Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )"

Transkrypt

1 Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r.

2 Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. (dalej: Warunki Sprzedaży Nieruchomości ) jest zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa własności posadowionych na nich stanowiących odrębną nieruchomość budynków i budowli oraz urządzeń (opisanych w pkt. I. Warunków Sprzedaży Nieruchomości), w trybie ogłoszenia przetargów pisemnych nieograniczonych. I. DEFINICJE Nieruchomości KKPP: 1. Dwie nieruchomości łącznie, tj. działek: oraz a. nr 179/5 o powierzchni 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) metrów kwadratowych; b. nr 186/4 o powierzchni (słownie: cztery tysiące sto trzynaście) metrów kwadratowych wraz z budynkiem 574 o kubaturze 24578,59 m 3 (i urządzeniami: reaktor z mieszadłem o poj. 0,8 m 3, reaktor EH nr 500 o pojemności 1,5 m 3 z mieszadłem, dwie konstrukcje nośne); 2. Dwie nieruchomości łącznie, działek: oraz a. nr 188/2 o powierzchni (słownie: sześć tysięcy czterysta czternaście) metrów kwadratowych wraz z ogrodzeniem o długości 104 metrów, b. nr 187 o powierzchni (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt) metrów kwadratowych wraz z ogrodzeniem (wraz z bramą) o długości 30 metrów. 3. Działka nr 186/8 o powierzchni (słownie: pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) metrów kwadratowych wraz z ruiną budowli - basenu ppoż. o kubaturze 2700 m 3 oraz ogrodzenia o długości 121 metrów. Dla wyżej wymienionych nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer OP1K/ /5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych (zwane dalej: Nieruchomościami ). Zbycie Nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu - na nieruchomościach ustanowiona jest aktualnie - na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, na czas nieokreślony służebność przesyłu. Nieruchomości objęte są, na czas nieokreślony służebnością gruntową (emisji). Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej - bezterminowa służebność drogowa przejazdu i przechodu. Poza powyższym, Nieruchomości zbywane będą jako wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Działki o numerach: 179/5, 188/2 oraz 187 objęte są prawem pierwokupu przysługującego Gminie Kędzierzyn-Koźle (prawo wykonuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle). Komisja komisja ds. sprzedaży Nieruchomości KKPP powołana przez Zarząd KKPP, której przedmiotem działalności będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego dot. Sprzedaży Nieruchomości. Zarząd KKPP nie jest związany na żadnym etapie postępowania podjętymi przez Komisję decyzjami, jak również wyborem (rekomendacjami) Oferentów i może je zmienić wg. własnego uznania oraz w każdym czasie odstąpić od reguł niniejszych Warunków Sprzedaży Nieruchomości. Oferent podmiot lub grupa podmiotów, która w odpowiedzi na Ogłoszenie złożyła ofertę/ty na zakup Nieruchomości, Oferta przesłana przez Oferenta w odpowiedzi na Ogłoszenie oferta na zakup Nieruchomości, 2

3 Ogłoszenie ogłoszenieopublikowane przez Sprzedającego, nie stanowiące oferty w rozumieniu art k.c., lecz jedynie zaproszenie do składania Ofert przez Oferentów, Warunki Sprzedaży Nieruchomości niniejszy dokument określający zasady, na jakich nastąpi zbycie Nieruchomości, zapoczątkowany opublikowaniem przez Sprzedającego Ogłoszenia, Sprzedający Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, Kędzierzyn Koźle, wpisany przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , nr NIP: , nr REGON: , Umowa Sprzedaży Nieruchomości umowa sprzedaży Nieruchomości zawarta pomiędzy KKPP oraz Ostatecznym Nabywcą/Nabywcami, Ostateczny Nabywca nabywca lub nabywcy zatwierdzeni przez Zarząd KKPP, z którym/którymi podpisana zostanie Umowa Sprzedaży Nieruchomości po uzyskaniu właściwych zgód korporacyjnych Spółki KKPP. II. WARUNKI ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż Nieruchomości warunkowana jest uzyskaniem przez Spółkę KKPP zgód organów korporacyjnych (Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników) na sprzedaż Nieruchomości, na warunkach wynegocjowanych przez strony postępowań przetargowych; III. ETAPY POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH ETAP I (WSTĘPNY), ETAP II (SKŁADANIE OFERT), ETAP III (WYBÓR OFERENTÓW DO NEGOCJACJI), ETAP IV (NEGOCJACJE i WYBÓR OSTATECZNEGO/YCH NABYWCY/ÓW), ETAP V (ZAWARCIE UMÓW). ETAP I (WSTĘPNY) 1. Publikacja (m.in. w prasie, internecie, rozgłośni radiowej) Ogłoszenia zawierającego podstawowe informacje dotyczące postępowań przetargowych. 2. W przypadku konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej Nieruchomości lub zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej Nieruchomości, należy uprzednio uzgodnić termin z Panem Ryszardem Robaszewskim w dni robocze w godz. 9:00-15:00 pod numerem telefonu: (77) , ETAP II (SKŁADANIE OFERT) 1. W terminie ustalonym w Ogłoszeniu (i/lub zawartym w informacji opublikowanej na stronie internetowej) Sprzedającego Oferenci mogą składać Oferty. Oferta powinna zawierać co najmniej: a) oznaczenie Oferenta (imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę Oferenta oraz telefon kontaktowy); b) oznaczenie przedmiotu/ów przetargu; c) oferowaną cenę łączną za Nieruchomości (grunt, budynki, budowle oraz urządzenia); d) termin i sposób zapłaty; 3

4 e) zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem Nieruchomości; f) w przypadku osoby fizycznej kopia dowodu osobistego i podanie nr NIP, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorców oryginał lub aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji (przyjmuje się ważność odpisu w okresie trzech miesięcy od daty sporządzenia); g) pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub kopia uwierzytelniona j.w.; h) zaświadczenie z ZUS u i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz podatków, i) oświadczenie Oferenta, że: pozostaje związany Ofertą przez okres 90 dni od dnia otwarcia Ofert, nie ogłosił upadłości/likwidacji lub nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji, zapoznał się z treścią Warunków Sprzedaży Nieruchomości oraz akceptuje jego zapisy na potrzeby realizacji procesu nabycia Nieruchomości od KKPP, jak również zapoznał się z sytuacją prawną i stanem faktycznym Nieruchomości oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec KKPP związanych z Warunkami Sprzedaży Nieruchomości. Treść oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Sprzedaży Nieruchomości, znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej zapłatę oferowanej ceny, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją warunków Sprzedaży Nieruchomości, j) inne informacje istotne według oceny Oferenta zainteresowanego zakupem Nieruchomości. 2. Wszelkie złożone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 3. Oferta powinna zostać przesłana/złożona na adres: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15, Kędzierzyn Koźle, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: Oferta zakupu Nieruchomości [nr działki/działek - w przypadku postępowań sprzedaży łącznej] nie otwierać. Koperta winna zawierać opis identyfikujący Oferenta. Ofertę należy przesłać w terminie do godz do dnia 29 lipca 2014 roku. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane Oferentom nieotwarte. Komisjalub Zarząd KKPP ma prawo zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie lub doprecyzowanie złożonej Oferty. ETAP III (WYBÓR OFERENTÓW DO NEGOCJACJI) 1. Otwarcie i weryfikacja złożonych przez Oferentów Ofert. 2. Ocena, wybór i rekomendacja najbardziej korzystnych Ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1) oferowana cena, 2) warunki płatności (sposób i termin zapłaty), 3. Zatwierdzenie przez Zarząd KKPP Oferentów do negocjacji. 4. Skierowanie do Oferentów zatwierdzonych przez Zarząd KKPP zawiadomień o fakcie ich zakwalifikowania do etapu negocjacji. 5. Oferenci o zakończeniu III ETAPU zostaną poinformowani w terminie do 30 dni od dnia otwarcia Ofert. 4

5 ETAP IV (NEGOCJACJE i WYBÓR OSTATECZNEGO/YCH NABYWCY/ÓW)) 1. Rozpoczęcie negocjacji. 2. Udzielenie dodatkowych informacji nt. Nieruchomości. 3. Złożenie przez Oferentów zweryfikowanych Ofert (w rozumieniu art k.c.) Oferta zweryfikowana powinna zawierać co najmniej: a) informacje o zmianie danych (bądź braku zmian), dotyczących Oferty, w stosunku do przekazanych w Ofercie stanowiącej odpowiedz na Ogłoszenie, b) informacje o źródłach finansowania transakcji zakupu Nieruchomości i sposób zabezpieczenia transakcji (jeśli transakcja ma być opłacona po podpisaniu umowy), c) oświadczenie, że pozostają w mocy wszelkie zobowiązania (min. do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem Nieruchomości), oświadczenia (min. o zdolności finansowe)j, chyba że coś innego wynika ze złożonej zweryfikowanej Oferty, 4. Ocena zweryfikowanych Ofert i wybór najkorzystniejszej Oferty. 5. Rekomendacja Komisji dla Zarządu KKPP dotycząca wyboru najkorzystniejszej Oferty wraz z wynegocjowanymi postanowieniami Umowy Sprzedaży Nieruchomości. 6. Decyzja Zarządu KKPP odnośnie wyboru Ostatecznego Nabywcy i zatwierdzenia proponowanych postanowień Umowy Sprzedaży Nieruchomości. 7. Zainicjowanie przez Zarząd KKPP procedur wymaganych przez Umowę Spółki KKPP przewidzianych w przypadku zbywania Nieruchomości celem uzyskania zgód organów korporacyjnych na sprzedaż Nieruchomości Ostatecznemu Nabywcy. ETAP V (ZAWARCIE UMÓW) 1. Zawarcie Umowy/Umów Sprzedaży Nieruchomości z Ostatecznym Nabywcą. 2. Dokonanie rozliczeń, ewentualne wycofanie zabezpieczeń po uzyskaniu pełnego zaspokojenia roszczeń o zapłatę przez KKPP. IV. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedający wyklucza możliwość zakupu jednej Nieruchomości, która przeznaczona została do łącznej sprzedaży. 2. Nie wyłącza się możliwości zakupu trzech oferowanych Nieruchomości. 3. W trakcie trwania postępowania przetargowego Sprzedający ma prawo do: a) swobodnego wyboru Oferty, b) niedokonania wyboru żadnej Oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, c) odwołania przetargu na każdym etapie trwania postępowania, bez podania przyczyny, d) zmiany warunków przetargu określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz do zmiany postanowień niniejszych Warunków SprzedażyNieruchomości w każdym czasie, w tym do zakończenia postępowania przetargowego bez wyłonienia żadnego z Oferentów lub do prowadzenia dalszych negocjacji z jednym z Oferentów biorących udział w postępowaniu. 4. W przypadku nie uzyskania zgód, o których mowa w ETAPIE IV punkt 7 powyżej, Oferent/Ostateczny Nabywca traci prawa wynikające z przetargu. 5. Komisja, jak również Zarząd KKPP, na każdym etapie postępowania mogą żądać od Oferentów/Ostatecznych Nabywców dodatkowych informacji, co do treści złożonych Ofert oraz innych niezbędnych informacji. 5

6 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, podmioty krajowe lub zagraniczne, a także grupy tych podmiotów. W przypadku przystąpienia do negocjacji grupy podmiotów wymagane jest wskazanie osoby (osób) prawnej lub fizycznej, reprezentującej te pomioty. 7. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pisemne pełnomocnictwo wystawione przez Oferenta i poświadczone notarialnie. Pełnomocnictwa w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego. 8. W każdym przypadku, warunkiem dopuszczenia Oferentów do negocjacji jest zrzeczenie się przez nich jakichkolwiek roszczeń wobec KKPP związanych z postępowaniem przetargowym. 9. Oferent we własnym zakresie ponosi koszty związane uczestnictwem w przetargu i zawarciem Umowy Sprzedaży Nieruchomości, również w przypadku odstąpienia przez KKPP od negocjacji lub odstąpienia od zawarcia Umowy Sprzedaży Nieruchomości, odwołania przetargu na jakimkolwiek etapie bez podania przyczyny czy zmiany warunków przetargu. 10. Negocjacje odbędą się w siedzibie KKPP, w Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15. Terminy i dokładne miejsca spotkań ustala Komisja po konsultacji z Oferentami/Ostatecznymi Nabywcami. 11. W żadnej z wyżej wskazanych sytuacji Oferent/Ostateczny Nabywca nie będzie podejmował żadnych działań odszkodowawczych w stosunku do KKPP w związku z odstąpieniem od przetargu lub/i nie zawarciem Umowy Sprzedaży Nieruchomości. 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 Oświadczenie Oferenta Niżej podpisany działający w imieniu. oświadczam, że: Imię i Nazwisko, Stanowisko Nazwa i adres Oferenta zapoznałem/am się z treścią Warunków Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko- Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. oraz akceptuję ich zapisy na potrzeby realizacji procesu nabycia Nieruchomości. od Kędzierzyńsko- Nr działki/ Nr dziełek Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.; zapoznałem/am się z sytuacją prawną i stanem faktycznym Nieruchomości; zrzekam się jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. związanych z trybem zbycia nieruchomości, i oświadczam, iż nie będę podejmował żadnych działań odszkodowawczych w stosunku do Spółki Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w związku z odstąpieniem od przetargu i/lub nie zawarciem Umowy Sprzedaży Nieruchomości, Data i podpis składającego oświadczenie.. 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo