Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku"

Transkrypt

1 Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku 1. Dla zawarcia umowy Zamawiający składa EDICA Sp. z o.o. ofertę-zamówienie na zasadach określonych poniżej. 2. Minimalna wielkość zamówienia uzależniona jest od elementów konfekcjonowania kalendarzy i wynosi od 50 do 1000 sztuk w jednym materiale, kolorze i asortymencie (szczegółowych informacji udziela handlowiec). Zamówienie z każdego asortymentu może być zrealizowane w ilości +/- 2% (pow. 500 egz. +/- 1%). 3. Oferta-zamówienie składana w formie pisemnej powinna zawierać w szczególności następujące elementy i informacje: a) przedmiot zamówienia i cenę; b) firmę (nazwę) Zamawiającego, w przypadku osób fizycznych należy podać pełne imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; W przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać numer, pod którym dany podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym; c) adres siedziby Zamawiającego, w przypadku osób fizycznych należy podać adres, pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz adres zamieszkania; d) NIP, numer telefonu i faksu; adres poczty elektronicznej Zamawiającego; w przypadku osób fizycznych także numer PESEL; e) imię, nazwisko, numer telefonu i faksu; adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktów. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktów jest umocowana przez Zamawiającego do składania oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy dotyczących umowy, w tym zawarcia, zmiany, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania umowy oraz do odebrania przedmiotu zamówienia; f) datę sporządzenia zamówienia; g) pieczątkę oraz podpis Zamawiającego lub osoby działającej w jego imieniu. 4. Jeżeli ofertę-zamówienie składają przedsiębiorcy działający w oparciu o umowę spółki cywilnej, informacje o jakich mowa w ustępie 3 litera b, c, NIP oraz PESEL dotyczyć powinny każdego wspólnika spółki cywilnej. Na żądanie EDICA Sp. z o.o. Zamawiający, których łączy umowa spółki cywilnej, doręczą EDICA Sp. z o.o. kopię umowy spółki cywilnej. 5. W przypadku, gdy Zamawiający składa ofertę-zamówienie lub inne oświadczenia przez przedstawiciela lub pełnomocnika, do zamówienia dołączony powinien zostać dokument stwierdzający umocowanie pełnomocnika lub przedstawiciela do złożenia zamówienia, lub oświadczenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, chyba że został uprzednio złożony, lub osoba działająca za Zamawiającego została wskazana w zamówieniu, zgodnie z postanowieniami ustępu 3. litera e. 6. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 umowa na realizację kalendarzy zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez EDICA Sp. z o.o. oferty-zamówienia. EDICA Sp. z o.o. może nie przyjąć oferty lub przyjąć ją na zasadach określonych w art Kodeksu cywilnego; brak niezwłocznej odpowiedzi EDICA Sp. z o.o. na ofertę-zamówienie nie może zostać uznany za przyjęcie ofertyzamówienia. 7. Jeżeli po złożeniu przez Zamawiającego oferty-zamówienia EDICA Sp. z o.o. sporządzi i doręczy Zamawiającemu dokument Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i jednocześnie złoży Zamawiającemu oświadczenie, że do zawarcia umowy konieczne jest zaakceptowanie tego dokumentu, to umowa na realizację kalendarzy zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez EDICA Sp. z o.o. złożonego w formie

2 pisemnej oświadczenia Zamawiającego o zaakceptowaniu dokumentu Potwierdzenie przyjęcia zamówienia; Oferty składane przez EDICA Sp. z o.o. nie mogą zostać przyjęte na zasadach określonych w art Kodeksu cywilnego i w tym zakresie stosowanie tego przepisu zostaje wyłączone. 8. Zmiana zawartej umowy, uzupełnienie zawartej umowy, rozwiązanie zawartej umowy wymagają oświadczeń stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od zawartej umowy, a także złożenie przez stronę oświadczenia, że nie spełni świadczenia wymagają złożenia oświadczenia w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 9. Zamawiający złoży EDICA Sp. z o.o. informacje i materiały, konieczne do wykonania przedmiotu umowy (np. projekty, logotypy, matryce, gotowe druki, jakie, zgodnie z umową, dostarczyć powinien Zamawiający). Jeżeli elementem przedmiotu umowy ma być kolorowa strona reklamowa lub inny element konfekcji (drukowany lub haftowany), Zamawiający dostarczy wzory kolorów lub numery kolorów Pantone stosowane przez Zamawiającego; W przypadku przesłania gotowego projektu elementu przedmiotu umowy, Zamawiający złoży ten gotowy element w tzw. plikach zamkniętych (najlepiej pełnowartościowy PDF). 10. W oparciu o informacje i materiały, o jakich mowa w ustępie 9 powyżej, EDICA Sp. z o.o. wykona i doręczy Zamawiającemu, za pomocą poczty elektronicznej lub faksem, graficzne projekty tłoczeń, projekty stron reklamowych, projekty opraw indywidualnych i nadruków przedmiotu umowy. 11. Na wyraźne życzenie Zamawiającego, złożone w formie pisemnej, lub gdy działający za EDICA Sp. z o.o. handlowiec uzna to za konieczne, EDICA Sp. z o.o., wykona i doręczy Zamawiającemu próbne tłoczenia logo na okładkach kalendarzy, wydruk próbny (proof cyfrowy) w przypadku barwnego druku offsetowego, wydruk próbny w przypadku druku cyfrowego lub barwny wydruk projektu nadruku na tasiemce. 12. Wskazane w ustępie 10 powyżej projekty oraz, w przypadkach wskazanych w ustępie 11 powyżej, wydruki próbne (próbne tłoczenia, barwne wydruki) EDICA Sp. z o.o. przedłoży do akceptacji Zamawiającemu lub osobie, o jakiej mowa w ustępie 3 litera e powyżej (podstawą przystąpienia do wykonywania przedmiotu dostawy nie będzie wydruk próbny proof cyfrowy, dostarczony przez Zamawiającego). EDICA Sp. z o.o. przystąpi do wykonywania przedmiotu zamówienia po otrzymaniu od Zamawiającego lub osoby, o jakiej mowa w ustępie 3 litera e powyżej, akceptacji, w formie pisemnej, graficznych projektów oraz, w przypadkach wskazanych w ustępie 11 powyżej, wydruków próbnych (próbnych tłoczeń, barwnych wydruków). Zamawiający lub wskazana powyżej osoba mogą zgłaszać uzasadnione poprawki do projektów graficznych i wydruków próbnych (próbnych tłoczeń, barwnych wydruków). W przypadku, gdy dla wykonania kalendarzy zgodnie z postanowieniami ustępu 11, drukowane będą materiały w pełnym kolorze, wydruk próbny (barwny wydruk) zostanie wysłany Zamawiającemu po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektów graficznych materiałów, jakie mają zostać wydrukowane w pełnym kolorze, sporządzonych w formie elektronicznej. Jeśli na dostarczonym wydruku próbnym (próbnym tłoczeniu, barwnym wydruku) Zamawiający dostrzeże błędy, które powinny zostać wykryte i zgłoszone podczas badania projektów graficznych w formie elektronicznej, EDICA Sp. z o.o. wykona nowy wydruk próbny (próbne tłoczenia, barwny wydruk), a kosztami jego wykonania oraz wysyłki obciąży Zamawiającego. 13. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony zostanie indywidualnie i może wynosić, w zależności od elementów konfekcjonowania kalendarzy, od 16 do 40 dni roboczych i liczony będzie od dnia złożenia przez Zamawiającego w EDICA Sp. z o.o. wszystkich materiałów, koniecznych do wykonania całego przedmiotu danej umowy, jakie powinien dostarczyć Zamawiający, w szczególności gotowych elementów kalendarzy, jakie powinien dostarczyć Zamawiający, zaakceptowanych projektów graficznych i, w przypadkach o jakich mowa w ustępie 11, zaakceptowanych wydruków próbnych (próbnych tłoczeń, barwnych wydruków). Termin ten liczony będzie od momentu złożenia przez Zamawiającego do EDICA Sp. z o.o. odpowiednich materiałów, w szczególności, od momentu złożenia w formie przewidzianej niniejszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY I DOSTAW, oświadczenia o zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatniego materiału koniecznego do wykonania danego zamówienia. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 11 akceptacja dokonana być powinna poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego (zastrzeżone pod rygorem nieważności), złożone na dostarczonych przez EDICA Sp. z o.o. próbnych wydrukach (próbnych tłoczeniach, barwnych wydrukach) tych elementów kalendarzy. 14. Zamówienie uważa się za wykonane z chwilą postawienia przedmiotu zamówienia przez EDICA Sp. z o.o. w miejscu wykonania umowy, określonym zgodnie z postanowieniami ustępu 19 i, jeżeli miejscem wykonania umowy jest siedziba EDICA Sp. z o.o., poinformowania o tym Zamawiającego.

3 15. Zamawiający zapłaci EDICA Sp. z o.o. cenę określoną w oparciu o aktualne ceny obowiązujące w EDICA Sp. z o.o., chyba że ustalono inną cenę. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty ceny brutto; Dla ustalenia ceny brutto, jaką zobowiązany będzie zapłacić Zamawiający, należy do cen wskazanych w obowiązującym cenniku EDICA Sp. z o.o., w sporządzanych przez EDICA Sp. z o.o. wycenach, kalkulacjach, ofertach lub innych dokumentach podających cenę, doliczyć podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 16. Zamawiający zapłaci EDICA Sp. z o.o. cenę w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury podatku od towarów i usług VAT, chyba że ustalony został inny termin. 17. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z EDICA Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów do wykonania umowy, dokonywania akceptów, informowania o zmianach informacji umieszczanych w kalendarzach w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych. 18. EDICA Sp. z o.o. będzie uprawniona do otrzymania ceny, jeżeli nie wykona przedmiotu umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego. W przypadku braku po stronie Zamawiającego współdziałania, o jakim mowa powyżej, EDICA Sp. z o.o. uprawniona będzie do wyznaczenia Zamawiającemu odpowiedniego terminu do podjęcia takiego współdziałania. W przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu EDICA Sp. z o.o. uprawniona będzie do odstąpienia od umowy. 19. Miejscem wykonania umowy wydania kalendarzy jest siedziba EDICA Sp. z o.o.; strony mogą zmienić miejsce wykonania umowy przez EDICA Sp. z o.o. w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli strony ustalą, że koszty przewozu (transportu) przedmiotu umowy do miejsca innego niż siedziba EDICA Sp. z o.o. ponosi EDICA Sp. z o.o. to w razie wątpliwości przyjmuje się, że strony nie dokonały zmiany miejsca wykonania umowy przez EDICA Sp. z o.o. i miejscem tym pozostaje siedziba EDICA Sp. z o.o. W takim przypadku zastosowanie znajdą postanowienia art Kodeksu cywilnego. 20. EDICA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych kalendarzy (zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty autorskie) w celu promocji swoich usług i asortymentu, chyba że strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, postanowią inaczej. 21. Złożona oferta-zamówienie stanowi jednocześnie oświadczenie Zamawiającego, że jest uprawniony do korzystania z materiałów, logotypów jako przedmiotów praw własności intelektualnej, w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw autorskich na polach eksploatacji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający upoważnia EDICA Sp. z o.o. do korzystania z tych materiałów, logotypów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności do wprowadzenia do pamięci komputera, zwielokrotnienia, umieszczenia na przedmiocie umowy, a także dla celu wskazanego w ustępie 20 powyżej do wprowadzenia kalendarzy do obrotu. Zamawiający zwolni EDICA Sp. z o.o. z wszelkich roszczeń, naprawi każdą szkodę, jaką EDICA Sp. z o.o. poniesie w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich. 22. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zbadać przedmiot zamówienia w sposób należyty i właściwy dla przedmiotu zamówienia oraz dokonać wszelkich czynności koniecznych dla ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu zamówienia. 23. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonych kalendarzach, Zamawiający prześle w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, reklamację oraz partię wadliwych kalendarzy. EDICA Sp. z o.o. zobowiązana będzie odpowiedzieć na reklamację w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisma i reklamowanej partii wyrobów. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji, co do jej przedmiotu, zakresu oraz wybór, w rozumieniu ustępu 24, zaproponowanego przez Zamawiającego, sposobu załatwienia reklamacji. 24. EDICA Sp. z o.o. zobowiązuje się, według swego wyboru, usunąć zgłoszone wady lub wymienić egzemplarze wadliwe na nowe, wolne od wad albo zaproponować Zamawiającemu obniżenie ceny, w stosunku odpowiednim do wad przedmiotu umowy. EDICA Sp. z o.o. zobowiązuje się pokryć koszt przesyłania przez Zamawiającego wadliwych egzemplarzy kalendarzy, a w przypadku gdy załatwienie reklamacji polegać będzie na wykonaniu nowych lub usunięciu wad egzemplarzy przedmiotu zamówienia EDICA Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć nowe lub poprawione egzemplarze przedmiotu zamówienia do

4 siedziby Zamawiającego na swój koszt w terminie 21 dni roboczych od daty uznania reklamacji. Jeżeli EDICA Sp. z o.o. zaproponuje Zamawiającemu obniżenie ceny, to z chwilą złożenia takiego oświadczenia Zamawiającemu, cena ulegnie zmniejszeniu o kwotę wskazaną przez EDICA Sp. z o.o., chyba że z oświadczenia EDICA Sp. z o.o. będzie wynikać co innego. Jeżeli kontrahent dokonał już zapłaty ceny to Zamawiającemu będzie przysługiwać w takim przypadku roszczenie o zwrot odpowiedniej części ceny. 25. Wady stwierdzone przy odbiorze wyrobów i zgłoszone do reklamacji nie mogą dotyczyć uchybień, które mogły być wykryte przez Zamawiającego podczas badania wzorów i projektów, a mimo to nie zostały zgłoszone. W takich przypadkach EDICA Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności. 26. EDICA Sp. z o.o. zastrzega, iż nie będzie badać otrzymanych od Zamawiającego materiałów do wykonania kalendarzy, w szczególności materiałów, o jakich mowa w ustępie 9, oraz treści w nich zawartych ani pod względem formalnym, ani jakościowym, ani merytorycznym i wyłącza wobec tego swoją odpowiedzialność z powodu wad i błędów w kalendarzach, które wynikną z dostarczonych przez Zamawiającego materiałów. 27. Bez uszczerbku dla postanowień zdania 2. i zdania 3. poniżej, EDICA Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania kalendarzy Zamawiającemu. Zgłoszenie wad ilościowych nastąpić powinno, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi, przy odbiorze kalendarzy, poprzez sporządzenie pisemnego protokołu podpisanego przez Zamawiającego i przewoźnika. Inne wady zgłaszane mogą być, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi, w terminie jednego miesiąca od dnia wydania kalendarzy, z zachowaniem procedury reklamacyjnej określonej powyżej. 28. Postanowienia ustępów modyfikują regulacje dotyczące rękojmi, zawarte w Kodeksie cywilnym, a w zakresie nieuregulowanym w tych ustępach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego; Postanowienia ustępów znajdą odpowiednie zastosowanie do rękojmi za wady prawne. 29. Katalog, ani jakiekolwiek inne oświadczenia, materiały EDICA Sp. z o.o. nie mogą być traktowane i nie będą stanowić publicznych zapewnień EDICA Sp. z o.o., co do właściwości przedmiotu umowy; Jeżeli Zamawiający będzie sprzedawał przedmiot umowy konsumentom to zobowiązany jest powiadomić konsumentów o tym, że materiały wskazane w zdaniu 1. nie stanowią publicznych zapewnień EDICA Sp. z o.o., co do właściwości przedmiotu umowy. Katalog, niniejszy dokument, ani jakiekolwiek inne materiały EDICA Sp. z o.o. nie zawierają oświadczeń gwarancyjnych EDICA Sp. z o.o., chyba że EDICA Sp. z o.o. w sposób wyraźny złoży takie oświadczenia. 30. Kalendarium, jego układ i treść, w szczególności dane informacyjne (np. wykaz imienin i świąt dni wolnych od pracy, mapy, odległości pomiędzy miastami, strefy czasowe i in.) stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i dobór tych informacji nie może być przedmiotem reklamacji. 31. Jeżeli EDICA Sp. z o.o. dopuści się zwłoki w wykonaniu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym ustępie. Prawo do odstąpienia od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu tylko wówczas, jeżeli wyznaczy EDICA Sp. z o.o., pod rygorem nieważności w formie pisemnej, dodatkowy termin na wykonanie umowy, nie krótszy niż 5 dni roboczych (termin ten liczony będzie od chwili doręczenia EDICA Sp. z o.o. złożonego w odpowiedniej formie oświadczenia o wyznaczeniu dodatkowego terminu) i jeżeli EDICA Sp. z o.o. w wyznaczonym terminie nie wykona umowy. Jeżeli EDICA Sp. z o.o. dopuści się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się tylko do tej części. Postanowienia niniejszego ustępu modyfikują i uszczegółowiają postanowienia art. 491 Kodeksu cywilnego. Wyłączone zostaje zastosowanie postanowień art. 479 oraz 492 zdanie 2. Kodeksu cywilnego. Opóźnienie EDICA Sp. z o.o. nie może zostać uznane za oświadczenie, że EDICA Sp. z o.o. nie spełni świadczenia. 32. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy przez EDICA Sp. z o.o., w wysokości 0,2% ceny netto za wykonanie przedmiotu danej umowy; jeżeli EDICA Sp. z o.o. pozostawać będzie w zwłoce z wykonaniem części przedmiotu danej umowy to kara umowna liczona będzie od ceny netto tej części przedmiotu danej umowy, z jakiej wykonaniem EDICA Sp. z o.o. pozostawać będzie w zwłoce. 33. Odpowiedzialność odszkodowawcza EDICA Sp. z o.o. z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania umowy, w tym także odpowiedzialność oparta o karę umowną, ograniczona zostaje do wysokości ceny za

5 wykonanie przedmiotu danej umowy. EDICA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania przez EDICA Sp. z o.o. jakiejkolwiek umowy. 34. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą ceny lub jakichkolwiek kwot należnych EDICA Sp. z o.o. wynikających z jakichkolwiek umów, do których znajdą zastosowanie niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW, to wszystkie roszczenia EDICA Sp. z o.o. wynikające z umów łączących EDICA Sp. z o.o. z Zamawiającym, staną się natychmiast wymagalne, a EDICA Sp. z o.o. może, niezależnie od innych uprawnień, powstrzymać się, do dnia uregulowania płatności, z wydaniem Zamawiającemu przedmiotu jakiejkolwiek umowy łączącej EDICA Sp. z o.o. z Zamawiającym; powstrzymanie się przez EDICA Sp. z o.o. z wydaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstawy do powstrzymywania się przez Zamawiającego ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia wobec EDICA Sp. z o.o. 35. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą ceny lub jakichkolwiek kwot należnych EDICA Sp. z o.o., wynikających z jakichkolwiek umów, do których znajdą zastosowanie niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW, to, bez uszczerbku dla postanowień ustępu 34., EDICA Sp. z o.o. przysługiwać będą od Zamawiającego odsetki za opóźnienie, w wysokości określonej we właściwych przepisach prawa, z tym zastrzeżeniem, że odsetki te będą nie niższe niż odsetki ustawowe za opóźnienie określone w przepisach, wydanych na podstawie postanowień art Kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają uprawnień EDICA Sp. z o.o. do żądania odsetek od świadczeń pieniężnych jeszcze niewymagalnych, przyznanych EDICA Sp. z o.o. przez przepisy prawa. 36. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW stanowią integralną część umowy zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego. 37. Przelew wierzytelności służącej Zamawiającemu wobec EDICA Sp. z o.o. jest wyłączony, chyba że EDICA Sp. z o.o. wyrazi zgodę na taki przelew pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 38. Ewentualne spory wynikające z umów, do których zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby EDICA Sp. z o.o. Siedziba EDICA Sp. z o.o. stanowi miejsce wykonania zobowiązania w rozumieniu art. 5 pkt. 1) Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, art. 7 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, a także art. 5 pkt. 1) Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej w Lugano dnia 30 października 2007 roku. Spory, jakie mogą wyniknąć ze stosunków prawnych, do jakich zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW, rozstrzygane będą przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej; sądy te będą posiadały jurysdykcję wyłączną, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może zostać pozwany także przed sądy państwa, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 39. O odwołaniu umocowania, o jakim mowa w ustępie 3 litera e zdanie 2. lub w ustępie 5 powyżej lub jego zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi EDICA Sp. z o.o. w formie pisemnej. 40. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie pisemnej EDICA Sp. z o.o. o zmianie adresu siedziby. Zaniedbanie wskazanego powyżej obowiązku spowoduje, że wszelkie doręczenia dokonane na adres wskazany uprzednio pozostaną skuteczne. 41. Projekty kalendariów stanowią utwór chroniony postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tego utworu, w szczególności wykonanie kalendarzy książkowych w oparciu o projekt kalendarium, wymaga zgody EDICA Sp. z o.o. 42. W rozumieniu niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW dla zachowania formy pisemnej wystarczy zachowanie warunków określonych w art. 78 Kodeksu cywilnego. Dla zachowania formy pisemnej wystarcza także przekazanie zamówienia, oferty, dokumentu lub każdego innego oświadczenia (w tym oświadczenia woli) faksem lub przesłanie pocztą elektroniczną ( ) bez opatrywania tego zamówienia, oferty, dokumentu lub oświadczenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności w ustępie 13 zdanie 3., ustępie 23 zdanie 1., ustępie 31

6 zdanie 2. oraz ustępie 37 powyżej zachowanie formy pisemnej w tych przypadkach wymaga zachowania formy pisemnej w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia Zamawiającego o zaakceptowaniu dokumentu Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o jakim mowa w ustępie 7, wystarczy zachowanie warunków opisanych w zdaniu 1 powyżej lub zdaniu 2 powyżej, dla zachowania formy pisemnej wystarczy także złożenie podpisu pod tym dokumentem, a następnie przesłanie tego dokumentu faksem lub przesłanie zeskanowanego dokumentu pocztą elektroniczną ( ) bez opatrywania tego oświadczenia (dokumentu) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 43. Informacje zawarte w kalendarzach będących przedmiotem zamówienia, w szczególności dane informacyjne (np. mapy), są aktualne na dzień 1 stycznia 2015 roku. 44. Za dni robocze uznaje się wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. 45. Postanowienia niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej. 46. Katalog nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert lub do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy. 47. Zamawiający, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie przez EDICA Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez EDICA Sp. z o.o. następujących danych osobowych: a) imion i nazwisk, b) adresu zamieszkania, c) adresu prowadzenia działalności gospodarczej, d) adresów elektronicznych, w szczególności adresów poczty elektronicznej, e) numerów telefonów, faksów, f) numerów NIP, REGON oraz PESEL. 48. Zamawiający nie pozostaje zobowiązany do podania danych osobowych i do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że brak zgody na podanie tych danych i ich przetwarzanie uniemożliwia zawieranie umów zamówień szczegółowych. 49. Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane przez EDICA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Fortecznej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem EDICA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu: a) zawierania i wykonywania z Zamawiającym umów, b) ujawniania zawartych umów w odpowiednich księgach i dokumentach, c) składania Zamawiającemu informacji handlowych, ofert, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do zapoznania się z cennikiem EDICA Sp. z o.o. i innymi akcjami marketingowymi EDICA Sp. z o.o. 51. Zamawiającemu przysługuje prawo do: a) dostępu do danych osobowych Zamawiającego w siedzibie EDICA Sp. z o.o., b) poprawiania danych osobowych Zamawiającego, w siedzibie EDICA Sp. z o.o. osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń, c) usunięcia danych osobowych Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że EDICA Sp. z o.o. uprawniona będzie do dalszego przetwarzania danych osobowych Zamawiającego, jeżeli będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez EDICA Sp. z o.o., a w szczególności dla wykonania lub dochodzenia przymusowego wykonania zawartych umów oraz ich ujawnienia w odpowiednich księgach i dokumentach.

7 52. Postanowienia niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW zostały przygotowane dla Zamawiających, niebędących konsumentami; Jeżeli jednak stroną umowy, do jakiej zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW będzie konsument, to w zakresie uregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisy te znajdą zastosowanie zamiast odpowiednich postanowień niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW, a w szczególności zamiast postanowień dotyczących rękojmi, jurysdykcji, zasad wydania przedmiotu umowy, niezgodnych z tymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami. Zapisy niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi konsumentów nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami. Jeżeli stroną umowy, do jakiej zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW będzie konsument, to konsumenta nie będą wiązać nieuzgodnione indywidualnie zapisy niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, w szczególności konsument nie będzie związany postanowieniami dotyczącymi wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności EDICA Sp. z o.o. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz dotyczącymi potrącenia wzajemnych roszczeń. 53. Zamawiający wyraża zgodę na: a) przesyłanie Zamawiającemu informacji handlowej EDICA Sp. z o.o. (informacji służącej do promowania towarów, usług lub wizerunku EDICA Sp. z o.o.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; b) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego EDICA Sp. z o.o. 54. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW, a także postanowieniami umowy, stosunek prawny łączący EDICA Sp. z o.o. oraz Zamawiającego regulowany będzie przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności postanowieniami Tytułu XI Księgi III Kodeksu cywilnego (art Kodeksu cywilnego), regulującymi umowę sprzedaży. Do stosunków prawnych opisanych powyżej nie znajdzie zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku.

Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 lutego 2016 roku

Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 lutego 2016 roku Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 lutego 2016 roku 1. Dla zawarcia umowy Zamawiający składa EDICA Sp. z o.o. ofertę-zamówienie na zasadach określonych poniżej. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA MARKETINGOWA nr... Zawarta dnia.. roku w Krakowie między:

UMOWA MARKETINGOWA nr... Zawarta dnia.. roku w Krakowie między: UMOWA MARKETINGOWA nr... Zawarta dnia.. roku w Krakowie między: Grupą Hoteli WAM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w dniu.. października 2013 r. w Siedlcach, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 17, 08-110 Siedlce posiadającym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:.., NIP 526-00-29-262, reprezentowanym przez:

z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:.., NIP 526-00-29-262, reprezentowanym przez: Zał. Nr 1 do Regulaminu UMOWA NA WYKONANIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH zawarta w dniu.. w Rudzie Śląskiej pomiędzy: z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:..,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 6

Wzór umowy Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 6 Zawarta w dniu. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/ /2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Kalendarzami

UMOWA Nr UR/022/ /2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Kalendarzami UMOWA Nr UR/022/ /2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu.10.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2011 POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA Nr /2011 POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA Nr /2011 Załącznik nr 6 zawarta w dniu.. 2011 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a NIP:., Regon.. zwaną dalej Wykonawcą. Strony oświadczają co następuje:

zwanym dalej Zamawiającym, a NIP:., Regon.. zwaną dalej Wykonawcą. Strony oświadczają co następuje: 3310/3311/126/OKS/BO/2016-OZP/20 Załącznik nr 2 Wzór umowy WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

.. z siedzibą w.., adres:..,.., posiadającą REGON..., NIP.. reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą".

.. z siedzibą w.., adres:..,.., posiadającą REGON..., NIP.. reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy: Pałacem Młodzieży w Warszawie mającym swoją siedzibę przy Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, identyfikującym się numerem NIP 525-15-70-588,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZP-372-58/2012

UMOWA nr DZP-372-58/2012 UMOWA nr DZP-372-58/2012 WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy.. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Egz.. WZÓR UMOWA DOSTAWY NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA Jednostka Wojskowa Nr 4226 z siedzibą: ul.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Załącznik nr 3 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:..

UMOWA (wzór) zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:.. Załącznik nr 7 do siwz UMOWA (wzór) Zawarta w Krakowie dnia.. roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo