OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Obowiązujące od dnia 01 lipca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Obowiązujące od dnia 01 lipca 2014 r."

Transkrypt

1 1. Przedmiot Ogólnych Warunków Sprzedaży. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS ) określają zasady sprzedaży produktów leczniczych oferowanych przez Biovena Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości PLN dalej zwaną Biovena Pharma", podmiotom, które zgodnie z przepisami prawa prowadzą działalność gospodarczą w zakresie hurtowego obrotu produktami leczniczymi i posiadają aktualne zezwolenie odpowiednich władz Rzeczypospolitej Polskiej na wykonywanie takiej działalności, dalej zwanych Kupującymi". 2. Definicje. O ile ich nie zdefiniowano w treści OWS inaczej, użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia oznaczają: Cena ustalona przez Biovena Pharma, aktualna na dzień złożenia Zamówienia cena netto Produktu, wyrażona w złotych polskich. Cennik - ustalony przez Biovena Pharma, aktualny na dzień złożenia Zamówienia wykaz Produktów wraz z odpowiadającymi im Cenami. Informacje Poufne - wszelkie informacje, dane, materiały, dokumenty, pomysły, wynalazki, tajemnice handlowe, projekty, biznes plany, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z dnia 26 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz z późn. zm.) lub inne, uzyskane, w dowolnej formie (m.in. ustnej, pisemnej lub elektronicznej) w związku z lub przy okazji realizacji Umowy a dotyczące zwłaszcza Strony, jej wspólników, kontrahentów, współpracowników, klientów, systemu organizacji przedsiębiorstw, organizacji pracy, organizacji produkcji, dystrybucji, reklamy, technologii, zamierzeń i osiągnięć technicznych, polityki cenowej lub przedmiotu niniejszej Umowy, za wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które zgodnie z prawem Kupujący posiadał w chwili ujawnienia i nie były one bezpośrednio lub pośrednio nabyte od Biovena Pharma. Prawo Farmaceutyczne - wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa mające zastosowanie do produktów leczniczych, w tym w szczegó lności usta wa z d nia 6 września 2001 ro ku Prawo far maceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz z późn. zm.), wszelkie akty prawne niższego rzędu, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunkó w prowadzenia apteki, oraz ustawy wprowadzające. Produkt - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z d nia 6 września 2001 ro ku Prawo far maceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz z późn. zm.), wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), kosmetyk w rozumieniu ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42 poz. 473 z późn. zm.) znajdujący się w aktualnej ofercie handlowej Biovena Pharma. Siła Wyższa - każda okoliczność, której skutki są niezależne od woli Stron i uniemożliwiają wykonanie zobowiązań umownych, których skutków nie można uniknąć lub której działanie spowodowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, które nie mogą być przewidziane, a jeśli mogą być przewidziane są nieuniknione, w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy o charakterze żywiołowym, wojny lub działania wojenne, stany klęski, stany klęski żywiołowej. Strony łącznie zwani Biovena Pharma i Kupujący. Umowa umowa sprzedaży Produktów zawarta zgodnie z 4 OWS pomiędzy Biovena Pharma a Kupującym, której integralną część stanowią w szczególności OWS i Cennik. Zaległości w szczególności niezapłacone w terminie należności główne i uboczne, w tym niezaspokojone faktury oraz noty odsetkowe przysługujące Biovena Pharma względem Kupującego. Strona 1 z 7

2 Zdarzenia Niepożądane niepożądane zdarzenia medyczne występujące u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego podawanego produktu leczniczego, które nie muszą pozostawać w związku przyczynowym z tym leczeniem. Zdarzenie Niepożądane może stanowić niekorzystny i niezamierzony objaw (np. nieprawidłowość stwierdzona w badaniach laboratoryjnych), objaw lub chorobę czasowo związaną ze stosowaniem produktu leczniczego lub też niezwiązaną z produktem leczniczym. Inne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa informacje dotyczące: (i) narażenia na działanie leku w okresie ciąży i wyniki ciąży (normalne lub niekorzystne wyniki), (ii) Zdarzeń Niepożądanych podczas karmienia piersią, (iii) stosowania u dzieci (nie musi to być Zdarzenie Niepożądane związane ze stosowaniem), (iv) przedawkowania (nie musi to być Zdarzenie Niepożądane związane z przedawkowaniem), (v) uzależnieniem od leku, (vi) nadużywaniem leku (nie musi to być Zdarzenie Niepożądane związane ze nadużywaniem), (vii) błędów medycznych (w tym przypadkowego narażenia), (viii) podejrzenia przeniesienia czynników zakaźnych, (ix) niezamierzonych skutków korzystnych. 3. Zapewnienia Stron. 1. Biovena Pharma zapewnia, iż Produkty będące przedmiotem sprzedaży odpowiadają warunkom jakościowym określonym w pozwoleniu na dopuszczenie ich do obrotu i odpowiednich przepisach Prawa Farmaceutycznego. 2. Kupujący zapewnia, że posiada wymagane przez przepisy Prawa Farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia obrotu Produktami oraz, że posiada personel, obiekty i doświadczenie konieczne do nabycia Produktów i ich dalszej sprzedaży. 3. Kupujący zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Prawa Farmaceutycznego, w szczególności mających zastosowanie do przechowywania i sprzedaży Produktów. 4. Kupujący obowiązany jest m.in. do terminowego regulowania wszelkich należności związanych z realizowaniem Zamówienia oraz do niezwłocznego informowania Biovena Pharma o wszczęciu wobec Kupującego postępowania likwidacyjnego lub układowego jak też o wszelkich przekształceniach podmiotowych. 4. Zawarcie Umowy. 1. Przez zawarcie Umowy Biovena Pharma zobowiązuje się do sprzedaży i wydania Kupującemu Produktó w w Cenie ujętej w Cenniku, celem ich dalszej sprzedaży, a Kupujący zobowiązuje się do odbioru zakupionych Produktów i zapłaty na rzecz Biovena Pharma Ceny za nabywane Produkty. 2. Umowę zawiera się poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres owy: ( Zamówienie ). 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji wyłącznie, jeżeli zostało wprowadzone do środków komunikacji na odległość w taki sposób, że Biovena Pharma mogła zapoznać się z jego treścią. W razie wątpliwości, za skutecznie złożone Zamówienie uważa się te, które Biovena Pharma potwierdziła. Przez złożenie Zamó wienia Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią OWS i w pełni akceptuje postanowienia OWS. 4. Zamówienie zawierać powinno w szczególności: dokładne określenie Produktu, w tym m.in. nazwę, postać, dawkę i ilość Produktu, dokładne oznaczenie Kupującego, w tym m.in. jego pełną nazwę, siedzibę, numer KRS, adres. 5. Kupujący zobowiązany jest informować Biovena Pharma o każdej zmianie danych wskazanych w Zamówieniu. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialności z tytułu niepowiadomienia Biovena Pharma zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, jak również za wadliwość, niekompletność lub nieaktualność tych danych. 6. Biovena Pharma zastrzega możliwość wezwania Kupującego do uzupełnienia Zamówienia zawierającego braki lub dodatkowego potwierdzenia poprawności złożonego Zamówienia, jak też prawo do odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli pomimo upływu terminu zakreślonego w wezwaniu skierowanym do Kupującego w celu uzupełnienia braków lub potwierdzenia Zamówienia Kupujący braków tych nie uzupełnił lub nie potwierdził Zamówienia. 7. Kupujący zobowiązany jest do przekazania Biovena Pharma aktualnych informacji i danych niezbędnych do Strona 2 z 7

3 prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, na które składają się w szczególności; pełna nazwa Kupującego, jego siedziba, adres, KRS, NIP, REGON i wysokość kapitału zakładowego. 8. Kupujący zobowiązany jest informo wać Biovena Pharma o każdej zmianie danych lub informacji, o których mowa w 4 ust. 7 OWS. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu niepowiadomienia Biovena Pharma zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, jak również za wadliwość, niekompletność lub nieaktualność danych lub informacji. 9. Kupujący zobowiązany jest do przedkładania Biovena Pharma rocznych sprawozdań finansowych za uprzedni rok kalendarzowy w terminie czternastu dni od daty, w której zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Kupujący zobowiązany był do ich złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym lub Sądzie. 10. Biovena Pharma zastrzega, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż ilość Produktu jaką dysponuje Biovena Pharma jest ograniczona, w związku z czym możliwa jest czasowa niedostępność danego Produktu. Biovena Pharma zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Produktu. Biovena Pharma może poinformować Kupującego o przybliżonym terminie dostępności Produktu. 5. Wydawanie Produktów. 1. Wydanie Produktów Biovena Pharma odbieranych przez Kupującego następuje wyłącznie na podstawie prawidłowo złożonego Zamówienia, zgodnie ze specyfikacją w nim zawartą, Kupującemu lub osobie działającej w imieniu Kupującego, stosownie do treści postanowienia 5 ust. 10 OWS i z zachowaniem przepisów Prawa Farmaceutycznego 2. Kupujący zobowiązany jest odebrać Produkty w terminie każdorazowo wskazanym przez Biovena Pharma 3. Wydanie Produktów odbywa się pod adresem: Platforma FM Błonie, ul. Stefana Batorego 1, Błonie w aktualnych godzinach otwarcia. 4. Biovena Pharma nie odpowiada za transport Produktów, ani nie ponosi z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Transport zakupionych Produktów nie jest i nie może być przedmiotem niniejszej Umowy. Odbiór Produktów odbywa się transportem Kupującego i na koszt i ryzyko Kupującego. 5. Kupujący zobowiązany jest zbadać ilość i stan Produktu w chwili jego odbioru. 6. Z czynności odbioru Produktów sporządza się protokół Wydania z magazynu, który określa w szczególności nazwę, rodzaj, oznaczenie i ilość pobranego przez Kupującego Produktu oraz datę złożenia Zamówienia i datę dzienną wydania Produktu Kupującemu ( Protokół ). 7. Protokół podpisywany jest przez upoważnionych pracowników Kupującego i upoważnione osoby z Biovena Pharma. 8. Protokół stanowi dowód wydania kompletnego, nieuszkodzonego i zdatnego do użytku Produktu, zgodnie z Zamówieniem. 9. Z chwilą wydania Produktu Kupujący staje się jego właścicielem, przechodzą na niego wszystkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. 10. Kupujący gwarantuje, iż osoba odbierająca zakupione przez niego Produkty, upoważniona jest do dokonania w jego imieniu i na jego rzecz wszelkich czynności, zarówno faktycznych jak i prawnych, związanych z odbiorem Produktów, w tym w szczególności do podpisania Protokołu i faktury VAT oraz zbadania ilości i stanu Produktu. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dokonanie tychże czynności przez osobę, o której mowa w niniejszym ustępie, jest równoznaczne z ich potwierdzeniem przez Kupującego i wywołuje skutki prawne bezpośrednio w sferze praw i obowiązków Kupującego. 11. Wydanie Produktów Kupującemu następuje po otrzymaniu zapłaty Ceny, z zastrzeżeniem 5 ust. 12 OWS. 12. Kupujący może wystąpić do Biovena Pharma z pisemnym pod rygorem nieważności wnioskiem o przyznanie limitu kredytowego ( Wniosek ). Wniosek w szczególności powinien zawierać: (a) kwotę wnioskowanego przez Kupującego limitu kredytowego, (b) oświadczenie Kupującego że nie toczy się względem niego jakiekolwiek postępowanie upadłościowe (likwidacyjne czy układowe) lub naprawcze ani wedle najlepszej wiedzy Kupującego brak podstaw do jego wszczęcia. Biovena Strona 3 z 7

4 Pharma rozpatrzy Wniosek nie później niż w terminie 14 od daty jego doręczenia. Nieprzyznanie limitu kredytowego w w/w terminie równoznaczne jest z odmową jego przyznania. Biovena Pharma może przyznać limit kredytowy Kupującemu, jeżeli Kupujący łącznie spełnia następujące przesłanki: (a) Kupujący w sposób prawidłowy doręczył Biovena Pharma kompletny Wniosek, (b) łączny obrót Kupującego realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Biovena Pharma, Arrow Poland S.A. lub innymi spółkami z grupy kapitałowej, do której należy Biovena Pharma (Grupa Actavis), w kwartale poprzedzającym złożenie Wniosku, wyniósł nie mniej aniżeli (dwadzieścia tysięcy) PLN netto. Przyznanie limitu kredytowego uprawnia Kupującego do terminu płatności wynoszącego 60 (sześćdziesiąt) dni. Biovena Pharma może cofnąć przyznany limit kredytowy, w każdej chwili jeżeli zaistnieje chociażby jedna z poniższych przesłanek: (a) Kupujący ma względem Biovena Pharma Zaległości, (b) średni obrót kwartalny realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Biovena Pharma, Arrow Poland S.A. lub innymi spółkami z Grupy Actavis, nie przekroczy wartości (dwudziestu tysięcy) PLN netto, (c) Umowa wygasła, (d) względem Kupującego toczy się lub może być wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze. Po wyczerpaniu limitu kredytowego lub w przypadku powstania Zaległości, bądź powzięcia informacji, że względem Kupującego toczy się lub może być wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze, Biovena Pharma może odmówić realizacji Zamówienia bez żadnych negatywnych konsekwencji. Biovena Pharma zastrzega w każdym czasie możliwość zmiany lub cofnięcia limitu kredytowego, a także zmiany kryterium jego przyznawania, bez konieczności uzyskania zgody Kupującego. 13. Postanowienie 5 ust. 12 jest bez uszczerbku dla podmiotów, które uzyskały limit kredytowy przed dniem wejścia w życie niniejszych OWS. 14. Produkty wydawane są w zbiorczych opakowaniach producenta lub, w przypadku pojedynczych Produktów, w innych specjalnie do tego celu przeznaczonych opakowaniach. 15. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków transportu i przechowywania Produktów zgodnie z przepisami Prawa Farmaceutycznego, zaleceniami wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego. W przypadku nieprzestrzegania powyższych warunków Biovena Pharma ma prawo odmówić wydania Produktów Kupującemu. 16. Biovena Pharma nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Zamówień z przyczyn od niej niezależnych. 17. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biovena Pharma ogranicza się wyłącznie do wartości złożonego Zamówienia. Biovena Pharma nie ponosi odpowiedzialności za korzyści jakie Kupujący utracił w przypadku wystąpienia u niego szkody (lucrum cessans), chyba że szkoda została wywołana wyłącznie w skutek umyślnego działania Biovena Pharma, stanowiącego rażące naruszenie niniejszej Umowy lub przepisów prawa. 18. Kupujący niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin poinformuje o każdym Zdarzeniu Niepożądanym i przekaże wszelkie Inne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, niezależnie od tego w jaki sposób informacje te pozyskał mailowo na adres lub faksem pod numer: Reklamacje. 1. Wszelkie wady ilościowe lub jakościowe Produktów, jak również inne wady polegające m.in. niezgodności ilości opakowań jednostkowych w opakowaniach zbiorczych oraz niezgodnym z prawem albo nieprawidłowym oznakowaniu opakowań jednostkowych muszą być pod rygorem utraty wszelkich roszczeń natychmiast, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania Produktu, zgłoszone w drodze mailowej na adres: ( Reklamacja ). 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: a) dokładne oznaczenie Produktu, w tym m.in. jego nazwę, numery serii, termin ważności, b) czytelną kserokopię lub numer protokołu, c) szczegółowe uzasadnienie wskazujące na przyczyny zgłoszenia Reklamacji oraz miejsce i okoliczności stwierdzenia wad, d) opis wad, ich zakres, charakter oraz prawdopodobną przyczynę powstania, e) Strona 4 z 7

5 datę wydania Produktu, f) numer faktury, g) czytelny podpis reklamującego. Wzór Reklamacji stanowi Załącznik Nr 1 OWS. 3. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia Biovena Pharma prawidłowo sporządzonej Reklamacji. 4. Kupujący zobowiązany jest zachować przez okres 2 (dwóch) miesięcy od daty doręczenia Biovena Pharma Reklamacji egzemplarz wadliwego Produktu i na żądanie Biovena Pharma niezwłocznie doręczyć taki egzemplarz na adres wskazany w wezwaniu. 5. W przypadku uznania Reklamacji, w zależności od konkretnego przypadku, Biovena Pharma zobowiązana jest: bądź do uzupełnienia stwierdzonych braków Produktu, bądź do wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad. 6. W przypadku niemożności uzupełnienia brakującej ilości Produktu lub wymiany Produktu na Produkt wolny od wad, Biovena Pharma zobowiązana jest do stosownego zredukowania należności finansowych Kupującego o wartość brakującego lub wadliwego Produktu. 7. Kupujący zapewnia, że Reklamacja i zwrot Produktu będzie odbywał się zgodnie z procedurami wymaganymi przez Prawo Farmaceutyczne. 8. W przypadku naruszenia terminów lub zasad składania Reklamacji przez Kupującego, Biovena Pharma nie jest zobowiązana do zwrotu Ceny reklamowanych Produktów oraz nie odpowiada za szkodę pozostającą w związku z reklamowanymi Produktami, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Biovena Pharma. 9. W przypadku, gdy w chwili wydania Produktu data ważności Produktu jest krótsza niż 1 (jeden) rok kalendarzowy, Kupujący uprawniony jest po uprzednim poinformowaniu Biovena Pharma do zwrotu Produktu i uzyskania faktycznie wpłaconej Ceny Produktu. w przypadku przyznania limitu kredytowego (dalej jako faktura ). 3. Wskazana na fakturze Cena Towaru jest ceną netto wyrażoną w złotych polskich. 4. Płatność dokonywana jest przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Biovena Pharma, każdorazowo wskazany w fakturze. 5. Za dzień zapłaty Ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Biovena Pharma. 6. Kupujący jest zobowiązany do umieszczania na poleceniach przelewu numeru faktury, której płatność dotyczy. 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Ceny Kupujący zapłaci Biovena Pharma odsetki w wysokości ustawowej. 8. Niezwłocznie po złożeniu polecenia przelewu obejmującego zapłatę Ceny za zamówione Produkty, Kupujący przesyła Biovena Pharma za pomocą środków komunikowania się na odległość na adres właściwy do składania Zamówień, potwierdzoną przez bank dyspozycję przelewu środków pieniężnych na rzecz Biovena Pharma, bez prawa jej odwołania. Potwierdzona przez bank nieodwołalna dyspozycja przelewu środków pieniężnych na rzecz Biovena Pharma, może stanowić podstawę wystawienia przez Biovena Pharma faktury. 9. Biovena Pharma zastrzega możliwość ustanowienia szczególnych warunków promocyjnych w odniesieniu wyłącznie do Produktów niepodlegających refundacji na mocy przepisów Prawa Farmaceutycznego. Udzielone rabaty dla Kupującego będą rozliczane w odniesieniu do poszczególnych dostaw towarów dokonanych dla danego nabywcy kolejno, począwszy od stycznia danego roku kalendarzowego. 10. Kupujący ponosi wszystkie opłaty, płatności i pokrywa inne koszty ponoszone w związku z zakupem Produktów. 7. Cena i płatność. 1. Cena zakupu Produktów jest ustalana przez Biovena Pharma na podstawie Cennika, obowiązującego w dacie złożenia Zamówienia i jest powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 2. Zapłata Ceny przez Kupującego następuje na podstawie faktury pro-forma lub faktury 8. Zachowanie poufności. 1. Kupujący zobowiązuje się do: a) wykorzystywania Informacji Poufnych jedynie dla umówionych celów wynikających ze współpracy podjętej na podstawie Umowy oraz konkretnej sprzedaży, a w szczególności udostępniania Informacji Poufnych Strona 5 tylko z 7 i

6 wyłącznie osobom upoważnionym, w związku i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy; b) zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy, nie ujawniania i nie przekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania takich informacji niezgodnie z celem niniejszej Umowy; c) podjęcia wszelkich niezbędnych środków dla zapewnienia ochrony Informacjom Poufnym; d) poinformowania każdej osoby, której ujawniane są Informacje Poufne, przed takim ujawnieniem, o ich poufnym charakterze i o warunkach niniejszego oświadczenia. 2. Naruszenie obowiązków określonych w niniejszym paragrafie dotyczących Informacji Poufnych nie stanowi ich ujawnienie lub wykorzystanie wyłącznie wówczas, gdy na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa na Stronie ciąży prawny obowiązek ich ujawnienia. Jeżeli Kupujący zostanie, zgodnie z prawem zobowiązany do ich ujawnienia lub jeśli osoba trzecia zwróci się do niego o ujawnienie Informacji Poufnych, niezwłocznie poinformuje on o tym Biovena Pharma. 3. Obowiązki wskazane w niniejszym paragrafie dotyczące Informacji Poufnych wiążą Kupującego również po ustaniu Umowy do czasu utraty przez Informacje Poufne poufnego charakteru. 4. Informacje Poufne stanowią wyłączną własność Bioven Pharma. 5. Informacje Poufne udostępnione na podstawie niniejszej Umowy, w tym kopie stosownych dokumentów, zostaną przez Kupującego zwrócone lub zniszczone z chwilą zakończenia wykonywania Umowy lub wystąpienia ze stosownym żądaniem przez Biovena Pharma, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 6. Strony zobowiązują się do dochowania w tajemnicy treści Umowy, w tym także postanowień i uzgodnień zawartych przez Strony w ramach jej realizacji, które bez wcześniejszej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Biovena Pharma, nie mogą być, ani w trakcie obowiązywania Umowy, ani w przyszłości, bez ograniczeń czasowych, ujawniane osobom trzecim. 7. Każda ze Stron odpowiada również za zachowanie w tajemnicy Poufnych Informacji przez osoby, którym wykonanie swoich obowiązków powierzyła. 9. Siła Wyższa 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek okoliczności Siły Wyższej. 2. Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty wystąpienia Siły Wyższej pisemnego zawiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 3. Niedotrzymanie terminów wskazanych powyżej pozbawia Stronę prawa skutecznego powoływania się na okoliczność wystąpienia Siły Wyższej. 4. W przypadku, gdy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy będzie opóźniało się z powodu działania Siły Wyższej o okres dłuższy niż dwa miesiące licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o jej zaistnieniu, drugiej Stronie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez obowiązku wypłaty jakichkolwiek odszkodowań lub kar umownych wynikających z tego tytułu. 10. Prawo własności intelektualnej. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej, w tym prawa do znaków towarowych, handlowych oraz nazw handlowych, pod którymi działa Biovena Pharma lub pod którymi są wprowadzane na rynek lub pro mowane Produkty, jak też prawa do utworów wykorzystywanych w działalności Biovena Pharma, wraz z dokumentacją potwierdzającą lub przyznającą te prawa, są wyłączną własnością Biovena Pharma lub Podmiotów Grupy Actavis. OWS ani Umowa nie przyznają Kupującemu żadnych praw do takich znaków lub nazw. 11. Postanowienia końcowe. 1. Biovena Pharma zastrzega w uzasadnionych przypadkach prawo odmowy realizacji Zamówienia do momentu wydania Produktu przez Biovena Pharma Kupującemu. 2. Umowa wygasa na skutek: (a) utraty przez Stronę uprawnień do prowadzenia działalności, w szczególności w wyniku utraty niezbędnych zezwoleń itp., (b) utraty bytu prawnego przez Stronę. 3. Biovena Pharma zastrzega możliwość zmiany Cennika. Strona Zmiana 6 z 7

7 Cennika jest skuteczna wobec Kupującego i osób trzecich z chwilą zamieszczenia na stronie Kupujący składa Zamówienie każdorazowo po Cenach zgodnych z cennikiem obowiązującym w chwili składania Zamówienia. 4. Biovena Pharma zastrzega możliwość zmiany OWS. Zmiana OWS jest skuteczna z chwilą zamieszczenia na stronie lub przekazania w inny przyjęty sposób. Kupujący składa Zamówienie każdorazowo na zasadach zgodnych z aktualnymi OWS obowiązującymi w chwili składania Zamówienia. 5. Cennik udostępniony jest w siedzibie Biovena Pharma oraz na stronie 6. OWS udostępnione są w siedzibie Biovena Pharma oraz na stronie 7. Prawem właściwym dla Umowy jest wyłącznie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 8. W zakresie nieuregulowanym Umową i OWS zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Biovena Pharma. 10. Dla celów związanych z realizacją Umowy i postanowień wynikających z OWS Biovena Pharma wskazuje na następujące dane adresowe Platforma FM Błonie, ul. Stefana Batorego 1, Błonie. 11. Kupujący obowiązany jest wskazać w Zamówieniu swoje dane teleadresowe i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zawiadomienie, informować Biovena Pharma o każdej ich zmianie. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wadliwość, niekompletność lub nieaktualność danych teleadresowych. Do czasu doręczenia informacji o zmianie danych, doręczenie uważane jest za skuteczne na adres dotychczasowy. 12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, z wyłączeniem OWS, dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Żadna ze Stron nie może przenieść praw lub zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez wyraźnej, jednoznacznej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony. 14. Biovena Pharma i Kupujący są niezależnymi kontrahentami pod każdym względem i tak będą występowali w stosunku do osób trzecich. Żadna ze Stron nie może zobowiązać drugiej Strony w jakikolwiek sposób, w stosunkach z osobami trzecimi. 15. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie OWS zostało uznane przez Sąd lub inny kompetentny organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia OWS, jak i pozostała część postanowienia, które utraciło częściowo ważność, zachowują swoją ważność. 16. Wszelkie załączniki do Umowy a także Cennik i OWS stanowią jej integralną część. 17. Koszty zawarcia Umowy ponosi każda ze Stron we własnym zakresie. Strona 7 z 7

8 Załącznik nr 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH KARTA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI NUMER REKLAMACJI: Numer faktury zakupu*: Data doręczenia Reklamacji: Adresat Reklamacji*: Zgłaszający Reklamację*: (pełna nazwa podmiotu zgłaszającego, adres, telefon, fax, ) Data zgłoszenia Reklamacji*: Forma zgłoszenia*: - - fax Nazwa reklamowanego produktu*: Kod*: Numer serii*: Termin ważności*: Dawka*: Postać*: Opakowanie jednostkowe*: Opakowanie zbiorcze*: Ilość Reklamowanego Produktu*: Uzasadnienie (przyczyna zgłoszenia Reklamacji, miejsce i okoliczności stwierdzenia wad, wyczerpujący opis wad ich charakter, zakres i prawdopodobna przyczyna powstania) Podpis Zgłaszającego*: (imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia reklamacji) Kwalifikacja Reklamacji: - drobna - ważna - bardzo ważna

9 Załącznik nr 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Wykaz załączników*: (pisma, faxy, protokoły, certyfikaty, próbki produktu) Dodatkowe uwagi*: Potwierdzenie doręczenia Reklamacji: (data, nazwisko i podpis) *- pola do wypełnia w sposób czytelny przez Reklamującego.

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OWS - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o.

OWS - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o. I. Definicje OWS - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o. Klient Każdy podmiot składający zamówienie na towary w firmie Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o., niebędący konsumentem. Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Informacje ogólne 1. AstraZeneca UK Limited. ( AZ ) prowadzi sprzedaż produktów leczniczych wymienionych w Załączniku nr 1 ( Produkty ) do aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części remontowych metodą obróbki skrawaniem (dalej Dostawa ).

Wykonanie części remontowych metodą obróbki skrawaniem (dalej Dostawa ). UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia 26.07.2016r. Stronami umowy są:. z siedzibą w.. (Firma przedsiębiorcy i jego forma prawna) (miejscowość i kod pocztowy) przy ul.., numer KRS.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW zawarta w dniu 30.08.2015r w Zabrzu, pomiędzy: DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:.. (Firma przedsiębiorcy i jego forma prawna). (miejscowość i kod pocztowy) ul. NIP: REGON: PESEL: w imieniu której działa(ją)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2014 SŁOWNICZEK: PROMONT PWPO-T Promont Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Przemysłowa 6, 58-160 Świebodzice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A. I. Informacje wstępne. 1. Spółka ASCLEPIOS S.A. ( Spółka ) jako właściciel hurtowni farmaceutycznej, jest podmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR A.RZP.../2011

UMOWA NR A.RZP.../2011 UMOWA NR A.RZP..../2011 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu... września 2011 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska, w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) Pixel sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku ul. Jana Pawła II 28 86-031 Osielsko Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) obowiązują o ile nie zostaną uzgodnione

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta dnia... w... pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta dnia... w... pomiędzy: UMOWA NR... zawarta dnia... w... pomiędzy: 1. Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa jako dostawcą, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych część.

UMOWA Nr.. Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych część. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.. dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają na celu zapewnienie wszystkim hurtowniom (zwanym dalej Kontrahentami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr. Załącznik Nr 5 str. 1 WZÓR UMOWY UMOWA Nr. Zawarta w dniu... pomiędzy Powiatem Choszczeńskim z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie, 73-200 Choszczno/ Zespołem Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr... zawarta w dniu... r. pomiędzy:

PROJEKT. Umowa nr... zawarta w dniu... r. pomiędzy: PROJEKT Umowa nr... zawarta w dniu... r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. zawarta dnia...

UMOWA NR /2014. zawarta dnia... UMOWA NR /2014 zawarta dnia... pomiędzy: Podmiot leczniczy- nr księgi rejestrowej 000000006661 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im św. Elżbiety Sp. z o.o., adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

3 UMOWA NR.. /NS/2017

3 UMOWA NR.. /NS/2017 Załącznik nr 3 UMOWA NR.. /NS/2017 zawarta w dniu r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o., przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

3. Dostawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją, która jest dla niego zrozumiała i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Nadto Dostawca

3. Dostawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją, która jest dla niego zrozumiała i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Nadto Dostawca UMOWA DOSTAWY WIERTARKI CNC zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do WZ UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu... 2017 r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 700 BOCHNIA, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA Nr LZU/ /16

(WZÓR) UMOWA Nr LZU/ /16 zawarta w Lublinie w dniu DD.MM.2016r. pomiędzy: (WZÓR) UMOWA Nr LZU/ /16 Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, ul. Puławska 28 /20-822 Lublin/, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

U M O W A DZPZ/333/177 /2017 -

U M O W A DZPZ/333/177 /2017 - Wzór umowy komisowej Obowiązujący wzór dla części nr 4 U M O W A DZPZ/333/177 /2017 - zawarta w dniu.. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie do 30 tys euro pomiędzy firmą

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą

zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3 do specyfikacji UMOWA wzór Zawarta w dniu.. 2013r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo