Private asset & Wealth management Nowe instrumenty i us ugi finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Private asset & Wealth management Nowe instrumenty i us ugi finansowe"

Transkrypt

1 Redakcja naukowa Katarzyna Gabryelczyk Private asset & Wealth management Nowe instrumenty i us ugi finansowe F I N A N S E

2 Private asset & Wealth management Nowe instrumenty i us ugi finansowe

3 F I N A N S E Autorzy: Wiktor Adamski 6* Przemys aw Baraƒski 6* Katarzyna Gabryelczyk wst p, 1*, 2*, 4, 8 Micha Kaczmarek 11* Micha Kamiƒski 11* Dorota Krupa 9 Maciej Kurek 1* Agnieszka Maçkowska 12 Magdalena Matuszewska 3* Tomasz Mizio ek 7* Jakub M odzikowski 11* Anna Nowak 3* Marta Nowak 1* Mi osz Oganiaczyk 11* Anna Pacanowska 1* Karol Ruciƒski 5 Miros aw Tomicki 2* Agnieszka Wogórka-Hyczko 10 Jakub Wolniewicz 13 Tomasz Ziajka 11* * wspó autorstwo

4 Redakcja naukowa Katarzyna Gabryelczyk Private asset & Wealth management Nowe instrumenty i us ugi finansowe Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009

5 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Beata Kurcz Recenzent: prof. dr hab. Irena Pyka Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: Zeliha Vergnes/iStockphoto.com Seria: Finanse Podseria: Rynki finansowe Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 Spis treści Wstęp Część pierwsza Istota private asset & wealth management Wealth management (Katarzyna Gabryelczyk, Maciej Kurek, Marta Nowak, Anna Pacanowska) Istota wealth management Definicja Elementy wealth management Usługi i produkty wealth management Etapy współpracy między klientem i firmą wealth management Wealth management na świecie Wealth management w Polsce Asset management (Katarzyna Gabryelczyk, Mirosław Tomicki) Istota i cechy asset management Etapy współpracy klienta i firmy AM Koszty asset management Koszty po stronie klienta Koszty działalności spółki AM Standardy GIPS Asset management na świecie Asset management w Polsce Podstawy prawne Rynek asset management Porównywalność wyników inwestycyjnych Część druga Instrumenty i narzędzia private asset & wealth management Art banking and funds (Magdalena Matuszewska, Anna Nowak) Istota art banking and funds Art banking na świecie Początki art banking Art banking dziś Art funds na świecie Art banking and funds w Polsce

7 Spis treści 4. Inwestycje w diamenty (Katarzyna Gabryelczyk) Geneza rynku diamentów Cechy charakterystyczne diamentów Inwestycje w diamenty Zalety diamentów jako przedmiotu inwestycji Ryzyko inwestycji w diamenty Rynek diamentów na świecie Inwestycje w diamenty w Polsce Inwestycje w BRIC & Next 11 (Karol Ruciński) Kryteria powstania koncepcji BRIC i Next Koncepcja BRIC Podstawy koncepcji BRIC Cechy krajów BRIC Koncepcja Next Istota Next Zagrożenia Next Polska a koncepcja Next BRIC i Next 11 na świecie BRIC i Next 11 w Polsce SRI & vice funds (Wiktor Adamski, Przemysław Barański) Socially responsible investments (SRI) Istota SRI Światowy rynek funduszy SRI Socially Irresponsible Investing (vice funds) Istota vice funds Porównanie wyników funduszy odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych społecznie Rynek SRI w Polsce Odpowiedzialne społecznie czy aby na pewno? Fundusze surowcowe i towarowe (Tomasz Miziołek) Rynek surowców i towarów Surowce energetyczne Metale szlachetne Metale przemysłowe Towary rolne Czynniki wpływające na ceny surowców i towarów Inwestycje na światowym rynku surowcowym i towarowym Geneza Zalety i wady inwestowania w surowce i towary Indeksy rynków towarowych Inwestycje w akcje firm wydobywczych Fundusze surowcowe i towarowe w Polsce Fundusze krajowe Fundusze zagraniczne Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Exchange Traded Funds (Katarzyna Gabryelczyk) Istota ETF Rodzaje ETF Zalety i wady ETF

8 Spis treści 8.4. Porównanie ETF z funduszami indeksowymi Rynek ETF na świecie Perspektywy rozwoju rynku ETF w Polsce Fundusze luksemburskie (Dorota Marzena Krupa) Luksemburg światowe centrum funduszy inwestycyjnych Aspekt prawny i podatkowy funduszy luksemburskich Formy prawne Aspekt podatkowy Rynek funduszy luksemburskich Fundusze luksemburskie w Polsce Death bonds obligacje śmierci (Agnieszka Wogórka-Hyczko) Geneza obligacji śmierci viatical settlements Istota obligacji śmierci Wycena death bonds Zalety i wady death bonds Rynek death bonds na świecie Perspektywy rozwoju rynku obligacji śmierci w Polsce CAT bonds obligacje katastrofalne (Michał Kaczmarek, Michał Kamiński, Jakub Młodzikowski, Miłosz Oganiaczyk, Tomasz Ziajka) Istota cat bonds Mechanizm funkcjonowania rynku cat bonds Triggery Indemnity trigger Parametric trigger Industry loss index Modelled loss trigger (notional portfolio) Porównanie triggerów Rating cat bonds Wady i zalety cat bonds Przykłady emisji cat bonds Emisja zabezpieczająca Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Pokrycie ryzyka wystąpienia huraganu poprzez emisję cat bonds Rynek cat bonds na świecie Cat bonds a inwestorzy indywidualni Reverse mortgage odwrócona hipoteka (Agnieszka Maćkowska) Istota reverse mortgage Zalety i wady reverse mortgage Reverse mortgage na świecie Perspektywy rozwoju reverse mortgage w Polsce Krótka sprzedaż (Jakub Wolniewicz) Istota krótkiej sprzedaży Mechanizm działania krótkiej sprzedaży Koszty krótkiej sprzedaży Koszt pożyczki papierów wartościowych Depozyt zabezpieczający Zastosowanie krótkiej sprzedaży Strategie zabezpieczające Strategie arbitrażowe

9 Spis treści Zakończenie Bibliografia Indeks

10 Wstęp W ciągu ostatnich kilkunastu lat światowy rynek finansowy podlegał bardzo wielu przeobrażeniom, które spowodowały jego dynamiczny rozwój, zwiększając jego zasięg ze skali lokalnej do skali międzynarodowej lub wręcz globalnej. Jednym ze zjawisk towarzyszących temu rozwojowi było powstanie i rozpowszechnianie się wielu instrumentów finansowych, które stały się odpowiedzią na rosnące i zmieniające się potrzeby i preferencje inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Szczególnie istotne zmiany nastąpiły w przypadku oferty skierowanej do inwestorów indywidualnych, którzy korzystając ze sprzyjającej koniunktury na rynku finansowym, bogacili się, gromadząc coraz większą wartość środków pieniężnych oraz innych aktywów finansowych i niefinansowych. Ze względu na złożoność oraz różnorodność instrumentów finansowych oferowanych zamożnym klientom indywidualnym zaczęto je klasyfikować, już nie tylko według segmentów rynku finansowego, na instrumenty rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego czy instrumentów pochodnych, ale według ich charakteru na instrumenty tradycyjne (traditional) i nowoczesne (tzw. alternative). Te pierwsze, oferowane przez różne instytucje finansowe, takie jak banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń czy domy maklerskie, najczęściej skupiają się na klasycznym podejściu do inwestycji finansowych opartym na wzajemnych zależnościach występujących między poziomem ryzyka inwestycyjnego a związaną z nim oczekiwaną stopą zwrotu. Należą do nich zarówno standardowe rodzaje akcji, obligacji czy funduszy inwestycyjnych, jak i instrumenty bardziej złożone, takie jak nowoczesne konstrukcje funduszy inwestycyjnych czy produkty strukturyzowane. Nowoczesne instrumenty finansowe stanowią niejako konkurencję w stosunku do instrumentów 9

11 Wstęp tradycyjnych, koncentrując się na jak najmniejszej z nimi korelacji, różnorodnych strategiach inwestycyjnych, odmiennej charakterystyce oraz nierzadko prestiżu, związanym z ich posiadaniem. Różnorodność możliwości i rozwiązań dotyczących budowania portfeli inwestycyjnych zamożnych inwestorów indywidualnych sprawiła, iż z czasem efektywne nimi zarządzanie stało się na tyle złożone i skomplikowane, że coraz częściej zaczęto powierzać je profesjonalnie przygotowanym do tego doradcom inwestycyjnym. W ten sposób narodziły się usługi zarządzania szeroko pojętym majątkiem finansowym i niefinansowym zamożnych osób fizycznych, które są oferowane przez instytucje finansowe zwane asset management oraz wealth management. Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych tradycyjnych i nowych instrumentów i narzędzi finansowych, które oferowane są przede wszystkim zamożnym klientom indywidualnym, korzystającym z usług asset and wealth management. W pracy skupiono się na rozwiązaniach nowoczesnych, oferowanych na globalnym rynku finansowym od kilku lat. Część z nich zdobyła już zaufanie klientów asset and wealth management, dzięki czemu rozwijają się one dynamicznie, również w krajach rozwijających się, takich jak Polska. Inne znajdują się w ofercie instytucji zarządzania aktywami i majątkiem od niedawna i nie są jeszcze dobrze rozpoznane przez majętnych inwestorów indywidualnych, jednakże dzięki swym zaletom zyskują szybko na popularności. W tytule książki celowo zawarto słowo private, jako że skupiamy się na instrumentach oferowanych zamożnym klientom indywidualnym, i pod tym kątem je opisujemy. Należy jednakże zaznaczyć, iż przedstawiane instrumenty i narzędzia mogą być również oferowane inwestorom instytucjonalnym korzystającym z asset and wealth management, a w niektórych przypadkach również inwestorom detalicznym. Książka składa się z trzynastu rozdziałów, które zawarto w dwóch częściach, pozwalających czytelnikowi najpierw poznać istotę zarządzania aktywami finansowymi i niefinansowymi zamożnych osób fizycznych, a następnie zgłębić poszczególne rodzaje instrumentów i narzędzi finansowych wspierających zarządzanie majątkiem. Część pierwsza ma charakter wprowadzający. Rozdział pierwszy prezentuje charakterystykę wealth management, w tym usługi oferowane w jej ramach, do których należy również usługa asset management, dokładniej opisana w rozdziale drugim. W związku z tym należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza dotyczy wyodrębnienia istoty asset management w osobnym rozdziale oraz zawarcia słowa asset w tytule książki. Zabieg ten był działaniem świadomym 10

12 Wstęp i zamierzonym. Na całym świecie, w tym również w Polsce asset management może występować: jako odrębny rodzaj usług finansowych oferowanych przez wyspecjalizowane domy maklerskie, co jest sytuacją bardzo częstą wtedy ze względu na wartość aktywów finansowych osób majętnych, będących klientami firm wealth management, oba rodzaje instytucji finansowych, występując najczęściej w ramach jednej grupy kapitałowej, ściśle ze sobą współpracują; lub jako część wealth management sytuacja ta dotyczy globalnych korporacji finansowych, które w ramach wealth management posiadają departamenty asset management, odgrywające bardzo istotną rolę w zarządzaniu aktywami finansowymi klientów zamożnych. Druga kwestia dotyczy pominięcia w tej części książki innej ważnej usługi oferowanej w ramach wealth management, a mianowicie private banking. Istota tego elementu zarządzania majątkiem nie została przedstawiona szerzej w książce, ponieważ private banking nie jest usługą nową, lecz klasyczną usługą oferowaną w ramach bankowości komercyjnej. Ponadto jest w literaturze polskiej usługą dobrze rozpoznaną i opisaną, co również stanowi istotny argument decydujący o pominięciu jej w tym miejscu. Druga część książki składa się z jedenastu rozdziałów prezentujących różnorodne nowoczesne instrumenty finansowe oraz narzędzia zarządzania portfelem inwestycyjnym klientów wealth management. W pierwszej kolejności skupiono się na nowych rodzajach funduszy inwestycyjnych, zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych, które ze względu na politykę inwestycyjną i poziom ryzyka inwestycyjnego stanowią bardziej lub mniej prestiżowy instrument finansowy. Dalej przedstawiono art banking and funds, polegające na bezpośrednich lub pośrednich inwestycjach w sztukę, inwestycje w diamenty oraz BRIC i Next 11, fundusze społecznie odpowiedzialne i nieodpowiedzialne, a także fundusze z rynku commodities, exchange-traded funds oraz fundusze luksemburskie, które ze względu na związane z nimi korzyści podatkowe stanowią w ostatnich latach coraz ważniejszą część portfeli inwestycyjnych zamożnych osób fizycznych w Europie. Następnie zaprezentowano nowe rodzaje obligacji, czyli obligacje śmierci i obligacje katastrofalne, których działanie opiera się na ziszczeniu się ryzyka ubezpieczeniowego związanego odpowiednio z polisami na życie i katastrofami naturalnymi oraz odwróconą hipotekę, która w swej istocie podobna jest do obligacji śmierci. Ostatni rozdział skupia się na krótkiej sprzedaży jako technice lub strategii inwestycyjnej, stosowanej szeroko zarówno w bezpośrednich inwestycjach na giełdzie papierów wartościowych, jak i w funduszach hedgingowych. 11

13 Wstęp Dla zachowania porządku i logiki w podejmowanych rozważaniach, wszystkie rozdziały posiadają zbliżoną strukturę. W szczególności skupiono się na prezentacji cech charakterystycznych danego instrumentu lub narzędzia inwestycyjnego oraz jego ofercie na rynku światowym i polskim, dokładając wszelkich starań, aby przedstawione informacje były wyczerpujące i interesujące. Prezentowane opracowanie jest wyrazem indywidualnych oraz zespołowych dociekań naukowych, a także doświadczeń praktyków rynków finansowych. Ze względu na nowatorski charakter wielu z przedstawianych instrumentów finansowych, dostęp do rzetelnych materiałów źródłowych opisujących je był utrudniony. Nierzadko korzystano z wycinków prasowych lub artykułów w języku angielskim, które znajdują się w zasobach Internetu. Bardzo istotne materiały znaleziono również w trakcie realizacji w 2008 r. przez redaktora książki programu British-Polish Young Scientists Programme finansowanego przez British Council we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz grantu badawczego MNiSzW nr N N pt. Perspektywy rozwoju rynku funduszy hedgingowych w Polsce na tle rynków dojrzałych. Autorzy niniejszej książki wyrażają nadzieję, iż zaprezentowana przez nich pozycja będzie stanowiła ciekawą lekturę zarówno dla zamożnych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych, pracowników instytucji finansowych, w tym przede wszystkim banków oraz firm asset & wealth management, jak również wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych nowymi instrumentami i usługami finansowymi. Katarzyna Gabryelczyk 12

14 Część pierwsza Istota private asset & wealth management

15

16 1 Wealth management Katarzyna Gabryelczyk, Maciej Kurek, Marta Nowak, Anna Pacanowska Wealth management to usługa finansowa, która oferowana jest przez wyspecjalizowane instytucje finansowe zwane firmami wealth management. Pierwsze podmioty tego rodzaju pojawiły się na świecie na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w Stanach Zjednoczonych. Ich powstanie było odpowiedzią na rosnące potrzeby inwestycyjne, a także wymagania i cele zamożnych osób fizycznych, które do tej pory były najczęściej klientami private banking, a które zaczęły domagać się bardziej zindywidualizowanego podejścia do swoich zasobów majątkowych. Celem niniejszego rozdziału jest dokonanie charakterystyki wealth management jako nowej usługi finansowej. Rozdział składa się z czterech części. W pierwszej kolejności zaprezentowano istotę wealth management (WM) oraz elementy i zakres oferty tej koncepcji. Przedstawiono tu etapy planowania finansowego, zarządzanie i doradztwo, optymalizację podatkową oraz doradztwo spadkowe. Następnie zwrócono uwagę na etapy współpracy klienta i firmy WM, w tym cykl jego życia i etapy tworzenia jego profilu. Dalej skupiono się na światowym i polskim rynku wealth management. Rozdział kończy podsumowanie, w którym nakreślono dalsze perspektywy rozwoju tego rynku na świecie oraz w Polsce Istota wealth management Definicja Przez pojęcie wealth management rozumie się długofalowe zarządzanie majątkiem osób prywatnych i ich rodzin, którego podstawowym założeniem jest 15

17 Katarzyna Gabryelczyk, Maciej Kurek, Marta Nowak, Anna Pacanowska ochrona zgromadzonego majątku oraz jego bezpieczne pomnażanie [www. pbwm.pl]. Zarządzanie majątkiem jest najbardziej zaawansowaną formą planowania finansowego, które zapewnia jednostkom, a nawet całym rodzinom, dostęp do wielu wyspecjalizowanych usług związanych z ich majątkiem. Grupą docelową wealth management (WM) są zamożne lub bardzo zamożne osoby fizyczne i ich rodziny, które zaliczane są do tzw. HNWI (High Net Worth Individuals). Oprócz majętnych osób fizycznych klientami wealth management są również fundacje, w tym przede wszystkim te założone przez ośrodki akademickie (endowments) oraz instytucje naukowe (zajmujące się finansowaniem nauki, np. przyznawaniem stypendiów naukowych). Głównym kryterium klasyfikacji danego inwestora jako potencjalnego klienta wealth management jest wartość majątku, który może on powierzyć instytucji wealth management do zarządzania. Najczęściej przyjmuje się, że powinna ona wynosić minimum 1 mln dol., choć w praktyce nie istnieją sztywne progi kwalifikujące do korzystania z usług wealth management i w różnych krajach, a także w różnych firmach WM mogą być one odmienne [Wealth Management, 2008]. Jak można zauważyć na rysunku 1.1 i w tabeli 1.1, wyróżnia się trzy rodzaje klientów WM: osoby bogate (HNWI, ich majątek wynosi 1 5 mln dol.), bardzo bogate (very/extremely HNWI) z majątkiem w przedziałach 5 30 mln dol. lub 5 50 mln dol. oraz ultra bogaczy, posiadających minimum 30 lub 50 mln dol. Ultra HNWI lub Super rich Very HNWI lub Extremely HNWI HNWI Wealthy Affluent Rysunek 1.1. Klienci wealth management Źródło: opracowanie własne na podstawie [Hall, 2001 oraz Global Private, 2007]. 16

18 1. Wealth management Tabela 1.1. Progi wejścia w firmach wealth management według wybranych firm doradczych i finansowych Według Affluent Wealthy HNWI Very HNWI Ultra HNWI PwC dol mln dol. 1 mln 5 mln dol. 5 mln 50 mln dol. 50 mln plus dol. Capgemini / Merrill Lynch 1 mln 5 mln dol. 5 mln 50 mln dol. 50 mln plus dol. Barclays 1 mln 10 mln dol. 10 mln 30 mln dol. 30 mln plus dol. Deloitte 1 mln 3 mln dol. 3 mln 30 mln dol. 30 mln plus dol. Źródło: opracowanie własne na podstawie [Global Private, 2007] oraz [Strategies, 2008]. Oprócz nich niektóre firmy WM obsługują również klientów bardzo zamożnych (wealthy) z majątkiem pomiędzy 500 tys. a 1 mln dol. oraz osoby zamożne (affluent), posiadające środki w wysokości tys. dol. Sytuacje takie występują jednak rzadko i tylko w małych firmach WM (zarządzanych przez 1 2 prywatnych doradców finansowych). Wynika to głównie z niskiej wartości potencjalnych aktywów do zarządzania oraz faktu, iż osoby takie są już zazwyczaj klientami private banking, który zaspokaja ich potrzeby finansowe. Majątek powierzany firmom WM składa się zarówno z aktywów finansowych (środki pieniężne i instrumenty finansowe), jak i niefinansowych (np. nieruchomości, dzieła sztuki, kamienie szlachetne, dobra luksusowe itd.), przy czym te drugie są traktowane na równi z aktywami finansowymi. Dodatkowym kryterium wyboru klientów firm WM może być liczba aktywów do zarządzania. Ponadto, aby wejść do najbardziej prestiżowego grona klientów wealth management, niejednokrotnie wymagane są rekomendacje innych klientów. Usługi asset management świadczone są przez dwa rodzaje podmiotów (rys. 1.2): niezależnych doradców finansowych, globalne korporacje finansowe, w skład których wchodzą albo banki posiadające w swej strukturze działy wealth management, albo stworzone specjalnie w tym celu spółki córki, które w swej nazwie posiadają wyrażenie wealth, wealth management lub (rzadziej) investment management. 17

19 Katarzyna Gabryelczyk, Maciej Kurek, Marta Nowak, Anna Pacanowska Niezależni doradcy fiansowi Spółka z dużej grupy finansowej Departamenty WM w bankach Rysunek 1.2. Firmy wealth management Źródło: opracowanie własne. Globalne firmy lub działy wealth management wywodzą się głównie z banków inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu zaś z banków komercyjnych (w niej dominują mniej złożone usługi private banking). Podobnie jest w przypadku niezależnych inwestorów finansowych są nimi najczęściej osoby, które pracowały w firmach wealth management lub w działach zarządzania majątkiem w bankach inwestycyjnych i które po zdobyciu doświadczenia i pozycji jako doradcy WM, zaczęły pracować na własny rachunek Elementy wealth management Usługa wealth management skupia się na czterech głównych elementach (rys. 1.3): zarządzanie inwestycjami i doradztwo finansowe (investment management and financial consulting), optymalizacja podatkowa (accounting/tax services), planowanie spadkowe (heritage planning), usługi dodatkowe (serwis concierge). 18

20 1. Wealth management Zarządzanie inwestycjami i doradztwo finansowe Planowanie spadkowe Elementy wealth management Optymalizacja podatkowa Usługi dodatkowe Rysunek 1.3. Elementy wealth management Źródło: opracowanie własne. Głównym celem przyświecającym działaniom zarządzających WM w ramach tych elementów jest długoterminowe utrzymanie wartości zarządzanego majątku, jego bezpieczne pomnażanie oraz najkorzystniejsze z punktu widzenia finansowego przekazanie go spadkobiercom. Majątek klientów wealth management powinien charakteryzować się stabilnością i ciągłością. Zarządzanie majątkiem oraz związane z tym doradztwo finansowe musi być zgodne z oczekiwaniami i preferencjami klienta, dopasowane ściśle do jego potrzeb, choć niekoniecznie skłonności do ryzyka. Jak bowiem się podkreśla, majątek, a szczególnie jego finansowa część, nie powinien być przedmiotem spekulacji. Ta ma bowiem charakter krótkoterminowy, obarczona jest wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym i może doprowadzić do wysokich ujemnych stóp zwrotu, co z kolei może przyczynić się do utraty znacznej wartości majątku i tym samym statusu osoby zamożnej lub bogatej. Takiej sytuacji doradcy wealth management za wszelką cenę chcą uniknąć stąd, mając do czynienia z klientem o niskiej lub bardzo niskiej awersji do ryzyka, 19

Spis treści. Wprowadzenie 11

Spis treści. Wprowadzenie 11 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce (Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs) 15 Wstęp 15 1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

1 INWESTOWANIE PODSTAWOWE POJĘCIA

1 INWESTOWANIE PODSTAWOWE POJĘCIA SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Rozdział 1 INWESTOWANIE PODSTAWOWE POJĘCIA... 13 1.1. Uwagi wstępne... 13 1.2. Pojęcie inwestycji ujęcie w różnych kontekstach... 14 1.2.1. Inwestowanie w kontekście ekonomicznym...

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp: rynki finansowe są już globalne... 11

Spis treści. Wstęp: rynki finansowe są już globalne... 11 Wstęp: rynki finansowe są już globalne........................... 11 ROZDZIAŁ 1. Architektura globalnego rynku finansowego.................. 15 1.1. Globalny system finansowy..............................

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego Tytuł: Współczesna bankowość hipoteczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. Urszula Banaszczak-Soroka. Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy. Wydanie drugie uzupełnione

Redakcja naukowa. Urszula Banaszczak-Soroka. Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy. Wydanie drugie uzupełnione Redakcja naukowa Urszula Banaszczak-Soroka Rynki finansowe Organizacja, instytucje, uczestnicy Wydanie drugie uzupełnione F I N A N S E Rynki finansowe Organizacja, instytucje, uczestnicy F I N A N S E

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych Warsztatach,

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie dr Tomasz Miziołek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ www.etf.com.pl Program 1. Czym jest ETF? 2. Ekspozycja

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA. Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA. Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TORUŃ 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.........................................................

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. TFI BGŻ BNP Paribas strategia rozwoju Akcjonariat: 100 proc. akcji Towarzystwa należy do Banku

Bardziej szczegółowo

Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TORUŃ 2010 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 EWOLUCJA RYNKU INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Wielkopolską Izbą Przemysłowo Handlową serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. 1. Ewolucja bankowości inwestycyjnej - Witold Gradoń

Spis treści. Wprowadzenie. 1. Ewolucja bankowości inwestycyjnej - Witold Gradoń Spis treści Wprowadzenie 1. Ewolucja bankowości inwestycyjnej - Witold Gradoń 1.1. Ewolucja systemów finansowych a bankowość inwestycyjna 1.2. Rozwój bankowości inwestycyjnej 1.3. Czynności banków inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF Lyxor ETF Ekspert Twoich Finansów

Lyxor ETF Lyxor ETF Ekspert Twoich Finansów Lyxor ETF Lyxor ETF Ekspert Twoich Finansów Fundusze Fundusze ETF ETF Fundusze naśladujące indeksy giełdowe pojawiły się na początku lat 90 w Fundusze Stanach naśladujące Zjednoczonych indeksy pod pojawiły

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r.., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Sprawy organizacyjne

Wykład 1 Sprawy organizacyjne Wykład 1 Sprawy organizacyjne 1 Zasady zaliczenia Prezentacja/projekt w grupach 5 osobowych. Każda osoba przygotowuje: samodzielnie analizę w excel, prezentację teoretyczną w grupie. Obecność na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie?

Jak zacząć inwestować na giełdzie? BIBLIOTECZKA INWESTORA Jak zacząć inwestować na giełdzie? Poradnik przygotowany przez ekspertów INVISTA Dom Maklerski SA Jak zacząć inwestować na giełdzie? Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy, biorąc pod uwagę Państwa wiedzę o inwestowaniu w instrumenty finansowe* oraz doświadczenie

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA.

INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA. INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA 2016 www.eu-capitals.com 1. Wprowadzenie Po wdrożeniu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz zgodnie z postanownieniami usług finansowych i

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A.

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A. A. Cel polityki Celem Polityki Klasyfikacji Klienta jest zdefiniowanie sposobów klasyfikowania i reklasyfikacji Klientów w zakresie świadczonych na ich rzecz Usług maklerskich. B. Defninicje 1. Określenia

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Rafał Kusy Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku

Duma Przedsiębiorcy 1/5. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 21 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do pracy w zespołach analitycznych, pod presją czasu

Bardziej szczegółowo

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. 0,1 % - 4,8 % w zależności od salda i typu rachunku. tak - negocjowana 0,1 % - 6,10 %

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. 0,1 % - 4,8 % w zależności od salda i typu rachunku. tak - negocjowana 0,1 % - 6,10 % www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 30.09.2008 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych

dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych Determinanty zmian na polskim rynku finansowym w latach 1993 2003! Zmiany w strukturze kapitałów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU Autor: Tomasz Cicirko, Piotr Russel, Wstęp Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z różnych form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

STUDIA 1 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: RYNEK FINANSOWY

STUDIA 1 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: RYNEK FINANSOWY STUDIA 1 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: RYNEK FINANSOWY opiekun specjalności: TREŚCI PROGRAMOWE Przedmioty związane z rynkiem finansowym - Instrumenty rynku finansowego i metody ich analizy - Segmenty rynku finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

O nas. Dom Maklerski Michael / Ström jest Autoryzowanym Doradcą Catalyst i New Connect

O nas. Dom Maklerski Michael / Ström jest Autoryzowanym Doradcą Catalyst i New Connect O nas Michael / Ström Dom Maklerski Sp. z o.o. to grupa specjalistów, która każdego dnia stawia sobie za cel dostarczanie najlepszych usług dla Klientów indywidualnych, firmowych i instytucjonalnych. Dom

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opłata za pakiet. tak - negocjowana

Opłata za pakiet. tak - negocjowana www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu na dzień 30.06.2008 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych, artykułów

Bardziej szczegółowo

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Wyniki badania przeprowadzonego wśród Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi Warszawa, 27 stycznia 2015 r. www.paga.org.pl facebook.com/fundacjapagi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-30 I 2018 r. Cena emisyjna: 1133,24 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk styczeń 2018 r. Tytułem wstępu Ostatnie ponad 9 lat na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo