16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest Atlas Copco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-484) przy ul. Badylarskiej 25 (dalej: Atlas Copco), za wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów oraz sprzedaży na rzecz Autoryzowanych Dystrybutorów Atlas Copco, prowadzonej w oparciu o obowiązujące umowy dystrybucyjne. 2. Przedmiotem umów może być w szczególności sprzedaż urządzeń do produkcji sprężonego powietrza, urządzeń do uzdatniania powietrza, generatorów, sprzętu budowlanego, maszyn górniczych, narzędzi przemysłowych oraz innych produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Atlas Copco (dalej: urządzenia). OFERTA I ZAMÓWIENIE 3. Oferty określające warunki sprzedaży urządzeń, składane Kupującym przez Atlas Copco obowiązują przez 30 dni od daty wskazanej w ofercie, chyba że z treści oferty wynika co innego. 4. Oferta przestaje obowiązywać w przypadku gdy Kupujący we wskazanym powyżej terminie nie przyjmie oferty, wniesie do niej zastrzeżenia, zmiany bądź uzupełnienia jej treści. 5. Przyjęcie oferty następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia na piśmie. 6. Kupujący składa zamówienie faksem, pocztą elektroniczną lub listem poleconym. 7. W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków oferty przez Kupującego lub wniesienia przez niego zastrzeżeń do oferty lub uzupełnienia jej treści, umowa zostaje zawarta wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez Atlas Copco tak zmodyfikowanych warunków oferty. Brak potwierdzenia zmodyfikowanych warunków oferty przez Atlas Copco oznacza, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Atlas Copco niniejszym wyłącza wszelkie przewidziane prawem możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. 8. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez wcześniejszego otrzymania oferty ze strony Atlas Copco, do zawarcia umowy potrzebne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Atlas Copco. 9. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje deklarowane przez przedstawicieli Atlas Copco w związku z zawarciem umowy nie są dla stron wiążące, o ile nie zostały potwierdzone w formie pisemnej w ofercie złożonej przez Atlas Copco, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia bądź umowie stron. 10. Wszelkie informacje i dane zawarte w ogólnej dokumentacji Produktu oraz w listach cen, w formie pisemnej bądź elektronicznej, nie są dla stron wiążące, chyba że zostaną potwierdzone w formie pisemnej przez Atlas Copco. CENA 11. Kupujących obowiązują ceny zawarte w cennikach Atlas Copco w dniu zawarcia umowy, chyba że strony inaczej ustaliły na piśmie. 12. Cena zakupu obejmuje: a/ dostawę urządzenia do.../przedstawienie urządzenia do odbioru w magazynie Atlas Copco w..., b/ uruchomienie urządzenia i szkolenie obsługi, c/ dokumentację zgodną z wymaganiami UDT d/ instrukcję obsługi w jęz. angielskim i polskim oraz listę części zamiennych Urządzeń 13 Na ceny zawarte w cennikach wpływ mają m.in. przyjęte w Atlas Copco Group zasady oraz reguły kalkulacji cen, w tym koszty materiałów, magazynowania, usług podwykonawców, transportu oraz wszelkie inne koszty bezpośrednie i pośrednie, opłaty, podatki i obciążenia, jak również przyjęte zgodnie z prawem polskim kursy walut z daty złożenia oferty, o ile strony inaczej nie uzgodniły w umowie. 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości ceny, w przypadku jakiejkolwiek zmiany wynikającej z pkt. 13 o więcej niż 5% w okresie pomiędzy zawarciem umowy z terminem faktycznej dostawy. 15. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie wskazano wyraźnie, czy dane stawki lub ceny są stawkami/cenami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki/ceny netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.

2 16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi zmiana o więcej niż 5% (pięć procent) - cen surowców lub zmiana kursu walut, Atlas Copco może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to przewidziane w umowie pomiędzy Stronami. 17. Atlas Copco ma prawo podwyższyć ceny ofertowe i umowne w przypadku zmniejszenia zamówienia bądź odstąpienia przez Kupującego od wcześniej uzgodnionych poziomów odbioru. 18. Atlas Copco ma prawo uzależnić zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży urządzenia od uiszczenia przez Kupującego zadatku w określonej wysokości. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 19. Wraz z Urządzeniem Atlas Copco przekaże Kupującemu informacje (w szczególności opisy, schematy) dotyczące montażu, zasad eksploatacji i konserwacji Urządzenia. 20. Wszelka dokumentacja techniczna (w tym rysunki, schematy, opisy) dotycząca Urządzenia lub odnosząca się do jego produkcji, która została przekazana Kupującemu przez Atlas Copco przed lub po zawarciu umowy, pozostaje własnością Atlas Copco. 21. Wszelka dokumentacja techniczna (w tym rysunki, schematy, opisy) oraz inne informacje techniczne, które zostały przekazane Kupującemu przez Atlas Copco, nie mogą być wykorzystane przez Kupującego bez zgody Atlas Copco do innych celów, niż wskazane w chwili przekazania. W szczególności dokumentacja techniczna oraz informacje techniczne, nie mogą być przez Kupującego bez zgody Atlas Copco powielane, kopiowane, udostępniane i przekazywane osobom trzecim. DOSTAWA I ODBIÓR URZĄDZEŃ 22. Dostawa urządzenia następuje w sposób określony w potwierdzeniu zamówienia lub pisemnej umowie stron. 23. W przypadku, gdy Kupujący nie będzie mógł przyjąć dostawy/dokonać odbioru Urządzenia w uzgodnionym terminie, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni przed ustaloną datą odbioru powiadomić o tym fakcie Atlas Copco em na adres... Strony uzgodnią wówczas na piśmie nowy termin dostawy/odbioru, przypadający nie później niż 14 dni od pierwotnie ustalonej daty dostawy/odbioru. Atlas Copco nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie urządzenia, do których doszło w związku nie przyjęciem urządzenia przez Kupującego w pierwotnie uzgodnionym terminie. 24. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru Urządzenia w nowym terminie dostawy/odbioru, ustalonym przez strony w sposób wskazany w pkt. 23 powyżej, Atlas Copco wskaże Kupującemu na piśmie termin ostateczny. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu ostatecznego, Atlas Copco będzie uprawnione do dochodzenia w pełnym zakresie zapłaty przysługującej w związku z zawarciem umowy sprzedaży, bądź do odstąpienia od umowy w całości bądź w części ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 25. Atlas Copco podejmie wszelkie możliwe starania, aby dostawa została zrealizowana w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Atlas Copco oświadcza, iż w uzasadnionych wypadkach termin dostawy/odbioru urządzenia może ulec przesunięciu, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony, w celu uzgodnienia innego terminu realizacji dostawy/odbioru. Atlas Copco zobowiązuje się do zwrotu Kupującemu kwot uiszczonych na poczet ceny nabycia, jeśli Urządzenia nie zostaną dostarczone/przedstawione do odbioru z jego winy w ciągu 6 tygodni po pierwotnie uzgodnionym terminie odbioru. 26. Ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzi na Kupującego w chwili oddania Urządzeń pod pieczę osób występujących w imieniu Kupującego. 27. W przypadku gdy dostawa Urządzeń jest realizowana przez podmiot trzeci (przewoźnika), ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzi na Kupującego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od powyższego Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki zawierającej urządzenie w obecności przewoźnika wykonującego dostawę. W przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywania odbioru przesyłki jakichkolwiek uszkodzeń opakowania, bądź samego urządzenia, Kupujący jest obowiązany sporządzić przy udziale przewoźnika stosowny protokół szkodowy. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący jest obowiązany niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, zgłosić ten fakt przewoźnikowi wraz z żądaniem ustalenia stanu przesyłki. 28. W przypadku przyjęcia przesyłki bez sprawdzenia jej stanu i nie zgłoszenia przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj braku lub uszkodzenia najpóźniej w chwili dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia albo w 7 dni od daty dostawy, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne - domniemywa się, że towar został dostarczony w stanie opisanym w liście przewozowym.

3 29. Atlas Copco Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie dopełnienia przez Kupującego czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika na gruncie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272) Prawo przewozowe oraz Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962, Nr 49, poz. 238). 30. Dowodem wydania urządzenia Kupującemu jest dokument dostawy lub list przewozowy lub protokół przekazania. MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 31. Montaż urządzeń na stanowiskach roboczych jest dokonywany przez Autoryzowany Serwis Atlas Copco bądź przez Kupującego na podstawie informacji technicznych dostarczonych przez Atlas Copco, w zależności od warunków określonych w karcie gwarancyjnej urządzenia. W szczególności urządzenia winny być zainstalowane i prawidłowo podłączone do sieci sprężonego powietrza, zasilania elektrycznego, sieci odbioru skroplin zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Atlas Copco. Urządzenia powinny również mieć zapewnione odpowiednie chłodzenie (czerpnie i/lub wyrzutnie dla jednostek chłodzonych powietrzem lub podłączenie do sieci wody chłodzącej o właściwych parametrach). 32. Kupujący zobowiązuje się współdziałać z Atlas Copco przy montażu i uruchomieniu urządzenia, w szczególności zapewnić nieskrępowany dostęp do miejsca posadowienia urządzenia, jak również zapewnić w niezbędnym zakresie transport, urządzenia dźwigowe oraz media (paliwo i elektryczność) konieczne do montażu i uruchomienia urządzenia. 33. W przypadku gdy umowa stron przewiduje przeprowadzenie w ramach uruchomienia testów przyjęcia urządzenia, są one przeprowadzone zgodnie z parametrami określonymi w umowie, a w ich braku zgodnie z przyjętą praktyką stosowaną w danej branży przemysłowej. 34. Przeprowadzenie testów przyjęcia potwierdzone zostanie w protokole podpisanym przez wskazanych w umowie przedstawicieli obu stron. Jeżeli Kupujący nie będzie mógł być reprezentowany przy przeprowadzaniu testów, wówczas testy zostaną przeprowadzone pod nieobecność Kupującego. Z testów przyjęcia przeprowadzonych pod nieobecność Kupującego sporządzony zostanie protokół, który uznaje się za przyjęty przez obie strony; kopia tak sporządzonego protokołu przekazana zostanie Kupującemu. 35. Jeżeli podczas testu przyjęcia zostanie stwierdzone, iż urządzenie ma wady, Atlas Copco usunie wady w terminie uzgodnionym przez strony i wskazanym w protokole. Kolejny test zostanie przeprowadzony na żądanie Kupującego. 36. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych po jego stronie w związku z przeprowadzeniem testów przyjęcia. Sprzedawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów testu poniesionych przez swoich przedstawicieli, w szczególności kosztów podróży oraz utrzymania. 37. Cena urządzeń obejmuje montaż, uruchomienie i przeprowadzenie testów przyjęcia w dni robocze w godzinach od 8.00 do Kosztami montażu i uruchomienia w dni wolne od pracy oraz poza godzinami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym zostanie obciążony Kupujący. PŁATNOŚCI 38. Kupujący zobowiązany jest do regulowania wszelkich należności przysługujących Atlas Copco z tytułu sprzedaży urządzenia w terminie określonym w umowie stron, ofercie, potwierdzeniu zamówienia bądź fakturze VAT oraz na rachunek bankowy tam wskazany. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag i reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności. 39. Bez względu na okoliczności Atlas Copco nie jest obowiązane do stosowania się do przyjętych przez Kupującego, a nie wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych procedur odnoszących się do regulowania płatności i obiegu dokumentów księgowych, w tym w szczególności nie jest obowiązane do rejestrowania się lub korzystania z internetowych witryn i portali dla dostawców, utrzymywanych przez Kupującego. W przypadku gdy Kupujący uzależnia dokonanie płatności od stosowania procedur wskazanych powyżej, Atlas Copco upoważnione jest (niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Kupującego bądź dochodzenia wymagalnej należności wraz ze wszystkimi należnościami pobocznymi) do naliczenia Kupującemu kary umownej z tego tytułu w kwocie zł (pięć tysięcy złotych). 40. Datą zapłaty jest data uznania rachunku Atlas Copco należną od Kupującego kwotą. 41. W przypadku opóźnienia w zapłacie Atlas Copco ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 42. W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego ustalonej kwoty zaliczki bądź zadatku, Atlas Copco ma prawo wstrzymać wykonanie umowy bądź od niej odstąpić. 43. Atlas Copco zastrzega, iż prawo własności urządzenia przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty na rzecz Atlas Copco całości ceny sprzedaży.

4 44. W przypadku braku zapłaty za dostarczony towar w terminie wskazanym w umowie stron, potwierdzeniu zamówienia bądź na fakturze VAT, wszelkie należności Kupującego stają się natychmiast wymagalne i mogą być dochodzone przez Atlas Copco w pełnym zakresie, bądź też według swojego wyboru zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 43 Atlas Copco ma prawo żądać zwrotu rzeczy sprzedanej i naprawienia szkody na zasadach ogólnych. ZAWIESZENIE WYKONANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 45. W przypadku sprzedaży realizowanej etapowo, dla której ustalono harmonogram płatności, uwarunkowany dostarczeniem bądź uruchomieniem poszczególnych urządzeń będących przedmiotem sprzedaży, w razie opóźnienia jakiejkolwiek płatności Atlas Copco, po powiadomieniu Kupującego, może wstrzymać dostawę i uruchomienie kolejnych urządzeń do czasu otrzymania płatności, nie ponosząc przy tym odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, w tym za ewentualne szkody i utracone korzyści poniesione przez Kupującego. 46. Atlas Copco może odmówić realizacji zamówienia i odstąpić od umowy w przypadku, gdy Kupujący nie reguluje swoich wymagalnych należności wobec Atlas Copco z jakiegokolwiek tytułu, bądź w przeszłości opóźniał się z zapłatą na rzecz Atlas Copco jakichkolwiek należności. 47. Atlas Copco ma prawo wstrzymać wykonywanie umowy sprzedaży bądź odstąpić od niej, jeżeli zapłata należnego Atlas Copco wynagrodzenia jest wątpliwa ze względu na stan majątkowy Kupującego. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 48. Wszystkie sprzedane urządzenia są objęte Gwarancją Atlas Copco, której dokument, zawieraający szczegółowe warunki gwarancji Kupujący otrzymuje wraz z urządzeniem. Niezależnie od powyższego treść i szczegółowe warunki Gwarancji Atlas Copco są dostępne pod adresem 49. Atlas Copco niniejszym wyłącza w całości zastosowanie przepisów o rękojmi w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego do do umów sprzedaży, o których mowa w pkt. 1 niniejszych Ogólnych Warunków. 50. Atlas Copco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści wynikłe dla Kupującego na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez Atlas Copco bądź też nie wykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków przyjętych przez Atlas Copco zobowiązań z tytułu gwarancji, za wyjątkiem przypadków gdy powyższe były wynikiem umyślnego działania bądź zaniechania ze strony Atlas Copco i osób działających w jego imieniu, bądź przypadków odpowiedzialności wprost wskazanych w treści niniejszych warunków lub umowy stron. W szczególności Atlas Copco nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, koszty przestoju oraz najmu i eksploatacji urządzeń zastępczych. SIŁA WYŻSZA 51. Każda ze stron będzie miała prawo zawiesić wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile którakolwiek z następujących okoliczności utrudni bądź uniemożliwi wykonanie zobowiązań: restrykcje rządowe, klęska żywiołowa, siły natury, pożar, wypadki losowe, wojna, działania wojskowe, blokada lub strajki, ograniczenia w korzystaniu z energii oraz wody ( Siła Wyższa ). 52. Warunkiem powołania się na wystąpienie Siły Wyższej jest niezwłoczne zawiadomienie drugiej strony na piśmie o zaistnieniu takiego wydarzenia oraz o jego ustaniu. 53. Każda ze stron będzie uprawniona do złożenia oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy, w przypadku, gdy jej wykonanie względu na wystąpienie Siły Wyższej, pozostaje zawieszone przez okres przekraczający sześć miesięcy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 54. Atlas Copco oświadcza, iż wszystkie urządzenia znajdujące się w jego ofercie posiadają zezwolenia, aprobaty i certyfikaty niezbędne dla ich dopuszczenia na rynek polski. 55. Atlas Copco zobowiązuje się przedstawić na każde żądanie Kupującego dokumenty, o których mowa w pkt Strony niniejszym zobowiązują się wzajemnie, przez okres 60 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży do nieujawniania informacji pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211, tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503), w szczególności cen, marży handlowych, kontaktów handlowych, informacji na temat pracowników oraz współpracowników stron, danych technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, prawnych, operacyjnych i marketingowych oraz innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla stron, których wykorzystanie, przekazanie, lub ujawnienie osobie nieuprawnionej zagraża lub narusza interesy jednej bądź obu stron.

5 57. W przypadku skorzystania przez Kupującego z umownego prawa odstąpienia, z przyczyn innych niż opóźnienie dostawy, o którym mowa w pkt 25 niniejszych Ogólnych Warunków, bądź odstąpienia od umowy przez Atlas Copco z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Atlas Copco ma prawo, niezależnie od zatrzymania zadatku, naliczyć karę umowną w wysokości 20 % uzgodnionej ceny netto, tytułem pokrycia kosztów poniesionych w związku z przystąpieniem do wykonania umowy. Niezależnie od powyższego Atlas Copco ma prawo dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim naliczona kara umowna nie pokryła poniesionej przez Atlas Copco szkody. 58. Strony uzgadniają, iż dołożą wszelkich starań celem ugodowego rozwiązania wszelkich kontrowersji, nieporozumień lub sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy sprzedaży. 59. Jeżeli działania stron zmierzające do ugodowego rozwiązania sporu okażą się nieskuteczne, spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Atlas Copco sąd powszechny. 60. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy umowy stron oraz przepisy prawa polskiego. 61. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania osób trzecich, którymi się posługują przy wykonywaniu umowy, jak za swoje własne działania. 62. W przypadku sprzeczności umowy stron z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, pierwszeństwo mają zapisy umowy. 63. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób dostateczny.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014 Poniższe Ogólne warunki sprzedaży ( Warunki ) mają zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług (łącznie: Produkty ) przez Danfoss Poland spółka z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo