Regulamin konkursu ofert na sprzedaż majątku FSC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu ofert na sprzedaż majątku FSC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu ofert na sprzedaż majątku FSC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa szczegółowo warunki konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki majątku ruchomości stanowiącej własność FSC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bełchatowie Przedmiotem sprzedaży są składniki majątkowe ruchomości, wyszczególnione w załączniku do Regulaminu. Całość składników majątkowych została podzielona na następujące części - zespoły: a. Zespół 1 Wyposażenie biurowe, b. Zespół 2 Meble, c. Zespół 3 Narzędzia i inne środki techniczne, d. Zespół 4 Oprogramowanie, e. Samochód Renault Kangoo 5-osobowy biały, EBE 73VX, rok prod. 2002, f. Samochód ciężarowy Ford Transit rok. Prod. 2004, EBE 49PR uszkodzony, g. Autobus Citroen Jumper ,8 HDI rok prod. 2001, EBE 67LY, h. Ford Transit Connect EBE 9E J3, rok prod 2008, i. Ford Transit Connect EBE 9E J4, rok prod 2008, j. Volkswagen Caravelle 2,5 TDI, EBE 2KU9, rok prod Cena netto wywoławcza w pierwszym konkursie za każdy z zespołów wynosi: a. Zespół 1 Wyposażenie biurowe zł b. Zespół 2 Meble zł c. Zespół 3 Narzędzia i inne środki techniczne zł d. Zespół 4 Oprogramowanie zł e. Samochód Renault Kangoo 5-osobowy biały, EBE 73VX, rok prod zł f. Samochód ciężarowy Ford Transit rok. Prod. 2004, EBE 49PR - uszkodzony zł g. Autobus Citroen Jumper ,8 HDI rok prod. 2001, EBE 67LY zł h. Ford Transit Connect EBE 9E J3, rok prod zł i. Ford Transit Connect EBE 9E J4, rok prod zł j. Volkswagen Caravelle 2,5 TDI, EBE 2KU9, rok prod zł 3. W przypadku, gdy pierwszy konkurs ofert prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie nie zostanie rozstrzygnięty, przeprowadzony zostanie drugi konkurs, na analogicznych zasadach jak pierwszy, przy czym cena wywoławcza netto w drugim konkursie będzie wynosiła 70% pierwotnej ceny wywoławczej Ogłoszenia o sprzedaży dokonuje syndyk i podaje do publicznej wiadomości poprzez zaproszenie do składania ofert pisemnych. Ogłoszenie ukaże się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej 2. Termin rozpoznania ofert zostanie wyznaczony w ten sposób, aby pomiędzy datą ogłoszenia, a terminem otwarcia ofert upłynęły co najmniej dwa tygodnie. 3. Warunkiem udziału w konkursie jest: a. złożenie pisemnej oferty w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie wskazanym w ogłoszeniu opublikowanym w prasie lokalnej na adres: Biuro Syndyka - Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Gdańska 91/93, Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: FSC - oferta nabycia (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). b. wpłacenie na konto upadłego w ING Bank Śląski SA

2 c. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto określnej w 1 ust 2 Regulaminu Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych; w konkursie nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. 2. Oferta winna zawierać: datę sporządzenia, imię i nazwisko lub nazwę, określenie statusu prawnego oferenta, adres i telefon, ew. numer NIP, Regon, oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty, dowód wpłaty wadium, oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą od dnia złożenia oferty do dnia, w którym umowa ma być zawarta, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami konkursu, dokumentacją oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag, oświadczenie oferenta, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne jak i prawne, które ograniczałyby lub uniemożliwiały zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty, oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy, czytelny podpis oferenta lub osób działających w jego imieniu. 3. Oferty oraz dołączone do nich dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. 5. Oferty, które nie spełniają warunków określonych w paragrafie poprzedzającym lub które wpłynęły po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane Syndyk wraz z powołaną przez niego komisją dokonuje otwarcia ofert bez udziału oferentów i wybiera najkorzystniejszą ofertę bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert, co zostaje stwierdzone stosownym protokołem. W przypadku gdy którakolwiek ze złożonych ofert nie spełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie Syndyk wzywa telefonicznie oferenta do jej poprawienia lub uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. W takiej sytuacji termin rozpoznania ofert ulega przesunięciu o 3 dni robocze. 2. Syndyk powiadamia na piśmie oferentów o wyniku konkursu niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia. 3. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia konkursu ofert Ustala się następujące zasady odnośnie wadium: a. wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia, b. wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku, jeżeli oferent nie dokona wpłaty pozostałej części ceny najpóźniej w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu, c. wadium uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bez odsetek w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.

3 2. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym wydanie przedmiotu sprzedaży, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 3. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany bez zbędnej zwłoki. 4. Nie jest dopuszczalne dokonanie potrącenia wierzytelności przysługujących kupującemu z ceną nabycia. 5. Nabywca nabywa ruchomości, w takim stanie, w jakim one się znajdują. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu wad towarów, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji. 6. Dopuszcza się możliwość usunięcia z komputerów dysków twardych, o ile będzie to konieczne dla archiwizacji zgromadzonych danych. 7. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą, w tym koszty demontażu, odbioru i przewozu pokrywa nabywca. 8. Od dnia uiszczenia całości ceny wszelkie ryzyko związane z przedmiotem sprzedaży ponosi kupujący Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane. 2. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 3. Syndyk ma prawo do: a. odwołania konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, b. nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego. Łódź, dnia 29 czerwca 2015 roku Michał Raj - syndyk

4 Załącznik do regulaminu konkursu ofert wykaz ruchomości: Zespół nr 1: Wyposażenie biurowe Nazwa Wartość szacunkowa Xerox Work Centre Pro NOTEBOOK ASUS A&SC UŻYWANY 700 KOMPUTER 2000 ZESTAW KOMPUTEROWY 2100 MONITOR LCD 3000 MONITOR LCD 300 TABLET GRAFICZNY 1200 UPS - 2 szt. 50 KOMPUTER AMD ATHLON II X2 250 Win MONITOR NEC 800 MONITOR LCD 21,5" LED LG 300 KOMPUTER ATHLON II X2 240 WIN DRUKARKA HP LASER JET Monitor LCD 80 KOMPUTER STACJONARNY MC STEP BLACK-NTEL CELERON 200 UPS APC UPS APC ROUTER D-LINK WIRELESS G 20 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE EPSON DX BROTHER 400 ZESTAW KOMPUTER MONITOR UPS 2300 MONITOR 300 PLOTER IPF KSEROKOPIARKA MINOLTA 1900 SKANER MONOCHROMATYCZNY 2500 XEROX 2100 LENOVO B590 CORE i Klawiatura Natec STARFIS H SUM SILVER USB 25 Razem: zł Zespół nr 2 Meble: Wartość Nazwa szacunkowa ZESTAW MEBLI DO SALI KONFERENCYJNEJ ST ZESTAW MEBLI DO SALI KONFERENCYJNEJ ST II 1600 SZAFA UBRANIOWA 2-DRZWIOWA Z PÓŁKĄ 150 SZAFA STOJĄCĄ 200 BIURKO Z SZUFLADAMI 200 STOLIK 400 SZAFA STOJĄCĄ 550 FOTEL OBROTOWY SKÓRA 280 FOTEL SKÓRA 300

5 FOTEL SKÓRA 80 KRZESŁO TAPICEROWANE - 14 szt FOTEL OBROTOWY - 3szt. 90 FOTEL OBROTOWY 150 STÓŁ KONFERENCYJNY - 3szt. 280 KUCHNIA MIKROFALOWA 100 KONTENEREK Z 3 SZUFLADAMI - 3szt. 200 LODÓWKA BEKO 50 BIURKO Z SZUFLADAMI - 5 szt. 500 BINDOWNICA 120 SZAFA 2-DRZWIOWA 250 LODÓWKA WHIRPOOL 100 SZAFA BIUROWO-UBRANIOWA 1500 DOSTAWKA DO BIURKA 1500 SZAFKA BHP - 2 szt. 50 NISZCZARKA 100 REGAŁ 4 PÓŁKI 20 KRZESŁO TAPICEROWANE SKAJ 80 KRZESŁO TAPICEROWANE SKAJ 80 KRZESŁO TAPICEROWANE SKAJ 80 SZAFA METALOWA PANCERNA SSN BIURKO SSN PRZYCZEPKA LEKKA EBE6Y BIURKO 30 REGAŁ 30 KRZESŁO SKAJ 10 KRZESŁO SKAJ 10 KRZESŁO MATERIAŁ 10 EKSPRES DO KAWY SIEMENS 100 LODÓWKA WHIRLPOOL 600 NISZCZARKA 200 BIURKO 40 STÓŁ KONFERENCYJNY 300 SZAFA 2-DRZWIOWA (WITRYNA SZKŁO MAT) 75 REGAŁ 50 REGAŁ 40 SZAFKA STOJĄCA 20 KONTENEREK/STOLIK MAŁY 20 KONTENEREK/STOLIK DUŻY 80 Szafa 2-drzwiowa z regałami 150 Szafa 2-drzwiowa z regałami 150 Razem: zł Zespół nr 3: Narzędzia i inne środki techniczne Nazwa Wartość szacunkowa Ramki rusztowania warszawskiego 4000 Kontener magazynowy typ PRZYRZĄD DO GLAZURY 300

6 WKRETKARKA MAKITA BETONIARKA 80 L 100 MŁOT KUJĄCY ODAROWY 220V BOSCH MASZYNKA DO GLAZURY TOP-LINE RĘCZNA 250 NIWELATOR OPTYCZNY TOP-CON 1000 NIWELATOR OPTYCZNY TOP-CON 1000 NAGRZEWICA OLEJOWA 220V 380 OSADZAK KOŁKÓW GAZOWY PULSA SPIT PIŁA ŁAŃCUCHOWA STIHL DO DRZEWA 350 SPRĘŻARKA 220V FINI XTREME SUPERTIGER 600 SPAWARKA 220V LINCOLN 300 SZLIFIERKA KĄTOWA 125 SKIL -2 szt. 100 SZLIFIERKA KĄTOWĄ 230 BOSCH 350 WIBRATOR POGRĄŻALNY 220V 700 WKRĘTARKA AKUMULATOROWA BOSCH 700 WKRĘTARKA AKUMULATOROWA BOSCH 600 WKRĘTARKA AKUMULATOROWA MAKITA WK RUSZTOWANIE ALUMINOWE 750 WIERTARKA Kinzo 100 PILARKA ELEKTRYCZNA Skill 100 PILARKA ELEKTRYCZNA Black&Decker 50 PRZEDŁUŻACZ 40M 3*1,5MM 100 NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO BLACHY CELMA 230V 100 WKRĘTARKA ELEK.BOSCH 230V 100 WIERTARKO-WKRĘTARKA Bawaria 75 WYRZYNARKA BRZESZCZOTOWA SKIL 220V 50 WCIĄGARKA CAMAC MINOR 220V 550 WCIĄGARKA 220V 300KG 750 SZLIFIERKA KĄTOWA 1500W 230 Bosch 350 SPAWARKA INWSIT 301/1 650 GIĘTARKA ST ZGRZEWARKA DO FOLI LEISTER-COMET 2500 WIERTARKA MIESZADŁO 220V 50 SPAWARKA TIG OERLIKON 220V 1700 GWINTOWNICA ELEKTRYCZNA REMS TGW KIELICHOWNICA RĘCZNA DO MIEDZI REMS WKL GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR ROTHENBERG WGM GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR ROTHENBERG WGM WIERTARKA UDAROWA BOSCH 220V 100 WIERTARKA UDAROWA BOSCH 220V 100 WIERTARKA UDAROWA De Wolt 220V 100 SZUFIERKA KĄTOWA 125 BOSCH GWS WSZF 100 SZUFIERKA KĄTOWA 125 BOSCH 100 SZLIFIERKA KĄTOWA 125 BOSCH GWS WSZF 140 ZGRZEWARKA DO RUR PP TALERZOWA 220V 50 RAMKA RUSZTOWANIA I BALUSTRADA 600 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 220V 150 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 380V 180 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 380V 500 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 380V 500

7 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 380V 500 NAGRZEWNICA GAZOWA 900 TERMOWENTYLATOR 2000W 25 SZLIFIERKA KĄTOWA 50 SZLIFIERKA KĄTOWA Metabo 50 SZLIFIERKA KĄTOWA 50 WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Makita 400 WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 400 PILARKA TARCZOWA 180 PIŁA TARCZOWA 100 Wibrator elektryczny 2000W 6m MP Przedłużacz zwijany 4 gnia/guma/3xl,5/25m 100 Przedłużacz zwijany 4 qnia/guma/3xl,5/25m 100 Mieszarka 1200W PRDa 140 CELMA 200 Pilarka STIHL MS Poziomica alu 120cm 50 Przedłużacz 20m OW GS+termik 180 Przedłużacz 20m OW GS/8604GP 250 Mieszarka 1200W PRDa 140 CELMA 200 Pilarka METABO KGS 216M 550 BOSITE D DO ZGRZEWANIA 750 Parkside - szlifierka kątowa - uszkodzona 40 Mieszadło do zaprawy 100 Spawarka Bester 300 Wyrzynarka Einhell 75 Zgrzewarka do rur Rems Contact Wiertarka magnetyczna Promotech Pro Wkrętarka kątowa Ryobi 200 Wibrator pogrążalny 200 Myjka ciśnieniowa Karcher RM 55 HD/15C 1800 Odkurzacz przemysłowy Hitachi Powertools WDE Pompa do wody 75 Pompa do wody 100 Gwintownica ręczna do rur 90 Betoniarka 900 Rusztowanie warszawskie - 20 szt 4000 Drabina Krause Kontener magazynowy 3000 Szlifierka kątowa 230 JH 350 Piła ręczna elektryczna 100 Szlifierka wolnoobrotowa Celma 100 Wkrętarka akumulatorowa Bosch 200 Szlifierka Parkside 75 Kontener pracowniczy 1200 Kontener pracowniczy 1200 Kontener pracowniczy 1200 Szafka metalowa 100 Pompa IZO ciśnieniowa do iniekcji żywicznej 4000 Razem: zł

8 Zespół nr 4 Oprogramowanie Wartość Nazwa szacunkowa PROGRAM KSAPERSKY INTERNET SECURITY 12 MIESIĘCY 115 NORMA PRO 2000 NORMA PRO 2000 Razem: zł

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo