List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A Władze Otoczenie makroekonomiczne...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne..."

Transkrypt

1

2 Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A Letter of the President of the Management Board Władze... 8 Governing Bodies Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment Działalność banku w 2009 r Bank s activities in 2009 Współpraca z bankami spółdzielczymi Cooperation with cooperative banks Współpraca z bankami zagranicznymi Cooperation with foreign banks Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Development prospects and future plans Sytuacja finansowa Banku Bank s financial standing Sytuacja finansowa Zrzeszonych Banków Spółdzielczych Financial standing of associated cooperative banks Kontakty Contacts Placówki Banku BPS BPS bank outlets Banki spółdzielcze Cooperative banks Lista korespondentów Banku Polskiej Spółdzielczości List of correspondents of BPS Bank

3 Raport roczny 2009 Annual report Wojciech Kulak Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny Banku BPS S.A. Miniony rok był dla całego sektora bankowego rokiem trudnym i wymagającym. Bankowość Spółdzielcza i Bank BPS wyszły jednak z tego okresu obronną ręką. Wynik Banku BPS pokazuje, że nasza strategia, mądre zarządzanie oraz dyscyplina kosztowa przyniosły bardzo dobre efekty. Na niestabilnym rynku, w dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i rosnącej konkurencji w sektorze bankowym, Bank BPS nie stracił swojej pierwszej pozycji wśród banków zrzeszających. Wynik finansowy brutto Banku za 2009 rok wyniósł 70,1 mln złotych, co w porównaniu do roku 2008 oznacza wzrost o 3,8%, a zysk netto osiągnął poziom 57,2 mln złotych, tj. był wyższy niż w roku poprzednim o 6,7%. Rok 2009 to czas wytężonej pracy i konsekwentnego budowania wartości Banku. Jako przedstawiciel akcjonariuszy cieszę się z osiągnięć minionego okresu wzrost o 10,7% sumy bilansowej obrazującej skalę działania Banku (na koniec grudnia 2009 roku wyniosła ona 12,5 mld złotych), wzrost poziomu depozytów lokowanych przez zrzeszone banki spółdzielcze oraz dobra współpraca pomiędzy Bankiem BPS a bankami zrzeszonymi w zakresie udzielanych kredytów konsorcjalnych to symptomy pozwalające patrzeć z optymizmem na przyszłość. W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo wiele dużo bardziej szczegółowych informacji, które mam nadzieję pozwolą na pozytywną ocenę naszej działalności i pokażą wyniki pracy całego zespołu Banku. Oczywiście nadchodzący rok niesie ze sobą wiele nowych wyzwań. W dobie dzisiejszej konkurencji musimy jeszcze lepiej współpracować ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi, słuchać ich potrzeb i zaspokajać je. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej będę wspierał Zarząd Banku we wszystkich działaniach zmierzających do budowania wartości Banku BPS pod potrzeby Zrzeszenia i mam nadzieję, że dla akcjonariuszy obecny 2010 roku okaże się rokiem dobrym i owocnym. Zapraszam do lektury. Wojciech Kulak Przewodniczący Rady Nadzorczej Dear Readers, It is with great pleasure that we deliver into your hands the Annual Report for Bank Polskiej Spółdzielczości for The banking sector faced a difficult time last year; cooperative banking and BPS Bank, however, managed to avoid being adversely affected by its demands. BPS Bank s results prove that our strategy, effective management and cost discipline brought very good results. On the destabilised market, in the period of deepening economic crisis and increasing competition in the banking sector, BPS Bank maintained its position as the first among associating banks. The Bank s gross financial result for 2009 amounted to PLN 70.1 m, an increase of 3.8% over 2008, and net profit totalled PLN 57.2 m, i.e. by 6.7% exceeded the previous year s figure was the period of intensive work and consistent efforts to build the Bank s value. As a representative of our Shareholders, I am well satisfied with our achievements over the previous year the increase by 10.7% of the balance sheet total, illustrating the scale of the Bank s operations (as at the end of December 2009, it amounted to PLN 12.5 m), the growth in the level of cooperative banks deposits and the fruitful collaboration between BPS Bank and cooperative banks with regard to granting syndicated loans; these are the factors allowing us to look to the future with optimism. In this Report, the reader will find much more detailed information, which will facilitate, I hope, a positive appraisal of our activities and will present the results of the endeavours of the whole team of the Bank. Naturally, the coming year will confront us with numerous new challenges. In the present competitive atmosphere, we have to increasingly improve our collaboration with the associated cooperative banks; we have to be aware of their needs and to fulfil them. As the Chairman of the Supervisory Board, I will support the Bank s Management Board in all their actions aimed at increasing the value of BPS Bank with regard to the needs of the Association, and I hope that the current year of 2010 will turn out to be a satisfactory and successful period. Now, I should like to invite you to have a closer look at our Report. Wojciech Kulak Chairman of the Supervisory Board 4

4 Wprowadzenie Introduction Mirosław Potulski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Akcjonariusze Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce raport Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. za 2009 rok. Rok ten, mimo globalnego kryzysu gospodarczego, dla Banku BPS S.A. był najlepszym w jego ośmioletnim okresie działalności. W dobie kryzysu, jako Zarząd BPS SA, za swój cel nadrzędny uznaliśmy konieczność udzielenia wsparcia finansowego zrzeszonym bankom, aby łatwiej było im funkcjonować i konkurować na rynku. Atrakcyjna oferta kierowana do banków spółdzielczych przyczyniła się do poprawy ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, co w konsekwencji wpłynęło na osiągnięcie przez Grupę BPS najniższego, w porównaniu do innych Zrzeszeń, spadku wyniku finansowego w stosunku do wygenerowanego w roku Zysk netto banków z naszej Grupy obniżył się o 20%, z Grupy GBW o prawie 30% i z Grupy MR Banku o przeszło 26%. Nieuwzględnione w planie finansowym na 2009 rok działania wspierające zrzeszone banki spółdzielcze, polegające między innymi na poprawie warunków lokowania środków, wydłużeniu okresu nieodpłatnego wydawnictwa kart bankomatowych, czy zasilaniu/odprowadzaniu gotówki bez pobierania opłat, wpłynęły na poprawę wyników finansowych zrzeszonych banków o ponad 75 milionów. Nie spowodowało to problemów, jeżeli chodzi o realizację planu finansowego BPS S.A., który w zakresie przychodów, przekroczył znacznie planowany poziom. Wynik finansowy brutto Banku wyniósł 70,2 mln zł i był o 3,8% wyższy od zysku wypracowanego w 2008 roku, co przy spadku wyniku finansowego w bankach komercyjnych o 36,2% jest osiągnięciem godnym odnotowania. Wynik finansowy netto Banku za 2009 rok wyniósł 57,2 mln zł i był wyższy od zysku roku 2008 o 3,6 mln zł, tj. o 6,7%. ROA brutto osiągnął poziom 0,61% przy planowanym na rok ,51%. Według danych opublikowanych w miesiącu marcu bieżącego roku przez dziennik Rzeczpospolita, nasz Bank osiągnął, w grupie banków komercyjnych, trzeci najwyższy zwrot z kapitałów ROE w wysokości 19,6%. Oznacza to, że z każdej zainwestowanej złotówki kapitału własnego uzyskaliśmy 20 groszy czystego zysku. Tak więc Zarząd dobrze gospodarował powierzonym kapitałem i mamy podstawy, aby proponować wypłatę godziwej dywidendy naszym właścicielom za 2009 rok. Bank BPS głównie dzięki zrzeszonym bankom spółdzielczym, które w nim lokują swoje nadwyżki depozytów był i jest Dear Shareholders, It is with great pleasure that we deliver into your hands the Annual Report for Bank Polskiej Spółdzielczości for Despite the global economic crisis, this year was for BPS Bank the best of its eight-year period of operation In the present economic crisis, it was the imperative the Management Board of BPS Bank to provide associated banks with financial support, so as to facilitate their functioning and market competitiveness. The attractive offer directed at the cooperative banks contributed to the improvement of their economic and financial standing, which, in turn, was reflected in BPS Group s achieving the lowest decrease of financial result over the financial result generated in 2008, as compared with other Associations. Net income of the banks from our Group decreased by 20%, from GBW Group by almost 30%, and from MR Bank Group by over 26%. The support for the associated cooperative banks, unaccounted for in the financial plan for 2009, and comprising, among others, an improvement of conditions for depositing funds, a prolongation of the period of issuance of free-of-charge banking cards, and free-of-charge cash deposits and withdrawals, translated into the improvement of the financial results of associated banks by over PLN 75 m. This situation did not create problems with regard to the fulfilment of BPS Bank financial plan, which, in the income category, significantly exceeded the assumed level. The Bank gross financial result amounted to PLN 70.2 m and was over 3.8% higher than the result obtained for 2008, which, with regard to the decrease of the financial results for commercial banks by 36.2%, appears highly favourable. Net financial result of the Bank for 2009 amounted to PLN 57.2 m, exceeding the net income for 2008 by PLN 2.6, i.e. by 6.7%. Gross Return on Assets (ROA) achieved the level of 0.61%, while for 2009 a level of 0.51% was planned. According to the data published by Rzeczpospolita daily in March of the current year, in the sector of commercial banking, our Bank ranked third highest Return on Equity (ROE), amounting to 19.6%. It indicates that every zloty of equity invested brought 0.2 zloty of net profit. It can be, thus, concluded that we managed the capital entrusted to us well, and it enables us to offer a fair dividend for 2009 to our owners. Owing to the associated cooperative banks, and their deposit surplus, the Bank was and still remains among institutions 5

5 Raport roczny 2009 Annual report w dalszym ciągu nadpłynny. Średniomiesięcznie w roku 2009 nasze banki lokowały w BPS 9,3 miliarda złotych. W czasie kiedy banki komercyjne ograniczały akcję kredytową, my podjęliśmy działania mające na celu wprowadzenie nowych, dostosowanych do potrzeb klientów produktów i usług, uatrakcyjnienie istniejącej już oferty produktowej oraz ukształtowanie sprawnej i kompetentnej kadry pionu sprzedaży. Przełożyło się to bezpośrednio na wielkości sprzedażowe, głównie dzięki bardzo dobrej współpracy z bankami naszej Grupy w ramach konsorcjów. Efektem był dynamiczny wzrost portfela kredytowego, który na koniec 2009 roku wyniósł ponad 4,6 mld zł i w ciągu roku zwiększył się o 1,1 miliarda złotych tj. o 32%. Duża dynamika działalności kredytowej nie spowodowała pogorszenia jakości portfela kredytowego, która na koniec roku wyniosła 6,4% i była lepsza o tej z 2008 roku o 0,9 pp. W 2009 roku Bank BPS S.A. wypełniał wszystkie normy bezpiecznego działania zarówno dzięki odpowiednio wykorzystanym kapitałom, jak i właściwie zdywersyfikowanej działalności. Na koniec grudnia 2009 roku współczynnik wypłacalności dla Banku ukształtował się na poziomie 9,7%. Po trudnym okresie restrukturyzacji mogliśmy skoncentrować się na doskonaleniu produktów i usług oferowanych naszym klientom, zwiększeniu rozpoznawalności marki Bank Spółdzielczy, Bank BPS, Grupa BPS, jak również na innych działaniach, które przyczyniły się do wzrostu satysfakcji naszych akcjonariuszy. Wdrożyliśmy nowe standardy i kulturę pracy banku zrzeszającego, co niewątpliwie miało wpływ na przejście 12 banków spółdzielczych z innych zrzeszeń do Grupy BPS. Z GBW przeszedł do nas największy z tej grupy Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku legitymujący się sumą bilansową przekraczającą 500 mln zł. Z MR Banku 11 banków podpisało z nami umowę zrzeszenia, a ich udział w sumie bilansowej MR Banku wynosi 27%. Są to w kolejności podpisywania z nami umów: Bank Spółdzielczy w Płońsku, w Karczewie, w Otwocku, w Legionowie, w Czyżewie, w Puławach, w Górze Kalwarii, SBO w Warszawie, w Ostrowii Mazowieckiej, w Piasecznie oraz w Załuskach. W 2010 roku będziemy działać w bardzo trudnym otoczeniu. Warunkiem niezbędnym dla dalszego rozwoju i zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Banku BPS S.A. jest konsekwentna realizacja planowanych zadań w obszarze działalności zrzeszeniowej i komercyjnej. Za podstawowe cele planu finansowego Banku na 2010 r. należy uznać dalsze doskonalenie współpracy z bankami spółdzielczymi, pozwalającej na zwiększenie efektywności i wzmocnienie konkurencyjności Grupy BPS, podwyższenie kapitałów Banku BPS S.A. o 120 milionów złotych, gwarantujące dalszy harmonijny i zrównoważony rozwój Banku, poprzez przeprowadzenie emisji akcji własnych oraz długu podporządkowanego. Złożona sytuacja na rynku będzie wymagać od nas dużej dyscypliny w kierowaniu Bankiem w takich obszarach jak: zarządzanie ryzykiem, kapitałem oraz kosztami. W warunkach ograniczonych możliwości wzrostu musimy przede wszystkim skupić się na działaniach optymalizujących koszty. Jestem głęboko przekonany, że determinacja w realizacji przyjętego planu działań pomoże nam pokonać trudny okres i stać się firmą jeszcze silniejszą, bardziej efektywną, skoncentrowaną na realizacji długoterminowych celów. Kończąc, chciałbym w imieniu Zarządu wyrazić uznanie i serdecznie podziękować za współpracę w pierwszej kolejności naszym characterised by a high surplus liquidity. In 2009, the average monthly funds deposited by our banks in BPS amounted to PLN 9.3 bn. In the period when commercial banks were limiting their new loans, we were undertaking operations aimed at introducing new products and services, aligned to the needs of the customers, at enhancing the existing product offering, as well as developing a competent and efficient sales force. This translated directly into sales volumes, chiefly due to a very good collaboration with the banks from our Group within banking consortia. It resulted in a dynamic increase of credit portfolio, which, as at the end of 2009, amounted to over PLN 4.6 bn, and, over the year, increased by PLN 1.1 bn, i.e. by 32%. The significant dynamics of credit operations did not cause a lowering in the quality of the credit portfolio, which, at the end of the year, amounted to 6.4% and exceeded the 2008 figure by 0.9 p.p. In 2009 BPS Bank met all norms for secure operation due both to its appropriate capital and properly diversified activities. At the end of December 2009 the Bank solvency ratio stood at the level of 9.7%. Following the difficult restructuring period, we were able to concentrate on developing the products and services offered to our customers and on enhancing brand awareness of the Cooperative Bank, BPS Bank and BPS Group, as well as on other activities resulting in the increased satisfaction of our Shareholders. We implemented new standards and labour etiquette of an associating bank, which undoubtedly facilitated the fact that 12 cooperative banks from other Associations joined BPS Group. We were joined by the largest bank from GBW Group, Gospodarczy Bank Spółdzielczy in Barlinek, the balance sum of which exceeds PLN500 m. 11 banks from MR Bank signed association contracts with us; their share in the balance sum of MR Bank amounts to 27%. These are, in the order in which the contracts were signed: Bank Spółdzielczy in Płońsk, in Karczew, in Otwock, in Legionowo, in Czyżew, in Puławy, in Góra Kalwaria, SBO in Warsaw, in Ostrów Mazowiecka, in Piaseczno and in Załuski. In 2010 we will operate in a highly challenging environment. It will be a prerequisite for the functioning of BPS Bank, to realize, in a consistent manner, the tasks planned within the area of association and the commercial operations. The basic goals of the Bank s financial plan for 2010 will be a further improvement of effectiveness and reinforcement of competitiveness of BPS Group, a capital increase of BPS Bank by PLN 120 m, intended to guarantee continual balanced and stable development of the Bank, by way of an own shares issue, and the issue of subordinated debt. The complex market situation will require of us great discipline in the administration of the Bank, in such areas as risk, capital and cost management. In the circumstances which limit opportunities for growth, we must concentrate primarily on optimisation of costs. We are deeply convinced that determined execution of the plan of action adopted will assist us in overcoming this difficult period and becoming a firm still stronger, still more focused on the achievement of long term goals and still more efficient. I would like to conclude, on behalf of the Management Board, by expressing recognition first of all for our Shareholders, and, simultaneously, its strategic customers the cooperative banks along with their representatives the Supervisory 6

6 Wprowadzenie Introduction Akcjonariuszom, a jednocześnie strategicznym klientom- Bankom Spółdzielczym, ich reprezentantom Radzie Nadzorczej, Radzie Zrzeszenia, wreszcie pracownikom, bez których wiedzy, umiejętności i zaangażowania nie byłaby możliwa skuteczna realizacja strategii rozwoju Banku BPS S.A. Sukces firmy, to zawsze sukces zespołu, a nie poszczególnych indywidualności. Dzięki naszym klientom i Państwu umocniliśmy swoją pozycję w polskim sektorze bankowym, jako Bank wiarygodny, konkurencyjny i bezpieczny. Bardzo za to dziękuję i zachęcam do lektury. Board, the Banking Association Board and our employees, without whose knowledge, ability and involvement the efficient realisation of the development strategy of BPS Bank would not be possible. A company s success is, first and foremost, a success of its team and not individuals. Thanks to our customers and Shareholders we have strengthened our position in the Polish banking sector as a reliable, competitive and safe bank. Hereby, I would like to express my gratitude for that, and to present the Readers with the following text. Mirosław Potulski Prezes Zarządu Mirosław Potulski President of the Management Board 7

7 Władze Governing bodies

8 Władze Governing bodies 1. Akcjonariat Shareholders Na koniec 2009 roku kapitał zakładowy Banku BPS S.A. składał się z akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. W porównaniu ze stanem na dzień r. kapitał zakładtowy Banku nie uległ zmianie. W strukturze akcjonariatu Banku BPS S.A. dominują banki spółdzielcze, posiadając łącznie 86,1% akcji, w tym banki zrzeszone 81,7%. At the end of 2009 the share capital of BPS Bank was split into shares with the nominal value of PLN 1 each. As compared with the figures as at , there were no changes in the share capital of the Bank. Cooperative banks are dominant in the shareholding structure of BPS Bank, owning the total of 86.1% of shares, out of which 81.7% are owned by the associated banks. A Wiara w zwycięstwo, źródłem sukcesu. Hubert Wagner siatkarz i trener reprezentacji Polski 9

9 Raport roczny 2009 Annual report Kapitał zakładowy Banku BPS na r. BPS Bank share capital as at Seria Series Liczba akcji (szt.) No. of shares Kwota (zł) Value (PLN) A B C D E F G H Razem Total Struktura akcjonariatu Banku BPS na r. BPS Bank shareholding structure as at Nazwa Name Liczba akcji (szt.) No. of shares Udział W Kapitale Zakładowym Percentage of share capital Banki Spółdzielcze: Cooperative banks: Banki Spółdzielcze Zrzeszone Associated cooperative banks Banki Spółdzielcze Niezrzeszone Non-associated cooperative banks Bank Spółdzielczy Współpracujący Cooperating bank Inne Banki Polskie Other Polish banks Banki Zagraniczne Foreign banks Ministerstwo Skarbu Państwa The Ministry of Treasury Pozostali akcjonariusze: Other shareholders osoby fizyczne natural persons pozostali other ,14% ,68% ,27% ,19% ,54% ,17% ,58% ,58% ,97% ,61% 10

10 Władze Governing bodies 2. Rada Nadzorcza Supervisory Board W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dnia 30 czerwca 2009 roku, dokonało wyboru Rady Nadzorczej III kadencji, na lata Due to the termination of the Supervisory Board s term of office, on 30 June 2009 the General Meeting of Shareholders appointed the Supervisory Board of the 3rd term, for the years Skład Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. w okresie r r. oraz r r. The composition of the Supervisory Board of BPS Bank in the period of and Pełniona funkcja Function performed Romuald Piotruk Józef Błażej Czysz Andrzej Tadeusz Kocój Józef Bogusław Cieszyński Jan Czesak Aleksander Andrzej Dachowski Roman Hrynkiewicz Krzysztof Kajko Wojciech Kulak Witold Marcin Morawski Józef Jan Myrczek Hanna Barbara Ruszczyńska Zygmunt Sitek Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Chairman of the Supervisory Board of BPS Bank Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Vice-Chairman of the Supervisory Board of BPS Bank Sekretarz Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Secretary of the Supervisory Board of BPS Bank Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Romuald Piotruk Mirosław Jan Michałowski Andrzej Tadeusz Kocój Józef Bogusław Cieszyński Jan Czesak Roman Hrynkiewicz Krzysztof Kajko Wojciech Kulak Józef Jan Myrczek Hanna Barbara Ruszczyńska Zygmunt Sitek Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Józef Błażej Czysz Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Roman Marian Domański Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Member of the Supervisory Board of BPS Bank Roman Kazimierz Górczyński 11

11 Raport roczny 2009 Annual report 1. Zarząd Banku Management Board Zarząd Banku zgodnie ze Statutem prowadzi sprawy Banku i reprezentuje go na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością oraz sprawuje nadzór nad całością funkcjonowania Banku. W 2009 roku nie nastąpiły żadne zmiany osobowe w składzie Zarządu Banku BPS S.A. Na dzień r. w skład Zarządu Banku wchodzili: The Management Board under the provisions of the Articles of Association manages the Bank s operations and performs representative functions. The President of the Management Board manages the current activities and supervises the total performance of the Bank. Aleksander Jarosław Trojanowicz Wiceprezes Zarządu (od 20 września 2006 r.) Vice-President of the Management Board (since 20 September 2006) Mirosław Anastazy Potulski Prezes Zarządu (od 26 kwietnia 2007 r.) President of the Management Board (since 26 April 2007) In 2009 no changes were made in the composition of the Management Board of BPS Bank. As at , the following persons were members of the Management Board: Piotr Pokropek Wiceprezes Zarządu (od 4 czerwca 2007 r.) Vice-President of the Management Board (since 4 June 2007)

12 Władze Governing bodies Krzysztof Adam Jagielski Wiceprezes Zarządu (od 18 sierpnia 2008 r.) Vice-President of the Management Board (since 18 August 2008) Aniela Stefania Szafran Wiceprezes Zarządu (od 1 grudnia 2003 r.) Vice-President of the Management Board (since 1 December 2003)

13 Raport roczny 2009 Annual report 2. Rada Zrzeszenia Affiliation Board Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym i sprawuje nadzór nad działalnością Grupy BPS. Do obowiązków Rady należy opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych. The Affiliation Board is a consultative and advisory authority, supervising BPS Group s activities. The tasks of the Affiliation Board comprise projects and solutions evaluation with regard to all associated cooperative banks. Edward Biernacki Przewodniczący Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce Ryszard Leszczyński Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju Kazimierz Majewski Sekretarz Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie Członkowie Prezydium Rady Zrzeszenia PreMembers of the Affiliation Board Stanisław Dembowski Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łubnianach Robert Pacek Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie Zbigniew Urbankiewicz Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łęcznej 14

14 Władze Governing bodies Członkowie Rady Zrzeszenia Members of the Affiliation Board Krystyna Binek-Angełowa Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie Helena Wasilewska Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Biała Podlaska Jacek Drzyzga Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie Józef Florek Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie Józef Froń Członek Rady Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi Dariusz Jasiński Członek Rady Prezes Zarządu Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie Danuta Klabacha Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Wacław Kozłowski Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łańcucie Wojciech Laska Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy Janusz Mazurek Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wojsławicach Ryszard Olszewski Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Będzinie Maciej Palej Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Muszynie Krynicy Zdroju Leon Radziwoniuk Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim Urszula Sieradzka Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Praszce Józef Tłuczek Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubeni Teresa Wodzyńska Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Olsztynku Janina Wolanin Członek Rady Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Mirosław Potulski Członek Rady Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczego S.A. Zygmunt Łaguna Członek Rady Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Radkowie 15

15 16 Raport roczny 2009 Annual report

16 Władze Governing bodies Trzeba bić brawo, bo nasz zespół gra bardzo dobrze. Piotr Dębowski komentator sportowy TV 17

17 Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć. Napoleon Hill pisarz

18 Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkt krajowy brutto wzrósł w roku 2009 o 1,7%, tj. o 3,3 pp. mniej niż w roku W pierwszej połowie 2009 r. nastąpiło widoczne już w IV kw r., silne wyhamowanie rozwoju polskiej gospodarki, spowodowane światowym kryzysem finansowym. Pogorszeniu uległa sytuacja na rynku pracy, nastąpił znaczący spadek dynamiki produkcji przemysłowej, wyhamowanie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej oraz innych wskaźników makroekonomicznych. Druga połowa roku, charakteryzowała się powolną poprawą niektórych parametrów makroekonomicznych, szczególnie tempa wzrostu PKB. W I kw r. odnotowano wzrost PKB na poziomie 0,8%, natomiast w kolejnych kwartałach odpowiednio 1,1%, 1,7% i 3,1%. Głównym wsparciem dla wzrostu gospodarczego okazała się konsumpcja ogółem oraz wyższy niż w latach poprzednich eksport netto. Mimo lepszej koniunktury w drugiej połowie roku, w okresie 12 miesięcy 2009 r. zanotowano spadek produkcji przemysłowej (o 3,2%) oraz wyhamowanie tempa wzrostu produkcji budowlano-montażowej (o 9,2%) i sprzedaży detalicznej (o 9,0%). Światowy kryzys spowolnił tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, jednak należy zauważyć, iż dzięki mniejszej otwartości polskiej gospodarki, skutki i zakres wyhamowania były znacząco mniejsze niż w krajach sąsiednich. Jednym z bardziej dotkliwych skutków kryzysu okazało się pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2009 roku zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego o 2,4 pp. do poziomu 11,9%. Spadek zatrudnienia zmniejszył presję płacową, co przełożyło się na średnioroczny spadek realnego funduszu płac w 2009 r. o 0,8%. Niższe tempo wzrostu gospodarczego wpłynęło również na sukcesywne obniżanie się wskaźnika inflacji. Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 3,5%, tj. o 0,7 pp. mniej niż w roku According to initial data provided by the Central Statistical Office, in 2009 gross domestic product increased by 1.7%, i.e. by 3.3 p.p. less than the increase noted in In the first half of the year, a strong slowdown was observed in the Polish economy, already noticeable in the 4th quarter of 2008 and caused by the global financial crisis. The labour market was adversely affected, a significant slowdown in the dynamics of industrial production was noted and there was a slowdown in the growth rate of retail sales and a decrease of the other macroeconomic indexes. The second half of the year was marked by a slow improvement of some macroeconomic parameters, especially the growth rate of the gross domestic product. In the first quarter of 2009, GDP increased by 0.8%, while in the second, third and fourth quarters it rose by 1.1%, 1.7% and 3.1% respectively. The total consumption and net exports, higher than in the previous years, provided most support for the economic growth. Despite an improved situation on the market in the second half of the year, within the 12 months of 2009 the industrial production decreased by 3.2%, and the growth rate of the construction and assembly industry and retail sales slowed down by 9.2% and 9.0%, respectively. The global crisis resulted in a slowdown of economy in Poland, but it should be noted that due to lesser opening of the Polish economy, the results and scope of the slowdown were significantly less noticeable than in the neighbouring countries. The effects of the crisis were most severely felt on the labour market. Unemployment rate, as registered at the end of 2009, increased by 2.4 p.p. in comparison with the corresponding period of the previous year, reaching the level of 11.9%. Decline in jobs decreased the wage pressure, causing the real wages fund to drop by the annual average of 0.8% in The lowered growth rate of the economy also resulted in a gradual decrease of the inflation rate. The annual average growth of consumer prices amounted to 3.5%, i.e. by 0.7 p.p. less than in

19 Raport roczny 2009 Annual report Wybrane wskaźniki koniunktury gospodarczej Selected indicators of economic trends 10,9% 9,4% 9,5% 8,9% 11,1% 10,6% 10,9% 11,9% 6,2% 6,0% 5,1% 4,1% 4,6% 4,5% 3,3% 3,6% 3,5% 3,4% 3,5% 3,0% 0,8% 1,1% 3,1% 1,7% PKB kwartalnie GPD in quaters Wskaźnik inflacji rok do roku Inflation rate year to year Stopa bezrobocia Unemployment rate Wspomniane wyżej czynniki skłoniły Radę Polityki Pieniężnej do czterokrotnej redukcji podstawowych stóp procentowych NBP w roku 2009 łącznie o 1,50 pp. The factors mentioned above caused the Monetary Policy Council to reduce the National Bank of Poland base inte rest rates four times in 2009, by the total of 1.50 p.p. 20

20 Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic environment Podstawowe stopy NBP Base interest rates of the National Bank of Poland Wyszczególnienie od as of od as of od as of od as of od as of Stopa redyskonta weksli Bill rediscount rate Stopa kredytu lombardowego Advances rate Stopa depozytowa Deposit rate Stopa referencyjna Reference rate 5,25% 4,50% 4,25% 4,00% 3,75% 6,50% 5,75% 5,50% 5,25% 5,00% 3,50% 2,75% 2,50% 2,25% 2,00% 5,00% 4,25% 4,00% 3,75% 3,50% Jednak w wyniku perturbacji na światowym i polskim rynku finansowym, spadek rynkowych stóp procentowych był głębszy. W roku 2009 średnioroczne stawki WIBOR 1M i 3M były niższe niż w 2008 r. odpowiednio o 2,23 pp. i 1,94 pp. Kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w pierwszych miesiącach ubiegłego roku kontynuował deprecjację, osiągając najniższe poziomy w lutym. W następnych miesiącach złoty systematycznie odrabiał straty osiągając w grudniu 2009 r. średni kurs 4,14 w relacji do euro i 2,83 do dolara amerykańskiego. W przekroju całego roku średni kurs złotego do euro wyniósł 4,33 a do dolara amerykańskiego 3,12. Oznaczało to, iż wartość polskiej waluty w porównaniu do roku 2008 zmniejszyła się odpowiednio o 0,81 zł i 0,71 zł. However, as a result of the perturbations on the global and Polish financial markets, there was a substantial decrease in the market interest rates. In 2009, the annual average WIBOR 1M and 3M rates were lower than in 2008, by 2,23 p.p. and 1,94 p.p. respectively. The exchange rates for the zloty against the euro and the US dollar in the first months of the previous year continued to weaken, reaching the lowest values in February. Over the following months, the Polish currency gradually recovered the losses, reaching the average rate of EUR/PLN = and USD/PLN = 2.83 in December The annual average rates for the whole year amounted to 4.33 for EUR/PLN and 3.12 for USD/PLN. It indicates that the value of the Polish currency, as compared with 2008, decreased by PLN 0.81 and PLN 0.71 respectively. 21

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE JAKO UCZESTNIK RYNKU USŁUG BANKOWYCH. Wstęp

BANKI SPÓŁDZIELCZE JAKO UCZESTNIK RYNKU USŁUG BANKOWYCH. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Banki spółdzielcze ROLNICTWA jako uczestnik I AGROBIZNESU rynku usług bankowych Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 241 Elżbieta Kołodziej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie BANKI

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Capitalisation and Shareholders. Kapitalizacja i Akcjonariusze. 64,1 PLN za akcję /per share (31.12.2004) J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04

Capitalisation and Shareholders. Kapitalizacja i Akcjonariusze. 64,1 PLN za akcję /per share (31.12.2004) J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04 Kapitalizacja i Akcjonariusze BHW, PLN 70 65 60 55 50 45 40 BHW WIG J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04 Kapitalizacja na 31/12/2004 8,4 mld PLN Capitalisation at 31/12/2004 8,4 MMM PLN WIG, tys pkt WIG, M pts

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(17) 2010, 57-65 ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W KREDYTOWANIU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH Agnieszka Kozera, Cezary Kozera Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9 Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński Japoński system bankowy Wykład 9 Japoński system bankowy przed Big-Bangiem Struktura systemu wyznaczona przez regulacje i politykę rządu (subsydiowane finansowanie,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo