OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonywanych i realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwaną dalej Sprzedawcą. 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony, a niniejszymi OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez Strony. 3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, a ponadto dostępne są na stronie internetowej Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania. 4. Brak akceptacji niniejszych OWS przez Kupującego, uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania wydania i dostawy towaru, do czasu ich akceptacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego. Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin do akceptacji OWS, po bezskutecznym jego upływie Sprzedawca może odstąpić od umowy. II. III. UMOWY. 1. Zawarcie umowy sprzedaży, następuje na podstawie zamówienia pisemnego złożonego Sprzedawcy przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega, iż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, ma prawo odmówić jego przyjęcia. Brak potwierdzenia zamówienia w tym terminie, równoznaczny jest z akceptacją zamówienia. W terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, Kupujący może odwołać zamówienie, pod warunkiem, iż Sprzedawca nie poniósł już kosztów związanych z realizacją zamówienia. Odwołanie zamówienia przez Kupującego wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. W przypadku nie przyjęcia zamówienia bądź jego cofnięcia przez Kupującego, umowa nie zostaje zawarta. W przypadku gdy Kupujący odwoła zamówienie przed upływem 1 (jednego) dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, ale Sprzedawca poniósł już koszty związane z realizacją zamówienia albo też odwołania przez Kupującego zamówienia po upływie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, wówczas Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 5% wartości netto (z uśrednionym podatkiem akcyzowym) zamówienia. Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Kupującemu noty obciążeniowej i jest ona płatna na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w nocie obciążeniowej lub innym dokumencie księgowym. 2. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia, są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej. 3. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS, Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny. OFERTA. 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę, są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony. 2. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie. 3. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny. 4. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Sprzedawcę o ich zmianie. Zawiadomienie o zmianie cen uważa się 1

2 za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie wysłane na ostatnio podany przez Kupującego adres pocztowy lub adres e mail lub numer faksu. 5. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej. 6. Cennik w odniesieniu do towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym odrębnie wskazuje cenę netto towaru bez uśrednionego podatku akcyzowego, uśrednioną kwotę podatku akcyzowego dla danego towaru oraz cenę netto z podatkiem akcyzowym. Podana w cenniku uśredniona kwota podatku akcyzowego może odbiegać od rzeczywistej kwoty podatku akcyzowego podanej na fakturze. Różnice pomiędzy wysokością uśrednionego podatku akcyzowego podaną w cenniku, a rzeczywistą wartością podatku akcyzowego podaną na fakturze, nie mogą stanowić podstawy do korekty ceny. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki wynikającej z przepisów prawa podatkowego. 7. Ostateczną cenę towaru w przypadku zaistniałych wątpliwości, w szczególności dotyczących okresu związanego ze zmianą cennika, opisaną w ust. 4 ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia. 8. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. (dalej łącznie jako Upusty cenowe ), udzielane przez Sprzedawcę, wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie pod rygorem nieważności. Upust cenowy jest udzielany w momencie wystawienia faktury. Upusty cenowe udzielane są od ceny netto towarów, a w przypadku towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym od ceny netto bez uśrednionego podatku akcyzowego. W przypadku towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym cena sprzedaży podana na fakturze jest ustalana w ten sposób, że wynikająca z Cennika cena netto towarów bez uśrednionego podatku akcyzowego, pomniejszana jest o kwotę upustu cenowego, procentowego, naliczonego od tej ceny, a następnie powiększana jest o podany w Cenniku uśredniony podatek akcyzowy dla danego towaru. IV. ZAMÓWIENIA. 1. Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 7% a w przypadku zwrotów plus/minus 1%. 2. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. sztuki, opakowania, jednostki masy). 3. Kupujący jest odpowiedzialny za to, aby dane techniczne, jakość i ilość towaru określona w jego zamówieniu lub umowie, odpowiadała jego potrzebom. Jeśli zamówienie nie określa zgodności towaru z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości towaru, zamówiony towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy. W tej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe. 4. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego dokumentu wydania towaru na wyraźne żądanie Kupującego. 5. W przypadku żądania Kart Bezpieczeństwa, zostają one wydane na specjalne życzenie Kupującego i są dołączane do wyrobu w czasie wysyłki. Niezależnie od wyżej wymienionego, Karty Bezpieczeństwa dostępne są na stronie V. REKLAMACJE. 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, w momencie jego odbioru od przewoźnika lub kuriera. Fakt niezgodności ilościowej lub występowania wad nieukrytych przesyłki musi zostać odnotowany na liście przewozowym i podpisany przez kierowcę (kuriera) oraz osobę przejmującą dostarczony towar. W przypadku braku takiego wpisu na liście przewozowym, reklamacje ilościowe i jakościowe oparte na twierdzeniach o niezgodności ilościowej lub o występowaniu wad nieukrytych nie będą rozpatrywane. 2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 1 go (jednego) dnia od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych. 3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych, z zastrzeżeniem ust. 1, musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni od ujawnienia się wad towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać nie później jednak niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. 2

3 Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych. 4. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji Sprzedawcy przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedawcę. 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca może według swego uznania wymienić towar na nowy wolny od wad lub odebrać wadliwy towar i zwrócić Kupującemu zapłaconą za wadliwy towar kwotę. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat. 6. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny. 7. Zwrot Kupującemu całości bądź części ceny w przypadkach opisanych w ust. 5 i 6, nastąpi wyłącznie pod warunkiem, iż Kupujący dostarczy (doręczy) Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania od Sprzedawcy faktury korygującej. 8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego. 9. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy, dotyczące realizacji jego zamówienia, ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych. 10. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków. 11. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru, Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad, w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego. 13. Odpowiedzialność za szkody wynikowe i pośrednie spoczywa na Kupującym. 14. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy. 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji. 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. Odpowiedzialność na Sprzedawcy trwa do momentu podpisania przez Kupującego dokumentów przewozowych. 17. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności. 18. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną, Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń. 19. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone przez Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. 20. Zwrot towarów następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedawcy oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia lub akceptacji. Przesyłka zwrotna musi zostać odpowiednio zabezpieczona w czasie transportu. Szczegóły pakowania zostaną zawarte w powiadomieniu. 21. W przypadku powstania sporu w odniesieniu do zasadności reklamacji dotyczącej wadliwości towarów, Strony poddadzą towar badaniu we wskazanej przez obie strony niezależnej jednostce badawczej. Koszty bezzasadnej reklamacji, w tym wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, o którym mowa powyżej, poniesie Kupujący. 3

4 VI. DOSTAWY. 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego, jest realizowana na podstawie jego zamówienia. Wartość zamówienia realizowana na koszt Sprzedawcy nie może być mniejsza niż 500,00 PLN netto lub 100 kg. Istnieje możliwość realizacji mniejszego zamówienia, jednakże koszt transportu pokrywa Kupujący. 2. Sprzedawca zapewnia terminowość dostaw na poziomie 24 godzin (z wyłączeniem miejsc gdzie firmy transportowe docierają w 48 godzin) na poziomie 98%. 3. Sprzedawca dostarcza towary wyłącznie do siedziby Kupującego lub jego magazynów. Zamówienia obejmujące miejsca dostawy inne niż wskazane powyżej (dotyczy to w szczególności siedziby lub miejsc prowadzenia działalności przez kontrahentów Kupującego), nie będą realizowane. 4. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną ze Sprzedawcą formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Zamówienie może zostać złożone również przez portal esprzedaż, przy pomocy loginu nadawanego przez Sprzedawcę osobom uprawnionym w imieniu Kupującego, do składania zamówień drogą elektroniczną. 5. Sprzedawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy jest on zgodny z obowiązującymi zasadami dostaw lub potwierdzi pisemnie inne warunki dostaw. 6. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw w wysokości nie większej niż wartość frachtu jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca pomimo przyjętego na zamówieniu terminu dostawy lub uzgodnionego z Kupującym dodatkowego terminu nadal mimo pisemnego, pod rygorem nieważności, wezwania nie zrealizuje dostawy. 7. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z w/w przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania realizacji zamówienia. 8. W przypadku gdy Kupujący ma zgodę na odbiór towaru własnym transportem, musi dokonać tego w ciągu 2 (dwóch) dni po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę. 9. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy (lub jego dostawców), Kupujący musi zapewnić wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedawca nie ma wpływu, np. ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy. 11. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych, są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia (np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne), opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia, obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej. 12. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia limitów kredytowych przez Kupującego oraz innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności. 4

5 VII. VIII. IX. PRZEJŚCIE RYZYKA. 1. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty dostarczanego towaru spoczywa na Sprzedawcy, łącznie z okresem transportu realizowanym przez spedytora lub przewoźnika na zlecenie Sprzedawcy. 2. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego, dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru. OPAKOWANIE. 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany i dostarczony bez wad. 2. Materiały użyte do pakowania, są zawarte w cenie towarów i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem EUR palet i zwrotnych paleto pojemników o pojemności 1m 3 (typ mauzer). W przypadku palet jednorazowych, Kupujący nie ma obowiązku ich zwrotu. 3. EUR paleta musi zostać zwrócona przewoźnikowi podczas realizacji dostawy. 4. Koszt EUR palet nie jest wliczony w cenę towaru. Koszt opakowania typu mauzer bezzwrotny jest wliczony w cenę towaru. W przypadku przygotowania towaru w mauzerach zwrotnych termin zwrotu wynosi 30 (trzydzieści) dni. 5. W przypadku niedokonania przez Kupującego zwrotu mauzerów w ilości wynikającej z przesłanego zestawienia w wyznaczonym terminie, Sprzedawca wystawi na rzecz Kupującego fakturę z 7 (siedmio) dniowym terminem zapłaty, na odpowiednią wartość nie zwróconych opakowań. Koszt mauzerów jest ustalony wg aktualnego cennika Sprzedawcy. Ponadto Sprzedawca będzie miał prawo zarachowania dokonanych przez Kupującego wpłat z tytułu innych należności, w pierwszej kolejności, na poczet niezapłaconych faktur za mauzery. 6. W przypadku zwrotu mauzerów przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, koszt ich transportu zwrotnego do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca. Gdy zwrot mauzerów następuje poza terminem wyznaczonym przez Sprzedawcę, koszty transportu mauzerów ponosi Kupujący. 7. Kupujący jest zobowiązany awizować Sprzedawcy lub podwykonawcy tej usługi zamiar zwrotu mauzerów, ponieważ Sprzedawca musi odpowiednio wcześniej zorganizować ich transport powrotny. ODSZKODOWANIE. 1. Sprzedawca zastrzega, iż roszczenia odszkodowawcze Kupującego, dotyczące realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Sprzedawcy, są wykluczone. 2. Kupujący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego użytkowania towarów. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego instrukcji użytkowania. X. WARUNKI PŁATNOŚCI. 1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń, niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. 2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie otrzymania towaru i faktury, chyba że zaznaczone zostaną odmienne warunki na fakturze. 3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego, jest data wpływu należności na konto Sprzedawcy. 4. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawca ma prawo bez dodatkowych wezwań, naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności. 6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury, w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. 7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu. 5

6 8. Gwarancje bankowe, hipoteki, weksle, przyjmowane są wyłącznie w celach zabezpieczenia roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą. 9. Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Sprzedawcę, w przypadku wybranej grupy Kupujących nie posiadających zabezpieczeń finansowych wobec Sprzedawcy lub Kupujących uznanych przez Sprzedawcę za trudnych. 10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy, o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji (w tym adresu e mail oraz numeru faksu, jeżeli zostały podane Sprzedawcy). Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne. 11. W przypadku dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Kupującego ze strony Sprzedawcy, płatności te będą realizowane na rachunek bankowy Kupującego wskazany Sprzedawcy w formie pisemnej (pod rygorem nieważności). Kupujący zobowiązany jest również do bezwzględnego zawiadamiania Sprzedawcy o zmianie numerów rachunków bankowych, pod rygorem uznania prawidłowego spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę na poprzedni rachunek bankowy. XI. KLAUZULE CSR. 1. Klauzule BHP: 1) Jeżeli działanie lub zaniechanie Kupującego, jego pracowników lub osób wykonujących prace w imieniu Kupującego bez względu na podstawę prawną współpracy, w jakikolwiek sposób uchybia obowiązującym na terenie Sprzedawcy zasadom związanym z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym przepisom przeciwpożarowym lub innym przepisom oraz wymaganiom regulującym kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde zdarzenie polegające na działaniu lub zaniechaniu działania. 2) Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, Sprzedawca może podjąć jednostronną decyzję o wstrzymaniu, do czasu potwierdzenia usunięcia naruszenia, prac maszyn lub innych urządzeń technicznych, jak również prowadzenia prac w całości, w części lub przez poszczególne osoby na terenie Sprzedawcy. Wstrzymanie prac nie wpływa na termin wykonania prac określony w Umowie. 3) Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli w/w wymagań, jak również wstrzymania prac w całości lub w części, są nadzorujący prace w imieniu Sprzedawcy lub służba BHP Sprzedawcy lub pracownicy podmiotów świadczących na terenie Sprzedawcy usługi ochrony mienia i osób. 4) W każdym przypadku stwierdzenie nieprzestrzegania przez Kupującego obowiązujących na terenie Sprzedawcy przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony ppoż. oraz bezpieczeństwa fizycznego, służba BHP Sprzedawcy lub podmiot świadczący na terenie Sprzedawcy usługi ochrony mienia i osób zastosuje stosowne sankcje przewidziane w Taryfikatorze wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych obowiązujący na terenie Grupy LOTOS S.A. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z Taryfikatorem wykroczeń oraz wyraża zgodę na wskazane w nim sankcje. W przypadku odebrania pracownikom Kupującego prawa wstępu na teren Sprzedawcy, wszelkie skutki obciążają Kupującego. 2. Klauzula dotycząca zasad i standardów postępowania: 1) Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących na terenie Sprzedawcy zasad i standardów postępowania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. udostępnionych lub przekazanych przez osobę upoważnioną ze strony Sprzedawcy Kupującemu lub osobie upoważnionej, odpowiedzialnej za kontakt po stronie Kupującego. 2) Strony postanawiają, iż wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja dotycząca zasad i standardów obowiązujących na terenie Sprzedawcy przekazywana na adresy e mail lub numer faksu będzie uznana za doręczoną, a Kupujący nie będzie uprawniony do powoływania się na brak wiedzy co do treści aktualnych zasad i standardów postępowania. 6

7 3) Zmiany w dokumentach dotyczących zasad i standardów obowiązujących na terenie Sprzedawcy wchodzą w życie z dniem ich przekazania, na zasadach określonych powyżej. 4) Kupujący jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie zasad i standardów przez osoby wykonujące prace w jego imieniu. 3. Klauzula etyczna: 1) Sprzedawca, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, prowadzi działalność z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania oraz stosuje jednolite standardy w ocenach etycznego postępowania pracowników i osób trzecich, poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych oraz poszanowania środowiska naturalnego. 2) Sprzedawca, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS dba o poszanowanie praw człowieka w ramach całego łańcucha wartości prezentowanych w prowadzonej działalności gospodarczej. W duchu społecznej odpowiedzialności za całość życia zbiorowego oraz w trosce o wspólne dobro Sprzedawca, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS podejmuje działania związane z dbałością o przestrzeganie praw i przepisów w prowadzonej działalności, w tym międzynarodowych zasad uwzględniających koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Sprzedawca podejmuje działania związane z kształtowaniem właściwych relacji gospodarczych oraz społecznych. 3) Sprzedawca, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS w swoich działaniach dąży do stworzenia środowiska pracy opartego o wzajemny szacunek oraz tolerancję. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych i dyskrecję wszystkim osobom, które zdecydują się zgłosić podejrzenie naruszenia obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS zasad wyrażonych w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS lub innych regulacji związanych z wdrożoną i stosowaną przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 4) Z treścią Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS można się zapoznać na stronie 4. Klauzula braku konfliktu interesów: 1) Kupujący oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność. 2) Kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów. 3) Kupujący oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa w pkt 1), niezwłocznie poinformuje na piśmie Sprzedawcę o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes Sprzedawcy oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu. 5. Klauzula antykorupcyjna: Kupujący oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję Sprzedawcy o wyborze jego oferty. Nie wpływał na wybór Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wybór Sprzedawcy. 6. Ochrona środowiska: Kupujący oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym, w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami. Ponadto Kupujący oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne. 7. Przestrzeganie praw człowieka: Kupujący oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia stosuje w prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie. 7

8 8. Wpływ na społeczeństwo działania integrujące: Kupujący oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości. 9. Audyt Sprzedawcy: Mając na uwadze jakość realizacji umowy, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska oraz standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u Kupującego audytów w obszarze będącym Przedmiotem Umowy. Działania te mają na celu ocenę spełnienia wymagań określonych w dokumentach kontraktowych i innych dokumentach przekazanych do stosowania, a także odpowiednich przepisach prawa, normach i standardach obowiązujących przy realizacji Umowy. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 01 kwietnia 2015 r. 2. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do pisemnych umów dotyczących sprzedaży (w tym umów ramowych) zawartych przez Sprzedawcę przed dniem wskazanym w ust Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. 4. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań, rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 5. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia, w stosunku do osób trzecich, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy. 6. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS, w tym wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności. 7. Kupujący akceptując OWS, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością. 8. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. Administratorem danych osobowych zbieranych do umowy jest LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.), w celu realizacji Umowy, Zamówienia oraz dla celów podatkowych. W czasie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach kontaktowych na potrzeby zlecania prac w przyszłości. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z realizacji przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane i ich poprawiania. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS, mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403). LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, kod , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: , będąca podatnikiem VAT, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, NIP: , REGON: , Zarząd w składzie: Robert Bialik Prezes Zarządu. 8

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS OIL SA

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS OIL SA OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS OIL SA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil SA z siedzibą w Gdańsku, zwaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. firmy BALKOP Biuro Handlowe Marek Koper, Piaseczno

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. firmy BALKOP Biuro Handlowe Marek Koper, Piaseczno 1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY firmy BALKOP Biuro Handlowe Marek Koper, Piaseczno 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) 1.1 1. WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą sprzedaży towarów handlowych przez firmę "ALPINA stal Ewa Strześniewska" zwana dalej "Sprzedający", na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez firmę GLOBMETAL Kamil Pawlak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Załącznik nr 3 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

mimas.pl właściwy partner

mimas.pl właściwy partner e-mail: biuro@ Ogólne Warunki Sprzedaży towarów Mimas Technik obowiązujące od 01.01.2016 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY. 1. Postanowienia ogólne. sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez firmę MOBI Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY. 1. Postanowienia ogólne. sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez firmę MOBI Sp. z o.o. 17.07.2014 1 / 6 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) stosuje się do zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - P.P.H.U. STALKOMFORT

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - P.P.H.U. STALKOMFORT OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - P.P.H.U. STALKOMFORT SŁOWNICZEK: Kupujący - Nabywca materiału, Nabywca usługi, Umowa Sprzedaży - Umowa na sprzedaż usług lub usług z materiałem zawarta pomiędzy P.P.H.U. Stal-Komfort

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. str. 1/5 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Zakres obowiązywania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej Data wydania: 01 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

IV. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA. UMOWY

IV. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA. UMOWY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW GTX HANEX PLASTIC SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. DEFINICJE 1. OWSiD Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 2. Dostawca GTX HANEX PLASTIC sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą zarejestrowaną w... pod numerem. NIP:.. REGON:. reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą zarejestrowaną w... pod numerem. NIP:.. REGON:. reprezentowaną przez: UMOWA NR BZP.1.2016 W Turośni Kościelnej w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Turośń Kościelna, 18-106 Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: mgr Grzegorza Jakuć Wójta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW OVERLACK

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW OVERLACK OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW OVERLACK Sp. z o.o. w Ozorkowie 1 Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki ( zwane dalej Warunki ) znajdują zastosowanie do sprzedaży i dostaw Towarów

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Zatwierdził : Prezes Zarządu 1. Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży wyrobów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w umowach zawieranych przez LENZ Urządzenia dla elektroniki F. Gorol Spółka Jawna

Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w umowach zawieranych przez LENZ Urządzenia dla elektroniki F. Gorol Spółka Jawna Tychy, dnia 20.11.2014r. Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w umowach zawieranych przez LENZ Urządzenia dla elektroniki F. Gorol Spółka Jawna 1. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 WZÓR Załącznik nr 12 do regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych UMOWA nr./os/20../mon/mswia 1) zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy: reprezentowaną przez: AGENCJĄ MIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY (...) PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: XIV/264/17/13 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa czasopism zagranicznych do zbiorów głównych Biblioteki Narodowej zgodnie z zaakceptowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

cięcie laserem cięcie strumieniem wodnym cięcie i gięcie AMA Profil ul. Grafitowa 4 55-015 Radwanice e-mail: info@amaprofil.pl www.amaprofil.

cięcie laserem cięcie strumieniem wodnym cięcie i gięcie AMA Profil ul. Grafitowa 4 55-015 Radwanice e-mail: info@amaprofil.pl www.amaprofil. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - AMA PROFIL SŁOWNICZEK: Kupujący - Nabywca materiału, Nabywca usługi Umowa Sprzedaży - Umowa na sprzedaż usług lub usług z materiałem zawarta pomiędzy AMA PROFIL a Kupującym Materiał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach

Ogólne Warunki Sprzedaży FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach Ogólne Warunki Sprzedaży FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach I Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów, jakie zawierane

Bardziej szczegółowo