WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II"

Transkrypt

1 1 z :52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza DZIAŁANIA 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO powtórka Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza DZIAŁANIA 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO powtórka. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie I - wyposażenie dostawa wyposażenia technicznego pomieszczeń systemu informatycznego Zadanie II - dostawa serwera dostępowego dla usługi VPN z funkcją firewall Zadanie III - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych Zadanie IV - dostawa, montaż i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy Zadanie V - dostawa i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby zarządzania oświetleniem Warunki Serwisu gwarancyjnego Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wyszczególnionym osobno dla każdego zadania stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji III. Termin realizacji zamówienia na poszczególne zadania wykazany jest poniżej jednak ostateczny termin realizacji zamówienia nieprzekraczalny jest do r. od dnia podpisania umowy. Terminy realizacji na poszczególne zadania: Zadanie I - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy Zadanie II - 1 miesiące od dnia podpisania umowy Zadanie III r. od dnia podpisania umowy Zadanie IV r. miesiące od dnia podpisania umowy Zadanie V - 2 miesiące od dnia podpisania umowy IV. Projekty umów stanowiące Załączniki Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia (projekt umowy na dostawę sprzętu oraz projekt umowy na dostawę i montaż oprogramowania). V. Podwykonawstwo 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie

2 2 z :52 zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie: a) Zadanie I - Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie mniej niż 1 główną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uzna dostawę, wyposażenia technicznego pomieszczeń systemu informatycznego za odpowiednią wartość zamawiający uzna 1000,00 zł brutto. Zadanie II - Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie mniej niż 1 główną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uzna dostawę, instalację serwera wraz z oprogramowaniem za odpowiednią wartość zamawiający uzna minimum ,00 zł brutto. Zadanie III Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie mniej niż 1 główną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uzna dostawę, instalację systemów wentylacyjnych za odpowiednią wartość zamawiający uzna minimum ,00 zł brutto. Zadanie IV Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie mniej niż 1 główną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uzna dostawę, instalację wdrożenie systemu czasu pracy za odpowiednią wartość zamawiający uzna minimum ,00 zł brutto. Zadanie V - Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie mniej niż 1 główną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uznaje dostawę, instalację systemu zarządzenia światłem za odpowiednią wartość zamawiający uzna minimum 5.000,00 zł brutto. Zamawiający będzie oceniał: - minimum 1 główna dostawa/ usługa odpowiadająca wymaganiom określonym wyżej przez Zamawiającego - spełnia - brak minimum 1 głównej dostawy/usługi odpowiadających wymaganiom określonym wyżej przez Zamawiającego - nie spełnia Jeżeli Wykonawca przystępuje do jednego lub więcej Zadań - minimum 1 główna dostawa odpowiadająca wielkością oraz wartością przedstawionego w tych Zadaniach zakresu. Wykaz dostaw należy przedstawić dla każdego Zadania osobno. Jeśli Wykonawca przystępuje do więcej niż jednego Zadania możliwe jest przedstawienie wykazu głównych usług łącznie dla oferowanych Zadań, pod warunkiem, że dostawy zostały zrealizowane zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz łączna wartość tych dostaw odpowiada łącznej wartości oferowanych Zadań. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3 3 z :52 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) Kierownika projektu osoba posiadająca min 5 letnie doświadczenie zarządzania projektami informatycznymi. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie o utrzymaniu pracowników wymienionych w wykazie przez cały czas trwania realizacji umowy, a w razie zmiany na danym stanowisku osoba zastępująca będzie posiadała wymagane kwalifikacje, o czym powiadomi niezwłocznie Zamawiającego na piśmie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dołączonych do ofert dokumentów potwierdzających doświadczenie zarządzania projektami informatycznymi. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 6a) Dowodami o których mowa w pkt 6 są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie nie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub; b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) 6b) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 6 oraz pkt 6 ppkt a i b) budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 6c) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

4 4 z :52 albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionymi załącznikami - Formularze Cenowe. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do siwz. 3. Świadectwa i atesty: zgodnie z wymogami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia do każdego zadania osobno. 4. Wstępny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (na każde zadanie osobno). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w następują-cych przypadkach: a. w przypadku konieczności zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy, w tym kolejności wykonania Etapów i składających się na nie poszczególnych czynności wdrożeniowych, nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub jest konieczna w celu prawi-dłowego wykonania umowy, w zakresie spowodowanym zmianą; b. konieczności zmiany harmonogramu, terminów wykonania etapów lub terminu koń-cowego wykonania przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z proce-durą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa w sprawie przedmiotowego zamówie-nia zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację Umowy w pierwotnych termi-nach, a także z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisa-nia umowy; c. istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy; d. nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność urządzenia, oprogramowania zaoferowanego przez wykonawcę i zachodzi ko-nieczność zastąpienia urządzenia, oprogramowania innym, pod warunkiem, że spełnia wyma-gania określone przez zamawiającego w SIWZ; e. gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja urządzenia lub oprogramowania i z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów, zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ, f. po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta; g. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian obowiązujących przepi-sów, wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub innych organów lub wynikać będzie z umów za-wartych z NFZ, w

5 5 z :52 zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian, wydaniem wytycznych, zawarciem umów. h. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mają-cym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian; i. zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą za-mawiającego, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ; 2. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej w zakresie ob-jętym skutkami działania siły wyższej. 3. Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, które utrudniają lub uniemożliwiają pełne lub częściowe wykonanie Umowy. Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą. 4. Strona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z Umowy. 5. Wszelkie zmiany istotnych postanowień Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Dział Zamówień Publicznych. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt pt: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza DZIAŁANIA 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I - wyposażenie dostawa wyposażenia technicznego pomieszczeń systemu informatycznego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania dostawa wyposażenia technicznego pomieszczeń systemu informatycznego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy wyposażenia technicznego Szpital musi otrzymać: a) 4 stoły z osprzętem technicznym b) 4 fotele komputerowe c) 6 regałów magazynowych. 2. Dostarczone wyposażenie: a) musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy, oryginalne i sprawne technicznie b) musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski i posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i świadectwa. B. STÓŁ Z OSPRZĘTEM TECHNICZNYM 1. Rama stołu: a) z profili stalowych, malowanych proszkowo b) mocowana do blatu na całym jej obrysie. 2. Nogi stołu: a) z zamkniętych profili stalowych, malowanych proszkowo b) wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 1,5 cm. 3. Mocowanie nóg z ramą stołu: a) za pomocą łączników i lub śrub b) umożliwiające łatwy, wielokrotny montaż i demontaż nóg stołu. 4. Wysokość (od poziomu podłogi do górnej powierzchni blatu): od 72 do 74 cm. 5. Blat: a) prostokątny, o wymiarach: 140x80 cm. b) grubość 2,5cm c) wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 d) wyposażony w otwór na kable: - z zaślepką (w kolorze blatu) - umiejscowiony wg wskazań użytkownika. e) brzegi oklejone tworzywem ABS o grubości 2 mm (w kolorze blatu). 6. Stół musi być zintegrowany z następującymi elementami: a) listwa zasilająca umocowana za pomocą śrub

6 6 z :52 pod blatem: - 6 gniazd - kabel zasilający o długości 3m. b) metalowy kanał kablowy umocowany pod blatem, pomiędzy listwą zasilającą a otworem na kable w blacie c) uchwyt podbiurkowy do komputera: - mocowany do blatu lub do ramy stołu - maksymalny udźwig - co najmniej 15 kg - przeznaczony do obudów tower i minitower o wymiarach: - wysokość - od 30 do 52 cm, - szerokość - od 8 do 20 cm; d) lampa biurkowa LED, przykręcana. 7. Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące. C. FOTEL KOMPUTEROWY 1. Fotel obrotowy. 2. Nogi stalowe, z kółkami przeznaczonymi do powierzchni twardych. 3. Podłokietniki o regulowanej wysokości. 4. Wbudowany mechanizmem kołyskowy tilt, umożliwiający: a) ustawianie wysokości fotela b) swobodne bujanie się c) blokowanie w pozycji pionowej d) regulowanie siły odchyłu za pomocą pokrętła. 5. Obicie fotela: a) z tkaniny membranowej b) w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. 6. Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące. D. REGAŁ MAGAZYNOWY Minimalne wymagania: 1. Wymiary: a) wysokość: 180 cm b) szerokość: 90 cm c) głębokość: 45 cm. 2. Waga regału: do 20kg 3. Konstrukcja: wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej. 4. System montażu regału: zaczepowo-skręcany. 5. Nogi regału: a) skręcane b) z plastikowymi nakładkach chroniącymi podłogę. 6. Liczba półek: Regulowana wysokość montażu półek. 8. Wytrzymałość: po 200 kg obciążenia rozłożonego równomiernie na każdą z półek. 9. Gwarancja- nie krótsza niż 24 miesiące.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II - dostawa serwera dostępowego dla usługi VPN z funkcją firewall. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania interser - dostawa serwera dostępowego dla usługi VPN z funkcją firewall A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Serwer dostępowy musi zapewnić możliwość zdalnego dostępu do sieci wewnętrznej Szpitala za pomocą bezpiecznych, szyfrowanych połączeń VPN. 2. Sewer dostępowy musi pełnić funkcję zapory sieciowej (firewall), oraz posiadać system chroniący sieci wewnętrzne Szpitala przed atakami z zewnątrz (Intrusion Prevention System). 3. musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski i posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i świadectwa. B. SERWER DOSTĘPOWY 1. Modularne urządzenie pozwalające na uzyskanie funkcji firewall, VPN (sprzętowe wsparcie szyfrowania). 2. Wyposażone w co najmniej sześć interfejsów Gigabit Ethernet 1000Base-T, możliwość rozbudowy o co najmniej sześć interfejsów 1000Base-T lub SFP. 3. Wyposażone w co najmniej jeden dedykowany interfejs Gigabit Ethernet dla zarządzania. 4. Wyposażone w moduł sprzętowego wsparcia szyfrowania 3DES i AES. 5. Wyposażone w co najmniej jeden port konsoli szeregowej do zarządzania. 6. Dwa porty USB Co najmniej 8 GB pamięci Flash. 8. Co najmniej 8 GB pamięci DRAM. 9. Wydajność: a) co najmniej 1,2 Gbps ruchu poddawanego inspekcji przez mechanizmy zapory sieciowej b) co najmniej 250 Mbps ruchu szyfrowanego VPN c) terminowanie minimum 250 jednoczesnych sesji VPN IPSec d) możliwość terminowania jednocześnie 250 sesji WebVPN (minimum 2 w oferowanej konfiguracji) e) obsługa co najmniej 250 tys. jednoczesnych sesji/połączeń - z prędkością 15 tys. połączeń na sekundę f) obsługa minimum 2 wirtualnych instancji firewall, z możliwością rozbudowy do minimum 5 g) obsługa minimum 100 sieci logicznych VLAN. 10. Oprogramowanie posiadające następujące funkcjonalności: a) ściana ogniowa śledząca stan połączeń z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji b) bez ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej c) dostarczone wraz z dedykowanym oprogramowaniem klienta VPN. Oprogramowanie musi mieć możliwość instalacji na stacjach roboczych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych: Windows, Solaris, Linux i Mac. Oprogramowanie musi umożliwiać zestawienie do urządzenia stanowiącego przedmiot postępowania połączeń VPN z komputerów osobistych PC. Oprogramowanie to powinno pochodzić od tego samego producenta, co oferowane urządzenie i powinno być objęte jego jednolitym wsparciem technicznym d) możliwość pracy, jako transparentna ściana ogniowa warstwy drugiej ISO OSI (dla IPv4 i IPv6) e) możliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP i OSPF f) mechanizmy obsługi ruchu multicast (IGMP, PIM-SM) g) protokół NTP h) obsługa IKE, IKE Extended Authentication (Xauth) oraz IKE Aggressive Mode i) współpraca z serwerami CA j) funkcjonalność NAT (Network

7 7 z :52 Address Translation) k) mechanizmy inspekcji aplikacyjnej i kontroli następujących usług: - HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - FTP (File Transfer Protocol) - ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) - DNS (Domain Name System) - SNMP (Simple Network Management Protocol) - ICMP (Internet Control Message Protocol) - SQL Net - NFS (Network File System) - H H SIP (Session Initiation Protocol); - RTSP (Real-Time Streaming Protocol) - LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - ILS (Internet Locator Service) - RPC (Sun Remote Procedure Call). 11. Szyfrowanie 3DES/AES. 12. Możliwość uruchomienia funkcjonalności IPS poprzez zakup odpowiedniej licencji. 13. Wydajność urządzenia z włączoną funkcjonalnością IPS powinna być nie mniejsza niż 400 Mbps. 14. Inspekcja ruchu głosowego i wideo w zakresie protokołów H.323, H.239, SIP. 15. Możliwość blokowania aplikacji tunelowanych z użyciem portu 80 w tym: a) blokowanie komunikatorów internetowych - w tym Microsoft Messenger, Yahoo Messenger b) blokowanie aplikacji do transmisji plików w systemach peer-to-peer. 16. Obsługa protokołu ESMTP w zakresie wykrywania anomalii, śledzenia stanu protokołu oraz obsługi komend wprowadzonych wraz z protokołem ESMTP w tym AUTH, DATA,EHLO, ETRN, HELO, HELP, MAIL, NOOP, QUIT, RCPT, RSET, SAML, SOML, VRFY. 17. Możliwość inspekcji protokołów HTTP oraz FTP na niestandardowych portach. 18. Wsparcie dla stosu protokołów IPv6 w tym a) list kontroli dostępu dla IPv6 b) inspekcji aplikacyjnej, co najmniej dla protokołów: HTTP, FTP, ICMP, SIP, SMTP. 19. Mechanizmy kolejkowania ruchu z obsługą kolejki absolutnego priorytetu i możliwością kształtowania ruchu (traffic shaping). 20. Współpraca z serwerami autoryzacji (RADIUS, TACACS+ lub równoważny) w zakresie przesyłania list kontroli dostępu z serwera do urządzenia z granulacją per użytkownik. 21. Mechanizmy redundancji w tym możliwość konfiguracji urządzeń w układ zapasowy (failover) działający w modelu active-active oraz active-standby. 22. Funkcjonalność stateful failover dla ruchu VPN. 23. Zarządzanie i konfiguracja: a) możliwość eksportu informacji przez syslog b) możliwość eksportu informacji o przekazywanym ruchu w oparciu o NetFlow lub równoważny protokół (sflow, jflow itp.) c) możliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS, TACACS+ lub równoważnego, LDAP d) konfigurowanie przez CLI e) bezpieczny dostęp przez interfejs graficzny (w tym narzędzia w postaci dodatkowych kreatorów połączeń, itp.) f) dostęp do urządzenia przez SSHv1 i SSHv2 g) obsługa SNMP v1, v2c, v3 h) obsługa protokołu SCP i) plik konfiguracyjny urządzenia musi umożliwiać dostęp i edycję w trybie off line tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmiany zawartości konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w nieulotnej pamięci urządzenia powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją; j) urządzenie musi umożliwiać jednoczesne przechowywanie w pamięci nieulotnej co najmniej dwóch niezależnych konfiguracji urządzenia. 24. Obudowa: a) wykonana z metalu b) przystosowana do instalacji w szafie 19, z dołączonymi uchwytami montażowymi; c) wysokość 1U. 25. Oprogramowanie dla klientów VPN - jeśli wymagane. 26. Temperatura pracy od -5 C do +40 C. 27. Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa centralnego systemu sterowania i przyłączenie do niego 22 central wentylacyjnych eksploatowanych przez Szpital. 2. Wspólny system zarządzania musi być kontrolowany za pomocą oprogramowania klasy BMS (Building Management System), które będzie komunikowało się ze sterownikami central wentylacyjnych w celu: a) odczytu parametrów pracy b) sterowania urządzeniami (w zakresie funkcjonalności udostępnianych przez zainstalowany sterownik centrali). 3. W związku z budową centralnej systemu zarządzania należy zrealizować dostawy i wykonać czynności: a) analiza przedwdrożeniowa stanu eksploatowanych central wentylacyjnych pod kątem możliwości wykorzystania jego elementów, a w szczególności sterowników, okablowania oraz elementów montażowych b)

8 8 z :52 rozbudowa central wentylacyjnych obejmująca czynności konieczne do przyłączenia do systemu zarządzania - wykonanie tras kablowych oraz rur ochronnych dla instalacji teletechnicznych - zainstalowanie okablowania teletechnicznego - dostawa kart komunikacyjnych do eksploatowanych sterowników automatyki klimatyzacji i wentylacji - dostawa konwerterów komunikacyjnych - wymiana sterowników central (w przypadku braku możliwości przyłączenia do systemu zarządzania zastanych w centrali sterowników) - modernizacja szaf sterujących w zakresie niezbędnym do realizacji zadania - przyłączenie systemu zarządzania centralami sterującymi do sieci lokalnej (LAN, Local Area Network) Szpitala. c) dostarczenie i zainstalowanie komputera, który pełnić będzie funkcję stacji nadzoru; d) dostarczenie oprogramowania stacji nadzoru, jego zainstalowanie i skonfigurowanie do pracy z instalacją e) przeszkolenie 3 pracowników Szpitala w zakresie bieżącej eksploatacji oraz konserwacji centralnej sterowni systemów wentylacyjnych. 4. Wszystkie urządzenia oraz materiały użyte do realizacji zamówienia: a) muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ich zamontowania, oryginalne i sprawne technicznie b) muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski i posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i świadectwa. 5. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością, przy zachowaniu bezpieczeństwa (w tym pożarowego) i przepisów dotyczących pracy urządzeń elektrycznych. 6. Roboty mogą być prowadzone całodobowo, również w dni ustawowo wolne od pracy. Należy przy tym uwzględnić charakteru obiektu i obowiązującą w nim ciszę nocną. 7. Pomieszczenia będą udostępniane po uzgodnieniu z uprawnionym personelem Szpitala terminu prac w konkretnych lokalizacjach. 8. W związku z prowadzeniem prac o charakterze budowlanymi Wykonawca jest zobowiązany do: a) uzgodnienia zakresu niezbędnych robót budowlanych (np. przekucia ścian, stropów), z uprawnionymi pracownikami Szpitala przed przystąpieniem do ich realizacji b) używania wyłącznie urządzeń wiertniczych udarowo-obrotowych do wykonywania przepustów kablowych poprzez ściany i stropy (zabrania się prowadzenia takich prac za pomocą przecinaków ręcznych) c) uprzątnięcia pomieszczeń i terenu posesji w miejscach, w których wykonywane były prace montażowe, bezpośrednio po ich zakończeniu d) naprawienia na swój koszt uszkodzonych w trakcie prac instalatorskich tynków, posadzek i powłok malarskich e) utylizacji we własnym zakresie wszelkich zdemontowanych elementów wyposażenia. 9. Szpital zapewni we własnym zakresie: a) dostęp do sieci LAN (Local Area Network) Szpitala w każdym z punktów rejestracji czasu pracy, za pośrednictwem portów dostępowych Base-T (RJ45): - jeden port dostępowy dla sterownika czytnika (czytników) kart zbliżeniowych, - jeden port dostępowy w miejscu przeznaczonym do montażu kamery monitoringu wizyjnego. 10. Wykonawca zapewni: a) 36-miesięczny okres rękojmi na wykonane prace instalacyjno montażowe - od daty zakończenia tych prac b) 24-miesięczny okres gwarancji na wszystkie dostarczone komponenty - od daty ich zamontowania i- lub uruchomienia przez Wykonawcę. 11. Szpital będzie potwierdzał odbiory: a) wyposażenia stałego - wyłącznie po jego trwałym zamontowaniu przez Wykonawcę w miejscu eksploatacji b) wyposażenia ruchomego - wyłącznie po zademonstrowaniu przez Wykonawcę jego pełnej użyteczności w ramach budowanego systemu c) oprogramowania - wyłącznie po zademonstrowaniu przez Wykonawcę jego pełnej użyteczności w ramach opisanych wymagań i przeprowadzeniu szkolenia. 12. Zakończenie prac musi nastąpić do końca 3 miesiąca od daty podpisania umowy między Szpitalem a Wykonawcą. B. LISTA CENTRAL 1. Budynek A: a) szafa centrali KN1 (sterownik CAREL pco2-2szt.) b) szafa centrali KN2 (sterownik CAREL pco2-2szt.) c) szafa centrali KN3 (sterownik CAREL pco2-2szt.). 2. Budynek C: a) szafa centrali - sale operacyjne (sterownik Johnson Controls FX15-1szt.) b) szafa centrali - sale wybudzeń (sterownik Johnson Controls FX06-1szt.) c) szafa centrali - oddział ortopedii (sterownik Johnson Controls FX06-1szt.). 3. Budynek D: a) szafa centrali KN7 (brak sterownika) b) szafa centrali izba przyjęć (sterownik CAREL pco3-1szt.) c) szafa centrali rezonans (Honeywell XL80/100-1 kpl.) d) szafa centrali kardiologia (Siemens ACX kpl.) e) szafa centrali N3 (Siemans Polygyr RWX kpl.) f) szafa wentylatorni II (Johnson Controls SC kpl.). 4. Budynek E: a) szafa centrali KN1 (sterownik Johnson Controls FX06-1szt.) b) szafa centrali KN2 (sterownik Johnson Controls FX06-1szt.) c) szafa centrali N3-W3 (sterownik Johnson ControlsFX06-1szt.) d) szafa centrali N4-W4 (sterownik Johnson Controls FX06-1szt.) e) szafa

9 9 z :52 centrali N5 (sterownik Johnson Controls FX06-1szt.) f) szafa centrali N6 (sterownik Johnson Controls FX06-1szt.) g) szafa centrali N7 (sterownik Johnson Controls FX06-1szt.) h) szafa centrali N8-W8 (sterownik Johnson Controls FX06-1szt.). 5. Budynek F: a) szafa SA1 w pomieszczeniu F-021 (sterownik CAREL pco3-2szt.) b) szafa SA2 w pomieszczeniu F-023 (sterownik CAREL pco3-1szt.). C. STACJA NADZORU Komputer klasy PC o parametrach: 1. Procesor min. 2-rdzeniowy. 2. Dysk twardy SATA min. 500GB. 3. Minimum 4GB pamięci RAM. 4. Monitor LCD: a) matryca o przekątnej min. 24 b) wyświetlający obraz o rozdzielczości min. 1280x Zasilacz w technologii Active Power Factor Correction (dopuszczalne napięcie zasilania w zakresie od 210 do 250V). 6. Klawiatura. 7. Mysz optyczna. 8. Karta sieciowa z portem Ethernet 10,100,1000Base-T (RJ45). 9. Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional. D. OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE 1. Oprogramowanie ma pracować w środowisku Microsoft Windows. 2. Interfejs oprogramowania ma zapewniać dostęp do monitorowanych parametrów technologicznych, za pomocą hierarchicznych powiązań grafik i symboli. 3. Funkcje oprogramowania w zakresie monitoringu mają umożliwiać co najmniej: a) pomiar temperatur, wilgotności, ciśnienia b) wizualizację stanów pracy/awarii wentylatorów c) wizualizację stanów awaryjnych instalacji. 4. Oprogramowanie do monitoringu ma umożliwiać generowanie predefiniowanych raportów oraz umożliwić użytkownikom definiowanie własnych formatów raportów. 5. Oprogramowanie ma gromadzić dane w celu generowania raportów historycznych oraz wyznaczania trendów. 6. Oprogramowanie ma informować operatora o wszystkich stanach i alarmach zgłaszanych przez sterowniki. 7. Dostęp do systemu ma być zabezpieczony systemem identyfikatorów i haseł dostępu. 8. Funkcje w zakresie sterowania mają obejmować co najmniej: a) nastawę parametrów pracy instalacji (temperatura/wilgotność/ciśnienie) b) zmiana/załączenie/wyłączenie wydajności instalacji c) zlecanie zmian parametrów zgodnie z programem czasowym. 9. Oprogramowanie musi umożliwiać ograniczanie uprawnień użytkowników w zakresie wykonywania operacji i wykonywania poleceń w systemie. 10. System ma umożliwiać jednoczesną, zdalną jego obsługę za pośrednictwem sieci Internet dla co najmniej 3 użytkowników. 11. Cały dostarczony sprzęt musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski i posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i świadectwa.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV - dostawa, montaż i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania rcp - dostawa, montaż i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Szpital eksploatuje następujące systemy kontroli dostępu, w których użytkownicy identyfikowani są za pomocą kart zbliżeniowych: a) system kontroli dostępu obsługujący 26 przejść, z czytnikami kart zbliżeniowych typu UNIQUE 125kHz i kontrolerami umożliwiającymi zaprogramowanie do 1024 numerów kart (pojemność systemu kontroli dostępu została wyczerpana) b) system kontroli szlabanów, otwieranych za pomocą kart zbliżeniowych typu MIFARE 1k Classic S W związku z wdrożeniem systemu rejestracji czasu pracy należy zrealizować dostawy i wykonać czynności: a) analiza przedwdrożeniowa stanu eksploatowanego systemu pod kątem możliwości wykorzystania jego elementów, a w szczególności przewodów połączeniowych, zasilaczy buforowych oraz posiadanego kodera kart zbliżeniowych MIFARE 1k Classic S50. b) wymiana czytników kart UNIQUE 125kHz, ich kontrolerów oraz ewentualnie innych elementów eksploatowanego systemu kontroli dostępu na urządzenia wykorzystujące karty typu MIFARE 1k Classic S50 c) dostarczenie i zainstalowanie punktów rejestracji czasu pracy: - 2 punkty z 1 czytnikiem kart zbliżeniowych i 1 kamerą monitoringu wizyjnego, - 1 punkt z 2 czytnikami kart zbliżeniowych i 1 kamerą monitoringu wizyjnego, - 1 punkt z 5 czytnikami kart zbliżeniowych i 1 kamerą monitoringu wizyjnego; d) dostarczenie 1500 sztuk kart zbliżeniowych MIFARE 1k Classic S50 (szczegółowa specyfikacja poniżej) bez nadruków, przeznaczonych do zadrukowania na posiadanym przez Szpital sprzęcie, który służy do nanoszenia

10 10 z :52 napisów na karty UNIQUE 125kHz; e) zainstalowanie na 2 komputerach, skonfigurowanie i wdrożenie oprogramowania - obejmujące zintegrowanie oprogramowania z eksploatowanym przez Szpital systemem Kadry Płace (za pomocą modułu obsługi wymiany danych, który zostanie zakupiony przez Wykonawcę u producenta systemu Kadry-Płace); oprogramowanie winno uwzględniać następujący system czasu pracy: zmianowy-podstawowy; zmianowo - równoważny; zatrudnienie osób niepełnosprawnych; uwzględnione normy dobowej i tygodniowej czasu pracy tj. 8h,40h, 7h35min, 37h55min, 5h,25h oraz różne okresy rozliczeniowe 1 i 2 miesięczne. f) dostarczenie: - licencji i nośników instalacyjnych oprogramowania rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu - dokumentacji do oprogramowania rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu - w postaci elektronicznej, w języku polskim lub angielskim; g) przeszkolenie 3 pracowników Szpitala w zakresie bieżącej eksploatacji zintegrowanego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu. 3. Wszystkie urządzenia oraz materiały użyte do realizacji zamówienia: a) muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ich zamontowania, oryginalne i sprawne technicznie; b) muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski i posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i świadectwa. 4. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością, przy zachowaniu bezpieczeństwa (w tym pożarowego) i przepisów dotyczących pracy urządzeń elektrycznych. 5. Roboty mogą być prowadzone całodobowo, również w dni ustawowo wolne od pracy. Należy przy tym uwzględnić charakteru obiektu i obowiązującą w nim ciszę nocną. 6. Pomieszczenia będą udostępniane po uzgodnieniu z uprawnionym personelem Szpitala terminu prac w konkretnych lokalizacjach. 7. W związku z prowadzeniem prac o charakterze budowlanymi Wykonawca jest zobowiązany do: a) uzgodnienia zakresu niezbędnych robót budowlanych (np. przekucia ścian, stropów), z uprawnionymi pracownikami Szpitala przed przystąpieniem do ich realizacji b) używania wyłącznie urządzeń wiertniczych udarowo-obrotowych do wykonywania przepustów kablowych poprzez ściany i stropy (zabrania się prowadzenia takich prac za pomocą przecinaków ręcznych) c) uprzątnięcia pomieszczeń i terenu posesji w miejscach, w których wykonywane były prace montażowe, bezpośrednio po ich zakończeniu d) naprawienia na swój koszt uszkodzonych w trakcie prac instalatorskich tynków, posadzek i powłok malarskich e) utylizacji we własnym zakresie wszelkich zdemontowanych elementów wyposażenia. 8. Szpital zapewni we własnym zakresie: a) dostęp do sieci LAN (Local Area Network) Szpitala w każdym z punktów rejestracji czasu pracy, za pośrednictwem portów dostępowych 10/100Base-T (RJ45): - jeden port dostępowy dla sterownika czytnika (czytników) kart zbliżeniowych, - jeden port dostępowy w miejscu przeznaczonym do montażu kamery monitoringu wizyjnego b) koder kart zbliżeniowych zgodnych z podaną niżej specyfikacją; c) 3 stanowiska komputerowe z systemem Microsoft Windows 7 przez okres szkolenia pracowników. 9. Wykonawca zapewni: a) 36-miesięczny okres rękojmi na wykonane prace instalacyjno montażowe - od daty zakończenia tych prac; b) 24-miesięczny okres gwarancji na wszystkie dostarczone komponenty - od daty ich zamontowania i lub uruchomienia przez Wykonawcę. 10. Szpital będzie potwierdzał odbiory: a) wyposażenia stałego - wyłącznie po jego trwałym zamontowaniu przez Wykonawcę w miejscu eksploatacji; b) wyposażenia ruchomego - wyłącznie po zademonstrowaniu przez Wykonawcę jego pełnej użyteczności w ramach budowanego systemu; c) oprogramowania - wyłącznie po zademonstrowaniu przez Wykonawcę jego pełnej użyteczności w ramach opisanych wymagań i przeprowadzeniu szkolenia. 11. Zakończenie prac musi nastąpić do końca 3 miesiąca od daty podpisania umowy między Szpitalem a Wykonawcą. B. KARTA ZBLIŻENIOWA 1. Typ MIFARE 1k Classic S Częstotliwość pracy - 13,56 Mhz. 3. Interfejs RF ISO/IEC 14443, typ A. 4. Prędkość transmisji kbd (kilobodów). 5. Rozmiar pamięci - 1 KB (kilobajt). 6. Numer seryjny - stały, 32-bitowy. C. KAMERA MONITORINGU WIZYJNEGO 1. Kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz, w miejscu publicznym: a) klasa szczelności potwierdzona certyfikatem IP-66; b) odporność na uderzenia potwierdzona certyfikatem IK-10; c) temperatura pracy: -40 to 50 stopni Celsjusza (wbudowany układ ogrzewający i wentylator). 2. Waga do 1,1kg. 3. Zasilanie w systemie PoE IEEE 802.3af. 4. Możliwość pracy w ciemności: a) wbudowany sensor światła; b) wbudowane źrodło (lub źródła) światła podczerwonego; c) zasięg oświetlenia 20m. 5. Przetwornik obrazu: a) matryca CMOS, 1/3 cala; b) współczynnik sygnał/szum: 100dB; c) rozdzielczość 1280 x 1024

11 11 z :52 pikseli przy 30 klatkach na sekundę. 6. Funkcja automatycznego ustawiania ostrości (autofocus). 7. Funkcja wykrywania ruchu. 8. Możliwość podłączenia do sieci LAN za pomocą wbudowanego interfejsu Ethernet 10,100BASE-T (RJ45). 9. Obsługa protokołów sieciowych: IPv4, DHCP (klient), ARP, DNS, TCP-IP, HTTP, HTTPS, Samba, SMTP, PPPoE, NTP, FTP, RTP, RTSP, UDP, RTCP, ICMP. 10. Obsługa kodeków wideo: H.264, MPEG4, MJPEG. 11. Możliwość rejestrowania zapisu monitoringu wizyjnego: a) na wskazanym w konfiguracji kamery serwerze FTP (File Transfer Protocol); b) na wskazanym w konfiguracji udziale MS Windows. 12. Możliwość zdalnego konfigurowania za pomocą komputera wyposażonego w przeglądarkę WWW. 13. Zdalny dostęp do kamery zabezpieczony przy pomocy nazwy użytkownika i hasła dosępowego. D. STEROWNIKI PUNKTÓW Z CZYTNIKAMI KART ZBLIŻENIOWYCH Wspólne cechy sterowników punktów rejestracji czasu pracy (RCP) i punktów kontroli dostępu (KD): 1. Każdy sterownik musi być skomunikowany z dedykowanym komputerem włączonym do sieci LAN Szpitala, na którym funkcjonować będzie oprogramowanie zarządzające punktami KD i RCP. 2. Sterownik musi umożliwiać zarejestrowanie w swojej pamięci co najmniej 10 tys. zdarzeń (na wypadek utraty łączności z komputerem zarządzającym), a w szczególności następujące dane: a) naruszenie czujnika sabotażowego czytników i-lub sterownika, b) nr użytej karty, c) tryb rejestracji (wejście-wyjście), d) data i godzina rejestracji zdarzania. 3. Dla zapewnienia poprawnej pracy punktu RCP i KD przy braku łączności z komputerem zarządzającym sterownik musi przechowywać w swojej pamięci : a) dane kart funkcjonujących w systemie; b) numery kart zastrzeżonych, tj. takich, których użytkownicy stracili uprawnienie do dostępu do strefy chronionej przez punkt KD, a nie ma dostępu do ich kart identyfikacyjnych - ponieważ nie zostały oddane lub je utracono przed upływem daty ważności. 4. Sterownik musi być wyposażony w zegar czasu rzeczywistego pracujący w systemie 24 godzinnym, z datownikiem. 5. Sterownik musi być zabezpieczony przed sabotażem, również za pomocą mocowania antysabotażowego. 6. Sterownik musi mieć możliwość aktualizacji wbudowanego oprogramowania (firmware). E. CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH 1. Sygnalizacja za pomocą diod LED (dwukolorowa) i akustyczna. 2. Obudowa hermetyczna odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. 3. Zasilanie 12V, za pośrednictwem przewodu komunikacyjnego ze sterownika. 4. Możliwość pracy w temperaturze st, wilgotność do 100% (dopuszczalna kondensacja). F. ZASILACZ BUFOROWY 1. Napięcie wejściowe V AC. 2. Napięcie wyjściowe 12V, regulowane. 3. Zabezpieczenie obwodu wejściowego i wyjściowego. 4. Sygnalizacja stanu urządzenia - akustyczna lub optyczna (np. LED). 5. Współpraca z akumulatorem 12V: a) zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, b) styk informacyjny pracy z akumulatora (interfejs komunikacyjny ABA TRACK II lub Wiegand). 6. Akumulator 12V o pojemności wystarczającej do podtrzymania pracy konkretnego punktu RCP-KD przez min. 10 godzin w przypadku zaniku napięcia wejściowego. G. PUNKT REJESTACJI CZASU PRACY Wyposażenie punktu rejestracji czasu pracy: 1. Zasilacz buforowy. 2. Sterownik o cechach opisanych wyżej, posiadający dodatkowo: a) klawiatura 16-klawiszowa; b) wyświetlacz LCD, 32-znakowy; c) czas podtrzymania pamięci RAM (Random Access Memory) i zegara czasu rzeczywistego - minimum 120h po zaniku napięcia zasilania; d) interfejs komunikacyjny Ethernet Base-T (dopuszczalne jest użycie konwertera portu szeregowego na Ethernet); e) możliwość pracy w temperaturze stopni Celsjusza i wilgotności do 80%. 3. Czytnik (lub czytniki) kart zbliżeniowych. 4. Dopuszczalne jest zastosowanie 1 czytnika zintegrowanego ze sterownikiem w jednej obudowie. 5. Kamera monitoringu wizyjnego. H. PUNKT KONTROLI DOSTĘPU Wyposażenie punktu kontroli dostępu: 1. Zasilacz buforowy. 2. Sterownik czytniki kart zbliżeniowych. 4. Dopuszczalne jest zastosowanie 1 czytnika zintegrowanego ze sterownikiem w jednej obudowie. 5. Przycisk wyjścia ewakuacyjnego: a) montaż natynkowy; b) awaryjne otwieranie drzwi poprzez zbicie szybki. 6. Elektrozwora lub elektrorygiel zasilany prądem stałym o napięciu 12V. 7. Samozamykacz. 8. Kontaktron. I. OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE 1. Punkty RCP i KD muszą mieć możliwość programowego sterowania z 2 komputerów, na którym zainstalowane będzie oprogramowanie zarządzające. 2. Oprogramowanie RCP musi być oprogramowaniem zintegrowanym z systemem KD na poziomie: a) wspólnej bazy danych, b) wspólnej bazy użytkowników systemu - identyfikowanych przez karty zbliżeniowe, c) wspólnej bazy urządzeń, z których wybrane urządzenia mogą pełnić rolę zarówno urządzeń KD, jak i RCP; d) wspólnej listy operatorów oprogramowania - z możliwością wyszczególnienia

12 12 z :52 poziomu dostępu. 3. Oprogramowanie musi umożliwiać rozliczenie czasu pracy zgodnie z aktualnie obowiązującym Kodeksem Pracy. 4. Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie nielimitowanej drzewiastej struktury Szpitala - z możliwością przydzielenia pracowników do każdej gałęzi drzewa. 5. Operatorzy muszą mieć możliwość zdefiniowania dla określonej grupy pracowników harmonogramu ich pracy, względem którego zostanie rozliczony czas pracy. 6. Oprogramowanie musi udostępniać wyniki rozliczeń czasu pracy w formie raportów: a) prezentowanych w samej aplikacji; b) dostępnych za pomocą przeglądarki WWW. 7. Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie szablonów, przy pomocy których operatorzy będą tworzyli harmonogramy czasu pracy konkretnych osób. 8. Operatorzy muszą mieć możliwość bezpośredniej edycji harmonogramów pracy. 9. Oprogramowanie musi samodzielnie obliczać normatywny czas pracy oraz umożliwiać prawidłowe rozliczanie pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin. 10. Oprogramowanie musi mieć możliwość zdefiniowania zezwoleń rozszerzających standardowy, przyznany konkretnemu pracownikowi czas pracy. Minimalnymi typami zezwoleń są: a) wyjście służbowe; b) wcześniejsze wyjście służbowe; c) nadgodziny; d) modyfikacja godziny przyjścia do pracy; e) praca w dzień wolny. 11. Oprogramowanie musi realizować funkcję automatycznego wykrywania błędów w rejestracjach (np. brak rejestracji przy wejściu lub przy wyjściu). 12. Oprogramowanie ma umożliwiać rozliczanie pracowników pracujących według różnych systemów pracy. Dla każdego systemu pracy oprogramowanie ma umożliwiać zdefiniowanie nielimitowanej liczby harmonogramów pracy. Harmonogram ma mieć możliwość ograniczenia czasowego wraz z określeniem normatywnych godzin pracy. Harmonogram ma mieć możliwość określenia do 4 zmian. 13. Oprogramowanie musi udostępniać operatorom możliwość zmiany, dodania i edycji danych, na podstawie których obliczany jest czas pracy pracowników. Takie modyfikacje nie mogą wpływać na dane rzeczywistych rejestracji powstałych w procesie używania kart zbliżeniowych. 14. Oprogramowanie musi przeprowadzać analizę rejestracji wykorzystywanych do rozliczenia czasu pracy. Analiza ma umożliwiać znalezienie błędnych rejestracji pod względem rozliczenia czasu pracy oraz proponować operatorom dodanie brakującej rejestracji, edycji trybu lub kierunku rejestracji. Oprogramowanie musi umożliwić korektę i weryfikację rejestracji na urządzeniach niezależnie od finalnego rozliczenia czasu pracy zgodnie z przydzielonym harmonogramem czasu pracy. 15. Oprogramowanie musi mieć możliwość określenia okresu rozliczeniowego z dokładnością do tygodnia. 16. Oprogramowanie musi wspierać następujące systemy czasu pracy: a) podstawowy; b) równoważny; c) ciągły d) weekendowy. 17. Oprogramowanie musi mieć możliwość rozliczenia nadgodzin zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie V - dostawa i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby zarządzania oświetleniem. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania sterosw - dostawa i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby zarządzania oświetleniem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Zamawiający wyklucza możliwość prowadzenia dodatkowego okablowania w związku z wdrożeniem systemu. 2. Zamawiający wymaga zastosowania systemu komunikacji bezprzewodowej: a) który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U ); b) którego sygnały sterujące są transmitowane w paśmie częstotliwości radiowych spoza następujących zakresów: - od 2400 do 2485 MHz i od 4915 do 5825 MHz, wykorzystywany w sieciach WiFi IEEE ; - od 1880 do 1900 MHz, wykorzystywany w systemie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). 3. Zamawiający dopuszcza, by podczas wdrażania systemu zostały wymienione wyłączniki podtynkowe i/lub podtynkowe puszki montażowe. 4. System sterowania oświetleniem musi zostać podłączony do 14 obwodów oświetleniowych w administracyjnej części Szpitala: a) źródła światła w każdym obwodzie mają moc mniejszą od 1,5kW; b) sterowanie oświetleniem odbywa się obecnie za pomocą wyłączników podtynkowych, po jednym w każdym obwodzie. 5. Prace przy obwodach

13 13 z :52 oświetleniowych (np. związane z wymianą wyłączników podtynkowych) muszą być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) co najmniej do 1kV. 6. System sterowania oświetleniem musi być wyposażony w 2 czujki ruchu: a) czujniki przytwierdzone na wysokości co najmniej 2 metrów; b) brak możliwości demontażu czujników bez zastosowania narzędzi (np. śrubokręt). 7. Montaż systemu może być prowadzony całodobowo, również w dni ustawowo wolne od pracy. Należy przy tym uwzględnić charakteru obiektu i obowiązującą w nim ciszę nocną. 8. Pomieszczenia będą udostępniane po uzgodnieniu z uprawnionym personelem Szpitala terminu prac w konkretnych pokojach. 9. Zamawiający zapewni styk z siecią LAN (Local Area Network) w obiekcie: a) styk z siecią LAN typu Base-T (gniazdo RJ45); b) lokalizacja punktu styku z siecią LAN - w odległości od 5 do 30 m od każdego wyłącznika oświetlenia; c) sieć LAN wykonana w technologii Ethernet; d) węzły sieci LAN: - komunikują się za pomocą protokołu IPv4 (Internet Protocol, version 4), - posiadają adresy IP z puli zarezerwowanej do użytku prywatnego (IANA RFC1918); e) łączność z siecią Internet dla uprawnionych węzłów sieci LAN jest realizowana za pomocą techniki NAT (Network Address Translation). 10. Wykonawca zapewni: a) 24-miesięczny okres rękojmi na wykonane prace instalacyjno montażowe - od daty zakończenia instalacji; b) 24-miesięczny okres gwarancji na wszystkie dostarczone komponenty systemu - od daty ich zamontowania i lub uruchomienia przez Wykonawcę. 11. Zamawiający będzie potwierdzał odbiory wyposażenia począwszy od 2 miesiąca od daty podpisania umowy z Wykonawcą: a) stałego - wyłącznie po jego trwałym zamontowaniu przez Wykonawcę w miejscu eksploatacji; b) ruchomego - wyłącznie po zademonstrowaniu przez Wykonawcę jego pełnej użyteczności w ramach budowanego systemu. 12. Wykonawca przeszkoli 3 pracowników Szpitala w zakresie bieżącej eksploatacji systemu komputerowego sterowania oświetleniem. 13. musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski i posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i świadectwa. 14. Zakończenie prac musi nastąpić do końca 3 miesiąca od daty podpisania umowy między Szpitalem a Wykonawcą. B. CECHY FUNKCJONALNE SYSTEMU 1. Administrowanie systemem musi odbywać się za pomocą komputera włączonego do sieci LAN, wyposażonego w przeglądarkę internetową. 2. System musi umożliwiać sterowanie poszczególnymi obwodami oświetleniowymi: a) za pomocą wyłączników naściennych; b) zdalnie, za pomocą komputera włączonego do sieci LAN (Local Area Network) wyposażonego w przeglądarkę internetową 3. System musi umożliwiać zaprogramowanie następujących funkcji sterowania poszczególnymi obwodami: a) automatyczne włączanie/wyłączanie oświetlenia o określonych godzinach; b) automatyczne wyłączanie oświetlenia po upływie zaprogramowanego czasu; c) załączanie oświetlenia po wykryciu ruchu. 4. System powinien umożliwiać rozbudowę o kolejnych 200 sterowanych obwodów oświetlenia. C. CENTRALNA JEDNOSTKA STERUJĄCA 1. Centralna jednostka sterująca systemem musi działać autonomicznie i realizować zaprogramowane akcje również w sytuacji braku łączności z siecią LAN i/lub z siecią Internet. 2. Maksymalne dopuszczalne wymiary obudowy - wysokość do 5cm, głębokość do 40cm, szerokość do 48,26cm (19 cali). 3. Wbudowane porty komunikacyjne: a) Ethernet Base-T (RJ45); b) USB (Universal Serial Bus) lub RS Optyczna sygnalizacja stanu urządzenia. 5. Zasilanie PoE 802.3af lub z sieci 230V 50Hz prądu przemiennego (dopuszczalny zewnętrzny zasilacz). 6. Brak ruchomych elementów mechanicznych (w tym mechanicznych dysków twardych). 7. Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, HTTP, DHCP (klient); 8. Maksymalny czas: a) restartu programowego - 1 minuta, b) uruchamiania po załączeniu zasilania - 2 minuty. D. CZUJNIK RUCHU 1. Wykrywanie ruchu dzięki pomiarowi zmian w poziomie promieniowania podczerwonego sensorem PIR (Passive Infrared sensor) o pokryciu do 10 m x 100 stopni (w temperaturze 20 stopni Celsjusza i przy montażu czujnika na wysokości 2 m). 2. Zasilanie bateryjne. 3. Zgłaszanie alarmu o niskim poziomie baterii. 4. Radiowa sygnalizacja wykrytego ruchu. 5. Zasięg sygnału radiowego - do 100 m (na otwartej przestrzeni). 6. Możliwość montowania na zewnątrz (klasa szczelności IP44. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych ZADANIE XII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 5 2014-06-16 13:56 Warszawa: kompleksową informatyzację Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "rcp - dostawa, montaż i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania rcp - dostawa, montaż i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy ZADANIE IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "rcp - dostawa, montaż i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Szpital eksploatuje następujące systemy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 5 2015-01-21 11:36 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-06 13:31 Warszawa: dostawa, demontaż i montaż okien i drzwi zewnętrznych. Ponadto dostawę oświetlenia na energooszczędne w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie w podziale na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Warszawa, dnia 08.11.2013r. Warszawa: rozbudowa posiadanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu objętego umową RPMA.02.01.00-14-026/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i. transportem na okres 24 miesięcy.

Warszawa: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i. transportem na okres 24 miesięcy. 1 z 5 2015-05-18 09:50 Warszawa: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i transportem na okres 24 miesięcy Numer ogłoszenia: 115704-2015; data zamieszczenia: 18.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-07-20 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-01-28 09:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Administracja, konserwacja oraz naprawy zakładowych sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Dostawa serwera, dostawa, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-02-14 12:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego poleasingowego oraz nowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Wdrożenie biometrycznego systemu rejestracji wydawania posiłków na stołówce

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl Kraków: Świadczenie usługi obsługi technicznej, oraz konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji, na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) Numer ogłoszenia: 245489-2013; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, woj. Warszawa: Dostawa i montaż elementów centrali telefonicznej przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (platforma komunikacyjna VoIP wraz z aplikacją Call Center i funkcją rejestracji rozmów dla dwóch traktów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 301100-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 301100-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 301100-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Toruń: świadczenie usług w zakresie konserwacji systemów DSO, SAP i instalacji oddymiania w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu zlokalizowanych przy ul. Św. Józefa 53-59, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl Łódź: Obsługa prób, spektakli i wydarzeń artystycznych wraz z konserwacją w zakresie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl, www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8460011, faks 022 8466567.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8460011, faks 022 8466567. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia) Warszawa: Dostawa dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-07 13:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jewishmuseum.org.pl Warszawa: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl Warszawa: Dostawa wraz z montażem i przyłączeniem do instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług wsparcia w zakresie eksploatacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Modernizacja rdzenia i dystrybucji sieci LAN Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/ Kożuchów: Wyposażenie remizy OSP w Mirocinie Górnym Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

w terminie 19.03. - 21.03.2014 r., wraz z zapewnieniem na terenie woj. zachodniopomorskiego, bazy noclegowej

w terminie 19.03. - 21.03.2014 r., wraz z zapewnieniem na terenie woj. zachodniopomorskiego, bazy noclegowej 1 z 6 2014-01-23 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 6 2014-08-27 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia: 222236-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia: 222236-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1944.pl Warszawa: Zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego, realizowana w dwóch

Bardziej szczegółowo

Suwałki: KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA 2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Suwałki: KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA 2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/ Suwałki: KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA 2016

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 1 z 5 2013-08-12 15:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpitalspec2.bytom.ids.pl/przetargi/prowadzone.htm Bytom: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: 158213-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poliklinika.zgora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poliklinika.zgora.pl 1 z 6 2014-03-26 20:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poliklinika.zgora.pl Zielona Góra: Dostawa mebli dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Grodzisk Mazowiecki: Dostawa leków i materiałów opatrunkowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Dostawa i montaż komputerowych szaf rack, modułów dystrybucji zasilania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.siedlce.pl Siedlce: Wykonanie remontu pomieszczeń Oddziału Kardiologii Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: Specjalistyczna usługa programistyczna polegająca na implementacji i skonfigurowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: Dostawa i montaż zestawów komputerowych i drukarek oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3. Katowice: Wykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Oddziałach Terenowych Numer ogłoszenia: 233186-2015; data zamieszczenia: 08.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/ Kożuchów: Wyposażenie remizy OSP w Mirocinie Górnym Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz.leszno.pl Leszno: Modernizacja Zakładu Patomorfologii II Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POŚREDNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa: Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja garderób artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 204598-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssyrena.pl Warszawa: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Syrena przy ul. Syreny - wymiana 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Usługa hostingu dedykowanego wraz z zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-11-18 08:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wykonanie usług w zakresie Redaktora multimedialnego i Koordynatora merytorycznego działu multimediów w projekcie Culture.Media w podziale na 2 zadania Numer ogłoszenia: 53453-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-05-29 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link Projekty zewnętrzne 2013 nr PE-PN-5/13 Wrocław: UMW/AZ/PE-PN-9/13

Bardziej szczegółowo

Poznań: Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Infomedica Numer ogłoszenia: 92441-2015; data zamieszczenia: 23.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Infomedica Numer ogłoszenia: 92441-2015; data zamieszczenia: 23.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Infomedica Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa biurkowego (stolikowego) optycznego spektrometru emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.elk.ibip.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.elk.ibip.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.elk.ibip.pl/public/ Ełk: Dostawa, uruchomienie i wdrożenie systemu informacji multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług w zakresie obsługi informatycznej na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług w zakresie obsługi informatycznej na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ET.2.212.17.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Poznań: Świadczenie usług w zakresie obsługi informatycznej na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumslaskie.pl Katowice: Rozbudowa i doposażenie istniejącego systemu instalacji klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl 1 z 5 2015-12-01 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Usługa ochrony obiektu i mienia Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dostawa separatorów komórkowych - 4 szt. Numer ogłoszenia: 93857-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia: Programista

Bardziej szczegółowo

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Nr ogłoszenia: 205586 Data zamieszczenia: 18.06.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Skierniewice: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę serwisu i obsługi systemów informatycznych:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-03-14 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budynku/budynków wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej integralną część siwz..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej integralną część siwz.. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa pomp infuzyjnych dwutorowych (8 sztuk) i statywów do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa i montaż z uruchomieniem urządzeń systemu telewizji przemysłowej i monitoringu w Oddziale Malta, Poznań ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa i montaż z uruchomieniem urządzeń systemu telewizji przemysłowej i monitoringu w Oddziale Malta, Poznań ul. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa i montaż z uruchomieniem urządzeń systemu telewizji przemysłowej i monitoringu w Oddziale Malta, Poznań ul. Wiankowa 3 Numer ogłoszenia: 35833-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, woj. Warszawa: Świadczenie usługi przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw bieżących i awaryjnych systemu tryskaczowego oraz stałego urządzenia gaśniczego w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OG/38/12

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Całodobowa ochrona budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Wspólnej 1/3 i parkingu samochodowego od strony ul. Hożej 20 Numer ogłoszenia: 30113-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabocki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabocki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabocki.pl Boćki: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprowadzenie kursów: Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-09-10 15:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych dla Głównego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Dostawy mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin Numer ogłoszenia: 7887-2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70241&rok=2014-04-01

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70241&rok=2014-04-01 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Warszawa: świadczenie usługi informatycznej polegającej na: asyście technicznej, wsparciu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy budynku: Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Data publikacji 2015-05-12 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 1. Znak A.I.271-24/11. Numer ogłoszenia: 172330-2011; data zamieszczenia: 27.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Priorytetowa 1. Znak A.I.271-24/11. Numer ogłoszenia: 172330-2011; data zamieszczenia: 27.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala - InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. o następujące moduły:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-05 11:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego Decyzje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puptczew.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puptczew.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puptczew.pl Tczew: Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną

Bardziej szczegółowo