Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego przechowywania zasobów cyfrowych oraz elementów infrastruktury sieciowej: infrastruktura (obudowa) do zamontowania serwerów typu blade - 1 sztuka; serwery w technologii blade - co najmniej 8 sztuk; macierz dyskowa - 1 sztuka; biblioteka taśmowa - 1 sztuka; szafa przemysłowa typu 19 RACK - 1 sztuka; urządzenie do zabezpieczenia sieci typu firewall - 1 sztuki; zestaw typu UPS do montażu w szafie 19 RACK - 1 sztuka; oprogramowanie do zarządzania backupem - 1 komplet wraz z wymaganymi licencjami; środowisko dla maszyn wirtualnych wraz z wsparciem i serwisem - 1 komplet wraz z wymaganymi licencjami; system operacyjny Windows Server - co najmniej 8 sztuk; licencje dostępowe CAL do Windows Server 70 sztuk; klimatyzacja - 1 komplet; inne niezbędne urządzenia: zależnie od charakterystyki dostarczanych przez Wykonawcę urządzeń opisanych w poprzednich punktach Wykonawca dostarczy też wszystkie wymagane elementy i urządzenia niezbędne do połączenia i instalacji wszystkich urządzeń w celu uzyskania optymalnej wydajności i konfiguracji oraz umożliwiające montaż w szafie RACK 19, wraz z oprogramowaniem i odpowiednią dokumentacją Przedmiot umowy obejmuje także: dostawę i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego będącego przedmiotem zamówienia, przy czym koszty transportu, wniesienia, montażu i uruchomienia ponosi Wykonawca, sporządzenie dokumentacji wdrożeniowej obejmującą wszystkie etapy procesu instalacji, konfiguracji i wdrożenia wszystkich elementów zamówienia, korzystanie przez Zamawiającego z pomocy technicznej producenta urządzeń oraz oprogramowania, uzyskanie i stosowanie przez Zamawiającego poprawek do oprogramowania, przeszkolenie - instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, konfiguracji i obsługi niezbędny do prawidłowego rozpoczęcia ich użytkowania przez Użytkownika 2. Wymagania ogólne 2.1. Wymagania ogólne dla urządzeń/oprogramowania stanowiących przedmiot zamówienia: Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, bez wad i uszkodzeń oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku Gotowość dostawy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na co najmniej dwa dni przed terminem dostawy Wykonawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Strona 1 z 20

2 Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa Serwis musi być świadczony zgodnie z normą ISO lub nowszą Wszystkie elementy zamówienia w momencie zakupu muszą być w pełni gotowe do pracy z systemami operacyjnymi Windows oraz Linux/Unix. Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne sterowniki oraz oprogramowanie na CD/DVD do działania urządzeń w systemach operacyjnych Windows oraz Linux/Unix Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta Zależnie od charakterystyki danego urządzenia, Wykonawca zapewni zawarte w cenie zamówienia oraz dostarczy wszystkie inne pozostałe elementy oraz przewody niezbędne zarówno do prawidłowego zasilania, połączenia i współpracy tego urządzenia z maksymalną wydajnością z wszystkimi pozostałymi urządzeniami objętymi zamówieniem oraz do instalacji w szafie RACK 19 wraz z oprogramowaniem i odpowiednią dokumentacją Zależnie od charakterystyki danego urządzenia i jego funkcjonalności Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dodatkowe licencje o ile takie są wymagana celem spełniania wymienionych przez Zamawiającego wymagań Wykonawca w cenie zamówienia dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne nośniki instalacyjne wymagane podczas montażu, instalacji i konfiguracji wszystkich elementów zamówienia (oprócz systemów operacyjnych, które dostarczy Zamawiający) Wymagane jest załączenie do oferty kart katalogowych producentów specyfikowanych urządzeń i oprogramowania, na podstawie których Zamawiający stwierdzi poprawność konfiguracji oraz zgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca przed terminem dostawy będzie współpracował z Zamawiającym celem uzgodnienia sposobu podłączenia wyspecyfikowanych w niniejszym zamówieniu urządzeń z urządzeniami i siecią posiadaną przez Zamawiającego (dotyczy to w szczególności okablowania sieciowego oraz zasilającego - podłączenie zasilania wykona Wykonawca prowadząc niezbędne okablowanie z szafy rozdzielni elektrycznej). Współpraca ta będzie dotyczyła również uzgodnienia konfiguracji oprogramowania w dostarczonych przez Wykonawcę urządzeniach W ramach etapu montażu, konfiguracji i wdrożenia Wykonawca będzie współpracował ze wskazaną przez Zamawiającego osobą. Współpraca w szczególności powinna obejmować m.in.: praktyczne przedstawienie konfiguracji oferowanego sprzętu, praktycznego przedstawienia spraw dotyczących montażu i wymiany podzespołów, diagnozowania awarii, instalacji i obsługi dostarczonego oprogramowania diagnostycznego i konfiguracyjnego W ramach etapu wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w formie pisemnej procedur: Wykonywania kopii obrazów serwerów Blade Wykonywania kopii bezpieczeństwa konfiguracji macierzy dyskowej i elementów aktywnych sieci Uruchamiania systemów operacyjnych serwerów w trybie boot on SAN Dostępu do zasobów dla administratorów. Strona 2 z 20

3 Postępowania w przypadku awarii serwera i konieczności odtworzenia systemu operacyjnego, konfiguracji i danych na innym, bliźniaczym serwerze Postępowanie w przypadku awarii macierzy dyskowej Poprawność procedur musi być przetestowana w ramach testów akceptacyjnych w praktyce przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wykonane testy akceptacyjne, których celem jest potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania przedmiotu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do wykonania testów. Poprawność procedur musi być przetestowana w praktyce przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego. W trakcie wykonywania testów zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętowej i oprogramowania, a w szczególności zabronione jest instalowanie poprawek do oprogramowania. Jeśli wynik któregokolwiek testu będzie negatywny wykonywanie testów będzie przerwane, a ich wyniki anulowane. Wszystkie testy muszą zostać powtórzone w innym terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Warunkiem koniecznym do odbioru przedmiotu dostawy jest uzyskanie pozytywnego wyniku wszystkich testów opisanych w poniższych tabelach (testy od 1 do 5). Plan testów obejmuje: Test nr 1 1. Cel testu Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i konfiguracji sprzętowych oraz programowych wszystkich serwerów, macierzy dyskowej oraz elementów aktywnych. 2. Opis testu Test będzie polegał na sprawdzeniu zawartości logów systemowych poszczególnych urządzeń. 3. Zakres testu Testowi poddane będą wszystkie serwery, macierz dyskowa oraz elementy aktywne sieci. 4. Oczekiwany W logach systemowych nie powinno być informacji o błędach/awariach rezultat testu 5. Warunek spełnienia testu sprzętowych lub programowych. Wynik testu uważa się za pozytywny, jeśli w logach systemowych urządzeń nie będzie komunikatów świadczących o błędach sprzętowych lub programowych. Test nr 2 1. Cel testu Sprawdzenie poprawności odtworzenia z kopii obrazu zasobów serwerów. 2. Opis testu W ramach testu zostanie wykonany, zgodnie z opracowaną procedurą wykonywania kopii bezpieczeństwa pełen backup zasobu. Następnie zostanie zasymulowana awaria, tj. zostaną zniszczone (skasowane) wybrane pliki lub błędnie zmodyfikowane konfiguracje. Po wykonaniu symulacji awarii zostanie wykonana próba odtworzenie informacji z kopii bezpieczeństwa. 3. Zakres testu Testowi będzie podlegać jeden serwer typu blade. 4. Oczekiwany rezultat testu 5. Warunek spełnienia testu Test nr 3 Po odtworzeniu informacji z kopii bezpieczeństwa elementy poddane testowi powinny funkcjonować prawidłowo. W logach systemowych urządzeń nie powinno być komunikatów świadczących o błędach sprzętowych lub programowych. Wynik testu uważa się za pozytywny, jeśli próby odtworzenia informacji zakończą się powodzeniem, w logach systemowych urządzeń nie będzie komunikatów świadczących o błędach sprzętowych lub programowych. Strona 3 z 20

4 1. Cel testu Sprawdzenie poprawności automatycznej rekonfiguracji macierzy po symulacji awarii dysku twardego macierzy. 2. Opis testu W ramach testu zostanie zasymulowana awaria dysku, tj. zostanie z macierzy usunięty jeden z dysków należący do zdefiniowanego i używanego przez serwer wolumenu dyskowego. Bezpośrednio przed usunięciem dysku na wolumenie w skład, którego wchodzi dysk zostaną uruchomione długotrwałe operacje zapisu i odczytu. 3. Zakres testu Jeden wolumen dyskowy pracujący w trybie RAID 5 lub równoważnym. 4. Oczekiwany rezultat testu 5. Warunek spełnienia testu Poprawna rekonfiguracja zasobu, zgłoszenie awarii dysku w wolumenu. Symulacja awarii wolumenu nie może mieć wpływu na bieżące operacje zapisu i odczytu danych zawartych na tym wolumenie. Wynik testu uważa się za pozytywny, jeśli wolumen zostanie prawidłowo zrekonfigurowany oraz zostanie zachowana ciągłość przetwarzania danych na testowanym wolumenie. Test nr 4 1. Cel testu Sprawdzenie poprawności klonowania konfiguracji i systemu operacyjnego serwera blade. 2. Opis testu W ramach testu zostanie wykonany, zgodnie z opracowaną procedurą wykonywania kopii bezpieczeństwa obraz konfiguracji i systemu operacyjnego serwera. Następnie nastąpi próba odtworzenia obrazu konfiguracji i systemu operacyjnego na bliźniaczym serwerze. 3. Zakres testu Testowi będą podlegać dwa serwery typu blade. 4. Oczekiwany rezultat testu 5. Warunek spełnienia testu Poprawne odtworzenie konfiguracji i systemu na bliźniaczym serwerze. Wynik testu uważa się za pozytywny, jeśli próby odtworzenia obrazu na bliźniaczym serwerze zakończy się powodzeniem (w logach systemowych urządzeń nie będzie komunikatów świadczących o błędach sprzętowych lub programowych), a drugi serwer typu blade przejmie w pełni funkcje serwera testowanego. Test nr 5 1. Cel testu Sprawdzenie poprawności funkcjonalności boot on SAN na serwerze zapasowym. 2. Opis testu W ramach testu zostanie sprawdzona poprawność funkcjonowania procedury boot on SAN na serwerze zapasowym. 3. Zakres testu Testowi będą podlegać dwa serwery typu blade. 4. Oczekiwany rezultat testu 5. Warunek spełnienia testu Poprawne uruchomienie systemu operacyjnego na zapasowym serwerze. Wynik testu uważa się za pozytywny, jeśli uruchomienie serwera zapasowego zakończy się powodzeniem (w logach systemowych urządzeń nie będzie komunikatów świadczących o błędach sprzętowych lub programowych), a serwer zapasowy przejmie funkcje serwera podstawowego Wykonawca w cenie zamówienia wykona szczegółową dokumentację wdrożeniową obejmującą wszystkie etapy procesu instalacji, konfiguracji i wdrożenia wszystkich elementów zamówienia. Dokumentację wdrożeniową Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisaniu Protokołu Odbioru Instalacja wyspecyfikowanych w zamówieniu urządzeń obejmuje następujące czynności: Strona 4 z 20

5 montaż i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu szafy przemysłowej typu RACK 19 ; instalacji wszystkich urządzeń wyspecyfikowanych w zamówieniu w szafie przemysłowej typu RACK 19 zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu; instalacja systemów operacyjnych, o których mowa w punkcie , na serwerach typu blade wraz z podziałem dysków w macierzy dyskowej na partycje według wskazówek Zamawiającego (nośniki z systemami operacyjnymi dostarczy Zamawiający); instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania backupem; Wykonawca odpowiedzialny jest za kompletne wykonanie systemu backupu, tzn. skonfigurowanie serwera backup, przygotowanie i skonfigurowanie polityk backupu, instalacja i podpięcie systemów operacyjnych, które mają być backupowane Wszystkie systemy opisane i wchodzące w skład zamówienia jak również systemy przeniesione i zwirtualizowane mają być backupowane. Oprogramowanie do zarządzania backupem ma zostać zainstalowane na jednym z serwerów typu blade instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania UPS oraz konfiguracja tego oprogramowania celem zarządzania serwerami w przypadku zdarzeń związanych z pracą UPS; konfiguracja wszystkich pozostałych urządzeń, dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia, w celu uzyskania optymalnej wydajności i prawidłowej współpracy urządzeń ze sobą oraz urządzeniami i oprogramowaniem Zamawiającego; konfiguracja firewall oraz podłączenie do istniejącej u Zamawiającego sieci komputerowej oraz konfiguracja i podłączenie do firewall istniejących u Zamawiającego łączy internetowych celem przesyłania, analizowania i zabezpieczenia całego ruchu z i do Zamawiającego przez dostarczany firewall; potwierdzenie spełnienia obowiązujących norm dla danego typu sprzętu dostarczanego przez Wykonawcę oraz wykonanie testów akceptacyjnych i przedstawienie Zamawiającemu wyników tych testów; wykonanie dokumentacji wdrożeniowej; Wykonawca w ramach zamówienia zapewni niezbędny do wykonania powyższych instalacji osprzęt jak kable, elementy mocujące, złącza itp.; systemy wchodzące w skład zamówienia, które zostaną podłączone do istniejącego poprawnie działającego Active Directory Zamawiającego, zostaną wskazane na etapie analizy przedwdrożeniowej, o ile takie obligatoryjne podłączenie nie zostało jawnie wyspecyfikowane w załącznikach do OPZ Oprogramowanie systemu Systemu Biletu Elektronicznego: Powinno być w całości zainstalowane na dostarczonych w ramach zamówienia serwerach Poszczególne części systemu do obsługi SBE muszą posiadać funkcje zabezpieczenia ciągłości pracy na wypadek awarii (programowe i sprzętowe) - redundancja sprzętowa i programowa (klaster) - poprzez odpowiednią wydajność i pracując w klastrach zarówno sprzętowych jak i programowych zapewniając pełne przejęcie pracy przez drugi serwer (fizyczny lub wirtualny) w przypadku awarii pierwszego Przy doborze rozwiązania Wykonawca musi uwzględnić następujące wymagania: wydajnościowe właściwa moc przetwarzania danych uwzględniająca nierównomierne obciążenie w ciągu doby. Zakłada się, że w cyklu dobowym mogą występować obciążenia systemu SBE 20-krotnie większe niż średnie zapotrzebowanie na moc w czasie pracy dziennej (6:00 18:00), Strona 5 z 20

6 pojemnościowe właściwy dobór pojemności pamięci RAM oraz pamięci masowych, bezpieczeństwa danych zabezpieczenie przed ich utratą z redundancją logiczną nie mniejszą niż 1:3, kompatybilność programowa sprzęt musi być całkowicie zgodny z całym oprogramowaniem, które jest przeznaczone do zainstalowania (żaden z programów nie może zgłaszać błędów obsługi poszczególnych urządzeń, w przypadku oprogramowania plug-and-play żadne z urządzeń nie może zostać zgłoszone jako niepracujące właściwie po dokonaniu instalacji w trybie plug-andplay), wymaganej dostępności w każdym ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych nie więcej niż jedna awaria krytyczna Winny zostać wydzielone odpowiednie serwery aplikacyjne (w tym COK i systemu nadzoru ruchu), bazodanowe, obsługi portalu, sieci sprzedaży biletów, sieci radiowej WIFI oraz komunikacji GPRS/GSM Bazy danych każdego z systemów należy wykonać na potrzeby gromadzenia i przechowywania wszystkich informacji związanych z procesami biznesowymi realizowanymi przez wdrażane systemy i Zamawiającego, sprzedażą, ruchem pojazdów i obsługą klientów oraz operacjami wykonywanymi przez operatorów systemów. Ponadto w bazie danych zapisywane będą dane ewidencyjne źródeł. Ma to pozwolić na jednoznaczne skorelowanie danych użytkowników, danych o realizowanych usługach z miejscem ich realizacji, danych użytkowników systemu, parametrów konfiguracyjnych Systemów oraz wszelkich informacji o pracy Systemów Oprogramowanie do uwierzytelniania kart oraz oprogramowanie serwera WWW muszą być posadowione na odrębnych serwerach W przypadku nie spełniania przez dostarczony sprzęt wymaganych parametrów technicznych, w tym wydajnościowych, Wykonawca będzie obowiązany do wymiany bądź uzupełnienia sprzętu na własny koszt Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia gotowości Wykonawcy, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru podpisanym przez strony Wykonawca zapewni przez okres 3 lat od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego prawo do zawartego w cenie zamówienia: korzystania przez Zamawiającego z pomocy technicznej producenta urządzeń oraz oprogramowania lub jego autoryzowanego punktu serwisowego (w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 za pomocą telefonu lub poczty internetowej) uzyskiwania i stosowania poprawek do oprogramowania, na warunkach określonych w umowie Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o gotowości wypełnienia tego zapewnienia, a po podpisaniu umowy dostarczy sposoby dostępu do wymienionych w poprzednim punkcie elementów Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni: przez okres co najmniej 3 lat gwarancję i dostęp do poprawek oprogramowania na serwery wraz z infrastrukturą, macierz dyskową, bibliotekę taśmową, zestaw typu UPS oraz firewall sprzętowy, przez okres co najmniej 3 lat dostęp do poprawek oraz udzielanie wsparcia serwisowego na oprogramowanie bazodanowe, wirtualizacyjne i backupowe, okres naprawy na awarie krytyczne sprzętu - naprawa do 6h od momentu zgłoszenia awarii, Strona 6 z 20

7 okres naprawy na awarie niekrytyczne naprawa do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, serwis w miejscu instalacji sprzętu, reakcja serwisowa - 2h od momentu zgłoszenia przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24h/7dni/365dni i w formie: fax, mail, poprzez portal WWW oraz na helpdesk Wykonawcy Wykonawca zapewni zawarte w cenie zamówienia szkolenia - instruktaże z zakresu obsługi urządzeń oraz oprogramowania na następujących warunkach: szkolenia muszą być dostępne w Polsce i muszą być wykonane w języku polskim; szkolenia wykonane przez Wykonawcę (autorskie): szkolenia dla 3 osób wskazanych przez Zamawiającego, szkolenia dotyczą następującego zakresu: infrastruktura (obudowa) do zamontowania serwerów typu blade, serwery w technologii blade. Zakres szkolenia musi obejmować: a) wymiar szkolenia minimum 12 godzin, b) wprowadzenie i opisanie infrastruktury i serwerów, c) zasilanie i chłodzenie, zarządzanie poziomem zasilania i chłodzenia, d) sposoby podłączenia infrastruktury i serwerów do sieci komputerowej, macierzy dyskowych, systemów backupu i innych urządzeń komputerowych/sieciowych, e) instalacja i konfiguracja urządzeń wchodzących w skład infrastruktury, w tym urządzeń sieciowych i FC, urządzeń aktywnych, kart rozszerzeń, f) obsługa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą i serwerami, g) monitorowanie stanu pracy infrastruktury i serwerów, h) instalacja systemów operacyjnych na serwerach macierz dyskowa. Zakres szkolenia musi obejmować: a) wymiar szkolenia minimum 6 godzin, b) omówienie i przedstawienie oferowanej macierzy dyskowej, c) opisanie architektury macierzy dyskowej, d) obsługa oprogramowania zarządzającego macierzą, e) sposoby monitorowania pracy macierzy, f) podstawowa konfiguracja macierzy, w tym podział na wolumeny logiczne, zmiana trybu RAID, dodawania i usuwanie dysków z wolumenów logicznych, rozszerzanie pojemności wolumenów logicznych, g) obsługa sytuacji awaryjnych, procedury wymiana uszkodzonych elementów biblioteka taśmowa i oprogramowanie do zarządzania backupem. Zakres szkolenia musi obejmować: a) wymiar szkolenia minimum 8 godzin, b) wprowadzenie do rozwiązań backupu, c) szkolenie z wdrożonej biblioteki taśmowej w tym obsługa biblioteki, obsługa taśm, d) architektura wdrażanego oprogramowania do backupu, e) konfiguracja oprogramowania do backupu, f) administracja oprogramowaniem do tworzenia kopii bezpieczeństwa, g) procesy oprogramowania backupu, w tym: zarządzanie urządzeniami, nośnikami i mediami, nadzór nad zadaniami tworzenia kopii Strona 7 z 20

8 zapasowej, ustalanie zasad backup oraz szablonów, odzyskiwanie danych, używanie zaawansowanej funkcjonalności, takiej jak szyfrowanie i kompresja, monitorowanie problemów związanych z działaniem, ustawianie wydajności urządzeń oraz utrzymywanie bazy danych systemu backupu, h) monitorowanie wykonania backupów, i) rozwiązywanie problemów w systemie backupu - analiza logów i błędów, identyfikowanie i usuwanie usterek, j) omówienie wykonanego wdrożenia systemu backupu środowisko dla maszyn wirtualnych Zakres szkolenia musi obejmować: a) wymiar szkolenia minimum 8 godzin, b) wprowadzenie do szkolenia, przedstawienie wdrażanego rozwiązania środowiska dla maszyn wirtualnych, c) zarządzanie wirtualnymi maszynami, ich tworzenie, przenoszenie pomiędzy serwerami fizycznymi, przydzielanie zasobów do maszyn wirtualnych, specyfikacja wirtualnych maszyn, d) obsługa snapshot'ów wirtualnych maszyn, e) instalacja, rejestracja, korzystanie i zarządzanie sieciami wirtualnymi, f) tworzenie polityki przechowywania snapshot ów maszyn wirtualnych, g) omówienie skalowalność wdrażanego rozwiązania, h) tworzenie klastrów, i) konfiguracja przestrzeni dyskowych, j) omówienie wysokiej dostępności, k) funkcje dodatkowe i oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do obsługi baz danych, na których posadowione zostanie oprogramowanie całego Systemu Biletu Elektronicznego. Zakres szkolenia musi obejmować: a) wymiar szkolenia minimum 8 godzin, b) architektura bazy danych, podstawowe pojęcia, c) zakres obowiązków administratora bazy danych, d) uruchamianie i zatrzymywanie instancji bazy danych, e) obsługa narzędzi zarządzających pracą bazy danych, f) parametry uruchomienia instancji, przegląd konfiguracji, g) etapy uruchamiania instancji, h) podgląd zdarzeń - alert log, i) omówienie struktury składowania danych w bazie, w tym: przestrzeń tabel - tworzenie, monitorowanie, zarządzanie; plik, segment, blok - tworzenie, monitorowanie, zarządzanie, j) zarządzanie bezpieczeństwem: tworzenie i zarządzanie użytkownikami, uprawnienia do przestrzeni tabel, role, uprawnienia systemowe, uprawnienia do obiektów - nadawanie, monitorowanie, odbieranie, profile - zarządzanie dostępem do zasobów instancji (CPU, pamięć itp.), zarządzanie złożonością haseł, audyt bazy danych - konfigurowanie, zasady użycia, zasada minimum uprawnień, k) zarządzanie, monitorowanie, usuwanie obiektów bazy danych takich jak schemat, tabela, kolumny tabeli, więzy integralności, indeksy, widoki, sekwencje, tabele tymczasowe, Strona 8 z 20

9 l) zarządzanie procedurami składowanymi i danymi: PL/SQL - podstawowe informacje, triggery, bloki składowane, wykrywanie zakleszczeń, zadania cykliczne (job), m) zarządzanie i monitorowanie przestrzeni wycofania: funkcje przestrzeni wycofania, konfiguracja krytycznych parametrów przestrzeni wycofania, n) monitorowanie wydajności bazy danych w tym utrzymanie statystyk, alerty wydajnościowe, zapytania i obiekty najbardziej obciążające bazę - metody wykrycia i optymalizacji, o) procedury backupu: rodzaje backupu, wykonanie procedur backupu, monitorowanie stanu backupów, przywracanie backupów, p) eksport i import danych z i do systemów bazy danych urządzenie do zabezpieczenia sieci typu firewall. Zakres szkolenia musi obejmować: a) wymiar szkolenia minimum 8 godzin, b) wprowadzenie do polityki bezpieczeństwa, c) tworzenie i zarządzanie regułami filtrowania i NAT, d) monitorowanie ruchu i połączeń, e) zarządzanie użytkownikami i ich uwierzytelnianie, f) szyfrowanie i obsługa VPN-ów, g) zarządzanie funkcjonalnością QoS, h) zarządzanie funkcjonalnością filtrowania stron WWW, i) zarządzanie funkcjonalnością modułu antywirusowego szczegółowość i poziom szkoleń Wykonawca musi dobrać tak, aby przeszkolona osoba była w stanie samodzielnie administrować dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem; do czasu przeszkolenia osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się pomagać tej osobie w minimalnym, podstawowym zakresie czynności dotyczących obsługi, konfiguracji i utrzymania wszystkich dostarczonych w zamówieniu urządzeń i oprogramowania Wykonawca załączy do oferty wykaz wszystkich wymaganych szkoleń wraz z czasem ich trwania Termin dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji wszystkich elementów zamówienia do siedziby Zamawiającego: na podstawie harmonogramu realizacji Zamówienia. 3. Wymagania szczegółowe 3.1. Wymagania dla Infrastruktury (obudowy) do instalacji serwerów typu blade Standard obudowy - dostosowana do montażu w szafie 19 o wysokości do 10U; modularna przystosowana do pracy z serwerami typu blade Sloty na serwery - umożliwiająca instalację co najmniej 16 sztuk serwerów typu Blade Sloty na moduły komunikacyjne - 8 slotów na moduły komunikacyjne (typu przełącznik sieciowy blade) i zapewniające nadmiarowość połączeń sieciowych dla serwerów. Sloty wspierają przełączniki FC, 1GbE, 10GbE, System zasilania - obudowa musi posiadać system zasilania przy użyciu modularnych, nadmiarowych zasilaczy wymienialnych w trybie hot-swap, których łączna wydajność jest dostosowana do dostarczanej konfiguracji serwerów blade i modułów komunikacyjnych Blade z utrzymaniem redundancji zasilaczy na poziomie minimum n System chłodzenia - nadmiarowy (co najmniej n+1 ), odporny na awarię min. 1 wentylatorów, wymienny podczas pracy obudowy, bez konieczności przerywania zadań Strona 9 z 20

10 wykonywanych przez serwery przy konfiguracji maksymalnej dla danej obudowy przewidzianej przez producenta obudowy System zarządzania - zintegrowany (umieszczony w obudowie), nadmiarowy system zarządzania obudową z zainstalowanymi 2 modułami zdalnego zarządzania spełniającymi poniższe warunki: dostępny poprzez sieć LAN oraz przeglądarkę WWW, możliwość wspólnej pracy w trybie active-stanby, umożliwiający zdalne zarządzanie pracą serwerów umieszczonych wewnątrz obudowy Blade, w tym włączanie, wyłączanie serwerów, dostęp do ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym, dostęp do sesji BIOS oraz podłączający lokalne fizyczne lub wirtualne, napędy CD/USB do serwerów, umożliwiający zarządzanie przełącznikami do komunikacji międzyserwerowej i przełącznikami do komunikacji dyskowej, monitorujący parametry pracy (m.in. prąd, temperatura) elementów obudowy, obsługa alertów o zdarzeniach za pomocą min. SNMP, SMTP Przełączniki sieciowe zainstalowane w obudowie - 2 przełączniki LAN 1GbE, każdy o wewnętrznych połączeniach 1Gb Ethernet i z minimum 4 portami zewn. 10/100/1000 Base-T Przełączniki FC zainstalowane w obudowie - 2 przełączniki FC 8Gbp/s każdy z licencją na co najmniej 24 portów aktywnych wraz z modułami optycznymi Wyposażenie dodatkowe - Wszystkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i komunikacyjne, panele zasilające, zestaw do zamontowania w szafie teleinformatycznej 19, itp Oprogramowanie - dołączone oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą poprzez sieć LAN lub odpowiednie porty; musi zapewniać możliwość instalacji systemów operacyjnych na serwerach typu blade, kontroli statusu pracy serwera i jego komponentów, możliwość tworzenia i instalowania obrazów systemów, zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie każdego serwera Wymagania dla serwerów typu Blade Ogólne - wszystkie serwery kasetowe będą jednego typu i posiadać będą identyczną konfigurację sprzętową (ten sam typ procesora, pamięci operacyjnej, karty rozszerzeń, itp.) Definicja serwera obliczeniowego Blade - Przez obliczeniowy serwer kasetowy Zamawiający rozumie pojedynczą płytę główną wraz z procesorami, pamięcią operacyjną oraz interfejsami komunikacyjnymi 10GbE Wydajność - każdy serwer będzie posiadać: Dwa procesory minimum ośmiordzeniowy o wydajności wg testu SPECint_rate_base2006: minimum 621 punktów (wynik dotyczy maszyny z dwoma procesorami) Zamawiający wymaga, by dla zaoferowanego zestawu procesorów na stronie opublikowane były wyniki testów wydajności, potwierdzające spełnienie obu powyższych warunków dotyczących wydajności procesorów. Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły serwera innego producenta, serwera o innej konfiguracji lub innego modelu serwera niż oferowany serwer, pod warunkiem jednak, że serwer ten posiada taki sam zestaw procesorów co oferowany serwer. Strona 10 z 20

11 Pamięć operacyjną RAM - co najmniej 64 GB, w modułach 8GB, możliwość rozbudowy do min.: 192GB. Oferowana pamięć ma możliwość pracy z częstotliwością 1333GHz. Serwer powinien posiadać minimum 12 slotów na pamięć RAM Interfejsy sieciowe - serwer musi spełniać poniższe założenia: posiadać co najmniej dwa interfejsy sieciowe 10GbE, z obsługą protokołu umożliwiającego start systemu przez sieć Ethernet (iscsi, PXE itp.), posiadać dwa interfejsy FC 8Gbps montowane w ramach serwera, minimum jedno wolne gniazdo do instalacji kart rozbudowy o dodatkowe interfejsy po instalacji wszystkich wymaganych Porty - 1 wewnętrzny port do podłączenia pamięci USB lub karty SD Dyski twarde - Minimum dwa dyski SAS 6G 146GB 10kRPM 2,5 typu Hot-Swap/Plug. Serwer musi mieć możliwość instalacji minimum 2 dysków Hot-Swap/Plug SFF SAS/SATA oraz SSD Kontroler RAID - Serwer ze sprzętowym kontrolerem RAID, z możliwością instalacji pamięci do 1 GB cache Inne niezbędne elementy - zależnie od charakterystyki danego urządzenia Wykonawca dostarczy wszystkie inne pozostałe elementy oraz przewody niezbędne do prawidłowego zasilania, połączenia i współpracy serwerów typu blade z maksymalną wydajnością z wszystkimi pozostałymi zamawianymi urządzeniami oraz do instalacji w szafie RACK Wymagania dla macierzy dyskowej Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem w sieci SAN Macierz dyskowa musi mieć możliwość zainstalowania w szafie przemysłowej Wymagana pojemność - oferowana przestrzeń dyskowa zbudowana za pomocą co najmniej: dysków w technologii SAS lub Fiber Channel o parametrach minimalnych pojedynczego dysku: 600GB 10k RPM, dysków w technologii SATA o parametrach minimalnych pojedynczego dysku: 3 TB 7.2k RPM Rozbudowa - możliwość rozbudowy macierzy (bez utraty danych i konieczności ich odtwarzania z backupu, bez potrzeby dokupienia dodatkowych licencji oprogramowania macierzy, bez konieczności zamiany kontrolerów) do co najmniej 360 dysków i pojemności 1.4 PB Oferowana macierz dyskowa musi posiadać możliwość instalacji następujących rodzajów półek dyskowych o dużym upakowaniu: o maksymalnej wysokości 4U z możliwością zainstalowania co najmniej 60 dysków w technologii SATA Obsługa dysków - obsługa dysków SAS lub FC, SATA oraz SSD. Możliwość dowolnego mieszania napędów dyskowych SAS lub FC z napędami dyskowymi SATA i SSD w obrębie dostarczonej pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski o następujących parametrach: SAS 600GB, SAS 900GB, 2TB SATA 7.2K, 3TB SATA 7.2K, 4TB SATA 7.2K oraz SSD o pojemności co najmniej 200 GB Sposób zabezpieczenia danych - macierz musi zapewniać obsługę technologii RAID 0, 1, 10, 5 oraz 6 (podwójna parzystość). Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych powinno być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany Strona 11 z 20

12 układ w macierzy. Macierz musi także posiadać możliwość dynamicznego odbudowywania danych po stracie dysku w grupie RAID Zabezpieczenie dyskami typu spare - macierz musi mieć możliwość dedykowania dysków zapasowych (hot-spare) Interfejsy dysków - dyski twarde muszą być typu hot-plug Wydajność - udokumentowana na oficjalnych stronach (rodzaj benchmarków: SPC-1) wydajność oferowanego modelu macierzy przy testowanej konfiguracji musi wynosić minimum IOPS. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony (Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim) Kontrolery macierzowe - oferowana macierz musi się składać z co najmniej dwóch kontrolerów pracujących w trybie wysokiej dostępności, tzn. w przypadku awarii jednego kontrolera, inny kontroler automatycznie przejmuje jego funkcje, czyli udostępnia klientom (tzw. hostom) wszystkie zdefiniowane w macierzy zasoby. Kontrolery muszą pracować w trybie active/active Pamięć typu cache - każdy z kontrolerów musi być wyposażony w co najmniej 6GB pamięci podręcznej typu cache Zabezpieczenie pamięci typu cache - muszą być spełnione poniższe warunki: musi istnieć możliwość mirrorowania pamięci cache kontrolerów macierzowych, musi istnieć mechanizm wbudowany w kontrolery macierzowe zapewniający podtrzymanie danych w pamięci cache w przypadku awarii zasilania. Wymagane jest utrzymanie tych danych przez co najmniej 72 godziny Interfejsy zewnętrzne - muszą być spełnione poniższe warunki: macierz musi posiadać co najmniej 8 portów zewnętrznych do serwerów typu Fibre Channel o paśmie przepustowości co najmniej 8Gb/s dla każdego z portów, macierz ma mieć możliwość rozbudowy o kolejne 8 portów o przepustowości 8Gb/s lub o 4 porty 10GbE ISCSI, nie dopuszcza się rozwiązania, w którym usługi protokołu Fibre Channel realizowane są w oparciu o emulację protokołu FC na wewnętrznym systemie plików macierzy dyskowej Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi - muszą być spełnione poniższe warunki: macierz musi umożliwiać rozbudowę istniejących grup dyskowych RAID o dodatkowe dyski w trybie on-line bez przerywania pracy aplikacji, macierz musi umożliwiać zwiększanie pojemności wolumenów logicznych LUN w trybie on-line, macierz musi zapewniać możliwość utworzenia co najmniej 2048 wolumenów logicznych LUN, macierz musi mieć możliwość utworzenia LUN o wielkości co najmniej 52TB poprzez mechanizmy macierzy na dowolne grupy RAID, bez użycia dodatkowych mechanizmów zewnętrznych Licencje oprogramowania do zarządzania - macierz powinna być dostarczona z oprogramowaniem pozwalającym na podstawowe zarządzanie macierzą z licencją na maksymalną pojemność macierzy Ochrona danych w środowiskach heterogenicznych - musi istnieć możliwość ochrony danych w heterogenicznych środowiskach sieci SAN - maskowanie LUN Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych - wsparcie powinno być dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania dla co najmniej 50 serwerów Linux z możliwością skonfigurowania i udostępnienia dla nich dysków logicznych. Macierz Strona 12 z 20

13 musi obsługiwać co najmniej następujące systemy operacyjne: IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris, Microsoft Windows Server 2003 i 2008, Linux Red Hat, VMware, Obsługa kanałów I/O - musi istnieć możliwość obsługi wielu kanałów I/O (tzw. Multipathing), automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy oraz przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz. Ponadto macierz musi posiadać możliwość obsługi wielu ścieżek do serwerów wraz z funkcjonalnością równoważenia obciążenia pomiędzy ścieżkami (loadbalancing). Oprogramowanie realizujące powyższą funkcjonalność powinno być dostępne co najmniej dla systemów operacyjnych: Windows, Linux, AIX, Solaris oraz HP-UNIX Serwisowalność i utrzymanie macierzy - macierz musi spełniać poniższe wymagania: możliwość uaktualniania oprogramowania (firmware u) macierzy bez przerywania pracy systemu brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy: kontrolery, zasilacze, wentylatory muszą pracować w trybie nadmiarowym, tak aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy macierz musi być przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania, macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik napięcia w jednym z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia Zarządzanie - macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN Wewnętrzne kopie danych - macierz musi spełniać poniższe wymagania: macierz musi obsługiwać poprzez wewnętrzne mechanizmy firmware-u kopiowanie pełne (klon) oraz wykonywanie migawek (snapshotów) - funkcjonalności ta jest wymagana i niezbędna Współpraca - macierz musi gwarantować poprawną współpracę z dostarczonymi serwerami Wymagania dla biblioteki taśmowej: Napędy taśmowe - biblioteka taśmowa musi być wyposażona w 2 napędy LTO Ultrium V. Napęd musi umożliwiać odczyt i zapis taśm typu LTO Utrium gen Interfejsy zewnętrzne - biblioteka taśmowa musi być wyposażona w interfejs FC o prędkości minimum 8Gb/s Ilość slotów - biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 24 sloty na taśmy magnetyczne Możliwości rozbudowy - biblioteka musi mieć możliwość rozbudowy do 120 slotów i 6 napędów typu LTO gen Sposób pracy napędu - oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co najmniej MB/s Podział na partycje - możliwość podzielenia biblioteki na min. 2 biblioteki logiczne Zarządzanie - oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej Czytnik kodów kreskowych taśm - oferowana biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. Strona 13 z 20

14 Taśmy - oferowana konfiguracja biblioteki taśmowej musi zawierać co najmniej 48 taśm typu wielokrotny zapis/odczyt LTO-5 oraz 2 taśmy czyszczące, a także komplet naklejek z kodami paskowymi dla wymaganej ilości taśm danych Sposób montażu w szafie - oferowana biblioteka taśmowa musi być przystosowana do montażu w szafie 19. wysokość oferowanej biblioteki taśmowej nie może przekraczać 2U w dostarczonej konfiguracji Sposób obsługi wymiany taśm w bibliotece - oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej 1 tzw. mail slot-u umożliwiającego wymianę pojedynczych taśm Wymagania dotyczące szafy przemysłowej typu 19 RACK wysokość użytkowa szafy musi wynosi 42U, szafa teleinformatyczna musi posiadać minimalne wymiary użytkowe: 600mm x 1000mm, musi posiadać zdejmowane drzwi przednie oraz osłony boczne, musi posiadać możliwość trwałego złączenia szaf bokami w celu zapewnienia stabilności i estetyki zespołu szaf, przy zamknięciu osłonami bocznymi szeregu, w ramach montażu szafy Zamawiający dostarczy niezbędne, do podłączenia całego sprzętu, okablowanie oraz prowadnice i organizatory kabli, szafa zawiera niezbędną ilość modułów PDU pozwalających zainstalować dostarczony sprzęt, szafa musi zawierać stabilizator, musi być zamontowany zestaw wentylatorów z termostatem; Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obliczeń ciepła generowanego przez wszystkie urządzenia i dostosowania do niego odpowiednio wydajnego systemu wentylacji Wymagania dotyczące urządzenia do zabezpieczenia sieci typu firewall System zabezpieczeń musi realizować zadania firewall, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji Musi posiadać moduł wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS). Aktualizacja bazy sygnatur ataków (IPS) powinna odbywać się na żądanie bądź automatycznie zgodnie z ustalonym w konfiguracji harmonogramem. Należy zapewnić usługę aktualizacji sygnatur przez okres 3 lat Musi posiadać modułu kontroli antywirusowej kontrolującego pocztę elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP, FTP oraz HTTP). Włączenie kontroli antywirusowej nie może wymagać dodatkowego serwera. Należy zapewnić usługę aktualizacji sygnatur przez okres 3 lat Musi posiadać moduł kontroli antyspamowej działający w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie może wymagać dodatkowego serwera. Należy zapewnić usługę aktualizacji sygnatur przez okres 3 lat Musi posiadać moduł filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie może wymagać dodatkowego serwera. Należy zapewnić usługę aktualizacji sygnatur przez okres 3 lat Musi realizować zarządzanie pasmem sieci (QoS) oraz musi mieć możliwość zestawiania zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site Urządzenie musi mieścić się w obudowie max. 2U. Obudowa urządzenia musi być wykonana z metalu Musi posiadać możliwość uruchomienia modułu filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie wymaga dodatkowego serwera. Strona 14 z 20

15 Musi być dostarczany jako dedykowane urządzenie sieciowe nie posiadające wrażliwych na awarie elementów sprzętowych (np. twardego dysku) System zabezpieczeń nie może posiadać ograniczeń na liczbę chronionych komputerów w sieci wewnętrznej System zabezpieczeń firewall zgodnie z ustaloną polityką musi prowadzić kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). Polityki definiowane są pomiędzy dowolnymi strefami bezpieczeństwa. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 32 strefy bezpieczeństwa Urządzenie musi posiadać przepływność firewall nie mniej niż 1,5 Gb/s (dla dużych pakietów) i nie mniej niż 500 Mb/s dla ruchu typu IMIX, nie mniejszą niż 250 Mb/s dla ruchu IPSec VPN (3DES/AES) dla dużych pakietów i obsługiwać nie mniej niż 4000 polityk bezpieczeństwa Przepustowość systemu IPS musi być nie mniejsza niż 230 Mb/s Musi być wyposażone w 16 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T oraz posiadać 4 sloty na dodatkowe moduły interfejsów. Wbudowane interfejsy muszą umożliwić dowolne definiowanie trybu pracy - jako interfejs L3, czy też grupowanie interfejsów w grupę L2 (Bridge Group) W urządzeniu musi istnieć możliwość uruchomienia następujących interfejsów sieciowych: Serial, ADSL2, oraz Ethernet 1000 Mbps SFP Urządzenie musi zapewniać obsługę 512 sieci VLAN Urządzenie musi posiadać minimum 2GB pamięci operacyjnej (DRAM) oraz minimum 2GB pamięci FLASH Sieci VPN tworzone przez system zabezpieczeń muszą działać poprawnie w środowiskach sieciowych, gdzie na drodze VPN wykonywana jest translacja adresów NAT. System zabezpieczeń musi posiadać zaimplementowany mechanizm IPSec NAT Traversal dla konfiguracji VPN client-to-site oraz site-to-site System zabezpieczeń musi posiadać zaimplementowane mechanizmy monitorowania stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności (tzn. po wykryciu nieaktywności tunelu automatycznie następuje negocjacja IKE) Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o reguły polityki bezpieczeństwa (Policy-based VPN) oraz ustawienia routingu (Routing-based VPN) Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 20 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele routingu, umożliwiające podłączenie do urządzenia sieci o tej samej adresacji IP. Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu RIP, OSPF i BGP Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy mogą być uwierzytelniani za pomocą haseł statycznych oraz haseł dynamicznych (RADIUS) Zarządzanie funkcjami zabezpieczeń w pełnym zakresie musi odbywać się z linii poleceń (CLI), graficznej konsoli GUI oraz scentralizowanego systemu zarządzania. Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji) System zabezpieczeń musi posiadać mechanizmy uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą haseł statycznych i dynamicznych System zabezpieczeń musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Strona 15 z 20

16 System zabezpieczeń musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie - HA (High Availability) Firewall musi posiadać funkcję zbierania informacji o wszystkich połączeniach zrealizowanych prze firewall celem ich późniejszej analizy Musi zapewnić zebranie i zapisywanie wszystkich zdarzeń i informacji do dziennika (tzw. log; Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zewnętrznej bazy danych) na temat wszystkich połączeń realizowanych do wszystkich wdrażanych w ramach SBE elementów, tak aby możliwe było określenie kto, skąd i kiedy łączył się do każdego systemów celem późniejszej analizy W ramach funkcji zbierania informacji musi zapewnić: monitorowanie w czasie rzeczywistym i dogłębne raportowanie, monitorowanie internetowych działań użytkowników, monitorowanie użycia zasad firewall, zbieranie zdarzeń typu alerty i powiadomienia firewall, raportowanie działania firewall, raporty bezpieczeństwa sieciowego, wykonywanie raportów na żądanie i wg. harmonogramu, przeglądanie i przeszukiwanie logów w postaci nieprzetworzonej, analizę trendów Firewall musi zapewnić możliwość konfiguracji wysyłania wybranych przez użytkownika powiadomień na Wymagania dotyczące zestawu typu UPS do montażu w szafie 19 RACK Obudowa - dostosowana do montażu w szafie RACK Moc - wyspecyfikowany w zamówieniu zestaw typu UPS musi mieć moc pozwalającą na podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń wymienionych w specyfikacji przez minimum 15 minut. Konfiguracja podłączenia urządzeń UPS zgodnie z zaleceniami producentów wszystkich wyspecyfikowanych w zamówieniu urządzeń oraz ogólnie przyjętymi zasadami przy podłączaniu do redundantnych zasilaczy znajdujących się w specyfikowanym sprzęcie Zarządzanie - zarządzanie i kontrola stanu urządzenia poprzez sieć LAN (oraz ewentualnie przez port USB i/lub port szeregowy) Parametry - sinusoidalny sygnał wyjściowy Oprogramowanie - wymagane oprogramowanie do systemów operacyjnych Windows i Unix/Linux do sterowania tymi systemami operacyjnymi korzystającymi z UPS oraz do zarządzania samym UPS Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi - przynajmniej w jednym egzemplarzu w j. polskim lub j. angielskim Inne niezbędne elementy - zależnie od charakterystyki danego urządzenia Wykonawca dostarczy wszystkie inne pozostałe elementy oraz przewody niezbędne do prawidłowego zasilania, połączenia i współpracy UPS z maksymalną wydajnością z wszystkimi pozostałymi zamawianymi urządzeniami oraz do instalacji w szafie RACK Wymagania dotyczące oprogramowania do zarządzania backupem Oprogramowanie powinno być przeznaczone dla małych, średnich i dużych firm, które mają rozbudowane środowisko informatyczne oraz powinno oferować elastyczną architekturę (serwer zarządzający/media-serwer/klient) celem sprostania rozwojowi środowiska informatycznego Zamawiającego. Strona 16 z 20

17 System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji System musi cechować bardzo efektywne wykorzystanie napędów taśmowych, tzn. system musi być zoptymalizowany do użycia jak najmniejszej ilości napędów taśmowych Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej System nie może mieć preferowanego dostawcy sprzętu, dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe, itp.), a więc musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu Musi być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta Musi posiadać zaawansowane funkcje monitoringu oraz generator raportów Musi umożliwiać backup po sieci LAN serwerów z Windows 2000/2003/2008, HP-UX, Solaris IBM AIX, Linux, Novell, itp Do przechowywania danych musi potrafić wykorzystywać bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski Musi istnieć możliwość stosowania go w środowisku Storage Area Network Musi posiadać możliwość równoczesnego zapisu i odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie Musi posiadać możliwość backupu online baz danych co najmniej takich producentów i programów jak np. Oracle, MS Exchange, MS SQL Backup i odtwarzanie serwera MS Exchange musi umożliwiać odtworzenie na poziomie pojedynczej wiadomości w skrzynkach użytkowników oraz musi umożliwiać odzyskiwanie z backupu bazy danych bez dodatkowego backupu skrzynek pocztowych w trybie MAPI Musi posiadać również wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików Musi potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS) Musi posiadać funkcje dis aster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, i funkcjonalność ta powinna być integralną częścią systemu backupowego System musi zapewniać automatyczny backup bazujący na kalendarzu oraz możliwość backupu typu: full, incremental, differential Musi umożliwiać wykonywania skryptów przed i po backupie Musi istnieć możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN i funkcjonalność ta powinna być ściśle zintegrowana z produktem do backupu Musi posiadać możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć Wymagana jest możliwość pracy w klastrze serwerów Microsoft Windows Server Musi posiadać możliwość wykonywania backupów na urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System backupowy powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach restore nie sięgając do taśm System musi mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez i SNMP Musi mieć możliwość zintegrowania się z technologią VCB (Vmware Consolidate Backup) celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych Strona 17 z 20

18 plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz) Musi wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vsphere 4.0 i wspierać backup za pomocą mechanizmu vstorage API dając te same możliwości jak z wykorzystaniem mechanizmu VCB Musi wspierać dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft (Hyper-V) możliwość odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R System musi posiadać możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego Musi istnieć możliwość backupu poprzez sieć SAN zasobów z serwerów Linux, tak by tylko metadane były wysyłane przez sieć LAN System musi wspierać najnowsze wersje aplikacji i serwerów takich jak: Windows 2008 R2, Exchange 2010, Domino 8.5, Windows System musi posiadać jako opcję (komponent włączany, działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych. Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie może powodować konieczności doinstalowania dodatkowego oprogramowania po stronie klienta backupu czy media serwera (serwera systemu backupowego). Licencja na opcje deduplikacji nie jest wymagana do dostawy Systemu musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm System musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD) z aplikacji MS Exchange i Active Directory zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (VMware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej Musi posiadać moduł do archiwizacji danych z MS Exchange i systemu plików tak by móc przenosić część danych z tych systemów na oddzielną przestrzeń dyskową celem odchudzenia systemów produkcyjnych. Dane zarchiwizowane muszą być dostępne dla poszczególnych użytkowników poprzez sieć WWW Musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za pomocą SSL Musi integrować się z konsolą vcenter dając administratorowi VMware możliwość monitorowania stanu backupu maszyn wirtualnych Zamawiający wymaga by jeden z dostarczanych przez Wykonawcę serwerów typu blade służył tylko i wyłącznie jako serwer backupu Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych i retencja danych: - na zasobach dyskowych kopie codzienne, retencja 7 dni - na taśmach kopie codzienne, retencja 365 dni 3.9. Wymagania dotyczące środowiska dla maszyn wirtualnych wraz z wsparciem i serwisem Strona 18 z 20

19 Środowisko dla maszyn wirtualnych musi obsługiwać wszystkie wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie sprzętowe serwery typu blade. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę licencji zgodnych z polityką producenta środowiska dla maszyn wirtualnych Wraz z licencjami należy dostarczyć wsparcie producenta (asystę techniczną) dla wyżej wymienionego oprogramowania na okres 3 lat Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zadania powinien dostarczyć komplet oprogramowania VMware vcenter Server 5.1 Standard for vsphere 5.1 (Per Instance) oraz VMware vsphere 5.1 Standard for 1 processor wraz z licencjami, w takiej ilości tych licencji, jaka jest wymagana do obsługi wszystkich wyspecyfikowanych w niniejszym dokumencie serwerów sprzętowych (pod względem ilości procesorów i pamięci RAM) ALBO oprogramowanie równoważne, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności jak oprogramowanie i licencje podane na początku niniejszego punktu oraz zgodne z innymi wymaganiami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia W przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty wykazu pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego oraz warunków, zakresu i zasad świadczenia wsparcia producenta (asysty technicznej) dla oprogramowania równoważnego System operacyjny Windows Server Liczba sztuk co najmniej Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia dokładnej niezbędnej liczby licencji na systemy operacyjne serwerów koniecznych do prawidłowego uruchomienia całości przedmiotu zamówienia zgodnie wszystkimi zapisami z SIWZ System operacyjny - minimum MS Windows Server Standard 2012 Polski lub równoważny Wymagania dotyczące licencji dostępowych CAL do Windows Server Typ licencji na urządzenie ( per device ) Rodzaj - Microsoft Windows Server 2012 Device CAL Zamawiający nie posiada konta w Microsoft Volume Licensing Service Center Klimatyzacja Wymaga się objęciem systemem klimatyzacji pomieszczenia, w którym stanie szafa serwerowa. Serwerownia powinna posiadać niezależną możliwość regulacji parametrów działania systemu klimatyzacji Klimatyzacja powinna posiadać: Pełen zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu w granicach st. C. z możliwością regulacji 1 st. C Pompę ciepła typu powietrze-powietrze działającą do -25 st. C. na zewnątrz Konstrukcję typu split, tzn. typu dzielonego, możliwie prostą do montażu i uruchomienia Wysokiej wydajności kompresor z płynną regulacją wydajności w całym zakresie Mikrokomputer automatycznie kontrolujący wszystkie parametry pracy i stanu urządzenia tzn. temperaturę w pomieszczeniu, temperaturę i stan obu części splitu, stan filtrów itp Filtry powietrza recyrkulowanego w pomieszczeniu, najlepiej elektrostatyczne lub dobre jakościowo mechaniczne z kontrolą stanu zabrudzenia filtra do wielokrotnego użycia. Strona 19 z 20

20 Zdalne sterowanie pilotem na podczerwień umożliwiające wybór funkcji: grzanie, chłodzenie, suszenie lub wentylacja, pełnej mocy najlepiej wyłączając się po określonym czasie, aby przejść do stanu będącego w pamięci, programowalny w czasie rzeczywistym automatyczny start - stop do pracy w cyklu dobowym, sterowanie kierunkiem wydmuchu powietrza ręczne i automatyczne, sterowanie intensywnością wydmuchu ręczne i automatyczne oraz wachlowanie, sterowanie wydajnością klimatyzacji i związanym z tym poborem energii ręczne i automatyczne, opcję cichej pracy W przypadku chwilowego zaniku zasilania klimatyzator musi automatycznie włączyć się po powrocie napięcia z zachowaniem poprzednich ustawień Cały zestaw klimatyzatora musi posiadać moc chłodniczą większą niż moc cieplna wszystkich źródeł ciepła zainstalowanych w ramach niniejszego zamówienia w pomieszczeniu przeznaczonym do klimatyzowania. Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezbędnych obliczeń generowanego ciepła. Przy określaniu ilości ciepła jaka dociera do pomieszczenia należy wziąć się pod uwagę: powierzchnię pomieszczenia i ścian, rodzaj i ilość okien, ilość osób w pomieszczeniu, rodzaj i ilość ścian, usytuowanie okien względem słońca, wszelkie urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu itp Klimatyzator musi być zamontowany przez Wykonawcę w pomieszczeniu serwerowni wraz z podłączeniem zasilania z szafy rozdzielni elektrycznej oraz z odprowadzeniem wody Przed zainstalowaniem klimatyzacji w pomieszczeniu należy wszelkie obliczenia przedstawiać do uzgodnienia Zamawiającemu w celu zaakceptowania danych wejściowych przy obliczeniach ciepła jaka dociera do pomieszczenia oraz wydatku powietrza Zainstalowana klimatyzacja musi spełniać normy: PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (całość normy), PN-87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach (całość normy). 4. Informacje dodatkowe 4.1. Zamawiający dysponuje łączem symetrycznym do swojej siedziby o przepustowości 10MBit/s Zamawiający nie dysponuje infrastrukturą sieciową, składającą się z przełączników sieciowych, na potrzeby integracji dostarczanych urządzeń wchodzących w skład systemu z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego Zamawiający nie posiada dokumentacji niezbędnej do zrealizowania integracji dostarczanego systemu z innymi eksploatowanymi i wdrażanymi systemami. Wykonawca w ramach analizy przedwdrożeniowej dokona audytu eksploatowanych systemów Zamawiającego. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia samodzielnie pozyska niezbędne informacje lub dokumentacje do celów przeprowadzenia poprawnej integracji. ZAMAWIAJACY WYKONAWCA Strona 20 z 20

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera.

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/03/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia:dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń danych na potrzeby Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo