Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. 1. Informacje o publicznym zaproszeniu do negocjacji, ze wskazaniem przedmiotu negocjacji Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zwana dalej Chemar SA, będąca właścicielem 100,00% udziałów spółki Odlewnia Chemar Sp. z o.o., zwanej dalej Spółką, zamierza zbyć wszystkie posiadane udziały Spółki osobom trzecim Zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Spółki zostanie opublikowane w dzienniku ogólnopolskim w dniu 11 lutego 2015 r. Ogłoszenie jest formalną podstawą rozpoczęcia procedury udostępniania udziałów Spółki osobom trzecim (dalej: Procedura ) Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i dzieli się na udziały o wartości nominalnej 500 złotych Doradcą Chemar SA w procesie sprzedaży Odlewni Chemar Sp. z o.o. jest firma F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Doradca) Chemar SA zastrzega sobie prawo do modyfikacji Procedury zbycia udziałów Spółki będących przedmiotem negocjacji Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za nabywany pakiet udziałów inne parametry transakcji, tj. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników, sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań będą miały charakter wyłącznie pomocniczy i będą brane pod uwagę w przypadku ofert równych cenowo Cena sprzedaży udziałów ustalona zostanie na podstawie propozycji złożonych w odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz następujących po nich negocjacjach z Potencjalnymi Inwestorami, którzy zostaną do nich dopuszczeni Chemar SA oczekuje, że dla zapewnienia realizacji zobowiązań podjętych w umowie sprzedaży udziałów Potencjalni Inwestorzy zobowiążą się do niezbywania udziałów przynajmniej do czasu realizacji przyjętych w umowie zobowiązań 2. Procedura składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji 2.1. Pisemne zgłoszenie zainteresowania i odbiór Memorandum Informacyjnego W odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Spółki Potencjalni Inwestorzy zainteresowani udziałem w Procedurze powinni zgłosić się telefonicznie, a następnie pisemnie (pocztą elektroniczną lub faksem) do Doradcy Doradca przekaże zainteresowanemu Potencjalnemu Inwestorowi wzór dokumentu Zobowiązanie do zachowania poufności Po przekazaniu Doradcy przez Potencjalnego Inwestora, osobiście lub przesyłką pocztową Strona 1 z 12

2 aktualnego (wystawionego nie dalej niż w ciągu trzech 3 miesięcy od momentu przedłożenia) odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej podpisanego przez uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora osoby dokumentu Zobowiązanie do zachowania poufności dowodu wpłaty kwoty 100 zł za dokument Memorandum Informacyjne Spółki Odlewnia Chemar Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (płatne na konto Chemar SA nr ) zainteresowane podmioty otrzymają dokumenty: Memorandum Informacyjne, zawierający podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz Procedurę sprzedaży udziałów Spółki Złożenie pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia udziałów Spółki W oparciu o informacje dotyczące zawartości pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji Potencjalni Inwestorzy, którzy zgłosili się i odebrali dokument Memorandum Informacyjne w terminie przewidzianym w publicznym zaproszeniu do negocjacji i są zainteresowani udziałem w Procedurze, powinni przygotować i złożyć pisemne odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki (struktura odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji określona została dalej). Odpowiedzi te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Będą uważane za jednoznaczne wyrażenie intencji przystąpienia do negocjacji w dobrej wierze, a następnie zawarcia umowy sprzedaży udziałów Spółki. Odpowiedzi będą dla Chemar SA podstawą przy podejmowaniu decyzji o wyborze podmiotów dopuszczonych do dalszych negocjacji Odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji powinny być sporządzone w języku polskim, jednostronnie na papierze formatu A-4, przy czym strony powinny być ponumerowane. Oferta musi być parafowana na każdej stronie przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora, włącznie z załącznikami. W przypadku gdy załącznik nie jest oryginałem, należy poświadczyć go za zgodność zgodnie z zasadą reprezentacji wskazaną w dokumencie rejestrowym. Odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji należy składać w dwóch egzemplarzach w zaklejonej kopercie w siedzibie spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar SA, ul. K. Olszewskiego 6, Kielce, w sekretariacie Zarządu. Na kopercie należy umieścić napis Odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów spółki Odlewnia Chemar Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach nie otwierać oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora składającego odpowiedź Termin składania do Chemar SA odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Spółki upływa w dniu 06 marca 2015 r. o godzinie czasu warszawskiego Zainteresowane podmioty, które życzą sobie potwierdzenia dostarczenia pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Spółki, powinny o tym wyraźnie zawiadomić w chwili składania dokumentów Chemar SA zastrzega sobie prawo do: Strona 2 z 12

3 przyjęcia lub odrzucenia każdej złożonej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji bez podania przyczyny negocjowania zmian w każdej złożonej odpowiedzi uzyskiwania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego Potencjalnego Inwestora, który złoży odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji niepodejmowania negocjacji swobodnego wyboru Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje odstąpienia od negocjacji zaprzestania negocjacji lub modyfikacji Procedury; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji bez podania przyczyny zmiany innych terminów związanych z Procedurą nieinformowania podmiotów składających odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji o motywach swoich decyzji Odpowiedzi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania zwrócone składającym je Potencjalnym Inwestorom. Chemar SA nie będzie także przyjmował dodatkowych informacji dotyczących zmiany parametrów złożonych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki, chyba że będą one przekazane w związku z zadanymi przez Chemar SA lub Doradcę pisemnymi pytaniami, będą prezentowane w trakcie spotkań lub negocjacji Każdy z Potencjalnych Inwestorów, który złoży odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, zostanie poinformowany o ewentualnym dopuszczeniu do dalszego postępowania w ciągu 4 tygodni od daty wskazanej jako termin złożenia odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji Doradca i Chemar SA będą na bieżąco dostarczali pisemne informacje o ewentualnych zmianach w zasadach, harmonogramie oraz pozostałych kwestiach organizacyjnych dotyczących procesu zbycia udziałów Spółki Wszelkie pytania i korespondencję w związku z publicznie ogłoszonym zaproszeniem do negocjacji należy kierować do Doradcy (adres i numery kontaktowe podane w pkt. 3. niniejszej procedury) 2.3. Zawartość pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia udziałów Spółki Odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji powinna zawierać następujące elementy 1. Podstawowe dane o Potencjalnym Inwestorze składającym odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz niezbędne dokumenty: 1.1. Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) a) firma, siedziba i adres spółki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum); imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców/handlowego (wystawiony nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych odpo- Strona 3 z 12

4 wiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Potencjalnego Inwestora przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, d) statut lub umowa spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), e) kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który takie sprawozdanie zostało sporządzone; dla Potencjalnych Inwestorów nie podlegających badaniu odpowiednio F-01, a także aktualne zestawienia finansowe (bilans, rachunek wyników); podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne kopię zeznania PIT za ostatni rok, f) pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, jeżeli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, g) oświadczenie o niekaralności osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych, h) oświadczenia Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) że: (i) nie zalega z uiszczeniem podatków bądź oświadczenia, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu, (ii) nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (iii) wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz, że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, (iv) wywiązał się z innych umów związanych ze Skarbem Państwa oraz, że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, (v) nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego oraz nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, (vi) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, (vii) środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie transakcji zakupu udziałów pochodzą z legalnych źródeł. W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje w punkcie 1.1. Prezentacja Potencjalnego Inwestora powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź Deklaracja gotowości nabycia udziałów Spółki, będących własnością Chemar SA Określenie źródeł finansowania zakupu udziałów. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki. Strona 4 z 12

5 1.4. Proponowana cena netto za jeden udział (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obarczona żadnymi uwarunkowaniami) i wartość wszystkich udziałów, jakie zamierza nabyć Potencjalny Inwestor Ewentualny deklarowany przez Inwestora poziom nakładów inwestycyjnych, harmonogram realizacji zobowiązań inwestycyjnych oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki Ewentualne źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku jeśli jest planowane) i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki Podstawowe założenia dotyczące pakietu socjalnego dla pracowników Sposób zabezpieczenia wykonania ewentualnych deklarowanych zobowiązań Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora Informacja o ewentualnych powiązaniach inwestora z kapitałem zagranicznym Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia) Szczegóły zgody udziałowców/akcjonariuszy Potencjalnego Inwestora składającego odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji jak również podmiotu dominującego bezpośrednio oraz pośrednio wobec niego na udział w negocjacjach i w odniesieniu do innych postanowień dotyczących składanej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji (przedstawienie trybu uzyskiwania zgody udziałowców/ akcjonariuszy). 2. Opis działalności Potencjalnego Inwestora składającego odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji 2.1. dane na temat struktury i obszarów działalności Potencjalnego Inwestora składającego odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji, a także grupy kapitałowej, której podmiot ten jest członkiem lub/i podmiotem dominującym bezpośrednio oraz pośrednio (w przypadku gdy jego podmiot dominujący jest członkiem grupy kapitałowej, należy pokazać strukturę z uwzględnieniem wszystkich szczebli powiązań) 2.2. opis kierunków działalności Potencjalnego Inwestora składającego odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji (w tym na rynkach międzynarodowych) i strategii rozwoju (również strategii grupy kapitałowej, której podmiot ten jest członkiem lub/i podmiotem dominującym bezpośrednio oraz pośrednio) ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego 2.3. informacje o strukturze własności Potencjalnego Inwestora składającego odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji, a także jego podmiotu/podmiotów dominujących bezpośrednio lub pośrednio oraz charakterystykę ich poszczególnych udziałowców/akcjonariuszy posiadających udział w strukturze właścicielskiej powyżej 5% Jednocześnie zainteresowane podmioty zobowiązane są do: W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a nadto takie dokumenty jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii Europejskiej powinny być poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta Strona 5 z 12

6 W przypadku, gdy odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje w punkcie podstawowe dane o Potencjalnym Inwestorze składającym odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji, w punkcie opis działalności Potencjalnego Inwestora składającego odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Spółki 2.4. Podmioty, których odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji będą rozpatrywane Rozpatrywane będą pisemne odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy spełnili następujące warunki zgłosili swoje pisemne zainteresowanie transakcją podpisali dokument Zobowiązanie do zachowania poufności oraz odebrali dokument Memorandum Informacyjne złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji, zgodną z wymogami określonymi w punktach 2.2. i 2.3. niniejszej Procedury Jednocześnie zainteresowane podmioty zobowiązują się do następujących działań a) w przypadku, gdyby Potencjalny Inwestor zainteresowany był złożeniem pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Spółki wspólnie z innymi podmiotami (jako współinwestorami lub w ramach konsorcjum) konieczne jest zgłoszenie takiego zamiaru wraz z podaniem listy potencjalnych uczestników tego konsorcjum/współinwestorów i ich powiązań kapitałowych oraz podanie informacji o podmiotach składających wspólnie odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji b) w przypadku braku na etapie składania pisemnej odpowiedzi w sprawie zakupu udziałów Spółki ostatecznej listy podmiotów, z którymi Potencjalny Inwestor chciałby realizować proces zakupu udziałów Spółki przy jednoczesnym zamiarze stworzenia przez Potencjalnego Inwestora takiej grupy, Potencjalny Inwestor jest zobowiązany do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w pisemnej odpowiedzi oraz podania wszelkich wymaganych procedurą informacji o współinwestorach/członkach konsorcjum nie później niż w momencie składania wiążącej propozycji warunków umowy zakupu udziałów prywatyzowanej Spółki c) w przypadku braku na etapie składania pisemnej odpowiedzi w sprawie zakupu udziałów Spółki ostatecznych ustaleń, który z członków grupy kapitałowej, do której należy Potencjalny Inwestor, lub z członków konsorcjum bądź współinwestorów, zakupi udziały Spółki w wyniku procesu prywatyzacji, Potencjalny Inwestor jest zobowiązany do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz podanie wszelkich wymaganych procedurą informacji o podmiocie, który zakupi udziały nie później niż w momencie składania wiążącej propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki d) w przypadku złożenia odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji wspólnie z innymi podmiotami, od momentu złożenia odpowiedzi nie jest możliwe dokooptowywanie podmiotów, które nie złożyły odpowiedzi na publiczne zaproszenie, chyba że zamiar taki został wyraźnie zaznaczony w pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji Strona 6 z 12

7 e) w przypadkach opisanych w pkt. b) i c) powyżej tylko Potencjalny Inwestor dopuszczony do negocjacji jest uprawniony do przedstawienia wiążącej propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki w imieniu konsorcjum/współinwestorów f) Potencjalny Inwestor (w odniesieniu do pkt. b) wspólnie z innymi podmiotami, z którymi złożył odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji), przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadkach opisanych w pkt. b), c), d) powyżej odpowiedzialność podmiotów tworzących konsorcjum/grupę współinwestorów z Potencjalnym Inwestorem za zobowiązania wynikające z umowy zakupu udziałów Spółki będzie solidarna każdemu podmiotowi przystępującemu do konsorcjum/grupy współinwestorów po złożeniu pisemnej odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną udostępnione informacje o Spółce wynikające z Memorandum Informacyjnego lub będące rezultatem badań stanu przedsiębiorstwa Spółki przeprowadzonych przez Potencjalnego Inwestora po uprzednim otrzymaniu zgody od Sprzedającego i podpisaniu dokumentu Zobowiązanie do zachowania poufności Przystąpienie do konsorcjum/grupy współinwestorów (z tytułu dołączenia po złożeniu pisemnej odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji) w każdym przypadku może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Chemar SA i musi nastąpić przed momentem złożenia wiążących propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki 2.5. Kryteria oceny pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji Kryteria formalne pisemnych odpowiedzi Pisemne odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów spółki Odlewnia Chemar Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach powinny spełniać następujące warunki formalne powinny być kompletne tzn. zawierać wszystkie wymagane w niniejszej Procedurze informacje i dokumenty powinny być podpisane przez osoby reprezentujące Potencjalnego Inwestora, zgodnie z zasadą reprezentacji wskazaną w dokumencie rejestrowym powinny być sporządzone w języku polskim; dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a nadto takie dokumenty jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego inwestora w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii Europejskiej powinny być poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby Potencjalnego Inwestora cena za udziały oraz wszelkie zobowiązania finansowe powinny być wyrażone w złotych polskich Kryteria merytoryczne oceny pisemnych odpowiedzi Każda z pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów spółki Odlewnia Chemar Sp. z o.o., która spełni kryteria formalne, zostanie oceniona pod względem merytorycznym Strona 7 z 12

8 Przy ocenie odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji Chemar SA będzie brał pod uwagę wyłącznie cenę za nabywany pakiet udziałów Spółki W przypadku ofert równych cenowo, wspomagająco pod uwagę brane również będą: zobowiązania inwestycyjne i sposób ich realizacji proponowany gwarantowany okres zatrudnienia dla pracowników Spółki sposób zabezpieczenia wykonania zobowiązań przyjętych przez Potencjalnego Inwestora w umowie sprzedaży udziałów dokumenty potwierdzające, że Potencjalny Inwestor jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za wszystkie udziały oraz wykonanie deklarowanych pozostałych zobowiązań 2.6. Weryfikacja stanu i sytuacji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów dopuszczonych do negocjacji Chemar SA poinformuje każdego z zainteresowanych Potencjalnych Inwestorów, którzy złożyli pisemną odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, o jej rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż do 4 tygodni od daty wskazanej jako termin złożenia pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Spółki Potencjalni Inwestorzy, którzy na podstawie złożonej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji dopuszczeni zostaną przez Chemar SA do negocjacji, zostaną zaproszeni do dokonania weryfikacji stanu i perspektyw rozwoju Spółki w zakresie określonym przez Chemar SA celem złożenia wiążącej propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki Badanie będzie mogło być dokonane jedynie na warunkach określonych przez Chemar SA. Przewiduje się, że badanie Spółki będzie trwało do 3 dni roboczych i będzie prowadzone w siedzibie Spółki W trakcie badania Potencjalni Inwestorzy będą mieli możliwość: kontaktu z Zarządem Spółki i ewentualnie wskazanymi osobami z kierownictwa Spółki zapoznania się z wybranymi dokumentami (finansowymi, prawnymi, etc.) uzyskania dodatkowych informacji żądanych przez Potencjalnego Inwestora, które to informacje i dane Chemar SA będzie uważał za stosowne udostępnić na tym etapie procesu prywatyzacji Potencjalnym Inwestorom dopuszczonym przez Chemar SA do negocjacji dostarczone zostaną przez Doradcę szczegóły dotyczące warunków, zakresu oraz harmonogramu badań stanu Spółki. Przegląd stanu Spółki powinien być dokonany przez Potencjalnego Inwestora w sposób niezakłócający normalnej działalności Spółki Chemar SA lub Doradca mogą odmówić zgody na przedstawienie przez Spółkę określonych dokumentów lub udzielenie określonych informacji O dalszych fazach postępowania i terminach z tym związanych Chemar SA lub Doradca będzie informował na bieżąco Potencjalnych Inwestorów biorących udział w Procedurze Strona 8 z 12

9 2.7. Przygotowanie wiążącej propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki przez wybranych Potencjalnych Inwestorów W oparciu o wiążące propozycje warunków umowy zakupu udziałów Spółki, przedłożone przez uprawnionych Potencjalnych Inwestorów, po przeprowadzeniu weryfikacji stanu i sytuacji Spółki, Chemar SA podejmie decyzję o wyborze Potencjalnego Inwestora/Potencjalnych Inwestorów do dalszych negocjacji Wiążące propozycje warunków umowy zakupu udziałów Spółki powinny zostać opracowane wyłącznie na podstawie przeprowadzonej przez uprawnione podmioty weryfikacji stanu i perspektyw rozwoju Spółki, a nie na podstawie dokumentu Memorandum Informacyjne. Weryfikacja taka może zostać dokonana jedynie przez dany podmiot, dlatego ani Chemar SA, ani Spółka, ani Doradca nie dają żadnej gwarancji, ani rękojmi dotyczących kwestii, które zostały albo powinny zostać zbadane w ramach weryfikacji stanu i perspektyw rozwoju Spółki Potencjalnym Inwestorom dopuszczonym przez Chemar SA do negocjacji zostanie dostarczony przez Doradcę opis zawartości i struktury wiążącej propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki, a także informacje o terminie i miejscu składania wiążących propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki Po złożeniu wiążących propozycji warunków umowy Doradca dokona ich oceny a Chemar SA wyłoni Potencjalnych Inwestorów, z którymi przeprowadzone zostaną dalsze negocjacje. Przy ocenie wiążących propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki Chemar SA będzie brał wyłącznie cenę za nabywany pakiet udziałów Spółki W przypadku ofert równych cenowo, wspomagająco pod uwagę brane również będą: zobowiązania inwestycyjne i sposób ich realizacji proponowany gwarantowany okres zatrudnienia dla pracowników Spółki sposób zabezpieczenia wykonania zobowiązań przyjętych przez Potencjalnego Inwestora w umowie sprzedaży udziałów dokumenty potwierdzające, że Potencjalny Inwestor jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za wszystkie udziały oraz wykonania deklarowanych pozostałych zobowiązań 2.8. Negocjacje Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą najwyżej ocenione wiążące propozycje warunków umowy zakupu udziałów Spółki, zostaną zakwalifikowani do ostatniego etapu negocjacji, który powinien wyłonić podmiot, z którym zawarta zostanie umowa sprzedaży udziałów Spółki Terminy negocjacji (poszczególnych spotkań) zostaną uzgodnione między Chemar SA a Potencjalnym Inwestorem. Celem negocjacji będzie wybór przez Chemar SA Inwestora lub Inwestorów, z którym lub z którymi zostaną ustalone ostateczne warunki umowy sprzedaży udziałów Spółki i zostanie zawarta umowa. Negocjacje będą prowadzone w siedzibie Chemar SA, Doradcy lub w innym wskazanym przez Chemar SA miejscu. Negocjacje będą prowadzone w języku polskim. Ani Chemar SA, ani Doradca nie są zobowiązani do zapewnienia tłumaczenia negocjacji na język polski. Wszelkie tłumaczenia Potencjalny Inwestor będzie prowadził we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność Chemar SA zastrzega sobie możliwość prowadzenia równoległych negocjacji z kilkoma Potencjalnymi Inwestorami, jak też odstąpienia od negocjacji z jednym lub więcej Potencjalnymi Inwestorami Strona 9 z 12

10 Chemar SA może przyznać wybranemu Potencjalnemu Inwestorowi wyłączność negocjacyjną na określony czas. Nieosiągnięcie w okresie wyłączności celu określonego w warunkach przyznania wyłączności (bezskuteczny upływ terminu wyłączności) skutkuje podjęciem negocjacji z pozostałymi dopuszczonymi do negocjacji Potencjalnymi Inwestorami. Okres wyłączności wygasa również wraz z pogorszeniem przez Potencjalnego Inwestora propozycji wiążących warunków umowy zakupu udziałów złożonych przez Potencjalnego Inwestora, będących podstawą udzielenia wyłączności negocjacyjnej Objęcie udziałów Spółki przez Inwestora nie będzie się wiązało z udzieleniem przez Sprzedającego żadnych gwarancji co do uzyskania przez nabywcę zwolnienia z podatku dochodowego, cła, opłat skarbowych lub obciążeń o podobnym charakterze 3. Pełnomocnictwa Wyłącznym Doradcą Chemar SA w procesie negocjacji jest F5 Konsulting Sp. z o.o. adres: ul. Składowa 5, Poznań tel fax Osoby do kontaktu Dorota Maciejewska, Mariusz Maik, Dane adresowe Chemaru SA: Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar Spółka Akcyjna Ul. Olszewskiego Kielce Tel Fax Osoby do kontaktu: Mirosław Marcinkowski, Joanna Skrobot, Wszelkie pytania i korespondencję w związku z publicznie ogłoszonym zaproszeniem do negocjacji należy kierować do Doradcy W sprawach związanych z procesem sprzedaży i negocjacjami Potencjalni Inwestorzy nie będą się kontaktowali ze Spółką, jej władzami czy pracownikami, a także z przedstawicielami administracji państwowej i instytucji związanych z działalnością Spółki, bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionych przedstawicieli Chemar SA lub Doradcy. Odstępstwa od tej zasady będą traktowane jako złamanie Procedury i będą mogły stanowić podstawę do wykluczenia takiego Potencjalnego Inwestora z negocjacji w sprawie zakupu udziałów Spółki Strona 10 z 12

11 4. Zastrzeżenia Chemar SA zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny swobodnego wprowadzania zmian do Procedury, o ile zamiany te nie będą powodowały naruszenia przepisów obowiązującego prawa dotyczących komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, a także zmian terminów wskazanych w ogłoszeniu o publicznym zaproszeniu do negocjacji i w Procedurze bez podawania przyczyny i w każdym czasie swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie negocjacje niepodejmowania bądź odstąpienia od negocjacji w dowolnym czasie bez podania przyczyny powrócenia do negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Potencjalnymi Inwestorami odrzucenia złożonych ofert, bez podania przyczyny i bez udzielenia informacji o motywach swoich decyzji zwracania się na każdym etapie procesu o dodatkowe informacje i wyjaśnienia od dowolnego podmiotu zainteresowanego zakupem udziałów Spółki Chemar SA informuje, że nie będzie odpowiedzialny wobec nabywcy udziałów Spółki i podmiotów z nim związanych za jakąkolwiek szkodę, która może wynikać z uczestnictwa, bądź wyłączenia z uczestnictwa w procesie zaproszenia do negocjacji i samych negocjacji nie będzie przyjmować dodatkowych informacji dotyczących zmiany propozycji nabycia udziałów Spółki, chyba że będą one odpowiedzią na zadane na piśmie przez Chemar SA lub Doradcę pytania, lub będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z Inwestorami nie udziela żadnych gwarancji lub zobowiązań w zakresie zgodności i kompletności informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym oraz w innych przekazanych informacjach i dokumentach podmiotom składającym oferty nie będą zwracane żadne koszty związane z zamiarem uczestniczenia w negocjacjach, koszty te pokrywają Potencjalni Inwestorzy ani Chemar SA, ani jego Doradca nie będą uczestniczyć w uzyskiwaniu jakichkolwiek pozwoleń, koncesji i zezwoleń, które leżą w kompetencji innych organów administracji centralnej i terenowej, ani nie będą gwarantować ich uzyskania Pozostałe uwagi i zastrzeżenia Chemar SA zastrzega sobie prawo do żądania od Potencjalnych Inwestorów dodatkowych informacji i oświadczeń Chemar SA zastrzega sobie prawo do żądania od udziałowców lub akcjonariuszy Potencjalnego Inwestora lub jego podmiotu dominującego (w sposób bezpośredni lub pośredni) złożenia wobec Chemar SA zobowiązania do niedokonywania w określonym czasie jakichkolwiek czynności, w wyniku których utraciliby własność udziałów lub akcji (lub możliwość wykonywania z nich prawa) Chemar SA zastrzega sobie prawo do żądania od Potencjalnego Inwestora złożenia wobec Chemar SA zobowiązania do niedokonywania w określonym czasie jakichkolwiek czynności, w wyniku których utraciłby własność udziałów lub akcji (lub możliwości wykonywania z nich prawa głosu) swojego podmiotu zależnego, który byłby właścicielem udziałów Spółki Strona 11 z 12

12 Chemar SA zastrzega sobie również prawo do żądania od akcjonariuszy lub udziałowców Potencjalnego Inwestora lub od podmiotu dominującego (w sposób bezpośredni lub pośredni) wobec Potencjalnego Inwestora poręczenia wobec Chemar SA wykonania wszelkich zobowiązań przez Potencjalnego Inwestora, jak też oczekuje, że Potencjalny Inwestor poręczy wszelkie zobowiązania swojego podmiotu zależnego, jeśli ten byłby nabywcą udziałów Spółki Strona 12 z 12

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Minister

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. Termin składania pisemnych odpowiedzi w dniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA Niniejszy dokument dotyczy spółki działającej pod firmą Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA Niniejszy dokument dotyczy spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Tryb zbycia udziałów Spółki Działając stosownie do Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. Termin składania pisemnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI AGROMA KUTNO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI AGROMA KUTNO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI AGROMA KUTNO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE Działając stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Publiczne Zaproszenie do Negocjacji

OGŁOSZENIE Publiczne Zaproszenie do Negocjacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia negocjacji, w przedmiocie objęcia przez Inwestora nowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie - zaproszenie do negocjacji

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie - zaproszenie do negocjacji Strona znajduje się w archiwum. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie - zaproszenie do negocjacji Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AQUA HOTEL S.A. W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA. Postanowienia ogólne

PROCEDURA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AQUA HOTEL S.A. W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA. Postanowienia ogólne PROCEDURA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA AQUA HOTEL S.A. W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza procedura (dalej Procedura ) określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania akcjami nie nabytymi przez Potencjalnego Inwestora/Potencjalnych Inwestorów.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania akcjami nie nabytymi przez Potencjalnego Inwestora/Potencjalnych Inwestorów. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI WARMIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KĘTRZYNIE 1. 1. TRYB ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Działając stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI H. CEGIELSKI-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI H. CEGIELSKI-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI H. CEGIELSKI-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1. Tryb zbycia akcji Działając stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Niniejszy dokument dotyczy spółki działającej pod firmą Centrala Farmaceutyczna

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 14 marca

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A Ń S T W A SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI GRUPA HOTELI WAM

M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A Ń S T W A SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI GRUPA HOTELI WAM M I N I S T E R S T W O S K A R B U P A Ń S T W A SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI GRUPA HOTELI WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL" Sp. o.o. z siedzibą w Zalesiu - zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL Sp. o.o. z siedzibą w Zalesiu - zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Strona znajduje się w archiwum. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL" Sp. o.o. z siedzibą w Zalesiu - zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Termin składania pisemnych odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZESPÓŁ OŚRODKÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ SP. Z O.O

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZESPÓŁ OŚRODKÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ SP. Z O.O SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZESPÓŁ OŚRODKÓW REHABILITACJI LECZNICZEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SUCHYM BORZE W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

I. Proponowana struktura transakcji

I. Proponowana struktura transakcji SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE PZZ W STOISŁAWIU SPÓLKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STOISŁAWIU Niniejszy dokument dotyczy spółki działającej

Bardziej szczegółowo

Struktura odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji

Struktura odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Struktura odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Na podstawie 21 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 114,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 30 września 2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA Prezydent Miasta Kalisza, działając w imieniu Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 i art. 69 b ustawy

Bardziej szczegółowo

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o. Spółka TK TELEKOM Sp. z o.o. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane do: składania ofert w sprawie nabycia udziałów spółki TK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie TK Telekom Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I WARUNKI ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

PROCEDURA I WARUNKI ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4060/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 kwietnia 2013 r. PROCEDURA I WARUNKI ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki Truck Center Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce - Nowiny

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki Truck Center Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce - Nowiny Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki Truck Center Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce - Nowiny Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki SUPON USŁUGI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki SUPON USŁUGI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki SUPON USŁUGI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o - zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o - zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji Strona znajduje się w archiwum. Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o - zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA Niniejszy dokument dotyczy spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczytnie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki AUTOSAN S.A. z siedzibą w Sanoku

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki AUTOSAN S.A. z siedzibą w Sanoku BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://bip.msp.gov.pl/bip/przeksztalcenia-wlasnos/oferty-prywatyzacyjne/8323,zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w -aukcji-w-sprawie-zbycia-akcji-spolki-autosan-sa.html

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki PKS Nowa Sól sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli

Zaproszenie do aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki PKS Nowa Sól sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki PKS Nowa Sól sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do 18 lutego

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, Środa Wielkopolska.

odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, Środa Wielkopolska. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia negocjacji, w przedmiocie objęcia przez Inwestora nowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Pralnia Centralna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Pralnia Centralna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Pralnia Centralna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa Sp. z o.o.

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa Sp. z o.o. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa Sp. z o.o. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji

Bardziej szczegółowo

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku - zaproszenie do udziału w aukcji

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku - zaproszenie do udziału w aukcji Strona znajduje się w archiwum. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku - zaproszenie do udziału w aukcji Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 17 stycznia 2011 r., o godzinie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o.

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie Termin składania ofert upływa w dniu 17 czerwca 2010 r., o godzinie 14.00.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE zaprasza zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie 1. Przedmiot negocjacji

OGŁOSZENIE zaprasza zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie 1. Przedmiot negocjacji OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Tczewskiego (z siedzibą pod adresem: ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew) działając w imieniu Powiatu Tczewskiego, na podstawie postanowień uchwały Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LUB WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LUB WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LUB WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA A. Przedmiot Zaproszenie do konkursu i rokowań dotyczy zbycia przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) lub wniesienia przez

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Termin składania ofert upływa w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania Ofert upływa w dniu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa

BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://bip.msp.gov.pl/bip/przeksztalcenia-wlasnos/oferty-prywatyzacyjne/3545,zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w -aukcji-w-sprawie-nabycia-akcji-spolek-kopalnia-.html

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2011 r., o godzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKRYPTÓW DŁUŻNYCH ASK INVEST S.A R.L PRZEZ SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWĄ IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W GDYNI

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKRYPTÓW DŁUŻNYCH ASK INVEST S.A R.L PRZEZ SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWĄ IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W GDYNI REGULAMIN SPRZEDAŻY SKRYPTÓW DŁUŻNYCH ASK INVEST S.A R.L PRZEZ SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWĄ IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W GDYNI I. ORGANIZATOR SPRZEDAŻY Organizatorem sprzedaży jest Spółdzielcza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPORZĄDZENIE WYCENY WARTOŚCI MAJĄTKU STOCZNI GDYNIA SA OGŁOSZONEGO W DNIU 15 STYCZNIA 2009 R.

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPORZĄDZENIE WYCENY WARTOŚCI MAJĄTKU STOCZNI GDYNIA SA OGŁOSZONEGO W DNIU 15 STYCZNIA 2009 R. WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPORZĄDZENIE WYCENY WARTOŚCI MAJĄTKU STOCZNI GDYNIA SA OGŁOSZONEGO W DNIU 15 STYCZNIA 2009 R. 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRAC Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 141/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 13 września 2016r. PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012 r.o godzinie 14.00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOCZNI GDYNIA S.A. ZA OKRES OD 1 DO 6 STYCZNIA 2009 ROKU TJ. ZA OKRES PRZED WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA KOMPENSACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO Na podstawie: 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie - zaproszenie do udziału w aukcji

Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie - zaproszenie do udziału w aukcji Strona znajduje się w archiwum. Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie - zaproszenie do udziału w aukcji Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE UCHWAŁA Nr 913/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu prowadzenia rokowań w przedmiocie zbycia przez Województwo Małopolskie udziałów spółki

Bardziej szczegółowo

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku ( Spółka ) pod adresem: 38-500 Sanok ul. Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo.

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo. Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2007 r., o godzinie 100.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie,Przedsiębiorstwo Produkcji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WARUNKI I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA

OGŁOSZENIE WARUNKI I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO ORGANIZACJI STANOWISKA PRZYWOŁAWCZEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZRZESZEŃ KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH LICENCJONOWANY

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej w sprawie nabycia udziałów spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Handlowe ELMET w Goleniowie Sp. z o.o. Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. W. Rzymowskiego 1, Słupsk,

1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. W. Rzymowskiego 1, Słupsk, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul. Rzymowskiego 1 76-200 Słupsk Słupsk, dn. 23 listopada 2016 Nr sprawy:12/kk/2016 Nazwa zamówienia: Objęcie ochroną ubezpieczeniową Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A.

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Termin składania ofert upływa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Częstochowa, dnia 14.03.2016 r. IZ.271.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Promocja miasta poprzez sport - żużel: Promocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/oferta-prywatyzacyjna/11506,zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w-aukcjiw-sprawie-nabycia-akcjiudzialow-spolek-p.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WARUNKI SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARUNKI SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I. ORGANIZATOR SPRZEDAŻY Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Kredytów Trudnych (dalej jako: Bank). II. PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE Data publikacji: 30.12.2015 r. Termin składania ofert: 08.01.2016 r. Gmina Margonin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Warszawa, dnia 04 czerwca 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Na podstawie: 1) art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. (dalej: UKZ albo Spółka ) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1 zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A. (dalej: ZLUN albo Spółka ) z siedzibą w Nałęczowie przy al. S. Małachowskiego 5 zaprasza do złożenia ofert nabycia prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o.

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/oferta-prywatyzacyjna/7945,zaproszenie-do-przetargu-publicznego-na -nabycie-udzialow-spolki-przedsiebiorstwo.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki Rema S.A. z siedzibą w Reszlu

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki Rema S.A. z siedzibą w Reszlu Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki Rema S.A. z siedzibą w Reszlu Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do dnia 26 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Nieograniczony pisemny przetarg publiczny na nabycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA Spółka Akcyjna.

Nieograniczony pisemny przetarg publiczny na nabycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA Spółka Akcyjna. Strona znajduje się w archiwum. Nieograniczony pisemny przetarg publiczny na nabycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA Spółka Akcyjna. Termin składania ofert upływa 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie:,,inżynier Kontraktu Modernizacja budynków PIT-RADWAR S.A. nr XIX, XIXa, XX w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14. I. WPROWADZENIE 1. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia akcji/udziałów Spółek: Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Wełnianego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki COLIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki COLIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki COLIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia Zarząd Spółki COLIAN Spółka Akcyjna ( Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Czerwona Torebka spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Czerwona Torebka spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Czerwona Torebka spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia Zarząd spółki Czerwona Torebka

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1)

Porządek obrad: Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1) Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1) 1 i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), zwołuje na dzień 22 grudnia 2011 roku na godzinę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. ORGANIZATOR SPRZEDAŻY Organizatorem sprzedaży jest Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa

Bardziej szczegółowo

Procedura zbycia udziałów Spółki Hotel ORW Azoty Sp. z o.o.

Procedura zbycia udziałów Spółki Hotel ORW Azoty Sp. z o.o. Procedura zbycia udziałów Spółki Hotel ORW Azoty Sp. z o.o. Listopad 2012 Przedmiotem działań opisanych w niniejszej procedurze jest zbycie udziałów spółki zależnej ZAK S.A. w trybie ogłoszenia przetargu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WARUNKI SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARUNKI SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I. ORGANIZATOR SPRZEDAŻY Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Kredytów Trudnych (dalej: Bank). II. PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży. 2. Forma i cena sprzedaży. 3. Sposób składania ofert. Sygn. akt VII GUp 11/14

1. Przedmiot sprzedaży. 2. Forma i cena sprzedaży. 3. Sposób składania ofert. Sygn. akt VII GUp 11/14 Sygn. akt VII GUp 11/14 Regulamin sprzedaży wierzytelności upadłego wchodzącej do masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego SELFA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji spółki. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie ETAPY

Karta prywatyzacji spółki. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie ETAPY Karta prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie ETAPY I. Informacje podstawowe dotyczące prywatyzowanego podmiotu 1. Nazwa Szpital Powiatowy w Gryfinie: Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ KOMERCYJNE ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI - CENTRALNA PARK POŁOŻONEJ PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC ALEJE JEROZOLIMSKIE I ALEJA JANA PAWŁA II W WARSZAWIE Warszawa, Październik 2015 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki Trans Polonia Spółka

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Rada Nadzorcza Spółki AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. ul. Starościńska 1 02-516 Warszawa tel. 22 379-45-45, fax. 22 379-45-44 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MATRX Pharmaceuticals S.A. na dzień 21 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MATRX Pharmaceuticals S.A. na dzień 21 czerwca 2017 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MATRX Pharmaceuticals S.A. na dzień 21 czerwca 2017 roku Zarząd spółki MATRX Pharmaceuticals S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Solnym 14/3,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI. w Grupie Chemicznej Ciech. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI. w Grupie Chemicznej Ciech. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI w Grupie Chemicznej Ciech Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady zbywania nieruchomości nieoperacyjnych w Grupie Chemicznej Ciech i jest obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Rada Nadzorcza Spółki Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. ul. Starościńska 1 02-516 Warszawa tel. 22 379-45-45, fax. 22 379-45-44 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Spółki STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. MINOX S.A. z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. MINOX S.A. z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MINOX S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd MINOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Echa Leśne 58, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo