Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )"

Transkrypt

1 Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) * W związku z opublikowaniem danych za 2013, Ventus Asset Management przeprowadził aktualizację wyceny Spółki.

2 Zastrzeżenia Niniejszym przedstawiamy Prezentację z oszacowania wartości spółki ebilet Sp. z o.o. ( ebilet, Spółka ) w podejściu dochodowym oraz porównawczym; Prezentacja z analizy Spółki może zawierać założenia co do przyszłych wyników finansowych lub opinie stanowiące pogląd wyceniającego zgodnie z przesłankami w określonym czasie. Informacje te, założenia lub opinie, nie są przedstawiane jako przewidywania l jako zapewnienie, że zostaną osiągnięte określone przychody bądź zyski, jak również, że wystąpią określone zdarzenia oraz, iż określona w niniejszej analizie, wartość zostanie zaoferowana i zaakceptowana. Faktyczne wyniki uzyskane w omawianym okresie mogą się różnić od opisanych w niniejszym dokumencie, a różnice te mogą być istotne wartościowo; Podczas analizy opieraliśmy się na ograniczonych informacjach finansowych Spółki oraz innych publicznie dostępnych. Nasza ocena jest zależna od tego czy podane informacje były kompletne i dokładne we wszystkich istotnych aspektach. W związku z powyższym przedstawiona w prezentacji analiza została sporządzona w celu uzyskania możliwej do uzyskania, przybliżonej wartości Spółki. Zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami przy dokonywaniu wycen, zakres naszych prac nie pozwala nam ponosić odpowiedzialności za dokładność i kompletność dostarczonych informacji. Ponadto Dom Maklerski nie udziela żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz kompletność informacji zawartych w niniejszej Prezentacji; Podstawowymi źródłami informacji wykorzystywanymi do przeprowadzenia wyceny były: Rozmowy i dyskusje z założycielem Spółki; Historyczne wyniki finansowe Spółki obejmujące lata (aktualizacja o dane finansowe za 2013 rok); Publicznie dostępne opracowania, raporty i inne informacje o branży. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji i została sporządzona dla imiennie oznaczonego adresata, będącego osobą fizyczną. 2

3 Agenda I. PODSUMOWANIE II. RYNEK E-COMMERCE III. SPÓŁKA ebilet IV. WYCENA Załączniki

4 I. PODSUMOWANIE Metodologia: Podsumowanie analizy: W celu analizy wartości rynkowej kapitałów własnych spółki ebilet zastosowaliśmy następujące metody: Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), Metodę porównawczą (mnożniki rynkowe). Przeprowadzona analiza wykazała, że szacowana wartość 100% kapitałów własnych spółki ebilet wynosi około 68,4-110,8 mln PLN. Wartość Spółki [mln PLN] Wyniki analizy wartości rynkowej: Wartość rynkowa kapitałów własnych Spółki na dzień r., na podstawie: metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wynosi 68,4 mln PLN. metody porównawczej (mnożników rynkowych) zawiera się w przedziale 110,8 112,9 mln PLN. DCF Metoda porównawcza

5 II. RYNEK E-COMMERCE Rynek e-commerce w Polsce w 2012 roku był wart około 21 mld PLN, natomiast w 2013 roku szacuje się na około 26 mld PLN (raport e-commerence, Interaktywnie.com); Według szacunków dynamika rynku e-commerce w 2013 roku przekroczyła 20% w stosunku do 2012 roku; Wydatki na zakupy online stanowiły 3,1% wartości handlu w Polsce, w Wielkiej Brytanii 12%,a w Niemczech 9%, co ukazuje bardzo duże perspektywy dalszego dynamicznego rozwoju rynku wraz z upowszechnianiem się internetu oraz rosnącym zaufaniem internautów do e-handlu w Polsce; Szacunek udziału e-commerce w handlu detalicznym w 2011 Wartość rynku e-commerce w Polsce (w mld PLN) źródło: Rozwój rynku e-commerce w Polsce na tle Europy, Property Forum 2013 Źródło: Rozwój rynku e-commerce w Polsce na tle Europy, Proprty Forum

6 III. SPÓŁKA ebilet Początek działalności portalu ebilet Portal ebilet rozpoczął działalność w 2002 roku, i tym samym jest jedną z najstarszych marek na polskim rynku internetowym, która nadal funkcjonuje (12 lat na rynku); Od początku działalności portal osiągał (w każdym roku) dynamiczny wzrost przychodów; Przychody portalu w okresie wzrosły ponad 11-krotnie; , , , , , , , , ,00 0,00 Przychody wygenerowane przez portal ebilet za lata Przychody Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych historycznych założyciela portalu ebilet (działalność gospodarcza oraz dane finansowe ebilet Sp. z o.o.). 6

7 III. SPÓŁKA ebilet Podstawowe informacje Spółka zajmuje się dystrybucją biletów na imprezy masowe w systemie on-line oraz za pośrednictwem partnerów ze stacjonarnym punktami sprzedaży (np. sieć salonów Empik); Spółka uzyskuje również przychody z reklam na swoim serwisie internetowym (zgodnie z informacją na stronie - portal ebilet osiąga ponad 300 tysięcy odwiedzających i ponad milion odsłon banerów każdego miesiąca ); Spółka działa w perspektywicznej branży o wysokiej dynamice rozwoju; Spółka zwiększyła przychody ponad pięciokrotnie w latach (dynamika ponad 452%); , , , , , , , , ,00 0, Przychody Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych historycznych spółki ebilet Sp. z o.o. 7

8 III. SPÓŁKA ebilet Wybrane historyczne dane finansowe (w PLN) dynamika 2012/ (aktualizacja) Przychody ,95% Koszty działalności operacyjnej, w tym: ,77% usługi obce ,24% wynagrodzenia ,01% EBIT Rentowność EBIT -3,54% 5,50% 0,54% 0,38% Wynik na działalności finansowej Zysk (strata) netto Rentowność netto -3,97% 5,16% 0,41% 0,32% Amor tyzacja EBITDA Rentowność EBITDA -3,02% 5,93% 0,75% 0,52% Komentarz Przychody Spółki w latach uległy podwojeniu; Dynamika przychodów w latach wyniosła 44,95%; Bardzo dynamiczny wzrost przychodów w 2013 roku; Wraz z rozwojem Spółki w latach rosną proporcjonalnie koszty usług obcych (główny składnik kosztów działalności operacyjnej ok. 94%) obejmujący m.in. wartość sprzedanych biletów, utrzymanie serwisu, a także nakłady na jego rozbudowę oraz marketing; W 2012 roku nastąpił znaczny wzrost kosztów wynagrodzenia dynamika 2012/2011 wyniosła 106,01%; W latach 2011 i 2012 Spółka generowała znaczny wzrost przychodów, osiągając odpowiednio roczną dynamikę na poziomie 50,5% oraz 44,9%. Wraz ze wzrostem przychodów rosły proporcjonalnie koszty usług obcych, które stanowią około 94% kosztów działalności operacyjnej. Składnikiem kosztów, który uległ znacznemu zwiększeniu są wynagrodzenia. W związku z brakiem dodatkowych informacji o sytuacji w Spółce oraz znaczną możliwością wpływania na marżę oraz wynik Spółki np. zwiększając wysokość wynagrodzenia, postanowiliśmy do dalszej analizy wartości Spółki wykorzystać przychody, jako najbardziej obiektywny składnik historycznych danych finansowych. 8

9 IV. WYCENA Rodzaje wycen Wyróżniamy trzy główne metody wyceny przedsiębiorstw: 1. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) - (patrz slajd IV WYCENA Metodologia ) 2. Metoda porównawcza (patrz slajd IV WYCENA Metodologia ) 3. Metoda majątkowa do tej metody zaliczamy m.in. Metode likwidacyjną, która określa wartość majątku według możliwych do uzyskania cen sprzedaży poszczególnych składników majątku, pomniejszonych o koszty i zobowiązania związane z likwidacją przedsiębiorstwa. Komentarz: Zgodnie z przyjętymi praktykami, do wyceny zastosowaliśmy dwie metody pozwalające oszacować przybliżoną wartość Spółki. W związku ze specyfiką działalności analizowanej Spółki postanowiliśmy zastosować wycenę metodą DCF oraz metodą porównawczą, które naszym zdaniem najlepiej odzwierciedlają wartość Spółki działającej na dynamicznie rozwijającym się rynku internetowym. W związku z powyższym odrzuciliśmy wycenę metodą likwidacyjną, która naszym zdaniem nie powinna być stosowana do przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku internetowym, gdzie największą wartość stanowią klienci oraz rozpoznawalność marki, a nie wartość aktywów. Przykład przybliżonej wyceny spółki Amazon.com metodą likwidacyjną w mln USD (Formuła Wilcoxa) środki płatnicze oraz papiery wartościowe 100% Wycena likwidacyjna Amazon.com zapasy oraz należności 70% ,67 mld USD. pozostałe aktywa 50% zobowiązania krótkoterminowe -100% zobowiązania długoterminowe -100% Wartość likwidacyjna Spółki ,4 Źródło: Roczny raport spółki Amoazon.com za 2013 rok wykazała ujemną wartość spółki: Spółka wyceniana jest na giełdzie powyżej 130 mld USD (kapitalizacja rynkowa) na dzień Zatem metoda likwidacyjna spółki prowadzącej działalność w internecie znacznie zaniża wycenę ze względu na stosunkowo nieistotną wartość majątku trwałego przy prowadzonej działalności. 9

10 IV. WYCENA Metodologia W celu analizy wartości rynkowej spółki sporządziliśmy wycenę dwiema metodami: Metoda Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (DCF) Metoda DCF pozwala oszacować wartość rynkową przedsiębiorstwa w oparciu o wartość przewidywanych wolnych przepływów pieniężnych, jakie podmiot ten będzie generował w przyszłości. Przy zastosowaniu metody DCF szacowana wartość przepływów pieniężnych generowanych przez dany podmiot w przyszłości jest dyskontowana do jej wartości obecnej przy zastosowaniu współczynnika dyskonta odzwierciedlającego wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej. Stopa ta, nazywana średnim ważonym kosztem kapitału (WACC), jest obliczana jako średnia ważona oczekiwanego kosztu kapitału dłużnego i kapitału własnego przy uwzględnieniu szacowanej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Metoda porównawcza W celu zweryfikowania wartości rynkowej Spółki, oszacowanej przy użyciu metody DCF, zastosowaliśmy metodę porównawczą. W ramach tej metody wykorzystaliśmy mnożniki rynkowe spółek z sektora, w którym działa wyceniany podmiot, o zbliżonym modelu biznesowym. Ze względu na brak spółek porównawczych notowanych na polskim rynku oraz specyfikę branży internetowej do wyceny przyjęliśmy spółki notowane na zagranicznych rynkach giełdowych. 10

11 IV. WYCENA Wycena metodą DCF Wolne przepływy pieniężne: Ze względu na ograniczoną dostępność danych finansowych Spółki, wykonaliśmy następujące działania: Oszacowaliśmy wartości przyszłych wolnych przepływów pieniężnych w wybranym okresie projekcji, na podstawie historycznych informacji, Zdyskontowanie tych przepływów pieniężnych do ich wartości obecnej za pomocą stopy dyskontowej odzwierciedlającej ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz wartość pieniądza w czasie, Oszacowanie wartości rezydualnej wolnych przepływów pieniężnych po okresie projekcji, Zsumowanie bieżącej wartości przepływów rezydualnych oraz sumy bieżących wartości przepływów objętych okresem projekcji, Wartość bieżąca wartości rezydualnej przyszłych wolnych przepływów pieniężnych wraz z wartością bieżącą wolnych przepływów pieniężnych w okresie projekcji pozwala oszacować wartość przedsiębiorstwa. Poniżej znajduje się praktyczna definicja wolnych przepływów pieniężnych: minus: plus: plus: minus: Zysk operacyjny (EBIT) Podatek dochodowy Amortyzacja Zmiany kapitału obrotowego netto Zapasy Należności Zobowiązania krótkoterminowe (z wył. zobowiązań finansowych) Inne pozycje niegotówkowe Nakłady inwestycyjne Wolne przepływy pieniężne 11

12 IV. WYCENA Wycena metodą DCF - założenia Założenia do analizy wartości : Stopa wzrostu przychodów ustalona została na poziomie 20% - jest to konserwatywna stopa wzrostu w porównaniu ze średnioroczna stopa wzrostu przychodów Spółki za lata (CAGR=41,85%); Marża EBIT 5,0% - średnia marża operacyjna spółek porównawczych wyniosła 15,09% za ostatnie 12 miesięcy; Amortyzacja w kolejnych okresach jest malejąca i równoważy się z nakładami inwestycyjnymi; Kapitał obrotowy netto rośnie proporcjonalnie do wzrostu przychodów; W celu obliczenia stopy dyskonta, przyjęliśmy następujące założenia dla poszczególnych składowych średniego ważonego kosztu kapitału (WACC): Stopa zwrotu aktywów wolnych od ryzyka wynosi 3,10% na podstawie rentowności 10-letnich obligacji rządowych; Stopa podatkowa przyjęta została na poziomie 19%; Oszacowaliśmy wysokość premii za ryzyko rynkowe na poziomie 6,5%; Oszacowaliśmy wartość ryzyka systematycznego beta na poziomie. 1,50 beta indeksu rynkowego wynosi 1,00, zatem zastosowaliśmy 50% premię przy szacowaniu bety analizowanej Spółki; Na podstawie sprawozdania finansowego za 2013 roku przyjęliśmy finansowanie zewnętrzne w wysokości 400 tys. PLN; Dług netto jest ujemny -,3,5 mln PLN (finansowanie zewnętrzne gotówka) Założono nominalną stopę stabilnego wzrostu Spółki po okresie prognozy na poziomie 3,0%. 12

13 IV. WYCENA Wycena metodą DCF analiza wartości w PLN Przychody , , , , ,93 EBIT , , , , ,15 Podatek 19% 19% 19% 19% 19% NOPAT , , , , ,29 Amortyzacja , , , , ,36 Wydatki inwestycyjne Zmiana kapitału pracującego FCFF Wartość rezydualna WACC 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% stopa dyskontowa 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 DCF Wartość spółki (EV) Dług Wartość kapitału własnego

14 IV. WYCENA Wycena metodą DCF komentarz do aktualizacji KOMENTARZ DO AKTUALIZACJI W związku z otrzymaniem danych finansowych za 2013 rok postanowiliśmy dokonać aktualizacji wyceny wartości spółki ebilet Wygenerowane przez Spółkę przychody na poziomie 85 mln PLN były znacznie wyższe niż zakładane przez nas przychody na poziomie 58 mln PLN (wzrost o 46% w stosunku do założeń); W związku ze skokowym wzrostem przychodów, przyjęliśmy bardziej konserwatywne założenia: Obniżyliśmy stopę wzrostu przychodów z 30% do 20% Zaktualizowaliśmy wartość długu Spółki na dzień Zaktualizowaliśmy stopę wolną od ryzyka Pomimo bardziej konserwatywnych założeń, aktualizacja wyceny podwyższyła wartość Spółki metodą DCF do poziomu 68,4 mln PLN, ze względu na skokowy wzrost przychodów w 2013 roku. 14

15 IV. WYCENA Wycena metodą porównawczą PODSTAWOWE INFORMACJE W celu weryfikacji wyniku analizy wartości uzyskanej przy użyciu podejścia dochodowego, wykorzystaliśmy publicznie dostępne dane dotyczące międzynarodowego sektora e-commerce, by zidentyfikować spółki, których profil i zakres działalności odpowiada specyfice wycenianej spółki ebilet; Zidentyfikowaliśmy spółki publiczne o podobnym modelu biznesowym do wycenianej Spółki; WYBÓR MNOŻNIKÓW Cena/Przychody zdecydowaliśmy się na wybór wskaźnika ze względu na wysoką stopę wzrostu przychodów Spółki w latach (CAGR=41,70%). Uważamy, że jest to obiektywny wskaźnik, pokazujący dynamiczny rozwój Spółki. Do wyceny zastosowaliśmy przychody ze sprawozdania finansowego za 2012 rok (konserwatywne podejście). EV/EBITDA ze względu na dużą możliwość manipulacji wyniku na poziomie EBITDA, zastosowaliśmy do wyceny zaprognozowaną wartość EBITDA w 2014 roku (patrz Wycena metodą DCF analiza wartości ). 15

16 IV. WYCENA Wycena metodą porównawczą DODATKOWE INFORMACJE Ponieważ metoda mnożników rynkowych odzwierciedla wartość przy założeniu płynności (spółki publiczne), zastosowaliśmy dyskonto za brak płynności w wysokości 15% oszacowanej wartości kapitału własnego Spółki; Metoda mnożników rynkowych odzwierciedla wartość przy założeniu braku kontroli (na giełdzie wycena dotyczy wartości 1 akcji), zastosowaliśmy premię za kontrolę w wysokości 5% wyliczonej wartości kapitału własnego Spółki; Ponieważ wybrane przez nas spółki porównawcze działają na znacznie większą skalę oraz ich działalność jest zdywersyfikowana, zastosowaliśmy dyskonto za zwiększone ryzyko w wysokości 40% oszacowanej wartości kapitału własnego Spółki; 16

17 IV. WYCENA Wycena metodą porównawczą spółki porównawcze Live Nation Entertainment Travel Viva AG Spółka Live Nation Entertainment została utworzona poprzez Spółka specjalizuje się w internetowej dystrybucji biletów połącznie Live Nation (operatora koncertowego) i Ticketmaster lotniczych oraz dodatkowych usług, takich jak rezerwacja hoteli, Entertainment (platformy sprzedaży biletów online). Notowana wypożyczanie samochodów oraz pośrednictwo sprzedaży na giełdzie NYSE. ubezpieczeń turystycznych. Notowana na Börse Frankfurt. CTS EVENTIM AG Amazon.com Spółka zajmuje się sprzedażą biletów za pośrednictwem Spółka założona w 1994 roku, specjalizująca się w handlu stacjonarnych oddziałów i platform internetowych: internetowym. Początkowo działająca jako księgarnia oraz a także organizacją internetowa, jednak z czasem poszerzyła asortyment o produkty eventów. Notowana na Börse Frankfurt. takie jak: muzyka, filmy, elektronika, gry komputerowe oraz inne. Priceline Group Spółka jest również producentem urządzeń elektronicznych Grupa prowadzi działalność na rynku rezerwacji turystycznych np. czytnik e-book ów Kindle. Notowana na NASDAQ. online. Do głównych serwisów grupy możemy zaliczyć: ebay Booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK Międzynarodowa korporacja internetowa założona w 1995 roku. oraz rentalcars.com. Notowana na NASDAQ. W skład grupy wchodzi największy na świecie serwis aukcji internetowych, system płatności PayPal oraz inne spółki. Notowana na NASDAQ. 17

18 IV. WYCENA Wycena metodą porównawczą analiza wartości Spółka Giełda waluta Kapitalizacja Enterprise Value (EV) P/S EV/EBITDA dynamika przychodów Live Nation Entertainment USA - NYSE USD ,65 9,47 12,20% Eventim Frankfurt EUR ,51 14,93 16,80% Travel Viva AG Frankfurt EUR ,02 16,61 21,90% Priceline Group USA - Nasdaq USD ,44 22,78 29,40% Amazon USA - Nasdaq USD ,03 40,29 22,80% ebay USA - Nasdaq USD ,48 14,02 13,40% średnia* 2,75 17,09 mediana 2,77 15,77 * Średnia wyliczona bez wartości skrajnych, zaznaczonych w tabeli Źródło: Yahoo Finance, Informacje: Wskaźniki podane w formie TTM (trailing twelve months) czyli za ostatnie 4 kwartały; Do wyceny zastosowaliśmy przychody ze sprawozdania finansowego za 2013 rok. Przedziały przyjętych mnożników: Na podstawie analizy spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych na świecie, oszacowano przedziały mnożników na następujących poziomach: Mnożnik Cena/Przychody (P/S) :2,75x 2,77x; Mnożnik EV/EBITDA: 15,77x 17,09x; Analiza wartości przedsiębiorstwa: P/S: 229,1 mln PLN 229,1 mln PLN EV/EBITDA: 52,3 mln PLN 56,3 mln PLN 18

19 IV. WYCENA Wycena metodą porównawczą analiza wartości P/S EV/EBITDA Wartość Spółki [mln PLN] Ze względu na dużą możliwość manipulacji wyniku na poziomie EBITDA, przyjęliśmy następujące wagi mnożników: P/S: 60%; EV/EBITDA: 40%; Szacujemy, że wartość kapitałów własnych Spółki zawiera się w przedziale 110,8 112,9 mln PLN Podsumowanie analizy wartości rynkowej Spółki: W celu oszacowania wartości rynkowej kapitału własnego, wartość przedsiębiorstwa przyjęliśmy wartość długu netto równą zero; Wartości kapitałów własnych otrzymane przy użyciu mnożników giełdowych zostały skorygowane o dyskonto za brak płynności w wysokości 15% oraz za zwiększone ryzyko w porównaniu ze spółkami porównawczymi w wysokości 40%, a także premię za kontrolę w wysokości 5%; Wartość oszacowana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wynosi 68,4 mln PLN. Wartość oszacowana metodą porównawczą (mnożników rynkowych) zawiera się w przedziale 110,8 112,9 mln PLN. 19

20 Załączniki Historyczne wyceny Spółki metodą DCF Przedstawiamy historyczną analizę wartości Spółki sporządzoną przy założeniach przedstawionych w prezentacji Wycena na dzień Przychody , EBIT Podatek 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPAT Amortyzacja Wydatki inwestycyjne Kapitało obrotowy Zmiana kapitału pracującego FCFF Wartość rezydualna WACC 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% stopa dyskontowa 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 DCF Wartość spółki (EV) Dług 0 Wartość kapitału własnego

21 Załączniki Historyczne wyceny Spółki metodą DCF Przedstawiamy historyczną analizę wartości Spółki sporządzoną przy założeniach przedstawionych w prezentacji Wycena na dzień Przychody , EBIT Podatek 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPAT Amortyzacja Wydatki inwestycyjne Kapitało obrotowy Zmiana kapitału pracującego FCFF Wartość rezydualna WACC 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% stopa dyskontowa 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,48 0,43 0,38 DCF Wartość spółki (EV) Dług 0 Wartość kapitału własnego

22 Załączniki Historyczne wyceny Spółki metodą DCF Przedstawiamy historyczną analizę wartości Spółki sporządzoną przy założeniach przedstawionych w prezentacji Wycena na dzień Przychody , EBIT Podatek 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPAT Amortyzacja Wydatki inwestycyjne Kapitało obrotowy Zmiana kapitału pracującego FCFF Wartość rezydualna WACC 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% stopa dyskontowa 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,48 0,43 DCF Wartość spółki (EV) Dług 0 Wartość kapitału własnego

23 Załączniki Historyczne wyceny Spółki metodą DCF Przedstawiamy historyczną analizę wartości Spółki sporządzoną przy założeniach przedstawionych w prezentacji Wycena na dzień Przychody , EBIT Podatek 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPAT Amortyzacja Wydatki inwestycyjne Kapitało obrotowy Zmiana kapitału pracującego FCFF Wartość rezydualna WACC 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% stopa dyskontowa 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,48 DCF Wartość spółki (EV) Dług 0 Wartość kapitału własnego

24 KONTAKT Podążamy w dobrym kierunku Ventus Asset Management S.A Biuro Zarządu Ul. Włodarzewska 69A Warszawa Tel Fax NIP: REGON: KRS:

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Raport końcowy z wyceny Spółki PKN ORLEN S.A. Styczeń 2016

PKN ORLEN S.A. Raport końcowy z wyceny Spółki PKN ORLEN S.A. Styczeń 2016 PKN ORLEN S.A. Raport końcowy z wyceny Spółki PKN ORLEN S.A. Styczeń 2016 PKN ORLEN S.A. 10 stycznia 2016 r. Anna Szymaniak Nr indeksu 335847 Grupa C7 Sylwia Skotnicka Nr indeksu 337997 Grupa C7 Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. WYCIĄG Z RAPORTU WYCENY WARTOŚCI SPÓŁKI PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2011 roku A. Dane identyfikujące Zamawiającego Nazwa Siedziba/Adres Zarządu Forma prawna Sąd rejonowy (rejestr

Bardziej szczegółowo

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2 Oszacowanie wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółki MOSTOSTAL-EXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień 30.09.2011 r. wersja z dnia 15.12.2011 r. Wykonawca: PKF Capital Sp. z

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Ludzie są online i tą drogą wydają coraz więcej pieniędzy Rzadki imperialny zegar Immortal Mountain Clock z XVIII wieku. Sprzedany za:

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Market Multiples Review

Market Multiples Review Sierpień Market Multiples Review Sektor energetyczny Charakterystyka sektora sektor energetyczny Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem Market Multiples Review na temat kształtowania się mnożników

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A. CIECH S.A. Aleksandra Wojciechowska mail: aleksandra.wojciechowska11@gmail.com 1. Wstęp Metoda zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flows) jest jedną z dochodowych metod

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 Strategia i perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 Strategia i perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 Strategia i perspektywy rozwoju Warszawa, 28 lutego 2017 r. Rynek wina w Polsce nieprzerwany wzrost Sprzedaż wina w Polsce nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

Market Multiples Review

Market Multiples Review Czerwiec 212 Market Multiples Review 2 211 Przemysł materiałów budowlanych Charakterystyka sektora przemysł materiałów budowlanych Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem Market Multiples Review

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Agenda Źródła danych o majątku przedsiębiorcy Podstawowe elementy sprawozdania finansowego Bilans kluczowe pozycje pasywów

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo