Słowo za literę. Krzyżówka. Krzyżówka od A do Ż. Jerzy Buczkowski. 1) ostry wystêp na powierzchni deski. 2) pierogi ruskie lub karp po rosyjsku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo za literę. Krzyżówka. Krzyżówka od A do Ż. Jerzy Buczkowski. 1) ostry wystêp na powierzchni deski. 2) pierogi ruskie lub karp po rosyjsku."

Transkrypt

1 W diagramie ujawniono wszystkie samogłoski U i Y. W podanych wyrazach każdą podkreśloną literę należy zastąpić zamiennikiem, tworząc rzeczowniki pospolite wpisywane do diagramu, np. pomsta + party = popartysta, dom + kart, flanka = kartoflanka. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą Słowo za literę 4 Wyrazy (alfabetycznie): anta³ awans boja bóstwo busz imitacja koñ ³ydka mól psiarz szpona Krzyżówka od A do Ż Każdy odgadywany wyraz (w nawiasie liczba liter) zaczyna się literą sprzed określenia. Miejsce wpisywania do ustalenia. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą A) rozpisze akompaniament piosenki na inne instrumenty (7). B) dzidziuœ (7). C) twórca naczyñ z porcelany, fajansu (7). Æ) na piêciolinii (0). D) popo³udniowy sen (7). E) coœ, co przemija szybko i bez œladu (9). F) Szklana pu³apka (4). G) mêtlik (0). H) ekszuchenka (8). I) staro ytna nazwa Hiszpanii (6). J) Siergiej, rosyjski poeta, m¹ tancerki Isadory Duncan (8). K) bohater ksi¹ ki Kubuœ Puchatek (6). L) zawodowo troszczy siê o bory (6). ) dawna miara iloœci ziarna równa 0 korcom (5). M) grube, czyli zawrotne sumy (7). N) kapitan okrêtu Nautilus (4). O) narkotyk z soku z makówek (5). 4 P) teleturniej w TVP, który prowadzi ukasz Nowicki (4). R) parka w parku (6). S) PRL lub Peerel (0). T) papuzi dwubarwny (7). U) fragmenty powieœci (6). V) tom w bibliotece (7). W) zacofaniec (9). Y) himalajski stwór (4). Z) komedia, mocium panie! (6). ) szkielet wigwamu (7). Zbigniew Kuźniar Zamienniki (alfabetycznie): Akte ar komik komp kot log mini Oskar pani plik Re Rio Rom sola ster tura wiec wierzch wolt er ycie Tomasz Ordowski Krzyżówka Podane wyrazy 4-literowe należy odpowiednio połączyć w pary i przeanagramować, tworząc słowa wpisywane poziomo, powiązane ze sobą tematycznie. Wyrazy 4-literowe (alfabetycznie): ANIN BONA KWIT OWAL RECZ SOFA ) ostry wystêp na powierzchni deski. ) pierogi ruskie lub karp po rosyjsku. ) rozklekotane w gniazdach. 4) stolica Wenezueli. Jerzy Buczkowski 6 7

2 Krzyżówka metamorficzna Do diagramu nale y wpisaæ s³owa u³o one ze wszystkich liter wyrazu DRGANIE (niektóre litery trzeba wykorzystaæ dwukrotnie). Jedno odgadywane s³owo to nazwisko, pozosta³e s¹ rzeczownikami pospolitymi w liczbie pojedynczej. Litery w polach z kropk¹, czytane kolumnami, utworz¹ rozwi¹zanie V vel fał W kolorowych polach występują litery charakterystyczne dla polszczyzny. Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od do 8 utworzą ) V. 5) V. 6) v (czyli ptaszek). Stanisław Bisko ) V. ) V. 4) V. 5) fa³. ARIADA 6,4 Droga Wróżko! Już wymiękam. Mam dość chłodu samotności. Dumam więc, czy mogłabyś tak na to dziś poradzić coś mi? 4 Więc wyczaruj mi mężczyznę, który zniesie mych wad kupę: przełknie klopsa spaleniznę, 7 bez mrugania słoną zupę. Żeby siłę miał boksera, niechby śpiewał jak Zucchero, 5 tańczył pięknie jak Maserak i przystojny był jak Eros, 6 obrzydliwie był bogaty, nieprzytomnie zakochany, 7 od świtania znosił kwiaty, podał w łóżku kawę rano.,5 Co? Że nie ma go na składzie? I że jestem już za stara? Dobra, może być na razie jakikolwiek. Byle zaraz. Ewa Jowik Liczby na marginesie wskazuj¹, która sylaba rozwi¹zania (od do 7) znajduje siê w danej linijce. Szkotka z imionami Do diagramu należy wpisać wyrazy (rzeczowniki pospolite, jeden w liczbie mnogiej) zawierające podane imiona, np. Zenia szczeniak, Nina cieśnina. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie ) Romek. 5) Anielka. 7) Edzio. 8) Mira. 9) Ina. ) Iza. ) Daria. 4 ) Andzia. ) Klara. 4) Tola. 6) Henia. 7) Elka. 0) Ania. ) Ula. ) Ada. Spójki Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą ) anio³ prawa. 5) Góra Pac³awska. 6) mokra w Algierze. ) Jasna Oliwna. ) g³uchy zaufania. 4) Bogus³aw Evangelista. 5) zimna z mlekiem. 8 5

3 Z różnych bajek Na podstawie każdego określenia należy odgadnąć dwa lub trzy wyrazy i wpisać je do diagramu zgodnie z numeracją. Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od do utworzą tytuł sfilmowanej powieści Stephena Crane a. ) rozchodz¹ siê po filharmonii. ) kilka batalionów. ) gdy procenty wrêcz nie daj¹ yæ. 4) wielka czêœæ œwiata. 5) inaczej o parze. -wyrazowy, o pocz¹tkowych literach: G. O. P. 6) pustelnik. 7) mieæ w g³owie. 8) ktoœ, kto ma piêkny charakter. Rebus metagramowy 4 Rys. Agnieszka Mandziuk Cichopek to nasza imienniczka. Józef Dwojak Z każdej z podanych nazw miejscowości, w których odbyły się (lub właśnie trwają!) Biesiady z Rozrywką, należy wybrać spółgłoski, uzupełnić je odpowiednimi samogłoskami i przestawiając litery, ułożyć wyrazy wpisywane do diagramu (w tym jedno hasło -wyrazowe; w nawiasie liczba liter). Wszystkie odgadywane słowa to rzeczowniki pospolite w mianowniku liczby pojedynczej. Kolorem oznaczono pola z samogłoskami. Litery z pól ponumerowanych od do 7 utworzą rozwiązanie W kolejności chronologicznej: Rowy (5) Unieœcie (6) Zakopane (9) Ko³obrzeg (0) Konsonantka biesiadna 5 Anagram x Jednowyrazowy, 9-literowy, o pocz¹tkowej literze R. Ryszard Jabłoński azy () Rynia (4) Mielno (5) Boszkowo (0) 4 Ryteb³ota (4+4) Pieczyska (9) Soczewka (7) Kwieciem umajone ANAGRAM PODWÓJNY Minęły dni ciepłe, kwietniowe, przekwitły me sny, potem razem z majem odeszły po nich duktem, gajem. Tylko pozostała, bo z kwiatów jest najbardziej stała. Ewa Jowik 4 9

4 Z przymrużeniem oka Alfabet podzielono na osiem zestawów 4-literowych i przyporz¹dkowano im numery od do 8. Liczby w diagramie informuj¹, w którym zestawie mieœci siê litera z danej kratki, np. JOLKA = W diagramie wystêpuj¹ wszystkie podane litery, a odgadywane wyrazy to rzeczowniki pospolite w liczbie pojedynczej. Ułóż sam 4 ) A B C ) Æ D E Ê ) F G H I 4) J K L 5) M N Ñ O 6) Ó P R S 7) Œ T U W 8) Y Z Ź Litery w polach z kropk¹, czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie Józef Prażuch Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe tytuł filmu. Poziomo (kolejnoœæ przypadkowa): czy by obiekt zainteresowania polifeministy? wystukuje drukarzom marsz a³obny jest na œwiecie! taniec piromaniec Rainierowe rewiry riwiery ta krzy ówka siê rozci¹ga znak informuj¹cy o ustêpie o skórze przychylnej literaturze fan fam on dokona³ ataku w fabryce drewniaków jak? Zwa³? Tak, zwa³ przymiliæ siê musi mamusi VIP wed³ug ma³ego Jasia pruje, gdy duje Krzyżówka ) têtnicoulica. ) myœl jak kajdany. ) lokaj, lady i Mendelssohn. 4) dek³osacja przedsprzêtowa. 5) uderzy³ szachom i warcabom. W refektarzu SKRÓTKA 6) tarapatolikwidator. 7) zrolowani. 8) z ow³osienia doœæ podobne do jelenia. 9) ci¹gn¹ kreta do pantropy. 0) karoseria na karetcie. ) zasz³a w laboratorium. ) sza³ poniesieñ. ) figura w ig³ach. 4) petenci przeklêci. 5) sekretarka, za któr¹ ogl¹da siê kustosz. 6) siatka dzia³aj¹ca w szkole. Na głodnego czeka pełna. 4 Krzyżówka metamorficzna Do diagramu należy wpisać rzeczowniki pospolite (pisane małą literą) ułożone ze wszystkich liter podanych słów. Niektóre litery trzeba wykorzystać dwukrotnie, np. oktaedr redaktorka. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie 4) postery. 6) Lyon. 7) mikron. 8) koluria. 9) gwar. 0) panier. ) stwora. ) erotyka. ) cyrk. 5) autorek. 6) inlet. 8) Redo. Bohdan Zapasek 0

5 Konsonantka bez A 4 W kolejności alfabetycznej podano wszystkie spółgłoski występujące w odgadywanych wyrazach (rzeczownikach pospolitych). Należy do nich dodać odpowiednie samogłoski (z wyjątkiem A) i ze wszystkich liter ułożyć wyraz wpisywany do diagramu. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą ) B, K, M, Z. 7) C, R, W, Z, Z. 8) C, M, T, Z. 9) D, G, K, Z, Ź. 0) K, L, P. ) K, M, R, T, Z. 5) C, K,, S, T, Z. 9) C, G, R. 0) C, F, K, L, R. ) K, K, R, Z. ) K, L, Œ, T. ) K, S, T, T. ) K, K, M, S. ) B, C, P, S. ) K, L, P, Z. 4) C, G, N, R, W, Z. 5) D, K, N, R, Œ. 6) J, R, Z. ) D, K, L, S, W. ) C, Æ, L, Œ, Z. 4) R, S, S, T, W, Z. 6) K,, S, T. 7) C, K, P, Z. 8) B, J, K, T. Półszkotka Odgadnięte wyrazy poziome należy wpisać w kolorowe pola, a pozostałe uzupełnić takimi literami, aby w rzędach powstały 0-literowe słowa (rzeczowniki pospolite w liczbie pojedynczej). Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie ) system rozgrywek w sportach zespo³owych. ) bywa wystawiany na okaziciela. ) rodzaj sprawdzianu. 4) s³oñ Stasia i Nel. 5) odnoœnik w dokumencie elektronicznym. Pionowo (w kolejnoœci przypadkowej): przytrzymuje klepki beczki zachowanie, które ma na celu zwrócenie na siebie czyjejœ uwagi nieporozumienie, sprzeczka wyzwisko mieszkanka kraju z Akr¹ zgubne to na³ogi smako³yk jednostka monetarna Mongolii d³ugi, luźny akiet, bez ko³nierza i usztywnieñ wybitne uzdolnienie Bohdan Zapasek Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od do 8 utworzą rozwiązanie dodatkowe: tytuł polskiej piosenki. angielsko brzmi¹ce tytu³y polskich komedii ) wypuszczenie akcji spó³ki albo nowych banknotów. ) twierdzenie uznawane za niepodwa alne. ) benzynowa z dystrybutorami. Paweł Rymuza Trzy filmy Deklinatka Każdy wyraz należy odmienić w podanym przypadku liczby pojedynczej lub mnogiej (do ustalenia), a następnie utworzyć anagram wpisywany do diagramu. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą 4) ³azienka (C.). 5) kiur (D.). 7) rolada (D.). 8) daszek (Ms.). ) ch³opak (W.). ) akr (Ms.). ) kwiecieñ (D.). 6) rauda (W.).

6 Słowo za słowo Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą 4) marsz. 8) al. 9) doc. 0) kadm. ) vis. ) por. ) kard. 5) cal. 6) gen. 7) kier. Czas relaksu Litery z pól ponumerowanych od do 5 utworzą W kolejności przypadkowej: Czas relaksu Andrzej i ( Czas relaksu ) natury, idealne na relaks relaks nad, np. w Soczewce (do diagramu w mianowniku) brytyjski wykonawca piosenki Relax, Take It Easy (albo ³yszczyk) imiê re ysera komedii, w której portier w Pa³acu Kultury i Nauki mówi: Teraz pan ma relaks buty Relaks (popularne w PRL-u) indyjskie æwiczenia relaksacyjne czas relaksu, pró nowania XX Biesiada z Rozrywk¹, Soczewka k. P³ocka, 6 8 maja 07. Wielki Turniej Rozrywki. Zestaw zadañ przygotowa³ Micha³ Gniazdowski. Warszawa, maj 07. Rozrywka Sp. z o.o. Nak³ad 0 egz. Soczewka k. Płocka, 6 8 maja 07 Słowo za słowo Wielki Turniej Rozrywki Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą ) samolubstwo. 6) sielanka. 7) rz¹d. 8) wytrzyma³oœæ. 9) wygl¹d. ) szpieg. ) mazak. 6) czciciel. 8) pole. 9) komfort. 0) restauracja. ) szyderca. ) uniesienie. ) os¹d. ) kierunkowskaz. 4) astma. 5) uczulenie. 0) odnowa. ) nagoœæ. 4) straganiarz. 5) ekscentryk. 7) gapa. Paweł Rymuza Imiê i nazwisko Punktacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego T/1/POL/1 Napisz literkę według wzoru do końca linijki. Napisz literkę według wzoru do końca linijki. Napisz literki do końca linijki według wzoru. Otocz czerwoną pętlą zwierzęta, w nazwie których słyszysz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MMA-R1_1P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Szyfrogram. 6 kwietnia 2017 r. XXIII Wielki Turniej ROZRYWKI w Internacie ZSMEiE w Toruniu. Punktacja:

Szyfrogram. 6 kwietnia 2017 r. XXIII Wielki Turniej ROZRYWKI w Internacie ZSMEiE w Toruniu. Punktacja: w Internacie ZSMEiE w Toruniu Punktacja: w wyznaczonym czasie w czasie + 1 min. w czasie + min. pkt 3 pkt 1 pkt Zespół może 3 razy w ciągu rozgrywki poprosić o 1 podpowiedź co wiązać się będzie z utratą

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł ĘĆ Ó Ń Ń Ó Ń Ł Ę ć ż ć ć ż Ć ż ć ż ź ż ż ż ż ć Ż ż ń ż ż ż ż ć ń ź ć ź ż ć ż ć ć ż Ż ż Ż Ć ć ż ż ż ć ć ż ń ń ć ż ż ż ń Ż ż ć ń Ż ń ń Ć ż ń ż ń ż ń ń ż ć ź ż ż ń ń ż ń ż ć ć ń ż ć Ó Ń ń ń Ż ż ż ń

Bardziej szczegółowo

SZKOTKA ODMIENIAMY RÓD

SZKOTKA ODMIENIAMY RÓD SZKOTK ODMIENIMY RÓD W kolorowe pola należy wpisać wyraz RÓD odmieniony przez przypadki w liczbie pojedynczej lub mnogiej, a pozostałe kratki uzupełnić literami tak, aby powstała krzyżówka (jeden z wyrazów

Bardziej szczegółowo

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż ć ć ć ć ć Ź ć ć Ż ć ź ć ć Ń Ż ć ć Ż ć Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż ć ć ć Ż Ź ć Ź Ż ć ć ć Ż Ż ć ć Ł Ó Ł ć Ż ć Ż Ż Ż Ż Ź ć ć ć Ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ź ć ć Ż ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć Ż ć Ź ź ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź Ę ź ż ż ż ź ż ż ż ż ź ź ź ż ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż Ł ż ż ż ż Ę Ł ż ż ż ż ż Ę ż ż ż ż ż Ę Ć Ę ż ź Ź ż Ź ź ź ż ż Ł Ć Ć ź ż Ó Ń Ź ź Ć ź ż Ź ż ż ż Ź ż ż ź ż ż ż ź ż Ó Ó Ć Ć Ć ż

Bardziej szczegółowo

Krzyżówka ze zdjęciem

Krzyżówka ze zdjęciem XXI Wielki Turniej ROZRYWKI indywidualnie kto pierwszy ten lepszy 3 Krzyżówka ze zdjęciem 7 8 9 0 Poziomo: ) na zdjęciu, ) obsługuje gości w restauracji, 7) badacz obszarów podbiegunowych, ) farmaceutyczny

Bardziej szczegółowo

IV SZARADZIARSKIE MISTRZOSTWA ŁOCHOWA 11 LUTEGO 2017

IV SZARADZIARSKIE MISTRZOSTWA ŁOCHOWA 11 LUTEGO 2017 IV SZARADZIARSKIE MISTRZOSTWA ŁOCHOWA LUTEGO 07 RUNDA DRUGA zadania 0 punktów 0 minut Imię i nazwisko strona 7 8 suma punkty Układanka Podane pary liter należy rozmieścid tak, aby powstała krzyżówka. AP

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Pamiętamy o tych, którzy odeszli społeczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 4, s. Pamiętamy o tych, którzy odeszli Uzupełnij zdania. listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. Chodzimy wówczas

Bardziej szczegółowo

Nick Beare. Zeszyt c wiczen

Nick Beare. Zeszyt c wiczen Nick Beare Zeszyt c wiczen Where is it? WSKA ZÓW KA Staraj się jak najczęściej używać wyrażeń z sekcji asy nglish. Dzięki tym prostym zdaniom łatwiej nawiążesz rozmowę i wyrazisz swoje myśli. vo s q F

Bardziej szczegółowo

ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż

ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż Ś Ś Ś Ż ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż Ż Ź ć Ź ć Ż Ś Ż ć ć Ż ć ć ć Ź Ż Ż ć Ź Ż ć ć Ź Ż ć ć Ż Ź ć Ś ć Ó Ż ć ć Ź Ż Ż ć ć Ź Ź Ż Ć Ź Ź ź ź Ź Ś Ś Ś ć Ś ć Ź ć Ź Ż Ż Ż Ż Ź ć Ś Ż ć Ż Ż Ż Ź Ź Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Dwugodzinna lekcja języka polskiego w klasie czwartej

Dwugodzinna lekcja języka polskiego w klasie czwartej Dwugodzinna lekcja języka polskiego w klasie czwartej Temat -. Cele operacyjne: uczeń wyrabia w sobie nawyk poprawnego pisania w obrębie reguły ortograficznej z rz ; uczeń doskonali umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego T/3/POL/1 T/3/POL/1 T/3/POL/2 Klasa 3 - EDUKACJA POLONISTYCZNA T/3/POL/2 T/3/POL/3 T/3/POL/3 T/3/POL/4 Klasa 3 - EDUKACJA POLONISTYCZNA T/3/POL/4 Klasa 3 - EDUKACJA POLONISTYCZNA T/3/POL/4 T/3/POL/5 T/3/POL/5

Bardziej szczegółowo

Scenariusz hospitacji diagnozującej 17 XI 2006 r.

Scenariusz hospitacji diagnozującej 17 XI 2006 r. Scenariusz hospitacji diagnozującej 17 XI 2006 r. Autor: Małgorzata Konsek Ośrodek tematyczny: Sport. Temat: Sportowcy i kibice. Ocena postępowania bohaterów opowiadania Mariana Orłonia pt. : Słoń na szczęście.

Bardziej szczegółowo

Mandarynka. Sport i rozrywka. Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej. ród³o:

Mandarynka. Sport i rozrywka. Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej. ród³o: Mandarynka Sport i rozrywka Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej ród³o: 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 5 6 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 1 Tak wygl¹da mandarynka. Umieszczone symbolizuj¹ znaczenia,

Bardziej szczegółowo

KAIN I ABEL. 1 Księga Mojżeszowa 4,1-16

KAIN I ABEL. 1 Księga Mojżeszowa 4,1-16 1 Księga Mojżeszowa 4,1-16 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Otoczenie mojej szkoły

Temat dnia: Otoczenie mojej szkoły MODUŁ II SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Dzieñ aktywnoœci Kultura bezpieczeñstwa Ośrodek tematyczny: Moja szko³a Temat dnia: Otoczenie mojej szkoły Cele ogólne: wypowiadanie sie kilkoma zdaniami na temat

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I MIĘDZYKLASOWEGO TURNIEJU W SCRABBLE 2016/2017

REGULAMIN I MIĘDZYKLASOWEGO TURNIEJU W SCRABBLE 2016/2017 REGULAMIN I MIĘDZYKLASOWEGO TURNIEJU W SCRABBLE 2016/2017 1. Organizatorem turnieju jest Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach. 2. Turniej jest adresowany do wszystkich uczniów (kl. I, II, III)

Bardziej szczegółowo

ź Ę

ź Ę ź Ę Ę ń Ń Ń Ą Ę ń ń Ę ć Ó ź ń ń ć Ę Ę ń ć ń ć Ę ń ń Ę Ą Ł ć ń Ę Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę Ę Ę Ź Ę ń ć ć Ę ć Ź Ź Ź Ź Ń ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć Ę ń ć ń Ę Ę Ź ń Ó Ł Ź ć ć Ę ź ź Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ę ć ń

Bardziej szczegółowo

tak kolejno, nale y 8-literowe i krótsze, pogrubionymi liniami, s¹ dla siebie anagramami. wpisywane w kratki pomiêdzy Kropk¹ oznaczono miejsce

tak kolejno, nale y 8-literowe i krótsze, pogrubionymi liniami, s¹ dla siebie anagramami. wpisywane w kratki pomiêdzy Kropk¹ oznaczono miejsce Klepsydra Z wyrazu UMIESZ- CZANIE nale y odj¹æ literê z kolorowego pola, a z pozosta³ych utworzyæ nowe s³owo i wpisaæ je poni ej. Postêpuj¹c w taki sam sposób z kolejnymi wyrazami (odejmowan¹ literê nale

Bardziej szczegółowo

Pragnienia duże i małe spotkanie z Dziewczynką z zapałkami

Pragnienia duże i małe spotkanie z Dziewczynką z zapałkami polonistyczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 68, s. 1 1 Pragnienia duże i małe spotkanie z Dziewczynką z zapałkami Ponumeruj zdania o Hansie Chrystianie Andersenie

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych)

Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych) Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych) Ćwiczenie 1 Do ćwiczenia wykorzystujemy liczmany patyczki, jeden komplet to sto patyczków.

Bardziej szczegółowo

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. I TY możesz zostać mistrzem ortografii

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. I TY możesz zostać mistrzem ortografii Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej I TY możesz zostać mistrzem ortografii ROK SZKOLNY 2016/2017 Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie 1 REGULAMIN KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Wiem, co trzeba. Grudzień. Materiały dla klasy I. Imię i nazwisko:... Klasa:...

Wiem, co trzeba. Grudzień. Materiały dla klasy I. Imię i nazwisko:... Klasa:... Grudzień Materiały dla klasy I Imię i nazwisko:... Klasa:... POLSKI lektury na grudzień wybrane baśnie: J. Ch. Andersen, bracia Grimm, J. Porazińska, O dwunastu miesiącach W grudniu wprowadzamy litery:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Spis treści LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych... 3 Potęgowanie liczb.. 8 Przykłady pierwiastków 12 Działania na ułamkach zwykłych... 13 Ułamki zwykłe i

Bardziej szczegółowo

FONETYKA. Co to jest fonetyka? Język polski Klasa III Gim

FONETYKA. Co to jest fonetyka? Język polski Klasa III Gim FONETYKA Język polski Klasa III Gim Co to jest fonetyka? Fonetyka Fonetyka (z gr. phonetikos) to dział nauki o języku badający i opisujący cechy dźwięków mowy, czyli głosek. Zajmuje się ona procesami powstawania

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 29; 26-110 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 29; 26-110 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 9; 6-0 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość J.M. zabawy logopedyczne. z buzią Zabawy logopedyczne. Magnetyczny

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ź

Ź ź Ź ć Ą Ź ź Ź Ę Ń Ż Ź ć ć ć Ź ć Ż ć ć Ł Ż Ź Ź ć ć ć Ż Ą Ź ć ć Ż Ź ć Ń Ż Ń Ć Ż Ż Ń ć ć Ż ć Ź Ż Ź Ż Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ż ć ć Ż ć Ź Ę ć Ń ć Ź Ń Ź Ł ć Ż Ż Ż Ź Ż ć Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ę Ż Ę ć Ź Ź ć Ź Ń Ź Ż ć ź Ż Ń Ł Ł Ą ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ł

Ś Ó Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ś ó ó ż

ś ó ó ż ź ś ó ó ż ó ó ó ć ż ó ó ś ś ś ć ó ó ć ż ś ó ś ć ó Ć ó ż ć ć ś ś ć ż ż Ć ć ż Ć ś ó ó ś ż ż ż ż ż ć ć ś ś ż ść ó ż ż ż ó ó ć ż ż ó ż ż ó ó ż ż ć ó ó ś ó ó Ż ó ć ć ó ć ś ż ó ń ć ń ś ś ż ń ó ź ń ź ż ż ó ó

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 1. Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska. Blok tematyczny: Historia książki

Scenariusz nr 1. Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska. Blok tematyczny: Historia książki Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Historia książki Scenariusz nr 1 I. Tytuł scenariusza: Dzieje pisma. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

Określenia czasownika

Określenia czasownika Określenia czasownika 1. Podane w nawiasach rzeczowniki wpisz w odpowiedniej formie, tak aby powstały związki wyrazowe. Określ przypadek wpisanych rzeczowników. rozpakowałem (walizka)...... przyglądałem

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Elemelek. Wyprawa do Wieliczki

Elemelek. Wyprawa do Wieliczki Uwagi metodyczne do materiałów w ułożonym zestawie: Elemelek. Wyprawa do Wieliczki Wszystkie materiały można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś ź Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś Ś Ą Ś Ń Ś Ę Ń Ą Ą Ś ź Ś ć Ó Ą Ś Ć ć Ś ć Ń ć Ń Ó Ą Ś ć Ó ć ć ć Ń Ę Ń ź ź ć ć Ę ć ć Ń Ń Ę Ą ź Ą Ń Ń Ą Ą Ą Ń ź ć Ń ź Ę ź ć Ą ć Ń ć Ś Ś Ń ć Ń ź ć Ś ź ź Ń Ń Ń ź Ę Ę ź Ę Ś ź Ń ź ć Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Tekst prawny jest zbudowany na bazie tzw. jednostek podstawowych, charakterystycznych dla poszczególnych przepisów prawa, przyjmujących postać normy prawnej.

Bardziej szczegółowo

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług.

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług. 97-500 Radomsko ul. Kościuszki 6, tel. 44 738-16-85, fax 44 738-16-85, kom. 664-051-656, 692-491-265 e-mail: biuro@inwestmeble.pl renowacje@inwestmeble.pl www.inwestmeble.pl NIP: 772-221-69-60 REGON: 100990554

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ RODZICE! Sukcesy Waszego dziecka w przedszkolu a później w szkole zależą w dużym stopniu od Was samych. Jeżeli chcecie, aby Wasze dziecko rozwijało się harmonijnie i osiągnęło

Bardziej szczegółowo

KARTY PRACY 1A CZĘŚĆ

KARTY PRACY 1A CZĘŚĆ KARTY PRACY 1A CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: 1. Przeczytaj wyrazy zapisane pod kwadratem literowym. Następnie odszukaj je w kwadracie literowym i wykreśl. Wyrazy są umieszczone poziomo i pionowo.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

VIII Mistrzostwa Polski W Sudoku. Instrukcje. Bonus:

VIII Mistrzostwa Polski W Sudoku. Instrukcje. Bonus: VIII Mistrzostwa Polski W Sudoku Instrukcje Bonus: w każdej rundzie za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań przed czasem zawodnik otrzymuje dodatkowe 2 pkt. za każdą pełną minutę VIII Mistrzostwa Polski

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Ę ś

Ę ś ć Ę Ł ś Ę ś ś ż Ź ż ż ż ż ż ś ż ż Ż Ę ś ść ść ś Ć ś ś Ć ść Ź ć Ż ć ś ż ś ść ś ś ś ś ć Ć ś Ć ś ś Ź ś ś Ź ś ź ś ż ż ś ś ś ź ś ś Ź Ł ż ś ż Ę Ź ś Ę Ę ż Ę Ź Ę ś ś ś ć ź ś ś ś ś ś ś ś Ź ś ż ż ć ć ć ś Ę ż ś ć

Bardziej szczegółowo

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV VI szkoły podstawowej Opracował: Krzysztof Żurawiecki ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2013. z dnia 1.10.2013r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE NR 20/2013. z dnia 1.10.2013r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE NR 20/2013 z dnia 1.10.2013r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Przemeblowanie. polach z kropką, czytane rzędami, utworzą. Prawoskrętnie (druga litera w polu z kreską): 1) krzesło (O).

Przemeblowanie. polach z kropką, czytane rzędami, utworzą. Prawoskrętnie (druga litera w polu z kreską): 1) krzesło (O). Raz w prawo, raz w lewo Odgadnięte wyrazy wpisuje się prawoskrętnie do pól z numerem nieparzystym, a ich anagramy (jeden składa się z dwóch słów) lewoskrętnie do pól z numerem parzystym. Prawoskrętnie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

4) samochód, który produkowano. 9) obradowanie, naradzanie siê. 15) pole miedza, staw? 5) astma oskrzelowa. 13) ma³y daktylowiec.

4) samochód, który produkowano. 9) obradowanie, naradzanie siê. 15) pole miedza, staw? 5) astma oskrzelowa. 13) ma³y daktylowiec. Krzyżówka W każdym odgadniętym wyrazie należy zmienić dwie sąsiadujące litery na literę T, np. pasażerka pasterka, i tak otrzymane słowo wpisać do diagramu. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą

Bardziej szczegółowo

A A A A A Szkotko-jolka ( ) minia far czar raj chała bali kac amia rabin nic sen mat orator orka kier

A A A A A Szkotko-jolka ( ) minia far czar raj chała bali kac amia rabin nic sen mat orator orka kier 13. Szkotko-jolka (15 + 1 + 1) Każdy podany wyraz należy uzupełnić odpowiednimi literami (na początku, na końcu lub z obu stron), tak aby powstał rzeczownik pospolity wpisywany do diagramu. W diagramie

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Wybuchł pożar. Co robić?

Temat dnia: Wybuchł pożar. Co robić? SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Dzieñ aktywnoœci Kultura bezpieczeñstwa Ośrodek tematyczny: Chcê wiedzieæ coraz wiêcej Temat dnia: Wybuchł pożar. Co robić? Cele ogólne: przybli enie pracy stra aka i jego

Bardziej szczegółowo

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy różnorodne formy zajęć świetlicowych, między innymi:

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy różnorodne formy zajęć świetlicowych, między innymi: Zespół szkół nr 1 Do świetlicy uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej począwszy od zerówki do klasy IV. Nie zabraknie też miejsca dla starszych uczniów, tych z gimnazjum też Świetlica jest czynna codziennie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY PRZED MATUR MAJ 2012 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 11). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

Dyktando. Klasa II. Zima

Dyktando. Klasa II. Zima Dyktando Klasa II Zima Jest mroźna zima. Na dworze pada śnieg. To cięŝki czas dla zwierząt. Jerzy i Honoratka dokarmiają ptaki. Zgłodniałe wróbelki przyfrunęły do ptasiej stołówki. Sikorki wydziobują tłuszcz

Bardziej szczegółowo