OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Obowiązujące od dnia 01 lipca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Obowiązujące od dnia 01 lipca 2014 r."

Transkrypt

1 1. Przedmiot Ogólnych Warunków Sprzedaży. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS ) określają zasady sprzedaży produktów leczniczych oferowanych przez Biovena Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości PLN dalej zwaną Biovena Pharma", podmiotom, które zgodnie z przepisami prawa prowadzą działalność gospodarczą w zakresie hurtowego obrotu produktami leczniczymi i posiadają aktualne zezwolenie odpowiednich władz Rzeczypospolitej Polskiej na wykonywanie takiej działalności, dalej zwanych Kupującymi". 2. Definicje. O ile ich nie zdefiniowano w treści OWS inaczej, użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia oznaczają: Cena ustalona przez Biovena Pharma, aktualna na dzień złożenia Zamówienia cena netto Produktu, wyrażona w złotych polskich. Cennik - ustalony przez Biovena Pharma, aktualny na dzień złożenia Zamówienia wykaz Produktów wraz z odpowiadającymi im Cenami. Informacje Poufne - wszelkie informacje, dane, materiały, dokumenty, pomysły, wynalazki, tajemnice handlowe, projekty, biznes plany, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z dnia 26 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz z późn. zm.) lub inne, uzyskane, w dowolnej formie (m.in. ustnej, pisemnej lub elektronicznej) w związku z lub przy okazji realizacji Umowy a dotyczące zwłaszcza Strony, jej wspólników, kontrahentów, współpracowników, klientów, systemu organizacji przedsiębiorstw, organizacji pracy, organizacji produkcji, dystrybucji, reklamy, technologii, zamierzeń i osiągnięć technicznych, polityki cenowej lub przedmiotu niniejszej Umowy, za wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które zgodnie z prawem Kupujący posiadał w chwili ujawnienia i nie były one bezpośrednio lub pośrednio nabyte od Biovena Pharma. Prawo Farmaceutyczne - wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa mające zastosowanie do produktów leczniczych, w tym w szczegó lności usta wa z d nia 6 września 2001 ro ku Prawo far maceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz z późn. zm.), wszelkie akty prawne niższego rzędu, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunkó w prowadzenia apteki, oraz ustawy wprowadzające. Produkt - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z d nia 6 września 2001 ro ku Prawo far maceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz z późn. zm.), wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), kosmetyk w rozumieniu ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42 poz. 473 z późn. zm.) znajdujący się w aktualnej ofercie handlowej Biovena Pharma. Siła Wyższa - każda okoliczność, której skutki są niezależne od woli Stron i uniemożliwiają wykonanie zobowiązań umownych, których skutków nie można uniknąć lub której działanie spowodowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, które nie mogą być przewidziane, a jeśli mogą być przewidziane są nieuniknione, w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy o charakterze żywiołowym, wojny lub działania wojenne, stany klęski, stany klęski żywiołowej. Strony łącznie zwani Biovena Pharma i Kupujący. Umowa umowa sprzedaży Produktów zawarta zgodnie z 4 OWS pomiędzy Biovena Pharma a Kupującym, której integralną część stanowią w szczególności OWS i Cennik. Zaległości w szczególności niezapłacone w terminie należności główne i uboczne, w tym niezaspokojone faktury oraz noty odsetkowe przysługujące Biovena Pharma względem Kupującego. Strona 1 z 7

2 Zdarzenia Niepożądane niepożądane zdarzenia medyczne występujące u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego podawanego produktu leczniczego, które nie muszą pozostawać w związku przyczynowym z tym leczeniem. Zdarzenie Niepożądane może stanowić niekorzystny i niezamierzony objaw (np. nieprawidłowość stwierdzona w badaniach laboratoryjnych), objaw lub chorobę czasowo związaną ze stosowaniem produktu leczniczego lub też niezwiązaną z produktem leczniczym. Inne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa informacje dotyczące: (i) narażenia na działanie leku w okresie ciąży i wyniki ciąży (normalne lub niekorzystne wyniki), (ii) Zdarzeń Niepożądanych podczas karmienia piersią, (iii) stosowania u dzieci (nie musi to być Zdarzenie Niepożądane związane ze stosowaniem), (iv) przedawkowania (nie musi to być Zdarzenie Niepożądane związane z przedawkowaniem), (v) uzależnieniem od leku, (vi) nadużywaniem leku (nie musi to być Zdarzenie Niepożądane związane ze nadużywaniem), (vii) błędów medycznych (w tym przypadkowego narażenia), (viii) podejrzenia przeniesienia czynników zakaźnych, (ix) niezamierzonych skutków korzystnych. 3. Zapewnienia Stron. 1. Biovena Pharma zapewnia, iż Produkty będące przedmiotem sprzedaży odpowiadają warunkom jakościowym określonym w pozwoleniu na dopuszczenie ich do obrotu i odpowiednich przepisach Prawa Farmaceutycznego. 2. Kupujący zapewnia, że posiada wymagane przez przepisy Prawa Farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia obrotu Produktami oraz, że posiada personel, obiekty i doświadczenie konieczne do nabycia Produktów i ich dalszej sprzedaży. 3. Kupujący zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Prawa Farmaceutycznego, w szczególności mających zastosowanie do przechowywania i sprzedaży Produktów. 4. Kupujący obowiązany jest m.in. do terminowego regulowania wszelkich należności związanych z realizowaniem Zamówienia oraz do niezwłocznego informowania Biovena Pharma o wszczęciu wobec Kupującego postępowania likwidacyjnego lub układowego jak też o wszelkich przekształceniach podmiotowych. 4. Zawarcie Umowy. 1. Przez zawarcie Umowy Biovena Pharma zobowiązuje się do sprzedaży i wydania Kupującemu Produktó w w Cenie ujętej w Cenniku, celem ich dalszej sprzedaży, a Kupujący zobowiązuje się do odbioru zakupionych Produktów i zapłaty na rzecz Biovena Pharma Ceny za nabywane Produkty. 2. Umowę zawiera się poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres owy: ( Zamówienie ). 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji wyłącznie, jeżeli zostało wprowadzone do środków komunikacji na odległość w taki sposób, że Biovena Pharma mogła zapoznać się z jego treścią. W razie wątpliwości, za skutecznie złożone Zamówienie uważa się te, które Biovena Pharma potwierdziła. Przez złożenie Zamó wienia Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią OWS i w pełni akceptuje postanowienia OWS. 4. Zamówienie zawierać powinno w szczególności: dokładne określenie Produktu, w tym m.in. nazwę, postać, dawkę i ilość Produktu, dokładne oznaczenie Kupującego, w tym m.in. jego pełną nazwę, siedzibę, numer KRS, adres. 5. Kupujący zobowiązany jest informować Biovena Pharma o każdej zmianie danych wskazanych w Zamówieniu. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialności z tytułu niepowiadomienia Biovena Pharma zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, jak również za wadliwość, niekompletność lub nieaktualność tych danych. 6. Biovena Pharma zastrzega możliwość wezwania Kupującego do uzupełnienia Zamówienia zawierającego braki lub dodatkowego potwierdzenia poprawności złożonego Zamówienia, jak też prawo do odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli pomimo upływu terminu zakreślonego w wezwaniu skierowanym do Kupującego w celu uzupełnienia braków lub potwierdzenia Zamówienia Kupujący braków tych nie uzupełnił lub nie potwierdził Zamówienia. 7. Kupujący zobowiązany jest do przekazania Biovena Pharma aktualnych informacji i danych niezbędnych do Strona 2 z 7

3 prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, na które składają się w szczególności; pełna nazwa Kupującego, jego siedziba, adres, KRS, NIP, REGON i wysokość kapitału zakładowego. 8. Kupujący zobowiązany jest informo wać Biovena Pharma o każdej zmianie danych lub informacji, o których mowa w 4 ust. 7 OWS. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu niepowiadomienia Biovena Pharma zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, jak również za wadliwość, niekompletność lub nieaktualność danych lub informacji. 9. Kupujący zobowiązany jest do przedkładania Biovena Pharma rocznych sprawozdań finansowych za uprzedni rok kalendarzowy w terminie czternastu dni od daty, w której zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Kupujący zobowiązany był do ich złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym lub Sądzie. 10. Biovena Pharma zastrzega, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż ilość Produktu jaką dysponuje Biovena Pharma jest ograniczona, w związku z czym możliwa jest czasowa niedostępność danego Produktu. Biovena Pharma zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Produktu. Biovena Pharma może poinformować Kupującego o przybliżonym terminie dostępności Produktu. 5. Wydawanie Produktów. 1. Wydanie Produktów Biovena Pharma odbieranych przez Kupującego następuje wyłącznie na podstawie prawidłowo złożonego Zamówienia, zgodnie ze specyfikacją w nim zawartą, Kupującemu lub osobie działającej w imieniu Kupującego, stosownie do treści postanowienia 5 ust. 10 OWS i z zachowaniem przepisów Prawa Farmaceutycznego 2. Kupujący zobowiązany jest odebrać Produkty w terminie każdorazowo wskazanym przez Biovena Pharma 3. Wydanie Produktów odbywa się pod adresem: Platforma FM Błonie, ul. Stefana Batorego 1, Błonie w aktualnych godzinach otwarcia. 4. Biovena Pharma nie odpowiada za transport Produktów, ani nie ponosi z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Transport zakupionych Produktów nie jest i nie może być przedmiotem niniejszej Umowy. Odbiór Produktów odbywa się transportem Kupującego i na koszt i ryzyko Kupującego. 5. Kupujący zobowiązany jest zbadać ilość i stan Produktu w chwili jego odbioru. 6. Z czynności odbioru Produktów sporządza się protokół Wydania z magazynu, który określa w szczególności nazwę, rodzaj, oznaczenie i ilość pobranego przez Kupującego Produktu oraz datę złożenia Zamówienia i datę dzienną wydania Produktu Kupującemu ( Protokół ). 7. Protokół podpisywany jest przez upoważnionych pracowników Kupującego i upoważnione osoby z Biovena Pharma. 8. Protokół stanowi dowód wydania kompletnego, nieuszkodzonego i zdatnego do użytku Produktu, zgodnie z Zamówieniem. 9. Z chwilą wydania Produktu Kupujący staje się jego właścicielem, przechodzą na niego wszystkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. 10. Kupujący gwarantuje, iż osoba odbierająca zakupione przez niego Produkty, upoważniona jest do dokonania w jego imieniu i na jego rzecz wszelkich czynności, zarówno faktycznych jak i prawnych, związanych z odbiorem Produktów, w tym w szczególności do podpisania Protokołu i faktury VAT oraz zbadania ilości i stanu Produktu. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dokonanie tychże czynności przez osobę, o której mowa w niniejszym ustępie, jest równoznaczne z ich potwierdzeniem przez Kupującego i wywołuje skutki prawne bezpośrednio w sferze praw i obowiązków Kupującego. 11. Wydanie Produktów Kupującemu następuje po otrzymaniu zapłaty Ceny, z zastrzeżeniem 5 ust. 12 OWS. 12. Kupujący może wystąpić do Biovena Pharma z pisemnym pod rygorem nieważności wnioskiem o przyznanie limitu kredytowego ( Wniosek ). Wniosek w szczególności powinien zawierać: (a) kwotę wnioskowanego przez Kupującego limitu kredytowego, (b) oświadczenie Kupującego że nie toczy się względem niego jakiekolwiek postępowanie upadłościowe (likwidacyjne czy układowe) lub naprawcze ani wedle najlepszej wiedzy Kupującego brak podstaw do jego wszczęcia. Biovena Strona 3 z 7

4 Pharma rozpatrzy Wniosek nie później niż w terminie 14 od daty jego doręczenia. Nieprzyznanie limitu kredytowego w w/w terminie równoznaczne jest z odmową jego przyznania. Biovena Pharma może przyznać limit kredytowy Kupującemu, jeżeli Kupujący łącznie spełnia następujące przesłanki: (a) Kupujący w sposób prawidłowy doręczył Biovena Pharma kompletny Wniosek, (b) łączny obrót Kupującego realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Biovena Pharma, Arrow Poland S.A. lub innymi spółkami z grupy kapitałowej, do której należy Biovena Pharma (Grupa Actavis), w kwartale poprzedzającym złożenie Wniosku, wyniósł nie mniej aniżeli (dwadzieścia tysięcy) PLN netto. Przyznanie limitu kredytowego uprawnia Kupującego do terminu płatności wynoszącego 60 (sześćdziesiąt) dni. Biovena Pharma może cofnąć przyznany limit kredytowy, w każdej chwili jeżeli zaistnieje chociażby jedna z poniższych przesłanek: (a) Kupujący ma względem Biovena Pharma Zaległości, (b) średni obrót kwartalny realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Biovena Pharma, Arrow Poland S.A. lub innymi spółkami z Grupy Actavis, nie przekroczy wartości (dwudziestu tysięcy) PLN netto, (c) Umowa wygasła, (d) względem Kupującego toczy się lub może być wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze. Po wyczerpaniu limitu kredytowego lub w przypadku powstania Zaległości, bądź powzięcia informacji, że względem Kupującego toczy się lub może być wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze, Biovena Pharma może odmówić realizacji Zamówienia bez żadnych negatywnych konsekwencji. Biovena Pharma zastrzega w każdym czasie możliwość zmiany lub cofnięcia limitu kredytowego, a także zmiany kryterium jego przyznawania, bez konieczności uzyskania zgody Kupującego. 13. Postanowienie 5 ust. 12 jest bez uszczerbku dla podmiotów, które uzyskały limit kredytowy przed dniem wejścia w życie niniejszych OWS. 14. Produkty wydawane są w zbiorczych opakowaniach producenta lub, w przypadku pojedynczych Produktów, w innych specjalnie do tego celu przeznaczonych opakowaniach. 15. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków transportu i przechowywania Produktów zgodnie z przepisami Prawa Farmaceutycznego, zaleceniami wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego. W przypadku nieprzestrzegania powyższych warunków Biovena Pharma ma prawo odmówić wydania Produktów Kupującemu. 16. Biovena Pharma nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Zamówień z przyczyn od niej niezależnych. 17. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biovena Pharma ogranicza się wyłącznie do wartości złożonego Zamówienia. Biovena Pharma nie ponosi odpowiedzialności za korzyści jakie Kupujący utracił w przypadku wystąpienia u niego szkody (lucrum cessans), chyba że szkoda została wywołana wyłącznie w skutek umyślnego działania Biovena Pharma, stanowiącego rażące naruszenie niniejszej Umowy lub przepisów prawa. 18. Kupujący niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin poinformuje o każdym Zdarzeniu Niepożądanym i przekaże wszelkie Inne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, niezależnie od tego w jaki sposób informacje te pozyskał mailowo na adres lub faksem pod numer: Reklamacje. 1. Wszelkie wady ilościowe lub jakościowe Produktów, jak również inne wady polegające m.in. niezgodności ilości opakowań jednostkowych w opakowaniach zbiorczych oraz niezgodnym z prawem albo nieprawidłowym oznakowaniu opakowań jednostkowych muszą być pod rygorem utraty wszelkich roszczeń natychmiast, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania Produktu, zgłoszone w drodze mailowej na adres: ( Reklamacja ). 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: a) dokładne oznaczenie Produktu, w tym m.in. jego nazwę, numery serii, termin ważności, b) czytelną kserokopię lub numer protokołu, c) szczegółowe uzasadnienie wskazujące na przyczyny zgłoszenia Reklamacji oraz miejsce i okoliczności stwierdzenia wad, d) opis wad, ich zakres, charakter oraz prawdopodobną przyczynę powstania, e) Strona 4 z 7

5 datę wydania Produktu, f) numer faktury, g) czytelny podpis reklamującego. Wzór Reklamacji stanowi Załącznik Nr 1 OWS. 3. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia Biovena Pharma prawidłowo sporządzonej Reklamacji. 4. Kupujący zobowiązany jest zachować przez okres 2 (dwóch) miesięcy od daty doręczenia Biovena Pharma Reklamacji egzemplarz wadliwego Produktu i na żądanie Biovena Pharma niezwłocznie doręczyć taki egzemplarz na adres wskazany w wezwaniu. 5. W przypadku uznania Reklamacji, w zależności od konkretnego przypadku, Biovena Pharma zobowiązana jest: bądź do uzupełnienia stwierdzonych braków Produktu, bądź do wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad. 6. W przypadku niemożności uzupełnienia brakującej ilości Produktu lub wymiany Produktu na Produkt wolny od wad, Biovena Pharma zobowiązana jest do stosownego zredukowania należności finansowych Kupującego o wartość brakującego lub wadliwego Produktu. 7. Kupujący zapewnia, że Reklamacja i zwrot Produktu będzie odbywał się zgodnie z procedurami wymaganymi przez Prawo Farmaceutyczne. 8. W przypadku naruszenia terminów lub zasad składania Reklamacji przez Kupującego, Biovena Pharma nie jest zobowiązana do zwrotu Ceny reklamowanych Produktów oraz nie odpowiada za szkodę pozostającą w związku z reklamowanymi Produktami, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Biovena Pharma. 9. W przypadku, gdy w chwili wydania Produktu data ważności Produktu jest krótsza niż 1 (jeden) rok kalendarzowy, Kupujący uprawniony jest po uprzednim poinformowaniu Biovena Pharma do zwrotu Produktu i uzyskania faktycznie wpłaconej Ceny Produktu. w przypadku przyznania limitu kredytowego (dalej jako faktura ). 3. Wskazana na fakturze Cena Towaru jest ceną netto wyrażoną w złotych polskich. 4. Płatność dokonywana jest przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Biovena Pharma, każdorazowo wskazany w fakturze. 5. Za dzień zapłaty Ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Biovena Pharma. 6. Kupujący jest zobowiązany do umieszczania na poleceniach przelewu numeru faktury, której płatność dotyczy. 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Ceny Kupujący zapłaci Biovena Pharma odsetki w wysokości ustawowej. 8. Niezwłocznie po złożeniu polecenia przelewu obejmującego zapłatę Ceny za zamówione Produkty, Kupujący przesyła Biovena Pharma za pomocą środków komunikowania się na odległość na adres właściwy do składania Zamówień, potwierdzoną przez bank dyspozycję przelewu środków pieniężnych na rzecz Biovena Pharma, bez prawa jej odwołania. Potwierdzona przez bank nieodwołalna dyspozycja przelewu środków pieniężnych na rzecz Biovena Pharma, może stanowić podstawę wystawienia przez Biovena Pharma faktury. 9. Biovena Pharma zastrzega możliwość ustanowienia szczególnych warunków promocyjnych w odniesieniu wyłącznie do Produktów niepodlegających refundacji na mocy przepisów Prawa Farmaceutycznego. Udzielone rabaty dla Kupującego będą rozliczane w odniesieniu do poszczególnych dostaw towarów dokonanych dla danego nabywcy kolejno, począwszy od stycznia danego roku kalendarzowego. 10. Kupujący ponosi wszystkie opłaty, płatności i pokrywa inne koszty ponoszone w związku z zakupem Produktów. 7. Cena i płatność. 1. Cena zakupu Produktów jest ustalana przez Biovena Pharma na podstawie Cennika, obowiązującego w dacie złożenia Zamówienia i jest powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 2. Zapłata Ceny przez Kupującego następuje na podstawie faktury pro-forma lub faktury 8. Zachowanie poufności. 1. Kupujący zobowiązuje się do: a) wykorzystywania Informacji Poufnych jedynie dla umówionych celów wynikających ze współpracy podjętej na podstawie Umowy oraz konkretnej sprzedaży, a w szczególności udostępniania Informacji Poufnych Strona 5 tylko z 7 i

6 wyłącznie osobom upoważnionym, w związku i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy; b) zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy, nie ujawniania i nie przekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania takich informacji niezgodnie z celem niniejszej Umowy; c) podjęcia wszelkich niezbędnych środków dla zapewnienia ochrony Informacjom Poufnym; d) poinformowania każdej osoby, której ujawniane są Informacje Poufne, przed takim ujawnieniem, o ich poufnym charakterze i o warunkach niniejszego oświadczenia. 2. Naruszenie obowiązków określonych w niniejszym paragrafie dotyczących Informacji Poufnych nie stanowi ich ujawnienie lub wykorzystanie wyłącznie wówczas, gdy na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa na Stronie ciąży prawny obowiązek ich ujawnienia. Jeżeli Kupujący zostanie, zgodnie z prawem zobowiązany do ich ujawnienia lub jeśli osoba trzecia zwróci się do niego o ujawnienie Informacji Poufnych, niezwłocznie poinformuje on o tym Biovena Pharma. 3. Obowiązki wskazane w niniejszym paragrafie dotyczące Informacji Poufnych wiążą Kupującego również po ustaniu Umowy do czasu utraty przez Informacje Poufne poufnego charakteru. 4. Informacje Poufne stanowią wyłączną własność Bioven Pharma. 5. Informacje Poufne udostępnione na podstawie niniejszej Umowy, w tym kopie stosownych dokumentów, zostaną przez Kupującego zwrócone lub zniszczone z chwilą zakończenia wykonywania Umowy lub wystąpienia ze stosownym żądaniem przez Biovena Pharma, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 6. Strony zobowiązują się do dochowania w tajemnicy treści Umowy, w tym także postanowień i uzgodnień zawartych przez Strony w ramach jej realizacji, które bez wcześniejszej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Biovena Pharma, nie mogą być, ani w trakcie obowiązywania Umowy, ani w przyszłości, bez ograniczeń czasowych, ujawniane osobom trzecim. 7. Każda ze Stron odpowiada również za zachowanie w tajemnicy Poufnych Informacji przez osoby, którym wykonanie swoich obowiązków powierzyła. 9. Siła Wyższa 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek okoliczności Siły Wyższej. 2. Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty wystąpienia Siły Wyższej pisemnego zawiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 3. Niedotrzymanie terminów wskazanych powyżej pozbawia Stronę prawa skutecznego powoływania się na okoliczność wystąpienia Siły Wyższej. 4. W przypadku, gdy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy będzie opóźniało się z powodu działania Siły Wyższej o okres dłuższy niż dwa miesiące licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o jej zaistnieniu, drugiej Stronie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez obowiązku wypłaty jakichkolwiek odszkodowań lub kar umownych wynikających z tego tytułu. 10. Prawo własności intelektualnej. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej, w tym prawa do znaków towarowych, handlowych oraz nazw handlowych, pod którymi działa Biovena Pharma lub pod którymi są wprowadzane na rynek lub pro mowane Produkty, jak też prawa do utworów wykorzystywanych w działalności Biovena Pharma, wraz z dokumentacją potwierdzającą lub przyznającą te prawa, są wyłączną własnością Biovena Pharma lub Podmiotów Grupy Actavis. OWS ani Umowa nie przyznają Kupującemu żadnych praw do takich znaków lub nazw. 11. Postanowienia końcowe. 1. Biovena Pharma zastrzega w uzasadnionych przypadkach prawo odmowy realizacji Zamówienia do momentu wydania Produktu przez Biovena Pharma Kupującemu. 2. Umowa wygasa na skutek: (a) utraty przez Stronę uprawnień do prowadzenia działalności, w szczególności w wyniku utraty niezbędnych zezwoleń itp., (b) utraty bytu prawnego przez Stronę. 3. Biovena Pharma zastrzega możliwość zmiany Cennika. Strona Zmiana 6 z 7

7 Cennika jest skuteczna wobec Kupującego i osób trzecich z chwilą zamieszczenia na stronie Kupujący składa Zamówienie każdorazowo po Cenach zgodnych z cennikiem obowiązującym w chwili składania Zamówienia. 4. Biovena Pharma zastrzega możliwość zmiany OWS. Zmiana OWS jest skuteczna z chwilą zamieszczenia na stronie lub przekazania w inny przyjęty sposób. Kupujący składa Zamówienie każdorazowo na zasadach zgodnych z aktualnymi OWS obowiązującymi w chwili składania Zamówienia. 5. Cennik udostępniony jest w siedzibie Biovena Pharma oraz na stronie 6. OWS udostępnione są w siedzibie Biovena Pharma oraz na stronie 7. Prawem właściwym dla Umowy jest wyłącznie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 8. W zakresie nieuregulowanym Umową i OWS zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Biovena Pharma. 10. Dla celów związanych z realizacją Umowy i postanowień wynikających z OWS Biovena Pharma wskazuje na następujące dane adresowe Platforma FM Błonie, ul. Stefana Batorego 1, Błonie. 11. Kupujący obowiązany jest wskazać w Zamówieniu swoje dane teleadresowe i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zawiadomienie, informować Biovena Pharma o każdej ich zmianie. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wadliwość, niekompletność lub nieaktualność danych teleadresowych. Do czasu doręczenia informacji o zmianie danych, doręczenie uważane jest za skuteczne na adres dotychczasowy. 12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, z wyłączeniem OWS, dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Żadna ze Stron nie może przenieść praw lub zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez wyraźnej, jednoznacznej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony. 14. Biovena Pharma i Kupujący są niezależnymi kontrahentami pod każdym względem i tak będą występowali w stosunku do osób trzecich. Żadna ze Stron nie może zobowiązać drugiej Strony w jakikolwiek sposób, w stosunkach z osobami trzecimi. 15. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie OWS zostało uznane przez Sąd lub inny kompetentny organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia OWS, jak i pozostała część postanowienia, które utraciło częściowo ważność, zachowują swoją ważność. 16. Wszelkie załączniki do Umowy a także Cennik i OWS stanowią jej integralną część. 17. Koszty zawarcia Umowy ponosi każda ze Stron we własnym zakresie. Strona 7 z 7

8 Załącznik nr 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH KARTA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI NUMER REKLAMACJI: Numer faktury zakupu*: Data doręczenia Reklamacji: Adresat Reklamacji*: Zgłaszający Reklamację*: (pełna nazwa podmiotu zgłaszającego, adres, telefon, fax, ) Data zgłoszenia Reklamacji*: Forma zgłoszenia*: - - fax Nazwa reklamowanego produktu*: Kod*: Numer serii*: Termin ważności*: Dawka*: Postać*: Opakowanie jednostkowe*: Opakowanie zbiorcze*: Ilość Reklamowanego Produktu*: Uzasadnienie (przyczyna zgłoszenia Reklamacji, miejsce i okoliczności stwierdzenia wad, wyczerpujący opis wad ich charakter, zakres i prawdopodobna przyczyna powstania) Podpis Zgłaszającego*: (imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia reklamacji) Kwalifikacja Reklamacji: - drobna - ważna - bardzo ważna

9 Załącznik nr 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Wykaz załączników*: (pisma, faxy, protokoły, certyfikaty, próbki produktu) Dodatkowe uwagi*: Potwierdzenie doręczenia Reklamacji: (data, nazwisko i podpis) *- pola do wypełnia w sposób czytelny przez Reklamującego.

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Informacje ogólne 1. AstraZeneca UK Limited. ( AZ ) prowadzi sprzedaż produktów leczniczych wymienionych w Załączniku nr 1 ( Produkty ) do aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:.. (Firma przedsiębiorcy i jego forma prawna). (miejscowość i kod pocztowy) ul. NIP: REGON: PESEL: w imieniu której działa(ją)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2014 SŁOWNICZEK: PROMONT PWPO-T Promont Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Przemysłowa 6, 58-160 Świebodzice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają na celu zapewnienie wszystkim hurtowniom (zwanym dalej Kontrahentami

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Załącznik nr 3 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą

zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3 do specyfikacji UMOWA wzór Zawarta w dniu.. 2013r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA Nr LZU/ /16

(WZÓR) UMOWA Nr LZU/ /16 zawarta w Lublinie w dniu DD.MM.2016r. pomiędzy: (WZÓR) UMOWA Nr LZU/ /16 Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, ul. Puławska 28 /20-822 Lublin/, wpisaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOSTAWY z dnia 25 maja 2016 roku. 1. Przepisy wstępne

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOSTAWY z dnia 25 maja 2016 roku. 1. Przepisy wstępne OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOSTAWY z dnia 25 maja 2016 roku 1. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Dostawy mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy oraz umów sprzedaży towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy, załącznik nr 4 UMOWA

Projekt umowy, załącznik nr 4 UMOWA Projekt umowy, załącznik nr 4 UMOWA zawarta w... w dniu... pomiędzy: BESKID Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przy ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, XVI Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2016 UMOWA NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO AUTOTRANSFUZJI KRWI

UMOWA nr /2016 UMOWA NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO AUTOTRANSFUZJI KRWI UMOWA nr /2016 UMOWA NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO AUTOTRANSFUZJI KRWI wzór zawarta w dniu., w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) stosuje się do zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AZ/ /2015 1... 2...

UMOWA NR AZ/ /2015 1... 2... Załącznik nr 8 Projekt / wzór umowy do ZAPO/ AZ /42/11/2015 UMOWA NR AZ/ /2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo