Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )"

Transkrypt

1 Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) * W związku z opublikowaniem danych za 2013, Ventus Asset Management przeprowadził aktualizację wyceny Spółki.

2 Zastrzeżenia Niniejszym przedstawiamy Prezentację z oszacowania wartości spółki ebilet Sp. z o.o. ( ebilet, Spółka ) w podejściu dochodowym oraz porównawczym; Prezentacja z analizy Spółki może zawierać założenia co do przyszłych wyników finansowych lub opinie stanowiące pogląd wyceniającego zgodnie z przesłankami w określonym czasie. Informacje te, założenia lub opinie, nie są przedstawiane jako przewidywania l jako zapewnienie, że zostaną osiągnięte określone przychody bądź zyski, jak również, że wystąpią określone zdarzenia oraz, iż określona w niniejszej analizie, wartość zostanie zaoferowana i zaakceptowana. Faktyczne wyniki uzyskane w omawianym okresie mogą się różnić od opisanych w niniejszym dokumencie, a różnice te mogą być istotne wartościowo; Podczas analizy opieraliśmy się na ograniczonych informacjach finansowych Spółki oraz innych publicznie dostępnych. Nasza ocena jest zależna od tego czy podane informacje były kompletne i dokładne we wszystkich istotnych aspektach. W związku z powyższym przedstawiona w prezentacji analiza została sporządzona w celu uzyskania możliwej do uzyskania, przybliżonej wartości Spółki. Zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami przy dokonywaniu wycen, zakres naszych prac nie pozwala nam ponosić odpowiedzialności za dokładność i kompletność dostarczonych informacji. Ponadto Dom Maklerski nie udziela żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz kompletność informacji zawartych w niniejszej Prezentacji; Podstawowymi źródłami informacji wykorzystywanymi do przeprowadzenia wyceny były: Rozmowy i dyskusje z założycielem Spółki; Historyczne wyniki finansowe Spółki obejmujące lata (aktualizacja o dane finansowe za 2013 rok); Publicznie dostępne opracowania, raporty i inne informacje o branży. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji i została sporządzona dla imiennie oznaczonego adresata, będącego osobą fizyczną. 2

3 Agenda I. PODSUMOWANIE II. RYNEK E-COMMERCE III. SPÓŁKA ebilet IV. WYCENA Załączniki

4 I. PODSUMOWANIE Metodologia: Podsumowanie analizy: W celu analizy wartości rynkowej kapitałów własnych spółki ebilet zastosowaliśmy następujące metody: Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), Metodę porównawczą (mnożniki rynkowe). Przeprowadzona analiza wykazała, że szacowana wartość 100% kapitałów własnych spółki ebilet wynosi około 68,4-110,8 mln PLN. Wartość Spółki [mln PLN] Wyniki analizy wartości rynkowej: Wartość rynkowa kapitałów własnych Spółki na dzień r., na podstawie: metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wynosi 68,4 mln PLN. metody porównawczej (mnożników rynkowych) zawiera się w przedziale 110,8 112,9 mln PLN. DCF Metoda porównawcza

5 II. RYNEK E-COMMERCE Rynek e-commerce w Polsce w 2012 roku był wart około 21 mld PLN, natomiast w 2013 roku szacuje się na około 26 mld PLN (raport e-commerence, Interaktywnie.com); Według szacunków dynamika rynku e-commerce w 2013 roku przekroczyła 20% w stosunku do 2012 roku; Wydatki na zakupy online stanowiły 3,1% wartości handlu w Polsce, w Wielkiej Brytanii 12%,a w Niemczech 9%, co ukazuje bardzo duże perspektywy dalszego dynamicznego rozwoju rynku wraz z upowszechnianiem się internetu oraz rosnącym zaufaniem internautów do e-handlu w Polsce; Szacunek udziału e-commerce w handlu detalicznym w 2011 Wartość rynku e-commerce w Polsce (w mld PLN) źródło: Rozwój rynku e-commerce w Polsce na tle Europy, Property Forum 2013 Źródło: Rozwój rynku e-commerce w Polsce na tle Europy, Proprty Forum

6 III. SPÓŁKA ebilet Początek działalności portalu ebilet Portal ebilet rozpoczął działalność w 2002 roku, i tym samym jest jedną z najstarszych marek na polskim rynku internetowym, która nadal funkcjonuje (12 lat na rynku); Od początku działalności portal osiągał (w każdym roku) dynamiczny wzrost przychodów; Przychody portalu w okresie wzrosły ponad 11-krotnie; , , , , , , , , ,00 0,00 Przychody wygenerowane przez portal ebilet za lata Przychody Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych historycznych założyciela portalu ebilet (działalność gospodarcza oraz dane finansowe ebilet Sp. z o.o.). 6

7 III. SPÓŁKA ebilet Podstawowe informacje Spółka zajmuje się dystrybucją biletów na imprezy masowe w systemie on-line oraz za pośrednictwem partnerów ze stacjonarnym punktami sprzedaży (np. sieć salonów Empik); Spółka uzyskuje również przychody z reklam na swoim serwisie internetowym (zgodnie z informacją na stronie - portal ebilet osiąga ponad 300 tysięcy odwiedzających i ponad milion odsłon banerów każdego miesiąca ); Spółka działa w perspektywicznej branży o wysokiej dynamice rozwoju; Spółka zwiększyła przychody ponad pięciokrotnie w latach (dynamika ponad 452%); , , , , , , , , ,00 0, Przychody Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych historycznych spółki ebilet Sp. z o.o. 7

8 III. SPÓŁKA ebilet Wybrane historyczne dane finansowe (w PLN) dynamika 2012/ (aktualizacja) Przychody ,95% Koszty działalności operacyjnej, w tym: ,77% usługi obce ,24% wynagrodzenia ,01% EBIT Rentowność EBIT -3,54% 5,50% 0,54% 0,38% Wynik na działalności finansowej Zysk (strata) netto Rentowność netto -3,97% 5,16% 0,41% 0,32% Amor tyzacja EBITDA Rentowność EBITDA -3,02% 5,93% 0,75% 0,52% Komentarz Przychody Spółki w latach uległy podwojeniu; Dynamika przychodów w latach wyniosła 44,95%; Bardzo dynamiczny wzrost przychodów w 2013 roku; Wraz z rozwojem Spółki w latach rosną proporcjonalnie koszty usług obcych (główny składnik kosztów działalności operacyjnej ok. 94%) obejmujący m.in. wartość sprzedanych biletów, utrzymanie serwisu, a także nakłady na jego rozbudowę oraz marketing; W 2012 roku nastąpił znaczny wzrost kosztów wynagrodzenia dynamika 2012/2011 wyniosła 106,01%; W latach 2011 i 2012 Spółka generowała znaczny wzrost przychodów, osiągając odpowiednio roczną dynamikę na poziomie 50,5% oraz 44,9%. Wraz ze wzrostem przychodów rosły proporcjonalnie koszty usług obcych, które stanowią około 94% kosztów działalności operacyjnej. Składnikiem kosztów, który uległ znacznemu zwiększeniu są wynagrodzenia. W związku z brakiem dodatkowych informacji o sytuacji w Spółce oraz znaczną możliwością wpływania na marżę oraz wynik Spółki np. zwiększając wysokość wynagrodzenia, postanowiliśmy do dalszej analizy wartości Spółki wykorzystać przychody, jako najbardziej obiektywny składnik historycznych danych finansowych. 8

9 IV. WYCENA Rodzaje wycen Wyróżniamy trzy główne metody wyceny przedsiębiorstw: 1. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) - (patrz slajd IV WYCENA Metodologia ) 2. Metoda porównawcza (patrz slajd IV WYCENA Metodologia ) 3. Metoda majątkowa do tej metody zaliczamy m.in. Metode likwidacyjną, która określa wartość majątku według możliwych do uzyskania cen sprzedaży poszczególnych składników majątku, pomniejszonych o koszty i zobowiązania związane z likwidacją przedsiębiorstwa. Komentarz: Zgodnie z przyjętymi praktykami, do wyceny zastosowaliśmy dwie metody pozwalające oszacować przybliżoną wartość Spółki. W związku ze specyfiką działalności analizowanej Spółki postanowiliśmy zastosować wycenę metodą DCF oraz metodą porównawczą, które naszym zdaniem najlepiej odzwierciedlają wartość Spółki działającej na dynamicznie rozwijającym się rynku internetowym. W związku z powyższym odrzuciliśmy wycenę metodą likwidacyjną, która naszym zdaniem nie powinna być stosowana do przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku internetowym, gdzie największą wartość stanowią klienci oraz rozpoznawalność marki, a nie wartość aktywów. Przykład przybliżonej wyceny spółki Amazon.com metodą likwidacyjną w mln USD (Formuła Wilcoxa) środki płatnicze oraz papiery wartościowe 100% Wycena likwidacyjna Amazon.com zapasy oraz należności 70% ,67 mld USD. pozostałe aktywa 50% zobowiązania krótkoterminowe -100% zobowiązania długoterminowe -100% Wartość likwidacyjna Spółki ,4 Źródło: Roczny raport spółki Amoazon.com za 2013 rok wykazała ujemną wartość spółki: Spółka wyceniana jest na giełdzie powyżej 130 mld USD (kapitalizacja rynkowa) na dzień Zatem metoda likwidacyjna spółki prowadzącej działalność w internecie znacznie zaniża wycenę ze względu na stosunkowo nieistotną wartość majątku trwałego przy prowadzonej działalności. 9

10 IV. WYCENA Metodologia W celu analizy wartości rynkowej spółki sporządziliśmy wycenę dwiema metodami: Metoda Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (DCF) Metoda DCF pozwala oszacować wartość rynkową przedsiębiorstwa w oparciu o wartość przewidywanych wolnych przepływów pieniężnych, jakie podmiot ten będzie generował w przyszłości. Przy zastosowaniu metody DCF szacowana wartość przepływów pieniężnych generowanych przez dany podmiot w przyszłości jest dyskontowana do jej wartości obecnej przy zastosowaniu współczynnika dyskonta odzwierciedlającego wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej. Stopa ta, nazywana średnim ważonym kosztem kapitału (WACC), jest obliczana jako średnia ważona oczekiwanego kosztu kapitału dłużnego i kapitału własnego przy uwzględnieniu szacowanej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Metoda porównawcza W celu zweryfikowania wartości rynkowej Spółki, oszacowanej przy użyciu metody DCF, zastosowaliśmy metodę porównawczą. W ramach tej metody wykorzystaliśmy mnożniki rynkowe spółek z sektora, w którym działa wyceniany podmiot, o zbliżonym modelu biznesowym. Ze względu na brak spółek porównawczych notowanych na polskim rynku oraz specyfikę branży internetowej do wyceny przyjęliśmy spółki notowane na zagranicznych rynkach giełdowych. 10

11 IV. WYCENA Wycena metodą DCF Wolne przepływy pieniężne: Ze względu na ograniczoną dostępność danych finansowych Spółki, wykonaliśmy następujące działania: Oszacowaliśmy wartości przyszłych wolnych przepływów pieniężnych w wybranym okresie projekcji, na podstawie historycznych informacji, Zdyskontowanie tych przepływów pieniężnych do ich wartości obecnej za pomocą stopy dyskontowej odzwierciedlającej ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz wartość pieniądza w czasie, Oszacowanie wartości rezydualnej wolnych przepływów pieniężnych po okresie projekcji, Zsumowanie bieżącej wartości przepływów rezydualnych oraz sumy bieżących wartości przepływów objętych okresem projekcji, Wartość bieżąca wartości rezydualnej przyszłych wolnych przepływów pieniężnych wraz z wartością bieżącą wolnych przepływów pieniężnych w okresie projekcji pozwala oszacować wartość przedsiębiorstwa. Poniżej znajduje się praktyczna definicja wolnych przepływów pieniężnych: minus: plus: plus: minus: Zysk operacyjny (EBIT) Podatek dochodowy Amortyzacja Zmiany kapitału obrotowego netto Zapasy Należności Zobowiązania krótkoterminowe (z wył. zobowiązań finansowych) Inne pozycje niegotówkowe Nakłady inwestycyjne Wolne przepływy pieniężne 11

12 IV. WYCENA Wycena metodą DCF - założenia Założenia do analizy wartości : Stopa wzrostu przychodów ustalona została na poziomie 20% - jest to konserwatywna stopa wzrostu w porównaniu ze średnioroczna stopa wzrostu przychodów Spółki za lata (CAGR=41,85%); Marża EBIT 5,0% - średnia marża operacyjna spółek porównawczych wyniosła 15,09% za ostatnie 12 miesięcy; Amortyzacja w kolejnych okresach jest malejąca i równoważy się z nakładami inwestycyjnymi; Kapitał obrotowy netto rośnie proporcjonalnie do wzrostu przychodów; W celu obliczenia stopy dyskonta, przyjęliśmy następujące założenia dla poszczególnych składowych średniego ważonego kosztu kapitału (WACC): Stopa zwrotu aktywów wolnych od ryzyka wynosi 3,10% na podstawie rentowności 10-letnich obligacji rządowych; Stopa podatkowa przyjęta została na poziomie 19%; Oszacowaliśmy wysokość premii za ryzyko rynkowe na poziomie 6,5%; Oszacowaliśmy wartość ryzyka systematycznego beta na poziomie. 1,50 beta indeksu rynkowego wynosi 1,00, zatem zastosowaliśmy 50% premię przy szacowaniu bety analizowanej Spółki; Na podstawie sprawozdania finansowego za 2013 roku przyjęliśmy finansowanie zewnętrzne w wysokości 400 tys. PLN; Dług netto jest ujemny -,3,5 mln PLN (finansowanie zewnętrzne gotówka) Założono nominalną stopę stabilnego wzrostu Spółki po okresie prognozy na poziomie 3,0%. 12

13 IV. WYCENA Wycena metodą DCF analiza wartości w PLN Przychody , , , , ,93 EBIT , , , , ,15 Podatek 19% 19% 19% 19% 19% NOPAT , , , , ,29 Amortyzacja , , , , ,36 Wydatki inwestycyjne Zmiana kapitału pracującego FCFF Wartość rezydualna WACC 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% stopa dyskontowa 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 DCF Wartość spółki (EV) Dług Wartość kapitału własnego

14 IV. WYCENA Wycena metodą DCF komentarz do aktualizacji KOMENTARZ DO AKTUALIZACJI W związku z otrzymaniem danych finansowych za 2013 rok postanowiliśmy dokonać aktualizacji wyceny wartości spółki ebilet Wygenerowane przez Spółkę przychody na poziomie 85 mln PLN były znacznie wyższe niż zakładane przez nas przychody na poziomie 58 mln PLN (wzrost o 46% w stosunku do założeń); W związku ze skokowym wzrostem przychodów, przyjęliśmy bardziej konserwatywne założenia: Obniżyliśmy stopę wzrostu przychodów z 30% do 20% Zaktualizowaliśmy wartość długu Spółki na dzień Zaktualizowaliśmy stopę wolną od ryzyka Pomimo bardziej konserwatywnych założeń, aktualizacja wyceny podwyższyła wartość Spółki metodą DCF do poziomu 68,4 mln PLN, ze względu na skokowy wzrost przychodów w 2013 roku. 14

15 IV. WYCENA Wycena metodą porównawczą PODSTAWOWE INFORMACJE W celu weryfikacji wyniku analizy wartości uzyskanej przy użyciu podejścia dochodowego, wykorzystaliśmy publicznie dostępne dane dotyczące międzynarodowego sektora e-commerce, by zidentyfikować spółki, których profil i zakres działalności odpowiada specyfice wycenianej spółki ebilet; Zidentyfikowaliśmy spółki publiczne o podobnym modelu biznesowym do wycenianej Spółki; WYBÓR MNOŻNIKÓW Cena/Przychody zdecydowaliśmy się na wybór wskaźnika ze względu na wysoką stopę wzrostu przychodów Spółki w latach (CAGR=41,70%). Uważamy, że jest to obiektywny wskaźnik, pokazujący dynamiczny rozwój Spółki. Do wyceny zastosowaliśmy przychody ze sprawozdania finansowego za 2012 rok (konserwatywne podejście). EV/EBITDA ze względu na dużą możliwość manipulacji wyniku na poziomie EBITDA, zastosowaliśmy do wyceny zaprognozowaną wartość EBITDA w 2014 roku (patrz Wycena metodą DCF analiza wartości ). 15

16 IV. WYCENA Wycena metodą porównawczą DODATKOWE INFORMACJE Ponieważ metoda mnożników rynkowych odzwierciedla wartość przy założeniu płynności (spółki publiczne), zastosowaliśmy dyskonto za brak płynności w wysokości 15% oszacowanej wartości kapitału własnego Spółki; Metoda mnożników rynkowych odzwierciedla wartość przy założeniu braku kontroli (na giełdzie wycena dotyczy wartości 1 akcji), zastosowaliśmy premię za kontrolę w wysokości 5% wyliczonej wartości kapitału własnego Spółki; Ponieważ wybrane przez nas spółki porównawcze działają na znacznie większą skalę oraz ich działalność jest zdywersyfikowana, zastosowaliśmy dyskonto za zwiększone ryzyko w wysokości 40% oszacowanej wartości kapitału własnego Spółki; 16

17 IV. WYCENA Wycena metodą porównawczą spółki porównawcze Live Nation Entertainment Travel Viva AG Spółka Live Nation Entertainment została utworzona poprzez Spółka specjalizuje się w internetowej dystrybucji biletów połącznie Live Nation (operatora koncertowego) i Ticketmaster lotniczych oraz dodatkowych usług, takich jak rezerwacja hoteli, Entertainment (platformy sprzedaży biletów online). Notowana wypożyczanie samochodów oraz pośrednictwo sprzedaży na giełdzie NYSE. ubezpieczeń turystycznych. Notowana na Börse Frankfurt. CTS EVENTIM AG Amazon.com Spółka zajmuje się sprzedażą biletów za pośrednictwem Spółka założona w 1994 roku, specjalizująca się w handlu stacjonarnych oddziałów i platform internetowych: internetowym. Początkowo działająca jako księgarnia oraz a także organizacją internetowa, jednak z czasem poszerzyła asortyment o produkty eventów. Notowana na Börse Frankfurt. takie jak: muzyka, filmy, elektronika, gry komputerowe oraz inne. Priceline Group Spółka jest również producentem urządzeń elektronicznych Grupa prowadzi działalność na rynku rezerwacji turystycznych np. czytnik e-book ów Kindle. Notowana na NASDAQ. online. Do głównych serwisów grupy możemy zaliczyć: ebay Booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK Międzynarodowa korporacja internetowa założona w 1995 roku. oraz rentalcars.com. Notowana na NASDAQ. W skład grupy wchodzi największy na świecie serwis aukcji internetowych, system płatności PayPal oraz inne spółki. Notowana na NASDAQ. 17

18 IV. WYCENA Wycena metodą porównawczą analiza wartości Spółka Giełda waluta Kapitalizacja Enterprise Value (EV) P/S EV/EBITDA dynamika przychodów Live Nation Entertainment USA - NYSE USD ,65 9,47 12,20% Eventim Frankfurt EUR ,51 14,93 16,80% Travel Viva AG Frankfurt EUR ,02 16,61 21,90% Priceline Group USA - Nasdaq USD ,44 22,78 29,40% Amazon USA - Nasdaq USD ,03 40,29 22,80% ebay USA - Nasdaq USD ,48 14,02 13,40% średnia* 2,75 17,09 mediana 2,77 15,77 * Średnia wyliczona bez wartości skrajnych, zaznaczonych w tabeli Źródło: Yahoo Finance, Informacje: Wskaźniki podane w formie TTM (trailing twelve months) czyli za ostatnie 4 kwartały; Do wyceny zastosowaliśmy przychody ze sprawozdania finansowego za 2013 rok. Przedziały przyjętych mnożników: Na podstawie analizy spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych na świecie, oszacowano przedziały mnożników na następujących poziomach: Mnożnik Cena/Przychody (P/S) :2,75x 2,77x; Mnożnik EV/EBITDA: 15,77x 17,09x; Analiza wartości przedsiębiorstwa: P/S: 229,1 mln PLN 229,1 mln PLN EV/EBITDA: 52,3 mln PLN 56,3 mln PLN 18

19 IV. WYCENA Wycena metodą porównawczą analiza wartości P/S EV/EBITDA Wartość Spółki [mln PLN] Ze względu na dużą możliwość manipulacji wyniku na poziomie EBITDA, przyjęliśmy następujące wagi mnożników: P/S: 60%; EV/EBITDA: 40%; Szacujemy, że wartość kapitałów własnych Spółki zawiera się w przedziale 110,8 112,9 mln PLN Podsumowanie analizy wartości rynkowej Spółki: W celu oszacowania wartości rynkowej kapitału własnego, wartość przedsiębiorstwa przyjęliśmy wartość długu netto równą zero; Wartości kapitałów własnych otrzymane przy użyciu mnożników giełdowych zostały skorygowane o dyskonto za brak płynności w wysokości 15% oraz za zwiększone ryzyko w porównaniu ze spółkami porównawczymi w wysokości 40%, a także premię za kontrolę w wysokości 5%; Wartość oszacowana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wynosi 68,4 mln PLN. Wartość oszacowana metodą porównawczą (mnożników rynkowych) zawiera się w przedziale 110,8 112,9 mln PLN. 19

20 Załączniki Historyczne wyceny Spółki metodą DCF Przedstawiamy historyczną analizę wartości Spółki sporządzoną przy założeniach przedstawionych w prezentacji Wycena na dzień Przychody , EBIT Podatek 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPAT Amortyzacja Wydatki inwestycyjne Kapitało obrotowy Zmiana kapitału pracującego FCFF Wartość rezydualna WACC 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% stopa dyskontowa 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 DCF Wartość spółki (EV) Dług 0 Wartość kapitału własnego

21 Załączniki Historyczne wyceny Spółki metodą DCF Przedstawiamy historyczną analizę wartości Spółki sporządzoną przy założeniach przedstawionych w prezentacji Wycena na dzień Przychody , EBIT Podatek 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPAT Amortyzacja Wydatki inwestycyjne Kapitało obrotowy Zmiana kapitału pracującego FCFF Wartość rezydualna WACC 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% stopa dyskontowa 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,48 0,43 0,38 DCF Wartość spółki (EV) Dług 0 Wartość kapitału własnego

22 Załączniki Historyczne wyceny Spółki metodą DCF Przedstawiamy historyczną analizę wartości Spółki sporządzoną przy założeniach przedstawionych w prezentacji Wycena na dzień Przychody , EBIT Podatek 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPAT Amortyzacja Wydatki inwestycyjne Kapitało obrotowy Zmiana kapitału pracującego FCFF Wartość rezydualna WACC 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% stopa dyskontowa 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,48 0,43 DCF Wartość spółki (EV) Dług 0 Wartość kapitału własnego

23 Załączniki Historyczne wyceny Spółki metodą DCF Przedstawiamy historyczną analizę wartości Spółki sporządzoną przy założeniach przedstawionych w prezentacji Wycena na dzień Przychody , EBIT Podatek 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPAT Amortyzacja Wydatki inwestycyjne Kapitało obrotowy Zmiana kapitału pracującego FCFF Wartość rezydualna WACC 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% stopa dyskontowa 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,48 DCF Wartość spółki (EV) Dług 0 Wartość kapitału własnego

24 KONTAKT Podążamy w dobrym kierunku Ventus Asset Management S.A Biuro Zarządu Ul. Włodarzewska 69A Warszawa Tel Fax NIP: REGON: KRS:

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet

RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet ISSN 1508-308X Warszawa, 23.04.01 Nie sprawdzony potencjał Getin Service Provider SA. (Getin SP S.A.) jest pierwszą z segmentu

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica. Project. Wartość Projektu. w oparciu Analizę Finansową V.5. Warszawa, Styczeń 2014

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica. Project. Wartość Projektu. w oparciu Analizę Finansową V.5. Warszawa, Styczeń 2014 REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica Project Wartość Projektu w oparciu Analizę Finansową V.5 Warszawa, Styczeń 2014 str. 1 wstęp Na bazie posiadanego nabrzeża portowego w Świnoujściu Ognicy,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 36 Utrata wartości aktywów CEL 1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo