Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku"

Transkrypt

1 Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku 1. Dla zawarcia umowy Zamawiający składa EDICA Sp. z o.o. ofertę-zamówienie na zasadach określonych poniżej. 2. Minimalna wielkość zamówienia uzależniona jest od elementów konfekcjonowania kalendarzy i wynosi od 50 do 1000 sztuk w jednym materiale, kolorze i asortymencie (szczegółowych informacji udziela handlowiec). Zamówienie z każdego asortymentu może być zrealizowane w ilości +/- 2% (pow. 500 egz. +/- 1%). 3. Oferta-zamówienie składana w formie pisemnej powinna zawierać w szczególności następujące elementy i informacje: a) przedmiot zamówienia i cenę; b) firmę (nazwę) Zamawiającego, w przypadku osób fizycznych należy podać pełne imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; W przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać numer, pod którym dany podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym; c) adres siedziby Zamawiającego, w przypadku osób fizycznych należy podać adres, pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz adres zamieszkania; d) NIP, numer telefonu i faksu; adres poczty elektronicznej Zamawiającego; w przypadku osób fizycznych także numer PESEL; e) imię, nazwisko, numer telefonu i faksu; adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktów. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktów jest umocowana przez Zamawiającego do składania oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy dotyczących umowy, w tym zawarcia, zmiany, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania umowy oraz do odebrania przedmiotu zamówienia; f) datę sporządzenia zamówienia; g) pieczątkę oraz podpis Zamawiającego lub osoby działającej w jego imieniu. 4. Jeżeli ofertę-zamówienie składają przedsiębiorcy działający w oparciu o umowę spółki cywilnej, informacje o jakich mowa w ustępie 3 litera b, c, NIP oraz PESEL dotyczyć powinny każdego wspólnika spółki cywilnej. Na żądanie EDICA Sp. z o.o. Zamawiający, których łączy umowa spółki cywilnej, doręczą EDICA Sp. z o.o. kopię umowy spółki cywilnej. 5. W przypadku, gdy Zamawiający składa ofertę-zamówienie lub inne oświadczenia przez przedstawiciela lub pełnomocnika, do zamówienia dołączony powinien zostać dokument stwierdzający umocowanie pełnomocnika lub przedstawiciela do złożenia zamówienia, lub oświadczenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, chyba że został uprzednio złożony, lub osoba działająca za Zamawiającego została wskazana w zamówieniu, zgodnie z postanowieniami ustępu 3. litera e. 6. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 umowa na realizację kalendarzy zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez EDICA Sp. z o.o. oferty-zamówienia. EDICA Sp. z o.o. może nie przyjąć oferty lub przyjąć ją na zasadach określonych w art Kodeksu cywilnego; brak niezwłocznej odpowiedzi EDICA Sp. z o.o. na ofertę-zamówienie nie może zostać uznany za przyjęcie ofertyzamówienia. 7. Jeżeli po złożeniu przez Zamawiającego oferty-zamówienia EDICA Sp. z o.o. sporządzi i doręczy Zamawiającemu dokument Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i jednocześnie złoży Zamawiającemu oświadczenie, że do zawarcia umowy konieczne jest zaakceptowanie tego dokumentu, to umowa na realizację kalendarzy zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez EDICA Sp. z o.o. złożonego w formie

2 pisemnej oświadczenia Zamawiającego o zaakceptowaniu dokumentu Potwierdzenie przyjęcia zamówienia; Oferty składane przez EDICA Sp. z o.o. nie mogą zostać przyjęte na zasadach określonych w art Kodeksu cywilnego i w tym zakresie stosowanie tego przepisu zostaje wyłączone. 8. Zmiana zawartej umowy, uzupełnienie zawartej umowy, rozwiązanie zawartej umowy wymagają oświadczeń stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od zawartej umowy, a także złożenie przez stronę oświadczenia, że nie spełni świadczenia wymagają złożenia oświadczenia w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 9. Zamawiający złoży EDICA Sp. z o.o. informacje i materiały, konieczne do wykonania przedmiotu umowy (np. projekty, logotypy, matryce, gotowe druki, jakie, zgodnie z umową, dostarczyć powinien Zamawiający). Jeżeli elementem przedmiotu umowy ma być kolorowa strona reklamowa lub inny element konfekcji (drukowany lub haftowany), Zamawiający dostarczy wzory kolorów lub numery kolorów Pantone stosowane przez Zamawiającego; W przypadku przesłania gotowego projektu elementu przedmiotu umowy, Zamawiający złoży ten gotowy element w tzw. plikach zamkniętych (najlepiej pełnowartościowy PDF). 10. W oparciu o informacje i materiały, o jakich mowa w ustępie 9 powyżej, EDICA Sp. z o.o. wykona i doręczy Zamawiającemu, za pomocą poczty elektronicznej lub faksem, graficzne projekty tłoczeń, projekty stron reklamowych, projekty opraw indywidualnych i nadruków przedmiotu umowy. 11. Na wyraźne życzenie Zamawiającego, złożone w formie pisemnej, lub gdy działający za EDICA Sp. z o.o. handlowiec uzna to za konieczne, EDICA Sp. z o.o., wykona i doręczy Zamawiającemu próbne tłoczenia logo na okładkach kalendarzy, wydruk próbny (proof cyfrowy) w przypadku barwnego druku offsetowego, wydruk próbny w przypadku druku cyfrowego lub barwny wydruk projektu nadruku na tasiemce. 12. Wskazane w ustępie 10 powyżej projekty oraz, w przypadkach wskazanych w ustępie 11 powyżej, wydruki próbne (próbne tłoczenia, barwne wydruki) EDICA Sp. z o.o. przedłoży do akceptacji Zamawiającemu lub osobie, o jakiej mowa w ustępie 3 litera e powyżej (podstawą przystąpienia do wykonywania przedmiotu dostawy nie będzie wydruk próbny proof cyfrowy, dostarczony przez Zamawiającego). EDICA Sp. z o.o. przystąpi do wykonywania przedmiotu zamówienia po otrzymaniu od Zamawiającego lub osoby, o jakiej mowa w ustępie 3 litera e powyżej, akceptacji, w formie pisemnej, graficznych projektów oraz, w przypadkach wskazanych w ustępie 11 powyżej, wydruków próbnych (próbnych tłoczeń, barwnych wydruków). Zamawiający lub wskazana powyżej osoba mogą zgłaszać uzasadnione poprawki do projektów graficznych i wydruków próbnych (próbnych tłoczeń, barwnych wydruków). W przypadku, gdy dla wykonania kalendarzy zgodnie z postanowieniami ustępu 11, drukowane będą materiały w pełnym kolorze, wydruk próbny (barwny wydruk) zostanie wysłany Zamawiającemu po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektów graficznych materiałów, jakie mają zostać wydrukowane w pełnym kolorze, sporządzonych w formie elektronicznej. Jeśli na dostarczonym wydruku próbnym (próbnym tłoczeniu, barwnym wydruku) Zamawiający dostrzeże błędy, które powinny zostać wykryte i zgłoszone podczas badania projektów graficznych w formie elektronicznej, EDICA Sp. z o.o. wykona nowy wydruk próbny (próbne tłoczenia, barwny wydruk), a kosztami jego wykonania oraz wysyłki obciąży Zamawiającego. 13. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony zostanie indywidualnie i może wynosić, w zależności od elementów konfekcjonowania kalendarzy, od 16 do 40 dni roboczych i liczony będzie od dnia złożenia przez Zamawiającego w EDICA Sp. z o.o. wszystkich materiałów, koniecznych do wykonania całego przedmiotu danej umowy, jakie powinien dostarczyć Zamawiający, w szczególności gotowych elementów kalendarzy, jakie powinien dostarczyć Zamawiający, zaakceptowanych projektów graficznych i, w przypadkach o jakich mowa w ustępie 11, zaakceptowanych wydruków próbnych (próbnych tłoczeń, barwnych wydruków). Termin ten liczony będzie od momentu złożenia przez Zamawiającego do EDICA Sp. z o.o. odpowiednich materiałów, w szczególności, od momentu złożenia w formie przewidzianej niniejszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY I DOSTAW, oświadczenia o zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatniego materiału koniecznego do wykonania danego zamówienia. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 11 akceptacja dokonana być powinna poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego (zastrzeżone pod rygorem nieważności), złożone na dostarczonych przez EDICA Sp. z o.o. próbnych wydrukach (próbnych tłoczeniach, barwnych wydrukach) tych elementów kalendarzy. 14. Zamówienie uważa się za wykonane z chwilą postawienia przedmiotu zamówienia przez EDICA Sp. z o.o. w miejscu wykonania umowy, określonym zgodnie z postanowieniami ustępu 19 i, jeżeli miejscem wykonania umowy jest siedziba EDICA Sp. z o.o., poinformowania o tym Zamawiającego.

3 15. Zamawiający zapłaci EDICA Sp. z o.o. cenę określoną w oparciu o aktualne ceny obowiązujące w EDICA Sp. z o.o., chyba że ustalono inną cenę. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty ceny brutto; Dla ustalenia ceny brutto, jaką zobowiązany będzie zapłacić Zamawiający, należy do cen wskazanych w obowiązującym cenniku EDICA Sp. z o.o., w sporządzanych przez EDICA Sp. z o.o. wycenach, kalkulacjach, ofertach lub innych dokumentach podających cenę, doliczyć podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 16. Zamawiający zapłaci EDICA Sp. z o.o. cenę w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury podatku od towarów i usług VAT, chyba że ustalony został inny termin. 17. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z EDICA Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów do wykonania umowy, dokonywania akceptów, informowania o zmianach informacji umieszczanych w kalendarzach w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych. 18. EDICA Sp. z o.o. będzie uprawniona do otrzymania ceny, jeżeli nie wykona przedmiotu umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego. W przypadku braku po stronie Zamawiającego współdziałania, o jakim mowa powyżej, EDICA Sp. z o.o. uprawniona będzie do wyznaczenia Zamawiającemu odpowiedniego terminu do podjęcia takiego współdziałania. W przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu EDICA Sp. z o.o. uprawniona będzie do odstąpienia od umowy. 19. Miejscem wykonania umowy wydania kalendarzy jest siedziba EDICA Sp. z o.o.; strony mogą zmienić miejsce wykonania umowy przez EDICA Sp. z o.o. w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli strony ustalą, że koszty przewozu (transportu) przedmiotu umowy do miejsca innego niż siedziba EDICA Sp. z o.o. ponosi EDICA Sp. z o.o. to w razie wątpliwości przyjmuje się, że strony nie dokonały zmiany miejsca wykonania umowy przez EDICA Sp. z o.o. i miejscem tym pozostaje siedziba EDICA Sp. z o.o. W takim przypadku zastosowanie znajdą postanowienia art Kodeksu cywilnego. 20. EDICA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych kalendarzy (zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty autorskie) w celu promocji swoich usług i asortymentu, chyba że strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, postanowią inaczej. 21. Złożona oferta-zamówienie stanowi jednocześnie oświadczenie Zamawiającego, że jest uprawniony do korzystania z materiałów, logotypów jako przedmiotów praw własności intelektualnej, w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw autorskich na polach eksploatacji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający upoważnia EDICA Sp. z o.o. do korzystania z tych materiałów, logotypów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności do wprowadzenia do pamięci komputera, zwielokrotnienia, umieszczenia na przedmiocie umowy, a także dla celu wskazanego w ustępie 20 powyżej do wprowadzenia kalendarzy do obrotu. Zamawiający zwolni EDICA Sp. z o.o. z wszelkich roszczeń, naprawi każdą szkodę, jaką EDICA Sp. z o.o. poniesie w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich. 22. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zbadać przedmiot zamówienia w sposób należyty i właściwy dla przedmiotu zamówienia oraz dokonać wszelkich czynności koniecznych dla ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu zamówienia. 23. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonych kalendarzach, Zamawiający prześle w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, reklamację oraz partię wadliwych kalendarzy. EDICA Sp. z o.o. zobowiązana będzie odpowiedzieć na reklamację w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisma i reklamowanej partii wyrobów. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji, co do jej przedmiotu, zakresu oraz wybór, w rozumieniu ustępu 24, zaproponowanego przez Zamawiającego, sposobu załatwienia reklamacji. 24. EDICA Sp. z o.o. zobowiązuje się, według swego wyboru, usunąć zgłoszone wady lub wymienić egzemplarze wadliwe na nowe, wolne od wad albo zaproponować Zamawiającemu obniżenie ceny, w stosunku odpowiednim do wad przedmiotu umowy. EDICA Sp. z o.o. zobowiązuje się pokryć koszt przesyłania przez Zamawiającego wadliwych egzemplarzy kalendarzy, a w przypadku gdy załatwienie reklamacji polegać będzie na wykonaniu nowych lub usunięciu wad egzemplarzy przedmiotu zamówienia EDICA Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć nowe lub poprawione egzemplarze przedmiotu zamówienia do

4 siedziby Zamawiającego na swój koszt w terminie 21 dni roboczych od daty uznania reklamacji. Jeżeli EDICA Sp. z o.o. zaproponuje Zamawiającemu obniżenie ceny, to z chwilą złożenia takiego oświadczenia Zamawiającemu, cena ulegnie zmniejszeniu o kwotę wskazaną przez EDICA Sp. z o.o., chyba że z oświadczenia EDICA Sp. z o.o. będzie wynikać co innego. Jeżeli kontrahent dokonał już zapłaty ceny to Zamawiającemu będzie przysługiwać w takim przypadku roszczenie o zwrot odpowiedniej części ceny. 25. Wady stwierdzone przy odbiorze wyrobów i zgłoszone do reklamacji nie mogą dotyczyć uchybień, które mogły być wykryte przez Zamawiającego podczas badania wzorów i projektów, a mimo to nie zostały zgłoszone. W takich przypadkach EDICA Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności. 26. EDICA Sp. z o.o. zastrzega, iż nie będzie badać otrzymanych od Zamawiającego materiałów do wykonania kalendarzy, w szczególności materiałów, o jakich mowa w ustępie 9, oraz treści w nich zawartych ani pod względem formalnym, ani jakościowym, ani merytorycznym i wyłącza wobec tego swoją odpowiedzialność z powodu wad i błędów w kalendarzach, które wynikną z dostarczonych przez Zamawiającego materiałów. 27. Bez uszczerbku dla postanowień zdania 2. i zdania 3. poniżej, EDICA Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania kalendarzy Zamawiającemu. Zgłoszenie wad ilościowych nastąpić powinno, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi, przy odbiorze kalendarzy, poprzez sporządzenie pisemnego protokołu podpisanego przez Zamawiającego i przewoźnika. Inne wady zgłaszane mogą być, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi, w terminie jednego miesiąca od dnia wydania kalendarzy, z zachowaniem procedury reklamacyjnej określonej powyżej. 28. Postanowienia ustępów modyfikują regulacje dotyczące rękojmi, zawarte w Kodeksie cywilnym, a w zakresie nieuregulowanym w tych ustępach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego; Postanowienia ustępów znajdą odpowiednie zastosowanie do rękojmi za wady prawne. 29. Katalog, ani jakiekolwiek inne oświadczenia, materiały EDICA Sp. z o.o. nie mogą być traktowane i nie będą stanowić publicznych zapewnień EDICA Sp. z o.o., co do właściwości przedmiotu umowy; Jeżeli Zamawiający będzie sprzedawał przedmiot umowy konsumentom to zobowiązany jest powiadomić konsumentów o tym, że materiały wskazane w zdaniu 1. nie stanowią publicznych zapewnień EDICA Sp. z o.o., co do właściwości przedmiotu umowy. Katalog, niniejszy dokument, ani jakiekolwiek inne materiały EDICA Sp. z o.o. nie zawierają oświadczeń gwarancyjnych EDICA Sp. z o.o., chyba że EDICA Sp. z o.o. w sposób wyraźny złoży takie oświadczenia. 30. Kalendarium, jego układ i treść, w szczególności dane informacyjne (np. wykaz imienin i świąt dni wolnych od pracy, mapy, odległości pomiędzy miastami, strefy czasowe i in.) stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i dobór tych informacji nie może być przedmiotem reklamacji. 31. Jeżeli EDICA Sp. z o.o. dopuści się zwłoki w wykonaniu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym ustępie. Prawo do odstąpienia od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu tylko wówczas, jeżeli wyznaczy EDICA Sp. z o.o., pod rygorem nieważności w formie pisemnej, dodatkowy termin na wykonanie umowy, nie krótszy niż 5 dni roboczych (termin ten liczony będzie od chwili doręczenia EDICA Sp. z o.o. złożonego w odpowiedniej formie oświadczenia o wyznaczeniu dodatkowego terminu) i jeżeli EDICA Sp. z o.o. w wyznaczonym terminie nie wykona umowy. Jeżeli EDICA Sp. z o.o. dopuści się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się tylko do tej części. Postanowienia niniejszego ustępu modyfikują i uszczegółowiają postanowienia art. 491 Kodeksu cywilnego. Wyłączone zostaje zastosowanie postanowień art. 479 oraz 492 zdanie 2. Kodeksu cywilnego. Opóźnienie EDICA Sp. z o.o. nie może zostać uznane za oświadczenie, że EDICA Sp. z o.o. nie spełni świadczenia. 32. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy przez EDICA Sp. z o.o., w wysokości 0,2% ceny netto za wykonanie przedmiotu danej umowy; jeżeli EDICA Sp. z o.o. pozostawać będzie w zwłoce z wykonaniem części przedmiotu danej umowy to kara umowna liczona będzie od ceny netto tej części przedmiotu danej umowy, z jakiej wykonaniem EDICA Sp. z o.o. pozostawać będzie w zwłoce. 33. Odpowiedzialność odszkodowawcza EDICA Sp. z o.o. z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania umowy, w tym także odpowiedzialność oparta o karę umowną, ograniczona zostaje do wysokości ceny za

5 wykonanie przedmiotu danej umowy. EDICA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania przez EDICA Sp. z o.o. jakiejkolwiek umowy. 34. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą ceny lub jakichkolwiek kwot należnych EDICA Sp. z o.o. wynikających z jakichkolwiek umów, do których znajdą zastosowanie niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW, to wszystkie roszczenia EDICA Sp. z o.o. wynikające z umów łączących EDICA Sp. z o.o. z Zamawiającym, staną się natychmiast wymagalne, a EDICA Sp. z o.o. może, niezależnie od innych uprawnień, powstrzymać się, do dnia uregulowania płatności, z wydaniem Zamawiającemu przedmiotu jakiejkolwiek umowy łączącej EDICA Sp. z o.o. z Zamawiającym; powstrzymanie się przez EDICA Sp. z o.o. z wydaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstawy do powstrzymywania się przez Zamawiającego ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia wobec EDICA Sp. z o.o. 35. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą ceny lub jakichkolwiek kwot należnych EDICA Sp. z o.o., wynikających z jakichkolwiek umów, do których znajdą zastosowanie niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW, to, bez uszczerbku dla postanowień ustępu 34., EDICA Sp. z o.o. przysługiwać będą od Zamawiającego odsetki za opóźnienie, w wysokości określonej we właściwych przepisach prawa, z tym zastrzeżeniem, że odsetki te będą nie niższe niż odsetki ustawowe za opóźnienie określone w przepisach, wydanych na podstawie postanowień art Kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają uprawnień EDICA Sp. z o.o. do żądania odsetek od świadczeń pieniężnych jeszcze niewymagalnych, przyznanych EDICA Sp. z o.o. przez przepisy prawa. 36. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW stanowią integralną część umowy zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego. 37. Przelew wierzytelności służącej Zamawiającemu wobec EDICA Sp. z o.o. jest wyłączony, chyba że EDICA Sp. z o.o. wyrazi zgodę na taki przelew pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 38. Ewentualne spory wynikające z umów, do których zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby EDICA Sp. z o.o. Siedziba EDICA Sp. z o.o. stanowi miejsce wykonania zobowiązania w rozumieniu art. 5 pkt. 1) Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, art. 7 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, a także art. 5 pkt. 1) Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej w Lugano dnia 30 października 2007 roku. Spory, jakie mogą wyniknąć ze stosunków prawnych, do jakich zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW, rozstrzygane będą przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej; sądy te będą posiadały jurysdykcję wyłączną, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może zostać pozwany także przed sądy państwa, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 39. O odwołaniu umocowania, o jakim mowa w ustępie 3 litera e zdanie 2. lub w ustępie 5 powyżej lub jego zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi EDICA Sp. z o.o. w formie pisemnej. 40. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie pisemnej EDICA Sp. z o.o. o zmianie adresu siedziby. Zaniedbanie wskazanego powyżej obowiązku spowoduje, że wszelkie doręczenia dokonane na adres wskazany uprzednio pozostaną skuteczne. 41. Projekty kalendariów stanowią utwór chroniony postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tego utworu, w szczególności wykonanie kalendarzy książkowych w oparciu o projekt kalendarium, wymaga zgody EDICA Sp. z o.o. 42. W rozumieniu niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW dla zachowania formy pisemnej wystarczy zachowanie warunków określonych w art. 78 Kodeksu cywilnego. Dla zachowania formy pisemnej wystarcza także przekazanie zamówienia, oferty, dokumentu lub każdego innego oświadczenia (w tym oświadczenia woli) faksem lub przesłanie pocztą elektroniczną ( ) bez opatrywania tego zamówienia, oferty, dokumentu lub oświadczenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności w ustępie 13 zdanie 3., ustępie 23 zdanie 1., ustępie 31

6 zdanie 2. oraz ustępie 37 powyżej zachowanie formy pisemnej w tych przypadkach wymaga zachowania formy pisemnej w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia Zamawiającego o zaakceptowaniu dokumentu Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o jakim mowa w ustępie 7, wystarczy zachowanie warunków opisanych w zdaniu 1 powyżej lub zdaniu 2 powyżej, dla zachowania formy pisemnej wystarczy także złożenie podpisu pod tym dokumentem, a następnie przesłanie tego dokumentu faksem lub przesłanie zeskanowanego dokumentu pocztą elektroniczną ( ) bez opatrywania tego oświadczenia (dokumentu) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 43. Informacje zawarte w kalendarzach będących przedmiotem zamówienia, w szczególności dane informacyjne (np. mapy), są aktualne na dzień 1 stycznia 2015 roku. 44. Za dni robocze uznaje się wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. 45. Postanowienia niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej. 46. Katalog nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert lub do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy. 47. Zamawiający, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie przez EDICA Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez EDICA Sp. z o.o. następujących danych osobowych: a) imion i nazwisk, b) adresu zamieszkania, c) adresu prowadzenia działalności gospodarczej, d) adresów elektronicznych, w szczególności adresów poczty elektronicznej, e) numerów telefonów, faksów, f) numerów NIP, REGON oraz PESEL. 48. Zamawiający nie pozostaje zobowiązany do podania danych osobowych i do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że brak zgody na podanie tych danych i ich przetwarzanie uniemożliwia zawieranie umów zamówień szczegółowych. 49. Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane przez EDICA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Fortecznej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem EDICA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu: a) zawierania i wykonywania z Zamawiającym umów, b) ujawniania zawartych umów w odpowiednich księgach i dokumentach, c) składania Zamawiającemu informacji handlowych, ofert, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do zapoznania się z cennikiem EDICA Sp. z o.o. i innymi akcjami marketingowymi EDICA Sp. z o.o. 51. Zamawiającemu przysługuje prawo do: a) dostępu do danych osobowych Zamawiającego w siedzibie EDICA Sp. z o.o., b) poprawiania danych osobowych Zamawiającego, w siedzibie EDICA Sp. z o.o. osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń, c) usunięcia danych osobowych Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że EDICA Sp. z o.o. uprawniona będzie do dalszego przetwarzania danych osobowych Zamawiającego, jeżeli będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez EDICA Sp. z o.o., a w szczególności dla wykonania lub dochodzenia przymusowego wykonania zawartych umów oraz ich ujawnienia w odpowiednich księgach i dokumentach.

7 52. Postanowienia niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW zostały przygotowane dla Zamawiających, niebędących konsumentami; Jeżeli jednak stroną umowy, do jakiej zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW będzie konsument, to w zakresie uregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisy te znajdą zastosowanie zamiast odpowiednich postanowień niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW, a w szczególności zamiast postanowień dotyczących rękojmi, jurysdykcji, zasad wydania przedmiotu umowy, niezgodnych z tymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami. Zapisy niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi konsumentów nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami. Jeżeli stroną umowy, do jakiej zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW będzie konsument, to konsumenta nie będą wiązać nieuzgodnione indywidualnie zapisy niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, w szczególności konsument nie będzie związany postanowieniami dotyczącymi wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności EDICA Sp. z o.o. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz dotyczącymi potrącenia wzajemnych roszczeń. 53. Zamawiający wyraża zgodę na: a) przesyłanie Zamawiającemu informacji handlowej EDICA Sp. z o.o. (informacji służącej do promowania towarów, usług lub wizerunku EDICA Sp. z o.o.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; b) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego EDICA Sp. z o.o. 54. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW, a także postanowieniami umowy, stosunek prawny łączący EDICA Sp. z o.o. oraz Zamawiającego regulowany będzie przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności postanowieniami Tytułu XI Księgi III Kodeksu cywilnego (art Kodeksu cywilnego), regulującymi umowę sprzedaży. Do stosunków prawnych opisanych powyżej nie znajdzie zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo