OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonywanych i realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwaną dalej Sprzedawcą. 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony, a niniejszymi OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez Strony. 3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, a ponadto dostępne są na stronie internetowej Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania. 4. Brak akceptacji niniejszych OWS przez Kupującego, uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania wydania i dostawy towaru, do czasu ich akceptacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego. Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin do akceptacji OWS, po bezskutecznym jego upływie Sprzedawca może odstąpić od umowy. II. III. UMOWY. 1. Zawarcie umowy sprzedaży, następuje na podstawie zamówienia pisemnego złożonego Sprzedawcy przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega, iż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, ma prawo odmówić jego przyjęcia. Brak potwierdzenia zamówienia w tym terminie, równoznaczny jest z akceptacją zamówienia. W terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, Kupujący może odwołać zamówienie, pod warunkiem, iż Sprzedawca nie poniósł już kosztów związanych z realizacją zamówienia. Odwołanie zamówienia przez Kupującego wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. W przypadku nie przyjęcia zamówienia bądź jego cofnięcia przez Kupującego, umowa nie zostaje zawarta. W przypadku gdy Kupujący odwoła zamówienie przed upływem 1 (jednego) dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, ale Sprzedawca poniósł już koszty związane z realizacją zamówienia albo też odwołania przez Kupującego zamówienia po upływie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, wówczas Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 5% wartości netto (z uśrednionym podatkiem akcyzowym) zamówienia. Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Kupującemu noty obciążeniowej i jest ona płatna na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w nocie obciążeniowej lub innym dokumencie księgowym. 2. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia, są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej. 3. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS, Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny. OFERTA. 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę, są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony. 2. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie. 3. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny. 4. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Sprzedawcę o ich zmianie. Zawiadomienie o zmianie cen uważa się 1

2 za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie wysłane na ostatnio podany przez Kupującego adres pocztowy lub adres e mail lub numer faksu. 5. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej. 6. Cennik w odniesieniu do towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym odrębnie wskazuje cenę netto towaru bez uśrednionego podatku akcyzowego, uśrednioną kwotę podatku akcyzowego dla danego towaru oraz cenę netto z podatkiem akcyzowym. Podana w cenniku uśredniona kwota podatku akcyzowego może odbiegać od rzeczywistej kwoty podatku akcyzowego podanej na fakturze. Różnice pomiędzy wysokością uśrednionego podatku akcyzowego podaną w cenniku, a rzeczywistą wartością podatku akcyzowego podaną na fakturze, nie mogą stanowić podstawy do korekty ceny. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki wynikającej z przepisów prawa podatkowego. 7. Ostateczną cenę towaru w przypadku zaistniałych wątpliwości, w szczególności dotyczących okresu związanego ze zmianą cennika, opisaną w ust. 4 ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia. 8. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. (dalej łącznie jako Upusty cenowe ), udzielane przez Sprzedawcę, wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie pod rygorem nieważności. Upust cenowy jest udzielany w momencie wystawienia faktury. Upusty cenowe udzielane są od ceny netto towarów, a w przypadku towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym od ceny netto bez uśrednionego podatku akcyzowego. W przypadku towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym cena sprzedaży podana na fakturze jest ustalana w ten sposób, że wynikająca z Cennika cena netto towarów bez uśrednionego podatku akcyzowego, pomniejszana jest o kwotę upustu cenowego, procentowego, naliczonego od tej ceny, a następnie powiększana jest o podany w Cenniku uśredniony podatek akcyzowy dla danego towaru. IV. ZAMÓWIENIA. 1. Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 7% a w przypadku zwrotów plus/minus 1%. 2. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. sztuki, opakowania, jednostki masy). 3. Kupujący jest odpowiedzialny za to, aby dane techniczne, jakość i ilość towaru określona w jego zamówieniu lub umowie, odpowiadała jego potrzebom. Jeśli zamówienie nie określa zgodności towaru z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości towaru, zamówiony towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy. W tej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe. 4. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego dokumentu wydania towaru na wyraźne żądanie Kupującego. 5. W przypadku żądania Kart Bezpieczeństwa, zostają one wydane na specjalne życzenie Kupującego i są dołączane do wyrobu w czasie wysyłki. Niezależnie od wyżej wymienionego, Karty Bezpieczeństwa dostępne są na stronie V. REKLAMACJE. 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, w momencie jego odbioru od przewoźnika lub kuriera. Fakt niezgodności ilościowej lub występowania wad nieukrytych przesyłki musi zostać odnotowany na liście przewozowym i podpisany przez kierowcę (kuriera) oraz osobę przejmującą dostarczony towar. W przypadku braku takiego wpisu na liście przewozowym, reklamacje ilościowe i jakościowe oparte na twierdzeniach o niezgodności ilościowej lub o występowaniu wad nieukrytych nie będą rozpatrywane. 2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 1 go (jednego) dnia od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych. 3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych, z zastrzeżeniem ust. 1, musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni od ujawnienia się wad towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać nie później jednak niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. 2

3 Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych. 4. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji Sprzedawcy przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedawcę. 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca może według swego uznania wymienić towar na nowy wolny od wad lub odebrać wadliwy towar i zwrócić Kupującemu zapłaconą za wadliwy towar kwotę. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat. 6. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny. 7. Zwrot Kupującemu całości bądź części ceny w przypadkach opisanych w ust. 5 i 6, nastąpi wyłącznie pod warunkiem, iż Kupujący dostarczy (doręczy) Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania od Sprzedawcy faktury korygującej. 8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego. 9. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy, dotyczące realizacji jego zamówienia, ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych. 10. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków. 11. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru, Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad, w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego. 13. Odpowiedzialność za szkody wynikowe i pośrednie spoczywa na Kupującym. 14. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy. 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji. 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. Odpowiedzialność na Sprzedawcy trwa do momentu podpisania przez Kupującego dokumentów przewozowych. 17. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności. 18. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną, Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń. 19. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone przez Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. 20. Zwrot towarów następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedawcy oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia lub akceptacji. Przesyłka zwrotna musi zostać odpowiednio zabezpieczona w czasie transportu. Szczegóły pakowania zostaną zawarte w powiadomieniu. 21. W przypadku powstania sporu w odniesieniu do zasadności reklamacji dotyczącej wadliwości towarów, Strony poddadzą towar badaniu we wskazanej przez obie strony niezależnej jednostce badawczej. Koszty bezzasadnej reklamacji, w tym wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, o którym mowa powyżej, poniesie Kupujący. 3

4 VI. DOSTAWY. 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego, jest realizowana na podstawie jego zamówienia. Wartość zamówienia realizowana na koszt Sprzedawcy nie może być mniejsza niż 500,00 PLN netto lub 100 kg. Istnieje możliwość realizacji mniejszego zamówienia, jednakże koszt transportu pokrywa Kupujący. 2. Sprzedawca zapewnia terminowość dostaw na poziomie 24 godzin (z wyłączeniem miejsc gdzie firmy transportowe docierają w 48 godzin) na poziomie 98%. 3. Sprzedawca dostarcza towary wyłącznie do siedziby Kupującego lub jego magazynów. Zamówienia obejmujące miejsca dostawy inne niż wskazane powyżej (dotyczy to w szczególności siedziby lub miejsc prowadzenia działalności przez kontrahentów Kupującego), nie będą realizowane. 4. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną ze Sprzedawcą formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Zamówienie może zostać złożone również przez portal esprzedaż, przy pomocy loginu nadawanego przez Sprzedawcę osobom uprawnionym w imieniu Kupującego, do składania zamówień drogą elektroniczną. 5. Sprzedawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy jest on zgodny z obowiązującymi zasadami dostaw lub potwierdzi pisemnie inne warunki dostaw. 6. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw w wysokości nie większej niż wartość frachtu jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca pomimo przyjętego na zamówieniu terminu dostawy lub uzgodnionego z Kupującym dodatkowego terminu nadal mimo pisemnego, pod rygorem nieważności, wezwania nie zrealizuje dostawy. 7. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z w/w przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania realizacji zamówienia. 8. W przypadku gdy Kupujący ma zgodę na odbiór towaru własnym transportem, musi dokonać tego w ciągu 2 (dwóch) dni po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę. 9. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy (lub jego dostawców), Kupujący musi zapewnić wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedawca nie ma wpływu, np. ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy. 11. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych, są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia (np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne), opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia, obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej. 12. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia limitów kredytowych przez Kupującego oraz innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności. 4

5 VII. VIII. IX. PRZEJŚCIE RYZYKA. 1. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty dostarczanego towaru spoczywa na Sprzedawcy, łącznie z okresem transportu realizowanym przez spedytora lub przewoźnika na zlecenie Sprzedawcy. 2. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego, dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru. OPAKOWANIE. 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany i dostarczony bez wad. 2. Materiały użyte do pakowania, są zawarte w cenie towarów i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem EUR palet i zwrotnych paleto pojemników o pojemności 1m 3 (typ mauzer). W przypadku palet jednorazowych, Kupujący nie ma obowiązku ich zwrotu. 3. EUR paleta musi zostać zwrócona przewoźnikowi podczas realizacji dostawy. 4. Koszt EUR palet nie jest wliczony w cenę towaru. Koszt opakowania typu mauzer bezzwrotny jest wliczony w cenę towaru. W przypadku przygotowania towaru w mauzerach zwrotnych termin zwrotu wynosi 30 (trzydzieści) dni. 5. W przypadku niedokonania przez Kupującego zwrotu mauzerów w ilości wynikającej z przesłanego zestawienia w wyznaczonym terminie, Sprzedawca wystawi na rzecz Kupującego fakturę z 7 (siedmio) dniowym terminem zapłaty, na odpowiednią wartość nie zwróconych opakowań. Koszt mauzerów jest ustalony wg aktualnego cennika Sprzedawcy. Ponadto Sprzedawca będzie miał prawo zarachowania dokonanych przez Kupującego wpłat z tytułu innych należności, w pierwszej kolejności, na poczet niezapłaconych faktur za mauzery. 6. W przypadku zwrotu mauzerów przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, koszt ich transportu zwrotnego do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca. Gdy zwrot mauzerów następuje poza terminem wyznaczonym przez Sprzedawcę, koszty transportu mauzerów ponosi Kupujący. 7. Kupujący jest zobowiązany awizować Sprzedawcy lub podwykonawcy tej usługi zamiar zwrotu mauzerów, ponieważ Sprzedawca musi odpowiednio wcześniej zorganizować ich transport powrotny. ODSZKODOWANIE. 1. Sprzedawca zastrzega, iż roszczenia odszkodowawcze Kupującego, dotyczące realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Sprzedawcy, są wykluczone. 2. Kupujący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego użytkowania towarów. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego instrukcji użytkowania. X. WARUNKI PŁATNOŚCI. 1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń, niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. 2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie otrzymania towaru i faktury, chyba że zaznaczone zostaną odmienne warunki na fakturze. 3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego, jest data wpływu należności na konto Sprzedawcy. 4. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawca ma prawo bez dodatkowych wezwań, naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności. 6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury, w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. 7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu. 5

6 8. Gwarancje bankowe, hipoteki, weksle, przyjmowane są wyłącznie w celach zabezpieczenia roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą. 9. Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Sprzedawcę, w przypadku wybranej grupy Kupujących nie posiadających zabezpieczeń finansowych wobec Sprzedawcy lub Kupujących uznanych przez Sprzedawcę za trudnych. 10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy, o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji (w tym adresu e mail oraz numeru faksu, jeżeli zostały podane Sprzedawcy). Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne. 11. W przypadku dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Kupującego ze strony Sprzedawcy, płatności te będą realizowane na rachunek bankowy Kupującego wskazany Sprzedawcy w formie pisemnej (pod rygorem nieważności). Kupujący zobowiązany jest również do bezwzględnego zawiadamiania Sprzedawcy o zmianie numerów rachunków bankowych, pod rygorem uznania prawidłowego spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę na poprzedni rachunek bankowy. XI. KLAUZULE CSR. 1. Klauzule BHP: 1) Jeżeli działanie lub zaniechanie Kupującego, jego pracowników lub osób wykonujących prace w imieniu Kupującego bez względu na podstawę prawną współpracy, w jakikolwiek sposób uchybia obowiązującym na terenie Sprzedawcy zasadom związanym z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym przepisom przeciwpożarowym lub innym przepisom oraz wymaganiom regulującym kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde zdarzenie polegające na działaniu lub zaniechaniu działania. 2) Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, Sprzedawca może podjąć jednostronną decyzję o wstrzymaniu, do czasu potwierdzenia usunięcia naruszenia, prac maszyn lub innych urządzeń technicznych, jak również prowadzenia prac w całości, w części lub przez poszczególne osoby na terenie Sprzedawcy. Wstrzymanie prac nie wpływa na termin wykonania prac określony w Umowie. 3) Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli w/w wymagań, jak również wstrzymania prac w całości lub w części, są nadzorujący prace w imieniu Sprzedawcy lub służba BHP Sprzedawcy lub pracownicy podmiotów świadczących na terenie Sprzedawcy usługi ochrony mienia i osób. 4) W każdym przypadku stwierdzenie nieprzestrzegania przez Kupującego obowiązujących na terenie Sprzedawcy przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony ppoż. oraz bezpieczeństwa fizycznego, służba BHP Sprzedawcy lub podmiot świadczący na terenie Sprzedawcy usługi ochrony mienia i osób zastosuje stosowne sankcje przewidziane w Taryfikatorze wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych obowiązujący na terenie Grupy LOTOS S.A. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z Taryfikatorem wykroczeń oraz wyraża zgodę na wskazane w nim sankcje. W przypadku odebrania pracownikom Kupującego prawa wstępu na teren Sprzedawcy, wszelkie skutki obciążają Kupującego. 2. Klauzula dotycząca zasad i standardów postępowania: 1) Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących na terenie Sprzedawcy zasad i standardów postępowania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. udostępnionych lub przekazanych przez osobę upoważnioną ze strony Sprzedawcy Kupującemu lub osobie upoważnionej, odpowiedzialnej za kontakt po stronie Kupującego. 2) Strony postanawiają, iż wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja dotycząca zasad i standardów obowiązujących na terenie Sprzedawcy przekazywana na adresy e mail lub numer faksu będzie uznana za doręczoną, a Kupujący nie będzie uprawniony do powoływania się na brak wiedzy co do treści aktualnych zasad i standardów postępowania. 6

7 3) Zmiany w dokumentach dotyczących zasad i standardów obowiązujących na terenie Sprzedawcy wchodzą w życie z dniem ich przekazania, na zasadach określonych powyżej. 4) Kupujący jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie zasad i standardów przez osoby wykonujące prace w jego imieniu. 3. Klauzula etyczna: 1) Sprzedawca, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, prowadzi działalność z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania oraz stosuje jednolite standardy w ocenach etycznego postępowania pracowników i osób trzecich, poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych oraz poszanowania środowiska naturalnego. 2) Sprzedawca, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS dba o poszanowanie praw człowieka w ramach całego łańcucha wartości prezentowanych w prowadzonej działalności gospodarczej. W duchu społecznej odpowiedzialności za całość życia zbiorowego oraz w trosce o wspólne dobro Sprzedawca, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS podejmuje działania związane z dbałością o przestrzeganie praw i przepisów w prowadzonej działalności, w tym międzynarodowych zasad uwzględniających koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Sprzedawca podejmuje działania związane z kształtowaniem właściwych relacji gospodarczych oraz społecznych. 3) Sprzedawca, jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS w swoich działaniach dąży do stworzenia środowiska pracy opartego o wzajemny szacunek oraz tolerancję. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych i dyskrecję wszystkim osobom, które zdecydują się zgłosić podejrzenie naruszenia obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS zasad wyrażonych w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS lub innych regulacji związanych z wdrożoną i stosowaną przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 4) Z treścią Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS można się zapoznać na stronie 4. Klauzula braku konfliktu interesów: 1) Kupujący oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność. 2) Kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów. 3) Kupujący oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa w pkt 1), niezwłocznie poinformuje na piśmie Sprzedawcę o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes Sprzedawcy oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu. 5. Klauzula antykorupcyjna: Kupujący oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję Sprzedawcy o wyborze jego oferty. Nie wpływał na wybór Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wybór Sprzedawcy. 6. Ochrona środowiska: Kupujący oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym, w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami. Ponadto Kupujący oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne. 7. Przestrzeganie praw człowieka: Kupujący oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia stosuje w prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie. 7

8 8. Wpływ na społeczeństwo działania integrujące: Kupujący oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości. 9. Audyt Sprzedawcy: Mając na uwadze jakość realizacji umowy, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska oraz standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u Kupującego audytów w obszarze będącym Przedmiotem Umowy. Działania te mają na celu ocenę spełnienia wymagań określonych w dokumentach kontraktowych i innych dokumentach przekazanych do stosowania, a także odpowiednich przepisach prawa, normach i standardach obowiązujących przy realizacji Umowy. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 01 kwietnia 2015 r. 2. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do pisemnych umów dotyczących sprzedaży (w tym umów ramowych) zawartych przez Sprzedawcę przed dniem wskazanym w ust Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. 4. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań, rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 5. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia, w stosunku do osób trzecich, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy. 6. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS, w tym wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności. 7. Kupujący akceptując OWS, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością. 8. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. Administratorem danych osobowych zbieranych do umowy jest LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.), w celu realizacji Umowy, Zamówienia oraz dla celów podatkowych. W czasie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach kontaktowych na potrzeby zlecania prac w przyszłości. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z realizacji przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane i ich poprawiania. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS, mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403). LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, kod , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: , będąca podatnikiem VAT, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, NIP: , REGON: , Zarząd w składzie: Robert Bialik Prezes Zarządu. 8

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo