OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r. Niniejsze ogólne warunki są integralną częścią umowy sprzedaży śrut poekstrakcyjnych zawieranej pomiędzy spółką pod firmą Cefetra Polska sp. z o.o z siedzibą w Gdyni a Kupującym określonym w umowie sprzedaży. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wiążą Strony umowy sprzedaży pod warunkiem doręczenia ich Kupującemu pocztą, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej ( ). 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Adresie - należy przez to rozumieć dane adresowe podane przez Strony w Umowie wraz z oznaczeniem numeru faxu oraz adresu poczty elektronicznej ( ); Dniu Roboczym należy przez to rozumieć godziny od 8:00 do 19:00 w każdy dzień kalendarzowy z wyłączeniem niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy; Dniu wolnym od pracy należy przez to rozumieć niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy; Firmie Kontrolnej należy przez to rozumieć firmę profesjonalnie zajmującą się kontrolą jakości śruty poekstrakcyjnej; Godziny Robocze należy przez to rozumieć godziny od 8:00 do 19:00 w każdy Dzień Roboczy; Jednostce Transportowej należy przez to rozumieć pojazd samochodowy lub inny wyraźnie uzgodniony w ze Sprzedawcą środek transportu przeznaczony do przewozu Towaru; Kupującym - należy przez to rozumieć osobę lub podmiot zawierający Umowę ze Sprzedawcą; Laboratorium należy przez to rozumieć jeden z następujących podmiotów: LabCo BV Laboratory Services w Rotterdamie w Holandii, J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Alimentaire Analytik Schmidt GmbH w Hamburgu w Niemczech, Polcargo International w Szczecinie, Nuscana Oddział w Poznaniu, TCI Polska sp. z o.o. w Gdyni wspólnie wybrany przez Kupującego i Sprzedawcę, a w przypadku braku porozumienia Stron w tym przedmiocie, jeden z tych podmiotów wybrany przez Sprzedawcę; OWS należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży śrut poekstrakcyjnych przez spółkę pod firmą Cefetra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; Sprzedawcy - należy przez to rozumieć spółkę pod firmą Cefetra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. 10-ego Lutego 16, Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem , o kapitale zakładowym: PLN, ; Towarze - należy przez to rozumieć śruty poekstrakcyjne sprzedawane przez Sprzedawcę; Umowie - należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towaru zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Wyniku Ostatecznym należy przez to rozumieć wyniki badań laboratoryjnych Towaru przeprowadzone w trybie opisanym w pkt i OWS i uzyskane przez Laboratorium. 2. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY 2.1. Strony zgodnie postanawiają, iż do zawarcia Umów, do których zastosowanie mają OWS dochodzi telefonicznie, mailowo, za pomocą skanu, zdjęć itp. Kontrahent jest zobowiązany do potwierdzenia zawarcia Umowy w terminie 24 Godzin Roboczych od chwili zawarcia Umowy zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego. Jeśli mail, fax lub skan zawierający warunki Umowy został wysłany w Dzień wolny od pracy, bieg 24 godzinnego terminu na potwierdzenie Umowy rozpoczyna się od godziny 8:00 najbliższego Dnia Roboczego następującego po Dniu wolnym od pracy. W terminie tym Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy faxem lub pocztą podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego, formularza potwierdzającego zawarcie Umowy na wzorze dostarczonym przez Sprzedawcę. W przypadku braku doręczenia Sprzedawcy przez Kupującego formularza potwierdzającego zawarcie Umowy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub doręczenia formularza zawierającego jakiekolwiek zmiany/przekreślenia, Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od chwili jej zawarcia. Wymianę oświadczeń woli w formie maili, faxu, zdjęcia lub skanu Strony uważają za wiążącą. Jakakolwiek zmiana warunków Umowy przez Kupującego wymaga wyraźnej akceptacji Sprzedawcy. 3. WAGA TOWARU 3.1. Z zastrzeżeniem pk OWS, ustala się, że waga faktycznie wydanego Towaru ustalona w miejscu załadunku określonym w Umowie jest wiążąca dla Stron. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydania określonej w Umowie ilości Towaru z tolerancją +/- 5%, co będzie poczytywane za należyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę. Kupujący zobowiązany jest strona 1 z 5

2 odebrać Towar w tak określonej ilości. Waga wydanego Towaru stwierdzana jest dokumentem wydania magazynowego, którego jeden egzemplarz pozostaje w miejscu załadunku, a drugi otrzymuje przedstawiciel przewoźnika (kierowca, maszynista, inny przedstawiciel). Waga Towaru stwierdzona w dokumencie wydania magazynowego jest podstawą wzajemnych rozliczeń pomiędzy Stronami W przypadku gdy Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar do miejsca wskazanego przez Kupującego innego niż elewator Sprzedawcy lub osoby działającej na jego zlecenie i Kupujący na miejscu wyładunku stwierdzi ubytek Towaru przekraczający 80 kg w odniesieniu do Jednostki Transportowej, Sprzedawca obniży cenę sprzedaży o stwierdzony ubytek w stosunku do wagi Towaru w miejscu załadunku, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: waga Towaru w miejscu wyładunku stwierdzona zostanie przy zastosowaniu odpowiedniej wagi posiadającej aktualną legalizację, Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin licząc od nadejścia Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego, poinformuje Sprzedawcę o ilości ubytku Towaru faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ), ponowny pomiar w trybie komisyjnym z udziałem po jednym przedstawicielu Kupującego i Sprzedawcy, wykaże niedobór Towaru powyżej 80 kg w odniesieniu do Jednostki Transportowej w stosunku do wagi stwierdzonej w dokumencie wydania magazynowego, na dowód czego sporządzony zostanie protokół podpisany przez każdą ze Stron, ubytek Towaru nie będzie skutkiem działania Kupującego lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności Dalszej odpowiedzialności Sprzedawcy, poza wskazaną w pkt. 3.2 OWS, na jakiejkolwiek podstawie, z tytułu niedoborów Towaru nie przewiduje się. 4. JAKOŚĆ TOWARU 4.1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jakość Towaru określona jest w Umowie. Na wypadek zastrzeżeń jakościowych ustala się, następujące procedury reklamacyjne: W przypadku jeżeli wydanie Towaru następuje w elewatorze Sprzedawcy lub osoby trzeciej działającej na jego zlecenie: a. w trakcie załadunku Towaru na jednostkę transportową lub bezpośrednio po jego zakończeniu na zlecenie Sprzedawcy Firma Kontrolna pobiera reprezentatywną próbę Towaru z każdej jednostki transportowej, b. uzyskana w ten sposób próba, zwana dalej Próbą Żelazną jest dzielona na trzy części, z których jedna pozostaje w elewatorze, drugą otrzymuje przedstawiciel przewoźnika (np. kierowca lub maszynista), trzecia część przechowywana jest przez Firmę Kontrolną, c. w wypadku zastrzeżeń co do jakości Towaru, Kupujący zobowiązany jest w terminie 7 Dni Roboczych od zakończenia załadunku zgłosić faksem lub listem poleconym reklamację zawierającą szczegółowy opis zastrzeżeń jakościowych, d. w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Kupującego Firma Kontrolna wykona średnią próbę ze wszystkich Prób Żelaznych w ramach wykonywanej Umowy, zwaną dalej Średnią Próbą Kontraktową, e. Średnia Próba Kontraktowa zostanie przekazana przez Firmę Kontrolną do Laboratorium celem przebadania, f. Strony zgodnie postanawiają, że uzyskany w ten sposób wynik badań jest Wynikiem Ostatecznym i wiążącym dla Stron w celu rozstrzygnięcia zastrzeżeń jakościowych W przypadku jeśli Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego innego niż elewator Sprzedawcy lub osoby trzeciej działającej na jego zlecenie: a. Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od chwili nadejścia Towaru, doręczy Sprzedawcy szczegółowy opis zastrzeżeń jakościowych do Towaru, faksem lub listem poleconym; b. Kupujący umożliwi zbadanie Towaru w całości znajdującego się na jednostce transportowej przez Sprzedawcę lub Firmę Kontrolną, c. komisja składającą się z jednego przedstawiciela Kupującego i jednego przedstawiciela Sprzedawcy pobierze reprezentatywną próbę Towaru z jednostki transportowej, d. zastrzeżenia jakościowe zostaną potwierdzone w Wyniku Ostatecznym uzyskanym na skutek przeprowadzonych badań reprezentatywnej próby w Laboratorium, przy czym wynik ten będzie ostateczny, wiążący i rozstrzygający dla Stron dla potrzeb rozstrzygnięcia zastrzeżeń jakościowych, e. zostanie stwierdzone, że obniżona jakość Towaru nie została spowodowana przez Kupującego lub osoby trzecie, za których działania lub zaniechania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. strona 2 z 5

3 4.2. W przypadku uzyskania Wyniku Ostatecznego potwierdzającego, że badany Towar nie spełniał wymagań jakościowych zawartych w Umowie: Sprzedawca pokryje koszty związane z badaniami laboratoryjnymi, Sprzedawca dokona korekty ceny sprzedaży wg następujących przeliczników: a. w przypadku przekroczenia jednego z parametrów umownych w przedziale 0,1% do 3,0 % - 0,1% potrącenia ceny za każde 0,1% przekroczenia, b. w przypadku przekroczenia jednego z parametrów umownych w przedziale 3,0% do 5,0% - 3% potrącenia ceny plus 0,2% potrącenia ceny za każde 0,1% przekroczenia powyżej 3,0%, c. w przypadku przekroczenia powyżej 5,0% - 7% potrącenia ceny plus 0,3% potrącenia ceny za każde 0,1% przekroczenia powyżej 5,0%, d. w przypadku przekroczenia kilku parametrów jakościowych potrącenia za poszczególne parametry sumują się Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru w ilości przewidzianej Umową i do zapłacenia skorygowanej, zgodnie z przelicznikiem ceny W przypadku jeśli Wynik Ostateczny odpowiada uzgodnionym przez Strony wymaganiom jakościowym Towaru wszelkie koszty czynności związanych z procedurami wskazanymi w pkt. 4.1 OWS, w tym również koszty pobrania prób, w tym Próby Żelaznej, pomiarów, transportu i badań laboratoryjnych pokrywa Kupujący w terminie 14 dni od dnia wezwania skierowanego przez Sprzedawcę W przypadku jeśli Kupujący nie spełni łącznie wszystkich warunków określonych w pkt OWS, dla oceny jakości Towaru wyłączne zastosowanie znajdzie badanie jakości ustalone w miejscu załadunku Towaru, a dalszej odpowiedzialności Sprzedawcy nie przewiduje się Uprawnienia Kupującego opisane w niniejszym punkcie 4 OWS stanowią jedyne roszczenia Kupującego z tytułu jakości Towaru i wyłączają w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa jakiekolwiek inne roszczenia Kupującego na jakiejkolwiek podstawie, w tym tytułu rękojmi, gwarancji, niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy i stwierdzonych wad Towaru W szczególnie uzasadnionych wypadkach Sprzedawca może wyrazić zgodę na odstąpienie od procedury reklamacyjnej opisanej w niniejszym punkcie, z zastrzeżeniem że jego zgoda wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. WYDANIE TOWARU 5.1. Wydanie Towaru następuje w miejscu określonym w Umowie. Jeśli Towar wydawany jest partiami, o terminie wydawania poszczególnych partii decyduje Sprzedawca. Kupujący zobowiązuje się doręczyć Sprzedawcy lub Spedytorowi/Przewoźnikowi działającemu na zlecenie Sprzedawcy na 24 godziny zegarowe przed wydaniem Towaru listę osób uprawnionych do odbioru Towaru W przypadku jeśli właściwości Towaru lub obowiązujące przepisy prawne nakładają na Sprzedawcę obowiązek uprzedniego powiadomienia właściwe organy lub podmioty o miejscu przeznaczenia Towaru, Kupujący obowiązany jest każdorazowo na żądanie Sprzedawcy potwierdzić na piśmie fakt zawarcia Umowy i zobowiązać się do odbioru Towaru, we wskazanym przez Sprzedawcę terminie. W przypadku jeśli Kupujący nie dopełni obowiązku potwierdzenia, Sprzedawca może od Umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu. W każdym przypadku niezależnie od wykonania lub niewykonania prawa odstąpienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości Towaru lub obciążyć Kupującego kosztami: zbycia Towaru osobie trzeciej, w tym różnicą w cenie sprzedaży Towaru osobie trzeciej a ceną określoną w Umowie albo obciążyć Kupującego różnicą pomiędzy ceną sprzedaży określoną w Umowie a wartością Towaru według cen z ostatniego dnia wskazanego jako termin realizacji Umowy. Kupujący jest obowiązany do uiszczenia należności z tych tytułów w terminie 14 dni od dnia wezwania skierowanego przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy w części pozostaje ona ważna w zakresie odebranej części Towaru W przypadku jeżeli do transportu Towaru zobowiązany jest Kupujący, jest on zobowiązany do zapewnienia jednostki transportowej czystej, wolnej od wad i uszkodzeń oraz przystosowanej do przewozu Towaru W przypadku dostarczania przez Sprzedawcę Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w Umowie innego niż elewator Sprzedawcy lub osoby trzeciej działającej na jego zlecenie, Kupujący jest zobowiązany zapewnić odpowiedni nadzór podczas rozładunku Towaru, obecność wykwalifikowanej ekipy, sprzęt oraz wszelką pomoc w celu należytego i szybkiego wykonania rozładunku Towaru. Podany przez Sprzedawcę na życzenie Kupującego czas nadejścia do Kupującego partii Towaru jest przybliżony i ma charakter jedynie szacunkowy. strona 3 z 5

4 6. ROZLICZENIA 6.1. Wystawianie faktur będzie się odbywać w cyklu tygodniowym oraz na ostatni dzień miesiąca za Towar wydany w tym miesiącu, chyba że w Umowie Strony postanowią inaczej Jeżeli cena lub inne wierzytelności wynikające z Umowy zostały wyrażona w walucie obcej Kupujący ma obowiązek zlecić Sprzedającemu przewalutowanie Umowy na złote (PLN) najpóźniej do dnia odbioru Towaru, a jeśli Towar odbierany jest partiami do dnia odbioru pierwszej partii Towaru. W przypadku gdy Kupujący nie wywiąże się z tego obowiązku Sprzedawca ma prawo według własnego wyboru do: dokonania przewalutowania wg kursu sprzedaży waluty z tabeli kursów walut ING Banku Śląskiego SA (tabela dla rozliczeń bezgotówkowych podstawowa) z dnia wystawienia faktury lub dokonania rozliczeń w walucie obcej. W przypadku braku żądania przewalutowania przez Kupującego i wyboru przez Sprzedawcę rozliczenia walutowego, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty wyłącznie w walucie obranej przez Sprzedawcę jako podstawa rozliczenia W przypadku opóźnienia z zapłatą należności za Towar Kupujący zapłaci odsetki ustawowe Wszystkie wierzytelności Sprzedawcy stają się wymagalne w momencie wystawienia not i w dacie płatności faktur. 7. NIETERMINOWE WYKONANIE UMOWY 7.1. W wypadku, gdy Kupujący nie odbiera Towaru w terminie określonym w Umowie lub w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę w przypadku odbioru partiami, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W każdym przypadku, niezależnie od wykonania lub niewykonania prawa odstąpienia przez Sprzedawcę, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% wartości nieodebranego Towaru, Sprzedawcy przysługuje również prawo obciążenia Kupującego kosztami zbycia Towaru osobie trzeciej, w tym różnicą pomiędzy ceną sprzedaży Towaru osobie trzeciej a ceną określoną w Umowie albo obciążenia Kupującego różnicą pomiędzy ceną sprzedaży określoną w Umowie a wartością Towaru według cen z ostatniego dnia wskazanego jako termin realizacji Umowy. Kupujący jest obowiązany do uiszczenia należności z tych tytułów w terminie 14 dni od dnia wezwania skierowanego przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy pozostaje ona ważna w zakresie odebranej części Towaru Z zastrzeżeniem pkt. 7.3 OWS, w przypadku zgody Stron na odbiory Towaru po przewidzianym Umową terminie lub po terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę w przypadku odbioru partiami Sprzedawca obciąży Kupującego karą umowną w wysokości: ,50 PLN za tonę za każdą dobę opóźnienia - dla partii Towaru odebranej z opóźnieniem w zakresie od 1 do 10 dni w stosunku do terminu umownego lub wyznaczonego przez Sprzedawcę, ,00 PLN za tonę (za pierwsze 10 dni) + 1,00 PLN za tonę za każdą dobę opóźnienia powyżej 10 dni - dla partii Towaru odebranej z opóźnieniem w zakresie dni w stosunku do terminu umownego lub wyznaczonego przez Sprzedawcę, ,00 PLN za tonę (za pierwsze 20 dni) + 1,50 PLN za tonę za każdą dobę opóźnienia powyżej 20 dni - dla partii Towaru odebranej z opóźnieniem powyżej 20 dni w stosunku do terminu umownego lub wyznaczonego przez Sprzedawcę W przypadku zgody Stron na odbiory Towaru w postaci śruty słonecznikowej po przewidzianym Umową terminie lub terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę w przypadku odbioru partiami, Sprzedawca obciąży Kupującego karą umowną w wysokości: w przypadku opóźnienia do 24 godzin 3,50 PLN za każdą godzinę postoju naliczaną od każdego wagonu; w przypadku opóźnienia powyżej 24 godzin do 360 godzin 5,00 PLN za każdą godzinę postoju naliczaną od każdego wagonu; w przypadku opóźnienia powyżej 360 godzin 8,00 PLN za każda godzinę postoju naliczaną od każdego wagonu Sprzedawcy przysługuje również prawo obciążenia Kupującego kosztami wynikłymi z opóźnienia, w tym tytułem transportu Towaru do magazynu, przyjęcia, wydania, magazynowania i składowania Towaru. 8. POWSTRZYMANIE SIĘ OD SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA 8.1. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wydaniem Towaru z następujących przyczyn: Kupujący posiada wobec Sprzedawcy zaległości płatnicze z jakiegokolwiek tytułu, Kupujący narusza postanowienia Umowy, w tym postanowienia OWS Sprzedający wyda Towar niezwłocznie po ustąpieniu powyższych przyczyn. O ile przyczyny nie ustąpią do dnia określonego jako termin wydania Towaru, Sprzedający ma prawo odstąpienia od Umowy w zakresie niewydanego Towaru, a Kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości nieodebranego Towaru. strona 4 z 5

5 8.3. Dodatkowo, Sprzedawca może wstrzymać się z wydaniem Towaru w razie powzięcia wątpliwości co do wypłacalności Kupującego, w tym zaistnienia po stronie Kupującego przesłanek, które stanowią podstawę ogłoszenia upadłości lub przesłanek zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu art. 492 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. albo otwarcia postępowania likwidacyjnego Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca może wyznaczyć Kupującemu termin do dokonania przedpłaty lub wcześniejszej zapłaty za Towar, albo przedłożenia zaakceptowanego przez Sprzedawcę zabezpieczenia zapłaty za Towar. W razie nie uiszczenia przez Kupującego przedpłaty, wcześniejszej zapłaty za Towar lub ustanowienia zaakceptowanego przez Sprzedawcę zabezpieczenia Sprzedawca może bez wyznaczania dodatkowego terminu od Umowy odstąpić Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w sytuacjach opisanych w punkcie 8 OWS. 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE 9.1. Każda ze Stron bez względu na podstawę prawną roszczenia, w tym wynikającą z Umowy lub pozostającą z nią w związku, jest odpowiedzialna wobec drugiej Strony za wyrządzoną szkodę, jednak w żadnym wypadku odszkodowanie z tego tytułu nie może przewyższać ceny Towaru określonej w Umowie, z zastrzeżeniem że jeśli Umowa została wykonania częściowo odszkodowanie nie może przewyższać ceny Towaru określonej w Umowie w zakresie jakim Umowa nie została wykonana W każdym przypadku jeśli wysokość szkody przekracza zastrzeżoną w Umowie lub OWS karę umową Sprzedawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych W żadnym przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, bez względu na podstawę prawną roszczenia, za wszelkie szkody związane z utratą zysku, dobrego imienia, renomy, marki, zmniejszenia przyszłej sprzedaży czy też pośrednie straty Kupującego, a także za szkody wynikłe z powodu podjęcia czynności niezgodnych z zasadami prawidłowej gospodarki czy też niewłaściwymi warunkami pracy. Wyłącza się prawo do korzystania z tzw. wykonania zastępczego po stronie Kupującego Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania z powodu zaistnienia okoliczności niezależnych od niego w tym w wypadku: siły wyższej, blokady dróg, strajków, zamieszek, klęsk żywiołowych, aktów terroru, wojny, niekorzystnych warunków pogodowych, nieurodzaju, pożaru, wypadku, braku energii, awarii fabryki, maszynerii, statku i innych jednostek transportu, aktów władzy uniemożliwiających należyte wykonanie Umowy Wszelkie doręczenia związane z OWS lub Umową Strony będą kierować na Adres określony w Umowie. W przypadku zmiany Adresu do doręczeń każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić drugą Stronę o nowym Adresie, do czasu doręczenia zawiadomienia o nowym Adresie, doręczenia dokonane na dotychczasowy Adres uznaje się za skuteczne Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne o ile jego doręczenie Kupującemu nastąpiło w co najmniej jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej ( ) lub za pomocą faksu W przypadku, gdy ze względu na działania władz państwowych, po zawarciu Umowy Towar zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, w szczególności zostanie podwyższone cło, podatki, inne opłaty Sprzedawca ma prawo żądać pokrycia tych kosztów przez Kupującego Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym w związku z wykonaniem Umów rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy Niniejsze OWS obowiązują do czasu ich zmiany albo uchylenia przez Sprzedawcę. Gdynia, dnia 1 marca 2011 r. strona 5 z 5

OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU ŁADUNKÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM NA RZECZ SPOŁKI POD FIRMĄ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU ŁADUNKÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM NA RZECZ SPOŁKI POD FIRMĄ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. strona 1 z 5 OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU ŁADUNKÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM NA RZECZ SPOŁKI POD FIRMĄ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 2 stycznia 2014 r. Niniejsze ogólne warunki są integralną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW zawarta w dniu 30.08.2015r w Zabrzu, pomiędzy: DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie Zakup towarów oferowanych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie odbywa się

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów Towarów i Usług (zwane dalej Warunkami") stanowią

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA../2016. Zawarta w Szczecinie, w dniu..2016r.

Załącznik nr 2 UMOWA../2016. Zawarta w Szczecinie, w dniu..2016r. UMOWA../2016 Zawarta w Szczecinie, w dniu..2016r. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa akordeonu dla Akademii Sztuki w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług WZÓR UMOWA NR./2016 na wykonanie usług zawarta w Wałbrzychu w dniu. roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy: Albeco Sp. z o.o. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Bodex Daria Jurczyk 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Chłopska 43 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA Zawarta w dniu. r. pomiędzy:..... NIP:.., REGON:., KRS. zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: a Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 66 440 Skwierzyna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (OWZ)

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (OWZ) OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (OWZ) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Zamówienia określają ogólne zasady, na podstawie których Anteo Poland Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. przeznaczonego do zimowego utrzymaniu dróg w sezonach zimowych i na

WZÓR UMOWY. przeznaczonego do zimowego utrzymaniu dróg w sezonach zimowych i na str. 1 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu 2014r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działającym w imieniu Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez: 1) Grzegorza Stachowiaka - Dyrektora przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR.. UMOWA DOSTAWY NR.. W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Kruszyw Łamanych Strateg Capital Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Kruszyw Łamanych Strateg Capital Sp. z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Kruszyw Łamanych Strateg Capital Sp. z o.o. 1. Definicje Sprzedający - Strateg Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19 w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Przedmiotem umowy jest sprzedaż Kupującemu w terminie obowiązywania umowy n/w asortymentu: Tłuczeń 31,5-63 mm Tłuczeń mm

UMOWA Przedmiotem umowy jest sprzedaż Kupującemu w terminie obowiązywania umowy n/w asortymentu: Tłuczeń 31,5-63 mm Tłuczeń mm UMOWA... W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. sprzedaży

UMOWA nr.. sprzedaży Po zmianie 06.09.2016r. Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i 3 ust.3 ) UMOWA nr.. sprzedaży Zawarta w dniu 2016 r. w Wołowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Definicje

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Definicje OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Definicje 1. Sprzedawca - Bobrek sp. z o.o. z siedzibą w Klęku 2. Kupujący przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, który w ramach prowadzonej

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../TT/2016

U M O W A N R.../TT/2016 Załącznik nr B do SIWZ P R O J E K T U M O W A N R.../TT/2016 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO. Zawarta w dniu... w Białych Błotach, pomiędzy:

UMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO. Zawarta w dniu... w Białych Błotach, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO Zawarta w dniu.... w Białych Błotach, pomiędzy: Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług WZÓR UMOWA NR./2016 na wykonanie usług zawarta w Wałbrzychu w dniu. roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2010. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy

UMOWA Nr /2010. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr /2010 WZÓR zawarta w dniu 2010 r. pomiędzy: Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Działoszycach reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Zespołu; 2) Głównego Księgowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: UMOWA wzór Zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do siwz wzór umowy

Załącznik nr 4 do siwz wzór umowy Załącznik nr 4 do siwz wzór umowy UMOWA NR.. o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../TT/2016

U M O W A N R.../TT/2016 Załącznik nr A do SIWZ P R O J E K T U M O W A N R.../TT/2016 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Montażu

Ogólne Warunki Sprzedaży i Montażu Ogólne Warunki Sprzedaży i Montażu Słowniczek Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Montażu (zwanych dalej OWS ) oznaczają: 1. Sprzedawca Przemysław Sanecki prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. UMOWA NR../ /../2017 ( Umowa ) zawarta w dniu.. 2017 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo