BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2016"

Transkrypt

1 BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2016 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza część raportu poświęcona jest opisowi wyników finansowych grupy osiągniętych w 3Q W kolejnej części przedstawiono analizę bilansu, ocenę kluczowych miar kredytowych, ocenę kowenantów obligacyjnych oraz analizę zapadalności zadłużenia w kontekście aktualnej płynności finansowej. Na końcu przedstawiono najistotniejsze wydarzenia z punktu widzenia obligatariuszy. Sytuacja kredytowa w pigułce Patrząc na Grupę Kapitałową BEST S.A. od strony miar kredytowych, sytuacja finansowa Grupy w 3Q 2016 jest bezpieczna. Wskaźnik zadłużenia odsetkowego netto do kapitałów własnych kształtował się na poziomie 98%. Na koniec 3Q 2016 dług finansowy netto Grupy wyniósł 381,6 mln zł. KNF zaakceptowała nowy prospekt emisyjny o wartości do 200 mln zł. W październiku przeprowadzono sprzedaż papierów dłużnych o wartości 50 mln zł. Spółka posiadała na koniec września 59,3 mln zł środków pieniężnych, w porównaniu do zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 112,9 mln zł (w tym finansowych w wysokości 74,0 mln zł). Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,53 i uległ znaczącej poprawie dzięki spadkowi zobowiązań krótkoterminowych. Z analizy luki wynika, że sytuacja GK BEST pod względem płynności w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest bezpieczna i na chwilę obecną nie przewidujemy problemów z utrzymaniem płynności. Kowenanty, których jednoznaczna weryfikacja była możliwa, pozostały nienaruszone. Wartość graniczna wskaźnika zadłużenia odsetkowego do kapitałów własnych wynosi 250%. Obecnie kształtuje się on na poziomie 98%. W warunkach emisji obligacji serii L1 zastrzeżono, że wskaźnik pełnego zadłużenia finansowego minus nadwyżka inwestycji do pełnej EBITDA gotówkowej nie może przekroczyć 400%. Obecnie kształtuje się na poziomie 324%. Przychody w ciągu 9M 2016 były wyższe o 64% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W ciągu 9M 2016 Grupa wydała 138,6 mln zł na zakup pakietów wierzytelności, dla porównania w całym 2015 GK dokonała zakupów o wartości 85,1 mln zł. Zrealizowane spłaty z wierzytelności w ciągu 9M 2016 wyniosły 132,7 mln zł vs. 98,1 w 9M 2015 r. (wzrost o 35% uwzględniający udział w BEST III NS FIZ). BEST zapowiedział również, że plany dalszego rozwoju wiąże z rozpoczęciem działalności na dojrzałych rynkach Unii Europejskiej. 6 września 2016 fundusz private equity Waterland poinformował o nabyciu 61,16% akcji Kredyt Inkaso. Z tego powodu BEST nie może zrealizować dotychczasowych planów związanych z połączeniem z KI. Powyższe zdarzenie uzasadniało przeprowadzenie testu na utratę wartości inwestycji w Kredyt Inkaso. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2Q 2016 odpis wyniósł 27 mln zł. Mimo że próbę przejęcia Kredyt Inkaso można uznać za nieskuteczną, jako inwestycja nie wpływa na przepływy pieniężne generowane przez Emitenta oraz na jego bieżące funkcjonowanie. (w tys. złotych) 9M M * Przychody ze sprzedaży Zysk netto Dług netto Płynność natychmiastowa 0,53 0,12 0, Dług netto/ Kapitał własny 0,98 1,42 1,26 0,8 *Dane przekształcone zmieniono prezentację przychodów i kosztów związanych z wykupem certyfikatów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych. Zmiana w prezentacji nie miała wpływu na wynik netto ani kapitały Grupy. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta. 1 Seria Wartość nominalna (mln zł) 30 listopada 2016 r. % Termin wykupu C* 30 WIBOR 6M + 4,3% (BS20118) K1 45 WIBOR 3M + 3,8% (BST0418) K2 50 6% (BST1018) K3 35 WIBOR 3M + 3,3% (BST0319) K4 20 WIBOR 3M + 3,5% (BST0320) L1 60 WIBOR 3M + 3,6% (BST0820) L2 40 WIBOR 3M + 3,8% (BSTL320) L3 50 WIBOR 3M + 3,5% (BST0520) O 6,8 WIBOR 3M + 3,1% (BST1218) P 4,7 WIBOR 3M + 3,5% (BST0720) Q1 20 WIBOR 3M + 3,4% Q2 10 WIBOR 3M + 3,4% R1 (BST0421) RAZEM 421,5 50 WIBOR 3M + 3,3% Źródło: Emitent, GPW Catalyst. *seria C wyemitowana została przez BEST II NSFIZ. PROFIL SPÓŁKI BEST S.A. jest spółką notowaną na GPW od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. BEST inwestuje przede wszystkim w bankowe portfele wierzytelności. BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 1,25 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Akcjonariusz Liczba akcji % udziałów Krzysztof Borusowski ,96% Marek Kucner ,46% Barbara Rudziks ,24% Pozostali Akcjonariusze ,34% SUMA ,0% Źródło: Raport okresowy Emitenta, dane na dzień 08 listopada Marta Kupis Analityk obligacji korporacyjnych

2 Wyniki finansowe BEST w 3Q 2016 prowadził działalność wyłącznie na obszarze Polski. Grupa planuje rozpoczęcie działalności również na dojrzałych rynkach zagranicznych. Do końca roku powstanie szczegółowa strategia w tym zakresie. Poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 9M Tabela 1 Wyniki finansowe GK BEST S.A. Rachunek zysków i strat [tys. zł] Y-O-Y % Y-O-Y % Przychody operacyjne, w tym % % zysk z udziału w jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych % % Koszty działalności operacyjnej, w tym: % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne % % Pozostałe % % Zysk (strata) na działalności operacyjnej % % EBITDA % % Przychody finansowe % % Koszty finansowe % % Zysk (strata) brutto % % Podatek dochodowy % % Zysk (strata) netto, z tego przypisana: % % Akcjonariuszom BEST % % Źródło: Opracowanie NS na podstawie sprawozdań finansowych Spółki. Przychody operacyjne wzrosły o 64% przy wzroście wartości portfela wierzytelności (obejmującego fundusze BEST I oraz BEST II) o 46% (z 339,6 mln zł na koniec 3Q 2015 do 495,9 mln zł na koniec 3Q 2016). Wartość nominalna wierzytelności (własnych & inkaso) należących do funduszy zarządzanych przez BEST TFI (BEST I, II & III) wzrosła w ciągu dziewięciu miesięcy o 10% z 10,2 mld zł na koniec 2015 do 11,2 mld zł na koniec 3Q Wykres 1 Przychody operacyjne w 9M 2016 (mln zł). 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 96,3 31,1 Spłaty wierzytelności Zysk z udziału w BEST III NSFIZ 20,3 Aktualizacja wyceny wierzytelności 11,6 Zarządzanie wierzytelnościami 7,3 Inne 166,6 Przychody operacyjne w 1Q 2016 Źródło: Sprawozdania GK BEST S.A.Pozycja inne obejmuje wzrost wartości udziałów w kredyt inkaso, zarządzanie funduszami inwestycyjnym, inkaso, usługi prawne oraz pozostałe. Spłaty wierzytelności w BEST I oraz BEST II w 9M 2016 wyniosły 96,3 mln zł, w porównaniu do 64,0 mln w 9M Spłaty wierzytelności należne BEST SA ze wszystkich zarządzanych funduszy (BEST I, II oraz 50% BEST III) wyniosły 132,7 mln zł (wzrost o 35% w porównaniu do 9M 2015). Wzrost spłat był wynikiem przejścia do modelu windykacji polubownej i zakupu nowych pakietów wierzytelności przez BEST w latach W 2015 BEST zakupił 15 pakietów wierzytelności, na które wydał łącznie ponad 85,1 mln zł, podczas gdy w 2014 roku na nabywane pakiety wydał 40,3 mln. Średnia cena nabywanych pakietów wzrosła z 9,1% w 2014 do 9,5% w W 9M 2016 BEST zakupił już nowe pakiety za kwotę 138,6 mln zł. Poniżej zaprezentowano zmiany wartości portfela wierzytelności w analizowanym okresie: 2

3 Tabela 2 Wierzytelności nabyte GK BEST S.A. na koniec 3Q 2016 oraz na koniec 2015 i 2014 r. Wierzytelności nabyte zmiany w okresie [tys. zł] Stan na początek okresu Zwiększenia (zmniejszenia), w tym objęcie kontroli nad BEST II FIZ zakup nowych pakietów wierzytelności sprzedaż wierzytelności aktualizacja wierzytelności do wartości godziwej Stan na koniec okresu z tego wartość bieżąca szacowanych przepływów netto: do odzyskania w ciągu 1 roku do odzyskania w okresie od 1 roku do 5 lat do odzyskania w okresie powyżej 5 lat ZMIANA Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST S.A. Przychody z inwestycji w wierzytelności w 9M 2016 składały się głównie ze spłat wierzytelności (64%), zysku z udziału w jednostce współkontrolowanej BEST III NSFIZ (21%) oraz aktualizacji wyceny wierzytelności (13%). Dla porównania w całym 2015 roku spłaty wierzytelności stanowiły 75% przychodów z inwestycji w wierzytelności, zysk z udziału w BEST III NSFIZ odpowiadał za 21% tych przychodów, a aktualizacja wyceny jedynie za 1%. W 9M 2016 aktualizacja wyceny portfeli BEST I oraz BEST II odpowiadała za 13% przychodów z inwestycji w wierzytelności. Ponadto należy pamiętać, że inwestycja w BEST III jest konsolidowana metodą praw własności i aktualizacja wyceny tego portfela wchodzi w skład pozycji zyski z udziału w BEST III NSFIZ. Aktualizacja wyceny wartości godziwej portfela (BEST I oraz BEST II) wyniosła 20,3 mln zł i wynikała z ze spłat nominału w wysokości -21,8 mln zł oraz zmiany parametrów estymacji w wysokości +42,0 mln zł. Spółka poinformowała, że zmiana parametrów wynikała w głównej mierze z obniżenia kosztów zarządzania wierzytelnościami związanego m.in. z korzystaniem w większym stopniu z windykacji polubownej. Tabela 3 Aktualizacja wyceny Zmiana wartości z tytułu realizacji przepływów z wierzytelności Zmiana parametrów estymacji Aktualizacja wyceny: Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST S.A. Wzrost przychodów z tytułu zmiany parametrów estymacji spółka tłumaczy rozwojem strategii przejścia ku windykacji polubownej i wynikającym z niej obniżeniem szkodowości portfeli. Rozwojowi know-how windykacji polubownej sprzyja inwestycja w nowoczesne systemy IT oraz centrum obsługi telefonicznej. Na wykresie poniżej zaprezentowano przychody ze spłat wierzytelności z posiadanego portfela w porównaniu do wartości portfela w okresach 12-to miesięcznych zakończonych 4Q Q Wykres 2 Wpływy z posiadanego portfela w porównaniu do średniej wartości portfela w okresie 12 miesięcy zakończonych 4Q Q 2016 (tys. zł) % Wpływy z posiadanego portfela Grupy BEST SA 31% 30% 30% 32% 31% 30% 29% 0 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Spłaty wierzytelności TTM Średnia wartość posiadanego portfela TTM spłaty wierzytelności/wartość portfela TTM 28% Źródło: NS w oparciu o sprawozdania finansowe GK BEST S.A. 3

4 Tabela 4 Wpływy z posiadanego portfela w porównaniu do średniej wartości portfela w okresie 12 miesięcy zakończonych 4Q Q 2016 (tys. zł) [tys. zł] 4Q Q Q Q 2016 Spłaty wierzytelności TTM Średnia wartość posiadanego portfela TTM spłaty wierzytelności/wartość portfela TTM 32% 31% 30% 30% Źródło: NS w oparciu o sprawozdania finansowe GK BEST S.A. W analizowanym okresie zwiększeniu uległa wartość posiadanego portfela. Spłaty wierzytelności w odniesieniu do wartości portfela kształtowały się na porównywalnym poziomie. Wzrost przychodów operacyjnych i spłat wierzytelności w znacznej mierze jest następstwem zakupu nowych pakietów wierzytelności przez BEST w latach Q Poniżej zaprezentowano wartość nominalną wierzytelności w podziale na FIZy. Z uwagi na dostępność danych, poniższa tabela prezentuje wartości n koniec 1H Tabela 5 Wartość nominalna wierzytelności GK BEST S.A. na koniec 1H Nazwa Udział GK BEST Liczba wierzytelności (w tys. zł) Wartość nominalna wierzytelności w mld zł Wartość aktywów (mln zł) WAN (mln zł) BEST I NSFIZ 100% 290 4,6 278,0 269,0 BEST II NSFIZ 100% 228 2,9 189,4 146,1 BEST IIII NSFIZ 50% 418 3,4 243,0 229,4 RAZEM ,9 710,4 644,5 Źródło: Sprawozdanie z działalności GK BEST S.A. Spółka wraz z rozwojem działalności odnosi korzyści skali. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 40% przy wzroście przychodów ze sprzedaży o 64%. Koszty operacyjne składały się głównie z kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń (44%), podatków i opłat (28%) oraz kosztów usług obcych (18%). Łącznie w ciągu 9M 2016 zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 78% i wyniósł 114,1 mln zł. Marża EBIT wyniosła 68,5% w porównaniu do 63,1% na koniec 3Q Zysk netto wzrósł o 11% i wyniósł 68,7 mln zł. Marża netto wyniosła 41,2% w porównaniu do 60,8% na koniec 3Q Spadek marży netto wynikał ze wzrostu kosztów finansowych, które w 9M 2016 wyniosły 45,5 mln zł, z czego 27 mln zł był to koszt związany z wyceną akcji Kredyt Inkaso i mający obecnie charakter wyłącznie księgowy. 6 września 2016 fundusz private equity Waterland poinformował o nabyciu 61,16% akcji Kredyt Inkaso. Z tego powodu BEST nie może zrealizować dotychczasowych planów związanych z połączeniem z Kredyt Inkaso i odzyskać dotychczas ujmowanej wartości tej inwestycji. Powyższe zdarzenie uzasadniało przeprowadzenie testu na utratę wartości inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpis został rozpoznany w 2Q 2016 i wyniósł 27 mln zł. BEST początkowo ujął w bilansie akcji Kredyt Inkaso o wartości 171,3 mln zł, czyli cena nabycia wyniosła ok. 40 zł za akcję. Waterland oferował 25 złotych za akcję w pierwszym terminie zapisów, a następnie 20 złotych za akcję. BEST nie wycenia inwestycji po bieżącej cenie rynkowej, ponieważ nie zamierza sprzedawać akcji KI i traktuje inwestycję w Kredyt Inkaso jako inwestycję długoterminową. Test na utratę wartości miał za zadanie ocenić fundamenty spółki, dlatego zgodnie z wyceną w wartości godziwej BEST odpisał w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 27 mln zł. Obecnie wartość inwestycji w bilansie wynosi 152,8 mln zł, czyli implikowana wycena według BESTa wynosi ok. 36 zł za akcję. Mimo że próbę przejęcia Kredyt Inkaso można uznać za nieskuteczną, jako inwestycja nie wpływa na przepływy pieniężne generowane przez Emitenta oraz na jego bieżące funkcjonowanie. Spółka zmieniła w 2015 roku sposób prezentacji danych w bilansie. Obecnie w bilansie nie pokazuje podziału na aktywa trwałe i obrotowe, ani zobowiązania krótko i długoterminowe. Takie informacje podane były w nocie do sprawozdania na koniec Poniżej przedstawiliśmy bilans na koniec 3Q 2016 z podziałem na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótko i długoterminowe, ale z powodu ograniczeń w dostępności danych na 3Q 2016 przyjęliśmy pewne założenia. Założyliśmy, że całość pozostałych należności oraz pozostałych aktywów to aktywa obrotowe oraz że rezerwy na świadczenia pracownicze w całości dotyczą zobowiązań długoterminowych. 4

5 Tabela 6 Bilans Grupy BEST S.A. Bilans [tys. zł] * * Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe, w tym: % Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych (BEST III NS FIZ) % Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (KREDYT INKASO) % Nieruchomości inwestycyjne % Aktywa obrotowe, w tym: % Wierzytelności nabyte (BEST I & BEST II NS FIZ) % Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Aktywa razem % Kapitały własne % Zobowiązania długoterminowe, w tym: % Długoterminowe kredyty, pożyczki, obligacje i pozostałe zobowiązania finansowe % Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: % Krótkoterminowe kredyty, pożyczki, obligacje i pozostałe zobowiązania finansowe % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania % Zobowiązania razem % Pasywa razem % Źródło: Opracowanie NS na podstawie sprawozdania finansowego GK BEST S.A. * Szacunkowy podział na pozycje długo i krótkoterminowe opracowany przez NS na podstawie not do sprawozdania. Suma bilansowa Grupy wzrosła o 177,4 mln zł (26%). Głównymi pozycjami po stronie aktywów są: portfele wierzytelności (nabyte przez BEST I NSFIZ oraz BEST II NSFIZ), które stanowią 57% sumy bilansowej, inwestycja w jednostkę stowarzyszoną Kredyt Inkaso (stanowiąca 18% sumy bilansowej), inwestycja w jednostkę współkontrolowaną BEST III NSFIZ (13% sumy bilansowej). Wartość portfela wierzytelności (zawierającego portfele BEST I NS FIZ oraz BEST II NS FIZ) wzrosła w ciągu dziewięciu miesięcy o 158,8 mln zł na skutek zakupów nowych portfeli o wartości 138,6 mln zł oraz aktualizacji wyceny o wartości 20,3 mln zł. Wartość inwestycji w BEST III NS FIZ wzrosła w analizowanym okresie o 15,0 mln zł. Portfel BEST III NS FIZ nie jest obecnie rozwijany, stąd można się domyślać, że duży wpływ na wzrost wartości tej pozycji miała również aktualizacja wyceny portfela. Inwestycja Grupy BEST w Kredyt Inkaso jest konsolidowana metodą praw własności. Wartość udziału, którą początkowo wyceniono w cenie nabycia, zaktualizowano na dzień bilansowy o zmiany wartości aktywów netto jednostki stowarzyszonej oraz o wyniki testu na utratę wartości. BEST posiada tys. sztuk akcji Kredyt Inkaso. Ich wycena na dzień w wartości rynkowej wynosi 106,3 mln zł (24,9 zł za akcję). Waterland oferował 25 złotych za akcję w pierwszym terminie zapisów, a następnie 20 złotych za akcję. BEST wykazuje w bilansie akcje o wartości 152,8 mln zł (implikowana wycena według BESTa wynosi ok. 36 zł za akcję). Inwestycja w Kredyt Inkaso traktowana jest jako inwestycja długoterminowa, a wycena w wartości godziwej uwzględnia fundamenty spółki, a nie jedynie bieżącą cenę rynkową akcji. Zarząd BEST uważa, że bieżąca cena rynkowa Kredyt Inkaso nie odzwierciedla w pełni wartości akcji KI. Free float akcji KI po wezwaniu wynosi 5,85%. Kapitał własny stanowił na koniec 3Q 2016 r. 45% sumy bilansowej, dla porównania na koniec grudnia 2015 r. kapitał własny stanowił 41% sumy bilansowej. W 9M 2016 wartość długoterminowych zobowiązań finansowych wzrosła o 58% (o 135,7 mln zł), natomiast wartość krótkoterminowych zobowiązań finansowych spadła o 56% (o 94,2 mln zł). Jest to tendencja pozytywna zwiększająca bezpieczeństwo spółki pod względem bieżącej płynności. Łącznie zobowiązania finansowe stanowiły 51% pasywów i wyniosły 440,9 mln zł, z czego 368,4 mln zł stanowiły wyemitowane obligacje, 36,5 mln zł zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek od akcjonariuszy, a 35,1 mln zł zobowiązania z tytułu kredytów bankowych. Na koniec 3Q 2016 wskaźnik zadłużenia finansowego (dług netto/kapitały własne) wyniósł 0,98. 5

6 Tabela 7 Rachunek przepływów pieniężnych GK BEST S.A. Rachunek przepływów pieniężnych [tys. zł] Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych Wpływy netto z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Spłata pożyczek i kredytów bankowych Zapłacone prowizje i odsetki od zobowiązań finansowych Inne Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto Środki na początek okresu Przepływy razem Środki na koniec okresu Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -28,1 mln zł wobec -191,0 mln zł w ciągu 9M Ujemny CFO okresu należy wiązać ze znacznymi nakładami na portfele wierzytelności. W ciągu 9M 2016 spóła kupiła pakiety wierzytelności o wartości 138,5 mln, w związku z tym wzrosły zobowiązania z tytułu zakupionych wierzytelności (o 29,8 mln zł), natomiast nakłady pieniężne na portfele w ciągu 9M 2016 wyniosły 108,1 mln zł. Poniżej zaprezentowano przepływy z działalności operacyjnej w ciągu 9M 2016 sporządzone metodą bezpośrednią. Gdyby spółka nie poniosła żadnych nakładów inwestycyjnych na zakup portfeli wierzytelności, przepływy z działalności operacyjnej w ciągu 9M 2016 wyniosłyby 80,0 mln zł. Tabela 8 Przepływy z działalności operacyjnej metoda bezpośrednia Rachunek przepływów pieniężnych [tys. zł] * Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej spłaty wierzytelności (BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ) wpływy z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych wpływy z tytułu obsługi BEST III NSFIZ inkaso inwestycje w wierzytelności opłaty sądowo-egzekucyjne wydatki operacyjne pozostałe pozycje netto Źródło: Sprawozdanie z działalności GK BEST S.A. *Symulacja przedstawiająca przepływy z działalności operacyjnej przy założeniu braku nakładów na nowe portfele. Na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wpływ miały również wysokie wydatki związane z realizacją windykacji przymusowej (-17,7 mln zł). Pozytywny wpływ na przepływy operacyjne miały natomiast zrealizowane spłaty z wierzytelności. Zrealizowane spłaty z portfeli BEST I & BEST II wyniosły w 9M ,3 mln zł, a uwzględniając udział w BEST III NS FIZ wyniosły 132,7 mln zł vs. 98,1 w 9M 2015 r. (wzrost o 35% uwzględniający BEST III NS FIZ). Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły -13,8 mln zł i związane były ze zmianą siedziby, inwestycjami w technologie i bezpieczeństwo oraz pracami rozwojowymi nad systemem SIGMA, wspierającym proces zarządzania wierzytelnościami. Przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły netto 58,0 mln zł na ich poziom miały wpływ głównie emisje obligacji o wartości 124,5 mln zł, wykup i obsługa obligacji o wartości -81,0 mln zł oraz spłata pożyczki od akcjonariuszy -36,5 mln zł. Środki te wróciły do Grupy BEST w wyniku podwyższenia kapitału i objęcia przez członków Zarządu BEST akcji serii D o wartości 36,5 mln zł. 6

7 Analiza kredytowa W 2015 oraz w ciągu 9M 2016 wraz ze zwiększaniem skali działalności widoczny jest znaczący wzrost zadłużenia GK BEST. Zwiększone spłaty zrealizowane na portfelach oraz emisja akcji serii D w pierwszym kwartale 2016 istotnie poprawiły poziom wskaźnika zadłużenia, który w ciągu 9M spadł z 1,26 na koniec 2015 do 0,98 na koniec września Kondycja finansowa BEST a nadal jest bezpieczna, pomimo wzrostu zadłużenia w celu nabycia nowych portfeli oraz akcji Kredyt Inkaso. Wykres 3 Struktura zobowiązań odsetkowych w GK BEST SA (dane dotyczą jednostek konsolidowanych) oraz wartość wskaźników zadłużenia kapitałów własnych w okresie Dług odsetkowy oraz środki pieniężne BEST SA Zobowiązania finansowe krótkoterminowe Zobowiązania finansowe długoterminowe Środki pieniężne [tys. zł] Długoterminowe zobowiązania finansowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Środki pieniężne KW DN DN/KW 98% 126% 80% 38% Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST SA, NS. W analizowanym okresie wraz ze wzrostem długu rosły również kapitały własne spółki. Wzrost długu odsetkowego wynikał ze zwiększania skali działalności. W okresie wydatki na zakup nowych pakietów wierzytelności wyniosły 312,2 mln zł, wydatek na objęcie kontroli nad BEST II NSFIZ wyniósł 110,2 mln zł, a wydatek na zakup akcji Kredyt Inkaso 171,3 mln zł, łącznie wartość zakupów w analizowanym okresie wyniosła 545,5 mln zł. W marcu 2014 r. BEST uruchomił dwuletni program emisji obligacji o wartości 300 mln zł. W 1H 2016 w ramach programu Grupa wyemitowała obligacje serii L2 oraz L3 o wartości 90 mln zł realizując w ten sposób cały program publicznej emisji z 2014 r. Ponadto KNF zaakceptowała prospekt emisyjny, w ramach którego spółka planuje pozyskać w ciągu roku do 200 mln zł. W październiku przeprowadzono sprzedaż obligacji o wartości 50 mln zł. Tabela 9 Informacja dotycząca emisji i wykupu obligacji w ciągu 9M 2016 roku. Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST S.A. Wartość nominalna (w tys. zł) Data emisji Nowe emisje, w tym: seria L marzec 2016 seria L kwiecień 2016 seria P styczeń 2016 seria Q czerwiec 2016 seria Q lipiec 2016 Wykupy, w tym: seria G seria C* seria M seria N Razem:

8 Wykres 4 Struktura terminowa zapadalności obligacji GK BEST SA. na dzień wydania notatki. 120,0 K4, L2,L3 100,0 80,0 60,0 40,0 K1, C K2, O K3 L1, P Q, R1 20,0 C 0,0 II H2016 I H2017 II H2017 I H2018 II H2018 I H2019 II H2019 I H2020 II H2020 IH 2021 Źródło: Opracowanie NS na podstawie sprawozdań finansowych GK BEST SA oraz raportów bieżących. Sytuacja pod względem płynności jest bezpieczna. W 2017 roku zapadają obligacje o wartości 10 mln zł. Dopiero w 2018 roku spółka będzie musiała zapewnić środki na wykup obligacji o wartości 121,8 mln zł. Na chwilę obecną spółka jest w stanie spłacić zapadające obligacje z przepływów generowanych na działalności operacyjnej. Dobrym narzędziem do oceny zdolności obsługi długu przez GK BEST jest tzw. EBITDA gotówkowa. Jest ona obliczana jako wynik EBITDA + spłaty z portfeli własnych przychody z portfeli własnych. Klasyczna EBITDA gotówkowa została dodatkowo skorygowana o udział w wynikach realizowanych przez BEST III NSFIZ, który jest konsolidowany metodą praw własności. Spółka podaje informację o wartości EBITDA gotówkowa uwzględniając również jednostkę stowarzyszoną (Kredyt Inkaso). Tabela 10 Pełne zadłużenie finansowe netto w relacji do miary pełna EBITDA gotówkowa. EBITDA gotówkowa (tys. zł) 3Q Q 2015 Pełna EBITDA Gotówkowa (12 miesięcy) Pełne zadłużenie finansowe netto Pełne zadłużenie finansowe netto/pełna EBITDA gotówkowa 3,2 4,4 4,8 Nadwyżka inwestycji Pełne zadłużenie finansowe netto minus nadwyżka inwestycji/pełna EBITDA gotówkowa 3,24 3,49 1,95 Wartość dopuszczalna w warunkach emisji L1 4,00 4,00 4,00 Źródło: Sprawozdanie finansowe GK BEST SA (uwzględniono dane jednostki współkontrolowanej pochodzące ze sprawozdania sporządzonego na dzień r. oraz dane jednostki stowarzyszonej pochodzące ze sprawozdania sporządzonego na dzień r.). W analizowanym okresie wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowa ulega znaczącej poprawie, głównie na skutek wzrostu miary pełna EBITDA gotówkowa. Pełna EBITDA gotówkowa rośnie wraz ze zwiększaniem skali działalności. Wzrost spłat wierzytelności należnych Grupie w ciągu 9M 2016 wyniósł 35% r/r. Tabela 11 Spłaty wierzytelności Spłaty wierzytelności Y-O-Y % wierzytelności własne (BEST I NSFIZ + BEST II NSFIZ) % wierzytelności BEST III NSFIZ % spłaty należne Grupie (BEST I NSFIZ + BEST II NSFIZ + 50% BEST III NSFIZ) % Źródło: Sprawozdanie z działalności GK BEST S.A. Tendencje kształtowania się wskaźnika płynności natychmiastowej (środki pieniężne/ zobowiązania krótkoterminowe) prezentuje wykres 5. Spółka posiadała na koniec września 59,3 mln zł środków pieniężnych, w porównaniu do zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 112,9 mln zł (w tym finansowych w wysokości 74,0 mln zł). Wskaźnik uległ znaczącej poprawie dzięki spadkowi zobowiązań krótkoterminowych. Z uwagi na dostępność danych wskaźnik płynności natychmiastowej na dzień 30 września 2016 został oszacowany. W skonsolidowanym sprawozdaniu za 3Q 2016 GK nie zaprezentowała podziału wszystkich zobowiązań na krótko i długoterminowe. 8

9 Wykres 5 Wskaźnik płynności natychmiastowej (gotówkowej) w GK BEST SA. 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,49 0,53 0,24 0,21 4Q Q Q Q 2016 Wskaźnik płynności natychmiastowej Źródło: Sprawozdania finansowe GK BEST SA, N.S. Tabela 12 Analiza luki płynności ( w tys. zł) do 1 roku 1-3 lat 3-5 lat powyżej 5 lat nie przypisane Razem AKTYWA środki pieniężne należności wierzytelności nabyte inwestycja w BEST III NSFIZ inwestycja w Kredyt Inkaso S.A pozostałe ZOBOWIĄZANIA zobowiązania finansowe, w tym: pożyczki od akcjonariuszy pozostałe LUKA PŁYNNOŚCI (Aktywa Zob.) LUKA PŁYNNOŚCI NARASTAJĄCO Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BEST S.A. W zobowiązaniach krótkoterminowych Grupa zaprezentowała pożyczki od akcjonariuszy, które w zależności od potrzeb mogą być prolongowane. Z analizy luki wynika, że sytuacja GK BEST pod względem płynności jest bezpieczna i na chwilę obecną nie przewidujemy problemów z utrzymaniem płynności. Istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej od wydania poprzedniej notatki 27 września Zarząd BEST otrzymał pozew wniesiony przez Kredyt Inkaso o odszkodowanie w wysokości niespełna 61 mln zł. Kredyt Inkaso na tyle szacuje straty, które spółka miała ponieść w związku z rozwiązaniem z nią umów przez fundusze Trigon i Agio. W ocenie BEST stawiane zarzuty są całkowicie bezpodstawne. 3 października 2016 r. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący emisji przez Spółkę obligacji o wartości nominalnej do PLN w ramach publicznego programu emisji obligacji. 27 października nastąpił przydział obligacji serii R o wartości nominalnej 50 mln zł. Przydział nastąpił w ramach prospektu emisyjnego. 27 października NWZA podjęło uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członka Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż zł (w ramach przyjętego programu motywacyjnego). 9

10 NWZA podjęło również uchwałę w przedmiocie potwierdzenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z członkami Zarządu wydłużającego termin zwrotu pozostałej do zapłaty kwoty pożyczki do dnia 8 marca 2017r. NWZA wyraziło zgodę na zawarcie przez BEST lub spółkę zależną od BEST transakcji z członkami Zarządu, których przedmiotem będzie udzielanie pożyczek lub obejmowanie obligacji wyemitowanych przez BEST S.A. lub spółkę zależną. 14 listopada BEST objął certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez BEST Capital FIZAN za łączną cenę pięćdziesiąt milinów jeden złoty. 14 listopada obligacje serii R1 zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku regulowanym podstawowym w ramach platformy Catalyst. Informacje o terminowym wypełnianiu wszystkich kowenantów Poniżej przedstawiono status przestrzegania przez Emitenta zapisów kowenantowych zawartych w warunkach emisji obligacji serii K1 - K4, L1 L3 (emisje publiczne na podstawie prospektu emisyjnego) oraz O i P (emisje prywatne notowane na Catalyst) oraz Q (emisja prywatna Noble Securities). Legenda: ZIELONY kowenant niezłamany ŻÓŁTY kowenant, którego jednoznaczna weryfikacja nie jest możliwa. CZERWONY kowenant złamany Seria K1, K2, K3 K4 L1 L2, L3 O, P Q1, Q2 Kowenant z warunków emisji (WE) Źródło: Opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych danych. C8 (1) C8 (1) C8 (1) C8 (1) 16 (5.1.) (a) C8 (2) C8 (2) C8 (2) C8 (2) 16 (5.2.) (b) C8 (3) C8 (3) C8 (3) C8 (3) 16 (5.3.) (c) C8 (4) C8 (4) C8 (4) C8 (4) 16 (5.4.) (d) C8 (5) C8 (5) C8 (5) C8 (5) 16 (5.5.) (e) C8 (a) C8 (a) 16 (5.6.) (f) C8 (b) C8 (b) (g) C8 (c) C8 (c) (h) C8 (d) C8 (d) (i) C8 (e) C8 (e) (j) C8 (f) C8 (f) (k) C8 (g) C8 (g) (l) C8 (h) C8 (h) (m) C8 (i) C8 (i) (n) C8 (j) C8 (k) Kowenanty finansowe są na dzień są spełnione. Na obecnym etapie wskaźniki kształtują się następująco: Zadłużenie odsetkowe netto/kapitał własny: 98% (wartość graniczna 250% dla wszystkich serii obligacji wartość ta nie jest przekroczona); Pełne zadłużenie finansowe netto minus Nadwyżka Inwestycji/Pełna EBITDA Gotówkowa (12 miesięcy): 324% (wartość graniczna wynosi 400% dla serii L1). Istotne Ryzyka dla obligatariuszy Ryzyko zmian prawnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych początkowo zakładał zniesienie ogólnego zwolnienia podmiotowego z podatku CIT dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Do Senatu został przekazany projekt ustawy według którego FIZy jednak korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z CIT, z wyłączeniem m.in. dochodów (przychodów) z udziału w spółkach, które nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów. 10

11 Transakcja połączenia BEST i Kredyt Inkaso nie doszła do skutku z powodu konfliktu między BEST i Zarządem Kredyt Inkaso. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że spółka będzie musiała dokonać dalszych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości akcji Kredyt Inkaso. Ponadto długotrwały konflikt między BEST i Kredyt Inkaso działa na szkodę obydwu spółek, szczególnie gdy spółki będą podejmować wobec siebie kolejne kroki prawne. Ograniczenie dostępności finansowania na skutek spadku zaufania inwestorów do obligacji lub samej grupy BEST może negatywnie wpłynąć na możliwości nabywania kolejnych portfeli i dalszy rozwój grupy, działającej na bardzo konkurencyjnym rynku. Wskaźniki finansowe GK BEST pozostają wprawdzie na bezpiecznym poziomie, ale istnieje ryzyko, że obligatariusze będą oczekiwać wyższych premii, jeśli dojdzie do kolejnych emisji długu. Ryzyko zwiększonej konkurencji na rynku wierzytelności, związane także z zainteresowaniem polskim rynkiem instytucji międzynarodowych, może prowadzić do oferowania przez Grupę BEST wyższych cen w przetargach. W naszej ocenie ryzyko wysokiego poziomu cen i trudności związanych z poczynieniem zakupów w większym stopniu zwiększają ryzyko dla akcjonariuszy (gorsze ROE), natomiast w mniejszym stopniu generują ryzyko dla obligatariuszy. Ponadto aktualnie spółka odnosi korzyści ze zwiększania skali działalności i osiąga wysoką marżę na podstawowej działalności. Marża EBIT w ciągu 9M 2016 wyniosła 69%, w porównaniu do 63% w 9M Załącznik nr 1 - Ceny obligacji, daty odsetkowe (dane na dzień ) Seria Cena czysta (%) Oprocentowanie Najbliższy dzień wypłaty odsetek K1 100,50 WIBOR 3M + 3,8% K2 100,50 6% K3 100,49 WIBOR 3M + 3,3% K4 99,00 WIBOR 3M + 3,5% C 99,90 WIBOR 6M + 4,3% L1 98,90 WIBOR 3M + 3,6% L2 99,94 WIBOR 3M + 3,8% L3 99,00 WIBOR 3M + 3,5% O 99,00 WIBOR 3M + 3,1% P 99,98 WIBOR 3M + 3,5% R1 100,00 WIBOR 3M + 3,3% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta i GPW Catalyst. 11

12 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał ( Raport ) wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy Analityka, według stanu wiedzy na dzień jego sporządzenia. Podstawą do opracowania Raportu były tylko i wyłącznie publicznie dostępne informacje na dzień sporządzenia Raportu. Przedstawione w Raporcie prognozy oraz elementy oceny oparte są wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Analityka opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Noble Securities S.A. ani żaden Analityk nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM RAPORTU ANALITYCZNEGO Analityk nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawartej ze Spółką i nie otrzymuje wynagrodzenia od Spółki. Wynagrodzenie przysługujące Analitykowi z tytułu sporządzenia Raportu należne od Noble Securities S.A. nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Spółki, dokonywanych przez Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane. Nie można wykluczyć, że wynagrodzenie, które może przysługiwać w przyszłości Analitykowi od Noble Securities S.A. z innego tytułu, może być w sposób pośredni uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Spółki, dokonywanych przez Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane. Wskazuje się, iż na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Noble Securities S.A. jest związana umową o świadczenie usług na rzecz Spółki. Ponadto Noble Securities S.A. informuje, że: Spółka nie jest akcjonariuszem Noble Securities S.A., Analityk nie posiada papierów wartościowych Spółki ani papierów wartościowych lub udziałów jej spółek zależnych, jak również jakichkolwiek instrumentów finansowych powiązanych bezpośrednio z papierami wartościowymi Spółki, jest możliwe, że Noble Securities S.A., jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami Noble Securities S.A., członkowie władz lub inne osoby zatrudnione przez Noble Securities S.A. posiadają, mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Spółki lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi Spółki albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Spółka, Noble Securities S.A. nie wykonuje czynności dotyczących instrumentów finansowych Spółki w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek w ramach i celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe, ani Analityk, ani osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 160 ust. 2 pkt 1 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) nie pełnią funkcji w organach podmiotu będącego Spółką, ani nie zajmują stanowiska kierowniczego w tym podmiocie, ani Analityk, ani Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane nie pozostają stroną umowy ze Spółką której zakres obejmuje lub dotyczy sporządzenia Raportu. Zgodnie z wiedzą Analityka, pomiędzy Spółką a Noble Securities S.A., osobami powiązanymi z Noble Securities S.A. oraz Analitykiem nie występują inne niż wskazane w treści Raportu lub w zastrzeżeniach zamieszczonych poniżej treści Raportu powiązania lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność Raportu. POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA Analityk zapewnia, iż Raport został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty oraz na podstawie informacji otrzymanych od Spółki uznanych przez Analityka za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak Noble Securities S.A. ani Analityk nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu Raportu okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Noble Securities S.A. ani Analityk nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie Raportu lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Raportu ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niego korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Raportu nie mogą rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności niż te wskazane w Raporcie. Raport ani żaden z jego zapisów nie stanowi: 12

13 rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715). oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 121), podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania którego stroną byłaby Noble Securities S.A., publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.), zaproszenia do negocjacji, zaproszenia czy zachęty do złożenia oferty nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych Spółki, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani usługi zarządzania aktywami w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego osoby lub podmiotu korzystającego z Raportu. Raport jest adresowany w szczególności do wybranych Klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), będzie udostępniany nieodpłatnie powyższym adresatom w drodze elektronicznej lub podczas indywidualnych spotkań, a ponadto Noble Securities S.A. nie wyklucza również przekazania Raportu: Klientom Noble Securities S.A., potencjalnym Klientom Noble Securities S.A., pracownikom Noble Securities S.A oraz innym użytkownikom strony internetowej Noble Securities S.A, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej w późniejszym terminie jest przeznaczony do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jest przeznaczony do rozpowszechniania lub przekazywania, bezpośrednio ani pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii, ani obszaru żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów danej jurysdykcji lub wymagało dokonania uprzedniej rejestracji lub zgłoszenia w tej jurysdykcji, nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Spółki, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Spółki, gdyż do Raportu zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Spółki, ma wyłącznie charakter informacyjny, w związku z czym nie jest możliwa kompleksowa ocena Spółki na podstawie Raportu. integralną częścią Raportów umieszczonych na stronie internetowej jest Słownik Terminologii Fachowej wykorzystywany w tego typu raportach, opracowaniach, rekomendacjach, który jest umieszony w osobnym pliku o nazwie STF.pdf na stronie internetowej Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykami. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyk jakie są związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, są zamieszczone na stronie internetowej Podkreśla się, iż wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe. UWAGI KOŃCOWE Dodatkowe informacje o Noble Securities S.A. i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem Noble Securities S.A. oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez Noble Securities S.A. konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej Rozpowszechnianie lub powielanie, przetwarzanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie lub modyfikowanie treści Raportu (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez uprzedniej pisemnej zgody Noble Securities S.A. jest zabronione. Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na jej zlecenie. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał nie był przedmiotem uzgodnień, weryfikacji ani nie został zatwierdzony lub zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. 13

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016 17 czerwca 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W pierwszej części przedstawiono krótki

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy IQ 2016

BEST S.A. Monitoring kredytowy IQ 2016 BEST S.A. Monitoring kredytowy IQ 2016 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2016 i 1Q 2017

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2016 i 1Q 2017 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2016 i 1Q 2017 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji.

Bardziej szczegółowo

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1H 2016

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1H 2016 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1H 2016 17 października 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W pierwszej części przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015

BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015 BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy za 2016 r. i II połowę 2016r.

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy za 2016 r. i II połowę 2016r. AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy za 2016 r. i II połowę 2016r. 26 kwietnia 2017 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej AOW Faktoring S.A. wraz ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy IH 2015

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy IH 2015 AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy IH 5 września 5 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy AOW Faktoring S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Warszawa, 19 czerwca 2017 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) D EVC0418 30,0 E EVC1118 20,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00% WIBOR

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy I H 2016

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy I H 2016 AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy I H 2016 22 września 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Spółki AOW Faktoring S.A. wraz ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Best II NS FIZ Monitoring kredytowy IIH 2015

Best II NS FIZ Monitoring kredytowy IIH 2015 Best II NS FIZ Monitoring kredytowy IIH 2015 18 maja 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. po III kwartałach 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Ghelamco Invest Sp. z o.o. Ghelamco Invest Sp. z o.o. Monitoring kredytowy 1H2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. (Spółka, Ghelamco Invest, Ghelamco) wraz ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015 19 listopada 2015 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie List Prezesa Zarządu Open Finance S.A. do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku

Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku OFE zmniejszyły zaangażowanie w nieskarbowe papiery dłużne W 2013 roku sektor Otwartych Funduszy Emerytalnych zmniejszył zaangażowanie w

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu IIIQ2017. Kraków, 14 listopada 2017 roku

Prezentacja raportu IIIQ2017. Kraków, 14 listopada 2017 roku Prezentacja raportu IIIQ2017 Kraków, 14 listopada 2017 roku Najważniejsze wydarzenia IIIQ2017 Podjęcie pierwszych działań w zakresie przeniesienia notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja inwestorska

Grupa BEST Prezentacja inwestorska Grupa BEST Prezentacja inwestorska 19 maja 2015 r. 1 I 33 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A.

Bardziej szczegółowo

GK Murapol SA: Monitoring kredytowy H1 2015

GK Murapol SA: Monitoring kredytowy H1 2015 GK Murapol SA: Monitoring kredytowy H1 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Grupy Kapitałowej Murapol S.A. ( Murapol, Spółka, Grupa, Emitent, Holding ) wraz ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

GK Polnord SA: Monitoring kredytowy H1 2015

GK Polnord SA: Monitoring kredytowy H1 2015 GK Polnord SA: Monitoring kredytowy H1 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Grupy Kapitałowej Polnord S.A. ( Polnord, Spółka, Grupa, Emitent ) wraz ze szczególnym umiejscowieniem

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Best II NS FIZ Monitoring kredytowy 1H 2016

Best II NS FIZ Monitoring kredytowy 1H 2016 Best II NS FIZ Monitoring kredytowy 1H 2016 30 listopada 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. Monitoring kredytowy 1H2015 D E B T R E S E A R C H. Wyemitowane obligacje. Sytuacja kredytowa w pigułce

Capital Park S.A. Monitoring kredytowy 1H2015 D E B T R E S E A R C H. Wyemitowane obligacje. Sytuacja kredytowa w pigułce Capital Park S.A. Monitoring kredytowy 1H2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Grupy Capital Park (Grupa, Grupa CP) oraz spółki Capital Park S.A. (Spółka, Capital Park, CP)

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Errata do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i raportu rocznego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i raportu rocznego za rok zakończony dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj inwestycji. Przyjęte zasady rachunkowości. Korekty w przepływach pieniężnych

Rodzaj inwestycji. Przyjęte zasady rachunkowości. Korekty w przepływach pieniężnych Jakich korekt - w zależności od przyjętych zasad rachunkowości w jednostce dominującej i grupie kapitałowej - należy dokonać w sprawozdaniu finansowym z przepływów pieniężnych? Przedstawione poniżej przepływy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo