAPA inicjalnej bazy danych GESUT; przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji; rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych GESUT, powiadomienie tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych GESUT W trakcie prac należy zwrócić szczególną uwagę na różnice klasyfikacji obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 oraz ich atrybutów, wynikających ze zmiany przepisów prawa Wykonawca dokona niezbędnych czynności w celu doprowadzenia istniejących danych do jednolitego obowiązującego państwowego systemu odniesień przestrzennych(jeżeli zajdzie taka potrzeba) Przy określaniu pochodzenia obiektu w bazie danych należy przyjąć:

10 istniejący numer źródła danych KERG; w przypadku pozyskania danych drogą digitalizacji - KERG zgłoszenia niniejszego opracowania; inne źródła np. z danych branżowych-nr branżowy Obiekty BDOT500 i GESUT muszą spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań, w tym w szczególności : powiązanie armatury naziemnej z obsługiwaną siecią; lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem, bez korekty); poprawne powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów, np.: przewody rozdzielcze dochodzą do przewodów przesyłowych; wzajemnych topologicznych połączeń, powiązań i relacji przestrzennych; wzajemnego położenia; zachowania ciągłości topologicznej; zasad segmentacji obiektów; dla warstwy wysokościowej urządzeń naziemnych i podziemnych w zakresie posadowienia rzędnych góry włazów, zasuw itp. uzupełnienie rekordu Rzędna_Hg_H1następuje na podstawie ostatniego aktualnego pomiaru przy założeniu jednoczesnej weryfikacji danych z mapą zasadniczą; należy zweryfikować wymiar średnicy przewodu na mapie analogowej z materiałami źródłowymi; w przypadku wystąpienia kolizji typu: budynków ewidencyjnych oraz elementów uzbrojenia podziemnego np. w przypadku przyłącza do obiektu budynek(przewód wchodzi lub nie wchodzi do budynku) jeżeli z dokumentów nie wynika inaczej, należy go topologicznie połączyć z budynkiem. 2. Wykonanie mapy zasadniczej i jej redakcja 2.1. Mapę zasadniczą należy założyć wg zapisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

11 terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej stosując kody obowiązujące w EWMAPA 11 FB). Redakcja map ma być wykonana tak aby zachować czytelność wydruków sekcji mapy zasadniczej dla map w układzie Należy dodatkowo utworzyć punkty adresowe, stworzyć ich relacje do działek i budynków wraz z redakcją położenia w skalach 1:500 Dane adresowe winny być zgodne z oficjalnie obowiązującym spisem ulic i wykazem numerów porządkowych. Po opracowaniu mapy numerycznej dla każdej sekcji mapy należy wykonać szczegółową wewnętrzną kontrolę, polegającą między innymi na sprawdzeniu: - zgodności treści arkusza z jego odpowiednikiem analogowym; - czytelności treści; - styków z sąsiednimi sekcjami oraz obrębami, dla których została założona zasadnicza mapa numeryczna. Wydrukować mapę zasadniczą na folii(grubość min.100µ) w skali 1:500 (1 egz.), utworzyć ramki arkuszy mapy zasadniczej dla skali 1:500, VII. Etapowanie prac podlegające kontroli technicznej i odbiorowi 1. Etap I : skanowanie i kalibracja mapy zasadniczej; skanowanie dokumentacji z segregatorów i operatów z uzbrojeniem terenu; analiza operatów; założenie bazy sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i BDOT500 z operatów i digitalizacji rastra; sporządzenie operatu technicznego z wykonanych prac. 2. Etap II : pozyskanie danych branżowych; uzgodnienia branżowe sieci uzbrojenia terenu; utworzenie inicjalnej bazy GESUT; utworzenie numerycznej mapy zasadniczej; redakcja mapy dla skali 1:500; aktualizacja opracowywanych baz o operaty przyjęte do zasobu od czasu rozpoczęcia robót; bazy danych i pliki określone w pkt.viii; sporządzenie i przekazanie operatu technicznego z całości wykonanych prac do PZGiK w Biłgoraju.

12 VIII. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: Wykonawca przekaże bazy w formacie zgodnym z programem EWMAPA, dokona instalacji założonych baz danych w programie EWMAPA 11 na sprzęcie PODGiK oraz dostarczy kopię bazy danych (przyjętą do PODGiK) na nośnikach CD/DVD(2 egz.) Wykonawca przekaże Zamawiającemu: utworzone bazy zgodne z programem EWMAPA dla miasta Frampol; pliki GeoTiff zawierające skalibrowane skany mapy zasadniczej w podziale na układy współrzędnych(1965 i 2000); pliki z raportów kalibracji, metryki kalibracji z wpasowania rastrów map zasadniczych; dokumentacja techniczna z wykonanych prac (w tym, np.: wewnętrzne kontrole geometryczne i atrybutowe, kontrolę punktów na granicach obrębu, uzgodnienia styków na granicy jednostek ewidencyjnych); pliki zawierające: - nowe obiekty z tabeli Budynki ; - treść mapy zasadniczej; - projektowane sieci ZUD; - ramki mapy zasadniczej; - punkty adresowe; - i inne; wykaz materiałów źródłowych z opisem ich pochodzenia (załącznik: zeskanowane dokumenty, posegregowane jak wykaz materiałów); raporty z analizy przydatności materiałów; odbitki mapy zasadniczej (mapa zmian) z naniesionymi na czerwono wszystkimi zmianami; raport ze stwierdzonych rozbieżności; dokumentacja uzgodnień z branżami zawierającą: mapę GESUT w wersji analogowej i numerycznej z naniesionymi na zielono zmianami, oświadczenia w/w instytucji o zapoznaniu się z w/w materiałem ( w tym z częścią bazy dotycząca danej branży) i przeprowadzeniu uzgodnień, zestawienie rozbieżności sieci uzbrojenia pomiędzy danymi geodezyjnymi a danymi branżowymi ; sprawozdanie techniczne zawierające: datę aktualności opracowanej bazy, numer statystyczny obrębu (gminy), spis przekazywanej dokumentacji, warunki techniczne założenia baz, dokładny opis prac wykonanych podczas zakładania baz, dane liczbowe

13 dotyczące liczby obiektów danego kodu, opis materiałów wykorzystanych do digitalizacji, kwalifikacje spornych(co do jakości) dokumentów podstawowych (uzasadnienie wykorzystania lub odrzucenia), należy podać całkowite długości sieci; zeskanowany operat na płycie CD po przyjęciu do zasobu. IX. Wymogi formalne i kontrola wykonanych prac 1.Wykonawca prac ma obowiązek współpracować z wyłonionym(w formie przetargu) inspektorem nadzoru w/w prac, zgłosić powyższe prace do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biłgoraju. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć w formie oświadczenia wykaz osób, które będą odpowiedzialne za wykonanie zadania. Powyższe osoby muszą również podpisać w/w oświadczenie i posiadać uprawnienia zgodne z art. 43 pkt1),2) ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r.Nr 193 poz.1287 ze zm.). 2. Prace wchodzące w zakres poszczególnych etapów o których mowa w pkt VII, podlegają kontroli. Odbiór z I etapu ustala się na bieżąco z firmą wykonującą prace. Odbiór prac wykonanych w II etapie może nastąpić pod warunkiem dokonania wcześniejszego odbioru prac wykonanych w I etapie. Termin ostateczny zakończenia prac zgodnie z umową. 3.Warunkiem przyjęcia operatu z/w wymienionych prac do zasobu jest pozytywny protokół kontroli inspektora nadzoru. 4.Wszelkie przypadki wymagające uzgodnienia powinny być uzgadniane na bieżąco z kierownikiem PODGiK oraz z inspektorem nadzoru. 5. Ustala się stan aktualności bazy na 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w PODGiK. Powyższy stan aktualności obowiązuje również po przekroczeniu każdego terminu wykonania prac lub przekroczeniu terminu przewidzianego na poprawienie wad lub usterek wykazanych w protokole odbioru. 6. Warunkiem koniecznym do dokonania odbioru prac jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowego zaimportowania baz danych w programie EWMAPA w PODGiK w Biłgoraju,

14 będących przedmiotem zamówienia, w wyniku którego nastąpi właściwe funkcjonowanie obiektów niniejszego zlecenia w zasobie numerycznym. 7. Odbiór końcowy prac może być dokonany po przyjęciu bezusterkowego operatu z wykonanych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opracował: Bogumiła Zań Akceptuje: Kierownik Andrzej Żychowski

WARUNKI TECHNICZNE I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ORAZ ISNIEJĄCYCH MATERIAŁÓW GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

WARUNKI TECHNICZNE I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ORAZ ISNIEJĄCYCH MATERIAŁÓW GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH WARUNKI TECHNICZNE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Realizacja przedsięwzięcia Inter@ktywny Powiat Nyski informatyzacja i integracja baz danych. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Nr WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do umowy Nr WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy Nr WARUNKI TECHNICZNE Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych

Bardziej szczegółowo

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński,

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Gmina: 060204_2 BISZCZA Obręb: 01 - Biszcza, 02 - Budziarze, 03 - Bukowina, 04 Gózd Lipiński, 05 - Suszka, 06 - Wola Kulońska, 07 Wólka Biska, 08 - Żary.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz: BDOT500, GESUT, EGIB obszaru gminy Kwilcz wg zasięgu przy wykorzystaniu dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla terenu gm. Chrzypsko Wielkie oraz części obrębu Bielsko gm. Międzychód wg zakresu wraz z utworzeniem baz: BDOT500,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA w ramach zamówienia Utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci ciepłowniczej miasta Starogard Gdański w systemie EWID 2007,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa I. OPIS OBIEKTU Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.) WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH DLA OBRĘBÓW Z GMINY WIELGIE POŁOŻONEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO, W PUWG-2000". W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania Załącznik do umowy z dnia.. WARUNKI TECHNICZNE wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

Etapy weryfikacji GESUT

Etapy weryfikacji GESUT Etapy weryfikacji GESUT Główny Urząd Geodezji i Kartografii Department Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Wydział Mapy Zasadniczej oraz GESUT Małgorzata Ćwiklińska 1. Etapy umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.);

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.); WARUNKI TECHNICZNE Założenie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk Załącznik nr 1 do SIWZ Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Etap III. dla gminy Łubniany

Etap III. dla gminy Łubniany Województwo: opolskie Powiat: opolski Jednostka ewidencyjna: Łubniany Etap III MODERNIZACJA I ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ dla gminy Łubniany Opole, kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Cel prac

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU.

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. Rozdział B Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar sytuacyjno wysokościowy i na jego podstawie opracowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. I. Informacje o obiekcie Podstawowe dane o obiekcie: - jednostka ewidencyjna: 241602_1 ZAWIERCIE - przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZA.271.73.2014 ZAŁĄCZNIK NR 4

ZA.271.73.2014 ZAŁĄCZNIK NR 4 ZA.271.73.2014 ZAŁĄCZNIK NR 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do umowy WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE Założenia Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu sieć wodociągowa I. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

II. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne:

II. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne: Zał. nr 19 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE utworzenia standardowych opracowań kartograficznych na podstawie zbioru danych zawartych w bazach danych geodezyjnych i kartograficznych obrębów: Borki, Jeże, Wolisko

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski 1. Cel opracowania Celem modernizacji

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego powsip-opolski WARUNKI TECHNICZNE

System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego powsip-opolski WARUNKI TECHNICZNE System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego powsip-opolski Załącznik Nr 3 WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem bazy danych EGiB, PRPOG, BDOT500, BDSOG oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. 1.Dane formalno-prawne: 1.1. Zamawiający: Starosta Międzyrzecki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. dla obrębów:

WARUNKI TECHNICZNE. dla obrębów: STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno tel. : 62 78 28 900 fax: 62 78 28 901 e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl WARUNKI TECHNICZNE Opracowanie baz danych: 1. BDOT500 - obiektów topograficznych

Bardziej szczegółowo

W PUWG W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM.

W PUWG W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM. WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZNYCH DLA OBRĘBÓW Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU MIĘDZYRZECZ. W PUWG-2000. W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver (lub nowszej) dla miasta Końskie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver (lub nowszej) dla miasta Końskie Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver. 9.05 (lub nowszej) dla miasta Końskie I. OPIS OBIEKTU 1. Województwo: świętokrzyskie 2.

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax. (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: powiat@opatow.pl Karta Opisu Usługi G.IV-2 Obsługa podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE KONWERSJI NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ

WARUNKI TECHNICZNE KONWERSJI NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr /CRU/2015/GK z dnia.2015r. WARUNKI TECHNICZNE KONWERSJI NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ mająca na celu założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o której

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Starosta Kępiński zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

OGŁOSZENIE. Starosta Kępiński zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: OGŁOSZENIE Starosta Kępiński zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie bazy danych: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1:500 1: BDOT500

1:500 1: BDOT500 1 Załącznik Nr 1do SIWZ Województwo podkarpackie Powiat jarosławski Opis Przedmiotu Zamówienia dla zamówienia pod nazwą: Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 42367-2017 z dnia 2017-03-13 r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 37576-2017 Data: 06/03/2017 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ. Miasto i Gmina Dzierzgoń. Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ. Miasto i Gmina Dzierzgoń. Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ Miasto i Gmina Dzierzgoń Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE Wykonanie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 1 do OPZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW dla jednostki ewidencyjnej: 146301_1 MIASTO RADOM obrębów ewidencyjnych: 0030 - DZIERZKÓW 0041 - ŚRÓDMIEŚCIE 1 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY :

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY : WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 NA MODERNIZACJĘ I DOSTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne. Załącznik nr 2 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno - kartograficznych związanych z: Modernizacją części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów dla: 12 obrębów w gm Zduńska Wola z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr GLS/ZA/017/07/SK

ZARZĄDZENIE Nr GLS/ZA/017/07/SK Strona 1 z 8 MPG ZARZĄDZENIE Nr Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. wyd. 5 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie: wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 3 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: GODLEWO-WARSZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUR POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE 1 I. WPROWADZENIE 1. Niniejszy projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie 1. Dane formalno prawne. 1.1. Przedmiot opracowania: RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE Za łącznik nr 2 do umowy założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie - sporządzenie

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Na sporządzenie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID 2007

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: JANCZEWO WIELKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZULBORZE WIELKIE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 -

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Nr OR-I.272.10.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Dane formalno-prawne 1. Przedmiot zamówienia: Odszukanie

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE.

X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE. X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE Infrastruktura Informacji Przestrzennej z perspektywy służby geodezyjno

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

I. Dane formalno-prawne. 1.2 Obowiązujące przepisy prawne

I. Dane formalno-prawne. 1.2 Obowiązujące przepisy prawne I. Dane formalno-prawne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla wybranych obrębów gminy Kramsk określonych w załączniku

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwo Powiatowe w Białogardzie Wydział Geodezji i Kartografii Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard GK.6620.1.1.2017 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Białogard

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017 Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdańsk 9 marca 2017 Do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: 1) kontrola przestrzegania i stosowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konwersji baz danych opisowych i geometrycznych ( wektorowych i rastrowych) prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO OTMUCHÓW, MIASTO PACZKÓW W SYSTEMIE GEO-INFO

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO OTMUCHÓW, MIASTO PACZKÓW W SYSTEMIE GEO-INFO WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO OTMUCHÓW, MIASTO PACZKÓW W SYSTEMIE GEO-INFO I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ORAZ ISNIEJĄCYCH MATERIAŁÓW GEODEZYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dokonywanie weryfikacji dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej do postaci cyfrowej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej do postaci cyfrowej XVIII Forum Teleinformatyki Polska w cyfrowej chmurze? SESJA VIII FORUM POSZUKUJĄCYCH SAMORZĄDOWCÓW USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: DREWNOWO-GOŁYŃ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BOGUTY- PIANKI POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MAJ 2014 ROK 1

Bardziej szczegółowo

GKN Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id _4 0001

GKN Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id _4 0001 GKN.0661.3.2016 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id 141002_4 0001 1 I. Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja. 1.

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

Etapowa modernizacja ewidencji gruntów, w systemie TurboEwid obejmująca obręby: Andrzejki, Kisiołki, Boguszyce i Dłużniewo.

Etapowa modernizacja ewidencji gruntów, w systemie TurboEwid obejmująca obręby: Andrzejki, Kisiołki, Boguszyce i Dłużniewo. 1 WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Andrzejki, Kisiołki, Boguszyce, Dłużniewo, gmina Łomża, powiat łomżyński. I. Dane formalno - organizacyjne. 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. LWA/4101-04-04/2011 P/11/107 Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu Załącznik 1.6. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Przykładowe atrybuty dla materiałów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 5 do SIWZ ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH - uzgodnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE założenia ewidencji budynków i lokali oraz weryfikacja danych ewidencyjnych dla 5 obrębów z terenu gm. Zapolice, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie. 2 1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków

WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków 1 WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bienduszka, Gontarze, Laski, Osowiec, Pianki, Ruda Osowiecka, Stanisławowo, Wyk, gmina Zbójna oraz Chomentowo,

Bardziej szczegółowo

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 101011_5 Wolbórz-obszar wiejski w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. Nr sprawy: SP.ZP...

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. Nr sprawy: SP.ZP... Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. Nr sprawy: SP.ZP... WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji operatu ewidencyjnego oraz utworzenie baz danych GESUT i

Bardziej szczegółowo

STAROSTA ZĄBKOWICKI. Ul. Sienkiewicza Ząbkowice Śląskie WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE PROJEKT

STAROSTA ZĄBKOWICKI. Ul. Sienkiewicza Ząbkowice Śląskie WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE PROJEKT Załącznik nr 1 do SIWZ STAROSTA ZĄBKOWICKI Ul. Sienkiewicza 11 57-200 Ząbkowice Śląskie WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

12/06/2012 S110 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

12/06/2012 S110 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 12/06/2012 S110 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta I. II. IV. V. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: SMOLEWO - PARCELE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZULBORZE WIELKIE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MARZEC 2017 ROK 1 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów

Bardziej szczegółowo