RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS Wałbrzych Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. 5. Promowana jest wartość edukacji. 6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 2/46

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Anna Kwiatkowska, Magdalena Styś-Kruszelnicka. Badaniem objęto 105 klientów (ankieta i wywiad grupowy), 13 pracowników merytorycznych (ankieta)) i 6 konsultantów (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami oraz analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: OZ - Arkusz obserwacji zajęć w placówce AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki placówki AK - Kwestionariusz ankiety dla klientów placówki APM - Kwestionariusz ankiety dla pracowników merytorycznych placówki APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WK - Scenariusz wywiadu grupowego z klientami WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami/konsultantami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką placówki WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 3/46

4 Obraz placówki Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS utworzony został w grudniu 2012 r. przez Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski. Organ prowadzący NODN BRAS to firma szkoleniowo-doradcza działająca na rynku od 7 lat, która realizuje usługi dla różnych grup zawodowych oraz osób indywidualnych. Placówka działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy, której głównym założeniem jest stworzenie szerokiej oferty szkoleniowej skierowanej do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych. Koncepcja uwzględnia tematykę szkoleń związanych z realizacją podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa określanych corocznie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oczekiwania nauczycieli oraz potrzebę integracji szkół ze społecznością lokalną poprzez organizowanie "Sieci współpracy i samokształcenia" pozwalającej na wymianę doświadczeń. Stale poszerza swoją ofertę w oparciu o bieżące potrzeby środowiska w odniesieniu do prowadzonych badań rynku. Ośrodek realizuje nowatorskie rozwiązania programowe i przedsięwzięcia służące rozwojowi nauczycieli, szkół i placówek korzystających z jego oferty poprzez: wprowadzanie metody storytellingu do działań edukacyjnych, stworzenie autorskiej techniki komunikacyjnej FURIC oraz modelu wsparcia rozwoju GAJA. Rozwiązania nowatorskie inspirują nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań, doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz wyzwalają kreatywność. Placówka realizuje projekty m.in.: "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" oraz "BRAS kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica", w ramach którego młodzież bierze udział np. w warsztatach z zakresu kreatywnego myślenia, zajęciach psychologiczno pedagogicznych oraz doradztwie zawodowym. Ośrodek prowadzi szereg działań o charakterze antydyskryminacyjnym. Podczas realizacji wielu działań uwzględnia różnorodność odbiorców. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS ściśle współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi powiatu wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, opolskiego i kaliskiego, fundacjami, bibliotekami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz firmami szkoleniowymi i organizacjami. Wspólnie podejmowane działania są użyteczne i przekładają się na rozwój odbiorców usług edukacyjnych oraz wpływają na podnoszenie jakości pracy placówki i oferowanych przez nią usług. Zarządzanie placówką sprzyja właściwej realizacji jej zadań statutowych oraz indywidualnej i zespołowej pracy pracowników, którzy są zaangażowani w proces podejmowania decyzji oraz realizowanie nowatorskich rozwiązań. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 4/46

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 10 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS Placówka doskonalenia nauczycieli Wałbrzych Beethovena Kod pocztowy Urząd pocztowy Wałbrzych Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 niepubliczna Dorośli Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.25 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy brak specyfiki DOLNOŚLĄSKIE wałbrzyski Wałbrzych gmina miejska Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 5/46

6 Poziom spełniania wymagań państwa Placówka realizuje koncepcję pracy Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe osób oraz potrzeby instytucji i organizacji korzystających z jej oferty, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy placówki jest znana osobom, instytucjom i organizacjom korzystającym z oferty placówki. (D) Realizowana koncepcja pracy placówki jest monitorowana, i w razie potrzeb modyfikowana z uwzględnieniem oczekiwań osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (B) Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Planowanie procesów edukacyjnych w placówce służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki., a w realizacji zadań stosuje się różne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (D) Placówka pozyskuje informacje od osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki, na temat podejmowanych przez placówkę działań. (D) W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (B) Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych przez placówkę działań. (B) B A Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających. (D) Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty placówki. W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne. (D) W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, wsparcie otrzymywane w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb. (D) Doskonali się ofertę placówki uwzględniając indywidualne potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pozyskane od nich opinie dotyczące pracy placówki. Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty placówki do własnego rozwoju. (B) Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki Nauczyciele - konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. (B) Pracownicy placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. (D) Nauczyciele - konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. (B) Promowana jest wartość edukacji B B B W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. (D) W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. (D) Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (B) Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. (B) Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju B Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 6/46

7 Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym (D) W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki. (D) Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. (B) Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (B) Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje się i podejmuje działania. (D) Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. (D) Placówka doskonali własną pracę uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki. (B) Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi Zarządzanie placówką zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych placówki. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z pracownikami i innymi osobami realizującymi zadania placówki. (D) B B W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki. Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy pracowników i innych osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu. Zarządzanie placówką zapewnia przygotowanie oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz odpowiednie warunki jej realizacji. (D) Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. (B) Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji wewnętrznej. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. (B) Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 7/46

8 Wnioski 1. Placówka działa zgodnie z przyjętą przez pracowników koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana z uwzględnieniem potrzeb i możliwości klientów wynikających z przeprowadzanych badań. 2. W kontekście zaspokajania potrzeb i oczekiwań osób, instytucji oraz organizacji korzystających z oferty ośrodka wprowadza on systemowe rozwiązania dotyczące monitorowania swoich działań. 3. Prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego w miejscach pracy nauczycieli (dla rodziców w szkole) oraz dostosowanie terminów i godzin zajęć do indywidualnych potrzeb klientów służy wyrównywaniu szans w dostępie do oferty ośrodka. 4. Placówka chętnie współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym i w kraju uwzględniając ich możliwości i potrzeby, co przynosi wzajemne korzyści. 5. Pracownicy merytoryczni współdziałają ze sobą przy planowaniu i realizowaniu procesów przebiegających w ośrodku, prowadzą ewaluację własnej pracy korzystając przy tym ze wsparcia innych trenerów i konsultantów. Efektem tej współpracy jest podnoszenie atrakcyjności oferty szkoleniowej i jakości świadczonych usług. 6. Wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym ewaluacji wewnętrznej, służą do sprecyzowania wniosków, na podstawie których opracowuje się ofertę i plany rozwoju placówki. 7. Ośrodek stosuje nowatorskie rozwiązania, np. metodę storytellingu w zajęciach edukacyjnych oraz modelu wsparcia GAJA, które służą rozwojowi osób i instytucji korzystających z jego oferty. 8. Zarządzanie placówką jest realizowane z udziałem pracowników merytorycznych. Uczestniczą oni w opracowywaniu planu pracy i podejmowaniu decyzji dotyczących zmian organizacyjnych oraz tworzenia projektów, wniosków aplikacyjnych i nowych innowacyjnych narzędzi szkoleniowych. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 8/46

9 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Placówka realizuje koncepcję pracy Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Ośrodek działa zgodnie z koncepcję swojej pracy, realizuje jej założenia oraz uwzględnia potrzeby rozwojowe klientów. Koncepcja pracy jest systematycznie monitorowana, a wprowadzane modyfikacje wynikają przede wszystkim z diagnozowanych (aktualnych) potrzeb pracowników oświaty, instytucji, rodziców i uczniów szkół. Obszar badania: Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe osób oraz potrzeby instytucji i organizacji korzystających z jej oferty, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy placówki jest znana osobom, instytucjom i organizacjom korzystającym z oferty placówki. Ośrodek posiada koncepcję pracy, a realizowane działania są zgodne z jej założeniami i uwzględniają potrzeby rozwojowe jej odbiorców. Placówka posiada dokument pn.: Koncepcja pracy Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli BRAS w Wałbrzychu, w którym wyszczególnionych jest pięć obszarów pracy: statutowy, pracowniczy, organizacyjny, bazy oraz promocji. Ponadto opisany jest sposób i forma realizacji głównych celów, działań, wskazane terminy i osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Z analizy dokumentu wynika, że przedstawione w nim cele i zadania odzwierciedlają wymagania, jakie zawarte są w przepisach prawa dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli. Dyrektor placówki, na podstawie zaplanowanych zadań, opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, w którym uwzględnia wnioski płynące z pełnionego nadzoru pedagogicznego oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koncepcja pracy jest monitorowana i modyfikowana z uwzględnieniem potrzeb wynikających z przeprowadzanych badań oraz rozpoznanych potrzeb i możliwości klientów placówki. Najważniejszymi wartościami, jakimi kieruje się ośrodek są: partycypacja, współodpowiedzialność, szacunek, kreatywność, zaangażowanie, praca z pasją, innowacyjność oraz tolerancja i akceptacja. W podejmowanych działaniach placówka uwzględnia: doskonalenie kompetencji zawodowych; rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i osobistych; Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 9/46

10 wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, metod i narzędzi pracy m.in. poprzez konsultacje, coaching, tutoring, mentoring; wymianę doświadczeń i korzystanie z już wypracowanych rozwiązań; pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwój szkół i placówek edukacyjnych, w tym na rozwój bazy i zajęcia z dziećmi i młodzieżą (pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych: fundacje bankowe, Fundacja Batorego, Fundacja Kronenberga, PZU, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej); zarządzanie partycypacyjne. Przykładami podejmowanych działań realizujących koncepcję pracy placówki są m.in. organizowanie i prowadzenie form doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz uczniów i ich rodziców (wykres 1o). Wynikają one z rozpoznanych potrzeb odbiorców, takich jak: poznawanie technik pamięciowych, metod zapamiętywania, technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystanie EWD do analizy wyników oraz motywowania dziecka do nauki, budowania relacji dziecko - rodzic, rodzic - nauczyciel poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców. Ponadto placówka: dostosowuje ofertę szkoleniową do aktualnych potrzeb pracowników oświaty; wprowadza innowacyjne rozwiązania, metody i narzędzia edukacyjne, np. metoda storytellingu, FURIC (pięcioelementowa metoda komunikacji interpersonalnej, wypracowana na potrzeby pracy z nauczycielami), model GAJA, który powstał m.in. w oparciu o teorię integracji systemów osobowości Juliusa Khula); prowadzi warsztaty wychowawcze dla rodziców w ramach programu Akademii Aktywnego Rodzica oraz warsztaty dla młodzieży rozwijające kompetencje kluczowe, głównie komunikacyjne; współpracuje z podmiotami działającymi w obszarze edukacji i ogólnie rozumianych usług edukacyjnych np. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Agencją Inicjatyw Szkoleniowych w Jeleniej Górze, Pracownią Rozwoju Osobistego Anny Rutkowskiej, Osservatorio Story Telling w Mediolanie. Realizowane działania są zgodne z założeniami koncepcji i odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby klientów (wykres 1j). Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 10/46

11 Wykres 1j Wykres 1o Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 11/46

12 Obszar badania: Realizowana koncepcja pracy placówki jest monitorowana, i w razie potrzeb modyfikowana z uwzględnieniem oczekiwań osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Realizowana koncepcja pracy ośrodka jest systematycznie monitorowana, co pozwala na wprowadzanie modyfikacji adekwatnych do potrzeb osób, instytucji oraz organizacji korzystających z jego oferty. Realizacja poszczególnych zadań w placówce odbywa się zespołowo. Systematycznie organizowane są spotkania z pracownikami i partnerami, na których poruszane są zagadnienia dotyczące bieżącej działalności, występujących ryzyk oraz realizacji założonych celów. Koncepcja monitorowana jest na bieżąco za pośrednictwem m.in. analizowania ankiet i wywiadów prowadzonych po zajęciach (badana jest wśród uczestników różnych form doskonalenia zawodowego jakość kształcenia, przydatność oraz adekwatność tematyki prowadzonych szkoleń). Ponadto systematycznie zbierane są informacje na temat zapotrzebowania szkół w zakresie realizacji ich działań. Wypracowane wnioski wynikają z analizy bieżących potrzeb rynku usług edukacyjnych w oświacie i służą do modyfikowania koncepcji pracy placówki, m.in. poprzez zwiększenie nacisku na działania sieciowe i sieciowania szkół i placówek oświatowych (możliwość współpracy nauczycieli na platformie - wymiana informacji, dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniem). Działalność ośrodka została rozszerzona o kolejną grupę odbiorców, którą są rodzice. Prowadzone dla nich zajęcia odbywają się w szkole i są nieodpłatne. Obecnie placówka podpisała umowę z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, w zakresie studiów podyplomowych dla nauczycieli. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 12/46

13 Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Poziom spełnienia wymagania: A Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Planowanie procesów edukacyjnych w placówce służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z jej oferty. W realizacji zadań stosuje się różnorodne, atrakcyjne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb klientów. Placówka stosuje nowatorskie rozwiązania, realizuje działania systemowe o charakterze innowacyjnym o zasięgu regionalnym i krajowym, służące rozwojowi osób i podmiotów. Wprowadzenie na polski rynek zastosowania metody storytellingu w edukacji, opartej na doświadczeniu włoskich partnerów, wpływa na wzrost odpowiedzialności za proces uczenia się uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Przygotowanie autorskiego projektu techniki komunikacyjnej - FURIC pomaga nauczycielom w budowaniu właściwej komunikacji z uczniami oraz rodzicami, sprzyja motywowaniu młodzieży i dzieci do nauki, co przyczynia się do podniesienia efektów kształcenia. Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w placówce służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki., a w realizacji zadań stosuje się różne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Organizacja procesów edukacyjnych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli BRAS w dużym stopniu zaspokaja potrzeby odbiorców korzystających z jego oferty. Ośrodek zaspokaja potrzeby klientów i instytucji, w których oni pracują, poprzez: nabywanie przez nauczycieli umiejętności obsługi platformy edukacyjnej; pomoc w rozwiązywaniu problemów, np. jak komunikować się z dziećmi, być asertywnym i konsekwentnym w stosunku do nich; realizowanie projektów, m.in. NAUTiLUS Nowoczesna Akademia Umiejętności Trenerskich i Liderów Umiejętności Społecznych kierowanego do 40 nauczycieli z woj. dolnośląskiego, którzy w okresie od marca 2013 roku do grudnia 2014 roku, zwiększą swoje umiejętności, kompetencje interpersonalne i zawodowe; podniesienie kompetencji zawodowych np. podczas szkoleń "Nauczyciele współpracują zespołowo"; aplikowanie o środki i prowadzenie szkoleń rad pedagogicznych oraz warsztatów dla rodziców i dzieci. Ponadto ośrodek w partnerstwie z Gminą Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu realizuje projekt "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych", który przeznaczony jest dla nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów placówek zarówno publicznych, jak i niepublicznych (przedszkola i szkoły), a także projekt "BRAS kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica", który dotyczy prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla 120 uczniów i uczennic Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 13/46

14 Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie. W ocenie klientów, wiedza zdobyta podczas różnych form doskonalenia, w których uczestniczyli, jest przydatna w pracy zawodowej (wykres 1j). Na wszystkich obserwowanych zajęcia prowadzący stosowali aktywizujące metody pracy i odwoływali się do doświadczeń uczestników. Wykres 1j Obszar badania: Placówka pozyskuje informacje od osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki, na temat podejmowanych przez placówkę działań. Placówka systematycznie pozyskuje informacje od odbiorców na tematy swojej działalności w celu dostosowania i poszerzenia oferty zgodnie z zainteresowaniem i zapotrzebowaniem odbiorców. Pracownicy, trenerzy, konsultanci systematycznie pozyskują informacje od swoich klientów na temat podejmowanych przez siebie działań m.in. poprzez wywiady i obserwacje. Przeprowadzają ankiety ewaluacyjne po warsztatach, szkoleniach, w których badają ich przydatności, użyteczność przekazanych materiałów, poziom merytoryczny zajęć, komunikatywność prowadzących. Wyniki są analizowane np. przez koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, dokonuje się ich ewaluacji. Na tej podstawie powstają raporty i sprawozdania, które przedstawiane są zespołowi zajmującemu się realizacją projektu, są one wykorzystywane do konstruowania nowych programów szkoleniowych, dostosowywania oferty do potrzeb uczestników, wprowadzania nowych metod i form pracy. Wyniki wykorzystywane są do modyfikowania w miarę potrzeby programów szkoleń oraz poprawy, jeśli istnieje taka potrzeba, form realizacji zajęć. Wnioski z analizy pozyskanych informacji dotyczyły: utrzymania modelu szkoleń polegającego na optymalizacji proporcji pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyczną oraz tworzenia nowych narzędzi pracy dydaktycznej i doradczej pozwalających rozwiązywać bieżące trudności przedstawiane przez klientów; tworzenia nowych programów szkoleniowych, rozwiązań edukacyjnych i dydaktycznych oraz bieżące Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 14/46

15 modyfikowanie istniejących narzędzi pracy, tematów i forma wsparcia. W placówce trenerzy i konsultanci do wniosków z analizy informacji pozyskanych od odbiorców oferty placówki, związanych z wykonywaną przez nich pracą, zaliczyli: przekazywanie wiedzy opartej na empirycznych podstawach, kontynuowanie zajęć, które uwzględniają praktykę oraz stosowanie różnorodnych metod i narzędzi dydaktycznych, w tym także nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obszar badania: W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania adekwatne do potrzeb rozwojowych osób, instytucji i organizacji korzystających z jej oferty. W ośrodku wprowadza się nowatorskie rozwiązania adekwatne do potrzeb rozwojowych osób i instytucji korzystających z jego oferty (wykres 1j). Respondenci (dyrektor, pracownicy merytoryczni i partnerzy) podali, że placówka realizuje szereg przedsięwzięć o charakterze nowatorskim m.in.: stworzenie nowych narzędzi do pracy warsztatowej z nauczycielami mających na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnych; wprowadzenie na polski rynek zastosowania metody storytellingu w edukacji (ośrodek, jako jedyny wykorzystuje doświadczenia włoskich partnerów w tym temacie). Celem tej implementacji jest dostarczenie nauczycielom nowych rozwiązań pomocnych w rozwiązywaniu bieżących trudności, a głównie w podniesieniu jakości edukacji i wzroście odpowiedzialności za proces uczenia się wśród uczniów i rodziców oraz ich samych; przygotowanie wg autorskiego projektu techniki komunikacyjnej - FURIC, która pomaga na co dzień nauczycielom w komunikacji z uczniami oraz rodzicami, ogranicza ich czas poświęcony na motywowanie dzieci do nauki oraz zwiększa skuteczność w tym zakresie; opracowanie, w oparciu o wyniki najnowszych badań psychologicznych, modelu wsparcia w rozwoju pn. GAJA (od nazwisk twórców: GAwroń i JAworski), który pomaga w skutecznym motywowaniu do działania poprzedzonym dokładną analizą zasobów, potrzeb oraz weryfikacją celów. Ośrodek we współpracy z Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przygotował oraz zrealizował projekt polegający na przekwalifikowaniu nauczycieli i przygotowaniu ich do wykonywania zawodu trenera i coacha; Zdaniem pracowników merytorycznych działania prowadzone przez ośrodek są nowatorskie, ponieważ wykorzystuje on w działaniach edukacyjnych (nieznaną wcześniej) metodę storytellingu oraz tworzy własne narzędzia na potrzeby konkretnych zajęć. Rozwiązania nowatorskie mają pozytywny wpływ na odbiorców. Dzięki wspólnym projektom uczniowie m.in. mogą korzystać z nowego sprzętu dydaktycznego (np. mikroskopy, kamery, aparaty fotograficzne), dodatkowych zajęć z przedsiębiorczości, kreatywności, poradnictwa zawodowego, filmowych a także wyjazdów do opery, kina, centrów edukacyjnych. Klienci uczestniczą w kursach doskonalących, darmowych zajęciach, otrzymują indywidualne wsparcie i pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych. Konsultują się w zakresie tworzenia biznes planów, podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje. Uczestnicy zajęć oraz inne osoby mogą korzystać z bezpłatnych materiałów zamieszczanych na stronie internetowej. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 15/46

16 Wykres 1j Obszar badania: Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych przez placówkę działań. Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób i instytucji korzystających z oferty ośrodka są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych działań. Wnioski z analizy informacji pozyskanych od klientów są systematycznie wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych oraz modyfikowania oferty szkoleniowej (wykres 1j). Pracownicy merytoryczni do zmian wprowadzonych na ich podstawie zaliczyli: wprowadzenie i konsekwentne stosowanie metody cyklu Kolba w pracy z dorosłymi, która zakłada model zajęć, gdzie doświadczenie jest punktem wyjścia; dostosowanie metody prowadzenia zajęć, formy ćwiczeń i materiałów odpowiednio do typów szkół i grupy wiekowej odbiorców. Zdaniem dyrektora dotychczasowe działania w zakresie badań nad jakością sprawdzają się, dlatego jedyną zmianą jest wprowadzenie podczas szkoleń osoby kootrenera pełniącego zarówno funkcję osoby przygotowującej się do danego tematu, jak i udzielającego po zajęciach informacji zwrotnej. W opinii klientów ośrodek otwarty jest na zmiany, stale poszerza swoją ofertę, w sposób niekonwencjonalny prowadzi zajęcia. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 16/46

17 Wykres 1j Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 17/46

18 Wymaganie: Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Realizacja oferty ośrodka pozwala osiągać jego cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających. Podejmowane i realizowane działania służą wyrównywaniu szans w dostępie do oferty oraz antydyskryminacji. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniu wewnętrznym z zasady Gender Mainstreaming i umiejętnie wykorzystują ją w kontaktach z klientami. Obecnie, we współpracy z Fundacją Batorego, przygotowywany jest projekt dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji i używania języka nienawiści skierowany do młodzieży szkół wałbrzyskich oraz nauczycieli i rodziców. W opinii osób i instytucji korzystających z oferty ośrodka, wsparcie otrzymywane w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb, a oferta ośrodka jest doskonalona z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Obszar badania: Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających. Realizowana oferta pozwala osiągnąć cele placówki i jest adekwatna do potrzeb jej klientów. Pozyskiwane od klientów informacje dotyczą: czasu realizacji zajęć, terminów, miejsca, tematyki, treści szkoleń, metod i form pracy oraz liczby wyspecjalizowanych trenerów w obszarze couthingu i tutoringu w regionie i na terenie kraju. Na ich podstawie: dostosowano ofertę do bieżących potrzeb uczniów, np. poznawanie technik pamięciowych, metod zapamiętywania; dostosowano ofertę do bieżących potrzeb nauczycieli, np.: automotywacja, technologia informacyjno-komunikacyjna, kompetencje technologiczne (tablica multimedialna, analiza wyników nauczania, obsługa Edukacyjnej Wartości Dodanej); wprowadzono zajęcia w formie warsztatów dla rodziców, np.: motywowanie dziecka do nauki, budowanie relacji dziecko - rodzic, rodzic nauczyciel; zorganizowano nieodpłatne warsztaty w szkołach. Cele placówki osiągane są poprzez opracowanie oferty zgodnie z oczekiwaniami klientów. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 18/46

19 Obszar badania: Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty placówki. W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne. Placówka dba o powszechność w dostępie do swojej oferty dla różnych klientów, uwzględnia potrzeby każdego z nich oraz prowadzi działania antydyskryminacyjne. Ośrodek podejmuje różnorodne działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty placówki np. poprzez: dostosowanie oferty do potrzeb klientów oraz rynku; poszerzanie bazy danych potencjalnych odbiorców tak, aby jak najszersze grono mogło uzyskać informację o nowych propozycjach; organizowanie konferencji o charakterze edukacyjnym (głównie bezpłatnych); prowadzenie zajęć w miejscach zaproponowanych przez klientów, do których mają łatwy dostęp; udostępnianie materiałów szkoleniowych uczestnikom zajęć; komunikowanie się z klientami za pośrednictwem portali społecznościowych (zamieszczanie informacji o prowadzonych szkoleniach, aktualnych wydarzeniach i prowadzonych projektach); zapraszanie na wspólne konferencje dyrektorów, rodziców, przedstawiciele samorządów, organów prowadzących szkoły i wyższe uczelnie; tworzenie nowej oferty, przebudowę strony internetowej w duchu storytellingu - połączenie obrazów z intencjami firmy, historiami. Zdaniem respondentów (dyrektora i pracowników merytorycznych) jedyną trudność klientom może sprawić lokalizacja placówki, dojazd na zajęcia (mimo że do ośrodka kursują autobusy komunikacji miejskiej). Klienci nie wskazali na żadne trudności w korzystaniu z oferty placówki. W ośrodku realizowane są działania antydyskryminacyjne. Każdy pracownik oraz współpracownik (np. trener) uczestniczy w szkoleniu wewnętrznym z zasady Gender Mainstreaming. Podczas zajęć osoby prowadzące używają języka równości płci. Materiały szkoleniowe przygotowywane są z użyciem formy skierowanej do płci zamiennie: on/ona, pan/pani. Obecnie przez kadrę przygotowywany jest projekt dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji i używania języka nienawiści skierowany głownie do młodzieży szkół wałbrzyskich oraz nauczycieli i rodziców (wniosek został przygotowany we współpracy ze szkołami i złożony do Fundacji Batorego). Klienci są traktowani jednakowo (wykres 1j) i wiedzą z jakiego wsparcia i oferty mogą korzystać. Terminy prowadzonych przez placówkę zajęć są zgodne z ich potrzebami i możliwościami, odbywają się we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 8.00 do Podczas wszystkich obserwowanych zajęć prowadzący dbali o równe traktowanie, poszanowanie godności uczestników oraz umożliwiali im aktywny w nich udział. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 19/46

20 Wykres 1j Obszar badania: W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, wsparcie otrzymywane w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb. Oferta ośrodka jest użyteczna dla odbiorców, uwzględnia indywidualne potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z jej usług. Oferta placówki odpowiada potrzebom klientów o czym świadczy wzrost zainteresowania szkoleniami, maksymalna liczba uczestników w grupach szkoleniowych oraz informacja zwrotna. Mają oni możliwość wybrania z oferty czegoś dla siebie (wykres 1j). Uczestnicy szkoleń, kursów, konferencji i warsztatów nabywają nową wiedzę i umiejętności, np. poznają metodę storytellingu, FURIC, GAJA, sposoby motywowania i rozmawiania z uczniami i swoimi dziećmi (wykorzystywanie trafnych pytań). Zdobytą wiedzę i umiejętności mogą wykorzystywać m.in. w pracy zawodowej, z uczniami i swoimi dziećmi, życiu osobistym, kontaktach międzyludzkich oraz planowaniu rozwoju zawodowego. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 20/46

21 Wykres 1j Obszar badania: Doskonali się ofertę placówki uwzględniając indywidualne potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pozyskane od nich opinie dotyczące pracy placówki. Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty placówki do własnego rozwoju. Oferta ośrodka jest modyfikowana. Uwzględnia indywidualne potrzeby klientów, ich opinie na temat swojej pracy oraz zachęca osoby, instytucje i organizacje do własnego rozwoju. W ośrodku prowadzone są analizy potrzeb edukacyjnych klientów placówki (wykres 1j). Najważniejsze wnioski z tych analiz to m.in.: stworzenie nowej oferty warsztatów w zakresie np. zadawania trafnych pytań, treningu umiejętności interpersonalnych i coachingowych, które nauczyciel mógłby wykorzystać w swojej pracy; prowadzenie zajęć warsztatowych w oparciu o model pracy - cykl Kolba - w celu zapewnienia idealnego balansu między teorią a praktyką; uwzględnianie kontekstu pracy nauczycieli i odnoszenie się do ich rzeczywistych problemów, jakie napotykają. Wnioski z analiz potrzeb klientów placówki wykorzystywane są do modyfikowania oferty np.: o aktualizowanie stanu wiedzy w danym zakresie (nowe rozporządzania, wyniki badań w zakresie edukacji i psychologii oraz szkolenia pod kątem nowych form i metod pracy). Placówka zachęca uczestników różnorodnych form kształcenia do rozwoju poprzez zwracanie uwagi na rolę i znaczenie procesu uczenia się przez całe życie, pomaga precyzować cele i realizować plany, na bieżąco wzbogaca ofertę zajęć, dostosowuje ceny zarówno do możliwości klientów naszego regionu, jak i rynku usług edukacyjnych, przygotowuje m.in. nauczycieli do wykonywania nowego zawodu. Ośrodek zachęca swoich klientów do własnego rozwoju poprzez: propagowanie wśród nauczycieli i uczniów procesu uczenia się przez całe życie, zwracanie uwagi na potrzebę Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 21/46

22 rozwoju osobistego, przygotowanie nauczycieli do pozyskania nowych kwalifikacji, wzbogacanie oferty, przygotowanie zajęć dla ludzi zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym. Ponadto placówka stale współpracuje z organami prowadzącymi szkoły, prowadzi indywidualne konsultacje dla nauczycieli w oparciu o roczny program wspomagania szkół (warsztaty personalne). Klienci w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystali z następującej oferty i wsparcia, m.in.: szkoleń nt. jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny, Nauczyciel 45+ warsztaty komputerowe, zarządzanie emocjami oraz treningu umiejętności interpersonalnych, technik motywacji nauczycieli i uczniów. Zdaniem klientów inspirująco na ich rozwój wpływały takie działania placówki jak: oferta adekwatna do ich potrzeb, zastosowanie wiedzy w praktyce, charyzma prowadzących i ich wiedza, tematy szkoleń i forma ich prowadzenia. Wszyscy podali, że są pytani o opinie na temat pracy placówki (wykres 2j). W ofercie placówki znalazły się propozycje zgłaszane przez klientów dotyczące motywowania dzieci i młodzieży do nauki, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, treningu umiejętności społecznych, kreatywności, wypalenia zawodowego oraz warsztatów nt. antydyskryminacji, asertywności i doradztwa personalnego. Ponadto organ prowadzący nawiązał współpracę z kilkoma podmiotami, dzięki którym realizowane są partnerstwa międzysektorowe (np. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Fundacja Merkury, Osservatorio Storytelling). Założona została Fundacja JAWOR, której celem jest wspieranie środowiska lokalnego głównie w działaniach o charakterze edukacyjnym i społecznym. Placówka pomaga szkołom w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i krajowych na ich bieżącą działalność statutową. Monitoruje wyniki nowych badań w obszarze edukacji i psychologii, implementuje na polski rynek innowacyjne i nowatorskie rozwiązania edukacyjne, sprzyjające procesowi nauczania i uczenia się. Wykres 1j Wykres 2j Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 22/46

23 Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Pracownicy merytoryczni oraz inne osoby realizujące zadania ośrodka współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy, a także pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Obszar badania: Nauczyciele - konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Wszyscy pracownicy merytoryczni placówki podczas ewaluacji własnej pracy pomagają sobie nawzajem. Pracownicy placówki, prowadząc ewaluację własnej pracy, współpracują ze sobą (wykres 1j). Uczestniczą w zajęciach, prowadzą obserwacje koleżeńskie i superwizje. Konsultanci wspierają się nawzajem w planowaniu i realizacji różnych form doskonalenia zawodowego oraz przedsięwzięć. Ostatnio pracownicy merytoryczni poddawali ewaluacji następujące elementy własnej pracy: prowadzenie zajęć, przygotowanie programów szkoleniowych, prezentacji i materiałów oraz komunikowanie się między sobą. Współpracę ocenili za zdecydowanie przydatną. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 23/46

24 Wykres 1j Obszar badania: Pracownicy placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Procesy edukacyjne są organizowane, realizowane i modyfikowane wspólnie przez wszystkich pracowników merytorycznych ośrodka. Pracownicy placówki współdziałają ze sobą w realizowaniu procesów edukacyjnych (wykres 1j). Współpraca polega na: uczestniczeniu w procesie planowania i programowania działań; konsultowaniu strategicznych dokumentów oraz planów; uczestniczeniu w pracach zespołów diagnozujących problemy i potrzeby; realizowaniu ustalonych i inicjowaniu nowych programów, projektów, strategii. Odbywa się to podczas spotkań całego zespołu raz w tygodniu. W chwili zaistnienia sytuacji wymagającej dodatkowych rozwiązań spotykają się wyłącznie osoby bezpośrednio zaangażowane w dane przedsięwzięcie. W ośrodku organizowane są wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, podczas których planuje się przyszłe działania oraz podsumowuje dotychczasowe. Pracownicy korzystają np. z kalendarza google, który ułatwia planowanie zadań. Wspólnie tworzone są harmonogramy szkoleń. Nauczyciele-konsultanci współpracują przy doborze metod i form pracy, budowaniu narzędzi szkoleniowych i badawczych, dokonują ewaluacji działań poprzez analizowanie narzędzi, wyciąganie i wdrażanie wniosków oraz dzielą się doświadczeniami i dbają o zachowanie standardów prowadzonych zajęć. Do planowania działań realizowanych przez placówkę wykorzystano: badania potrzeb rozwojowych pracowników pedagogicznych szkół oraz osób zarządzających nimi; badania prowadzone przez psychologów oraz edukatorów, m.in. nad procesami motywacji i uczenia się, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 24/46

25 skutecznością narzędzi i metod szkoleniowych. Wykres 1j Obszar badania: Nauczyciele - konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Pracownicy placówki podejmują wspólnie skuteczne działania w rozwiązywaniu problemów oraz doskonaleniu metod i form pracy zespołowej. Pracownicy placówki wspierają się wzajemnie w kontaktach z klientami oraz przy zarządzaniu projektami. Wspólnie rozwiązują trudności dotyczące procesu rekrutacji, dokonują diagnozy potrzeb szkoleniowych. Współpracują prazy konstruowaniu ofert, tworzeniu nowych programów, modyfikowaniu aktualnej oferty oraz przy układaniu kalendarza i obsłudze logistyczno-administracyjnej szkoleń. Pracownicy merytoryczni wyrazili przekonanie, że otrzymują wsparcie ze strony innych pracowników w zakresie realizacji swoich zadań (wykres 1w). Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 25/46

26 Wykres 1w Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 26/46

27 Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli BRAS podejmuje działania adekwatne do szczegółowo rozpoznanych potrzeb lokalnego środowiska. Organizuje i prowadzi kształcenie dla szerokiej grupy odbiorców (kursy doskonalenia zawodowego oraz kursy kwalifikacyjne, szkolenia i warsztaty), które wspomaga rozwój instytucji i organizacji korzystających z jego usług, zwiększa odpowiedzialność klientów za własny rozwój, kształtuje postawę uczenia się przez całe życie oraz skutecznie promuje wartość edukacji. Kierując się priorytetami wskazującymi obszary doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół, na bieżąco przygotowuje ofertę programów, szkoleń i warsztatów w celu bardziej efektywnego wspierania placówek oświatowych. Obszar badania: W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Realizowane przez placówkę inicjatywy i przedsięwzięcia są nakierowane na propagowanie procesu uczenia się przez całe życie i sprzyjają kształtowaniu odpowiednich postaw w tym zakresie. Dyrektor, nauczyciele i klienci podali, że placówka prowadzi działania, które kształtują pozytywny klimat do własnego rozwoju wśród odbiorców usług edukacyjnych, m.in.: dostosowuje ofertę szkoleń i warsztatów do potrzeb klientów; stwarza właściwą atmosferę pracy; przekazuje uczestnikom szkoleń materiały i nowe narzędzi do dalszej pracy (np. FURIC); zatrudnia wykwalifikowaną i kompetentną kadrę oraz umożliwia jej podnoszenie swoich kwalifikacji; stosuje różnorodne, atrakcyjne metody i formy pracy; stwarza możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy osobami prowadzącymi zajęcia i ich uczestnikami; utrzymuje stały kontakt z klientami (poczta elektroniczna, portale społecznościowe, indywidualne konsultacje). Zdaniem pracowników merytorycznych, działania kształtujące kompetencje uczenia się przez całe życie prowadzone przez placówkę to, np.: organizowanie konferencji; realizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów edukacyjnych; realizowanie umów partnerskich, których celem jest promocja wartości edukacji; organizowanie form wsparcia dla nauczycieli (możliwość indywidualnych konsultacji). Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 27/46

28 Obszar badania: W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Placówka prowadzi wiele działań i zapewnia różnorodną ofertę edukacyjną dla szerokiej grupy klientów, która jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska, promuje wartość edukacji oraz zachęca do własnego rozwoju. Z przedstawionych przez dyrektora i pracowników merytorycznych informacji wynika, że działania prowadzone przez placówkę, w celu promocji wartości edukacyjnej, polegają m.in. na: organizowaniu konferencji, różnorodnych szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych; realizowaniu projektów edukacyjnych i prowadzeniu warsztatów demonstracyjnych; komunikowaniu się z aktualnymi oraz potencjalnymi klientami za pomocą Facebooka i strony internetowej; zamieszczaniu informacji o działaniach edukacyjnych placówki w lokalnych mediach (np.: tygodnikach "30 minut", "Tygodnik Wałbrzyski", "Tydzień Dzierżoniowski"); wskazywaniu podczas zajęć przykładów dobrych praktyk oraz podkreślaniu znaczenia i korzyści wynikających z uczenia się przez całe życie. Według partnerów, działania promujące wartość uczenia się to przede wszystkim zachęcanie nauczycieli i dyrektorów do stosowania w edukacji metody storytellingu, organizowanie szkoleń i warsztatów dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, a także spotkań i konsultacji dla rodziców i nauczycieli dotyczących zmiany postawy dzieci w podejściu do nauki. Obszar badania: Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Realizowane przez placówkę działania kształtują i wzmacniają u odbiorców usług edukacyjnych odpowiedzialność za własny rozwój. Z wypowiedzi nauczycieli i innych klientów placówki wynika, że prowadzone przez nią działania zachęcają do własnego rozwoju, doskonalenia umiejętności, podnoszenia kwalifikacji oraz poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ma to miejsce, m.in. poprzez: stosowanie nowych narzędzi, metod i form pracy, uczenie się od siebie i uczestników szkoleń podczas zajęć, satysfakcję z uzyskiwanych w pracy rezultatów oraz wzrost zainteresowania ofertą placówki. Zdaniem klientów takie działania jak np.: oferta oraz organizacja form doskonalenia wychodząca na przeciw oczekiwaniom i potrzebom odbiorców, udział w szkoleniach i konferencjach, samokształcenie i planowanie własnego rozwoju oraz wykorzystanie materiałów i narzędzi udostępnionych na warsztatach wpływają na własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki (wykres 1o). Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 28/46

29 Wykres 1o Obszar badania: Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. Promowanie wartości uczenia się ma bezpośredni wpływ na rozwój lokalnej społeczności, a podejmowane działania kształtują świadomość znaczenia edukacji. Klienci odnoszą np. korzyści związane z potrzebą autorozwoju, poznania nowych sposobów nauczania, satysfakcji z podnoszenia swoich kwalifikacji oraz uczenia się przez całe życie. Dyrektor stwierdził, że ambicją placówki jest być preferowaną przez klienta firmą świadczącą usługi szkoleniowe dla oświaty. Poprzez jakość obsługi klienta oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań chce budować pozycję lidera wśród krajowych firm w branży szkoleniowej. W jego ocenie korzyści, które klienci placówki wynoszą z udziału w proponowanych działaniach to, m.in.: wsparcie w doskonaleniu zawodowym, możliwość uzyskania nowych kwalifikacji i rozwijania swoich kompetencji; zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz poznawanie nowych narzędzi, metod i sposobów nauczania; Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 29/46

30 możliwość korzystania z dobrze przygotowanej, profesjonalnej kadry szkoleniowej; uzyskanie oferty szkoleniowej odpowiadającej na ich indywidualne potrzeby; autorozwój i zdobywanie nowych doświadczeń; nawiązywanie nowych kontaktów; tworzenie wspólnych projektów, m.in. innowacji edukacyjnych; wszechstronny rozwój oraz profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych obszarach edukacji. Respondenci (dyrektor, nauczyciele i partnerzy) wśród działań, które miały wpływ na rozwój lokalnej społeczności wskazali m.in.: realizację projektu partnerskiego z Urzędem Miasta w Wałbrzychu "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" (27 szkół) oraz "PWP NAUTiLUS Nowoczesna Akademia Umiejętności Trenerskich i Liderów Umiejętności Społecznych"; zajęcia prowadzone w wolontariacie z młodzieżą gimnazjalną (w projekcie bierze udział ponad 400 nauczycieli oraz około 100 rodziców); warsztaty dla rodziców w ramach Akademii Aktywnego Rodzica; projekty edukacyjne realizowane w różnych typach szkół i placówek oświatowych; nieodpłatna pomoc lokalnym przedsiębiorcom w założeniu fundacji, której celem jest wspieranie dwóch szkół w jednej z dzielnic Wałbrzycha. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 30/46

31 Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Rozpoznawanie wzajemnych potrzeb placówki i środowiska lokalnego stanowi podstawę do określenia zakresu współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi, organami prowadzącymi oraz instytucjami funkcjonującymi w środowisku. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby ośrodek podejmuje adekwatne i różnorodne inicjatywy, które cieszą się dużym zainteresowaniem i przyczyniają się do wzajemnego rozwoju. Ośrodek umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymianę doświadczeń oraz buduje sieć komunikacji pomiędzy dyrektorami i nauczycielami różnych typów szkół. Na skutek opinii uczestników szkoleń i kursów placówka poszerza swoją ofertę spełniając rosnące oczekiwania odbiorców. Obszar badania: Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym Na podstawie systematycznego i dokładnego rozpoznania własnych możliwości i potrzeb środowiska lokalnego placówka podejmuje wiele inicjatyw na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Placówka podejmuje współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego i w szerokim zakresie zaspokaja ich potrzeby takie jak, np.: pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową, udział w realizacji projektów edukacyjnych, wpływanie na rozwój lokalnej i regionalnej oświaty, kreowanie nowych rozwiązań edukacyjnych, organizowanie działań edukacyjnych kierowanych do różnych grup odbiorców, wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy (wykres 1o). Placówka współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi, takimi jak: Urząd Miasta w Wałbrzychu; szkoły i placówki oświatowe powiatu wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, opolskiego i kaliskiego; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Koninie i Zielonej Górze; instytucje wspierające edukację - Ośrodek Rozwoju Edukacji; Fundacja Merkury; Firmy Biznes Partner s.c. Doradztwo i Szkolenia Krzysztof Kida Mariusz Libczyński i PHU Harry Lucyna Furman; Agencja Inicjatyw Szkoleniowych w Jeleniej Górze; uczelnie wyższe; Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 31/46

32 Osservatorio Storytelling w Mediolanie; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pod Atlantami w Wałbrzychu; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu. Do najistotniejszych działań prowadzonych przez placówkę, z których korzystały osoby, instytucje i organizacje środowiska lokalnego dyrektor i pracownicy merytoryczni zaliczyli: dla klientów indywidualnych m.in. konsultacje w zakresie tworzenia biznes planów, pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych, darmowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców (w tym darmowe posiłki, środki dydaktyczne, transport na zajęcia); pobudzanie społeczności lokalnej do działalności w różnych kierunkach np. szkolenie "Przekwalifikowanie drogą do sukcesu" oraz powstanie i wyposażenie w sprzęt i pomoce oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Chełmsku Śląskim (zakupiono środki dydaktyczne i sprzęt) oraz stworzenie ponad 30 nowych miejsc przedszkolnych; przygotowanie programów szkoleniowych, których celem było przekwalifikowanie nauczycieli we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu; przeprowadzanie zajęć dla młodzieżą szkolnej na temat rozwijania kompetencji kluczowych, głównie w zakresie komunikacji; realizowanie projektu "W pełni sprawni w pełni przygotowani" skierowanego do osób dorosłych, niepełnosprawnych, bezrobotnych w celu ich aktywizacji zawodowej we współpracy z Fundacją Jagniątków i Fundacja Merkury; rozwijanie umiejętności liderskich, delegowania zadań oraz komunikacyjnych w ramach Dyrektorskiej Akademii Liderów skierowanej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych; współpracę ze szkołami w zakresie wspólnego przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, dydaktycznych do pracy nauczyciela. Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Prowadzone działania dotyczą nie tylko usług edukacyjnych, ale również szeroko pojętego wsparcia finansowego i rzeczowego osobom i instytucjom. Współpraca ta jest wysoko oceniana przez partnerów placówki. Uważają oni, że firma jest elastyczna, odważna w swoich projektach, otwarta na krytykę, dialog, konfrontację podczas wspólnych spotkań, a wszelkie zgłaszane uwagi są uwzględniane. Partnerzy wspierają placówkę m.in. poprzez: wskazanie obszarów współpracy, wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych, tworzenie i realizowanie programów, przeprowadzanie badań diagnozujących, pomoc w organizowaniu warsztatów, zajęć i doborze materiału szkoleniowego. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 32/46

33 Wykres 1o Obszar badania: W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki. Ośrodek w sposób celowy współpracuje ze środowiskiem lokalnym zaspokajając jego potrzeby oraz sprzyja aktywizacji różnych grup społecznych. Klienci wskazują, że mają możliwość wyrażania własnych opinii na temat pracy placówki i jej oferty (wykres 1j). Najczęściej ma to miejsce za pośrednictwem ankiet, podczas wywiadów po zajęciach, w czasie konferencji, seminariów oraz spotkań, rozmów telefonicznych i w kontaktach bezpośrednich z pracownikami, a także drogą elektroniczną i przy pomocy portali społecznościowych. Zdaniem pracowników merytorycznych opinie klientów wykorzystywane są w sposób celowy i systematyczny, m.in. do kreowania wizerunku placówki oraz poszerzania oferty szkoleniowej, jej aktualizowania i dostosowywania do bieżących potrzeb odbiorców. W placówce funkcjonuje zespół monitorujący, który zbiera informacje uzyskane w wyniku badań wewnętrznych, analizuje je, a następnie formułuje wnioski i planuje działania jakie będą przez wszystkich realizowane (wykres 1o), np.: kontynuowanie zajęć, które uwzględniają praktykę; stosowanie różnorodnych metod i narzędzi dydaktycznych, w tym także nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (narzędzia internetowe, platformy); Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 33/46

34 przekazywanie wiedzy opartej na empirycznych podstawach. Wykres 1j Wykres 1o Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 34/46

35 Obszar badania: Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Placówka we współpracy ze środowiskiem lokalnym podejmuje działania, które są użyteczne i wpływają na ich wzajemny rozwój. Poszerza się się oferta edukacyjna ośrodka oraz liczba współpracujących szkół i placówek, dzięki czemu nauczyciele zdobywają nowe kompetencje i kwalifikacje. Z rozmowy z dyrektorem i partnerami wynika, że najważniejsze korzyści, jakie odnosi środowisko lokalne ze współpracy z placówką, to: powrót na rynek pracy osób z niepełnosprawnością; doposażenie szkół w środki dydaktyczne i pomoce naukowe; pomoc w aplikowaniu o środki na realizację projektów; wsparcie szkół wszystkich typów i organizacji lokalnych w pozyskiwaniu funduszy z UE oraz krajowych; możliwość doskonalenia i pogłębiania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, (także bezpłatnie); wyposażenie rodziców w umiejętności wychowawcze; nieodpłatne porady, konsultacje dla dyrektorów i nauczycieli w placówce, bądź poprzez internet; doskonalenie umiejętności porozumienia i budowanie sieci komunikacji wzajemnej pomiędzy dyrektorami i nauczycielami różnych typów szkół. Korzyści jakie odnosi placówka to: stały rozwój, zwiększenie liczby uczestników szkoleń i kursów, wprowadzenie formy partnerstwa we współpracy z instytucjami i organizacjami. Realizowanie projektów o charakterze edukacyjnym i społecznym, rozwijanie i wzbogacanie oferty, wymienianie doświadczeń i tworzenie nowych inicjatyw, np. Międzyszkolny Budżet Partycypacyjny. Ponadto powołana została "Fundacja JAWOR", której głównym celem jest badanie potrzeb społecznych i ich zaspakajanie. Ze względu na rosnące wymagania klientów oraz ich potrzeby pracownicy podnoszą swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach, kursach, seminariach. Wdrożony został system samooceny oraz oceny koleżeńskiej przeprowadzanych zajęć, m.in. poprzez superwizje oraz wykorzystanie mentoringu i narzędzi coachingowych. Zdaniem partnerów, w wyniku działań placówki m.in.: zwiększyła się frekwencja uczniów na lekcjach, 3 szkoły podniosły wynik sprawdzianu w klasie szóstej, z 2 na 5 stanin, a 12 z 36 osób niepełnosprawnych podjęło pracę. Obszar badania: Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Podejmowane przez placówkę działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym są użyteczne i umożliwiają rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z jej oferty. Do najważniejszych korzyści jakie odnoszą klienci ze współpracy placówki z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, dyrektor i partnerzy zaliczyli, m. in.: możliwość udziału uczniów i osób indywidualnych w bezpłatnych zajęciach i warsztatach zwiększających kompetencje kluczowe, głównie komunikacyjne (zajęć m.in. z przedsiębiorczości, kreatywności, poradnictwa zawodowego, filmowych a także wyjazdów do opery, kina, centrów edukacyjnych co wcześniej było dla nich nie dostępne); Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 35/46

36 pomoc w uzyskaniu środków na powstanie oddziału przedszkolnego i jego wyposażenie w środki dydaktyczne i pomoce; rozwój osobisty i zawodowy klientów; aktywizacja zawodowa (30 osób otrzymało od placówki propozycję współpracy); wprowadzenie formy partnerstwa we współpracy z klientami; pozyskanie, dzięki projektom, szkoleń dla nauczycieli poza budżetem gminy. Zdaniem respondentów, wnioski te są formułowane na podstawie rozmów z przedstawicielami organów prowadzących, nauczycielami, dyrektorami, uczniami i ich rodzicami, wymienianych opinii, a także przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych po zajęciach. Ponadto podali, że poszerzyło się grono odbiorców korzystających z usług placówki. Pracownicy zapraszani są do współpracy z różnymi instytucjami na terenie kraju (np.: Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu, Opolu i Lublinie). Klienci systematycznie zgłaszają się do ośrodka z zapytaniami o kolejne szkolenia i zajęcia, w których mogliby wziąć udział. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 36/46

37 Wymaganie: Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Placówka prowadzi systematyczną analizę potrzeb edukacyjnych środowiska lokalnego, na bieżąco pozyskuje opinie i informacje o świadczonych usługach, analizuje wyniki badań przeprowadzonych przez krajowe i zagraniczne instytucje i organizacje oświatowe oraz dokonuje ewaluacji własnej pracy. Badania wewnętrzne i zewnętrzne prowadzą do formułowania wniosków, na podstawie których ośrodek przygotowuje ofertę szkoleniową oraz planuje kolejne działania. Placówka monitoruje i analizuje realizowane formy doskonalenia, w razie potrzeb dokonuje ich modyfikacji. Doskonali własną pracę uwzględniając informacje na temat rozwoju zawodowego klientów oraz instytucji i organizacji, które korzystają z jej oferty. Obszar badania: W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje się i podejmuje działania. Placówka systematycznie przeprowadza i analizuje badania wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące poprawności jej funkcjonowania i stopnia zaspokajania potrzeb klientów. Sformułowane wnioski wykorzystuje do przygotowania oferty ośrodka i poszerzania zakresu jego działań. W placówce, co roku, przeprowadzane są badania wewnętrzne, które dotyczą m.in.: sposobu obiegu dokumentów; oceny jakości realizowanych usług; skuteczności stosowanych metod i form pracy; monitorowania potrzeb rynku oświatowego i edukacyjnego. Przykładami wniosków wskazanymi przez dyrektora, które zostały wykorzystane do planowania pracy placówki są: poprawa przepływu informacji, zwiększenie liczby osób zatrudnionych oraz wspieranie pracowników merytorycznych w realizacji ich zadań poprzez organizowanie spotkań zespołowych co najmniej raz w tygodniu; wzmacnianie współpracy podczas realizowania kilku projektów, szkoleń, warsztatów jednocześnie w celu rozwiązywania pojawiających się trudności; motywowanie pracowników merytorycznych i administracyjnych do doskonalenia i rozwoju zawodowego w celu wspierania klientów; rozwijanie wsparcia osób z niepełnosprawnością za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Pracownicy merytoryczni wykorzystują wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych do planowania własnej pracy Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 37/46

38 i działań placówki (wykres 1j i 2j). Na ich podstawie m.in. są: wprowadzane działania dotyczące uczenia się i motywacji w programach szkoleniowych; wyłączane z programów niepotwierdzone empirycznie treści; modyfikowane programy i tematyka szkoleń (zajęcia treningu interpersonalnego, coathingu dla nauczycieli); opracowane roczne programy wspomagania szkół i przedszkoli (w Kępnie i Kaliszu); przygotowywane materiały szkoleniowe. Placówka posiada swój dział badawczy, który śledzi najnowsze trendy w edukacji polskiej i światowej (np. raport w zakresie stanu edukacji, raporty z realizowanych projektów, badania ankietowe, literatura naukowa). W wyniku wdrożonych wniosków poszerzona została oferta edukacyjna, do której dodano szkolenie dotyczące pracy metodą storytellingu w edukacji oraz zajęcia - Warsztat techniki zadawania trafnych pytań" skierowane do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli. Opracowane zostały zasady funkcjonowania pracowni językowej, która powstanie w placówce, gdzie prowadzone będą szkolenia dla nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Wykres 1j Wykres 2j Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 38/46

39 Obszar badania: Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. Placówka systematycznie monitoruje i analizuje realizowaną ofertę oraz podejmowane działania, a w razie potrzeby dokonuje ich modyfikacji. W placówce wszystkie działania o charakterze edukacyjnym i zarządczym są monitorowane w celu sprawdzenia m.in.: występowania ryzyka w realizacji projektów; przebiegu szkoleń zgodnie z zaplanowanymi terminami oraz założeniami merytorycznymi i zamierzonymi celami; czy tematy szkoleń odpowiadają potrzebom klientów. Na podstawie monitorowania sformułowano wnioski, które dotyczą, np.: wdrożenia narzędzi w postaci DROPBOX i platformy Google, w celu usprawnienia przepływ dokumentów i możliwość sprawnej pracy nad nimi przez wszystkich pracowników; tworzenia nowych narzędzi pracy dydaktycznej i doradczej pozwalających rozwiązywać bieżące trudności wymieniane przez klientów oraz utrzymania modelu szkoleń polegającego na optymalizacji proporcji pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyczną; wprowadzenia nowych oraz zmodyfikowanych tematów i form wsparcia (większe wykorzystanie metody blendedlearning), które pozwolą nauczycielom zarządzać własnym czasem w procesie uczenia się i planować własny rozwój. Na podstawie wniosków z monitorowania dokonano modyfikacji w zakresie: zapewnienia stałego dostępu do dokumentów wszystkim pracownikom; poszerzenia oferty o nowe tematy i programy szkoleniowe; wprowadzenia podczas wybranych szkoleń osoby kootrenera, w celu zwiększenia jakości pracy trenera i podniesienia atrakcyjności zajęć. Obszar badania: Placówka doskonali własną pracę uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki. Informacje o rozwoju osób i instytucji korzystających z usług placówki są wykorzystywane do podnoszenia jakości pracy. Ośrodek systematycznie i różnymi sposobami zbiera informacje o rozwoju (osobistym, zawodowym) osób i instytucji korzystających z jego usług. Prowadzone są wywiady, obserwacje, konsultacje, ewaluacje po odbytych kursach i szkoleniach oraz rozmowy indywidualne m.in. z dyrektorami, nauczycielami i pracownikami. Klienci, np. w przypadku uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych są zatrudniania w ośrodku, prowadzą szkolenia, dzielą się informacjami o swoim rozwoju i sukcesach zawodowych. Wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności do przygotowania i realizowania innowacji pedagogicznych. Ponadto placówka otrzymuje informacje od osób współpracujących ze szkołami (np. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji), na temat wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Zebrane informacje są wykorzystywane do przygotowania nowej oferty szkoleniowej, jej aktualizowania zgodnie Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 39/46

40 z potrzebami rynku i oczekiwaniami środowiska, doskonalenia własnej kadry, dostosowywania i wzbogacania bazy dydaktycznej oraz podnoszenia jakości pracy placówki. Wszyscy nauczyciele uznali, że bardzo często badają skuteczność swojej pracy z klientami i instytucjami edukacyjnymi, m.in. poprzez: ankiety ewaluacyjne po szkoleniu, rozmowy, wywiady, obserwacje koleżeńskie, bezpośredni telefon do dyrektora placówki, w której zajęcia były prowadzone i superwizje. Pozyskane dane są im przydatne do samodoskonalenia, modyfikowania metod i form pracy oraz tematyki i programu szkoleń. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 40/46

41 Wymaganie: Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Zarządzanie placówką sprzyja właściwej realizacji jej zadań statutowych oraz indywidualnej i zespołowej pracy pracowników. Działania dyrektora prowadzą do zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji tych zadań. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się zespołowo. Adekwatnie do wypracowanych wniosków, podejmuje działania służące rozwojowi ośrodka. Dyrektor wspiera pracowników w inicjowaniu i podejmowaniu nowatorskich rozwiązań. Sposób zarządzania sprzyja powszechnemu udziałowi pracowników i partnerów w procesie podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania placówki. Podejmowane są skuteczne działania zapewniające odpowiednie do potrzeb wspomaganie instytucji i organizacji zewnętrznych. Obszar badania: Zarządzanie placówką zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych placówki. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z pracownikami i innymi osobami realizującymi zadania placówki. Placówka prowadzi różnorodne działania, które angażują pracowników do zespołowego przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej. Pracownicy wspólnie podejmują wszystkie decyzje dotyczące zakresu i sposobu jej realizacji. W placówce prowadzi się wiele działań mających na celu zaangażowanie pracowników do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, którzy wspólnie planują i decydują o doborze odpowiednich narzędzi do jej przeprowadzenia. Dyrektor organizuje cykliczne spotkania zespołu, motywuje do działania, stosuje pozytywne wzmocnienia poprzez komplementowanie, zwracanie uwagi na sukcesy pracowników i ich mocne strony. Organizuje wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, podczas których omawiane są m.in. bieżące trudności oraz plany i cele na przyszłość. Kadra zarządzająca prowadzi regularne rozmowy z każdym pracownikiem kładąc nacisk na celowość prowadzonych badań ewaluacyjnych. Pracownicy dokonują autoewaluacji i samooceny, poszukują np. nowych kierunków szkoleń, które mogą podnieść ich kwalifikacje. Umożliwia się im nieodpłatne korzystanie ze szkoleń i warsztatów prowadzonych przez placówkę. Pracownicy merytoryczni wskazują, że systematycznie prowadzą ewaluację wewnętrzną, dokonują superwizji i obserwacji koleżeńskiej zajęć, uczestniczą w konsultacjach i udzielają informacji zwrotnej. Ponadto na bieżąco tworzą nowe narzędzia ewaluacji i prowadzą wywiady i ankiety po każdym szkoleniu (wykres 1o). Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 41/46

42 Wykres 1o Obszar badania: W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki. Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy pracowników i innych osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu. Zarządzanie placówką zapewnia przygotowanie oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz odpowiednie warunki jej realizacji. W ośrodku wykorzystuje się wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego do podejmowania działań zapewniających przygotowanie oferty adekwatnej do potrzeb osób, instytucji i organizacji współpracujących z placówką oraz odpowiednie warunki jej realizacji. W ośrodku, w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego, rozpoznawane są potrzeby klientów i placówki. Wyniki tego nadzoru wykorzystywane są do planowania pracy, wypracowania wniosków i wdrażania ich poprzez różnorodne działania, do których dyrektor i pracownicy merytoryczni zaliczyli m.in.: wspomaganie pracowników w realizacji ich zadań poprzez organizowanie wsparcia i spotkań zespołowych; współpracę w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla pojawiających się problemów; motywowanie pracowników do doskonalenia i rozwoju zawodowego w celu podniesienia poziomu świadczonych usług; motywowanie do twórczego poszukiwania nowych przedsięwzięć oraz przygotowywania projektów edukacyjnych; zwiększenie proporcji zajęć praktycznych w stosunku do zajęć teoretycznych. Pracownicy merytoryczni placówki znają wnioski z nadzoru pedagogicznego (wykres 2o) i wykorzystują je do rozwoju swojego i placówki (wykres 1o). W wyniku wprowadzonych zmian został zwiększony skład personalny, poszerzono ofertę o dodatkowe formy kształcenia. Zajęcia prowadzone są w zespołach dwuosobowych, w których jedna osoba pełni rolę call trenera. Ponadto powołano zespoły robocze, które pracują przy realizacji poszczególnych projektów oraz wdrożono wewnętrzny proces monitorowania. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 42/46

43 Wykres 1o Wykres 2o Obszar badania: Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. Placówka zapewnia warunki, które sprzyjają realizowaniu przez pracowników nowatorskich rozwiązań. Do nowatorskich rozwiązań realizowanych w placówce dyrektor zaliczył m.in.: wykorzystanie usługi serwera DROPBOX do przechowywania, dzielenia się oraz nanoszenia poprawek w dokumentach opracowywanych przez pracowników; wdrażanie metody storytellingu do programu szkoleń oraz utworzenie osobnego szkolenia rozwijającego umiejętność pracy tą metodą; stworzenie nowych narzędzi do pracy warsztatowej z nauczycielami, które mają zwiększyć kompetencje Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 43/46

44 komunikacyjne (np. FURIC - technika komunikacyjna do pracy z uczniem, rodzicem i nauczycielami). Wszyscy pracownicy deklarują, że uczestniczą w tych przedsięwzięciach. Szczególną uwagę zwracają na metodę storytellingu. Której wprowadzenie jest efektem doświadczeń uzyskanych w ramach współpracy z partnerem zagranicznym (Osservatorio Story Telling z Mediolanu), a ośrodek jest pionierem w tym zakresie. Obecnie metoda ta jest powszechne wykorzystywana przez prowadzących podczas szkoleń i przenoszona na zajęcia edukacyjne w szkole. Obszar badania: Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji wewnętrznej. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. Wszyscy pracownicy mają możliwość współdecydowania o funkcjonowaniu placówki. Decyzje w placówce podejmowane są zespołowo, uczestniczą w nich wszyscy pracownicy. Mają oni wpływ m.in. na (wykres 1o): planowanie własnego czasu pracy i form realizacji zadań; tworzenie programów szkoleniowych; przygotowanie oferty; kierunki i strategie rozwoju placówki; miejsce i czas wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych; wybór narzędzi, sprzętu i programów potrzebnych do pracy; formy prowadzenia i archiwizowania dokumentacji. Ponadto pracownicy współpracują ze sobą przygotowując projekty i wnioski aplikacyjne. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 44/46

45 Wykres 1o Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS 45/46

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY BURSY W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PAŃSTWA WOBEC PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZA ROK 2012 Poznań, marzec 2013 Strona1 I. Wstęp Progresfera jest placówką oświatową, zajmującą się doskonaleniem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI DELTA- JAROSŁAW JAŚKIEWICZ Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania szkół. Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015

Nowy system wspomagania szkół. Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015 Nowy system wspomagania szkół Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015 Założenia nowego modelu wspomagania Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Podstawą działań jest diagnoza potrzeb

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Białystok Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum w Słowinie w Zespole Szkół Społecznych w Słowinie Słowino Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się ZAŁĄCZNIK NR 25 Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przebieg ewaluacji. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie 76-009 Bonin 1

Przebieg ewaluacji. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie 76-009 Bonin 1 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 IM. KMDRA STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ GALICYJSKIE CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego miasta pomiędzy 50-100 tys. mieszkaoców 3 ewaluacje miasta pomiędzy 20 50 tys. mieszkaoców 2

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy SORE Przemysław Żarnecki Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Pożądanym obszarem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo