OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r. Niniejsze ogólne warunki są integralną częścią umowy sprzedaży śrut poekstrakcyjnych zawieranej pomiędzy spółką pod firmą Cefetra Polska sp. z o.o z siedzibą w Gdyni a Kupującym określonym w umowie sprzedaży. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wiążą Strony umowy sprzedaży pod warunkiem doręczenia ich Kupującemu pocztą, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej ( ). 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Adresie - należy przez to rozumieć dane adresowe podane przez Strony w Umowie wraz z oznaczeniem numeru faxu oraz adresu poczty elektronicznej ( ); Dniu Roboczym należy przez to rozumieć godziny od 8:00 do 19:00 w każdy dzień kalendarzowy z wyłączeniem niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy; Dniu wolnym od pracy należy przez to rozumieć niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy; Firmie Kontrolnej należy przez to rozumieć firmę profesjonalnie zajmującą się kontrolą jakości śruty poekstrakcyjnej; Godziny Robocze należy przez to rozumieć godziny od 8:00 do 19:00 w każdy Dzień Roboczy; Jednostce Transportowej należy przez to rozumieć pojazd samochodowy lub inny wyraźnie uzgodniony w ze Sprzedawcą środek transportu przeznaczony do przewozu Towaru; Kupującym - należy przez to rozumieć osobę lub podmiot zawierający Umowę ze Sprzedawcą; Laboratorium należy przez to rozumieć jeden z następujących podmiotów: LabCo BV Laboratory Services w Rotterdamie w Holandii, J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Alimentaire Analytik Schmidt GmbH w Hamburgu w Niemczech, Polcargo International w Szczecinie, Nuscana Oddział w Poznaniu, TCI Polska sp. z o.o. w Gdyni wspólnie wybrany przez Kupującego i Sprzedawcę, a w przypadku braku porozumienia Stron w tym przedmiocie, jeden z tych podmiotów wybrany przez Sprzedawcę; OWS należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży śrut poekstrakcyjnych przez spółkę pod firmą Cefetra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; Sprzedawcy - należy przez to rozumieć spółkę pod firmą Cefetra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. 10-ego Lutego 16, Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem , o kapitale zakładowym: PLN, ; Towarze - należy przez to rozumieć śruty poekstrakcyjne sprzedawane przez Sprzedawcę; Umowie - należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towaru zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Wyniku Ostatecznym należy przez to rozumieć wyniki badań laboratoryjnych Towaru przeprowadzone w trybie opisanym w pkt i OWS i uzyskane przez Laboratorium. 2. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY 2.1. Strony zgodnie postanawiają, iż do zawarcia Umów, do których zastosowanie mają OWS dochodzi telefonicznie, mailowo, za pomocą skanu, zdjęć itp. Kontrahent jest zobowiązany do potwierdzenia zawarcia Umowy w terminie 24 Godzin Roboczych od chwili zawarcia Umowy zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego. Jeśli mail, fax lub skan zawierający warunki Umowy został wysłany w Dzień wolny od pracy, bieg 24 godzinnego terminu na potwierdzenie Umowy rozpoczyna się od godziny 8:00 najbliższego Dnia Roboczego następującego po Dniu wolnym od pracy. W terminie tym Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy faxem lub pocztą podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego, formularza potwierdzającego zawarcie Umowy na wzorze dostarczonym przez Sprzedawcę. W przypadku braku doręczenia Sprzedawcy przez Kupującego formularza potwierdzającego zawarcie Umowy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub doręczenia formularza zawierającego jakiekolwiek zmiany/przekreślenia, Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od chwili jej zawarcia. Wymianę oświadczeń woli w formie maili, faxu, zdjęcia lub skanu Strony uważają za wiążącą. Jakakolwiek zmiana warunków Umowy przez Kupującego wymaga wyraźnej akceptacji Sprzedawcy. 3. WAGA TOWARU 3.1. Z zastrzeżeniem pk OWS, ustala się, że waga faktycznie wydanego Towaru ustalona w miejscu załadunku określonym w Umowie jest wiążąca dla Stron. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydania określonej w Umowie ilości Towaru z tolerancją +/- 5%, co będzie poczytywane za należyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę. Kupujący zobowiązany jest strona 1 z 5

2 odebrać Towar w tak określonej ilości. Waga wydanego Towaru stwierdzana jest dokumentem wydania magazynowego, którego jeden egzemplarz pozostaje w miejscu załadunku, a drugi otrzymuje przedstawiciel przewoźnika (kierowca, maszynista, inny przedstawiciel). Waga Towaru stwierdzona w dokumencie wydania magazynowego jest podstawą wzajemnych rozliczeń pomiędzy Stronami W przypadku gdy Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar do miejsca wskazanego przez Kupującego innego niż elewator Sprzedawcy lub osoby działającej na jego zlecenie i Kupujący na miejscu wyładunku stwierdzi ubytek Towaru przekraczający 80 kg w odniesieniu do Jednostki Transportowej, Sprzedawca obniży cenę sprzedaży o stwierdzony ubytek w stosunku do wagi Towaru w miejscu załadunku, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: waga Towaru w miejscu wyładunku stwierdzona zostanie przy zastosowaniu odpowiedniej wagi posiadającej aktualną legalizację, Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin licząc od nadejścia Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego, poinformuje Sprzedawcę o ilości ubytku Towaru faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ), ponowny pomiar w trybie komisyjnym z udziałem po jednym przedstawicielu Kupującego i Sprzedawcy, wykaże niedobór Towaru powyżej 80 kg w odniesieniu do Jednostki Transportowej w stosunku do wagi stwierdzonej w dokumencie wydania magazynowego, na dowód czego sporządzony zostanie protokół podpisany przez każdą ze Stron, ubytek Towaru nie będzie skutkiem działania Kupującego lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności Dalszej odpowiedzialności Sprzedawcy, poza wskazaną w pkt. 3.2 OWS, na jakiejkolwiek podstawie, z tytułu niedoborów Towaru nie przewiduje się. 4. JAKOŚĆ TOWARU 4.1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jakość Towaru określona jest w Umowie. Na wypadek zastrzeżeń jakościowych ustala się, następujące procedury reklamacyjne: W przypadku jeżeli wydanie Towaru następuje w elewatorze Sprzedawcy lub osoby trzeciej działającej na jego zlecenie: a. w trakcie załadunku Towaru na jednostkę transportową lub bezpośrednio po jego zakończeniu na zlecenie Sprzedawcy Firma Kontrolna pobiera reprezentatywną próbę Towaru z każdej jednostki transportowej, b. uzyskana w ten sposób próba, zwana dalej Próbą Żelazną jest dzielona na trzy części, z których jedna pozostaje w elewatorze, drugą otrzymuje przedstawiciel przewoźnika (np. kierowca lub maszynista), trzecia część przechowywana jest przez Firmę Kontrolną, c. w wypadku zastrzeżeń co do jakości Towaru, Kupujący zobowiązany jest w terminie 7 Dni Roboczych od zakończenia załadunku zgłosić faksem lub listem poleconym reklamację zawierającą szczegółowy opis zastrzeżeń jakościowych, d. w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Kupującego Firma Kontrolna wykona średnią próbę ze wszystkich Prób Żelaznych w ramach wykonywanej Umowy, zwaną dalej Średnią Próbą Kontraktową, e. Średnia Próba Kontraktowa zostanie przekazana przez Firmę Kontrolną do Laboratorium celem przebadania, f. Strony zgodnie postanawiają, że uzyskany w ten sposób wynik badań jest Wynikiem Ostatecznym i wiążącym dla Stron w celu rozstrzygnięcia zastrzeżeń jakościowych W przypadku jeśli Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego innego niż elewator Sprzedawcy lub osoby trzeciej działającej na jego zlecenie: a. Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od chwili nadejścia Towaru, doręczy Sprzedawcy szczegółowy opis zastrzeżeń jakościowych do Towaru, faksem lub listem poleconym; b. Kupujący umożliwi zbadanie Towaru w całości znajdującego się na jednostce transportowej przez Sprzedawcę lub Firmę Kontrolną, c. komisja składającą się z jednego przedstawiciela Kupującego i jednego przedstawiciela Sprzedawcy pobierze reprezentatywną próbę Towaru z jednostki transportowej, d. zastrzeżenia jakościowe zostaną potwierdzone w Wyniku Ostatecznym uzyskanym na skutek przeprowadzonych badań reprezentatywnej próby w Laboratorium, przy czym wynik ten będzie ostateczny, wiążący i rozstrzygający dla Stron dla potrzeb rozstrzygnięcia zastrzeżeń jakościowych, e. zostanie stwierdzone, że obniżona jakość Towaru nie została spowodowana przez Kupującego lub osoby trzecie, za których działania lub zaniechania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. strona 2 z 5

3 4.2. W przypadku uzyskania Wyniku Ostatecznego potwierdzającego, że badany Towar nie spełniał wymagań jakościowych zawartych w Umowie: Sprzedawca pokryje koszty związane z badaniami laboratoryjnymi, Sprzedawca dokona korekty ceny sprzedaży wg następujących przeliczników: a. w przypadku przekroczenia jednego z parametrów umownych w przedziale 0,1% do 3,0 % - 0,1% potrącenia ceny za każde 0,1% przekroczenia, b. w przypadku przekroczenia jednego z parametrów umownych w przedziale 3,0% do 5,0% - 3% potrącenia ceny plus 0,2% potrącenia ceny za każde 0,1% przekroczenia powyżej 3,0%, c. w przypadku przekroczenia powyżej 5,0% - 7% potrącenia ceny plus 0,3% potrącenia ceny za każde 0,1% przekroczenia powyżej 5,0%, d. w przypadku przekroczenia kilku parametrów jakościowych potrącenia za poszczególne parametry sumują się Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru w ilości przewidzianej Umową i do zapłacenia skorygowanej, zgodnie z przelicznikiem ceny W przypadku jeśli Wynik Ostateczny odpowiada uzgodnionym przez Strony wymaganiom jakościowym Towaru wszelkie koszty czynności związanych z procedurami wskazanymi w pkt. 4.1 OWS, w tym również koszty pobrania prób, w tym Próby Żelaznej, pomiarów, transportu i badań laboratoryjnych pokrywa Kupujący w terminie 14 dni od dnia wezwania skierowanego przez Sprzedawcę W przypadku jeśli Kupujący nie spełni łącznie wszystkich warunków określonych w pkt OWS, dla oceny jakości Towaru wyłączne zastosowanie znajdzie badanie jakości ustalone w miejscu załadunku Towaru, a dalszej odpowiedzialności Sprzedawcy nie przewiduje się Uprawnienia Kupującego opisane w niniejszym punkcie 4 OWS stanowią jedyne roszczenia Kupującego z tytułu jakości Towaru i wyłączają w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa jakiekolwiek inne roszczenia Kupującego na jakiejkolwiek podstawie, w tym tytułu rękojmi, gwarancji, niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy i stwierdzonych wad Towaru W szczególnie uzasadnionych wypadkach Sprzedawca może wyrazić zgodę na odstąpienie od procedury reklamacyjnej opisanej w niniejszym punkcie, z zastrzeżeniem że jego zgoda wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. WYDANIE TOWARU 5.1. Wydanie Towaru następuje w miejscu określonym w Umowie. Jeśli Towar wydawany jest partiami, o terminie wydawania poszczególnych partii decyduje Sprzedawca. Kupujący zobowiązuje się doręczyć Sprzedawcy lub Spedytorowi/Przewoźnikowi działającemu na zlecenie Sprzedawcy na 24 godziny zegarowe przed wydaniem Towaru listę osób uprawnionych do odbioru Towaru W przypadku jeśli właściwości Towaru lub obowiązujące przepisy prawne nakładają na Sprzedawcę obowiązek uprzedniego powiadomienia właściwe organy lub podmioty o miejscu przeznaczenia Towaru, Kupujący obowiązany jest każdorazowo na żądanie Sprzedawcy potwierdzić na piśmie fakt zawarcia Umowy i zobowiązać się do odbioru Towaru, we wskazanym przez Sprzedawcę terminie. W przypadku jeśli Kupujący nie dopełni obowiązku potwierdzenia, Sprzedawca może od Umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu. W każdym przypadku niezależnie od wykonania lub niewykonania prawa odstąpienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości Towaru lub obciążyć Kupującego kosztami: zbycia Towaru osobie trzeciej, w tym różnicą w cenie sprzedaży Towaru osobie trzeciej a ceną określoną w Umowie albo obciążyć Kupującego różnicą pomiędzy ceną sprzedaży określoną w Umowie a wartością Towaru według cen z ostatniego dnia wskazanego jako termin realizacji Umowy. Kupujący jest obowiązany do uiszczenia należności z tych tytułów w terminie 14 dni od dnia wezwania skierowanego przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy w części pozostaje ona ważna w zakresie odebranej części Towaru W przypadku jeżeli do transportu Towaru zobowiązany jest Kupujący, jest on zobowiązany do zapewnienia jednostki transportowej czystej, wolnej od wad i uszkodzeń oraz przystosowanej do przewozu Towaru W przypadku dostarczania przez Sprzedawcę Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w Umowie innego niż elewator Sprzedawcy lub osoby trzeciej działającej na jego zlecenie, Kupujący jest zobowiązany zapewnić odpowiedni nadzór podczas rozładunku Towaru, obecność wykwalifikowanej ekipy, sprzęt oraz wszelką pomoc w celu należytego i szybkiego wykonania rozładunku Towaru. Podany przez Sprzedawcę na życzenie Kupującego czas nadejścia do Kupującego partii Towaru jest przybliżony i ma charakter jedynie szacunkowy. strona 3 z 5

4 6. ROZLICZENIA 6.1. Wystawianie faktur będzie się odbywać w cyklu tygodniowym oraz na ostatni dzień miesiąca za Towar wydany w tym miesiącu, chyba że w Umowie Strony postanowią inaczej Jeżeli cena lub inne wierzytelności wynikające z Umowy zostały wyrażona w walucie obcej Kupujący ma obowiązek zlecić Sprzedającemu przewalutowanie Umowy na złote (PLN) najpóźniej do dnia odbioru Towaru, a jeśli Towar odbierany jest partiami do dnia odbioru pierwszej partii Towaru. W przypadku gdy Kupujący nie wywiąże się z tego obowiązku Sprzedawca ma prawo według własnego wyboru do: dokonania przewalutowania wg kursu sprzedaży waluty z tabeli kursów walut ING Banku Śląskiego SA (tabela dla rozliczeń bezgotówkowych podstawowa) z dnia wystawienia faktury lub dokonania rozliczeń w walucie obcej. W przypadku braku żądania przewalutowania przez Kupującego i wyboru przez Sprzedawcę rozliczenia walutowego, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty wyłącznie w walucie obranej przez Sprzedawcę jako podstawa rozliczenia W przypadku opóźnienia z zapłatą należności za Towar Kupujący zapłaci odsetki ustawowe Wszystkie wierzytelności Sprzedawcy stają się wymagalne w momencie wystawienia not i w dacie płatności faktur. 7. NIETERMINOWE WYKONANIE UMOWY 7.1. W wypadku, gdy Kupujący nie odbiera Towaru w terminie określonym w Umowie lub w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę w przypadku odbioru partiami, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W każdym przypadku, niezależnie od wykonania lub niewykonania prawa odstąpienia przez Sprzedawcę, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% wartości nieodebranego Towaru, Sprzedawcy przysługuje również prawo obciążenia Kupującego kosztami zbycia Towaru osobie trzeciej, w tym różnicą pomiędzy ceną sprzedaży Towaru osobie trzeciej a ceną określoną w Umowie albo obciążenia Kupującego różnicą pomiędzy ceną sprzedaży określoną w Umowie a wartością Towaru według cen z ostatniego dnia wskazanego jako termin realizacji Umowy. Kupujący jest obowiązany do uiszczenia należności z tych tytułów w terminie 14 dni od dnia wezwania skierowanego przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy pozostaje ona ważna w zakresie odebranej części Towaru Z zastrzeżeniem pkt. 7.3 OWS, w przypadku zgody Stron na odbiory Towaru po przewidzianym Umową terminie lub po terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę w przypadku odbioru partiami Sprzedawca obciąży Kupującego karą umowną w wysokości: ,50 PLN za tonę za każdą dobę opóźnienia - dla partii Towaru odebranej z opóźnieniem w zakresie od 1 do 10 dni w stosunku do terminu umownego lub wyznaczonego przez Sprzedawcę, ,00 PLN za tonę (za pierwsze 10 dni) + 1,00 PLN za tonę za każdą dobę opóźnienia powyżej 10 dni - dla partii Towaru odebranej z opóźnieniem w zakresie dni w stosunku do terminu umownego lub wyznaczonego przez Sprzedawcę, ,00 PLN za tonę (za pierwsze 20 dni) + 1,50 PLN za tonę za każdą dobę opóźnienia powyżej 20 dni - dla partii Towaru odebranej z opóźnieniem powyżej 20 dni w stosunku do terminu umownego lub wyznaczonego przez Sprzedawcę W przypadku zgody Stron na odbiory Towaru w postaci śruty słonecznikowej po przewidzianym Umową terminie lub terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę w przypadku odbioru partiami, Sprzedawca obciąży Kupującego karą umowną w wysokości: w przypadku opóźnienia do 24 godzin 3,50 PLN za każdą godzinę postoju naliczaną od każdego wagonu; w przypadku opóźnienia powyżej 24 godzin do 360 godzin 5,00 PLN za każdą godzinę postoju naliczaną od każdego wagonu; w przypadku opóźnienia powyżej 360 godzin 8,00 PLN za każda godzinę postoju naliczaną od każdego wagonu Sprzedawcy przysługuje również prawo obciążenia Kupującego kosztami wynikłymi z opóźnienia, w tym tytułem transportu Towaru do magazynu, przyjęcia, wydania, magazynowania i składowania Towaru. 8. POWSTRZYMANIE SIĘ OD SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA 8.1. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wydaniem Towaru z następujących przyczyn: Kupujący posiada wobec Sprzedawcy zaległości płatnicze z jakiegokolwiek tytułu, Kupujący narusza postanowienia Umowy, w tym postanowienia OWS Sprzedający wyda Towar niezwłocznie po ustąpieniu powyższych przyczyn. O ile przyczyny nie ustąpią do dnia określonego jako termin wydania Towaru, Sprzedający ma prawo odstąpienia od Umowy w zakresie niewydanego Towaru, a Kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości nieodebranego Towaru. strona 4 z 5

5 8.3. Dodatkowo, Sprzedawca może wstrzymać się z wydaniem Towaru w razie powzięcia wątpliwości co do wypłacalności Kupującego, w tym zaistnienia po stronie Kupującego przesłanek, które stanowią podstawę ogłoszenia upadłości lub przesłanek zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu art. 492 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. albo otwarcia postępowania likwidacyjnego Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca może wyznaczyć Kupującemu termin do dokonania przedpłaty lub wcześniejszej zapłaty za Towar, albo przedłożenia zaakceptowanego przez Sprzedawcę zabezpieczenia zapłaty za Towar. W razie nie uiszczenia przez Kupującego przedpłaty, wcześniejszej zapłaty za Towar lub ustanowienia zaakceptowanego przez Sprzedawcę zabezpieczenia Sprzedawca może bez wyznaczania dodatkowego terminu od Umowy odstąpić Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w sytuacjach opisanych w punkcie 8 OWS. 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE 9.1. Każda ze Stron bez względu na podstawę prawną roszczenia, w tym wynikającą z Umowy lub pozostającą z nią w związku, jest odpowiedzialna wobec drugiej Strony za wyrządzoną szkodę, jednak w żadnym wypadku odszkodowanie z tego tytułu nie może przewyższać ceny Towaru określonej w Umowie, z zastrzeżeniem że jeśli Umowa została wykonania częściowo odszkodowanie nie może przewyższać ceny Towaru określonej w Umowie w zakresie jakim Umowa nie została wykonana W każdym przypadku jeśli wysokość szkody przekracza zastrzeżoną w Umowie lub OWS karę umową Sprzedawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych W żadnym przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, bez względu na podstawę prawną roszczenia, za wszelkie szkody związane z utratą zysku, dobrego imienia, renomy, marki, zmniejszenia przyszłej sprzedaży czy też pośrednie straty Kupującego, a także za szkody wynikłe z powodu podjęcia czynności niezgodnych z zasadami prawidłowej gospodarki czy też niewłaściwymi warunkami pracy. Wyłącza się prawo do korzystania z tzw. wykonania zastępczego po stronie Kupującego Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania z powodu zaistnienia okoliczności niezależnych od niego w tym w wypadku: siły wyższej, blokady dróg, strajków, zamieszek, klęsk żywiołowych, aktów terroru, wojny, niekorzystnych warunków pogodowych, nieurodzaju, pożaru, wypadku, braku energii, awarii fabryki, maszynerii, statku i innych jednostek transportu, aktów władzy uniemożliwiających należyte wykonanie Umowy Wszelkie doręczenia związane z OWS lub Umową Strony będą kierować na Adres określony w Umowie. W przypadku zmiany Adresu do doręczeń każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić drugą Stronę o nowym Adresie, do czasu doręczenia zawiadomienia o nowym Adresie, doręczenia dokonane na dotychczasowy Adres uznaje się za skuteczne Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne o ile jego doręczenie Kupującemu nastąpiło w co najmniej jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej ( ) lub za pomocą faksu W przypadku, gdy ze względu na działania władz państwowych, po zawarciu Umowy Towar zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, w szczególności zostanie podwyższone cło, podatki, inne opłaty Sprzedawca ma prawo żądać pokrycia tych kosztów przez Kupującego Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym w związku z wykonaniem Umów rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy Niniejsze OWS obowiązują do czasu ich zmiany albo uchylenia przez Sprzedawcę. Gdynia, dnia 1 marca 2011 r. strona 5 z 5

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Van der Vlist Polen sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Van der Vlist Polen sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Van der Vlist Polen sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Świadczenia Usług, zwane dalej w skrócie OW, sporządzono dla firmy Van der

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo