OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Obowiązujące od dnia 01 lipca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Obowiązujące od dnia 01 lipca 2014 r."

Transkrypt

1 1. Przedmiot Ogólnych Warunków Sprzedaży. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS ) określają zasady sprzedaży produktów leczniczych oferowanych przez Biovena Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości PLN dalej zwaną Biovena Pharma", podmiotom, które zgodnie z przepisami prawa prowadzą działalność gospodarczą w zakresie hurtowego obrotu produktami leczniczymi i posiadają aktualne zezwolenie odpowiednich władz Rzeczypospolitej Polskiej na wykonywanie takiej działalności, dalej zwanych Kupującymi". 2. Definicje. O ile ich nie zdefiniowano w treści OWS inaczej, użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia oznaczają: Cena ustalona przez Biovena Pharma, aktualna na dzień złożenia Zamówienia cena netto Produktu, wyrażona w złotych polskich. Cennik - ustalony przez Biovena Pharma, aktualny na dzień złożenia Zamówienia wykaz Produktów wraz z odpowiadającymi im Cenami. Informacje Poufne - wszelkie informacje, dane, materiały, dokumenty, pomysły, wynalazki, tajemnice handlowe, projekty, biznes plany, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z dnia 26 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz z późn. zm.) lub inne, uzyskane, w dowolnej formie (m.in. ustnej, pisemnej lub elektronicznej) w związku z lub przy okazji realizacji Umowy a dotyczące zwłaszcza Strony, jej wspólników, kontrahentów, współpracowników, klientów, systemu organizacji przedsiębiorstw, organizacji pracy, organizacji produkcji, dystrybucji, reklamy, technologii, zamierzeń i osiągnięć technicznych, polityki cenowej lub przedmiotu niniejszej Umowy, za wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które zgodnie z prawem Kupujący posiadał w chwili ujawnienia i nie były one bezpośrednio lub pośrednio nabyte od Biovena Pharma. Prawo Farmaceutyczne - wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa mające zastosowanie do produktów leczniczych, w tym w szczegó lności usta wa z d nia 6 września 2001 ro ku Prawo far maceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz z późn. zm.), wszelkie akty prawne niższego rzędu, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunkó w prowadzenia apteki, oraz ustawy wprowadzające. Produkt - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z d nia 6 września 2001 ro ku Prawo far maceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz z późn. zm.), wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), kosmetyk w rozumieniu ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42 poz. 473 z późn. zm.) znajdujący się w aktualnej ofercie handlowej Biovena Pharma. Siła Wyższa - każda okoliczność, której skutki są niezależne od woli Stron i uniemożliwiają wykonanie zobowiązań umownych, których skutków nie można uniknąć lub której działanie spowodowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, które nie mogą być przewidziane, a jeśli mogą być przewidziane są nieuniknione, w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy o charakterze żywiołowym, wojny lub działania wojenne, stany klęski, stany klęski żywiołowej. Strony łącznie zwani Biovena Pharma i Kupujący. Umowa umowa sprzedaży Produktów zawarta zgodnie z 4 OWS pomiędzy Biovena Pharma a Kupującym, której integralną część stanowią w szczególności OWS i Cennik. Zaległości w szczególności niezapłacone w terminie należności główne i uboczne, w tym niezaspokojone faktury oraz noty odsetkowe przysługujące Biovena Pharma względem Kupującego. Strona 1 z 7

2 Zdarzenia Niepożądane niepożądane zdarzenia medyczne występujące u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego podawanego produktu leczniczego, które nie muszą pozostawać w związku przyczynowym z tym leczeniem. Zdarzenie Niepożądane może stanowić niekorzystny i niezamierzony objaw (np. nieprawidłowość stwierdzona w badaniach laboratoryjnych), objaw lub chorobę czasowo związaną ze stosowaniem produktu leczniczego lub też niezwiązaną z produktem leczniczym. Inne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa informacje dotyczące: (i) narażenia na działanie leku w okresie ciąży i wyniki ciąży (normalne lub niekorzystne wyniki), (ii) Zdarzeń Niepożądanych podczas karmienia piersią, (iii) stosowania u dzieci (nie musi to być Zdarzenie Niepożądane związane ze stosowaniem), (iv) przedawkowania (nie musi to być Zdarzenie Niepożądane związane z przedawkowaniem), (v) uzależnieniem od leku, (vi) nadużywaniem leku (nie musi to być Zdarzenie Niepożądane związane ze nadużywaniem), (vii) błędów medycznych (w tym przypadkowego narażenia), (viii) podejrzenia przeniesienia czynników zakaźnych, (ix) niezamierzonych skutków korzystnych. 3. Zapewnienia Stron. 1. Biovena Pharma zapewnia, iż Produkty będące przedmiotem sprzedaży odpowiadają warunkom jakościowym określonym w pozwoleniu na dopuszczenie ich do obrotu i odpowiednich przepisach Prawa Farmaceutycznego. 2. Kupujący zapewnia, że posiada wymagane przez przepisy Prawa Farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia obrotu Produktami oraz, że posiada personel, obiekty i doświadczenie konieczne do nabycia Produktów i ich dalszej sprzedaży. 3. Kupujący zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Prawa Farmaceutycznego, w szczególności mających zastosowanie do przechowywania i sprzedaży Produktów. 4. Kupujący obowiązany jest m.in. do terminowego regulowania wszelkich należności związanych z realizowaniem Zamówienia oraz do niezwłocznego informowania Biovena Pharma o wszczęciu wobec Kupującego postępowania likwidacyjnego lub układowego jak też o wszelkich przekształceniach podmiotowych. 4. Zawarcie Umowy. 1. Przez zawarcie Umowy Biovena Pharma zobowiązuje się do sprzedaży i wydania Kupującemu Produktó w w Cenie ujętej w Cenniku, celem ich dalszej sprzedaży, a Kupujący zobowiązuje się do odbioru zakupionych Produktów i zapłaty na rzecz Biovena Pharma Ceny za nabywane Produkty. 2. Umowę zawiera się poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres owy: ( Zamówienie ). 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji wyłącznie, jeżeli zostało wprowadzone do środków komunikacji na odległość w taki sposób, że Biovena Pharma mogła zapoznać się z jego treścią. W razie wątpliwości, za skutecznie złożone Zamówienie uważa się te, które Biovena Pharma potwierdziła. Przez złożenie Zamó wienia Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią OWS i w pełni akceptuje postanowienia OWS. 4. Zamówienie zawierać powinno w szczególności: dokładne określenie Produktu, w tym m.in. nazwę, postać, dawkę i ilość Produktu, dokładne oznaczenie Kupującego, w tym m.in. jego pełną nazwę, siedzibę, numer KRS, adres. 5. Kupujący zobowiązany jest informować Biovena Pharma o każdej zmianie danych wskazanych w Zamówieniu. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialności z tytułu niepowiadomienia Biovena Pharma zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, jak również za wadliwość, niekompletność lub nieaktualność tych danych. 6. Biovena Pharma zastrzega możliwość wezwania Kupującego do uzupełnienia Zamówienia zawierającego braki lub dodatkowego potwierdzenia poprawności złożonego Zamówienia, jak też prawo do odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli pomimo upływu terminu zakreślonego w wezwaniu skierowanym do Kupującego w celu uzupełnienia braków lub potwierdzenia Zamówienia Kupujący braków tych nie uzupełnił lub nie potwierdził Zamówienia. 7. Kupujący zobowiązany jest do przekazania Biovena Pharma aktualnych informacji i danych niezbędnych do Strona 2 z 7

3 prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, na które składają się w szczególności; pełna nazwa Kupującego, jego siedziba, adres, KRS, NIP, REGON i wysokość kapitału zakładowego. 8. Kupujący zobowiązany jest informo wać Biovena Pharma o każdej zmianie danych lub informacji, o których mowa w 4 ust. 7 OWS. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu niepowiadomienia Biovena Pharma zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, jak również za wadliwość, niekompletność lub nieaktualność danych lub informacji. 9. Kupujący zobowiązany jest do przedkładania Biovena Pharma rocznych sprawozdań finansowych za uprzedni rok kalendarzowy w terminie czternastu dni od daty, w której zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Kupujący zobowiązany był do ich złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym lub Sądzie. 10. Biovena Pharma zastrzega, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż ilość Produktu jaką dysponuje Biovena Pharma jest ograniczona, w związku z czym możliwa jest czasowa niedostępność danego Produktu. Biovena Pharma zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Produktu. Biovena Pharma może poinformować Kupującego o przybliżonym terminie dostępności Produktu. 5. Wydawanie Produktów. 1. Wydanie Produktów Biovena Pharma odbieranych przez Kupującego następuje wyłącznie na podstawie prawidłowo złożonego Zamówienia, zgodnie ze specyfikacją w nim zawartą, Kupującemu lub osobie działającej w imieniu Kupującego, stosownie do treści postanowienia 5 ust. 10 OWS i z zachowaniem przepisów Prawa Farmaceutycznego 2. Kupujący zobowiązany jest odebrać Produkty w terminie każdorazowo wskazanym przez Biovena Pharma 3. Wydanie Produktów odbywa się pod adresem: Platforma FM Błonie, ul. Stefana Batorego 1, Błonie w aktualnych godzinach otwarcia. 4. Biovena Pharma nie odpowiada za transport Produktów, ani nie ponosi z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Transport zakupionych Produktów nie jest i nie może być przedmiotem niniejszej Umowy. Odbiór Produktów odbywa się transportem Kupującego i na koszt i ryzyko Kupującego. 5. Kupujący zobowiązany jest zbadać ilość i stan Produktu w chwili jego odbioru. 6. Z czynności odbioru Produktów sporządza się protokół Wydania z magazynu, który określa w szczególności nazwę, rodzaj, oznaczenie i ilość pobranego przez Kupującego Produktu oraz datę złożenia Zamówienia i datę dzienną wydania Produktu Kupującemu ( Protokół ). 7. Protokół podpisywany jest przez upoważnionych pracowników Kupującego i upoważnione osoby z Biovena Pharma. 8. Protokół stanowi dowód wydania kompletnego, nieuszkodzonego i zdatnego do użytku Produktu, zgodnie z Zamówieniem. 9. Z chwilą wydania Produktu Kupujący staje się jego właścicielem, przechodzą na niego wszystkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. 10. Kupujący gwarantuje, iż osoba odbierająca zakupione przez niego Produkty, upoważniona jest do dokonania w jego imieniu i na jego rzecz wszelkich czynności, zarówno faktycznych jak i prawnych, związanych z odbiorem Produktów, w tym w szczególności do podpisania Protokołu i faktury VAT oraz zbadania ilości i stanu Produktu. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dokonanie tychże czynności przez osobę, o której mowa w niniejszym ustępie, jest równoznaczne z ich potwierdzeniem przez Kupującego i wywołuje skutki prawne bezpośrednio w sferze praw i obowiązków Kupującego. 11. Wydanie Produktów Kupującemu następuje po otrzymaniu zapłaty Ceny, z zastrzeżeniem 5 ust. 12 OWS. 12. Kupujący może wystąpić do Biovena Pharma z pisemnym pod rygorem nieważności wnioskiem o przyznanie limitu kredytowego ( Wniosek ). Wniosek w szczególności powinien zawierać: (a) kwotę wnioskowanego przez Kupującego limitu kredytowego, (b) oświadczenie Kupującego że nie toczy się względem niego jakiekolwiek postępowanie upadłościowe (likwidacyjne czy układowe) lub naprawcze ani wedle najlepszej wiedzy Kupującego brak podstaw do jego wszczęcia. Biovena Strona 3 z 7

4 Pharma rozpatrzy Wniosek nie później niż w terminie 14 od daty jego doręczenia. Nieprzyznanie limitu kredytowego w w/w terminie równoznaczne jest z odmową jego przyznania. Biovena Pharma może przyznać limit kredytowy Kupującemu, jeżeli Kupujący łącznie spełnia następujące przesłanki: (a) Kupujący w sposób prawidłowy doręczył Biovena Pharma kompletny Wniosek, (b) łączny obrót Kupującego realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Biovena Pharma, Arrow Poland S.A. lub innymi spółkami z grupy kapitałowej, do której należy Biovena Pharma (Grupa Actavis), w kwartale poprzedzającym złożenie Wniosku, wyniósł nie mniej aniżeli (dwadzieścia tysięcy) PLN netto. Przyznanie limitu kredytowego uprawnia Kupującego do terminu płatności wynoszącego 60 (sześćdziesiąt) dni. Biovena Pharma może cofnąć przyznany limit kredytowy, w każdej chwili jeżeli zaistnieje chociażby jedna z poniższych przesłanek: (a) Kupujący ma względem Biovena Pharma Zaległości, (b) średni obrót kwartalny realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Biovena Pharma, Arrow Poland S.A. lub innymi spółkami z Grupy Actavis, nie przekroczy wartości (dwudziestu tysięcy) PLN netto, (c) Umowa wygasła, (d) względem Kupującego toczy się lub może być wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze. Po wyczerpaniu limitu kredytowego lub w przypadku powstania Zaległości, bądź powzięcia informacji, że względem Kupującego toczy się lub może być wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze, Biovena Pharma może odmówić realizacji Zamówienia bez żadnych negatywnych konsekwencji. Biovena Pharma zastrzega w każdym czasie możliwość zmiany lub cofnięcia limitu kredytowego, a także zmiany kryterium jego przyznawania, bez konieczności uzyskania zgody Kupującego. 13. Postanowienie 5 ust. 12 jest bez uszczerbku dla podmiotów, które uzyskały limit kredytowy przed dniem wejścia w życie niniejszych OWS. 14. Produkty wydawane są w zbiorczych opakowaniach producenta lub, w przypadku pojedynczych Produktów, w innych specjalnie do tego celu przeznaczonych opakowaniach. 15. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków transportu i przechowywania Produktów zgodnie z przepisami Prawa Farmaceutycznego, zaleceniami wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego. W przypadku nieprzestrzegania powyższych warunków Biovena Pharma ma prawo odmówić wydania Produktów Kupującemu. 16. Biovena Pharma nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Zamówień z przyczyn od niej niezależnych. 17. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biovena Pharma ogranicza się wyłącznie do wartości złożonego Zamówienia. Biovena Pharma nie ponosi odpowiedzialności za korzyści jakie Kupujący utracił w przypadku wystąpienia u niego szkody (lucrum cessans), chyba że szkoda została wywołana wyłącznie w skutek umyślnego działania Biovena Pharma, stanowiącego rażące naruszenie niniejszej Umowy lub przepisów prawa. 18. Kupujący niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin poinformuje o każdym Zdarzeniu Niepożądanym i przekaże wszelkie Inne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, niezależnie od tego w jaki sposób informacje te pozyskał mailowo na adres lub faksem pod numer: Reklamacje. 1. Wszelkie wady ilościowe lub jakościowe Produktów, jak również inne wady polegające m.in. niezgodności ilości opakowań jednostkowych w opakowaniach zbiorczych oraz niezgodnym z prawem albo nieprawidłowym oznakowaniu opakowań jednostkowych muszą być pod rygorem utraty wszelkich roszczeń natychmiast, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania Produktu, zgłoszone w drodze mailowej na adres: ( Reklamacja ). 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: a) dokładne oznaczenie Produktu, w tym m.in. jego nazwę, numery serii, termin ważności, b) czytelną kserokopię lub numer protokołu, c) szczegółowe uzasadnienie wskazujące na przyczyny zgłoszenia Reklamacji oraz miejsce i okoliczności stwierdzenia wad, d) opis wad, ich zakres, charakter oraz prawdopodobną przyczynę powstania, e) Strona 4 z 7

5 datę wydania Produktu, f) numer faktury, g) czytelny podpis reklamującego. Wzór Reklamacji stanowi Załącznik Nr 1 OWS. 3. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia Biovena Pharma prawidłowo sporządzonej Reklamacji. 4. Kupujący zobowiązany jest zachować przez okres 2 (dwóch) miesięcy od daty doręczenia Biovena Pharma Reklamacji egzemplarz wadliwego Produktu i na żądanie Biovena Pharma niezwłocznie doręczyć taki egzemplarz na adres wskazany w wezwaniu. 5. W przypadku uznania Reklamacji, w zależności od konkretnego przypadku, Biovena Pharma zobowiązana jest: bądź do uzupełnienia stwierdzonych braków Produktu, bądź do wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad. 6. W przypadku niemożności uzupełnienia brakującej ilości Produktu lub wymiany Produktu na Produkt wolny od wad, Biovena Pharma zobowiązana jest do stosownego zredukowania należności finansowych Kupującego o wartość brakującego lub wadliwego Produktu. 7. Kupujący zapewnia, że Reklamacja i zwrot Produktu będzie odbywał się zgodnie z procedurami wymaganymi przez Prawo Farmaceutyczne. 8. W przypadku naruszenia terminów lub zasad składania Reklamacji przez Kupującego, Biovena Pharma nie jest zobowiązana do zwrotu Ceny reklamowanych Produktów oraz nie odpowiada za szkodę pozostającą w związku z reklamowanymi Produktami, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Biovena Pharma. 9. W przypadku, gdy w chwili wydania Produktu data ważności Produktu jest krótsza niż 1 (jeden) rok kalendarzowy, Kupujący uprawniony jest po uprzednim poinformowaniu Biovena Pharma do zwrotu Produktu i uzyskania faktycznie wpłaconej Ceny Produktu. w przypadku przyznania limitu kredytowego (dalej jako faktura ). 3. Wskazana na fakturze Cena Towaru jest ceną netto wyrażoną w złotych polskich. 4. Płatność dokonywana jest przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Biovena Pharma, każdorazowo wskazany w fakturze. 5. Za dzień zapłaty Ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Biovena Pharma. 6. Kupujący jest zobowiązany do umieszczania na poleceniach przelewu numeru faktury, której płatność dotyczy. 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Ceny Kupujący zapłaci Biovena Pharma odsetki w wysokości ustawowej. 8. Niezwłocznie po złożeniu polecenia przelewu obejmującego zapłatę Ceny za zamówione Produkty, Kupujący przesyła Biovena Pharma za pomocą środków komunikowania się na odległość na adres właściwy do składania Zamówień, potwierdzoną przez bank dyspozycję przelewu środków pieniężnych na rzecz Biovena Pharma, bez prawa jej odwołania. Potwierdzona przez bank nieodwołalna dyspozycja przelewu środków pieniężnych na rzecz Biovena Pharma, może stanowić podstawę wystawienia przez Biovena Pharma faktury. 9. Biovena Pharma zastrzega możliwość ustanowienia szczególnych warunków promocyjnych w odniesieniu wyłącznie do Produktów niepodlegających refundacji na mocy przepisów Prawa Farmaceutycznego. Udzielone rabaty dla Kupującego będą rozliczane w odniesieniu do poszczególnych dostaw towarów dokonanych dla danego nabywcy kolejno, począwszy od stycznia danego roku kalendarzowego. 10. Kupujący ponosi wszystkie opłaty, płatności i pokrywa inne koszty ponoszone w związku z zakupem Produktów. 7. Cena i płatność. 1. Cena zakupu Produktów jest ustalana przez Biovena Pharma na podstawie Cennika, obowiązującego w dacie złożenia Zamówienia i jest powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 2. Zapłata Ceny przez Kupującego następuje na podstawie faktury pro-forma lub faktury 8. Zachowanie poufności. 1. Kupujący zobowiązuje się do: a) wykorzystywania Informacji Poufnych jedynie dla umówionych celów wynikających ze współpracy podjętej na podstawie Umowy oraz konkretnej sprzedaży, a w szczególności udostępniania Informacji Poufnych Strona 5 tylko z 7 i

6 wyłącznie osobom upoważnionym, w związku i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy; b) zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy, nie ujawniania i nie przekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania takich informacji niezgodnie z celem niniejszej Umowy; c) podjęcia wszelkich niezbędnych środków dla zapewnienia ochrony Informacjom Poufnym; d) poinformowania każdej osoby, której ujawniane są Informacje Poufne, przed takim ujawnieniem, o ich poufnym charakterze i o warunkach niniejszego oświadczenia. 2. Naruszenie obowiązków określonych w niniejszym paragrafie dotyczących Informacji Poufnych nie stanowi ich ujawnienie lub wykorzystanie wyłącznie wówczas, gdy na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa na Stronie ciąży prawny obowiązek ich ujawnienia. Jeżeli Kupujący zostanie, zgodnie z prawem zobowiązany do ich ujawnienia lub jeśli osoba trzecia zwróci się do niego o ujawnienie Informacji Poufnych, niezwłocznie poinformuje on o tym Biovena Pharma. 3. Obowiązki wskazane w niniejszym paragrafie dotyczące Informacji Poufnych wiążą Kupującego również po ustaniu Umowy do czasu utraty przez Informacje Poufne poufnego charakteru. 4. Informacje Poufne stanowią wyłączną własność Bioven Pharma. 5. Informacje Poufne udostępnione na podstawie niniejszej Umowy, w tym kopie stosownych dokumentów, zostaną przez Kupującego zwrócone lub zniszczone z chwilą zakończenia wykonywania Umowy lub wystąpienia ze stosownym żądaniem przez Biovena Pharma, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 6. Strony zobowiązują się do dochowania w tajemnicy treści Umowy, w tym także postanowień i uzgodnień zawartych przez Strony w ramach jej realizacji, które bez wcześniejszej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Biovena Pharma, nie mogą być, ani w trakcie obowiązywania Umowy, ani w przyszłości, bez ograniczeń czasowych, ujawniane osobom trzecim. 7. Każda ze Stron odpowiada również za zachowanie w tajemnicy Poufnych Informacji przez osoby, którym wykonanie swoich obowiązków powierzyła. 9. Siła Wyższa 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek okoliczności Siły Wyższej. 2. Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty wystąpienia Siły Wyższej pisemnego zawiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 3. Niedotrzymanie terminów wskazanych powyżej pozbawia Stronę prawa skutecznego powoływania się na okoliczność wystąpienia Siły Wyższej. 4. W przypadku, gdy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy będzie opóźniało się z powodu działania Siły Wyższej o okres dłuższy niż dwa miesiące licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o jej zaistnieniu, drugiej Stronie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez obowiązku wypłaty jakichkolwiek odszkodowań lub kar umownych wynikających z tego tytułu. 10. Prawo własności intelektualnej. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej, w tym prawa do znaków towarowych, handlowych oraz nazw handlowych, pod którymi działa Biovena Pharma lub pod którymi są wprowadzane na rynek lub pro mowane Produkty, jak też prawa do utworów wykorzystywanych w działalności Biovena Pharma, wraz z dokumentacją potwierdzającą lub przyznającą te prawa, są wyłączną własnością Biovena Pharma lub Podmiotów Grupy Actavis. OWS ani Umowa nie przyznają Kupującemu żadnych praw do takich znaków lub nazw. 11. Postanowienia końcowe. 1. Biovena Pharma zastrzega w uzasadnionych przypadkach prawo odmowy realizacji Zamówienia do momentu wydania Produktu przez Biovena Pharma Kupującemu. 2. Umowa wygasa na skutek: (a) utraty przez Stronę uprawnień do prowadzenia działalności, w szczególności w wyniku utraty niezbędnych zezwoleń itp., (b) utraty bytu prawnego przez Stronę. 3. Biovena Pharma zastrzega możliwość zmiany Cennika. Strona Zmiana 6 z 7

7 Cennika jest skuteczna wobec Kupującego i osób trzecich z chwilą zamieszczenia na stronie Kupujący składa Zamówienie każdorazowo po Cenach zgodnych z cennikiem obowiązującym w chwili składania Zamówienia. 4. Biovena Pharma zastrzega możliwość zmiany OWS. Zmiana OWS jest skuteczna z chwilą zamieszczenia na stronie lub przekazania w inny przyjęty sposób. Kupujący składa Zamówienie każdorazowo na zasadach zgodnych z aktualnymi OWS obowiązującymi w chwili składania Zamówienia. 5. Cennik udostępniony jest w siedzibie Biovena Pharma oraz na stronie 6. OWS udostępnione są w siedzibie Biovena Pharma oraz na stronie 7. Prawem właściwym dla Umowy jest wyłącznie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 8. W zakresie nieuregulowanym Umową i OWS zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Biovena Pharma. 10. Dla celów związanych z realizacją Umowy i postanowień wynikających z OWS Biovena Pharma wskazuje na następujące dane adresowe Platforma FM Błonie, ul. Stefana Batorego 1, Błonie. 11. Kupujący obowiązany jest wskazać w Zamówieniu swoje dane teleadresowe i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zawiadomienie, informować Biovena Pharma o każdej ich zmianie. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wadliwość, niekompletność lub nieaktualność danych teleadresowych. Do czasu doręczenia informacji o zmianie danych, doręczenie uważane jest za skuteczne na adres dotychczasowy. 12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, z wyłączeniem OWS, dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Żadna ze Stron nie może przenieść praw lub zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez wyraźnej, jednoznacznej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony. 14. Biovena Pharma i Kupujący są niezależnymi kontrahentami pod każdym względem i tak będą występowali w stosunku do osób trzecich. Żadna ze Stron nie może zobowiązać drugiej Strony w jakikolwiek sposób, w stosunkach z osobami trzecimi. 15. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie OWS zostało uznane przez Sąd lub inny kompetentny organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia OWS, jak i pozostała część postanowienia, które utraciło częściowo ważność, zachowują swoją ważność. 16. Wszelkie załączniki do Umowy a także Cennik i OWS stanowią jej integralną część. 17. Koszty zawarcia Umowy ponosi każda ze Stron we własnym zakresie. Strona 7 z 7

8 Załącznik nr 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH KARTA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI NUMER REKLAMACJI: Numer faktury zakupu*: Data doręczenia Reklamacji: Adresat Reklamacji*: Zgłaszający Reklamację*: (pełna nazwa podmiotu zgłaszającego, adres, telefon, fax, ) Data zgłoszenia Reklamacji*: Forma zgłoszenia*: - - fax Nazwa reklamowanego produktu*: Kod*: Numer serii*: Termin ważności*: Dawka*: Postać*: Opakowanie jednostkowe*: Opakowanie zbiorcze*: Ilość Reklamowanego Produktu*: Uzasadnienie (przyczyna zgłoszenia Reklamacji, miejsce i okoliczności stwierdzenia wad, wyczerpujący opis wad ich charakter, zakres i prawdopodobna przyczyna powstania) Podpis Zgłaszającego*: (imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia reklamacji) Kwalifikacja Reklamacji: - drobna - ważna - bardzo ważna

9 Załącznik nr 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Wykaz załączników*: (pisma, faxy, protokoły, certyfikaty, próbki produktu) Dodatkowe uwagi*: Potwierdzenie doręczenia Reklamacji: (data, nazwisko i podpis) *- pola do wypełnia w sposób czytelny przez Reklamującego.

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo