POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA 1

2 Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli Dane projektowe Numer i nazwa Priorytetu: III Wysoka jakość systemu oświaty Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Numer konkursu: 1/POKL/3.5/2012 Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli Projektodawca: Powiat Średzki/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp. Okres realizacji: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015 r. Wartość projektu: ,97 Opracowała: Alina Matuszak 2

3 Spis treści Wstęp... 4 I. Założenia projektowe Cele projektu Grupa docelowa Wspomaganie szkół/przedszkoli i nauczycieli/nauczycielek Nabór do projektu Zadania w projekcie Działania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji Działania Koordynatora Sieci współpracy i samokształcenia Korzyści w projekcie II. Realizacja działań projektowych w roku szkolnym 2013/ Roczne Plany Wspomagania Zestawienie form doskonalenia w placówkach objętych projektem Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Sieć dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Sieć Pedagogów i Psychologów szkolnych Sieć dla Logopedów szkolnych Sieć dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego Sieć dla nauczycieli Zestawienie form doskonalenia w ramach Sieci w roku szkolnym 2013/

4 Wstęp Realizacja projektu związana jest z wprowadzanym w kraju zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli. Niniejszy projekt stanowi integralną część kompleksowego systemu wsparcia szkół i placówek oświatowych opracowanych przez ORE w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. W ramach realizacji projektu w powiecie średzkim zostanie wdrożony pilotażowy powiatowy program wspomagania placówek edukacyjnych (szkoły, przedszkola), wykorzystane w nim zostaną materiały i narzędzia, opracowane w ramach projektu systemowego ORE. Obecnie model doskonalenia nauczycieli nie sprzyja rozwojowi szkoły: brak współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia szkołom, nastawienie na indywidualne potrzeby nauczyciela, krótkie formy szkoleniowe, które nie przekładają się na trwałą poprawę jakości pracy nauczycieli (źródło; "Pomoc doradców metodycznych i konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli( ) Raport, D. Elsner, K. Bednarek 2010). Obecny system Doskonalenia Nauczycieli w powiecie średzkim W 2007 w pow. średzkim został zlikwidowany publiczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który diagnozował potrzeby szkoleniowe szkół, organizował szkolenia dla nauczycieli, udzielał wsparcia metodycznego. Poradnia P-P w Środzie Wlkp. wspomaga placówki edukacyjne, świadczy pomoc dla nauczycieli, prowadzi spotkania z rodzicami, uczniami, ale nie jest formalnie instytucją systemowego doskonalenia dla nauczycieli/lek. W Środzie Wlkp. kadra pedagogiczna może skorzystać z oferty Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, co jednak wiąże się z ponoszeniem wysokich opłat za szkolenia. Najbliższy Publiczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli znajduje się w Poznaniu. Nauczycielom z terenów wiejskich trudno jest dotrzeć do Środy Wlkp. (miejscowość najbardziej oddalona ponad 30 km), lub do Poznania (ponad 60 km) gdzie mieszczą się te placówki, związane jest to również z ponoszonymi kosztami dojazdu. Utrudnieniem dla nauczycieli, w szczególności dla kobiet (ze wzgl. na opiekę nad osobami zależnymi) jest dodatkowy czas na dojazd. Nowelizacja Karty Nauczyciela z zmniejszyła % środków na doskonalenie w placówkach, co znacznie umniejszy możliwość refundowania kosztów doskonalenia przez dyrektora. W celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań dyrektorów i nauczycieli z powiatu średzkiego w obszarze doskonalenia zawodowego przeprowadzono badania ankietowe, prowadzono rozmowy. Dyrektorzy zapytani, czy obecny system doskonalenia spełnia oczekiwania dyrektorów i nauczycieli, udzielali negatywnych odpowiedzi uzasadniając: Szkolenia sią drogie, problem z godzinami szkoleń i odległościami Nie można planować doskonalenia z wyprzedzeniem, w związku z zmianami w funkcjonowaniu placówek oświatowych, wybór kursów kwalifikacyjnych dokonywany jest na podstawie potrzeby dalszego zatrudnienia Ponieważ dzisiejsza oferta nie ma charakteru systemowego Brakuje roboczych spotkań z metodykami System taki nie istnieje Brak systemu 4

5 Za dużo teorii i mało praktyki, przydaję się więcej spotkań na których można wymieniać doświadczenia Ciągle zmieniające się prawo wymusza systematyczność doskonalenia, którego nie ma Dyrektorzy wskazywali również, że brak następujących form doskonalenia: Spotkań z prawnikami dotyczącymi interpretacji przepisów i różnych skomplikowanych sytuacji wynikających z codziennego funkcjonowania szkoły i relacji z rodzicami, Wsparcia w celu dokonania diagnozy potrzeb uczniów, zwłaszcza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Bieżące kontakty z doradcami metodycznymi, szkolenia dotyczące interpretacji i stosowania przepisów prawa, opracowania niezbędnej dokumentacji prawnej Brak spotkań z doradcami metodycznymi, za dużo kontroli które nic nie wnoszą, nauczyciel dostosowuje swój warsztat pracy do ciągłych zmian w oświacie Brak form związanych z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych i problemowych oraz z,,trudnymi rodzicami Wymiana doświadczeń Spotkanie z doradcami metodycznymi Nauczyciele wypowiedzieli się, że obecny system wsparcia dla nauczycieli wymaga zmiany, nie ma w naszym powiecie forum wymiany doświadczeń, wysokie koszty, czas na dojazdy i szkolenia w dni wolne od pracy utrudniają podejmowanie doskonalenia. Znaczącym problemem jest brak wsparcia dla nauczyciela w wdrażaniu nowych umiejętności, szkolenie na czas szkolenia bez możliwości dalszej konsultacji z osobami szkolącymi prowadzi do sytuacji, w której nauczyciele pozostają praktycznie bez dalszej pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych. W deklaracjach wstępnych dyrektorzy wykazali zainteresowanie realizacją ofert doskonalenia w zakresie: specjalne potrzeb edukacyjne (20 placówek) ewaluacja wewnętrzna (16 placówek) doradztwo edukacyjno-zawodowe (6 placówek) Dane statystyczne placówek oświatowych w powiecie (2012 r.) W powiecie średzkim jest 66 placówek edukacyjnych 23 przedszkola 20 Szkół Podstawowych 12 Szkół Gimnazjalnych 11 szkół Ponadgimnazjalnych(w 4 Zespoły Szkół) Obecnie zatrudnionych jest 1818 naucz. w tym 845 K i 173, 40 dyrektorów, 29 K i 11 M (9,5%) (dane Kuratorium Oświaty - SIO ) Powiat średzki jest organem prowadzącym dla 4 Zespołów szkół ponadgimnazjalnych i 1 Gimnazjum z oddziałami specjalnymi. 5

6 Na terenach wiejskich funkcjonują zespoły szkół typu: Przedszkole i Szkoła Podstawowa lub Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W Środzie Wlkp. są 4 przedszkola publiczne i 6 przedszkoli niepublicznych. Na terenach wiejskich pozostały tylko 2 przedszkola publiczne, pozostałe zostały włączone do zespołów szkół. Na terenie powiatu nie ma szkoły specjalnej. Uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego uczęszczają do szkół specjalnych poza powiatem (48 uczniów) lub do oddziałów specjalnych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Środzie Wlkp. Pozostali uczniowie włączani są do szkół ogólnodostępnych (na terenie powiatu jest 200 takich uczniów i 18 dzieci w wieku przedszkolnym). Z informacji otrzymywanych od dyrektorów i nauczycieli wynika, że dostosowanie metod i form pracy do ucznia objętego kształceniem specjalnym stanowi duże wyzwanie dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, którzy nie są przygotowani do prowadzenia nauczania włączającego. (źródłodane własne PP-P). Prognoza powodzenia projektu Powiat Średzki przygotował się do wprowadzenia zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli. 10 maja 2011 r. p. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. otrzymał upoważnienie Zarządu Powiatu do występowania w charakterze Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji (PORE) w powiecie średzkim. W związku z powierzonym zadaniem, uczestniczyła w szkoleniach Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) dotyczącymi wprowadzania zmiany. 11 kwietnia 2012 r. PORE, zorganizowała spotkanie dla dyrektorów szkół, przedszkoli i organów samorządowych z powiaty średzkiego na temat: Bezpośrednie wsparcie szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. W spotkaniu brał udział Starosta średzki, który zachęcał dyrektorów (21 dyrektorów) do wzięcia udziału w działaniach projektowych. Pozostali dyrektorzy, nie uczestniczący w spotkaniu, otrzymali zaproszenie do udziału w projekcie drogą elektroniczną. Dyrektorzy 36 jednostek złożyli deklarację wstępną przystąpienia do projektu. W miesiącach VII-VIII 2012r., 27 Dyrektorów zdeklarowanych szkół, na zaproszenie PORE, uczestniczyło w zorganizowanym przez ORE Szkoleniu dla dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu zasad zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, stanowiącego element wspomagania szkół i placówek" Realizacja projektu jest pilotażem nowego modelu doskonalenia, w którym proces wspomagania będzie blisko szkoły, nakierowany na jej potrzeby, stworzy możliwość transferu nabytej wiedzy i umiejętności do wykorzystania w działaniach zawodowych. Pomoże dyrektorom i nauczycielom w przygotowaniu się do nowego modelu doskonalenia, w tym realizacji polityki oświatowej państwa. Nabyte przez uczestników projektu wiedza i umiejętności transferowane do dalszego samodzielnego wykorzystania w szkole będą dodatkowym efektem w rozwiązywaniu analogicznych problemów po zakończeniu realizacji projektu. Uczestnictwo nauczycieli/lek w procesie doskonalenia lepiej przygotuje ich do pracy w zmieniającej się rzeczywistości oświatowej, co przełoży się na wyższy poziom usług edukacyjnych oferowanych przez szkołę. W efekcie grupą, 6

7 która dodatkowo skorzysta na realizacji projektu będą uczniowie/uczennice placówek objętych wsparciem. I. Założenia projektowe 1. Cele projektu A. Cel główny: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół i przedszkoli w powiecie średzkim poprzez objecie 15 placówek pilotażowym programem wspomagania w obszarach wymagających szczególnego wsparcia B. Cele szczegółowe: 1. Poprawa efektywności i spójności planowania procesu doskonalenia w 13 ch i 2 przedszkolach z powiatu średzkiego 2. Podniesienie kompetencji nauczycieli/lek zgodnie z potrzebami placówek poprzez wdrożenie 15 Rocznych Planów Wspomagania szkół/przedszkoli 3. Podniesienie kompetencji 15 dyrektorów w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli w obszarze doskonalenia 4. Poprawa jakości współpracy 40 nauczycieli/lek (w tym dyrektorów) powiecie średzkim poprzez zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia 2. Grupa docelowa W projekcie zakłada się objęcie wsparciem następujących grupy osób i instytucji: 1) 15 placówek dla dzieci i młodzieży, w tym: 2 przedszkola, 13 szkół ( 9 Szkół Podstawowych, 4 Szkoły Gimnazjalne) 2) 75 nauczycieli/ek (BO) - 67K i 8M, 3) 40 uczestników sieci współpracy i samokształcenia - 33K i 7M, w tym 15 dyrektorów/dyrektorek placówek - 8K i 7M. Zgodnie z kryteriami dostępu, określonymi przez Instytucję Pośredniczącą, w projekcie weźmie udział: 15 placówek z ogólnej liczby 66, co stanowi 22,72%. 9 Szkół Podstawowych, w tym 5 Szkół Podstawowych (t.j.55%) o średniej powyżej średniego wyniku powiatowego z egzaminu zewnętrznego i 4 Szkoły Podstawowe (t.j 45%) z wynikami poniżej średniej powiatowej z egzaminu zewnętrznego 4 Gimnazja; w tym 3 Gimnazja (t.j 75%) poniżej i 1 Gimnazjum (t.j 25%) powyżej średniego wyniku powiatowego z egzaminu zewnętrznego 2 przedszkola w których zatrudnionych jest co najmniej 5 nauczycieli/lek 7

8 Średnia powiatowa wyników egzaminów zewnętrznych w 2011 wynosiła: ze sprawdzianu przeprowadzonego w VI kl. SP - 25,94 %, z egzaminu gimnazjalnego % (źródło OKE Poznań) 3. Wspomaganie szkół/przedszkoli i nauczycieli/nauczycielek Realizacja projektu w powiecie średzkim trwać będzie 24 miesiące. Wsparcie dla szkół/przedszkoli udzielane będzie w 2 cyklach określanych czasowo rokiem szkolnym 2013/14 i 2014/15. Diagnoza potrzeb placówki rozpoczynać się będzie w sierpniu przed rozpoczęciem danego roku szkolnego, a sam proces doskonalenia rozpocznie się w listopadzie i trwał będzie w danej placówce 8 miesięcy, tj. do czerwca. Pełny cykl doskonalenia w każdej placówce przeprowadzany będzie tylko 1 raz, w oparciu o 1 ofertę doskonalenia opracowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Proces wspomagania w placówkach prowadzony będzie przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach działań projektowych. W diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola wezmą udział: dyrektor oraz osoby zatrudnione w placówce na stanowiskach pedagogicznych. Wszyscy nauczyciele będą uczestniczyć w diagnozie potrzeb rozwojowych swojej szkoły. Wyłoniony Zespół diagnostyczno-rozwojowy opracuje Roczny Plan Rozwoju (RPW). Zgodnie z potrzebami placówki, dla nauczycieli przeprowadzone będzie w placówce doskonalenie zawodowe. Planuje się przeprowadzenie przez ekspertów zewnętrznych 30 szkoleń dla pracowników pedagogicznych placówek objętych wsparciem (po 2 w każdej placówce), zgodnie z opracowanym RPW. Zaplanowane szkolenia, warsztaty odbywać się będą w danej szkole/przedszkolu. Dyrektor i nauczyciele otrzymają wsparcie przy wprowadzaniu zmian i dokonają oceny podjętych działań. W okresie trwania projektu na terenie powiatu utworzone zostaną Sieci współpracy i samokształcenia, w tym 2 sieci zgodnie z zakresem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Sieci działać będą przez 2 lata, od października 2013 r. do czerwca 2015 r. Uczestnikami Sieci mogą być nauczyciele/specjaliści zatrudnieni w ch/przedszkolach powiatu średzkiego. W dwuletnim cyklu zaplanowano 8 spotkań w ramach sieci, podczas których następowała będzie wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się doświadczeniami. W ramach spotkań jednej Sieci przewidziano 2 szkolenia prowadzone przez eksperta zewnętrznego, zgodnie z wyłonionymi potrzebami uczestników. Spotkania sieci odbywać się będą w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Dodatkowo uczestnicy Sieci korzystać będą z Platformy Internetowej Doskonalenie w sieci, udostępnionej przez ORE. Działalnością Sieci współpracy i doskonalenia kierować będą Koordynatorzy Sieci w ramach działań projektowych. 4. Nabór do projektu Sfeminizowany charakter zawodu nauczycielskiego został uwzględniony na wszystkich etapach realizacji projektu. 8

9 W trakcie rekrutacji i realizacji projektu przestrzegana będzie polityka równości szans, zapewniony zostanie proporcjonalny dostęp kobiet i mężczyzn zatrudnionych w placówkach do udziału w procesie doskonalenia oraz elastyczny czas pracy w projekcie. Rekrutacja szkół/przedszkoli Rekrutacja placówek do projektu została poprzedzona spotkaniem informacyjnym dla dyrektorów placówek edukacyjnych i przesłaniem informacji do wszystkich szkół/przedszkoli z powiatu średzkiego. Dyrektorzy 36 placówek wstępnie wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w projekcie. Przedszkola: Przedszkole nr 2 i nr 4 w Środzie Wlkp., Przedszkole Stokrotka Nowe Miasto nad Wartą, Przedszkole przy Zespole Szkół w Klęce Szkoły Podstawowe: Dominowo, Murzynowo Kościelne, Boguszyn, Klęka, Kolniczki, Chocicza, Słupia Wielka, SP nr 2 w Środzie Wlkp., SP nr 3 w Środzie Wlkp., Jarosławiec, Pławce, Śnieciska, Zaniemyśl. Szkoły Gimnazjalne: Giecz, Chocicza, Nowe Miasto nad Wartą, Słupia Wielka, Gim. Nr 1 w Środzie Wlkp., Gim. Nr 2 w Środzie Wlkp., Gim. Nr 3 w Środzie Wlkp., Zaniemyśl. Szkoły Ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.: ZSZ, Technikum, LO, Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.: ZSZ, Technikum, LO, Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie: technikum, LO, Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście nad Wartą: ZSZ, Technikum Ze względu na pilotażowy charakter projektu zaplanowano objęcie wsparciem 15 placówek w powiecie. Dokonano weryfikacji złożonych deklaracji kierując się założeniami projektowymi. 1. Preferowane były placówki wiejskie. Wybór placówek wiejskich przyczyni się do realizacji polityki Unii Europejskiej, w tym równych szans i zrównoważonego rozwoju gdyż ma wpływ na zmniejszenie ryzyka marginalizacji społecznej. Do placówek wiejskich uczęszcza mniej uczniów w związku z tym jest mniejsza liczba zatrudnionych nauczycieli, a co za tym idzie placówki otrzymują mniej środków finansowych na doskonalenie, co stwarza znaczne ograniczenie w doskonaleniu kadry. 2. Wybrano po jednej jednostce z Zespołu Szkół. Nauczyciele w Zespołach często zatrudniani są w poszczególnych jednostkach i tym samym skorzystają z doskonalenia w ramach działań projektowych, które mogą wykorzystać w kolejnej jednostce. Z opinii dyrektorów zespołów szkół wiadomo, że problemy występujące w jednostkach wchodzących w skład zespołu są podobne. 3. Spełniając kryterium dostępu brano również pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych. Wybrano 5 SP z wynikiem sprawdzianu poniżej średniej powiatowej, 4 SP z wynikiem sprawdzianu powyżej średniej powiatowej, 3 Gimnazja z wynikiem egzaminu gimnazjalnego poniżej średniej powiatowej, 1 Gimnazjum z wynikiem egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej powiatowej. 9

10 Wyniki wyboru szkół/przedszkoli do powiatowego projektu Liczba placówek Placówka/miejscowość Liczba Liczba uczniów nauczycieli 1. P-le Nowe Miasto n.w Stokrotka P-le Środa Wlkp. P-le SP Dominowo SP Murzynowo Kościelne SP Boguszyn SP Klęka SP Kolniczki SP Jarosławiec SP Pławce SP Śnieciska SP Zaniemyśl Gim. Giecz Gim. Chocicza Gim. Nowe Miasto n.w Gim. Słupia Wielka Razem Liczba specjalistów Utworzono listę rezerwową placówek: Przedszkole w Klęce, Szkoła Podstawowa w Chociczy, Słupi Wielkiej, Pigłowicach, Gimnazjum w Pigłowicach i Zaniemyślu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum w Nowym Mieście nad Wartą. Ostateczny nabór placówek do projektu następuje w pierwszym miesiącu danego cyklu realizacji projektu, na podstawie złożenia przez wybrane placówki deklaracji uczestnictwa. Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek wsparcie rozwoju placówki Proces rekrutacji uczestników projektu przebiegać będzie z poszanowaniem zasady równych szans, w tym równości płci, zapewniony będzie równy dostęp do działań projektowych dla kobiet i mężczyzn. Ze względu na pilotażowy charakter projektu i ryzyko niskiej świadomości konieczności systemowego doskonalenia wśród nauczycieli/lek., łącznie zaplanowano, że wsparcie otrzyma min. 100 BO - 91K i 9 M co stanowi ok. 50% ogółu zatrudnionych w placówkach objętych wsparciem. Część uczestników może otrzymać wsparcie 2 razy - jako dyrektor/nauczyciel placówki objętej wsparciem lub jako członek sieci. Potencjalni uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości uczestnictwa w projekcie podczas spotkań informacyjnych, które będą przeprowadzone w placówkach biorących udział w projekcie, a następnie po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb danej placówki, w wyniku której 10

11 wyłoniony zostanie obszar rozwojowy placówki, zainteresowani udziałem w projekcie nauczyciele/lki, związane bezpośrednio z wybranym obszarem, podpiszą deklaracje uczestnictwa. Rekrutacja członków sieci Do wszystkich placówek oświatowych z powiatu średzkiego zostały wysłane informacje zapraszające nauczycieli do udziału w sieciach. Ukazało się również ogłoszenie na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp., na stronie powiatu oraz publikacja w prasie lokalnej z informacją o możliwości przystąpienia do sieci. Szczegółowe informacje przekazane zostały również podczas spotkania informacyjnego dla dyrektorów. Osoby zainteresowane doskonaleniem w Sieciach złożą deklarację uczestnictwa. 5. Zadania w projekcie 1. Opracowanie i publikacja Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) na terenie powiatu średzkiego Powiatowy Program Wspomagania (PPW) to dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Powiatu średzkiego. Jest on podstawą do monitorowania procesu wspomagania prowadzonego na terenie Powiatu. 2. Przeprowadzenie procesu wspomagania w ch/przedszkolach z terenu powiatu średzkiego W ramach działań projektowych zaplanowane jest: Pilotażowe Wsparcie dla szkół i przedszkoli L. p. Placówka Okres wsparcia L. p. Placówka 1 P-le Stokrotka w Nowym 1 SP Murzynowo Mieście n.wartą Kościelne 2 P-le nr 2 w Środzie Wlkp. 2 SP Boguszyn 3 SP Dominowo 3 SP Klęka 4 SP Jarosławiec r.sz. 4 SP Kolniczki 5 SP Pławce 2013/ SP Zaniemyśl 6 SP Śnieciska 6 Gim. Giecz 7 Gim. Chocicza 8 Gim. Nowe Miasto n.w 9 Gim. Słupia Wielka Okres wsparcia r.sz. 2014/

12 Proces wspomagania w placówkach prowadzony będzie przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE). W ramach działań projektowych SORE ma pod opieką w ciągu jednego roku szkolnego placówki ( lub przedszkole) w których realizuje zadania określone w projekcie. Działania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji 1. Spotkanie z dyrektorem; wywiad z dyrektorem zbadanie kompetencji w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb szkoły w obszarze doskonalenia, zebranie informacji o placówce, analiza dokumentacji wewnętrznej, zbadanie potrzeb rozwojowych określonych przez dyrektora 2. Spotkanie z Radą Pedagogiczną przeprowadzenie ankiety, przedstawienie założeń projektowych, zbadanie potrzeb rozwojowych określonych przez nauczycieli, doprecyzowanie obszaru rozwojowego (zgodnego z Ofertami doskonalenia opracowane przez ORE), wyłonienie Beneficjentów Ostatecznych (BO) - nauczycieli 3. Przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego z zespołem BO, wsparcie w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia 4. Spotkanie z BO - Opracowanie RPW na podstawie diagnozy, zaplanowanie procesu wspomagania - harmonogram działań, w tym szkoleń 5. Doradztwo indywidualne dla dyrektora pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, wskazywanie możliwości rozwiązania, wsparcie we wprowadzeniu zmiany 6. Spotkania robocze z BO - wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur, organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą 7. Przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji RPW dyrektorowi szkoły, wywiad z dyrektorem zbadanie kompetencji w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb szkoły - ankieta 8. Spotkanie z Radą Pedagogiczną Przedstawienie sprawozdania z przebiegu RPW, współpraca z RP nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym, przeprowadzenie ankiety. 12

13 3. Utworzenie i prowadzenie 5 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia na terenie powiatu W ramach działań projektowych zaplanowane jest: Wsparcie dla nauczycieli z powiatu średzkiego 1 Sieć dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 2 Sieć dla Pedagogów i Psychologów szkolnych 3 Sieć dla Logopedów szkolnych 4 Sieć dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego Praca z uczniem młodszym 5 Sieć dla nauczycieli Praca z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi Działalnością Sieci współpracy i doskonalenia kierować będą Koordynatorzy Sieci (KS) w ramach działań projektowych. Działania Koordynatora Sieci współpracy i samokształcenia 1. Rekrutacja uzupełniająca kandydatów do sieci spośród nauczycieli szkół/przedszkoli z terenu powiatu średzkiego, 2. Przygotowanie Planu Pracy Sieci zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników, 3. Organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci, 4. Wnioskowanie do koordynatora projektu o pozyskanie ekspertów zewnętrznych (jeśli zajdzie taka potrzeba), zapraszanie ekspertów zewnętrznych, organizowanie spotkania, współpraca ze specjalistami/ekspertami prowadzącymi zajęcia, 5. Moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, 6. Zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów szkoleniowych i innych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, 7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działań sieci, 8. Promocja działań sieci, 9. Badanie efektywności oceniające poprawę jakości współpracy na zakończenie pracy sieci. 10. Ścisła współpraca z koordynatorem projektu, koordynatorem merytorycznym i zespołem projektowym, prowadzenie wymaganej dokumentacji. 13

14 6. Korzyści w projekcie 1. Pracownicy pedagogiczni placówek (nauczyciele/lki, specjaliści) staną się aktywnymi uczestnikami procesu planowania i doskonalenia. Podejmowanie działań na terenie placówki wymaga zaangażowania wszystkich uczestników. 2. Placówki objęte wsparciem wprowadzą do procesu doskonalenia nowe narzędzia i formy wsparcia. Każda placówka uczestnicząca w projekcie będzie posiadała wypracowany Roczny Plan Wspomagania. 3. Dyrektorzy placówek uczestniczący w projekcie otrzymają wsparcie w zakresie diagnozowania obszarów rozwojowych, planowania doskonalenia nauczycieli oraz wsparcie przy wprowadzaniu zmiany. 4. Dyrektorzy oraz nauczyciele/lki, specjaliści będą współpracować i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w utworzonych na poziomie powiatu sieciach wsparcia. 5. Działania prowadzone w ramach projektu pozwolą na podniesie świadomości nauczycieli/- lek nt. konieczności uczestnictwa w procesie doskonalenia wynikającym z potrzeb rozwojowych danej placówki, wytworzą nawyk planowania procesu doskonalenia zgodnego z potrzebami placówki co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości usług edukacyjnych danej placówki. 6. Powiat średzki będzie przygotowany do zmiany systemu doskonalenia nauczycieli/lek, zgodnego z polityką edukacyjną państwa, przyczyni się więc do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu IIIPO KL. 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, jako realizator projektu, po zakończeniu projektu wyposażona będzie w sprzęt, który był niezbędny do realizacji zadań: tablica multimedialna, 2 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, projektor. 8. Wybrane sieci powstałe w ramach projektu funkcjonować będą także po zakończeniu finansowania z EFS a ich koordynatorami zostaną pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w miarę posiadanych kwalifikacji. 9. Dzięki obserwacji realizacji działań projektowych w placówkach nastąpi poszerzenie wiedzy i poprawa aktywności zawodowej nauczycieli/-lek nie będących w grupie uczestników, nt. nowoczesnych metod doskonalenia zawodowego, poprawi się jakości usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic, dzięki temu zwiększą się ich szanse do kontynuowanie nauki na wyższych poziomach edukacyjnych, a po zakończeniu procesu edukacji - na otwartym rynku pracy. 14

15 Przydział placówek SORE II. Realizacja działań projektowych w roku szkolnym 2013/2014 L. p. Placówka Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji 1. P-le Stokrotka w Nowym Mieście n.wartą 2. P-le nr 2 w Środzie Wlkp. Ewa Barczyńska 3. Szkoła Podstawowa w Dominowie 4. Szkoła Podstawowa w Jarosławcu 5. Szkoła Podstawowa w Pławcach Kinga Pawlak 6. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach 1. Roczne Plany Wspomagania 15

16 Przedszkole Stokrotka w Nowym Mieście n.wartą 1. Czas realizacji BSZARZE: Jak i po co prowa dzić ewaluację wewnętrzną Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 2. Diagnoza potrzeby Kadra pedagogiczna wraz z p. Dyrektor wskazują zapotrzebowanie nabycia i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie ewaluacji wewnętrznej prawidłowego procesu ewaluacyjnego adekwatnych narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia ewaluacji interpretacji wyników, które zostaną wykorzystane do dalszej pracy 2. Przedszkolu brakuje wypracowanych procedur przeprowadzania ewaluacji 3. Przedstawicielki Rady Pedagogicznej brały udział w szkoleniu z ewaluacji - jego program nie spełnił oczekiwań uczestniczek 4. Rada Pedagogiczna będzie jednocześnie Zespołem Ewaluacyjnym 3. Cel Cel główny: Praktyczne wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do podniesienia jakości pracy przedszkola Cele szczegółowe: 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu ewaluacji 16

17 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW 5. Harmonogram realizacji RPW Szkolenie dla Rady Pedagogicznej: Ewaluacja wewnętrzna jako sposób wspomagania pracy przedszkola, wybranie obszaru do ewaluacji - do 15 lutego 2014r. Warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej: Narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej - do 15 lutego 2014r. 2. Udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej - zakończenie działań do Wypracowanie narzędzi badawczych - do r. Realizowanie zaplanowanych działań przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, Zespół Ewaluacyjny (ZE) - do r. Opracowanie i interpretacja zebranych danych (ZE) - do r. Wypracowanie Wniosków i Rekomendacji (ZE) - do dnia r. Spotkanie Rady Pedagogicznej nt. Konstruowanie Raportu z przeprowadzonej ewaluacji - wykorzystanie wniosków z ewaluacji i rekomendacje do planowania pracy przedszkola - do dnia r. Do 15 czerwca 2014 r. 80 % nauczycielek posiada wiedzę na temat ewaluacji wewnętrznej po uczestnictwie w szkoleniu i warsztatach szkoleniowych Do 15 marca udział 80 % nauczycielek przy wypracowaniu narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji ankiety, sprawozdania, wywiady Do 15 czerwca 2014 r. 80% nauczycielek potrafią napisać - Sprawozdanie z przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej Raport Do 31 maja 2014 r. 80 % nauczycielek wie jak planować pracę przedszkola uwzględniając rekomendacje z ewaluacji uczestnictwo w warsztacie Konstruowanie Raportu z przeprowadzonej ewaluacji - wykorzystanie wniosków z ewaluacji i rekomendacje do planowania pracy przedszkola - Wypracowanie założeń do planu pracy przedszkola na rok 2014/2015 Zadanie 1.Spotkanie Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji z p. Dyrektor przedszkola - 2 h 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną - zespołem zadaniowym - 2 h 3. Warsztat diagnostycznorozwojowy SORE- zespół Termin realizacji zadania Miejsce realizacji zadania Gabinet p. Dyrektor Przedszkole Przedszkole 17

18 zadaniowy - 2x4h 4.Konsultacje SORE z p. Dyrektor na temat RPW - 1 h 5.Przedstawienie RPW Radzie Pedagogicznej SORE- 2 h 5. Konsultacje indywidualne SORE z Dyrektorem Szkoły nt. wykorzystania metod cauchingowych w pracy z zespołem - 1 h 6. Konsultacje grupowe - warsztatowe - SORE z Radą Pedagogiczną nt. wykorzystania metod caochingowych w pracy z zespołem 7. Szkolenie dla nauczycieli: Ewaluacja wewnętrzna jako sposób wspomagania pracy przedszkola, wybranie obszaru do ewaluacji. Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.X r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ekspert Zewnętrzny - 2h 7.Warsztat szkoleniowy: Narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Ekspert zewnętrzny - 4h 8.Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji Zespół Ewaluacyjny -4h 9. Konsultacje Zespołu Ewaluacyjnego z Ekspertem Zewnętrznym - 2 h 10.Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych - 2 h 11. Opracowanie wniosków z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej - 5 h 9. Konsultacje nauczycielek z Ekspertem Zewnętrznym - 2 h Gabinet p. Dyrektor Przedszkole Gabinet p. Dyrektor Przedszkole do Do Do do Do Do Przedszkole Przedszkole Przedszkole Konsultacje telefoniczne, mailowe Przedszkole Przedszkole do Warsztatowa rada Do Przedszkole Konsultacje telefoniczne, mailowe 18

19 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe 7. Zadania osób realizujących RPW pedagogiczna - Konstruowanie Raportu z przeprowadzonej ewaluacji - wykorzystanie wniosków z ewaluacji i rekomendacje do planowania pracy przedszkola Ekspert Zewnętrzny - 4h 12. Konsultacje nauczycielek z Ekspertem Zewnętrznym - 1 h 13. Przedstawienie przez Zespół Ewaluacyjny p. Dyrektor Raportu Ewaluacji Wewnętrznej - 1 h 14. Przedstawienie p. Dyrektor sprawozdania z realizacji RPW SORE - 2 h 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje - 3 h do Do Do Do Liczba godzin Rola pracy na rzecz RPW ogółem Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji Ekspert zewnętrzny Dyrektor Szkoły 15 9 Zespół Zadaniowy 8 8 Zespół d.s Ewaluacji Rada Pedagogiczna 9 9 Rola Szkolny organizator rozwoju edukacji Konsultacje telefoniczne, mailowe Przedszkole Gabinet p. Dyrektor Przedszkole Liczba godzin kontaktowych 1 Zadania 1. Diagnoza funkcjonowania szkoły: 2. Rozmowa z p. Dyrektor 3. Przygotowanie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego w oparciu o wybraną potrzebę rozwojową szkoły 4. Przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego 5. Opracowanie Rocznego Planu Wspomagania dla szkoły 1 liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne. 19

20 9. Zadania osób korzystających ze 6. Spotkanie indywidualne z Dyrektorem w sprawie RPW omówienie bieżących spraw 7. Przedstawienie RP i Dyrektorowi Rocznego Planu Wspomagania 8. Przygotowanie dokumentacji organizacja systemu -pozyskanie ekspertów, zaplanowanie szkoleń RP 9. Doradztwo indywidualne dla Dyrektora -wsparcie we wprowadzeniu zmiany 10. Wsparcie dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur 11. Wsparcie nauczycieli we wdrażaniu nowych umiejętności, transfer nabytych umiejętności do praktyki szkolnej konsultacje osobiste i e- mailowe 12. Monitorowanie przebiegu realizacji RPW, reagowanie na pojawiające się trudności 13. Przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji RPW dyrektorowi szkoły, wywiad z dyrektorem zbadanie kompetencji w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły ankiety Ekspert / specjalista 1. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej Ewaluacja wewnętrzna jako sposób wspomagania pracy przedszkola, wybranie obszaru do ewaluacji 2. Warsztat dla nauczycieli : Opracowanie narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji 3. Warsztat dla nauczycieli : Konstruowanie Raportu z przeprowadzonej ewaluacji - wykorzystanie wniosków z ewaluacji i rekomendacje do planowania pracy przedszkola 4. Konsultacje dla nauczycielek Rola Zadania p. Dyrektor przedszkola Udostępnia potrzebne informacje 20

21 wspomagania Rada Pedagogiczna = Zespół zadaniowy = Zespół Ewaluacyjny Bierze udział w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach Powołuje zespół ds. Ewaluacji Udostępnia pomieszczenia na spotkania Odpowiada za poinformowanie nauczycieli o spotkaniach Korzysta z konsultacji indywidualnych Udziela informacji zwrotnej Uczestniczy w diagnozowaniu potrzeb szkoły, wybiera obszar do rozwoju Udziela informacji zwrotnej Bierze udział w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym Planuje działania, tworzy RPW Udziela informacji zwrotnej Opracowuje narzędzia ewaluacyjne Zbiera i interpretuje dane Opracowuje Raport z ewaluacji wewnętrznej Wnioski i Rekomendacje 10. Dane Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji Ewa Barczyńska Nr tel

22 Przedszkole nr 2 Osiedlowe Skrzaty w Środzie Wlkp. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA nr 2 Osiedlowe Skrzaty w Środzie Wlkp. W OBSZARZE : Nauczyciel Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 2. Diagnoza potrzeby Przedszkole jest w trakcie reorganizacji 2. Dyrektor widzi potrzebę wsparcia zespołu w zakresie wzmocnienia kondycji psychofizycznej 3. Nauczycielki przedszkola obawiają się utraty pracy. Widzą konieczność nabycia/doskonalenia kompetencji dotyczących rozwoju osobistego 4. Rada Pedagogiczna ustaliła, że wszystkie nauczycielki zaangażują się w doskonalenie umiejętności i będą członkami Zespołu Zadaniowego 22

23 3. Cel 1.Cel główny: Wzmocnienie kondycji psychicznej nauczycielek poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego 2. Cele szczegółowe: 1. Pomoc w budowaniu planów rozwoju osobistego nauczycielek, dotyczących siły i odporności psychicznej zakończenie działań do Doskonalenie kompetencji w trakcie warsztatu realizującego program Podnieś swoje kompetencje ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej, przedsiębiorczości i nastawienia na klienta do Odnalezienie siebie w sytuacji zmiany konsultacje indywidualne do Zakładane wskaźniki realizacji RPW 5. Harmonogram realizacji RPW Nauczycielki po uczestnictwie w szkoleniu i warsztatach nabywają wiedzę na temat swoich mocnych stron 100 % nauczycielek doskonalą umiejętności komunikacyjne i interpersonalne 100% nauczycielek współpracy z klientami 100% nauczycielek Nauczycielki wiedzą jak odnaleźć się w sytuacji zmiany aktywny udział w konsultacjach indywidualnych % nauczycielek Zadanie 1.Spotkanie SORE z dyrektorem przedszkola -2h 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego 2h 3. Warsztat diagnostycznorozwojowy - SORE, zespół zadaniowy 2x4h 4. Wypracowanie Rocznego Planu Wspomagania szkoły - 5.Konsultacje nauczycieli z SORE 4h 6.Konsultacje SORE z p. Dyrektor na temat RPW - 1h 7.Doradztwo indywidualne dla dyrektora 1h 8. Warsztat Podnieś swoje kompetencje ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej, przedsiębiorczości i nastawienia na klienta 2x5h 9. Konsultacje indywidualne nauczycielek z Ekspertem Termin realizacji zadania Miejsce realizacji zadania Gabinet p. Dyrektor Przedszkole Przedszkole Przedszkole Październik 2013 Przedszkole Przedszkole grudzień 2013 Do Do Gabinet p. Dyrektor Przedszkole Konsultacje telefoniczne, mailowe 23

24 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe 7. Zadania osób realizujących RPW Zewnętrznym 10. Konsultacje nauczycielek z SORE 11. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW - SORE 12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi przedszkola sprawozdania z realizacji RPW 13. Rada Pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje Rola Do Do Do Do Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole Liczba godzin kontaktowych 2 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji Ekspert Zewnętrzny Dyrektor Szkoły 15 9 Rada Pedagogiczna 9 9 Rola Szkolny organizator rozwoju edukacji Zadania 1. Diagnoza funkcjonowania szkoły 2. Rozmowa z p. Dyrektor 3. Przygotowanie warsztatu diagnostycznorozwojowego w oparciu o wybraną potrzebę rozwojową szkoły 4. Przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego 5. Opracowanie Rocznego Planu Wspomagania dla szkoły 6. Spotkanie indywidualne z Dyrektorem w sprawie RPW omówienie bieżących spraw 7. Przedstawienie RP i Dyrektorowi Rocznego Planu Wspomagania 8. Przygotowanie dokumentacji organizacja systemu -pozyskanie ekspertów, zaplanowanie szkoleń RP 9. Doradztwo indywidualne dla Dyrektora - wsparcie we wprowadzeniu zmiany 10. Wsparcie nauczycieli we wdrażaniu 2 liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne. 24

25 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania Ekspert / specjalista Rola nowych umiejętności, transfer nabytych umiejętności do praktyki szkolnej konsultacje osobiste i owe 11. Monitorowanie przebiegu realizacji RPW, reagowanie na pojawiające się trudności 12. Przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji RPW dyrektorowi szkoły, wywiad z dyrektorem zbadanie kompetencji w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły ankiety 1. Przeprowadzanie warsztatu Podnieś swoje kompetencje 2. Konsultacje indywidualne z nauczycielkami osobiste 3. Konsultacje z nauczycielkami - telefoniczne, mailowe Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem Liczba godzin kontaktowych 3 Dyrektor przedszkola Nauczyciele Rola Dyrektor szkoły Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego 10. Dane SORE Ewa Barczyńska Nr tel Zadania 1. Organizacja spotkań Rad Pedagogicznych 2. Udostępnienie pomieszczenia do konsultacji indywidualnych z nauczycielkami 3. Korzystanie z konsultacji indywidualnych 4. Udzielanie informacji zwrotnej 1. Udział w Radach Pedagogicznych, warsztacie diagnostyczno-rozwojowym 2. Uczestniczenie w spotkaniu z ekspertem zewnętrznym: warsztat i konsultacje indywidualne 3. Korzystanie z konsultacji z SORE 4. Korzystanie z konsultacji indywidualnych z ekspertem zewnętrznym 5. Udzielanie informacji zwrotnej 3 liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach itp. organizowanych w ramach RPW 25

26 Szkoła Podstawowa w Dominowie 1. Czas realizacji ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dominowie W OBSZARZE Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji Diagnoza potrzeby 1. Kadra pedagogiczna włącznie z dyrektorem wskazują duże zapotrzebowanie na poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ewaluacji wewnętrznej : prawidłowego przebiegu procesu ewaluacyjnego odpowiednich narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia ewaluacji właściwej interpretacji wyników, które adekwatnie i racjonalnie zostaną wykorzystane do dalszej pracy. 2. Aktualnie w szkole nie ma wypracowanego modelu prawidłowego przeprowadzenia ewaluacji 3. Zespół nauczycielski uświadomił sobie potrzebę prowadzenia ewaluacji 4. Kadra pedagogiczna wraz z dyrektorem wybrali obszar do przepracowania ewaluacji wewnętrznej Wykorzystanie przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych technik informacyjnych i komunikacyjnych 26

27 3. Cel Cel główny: Ewaluacja wewnętrzna i jej konkretne zastosowanie w działaniach podnoszących jakość pracy szkoły Cele szczegółowe: 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW 5. Harmonogram realizacji RPW 1. Pozyskanie wiedzy o roli ewaluacji w rozwoju szkoły Szkolenie dla nauczycieli i Dyrektora szkoły: Ewaluacja wewnętrzna jako sposób wspomagania pracy szkoły - do 15 lutego 2014r. 2. Przeprowadzenie Ewaluacji Wewnętrznej Powołanie Zespołu Ewaluacyjnego (ZE) do 28 lutego 2014r. Warsztat szkoleniowy dla nauczycieli i Dyrektora: Narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej - do 15 lutego 2014r. Opracowanie narzędzi badawczych (ZE) - do r. Przeprowadzenie przez Zespół Ewaluacyjny badań - do dnia r. Udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej, zrealizowanie zaplanowanych działań - do dnia r. Opracowanie i interpretacja zebranych danych (ZE) - do dnia r. Wypracowanie Wniosków i Rekomendacji (ZE) do dnia r. 3. Nabycie umiejętności tworzenia Raportu oraz wykorzystywania wyników ewaluacji do planowania pracy szkoły Warsztat szkoleniowy nt. Konstruowanie Raportu z Ewaluacji Wewnętrznej- rekomendacje do planowania pracy szkoły - do dnia r. Nauczyciele posiadają wiedzę na temat ewaluacji wewnętrznej (po uczestnictwie w szkoleniu i warsztatach szkoleniowych) 95% nauczycieli Wypracowanie narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji i opracowanie dokumentacji wywiady, sprawozdania, ankiety udział i praca 95% nauczycieli Nauczyciele posiadają wiedzę o planowaniu pracy szkoły, z uwzględnieniem wyników i wniosków ewaluacji 95% nauczycieli warsztat: Raport z Ewaluacji Wewnętrznej Wypracowanie założeń do Planu Pracy szkoły na rok 2014/2015 z wykorzystaniem wniosków z ewaluacji wewnętrznej Termin Zadanie realizacji Miejsce realizacji zadania zadania 1.Spotkanie Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji z Gabinet Dyrektora dyrektorem szkoły - 2 h 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu Szkoła zadaniowego - 2 h 3. Warsztat diagnostycznorozwojowy -SORE, zespół Szkoła zadaniowy - 2x4h 27

28 4.Konsultacje SORE z Dyrektorem Szkoły dot. RPW 1 h 5.Przedstawienie przez SORE RPW Radzie Pedagogicznej - 2 h 6. Konsultacje indywidualne SORE z Dyrektorem Szkoły nt. wykorzystania metod cauchingowych w pracy z zespołem -1 h 7. Konsultacje grypowe (warsztatowe) SORE z Radą Pedagogiczną nt. wykorzystania metod caochingowych w pracy z zespołem 8. Szkolenie Ewaluacja wewnętrzna jako sposób wspomagania pracy szkoły. Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.X r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Ekspert zewnętrzny - 2h 9.Warsztat : Narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Ekspert zewnętrzny - 4h 10. Konsultacje Zespołu Ewaluacyjnego (ZE) z ekspertem zewnętrznym - 2 h 11.Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych ZE - 2 h 12. Opracowanie wniosków z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej - ZE 5 h 13. Konsultacje ZE z ekspertem zewnętrznym - 2 h 14. Warsztat szkoleniowy: Konstruowanie Raportu z Ewaluacji Wewnętrznej - rekomendacje do planowania pracy szkoły ZE z Ekspertem Zewnętrznym - 4h 15. Konsultacje ZE z ekspertem zewnętrznym-1 h Gabinet Dyrektora Szkoła Gabinet Dyrektora do Do Do Do Do do Do do Szkoła Konsultacje telefoniczne lub mailowe Konsultacje telefoniczne lub mailowe Konsultacje telefoniczne lub mailowe 28

29 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe 7. Zadania osób realizujących RPW 16. Przedstawienie przez Zespół E. Dyrektorowi Szkoły Raportu z Ewaluacji Wewnętrznej-1 h 17. Przedstawienie Dyrektorowi Szkoły sprawozdania z realizacji RPW-SORE-2 h 18. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje - 3 h Rola Do Do Do Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem gabinet Dyrektora Liczba godzin kontaktowych 4 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji Ekspert zewnętrzny Dyrektor Szkoły 15 9 Zespół Zadaniowy 8 8 Zespół d.s Ewaluacji Rada Pedagogiczna 9 9 Rola Szkolny organizator rozwoju edukacji Zadania 1. Diagnoza funkcjonowania szkoły 2. Rozmowa z Dyrektorem 3. Spotkanie z RP - wybór obszaru do rozwoju 4. Przygotowanie warsztatu diagnostycznorozwojowego w oparciu o wybraną potrzebę rozwojową szkoły 5. Przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego 6. Opracowanie Rocznego Planu Wspomagania dla szkoły 7. Spotkanie indywidualne z Dyrektorem w sprawie RPW omówienie bieżących spraw 8. Przedstawienie RP i Dyrektorowi Rocznego Planu Wspomagania 9. Przygotowanie dokumentacji organizacja systemu -pozyskanie ekspertów, zaplanowanie szkoleń RP 4 liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne. 29

30 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania Ekspert / specjalista Rola Dyrektor szkoły Rada Pedagogiczna Zespół zadaniowy 10. Doradztwo indywidualne dla Dyrektora - wsparcie we wprowadzeniu zmiany 11. Wsparcie dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur 12. Wsparcie nauczycieli we wdrażaniu nowych umiejętności, transfer nabytych umiejętności do praktyki szkolnej konsultacje osobiste i owe 13. Monitorowanie przebiegu realizacji RPW, reagowanie na pojawiające się trudności 14. Przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji RPW dyrektorowi szkoły, wywiad z dyrektorem zbadanie kompetencji w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły ankiety 1. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej Ewaluacja wewnętrzna jako sposób wspomagania pracy szkoły 2. Warsztat dla nauczycieli : Narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 3. Warsztat szkoleniowy: Konstruowanie Raportu z Ewaluacji Wewnętrznej - rekomendacje do planowania pracy szkoły 4. Konsultacje z Zespołem Ewaluacyjnym Zadania 1. Udostępnia potrzebne informacje 2. Bierze udział w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach 3. Powołuje zespół ds. Ewaluacji 4. Udostępnia pomieszczenia na spotkania 5. Odpowiada za poinformowanie nauczycieli o spotkaniach 6. Korzysta z konsultacji indywidualnych 7. Udziela informacji zwrotnej 1. Uczestniczy w diagnozowaniu potrzeb szkoły, wybiera obszar do rozwoju 2. Udziela informacji zwrotnej 1. Bierze udział w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym 2. Planuje działania, tworzy RPW 30

31 10. Dane Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji 3. Udziela informacji zwrotnej Zespół d.s ewaluacji 1. Opracowuje narzędzia do badań ewaluacyjnych 2. Zbiera i interpretuje dane 3. Wypracowuje wniosków i rekomendacje 4. Sporządza Raportu z Ewaluacji Wewnętrznej przekazuje raport Dyrektorowi Ewa Barczyńska Nr tel

32 Szkoła Podstawowa w Jarosławcu 1. Czas realizacji ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Podstawowej w Jarosławcu W OBSZARZE: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji Diagnoza potrzeby 1. Nauczyciele i dyrektor szkoły wskazują na dużą potrzebę poszerzenia kwalifikacji i umiejętności w zakresie ewaluacji wewnętrznej- jak powinien wyglądać proces ewaluacyjny, jakich narzędzi użyć do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej jak również jak interpretować wyniki aby zostały sensownie wykorzystane do dalszej pracy. 2. W szkole brak wypracowanych wzorców jak prowadzić ewaluację wewnętrzną, brak określonego obszaru w którym zostałaby przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna. 3. Nauczyciele i dyrektor przełamali wstępny opór związany z procesami ewaluacyjnymi. 32

33 3. Cel Cel główny: Praktyczne wykorzystanie procesów ewaluacyjnych do podnoszenia jakości pracy szkoły Cele szczegółowe: 1. Nabycie przez nauczycieli i Dyrektora wiedzy na temat funkcji ewaluacji w procesie rozwoju szkoły oraz tworzenia Projektu Ewaluacyjnego (do końca 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW lutego 2014 roku). Zebranie przez Dyrektora informacji dotyczących: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku ze zmianami z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (do dnia 15 lutego 2014) Rada szkoleniowa dla Nauczycieli: Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego. Rada szkoleniowa zostanie poprowadzona przez Dyrektora szkoły. (do dnia 15 lutego 2014 roku) Szkolenie dla nauczycieli i Dyrektora szkoły: Ewaluacja wewnętrzna jako sposób wspomagania pracy szkoły - podczas szkolenia zostanie wybrany obszar do przeprowadzenia ewaluacji. (do dnia 15 lutego 2014 roku) Szkolenie dla nauczycieli i Dyrektora: Opracowanie narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej (do dnia 15 lutego 2014) 2. Nauczyciele uczestniczą w ewaluacji wewnętrznej (zakończenie działań do dnia ) Powołanie Zespołu ds. Ewaluacji wewnętrznej (do końca lutego 2014 roku) Opracowanie przez Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej narzędzi badawczych (do dnia roku) Realizacja zaplanowanych działań przeprowadzenie badań ewaluacyjnych (do dnia ) Opracowanie i interpretacja zebranych danych (do dnia 15 maja 2014 roku) Warsztaty dla nauczycieli i Dyrektora: Opracowanie i wniosków z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej (do dnia r.) 3. Uwzględnienie wyników ewaluacji w procesie planowania rozwoju szkoły (do dnia ) Warsztaty dla nauczycieli i Dyrektora: Planowanie pracy szkoły na rok 2014/2015 z wykorzystaniem wyników ewaluacji wewnętrznej (do dnia ) 90% nauczycieli posiada wiedzę z zakresu ewaluacji wewnętrznej w szkole uczestnictwo w szkoleniach. Opracowanie dokumentacji badań (ankiety, wywiady, sprawozdania itp.), zaangażowanie 90% nauczycieli udział w warsztacie: opracowanie narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej. 90% nauczycieli posiada wiedzę z zakresu: Planowanie pracy szkoły z wykorzystaniem wyników ewaluacji wewnętrznej udział w warsztacie. Uwzględnienie w planie pracy na rok 2014/2015 wyników przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Raport z ewaluacji wewnętrznej. 33

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Załącznik nr 20 Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE:EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE:EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet IIIDziałanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE PROCESY: Budowa koncepcji pracy szkoły () 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu W OBSZARZE ŚRODOWISKO Nauczyciel 45+

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu W OBSZARZE ŚRODOWISKO Nauczyciel 45+ Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRĄCZNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRĄCZNIE Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA II LO W WAŁCZU W OBSZARZE NAUCZYCIEL 45+

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA II LO W WAŁCZU W OBSZARZE NAUCZYCIEL 45+ Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Rodzice są partnerami szkoły (przedszkola) 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 28.08.2013 31.08.2014 2. Diagnoza potrzeby

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Szkoła promuje wartość edukacji 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOCICZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOCICZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE PROCESY Postawy uczniowskie - jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE PROCESY Postawy uczniowskie - jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY ORE

PROJEKT SYSTEMOWY ORE PROJEKT SYSTEMOWY ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - 1 - Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3.5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3.5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI - UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Regulamin uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Wspomaganie rozwoju szkół w

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Szkoła promuje wartość edukacji 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY TECHNIKUM. w Zespole Szkół w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY TECHNIKUM. w Zespole Szkół w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY TECHNIKUM w Zespole Szkół w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ na zadanie: Świadczenie usługi: koordynatora projektu, asystenta w projekcie, specjalisty ds. finansowo sprawozdawczych, czterech szkolnych organizatorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2011-2012

SPRAWOZDANIE z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2011-2012 PPP. O718/15 /2012 SPRAWOZDANIE z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2011-2012 I. Sprawozdanie do Systemu Informacji Oświatowej... 2 1. Działalność diagnostyczna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się ZAŁĄCZNIK NR 25 Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół. Piaseczno, 05.01.2012r.

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół. Piaseczno, 05.01.2012r. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół Piaseczno, 05.01.2012r. Nowy system kompleksowego wspierania szkół W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Wólce. Ocenianie kształtujące

Szkoła Podstawowa w Wólce. Ocenianie kształtujące ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Szkoła Podstawowa w Wólce NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Ocenianie kształtujące 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01. 09. 2013

Bardziej szczegółowo

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów. Warszawa, maj 2013 r.

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów. Warszawa, maj 2013 r. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów Warszawa, maj 2013 r. Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIPNOWSKI ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Szkoła Podstawowa. w Bobrownikach NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

POWIAT LIPNOWSKI ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Szkoła Podstawowa. w Bobrownikach NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Szkoła Podstawowa w Bobrownikach NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania od diagnozy potrzeb do oceny rezultatów

Roczny Plan Wspomagania od diagnozy potrzeb do oceny rezultatów Konferencja podsumowująca projekt zrealizowany przez powiat łomżyński w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół działania Ośrodka Rozwoju Edukacji Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy MEN:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet IIIDziałanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Powiatowe Centrum Edukacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

POWIAT SIEMIATYCKI. Siemiatycze, sierpień 2015 r.

POWIAT SIEMIATYCKI. Siemiatycze, sierpień 2015 r. POWIAT SIEMIATYCKI Raport końcowy z monitoringu Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) Siemiatycze, sierpień 05 r. . Wstęp. W powiecie siemiatyckim powstał nowy system doskonalenia nauczycieli. Opiera

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stalmierzu NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Szkoła Podstawowa w Stalmierzu NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Podstawowa w Stalmierzu NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: Praca z uczniem młodszym

Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: Praca z uczniem młodszym ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Miejskie nr 3 w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: Praca z uczniem młodszym 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Realizator projektu: Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Realizator projektu: Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Projekt: Kompleksowe wsparcie szkół sukces edukacji Cel główny: poprawa kompleksowego wsparcia szkół

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 4. Realizatorem Projektu jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z Filią w Koninie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 4. Realizatorem Projektu jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z Filią w Koninie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIOTAŻU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIOTAŻU Nowa jakość edukacji w Gminie miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół Pilotaż SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIOTAŻU Koordynatorzy działań : Renata Flis, Urszula Grygier Doradcy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Troszynie (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Troszynie (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM W TŁUCHOWIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM W TŁUCHOWIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM W TŁUCHOWIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rudzki nauczyciel sprawny badacz

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rudzki nauczyciel sprawny badacz REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rudzki nauczyciel sprawny badacz realizowanym w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu

Bardziej szczegółowo

Powiatowe projekty konkursowe Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Powiatowe projekty konkursowe Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIPNOWSKI. 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji. źródła informacji zewnętrznej,

POWIAT LIPNOWSKI. 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji. źródła informacji zewnętrznej, ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZEBIEGOSZCZU NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI - KONTYNUACJA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU POWIATU ŚREMSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo