Zal'lcznik do zezwolenia MRiRW nr R z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zal'lcznik do zezwolenia MRiRW nr R- 9812009 z dnia 14.08.2009 r."

Transkrypt

1 Zal'lcznik do zezwolenia MRiRW nr R z dnia r. Podmiot, ktory uzyskal zezwolenie: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: , fax: Podmiot wprowadzaj~cysrodek ochrony roslin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z 0.0., AI. Jerozolimskie 158, Warszawa, tel.: (0-22) , fax: (0-22) Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania srodka ochrony roslin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i srodowiska ATLANTIS 12 on Zawartosc substancji aktywnych: jodosulfuron metylosodowy s61 jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4 metoksy-6-metylo-l,3,5-triazyn-2-ylo) ureidosulfonylo]benzoesowego (zwi'lzek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 2 g w 1 litrze srodka, mezosulfuron metylowy benzoesan metylo 2-[[[[(4,6-dimetoksy-2 piryminydyl)amino]karbonylo]amino]-sulfonylo]-4- [[(metylosulfonylo)amino]-metylow) (zwiqzek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g w llitrze srodka. Zezwolenie MRiRW nr R z dnia r. Szkodliwy Niebezpieczny dla srodowiska Dziala drazniqco na oczy i sk6r«. Dziala toksycznie na organizmy wodne, moze powodowac dlugo utrzymujqce SIt; niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. Uwagi: 1. Zabrania sif stosowania srodka w strefie bezposredniej ochrony ujfc wody. Etykieta Atlantis 12 OD, ::alqc::nik do ::e::wolenia MRiRIV

2 2. W celu ochrony roslin I~dowych nieb~d~cych celem dzialania srodka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej 0 szerokosci 10 m od teren6w nieuzytkowanych rolniczo. 3. W przypadku zastosowania odpowiednich rozpylaczy, redukuj~cych znos cieczy uzytkowej oprysku 0 50%, moina zmniejszyc stref~ ochronn~ do szerokosci 5 m od teren6w nieuzytkowanych rolniczo. 4. Nie zanieczyszczac w6d srodkiem ochrony roslin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIALANIA Srodek chwastob6jczy, koncentrat w formie zawlesmy olejowej do rozcieilczania wod~ stosowany nalistnie przeznaczony do powschodowego zwalczania chwast6w jednolisciennych i niekt6rych dwulisciennych w pszenicy ozimej, pszenzycie ozimym i zycie. Srodek pobierany jest poprzez Iiscie w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwast6w i przemieszczany w roslinie, powoduj<tc zahamowanie rozwoju i wzrostu chwast6w. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne intensywnie rosn<tce, znajduj<tce si~ w fazie 2-3 Iisci. Widocznymi objawami dzialania srodka s<t: wstrzymanie wzrostu chwast6w w ci<tgu pierwszych kilku dni po zabiegu, pojawienie si~ nekrotycznych plam i post~puj<tce powolne zamieranie roslin. Calkowite zamieranie chwast6w nast~puje w 4-6 tygodni po zabiegu. Chwasty wrailiwe w dawce 0,9-1,2 Vha np: owies gluchy, stoklosa zytnia, wyczyniec polny. Chwasty wrailiwe w dawce 0,45-0,6 Vha np: miotla zbozowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biala, maruna bezwonna, niezapominajka poina, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobolki polne. Chwasty srednio wrailiwe np: fiolek polny, mak polny, przetaczniki. Chwasty odporne np: przytulia czepna, rdesty, chwasty wieloletnie gl~boko korzeni<tce si~. II ZAKRES STOSOWANIA 1. ROSLINY ROLNICZE A) PSZENICA OZIMA, PSZENZYTO OZIME Zalecana dawka - 0,45-1,2 Vha Opryskiwac wiosn<tpo rozpocz~ciu wegetacji roslin do pocz<ttku strze1ania w zdzblo. Zalecenia szczeg610we Do zwalczania miotly zbozowej i wrazliwych chwast6w dwulisciennych srodek stosowac w dawce 0,45-0,6 I/ha (wyzsz<t z zalecanych dawek stosowac w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju). Do zwalczania owsa gluchego, stoklosy zytniej, wyczyilca polnego srodek stosowac w dawce 0,9-1,2 I/ha (wyzsz<t z zalecanych dawek stosowac w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju). B) ZYTO Zalecana dawka - 0,45 Vha Zabieg wykonac wiosn<t po ruszeniu wegetacji w fazie krzewienia do pocz<ttku strzelania w zdzblo Ce1em rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunk6w chwast6w w pszenicy ozimej, pszenzycie ozimym i zycie srodek Atlantis 12 OD mozna l<tcznie stosowac ze srodkami: Grodyl 75 WG, Sekator 125 OD, Mustang 306 SE oraz Granstar 75 WG w nast~puj<tcych dawkach: Etykieta Atlantis /2 OD, zalqcznik do zezwolenia MRiRW

3 Atlantis 12 OD 0,45 I/ha + Grodyl 75 WG 40 g/ba Atlantis 12 OD 0,45 I/ha + Sekator 125 OD 0,15 I/ha Atlantis 12 OD 0,45 I/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha Atlantis 12 OD 0,45 I/ha + Granstar 75 WG 25 g/ha. Zalecana ilosc wody: I/ha. Zalecane opryskiwanie: sredniokropliste. Uwagi: 1. Srodek zawiera w swoim skladzie dwie substancje aktywne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na mozliwosc wystllljienia odpomosci niekt6rych gatunk6w chwast6w nalezy unikac corocznego stosowania herbicyd6w z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu. 2. W przypadku bardzo niekorzystnych warunk6w atmosferycznych istnieje mozliwosc wystllljienia uszkodzeil. roslin uprawnych, kt6re przemijajet najdalej po 3 tygodniach i kt6re nie wplywajet ujemnie na pion i jego parametry. NASTEPSTWO ROSLIN Srodek rozklada si~ w glebie i nie stwarza zagrozenia dla roslin uprawianych nast~pczo. W przypadku koniecznosci Iikwidacji opryskiwanej plantacji, gdy jesieniet zastosowano do 0,9 I/ha srodka na hektar po wykonaniu orki (na gl~bokosc 25 cm) wiosnet mozna uprawiac zboza jare, groch, kukurydz~, Iucem~, gdy srodek zastosowano wiosnet po wykonaniu orki mozna uprawiac pszenic~ jaret. PRZECIWWSKAZANIA Srodka nie stosowac: - na rosliny oslabione uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki, - przed spodziewanym silnym przymrozkiem, - w zbozach z wsiewket roslin motylkowatych Podczas stosowania srodka nie dopuscic do: - znoszenia cieczy uzytkowej na setsiadujetce plantacje roslin uprawnych - nakladania si~ cieczy uzytkowej na stykach pas6w zabiegowych i uwrociach. III OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roslin przeznaczonych do konsumpcji NIEDOTYCZY IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZl\T I PSZCZOL okres zapobiegajetcy zatruciu NIEDOTYCZY Etykieta Atlantis 12 OD, za/qcznik do zezwolenia MRiRW

4 V SPORZJ\DZANIE CIECZY UZYTKOWEJ Przed przyst'u'ieniem do sporz'tdzania cieczy uzytkowej dokladnie ustalic potrzebn'ljej ilosc. Odmierzon'l ilosc srodka wlac do zbiornika opryskiwacza napelnionego czl(sciowo wod'l (z w1'lczonym mieszadlem). Opr6znione opakowania przeplukac trzykrotnie wod<t, a popluczyny wlac do zbiornika opryskiwacza z ciecz'l UZytkow'l. Uzupelnic wod'l do potrzebnej ilosci. Po wlaniu srodka do zbiornika opryskiwacza nie wyposazonego w mieszadlo hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszac. Srodek latwo tworzy zawiesinl( i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opryskiwac z w1'lczonym mieszadlem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przyst'u'ieniem do pracy, dokladnie wymieszac ciecz uzytkow'l w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturl( dokladnie wymyc. Ze wzgll(du na bardzo duz'l wrazliwosc niekt6rych roslin uprawnych nawet na znikome ilosci srodka, bardzo wazne jest dokladne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwlaszcza przed uzyciem w innych roslinach niz zalecane VI PRZECHOWYWANIE Przechowywac pojemnik szczelnie zamknil(ty. Przechowywac z dala od :lr6del ciepla. Przechowywac wy1'lcznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie nizszej niz O C i nie wyzszej niz 30 C. Chronic przed dziecmi. Nie przechowywac razem z zywnosci<t, napojami i paszami dla zwierz'lt. VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA SRODKA - Nie jesc i nie pic oraz nie palic tytoniu podczas stosowania srodka. Unikac zanieczyszczenia sk6ry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast duz'l ilosci'l wody i zasil(gn'lc porady lekarza. Nosic odpowiedni'l odziez ochronn<t, odpowiednie rl(kawice ochronne i okulary/ochronl( twarzy. W razie polknil(cia niezwlocznie zasil(gn'lc porady lekarza i pokazac mu opakowanie lub etykietl(. Resztki cieczy uzytkowej rozcienczyc wod'l i wypryskac na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodl( uzyt'l do mycia aparatury wypryskac na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosuj'lc te same srodki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy uzyciu srodk6w przeznaczonych do tego celu, z powstalymi popluczynami nalezy postl(powac zgodnie z instrukcj'l dol'lczon'l do srodka myj'lcego. Srodek i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny. Opr6znione opakowania po srodku zwr6cic do sprzedawcy, u kt6rego srodek zostal zakupiony. Uzywac odpowiednich pojemnik6w zapobiegaj'lcych skazeniu srodowiska. Zabrania sil( spalania opakowaij. po srodku ochrony roslin we wlasnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA sa;: WYKORZYSTYWANIA OPROZNIONYCH OPAKOWAN PO SRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TAKZE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTORNE. Etykieta Atlantis 12 OD, zalqcznik do zezwolenia MRiRW

5 VIII ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE IX POMOC MEDYCZNA W przypadku awarii lub jesli :lie si~ poczujesz, niezwlocznie zasi~gnij porady lekarza (0 ile to mozliwe, nalezy pokazac etykiet~). Pomoc medyczna W zaistnialych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niz uj~ta w wyzej wymienionych ostrzezeniach skontaktowac si~ z najblizszym osrodkiem toksykologicznym: Gdansk - (0-58) Rzeszow -{0-17) Krakow - (0-12) Sosnowiec -{0-32) Lublin - (0-81) Tarnow -{0-14) Lod:l - (0-42) Warszawa -{0-22) Poznan - (0-61) Wroclaw - (0-71) Okres waznosci - 3 lata Data produkcji -. Zawartosc netlo -. Nr partii Etykieta Atlantis 12 OD, zalqcznik do zezwolenia MRiRW

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska PILOT 10 EC

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska PILOT 10 EC Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Arysta LifeScience S.A.S., Route d Artix,BP 80, 64150 Nogueres, Francja, tel : +33 (5) 59 60 92 92, fax : +33 (5) 59 60 92 19 Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

TOMIGAN FORTE 102,5 SE

TOMIGAN FORTE 102,5 SE 1 Posiadacz zezwolenia: ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com Podmioty

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Sumo 10 EC

Przestrzegaj etykiety stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Sumo 10 EC Posiadacz zezwolenia: Sumi Agro Poland Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38; www.sumiagro.pl; e-mail: biuro@sumiagro.pl Producent: Mitsui Chemicals

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zezwolenia MRiR nr R - 3/2012wu z dnia 13.01.2012 r. zmienionego decyzja nr R 85 z dnia 26.03.2012 r.

Załącznik do zezwolenia MRiR nr R - 3/2012wu z dnia 13.01.2012 r. zmienionego decyzja nr R 85 z dnia 26.03.2012 r. Posiadacz zezwolenia: DuPont de Nemours (Nederland) B.V., Crop Protection Products, Station 18M, Baanhoekweg 22, postbus 145, NL 3313 LA Dordrecht, Królestwo Niderlandów, tel. (31) 078 630 1099, fax. (31)

Bardziej szczegółowo

P E L L A C O L 10 PA

P E L L A C O L 10 PA WPt Y Nt;.ŁU 2U'I!l -04- Z 3 Załącznik do decyzji MRiRW nr R-.21J/2015d z dnia 20,04.2015 r. Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: + 43

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

KURIER. Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06. Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja

KURIER. Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06. Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja KURIER Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06 Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja W numerze 3 AktualnoÊci 4 Od substancji czynnej do wytworzenia

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Duński program redukcji zużycia pestycydów

Duński program redukcji zużycia pestycydów Duński program redukcji zużycia pestycydów - z korzyścią dla zdrowia ludzi i środowiska Pesticide Action Network - Europe - wrzesień 2005 PAN Europe Pesticides Action Network Europe Spis treści Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Struktura gleby i jej uprawa różne praktyki uprawowe, zapobieganie erozji

Struktura gleby i jej uprawa różne praktyki uprawowe, zapobieganie erozji DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Struktura gleby i jej uprawa różne praktyki uprawowe, zapobieganie erozji Opracował: Marek Krysztoforski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA. Enrobioflox 10%, 100 mg/ml roztwór doustny dla kur, bydła, świń, psów, kotów i gołębi

ULOTKA INFORMACYJNA. Enrobioflox 10%, 100 mg/ml roztwór doustny dla kur, bydła, świń, psów, kotów i gołębi ULOTKA INFORMACYJNA Enrobioflox 10%, 100 mg/ml roztwór doustny dla kur, bydła, świń, psów, kotów i gołębi 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII,

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo