REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH ZAKŁADU USŁUG śeglugowych SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. Niniejszy Regulamin stanowi rozwinięcie zasad sprzedaŝy z wolnej ręki holownika TRYTON i pontonu ZUś-1 (dalej zwanych: statkami morskimi ) Zakładu Usług śeglugowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część ogłoszeń zamieszczonych w dzienniku: Kurier Szczeciński oraz Rzeczpospolita z dnia 29 marca 2012 roku. Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym w Biurze Syndyka w Szczecinie przy ul. Ludowej 16. Ponadto, egzemplarz Regulaminu znajduje się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy ( Szczecin, ul. Narutowicza 19) za sygn. akt: XII GUp 37/ SprzedaŜ statków morskich następuje według prawa polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.: Dz. U. 2009, Nr 175, poz ze zm.), przy uwzględnieniu innych przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności: - ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. 2011, Nr 177, poz ze zm.), - ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010, Nr 101, poz. 649 ze zm.), - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), - ustawy z dnia 18 września 2001 roku Kodeks morski (Dz. U. 2009, Nr 217, poz ze zm.). 2. W przypadkach, gdy transakcja sprzedaŝy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług zostanie doliczony do uzyskanej ceny według obowiązującej stawki. 1

2 3. Terminy, o których mowa w ogłoszeniach prasowych oraz w Regulaminie, naleŝy liczyć według zasad określonych w przepisach art Kodeksu cywilnego. 2. Niniejszym Regulaminem SprzedaŜy objęte są: a) holownik TRYTON, rok budowy: 2002, nr IMO b) ponton ZUś-1, rok budowy 1944/ Wycena statków morskich została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego Karola Szymańskiego w formie wyceny jednostek pływających stanowiących własność upadłej z dnia 15 lutego 2012 roku. 2. Wycena wskazana w pkt. 1 jest do wglądu w Biurze Syndyka oraz w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy. 3. Wycena została dokonana według cen netto Cena minimalna holownika TRYTON została ustalona postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 15 marca 2012 roku na kwotę ,00 PLN netto (słownie: dwanaście milionów osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), przy czym zezwolono Syndykowi na sprzedaŝ statku z wolnej ręki. 2. Cena minimalna pontonu ZUś-1 została ustalona postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 15 marca 2012 roku na kwotę ,00 PLN netto (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych zero groszy), przy czym zezwolono Syndykowi na sprzedaŝ statku z wolnej ręki Wyłonienie nabywcy odbędzie się w drodze przetargu dwustopniowego. Etap pierwszy polega na złoŝeniu pisemnej oferty w terminie do dnia 12 kwietnia 2012 roku. Etap drugi polegać będzie na ustnej licytacji ostatecznej ceny kupna. Do udziału w ustnej licytacji uprawnione będą jedynie te podmioty, które spełniły wszystkie warunki formalne określone dla pierwszego etapu. Licytacja ustna odbędzie się w Biurze Syndyka w dniu 19 kwietnia 2012 roku o godz

3 2. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest: - złoŝenie pisemnej oferty nabycia konkretnego statku morskiego z proponowaną ceną kupna netto wyraŝoną w złotych polskich w wysokości nie niŝszej niŝ cena minimalna wskazana w 4 Regulaminu oraz wpłacenie na rachunek bankowy Zakładu Usług śeglugowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w ING Bank O/Szczecin Nr konta : wadium w wysokości 10% ceny minimalnej składnika majątkowego stanowiącego przedmiot oferty wskazanej w 4 Regulaminu; - oferta powinna ponadto zawierać: imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedzibę, status prawny oferenta, osoby upowaŝnione do jego reprezentacji, telefon kontaktowy, a w przypadku osób zagranicznych równieŝ adres do doręczeń na terenie Polski; termin związania ofertą (minimum 4 miesiące); oświadczenie, Ŝe oferentowi znany jest stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaŝy i Ŝe z tego tytułu zrzeka się wobec sprzedającego jakichkolwiek roszczeń, takŝe takich, które mogą się ujawnić w przyszłości; oświadczenie, Ŝe oferent wyraŝa zgodę na wyłączenie przy zawieraniu umowy sprzedaŝy rękojmi i gwarancji; oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem, jak teŝ z wycenami poszczególnych składników majątkowych oraz ze związaną z nimi dokumentacją, jak równieŝ aprobuje treści z nich wynikające; oświadczenie, Ŝe oferent w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedaŝą, w szczególności opłaty notarialne oraz publicznoprawne; oświadczenie, Ŝe oferent zobowiązuje się w terminie 30 dni od wyłonienia nabywcy stanąć do zawarcia umowy w przepisanej formie, a w przypadku podmiotów zagranicznych o ile jest to wymagane przepisami prawa przedłoŝyć promesę lub zezwolenie ministra właściwego ds. administracji publicznej na zakup przedsiębiorstwa. W razie niedochowania któregokolwiek z wyŝej wymienionych warunków, Syndyk ma prawo odstąpić od sprzedaŝy temu nabywcy; - do oferty naleŝy dołączyć: w przypadku przedsiębiorcy oferent winien dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru datowany nie wcześniej aniŝeli na trzy miesiące przed pierwszym dniem terminu do składania ofert; 3

4 w przypadku spółek prawa handlowego dodatkowo uchwałę organów spółki, o ile taka jest wymagana, zezwalającą na nabycie przedmiotu sprzedaŝy zgodnie z odpowiednimi przepisami; dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej składnika majątkowego stanowiącego przedmiot oferty wskazanej w 4 Regulaminu; - w przypadku oferentów, którzy są w trakcie rejestrowania danych ich dotyczących we właściwym rejestrze, przesłanką wystarczającą dla spełnienia wymogów co do oznaczenia oferenta i osób upowaŝnionych do jego reprezentacji jest załączenie do oferty: ostatniego aktualnego odpisu z rejestru o ile oferent był uprzednio wpisany do rejestru, odpisów wniosków rejestrowych, z dowodem ich nadania lub złoŝenia do właściwego organu rejestrowego niezaleŝnie od tego czy oferent był uprzednio wpisany do rejestru; - kaŝdy z oferentów zobowiązany jest podać w ofercie numery telefonu i telefaksu, pod którymi moŝna kontaktować się z osobą upowaŝnioną do reprezentowania oferenta, pod rygorem przyjęcia negatywnych skutków zaniechania. W przypadku zmiany adresu siedziby (zamieszkania) oferent zobowiązany jest do podania Syndykowi nowego adresu w terminie 3 dni od daty zmiany. W przeciwnym przypadku oświadczenia Syndyka, wysyłane pod nieaktualny adres, uwaŝane będą za prawnie skuteczne; - za skutecznie złoŝone uwaŝa się te oferty, które wpłyną zarówno do Biura Syndyka, jak i na ręce Sędziego Komisarza, w terminie wskazanym w 5 ust. 1 zdanie pierwsze niniejszego Regulaminu, z zachowaniem warunków wskazanych w Regulaminie. O dotrzymaniu terminu decyduje data złoŝenia oferty lub jej nadania listem poleconym w placówce urzędu pocztowego; - wszelkie oświadczenia oferentów związane z niniejszą sprzedaŝą winny mieć postać pisemną, pod rygorem niewaŝności; - oferta winna zostać podpisana zaś odpisy dokumentów składane przez oferentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do złoŝenia oferty; - oferta oraz odpisy dokumentów w języku obcym winny być złoŝone wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 3. Oferta nabycia musi być opakowana w nieprzezroczystą i mocną kopertę, przy czym 4

5 na kopercie muszą być umieszczone: nazwa i adres adresata, nazwa i adres oferenta, oznaczenie przetargowe: PRZETARG Zakład Usług śeglugowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie (sygn. akt: XII GUp 37/11). 4. Osobą uprawnioną do przyjęcia oferty w imieniu Syndyka jest jedynie Syndyk Maria Januszewicz Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum, Wydział XII Gospodarczy nie wcześniej jednak niŝ po upływie 7 dni od dnia upływu terminu do ich składania. 2. Z czynności opisanych w ustępie 1 sporządzony zostanie protokół, w którym wymienione zostaną podmioty składające oferty oraz wskazane zostanie czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne umoŝliwiające uczestnictwo oferenta w licytacji ustnej. Czynności opisanych w ustępie 1 dokonuje Syndyk pod ścisłym nadzorem Sędziego Komisarza. 3. Oferenci, którzy będą uprawnieni do wzięcia udziału w licytacji ustnej zostaną o tym powiadomieni w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu opisanego w ustępie Drugi etap sprzedaŝy licytacja ustna odbędzie się w Biurze Syndyka w dniu 19 kwietnia 2012 roku o godzinie Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej określa się na PLN (dziesięć tysięcy złotych). 6. Z przebiegu licytacji ustnej sporządza się protokół, który podpisuje Syndyk, protokolant oraz osoby reprezentujące oferentów uczestniczących w licytacji ustnej. 7. W przypadku gdy, zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym Regulaminie, zostanie złoŝona tylko 1 oferta pisemna, licytacji ustnej nie przeprowadza się. Oferent zostanie zawiadomiony w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu opisanego w ustępie 2, o wybraniu jego oferty jako najkorzystniejszej. 8. Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ostatecznie wybrany jako nabywca statku morskiego, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaŝy. Wadium pozostałych oferentów, którzy brali udział w przetargu, zostanie im zwrócone najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy sprzedaŝy z wybranym nabywcą, nie później jednak niŝ po upływie 14 dni od upływu terminu związania ofertą. Za datę zwrotu wadium uwaŝa się datę zlecenia przelewu bankowego przez Syndyka. 9. Zwrot wadium następuje zawsze w kwocie nominalnej w polskich złotych. W sytuacji 5

6 gdy oferent nie posiada rachunku bankowego dla waluty polskiej, ponosi on ryzyko róŝnic kursowych powstałych przy przewalutowaniu zwracanego wadium Umowa sprzedaŝy zawarta zostanie w formie przewidzianej przepisami prawa przed notariuszem wskazanym przez Syndyka. 2. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaŝy, jak równieŝ koszty wykreślenia hipotek morskich ponosi nabywca. 3. W przypadku sprzedaŝy statku morskiego zapłata zaoferowanej ceny nabycia musi nastąpić nie później jak po podpisaniu przez Syndyka i nabywcę dokumentu Memorandum of Agreement w terminie wskazanym w tym dokumencie lecz przed przekazaniem przez Syndyka nabywcy umowy sprzedaŝy tego statku morskiego Bill of Sale, na co nabywca zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. 4. Syndyk moŝe wstrzymać się z przekazaniem Bill of Sale do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. 5. Po zawarciu umowy sprzedaŝy strony sporządzą i podpiszą protokół przekazania przedmiotu sprzedaŝy. W przypadku statków morskich zostaną przekazane nabywcy dokumenty statku, certyfikat okrętowy oraz zostanie sporządzony przez strony protokół przeniesienia prawa własności. 6. JeŜeli, pomimo wyboru nabywcy, odmówi on lub zaniecha wpłacenia ceny na rachunek bankowy Masy Upadłości przed zawarciem umowy sprzedaŝy lub odmówi on podpisania umowy sprzedaŝy we wskazanym przez Syndyka terminie, albo nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaŝy, traci on prawo do nabycia przedmiotu sprzedaŝy, wpłacone przezeń wadium przepada na rzecz Masy Upadłości, Syndyk zaś jest uprawniony do wyznaczenia kolejnego terminu licytacji ustnej, w której uczestniczyć będą pozostali oferenci biorący udział w pierwszej licytacji, o ile będzie miało to miejsce w terminie związania oferentów złoŝonymi ofertami. 7. Statki morskie wydane zostaną w porcie Szczecin przy nabrzeŝu upadłego przedsiębiorstwa przy ulicy Ludowej 16. Odbiór statków morskich i ich transport w miejsce wybrane przez nabywcę odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy Niniejszy Regulamin wiąŝe Syndyka od dnia ukazania się ogłoszenia prasowego. 6

7 Oferenci związani są postanowieniami Regulaminu od daty złoŝenia ofert Syndykowi. 2. Syndyk ma prawo odstąpienia od prowadzenia niniejszego postępowania i od sprzedaŝy statku morskiego na kaŝdym etapie bez podania przyczyny i prawa do odszkodowania. 3. SprzedaŜ dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaŝy egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, takŝe powstałe po ogłoszeniu upadłości. SprzedaŜ statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do rejestru lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5 Prawa upadłościowego i naprawczego. W miejsce prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaŝy obciąŝonego statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaŝy. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaŝy, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaŝy obciąŝonego statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego. Podstawą wykreślenia hipoteki morskiej jest umowa sprzedaŝy statku morskiego wpisanego do rejestru. UŜytkowanie pozostaje w mocy, jeŝeli przysługuje mu pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami morskimi lub jeŝeli statek morski nie jest hipotekami morskimi obciąŝony albo jeŝeli wartość uŝytkowania znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. JednakŜe w tym ostatnim wypadku wartość tego prawa będzie zaliczona na cenę nabycia. 4. Na Ŝyczenie nabywcy wniosek o wykreślenie hipoteki morskiej oraz o wykreślenie statku morskiego z rejestru okrętowego złoŝy Syndyk. Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów i poniesienie kosztów tych czynności jest nabywca W umowie sprzedaŝy strony wprowadzą postanowienie, Ŝe Regulamin wraz z ogłoszeniami prasowymi i wycenami stanowią załączniki i integralną część umowy. 2. W razie rozbieŝności treści Regulaminu w róŝnych wersjach językowych, obowiązujące jest brzmienie Regulaminu w języku polskim Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu i ogłoszeń 7

8 prasowych rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie według polskiego prawa procesowego. 2. Sprawy sporne związane ze sprzedaŝą statków morskich rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby upadłego przedsiębiorstwa według polskiego prawa procesowego. Syndyk Masy Upadłości Maria Januszewicz 8

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo