Opcje dostêpu zdalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opcje dostêpu zdalnego"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie siê z Wirtualn¹ sieci¹ prywatn¹ (VPN) 917 Opcje dostêpu zdalnego Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 32: Opcje dostêpu zdalnego Je eli jesteœ jednym z wielu wykszta³conych pracowników dwudziestego pierwszego wieku, na pewno masz komputer w swoim biurze, jak równie w domu. Ile razy wraca³eœ do domu, planuj¹c nadrobienie zaleg³oœci z pracy, tylko po to, by przekonaæ siê, e nie masz potrzebnych ci plików? Albo gorzej, e nie masz programów, które powinieneœ zainstalowaæ na swoim komputerze domowym? System Microsoft Windows XP oferuje kilka funkcji, które umo liwi¹ ci uzyskanie potrzebnych elementów bez potrzeby wsiadania do samochodu i jechania z powrotem do biura. Najbardziej ekscytuj¹c¹ z tych funkcji jest Pulpit zdalny, który pozwala na obs³ugiwanie komputera biurowego z domu. Jest to coœ wiêcej ni tylko mo liwoœæ pobrania kilku zapomnianych plików. Ponadto, mo esz dok³adnie zobaczyæ, co jest wyœwietlane na ekranach innych komputerów, a co wa niejsze, pracowaæ na tych komputerach, tak jakbyœ siedzia³ dok³adnie przed nimi. Masz dostêp do wszystkich plików, aplikacji oraz zasobów sieciowych innych komputerów. Dziêki Pulpitowi zdalnemu mo esz pracowaæ w domu, wykorzystuj¹c wszystkie mo liwoœci twojego komputera biurowego. Je eli musisz czekaæ na kogoœ z serwisu (czy oni kiedykolwiek przychodz¹ w umówionym czasie?!), mo esz kontynuowaæ pracê tak samo wydajnie, jakbyœ by³ w swoim biurze. Je eli musisz pracowaæ w weekend, przynajmniej mo esz to robiæ, siedz¹c wygodnie w domu! Pulpit zdalny mo e dzia³aæ równie w drugim kierunku. Je eli po ca³onocnej pracy nad ukoñczeniem projektu w domu zapomnia³eœ przynieœæ dokumenty do pracy, mo esz po³¹czyæ siê za po-

2 892 Czêœæ VII: Sieæ œrednictwem sieci biurowej z komputerem w domu. Tym razem równie, u ywaj¹c Pulpitu zdalnego, mo esz mieæ z daleka ca³kowit¹ kontrolê nad komputerem i mo liwoœæ pracy na nim. Pulpit zdalny mo e byæ równie u yteczny w granicach jednej sieci. Na przyk³ad mo esz go u yæ do rozwi¹zania problemu na innym komputerze bez potrzeby podchodzenia do tego komputera, niezale nie od tego, czy jest on w pomieszczeniu obok, czy te w sypialni na górze. Mo esz zarz¹dzaæ nim ze swojego w³asnego pulpitu. System Windows XP mo e równie s³u yæ do przy³¹czenia pojedynczej wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Za poœrednictwem wirtualnej sieci prywatnej mo esz u yæ Internetu do pod³¹czenia komputera do twojej sieci. W efekcie, twój komputer domowy staje siê jeszcze jednym komputerem w sieci biurowej. Masz pe³ny dostêp do zasobów sieciowych, jak gdyby twój komputer by³ fizycznie pod³¹czony do sieci lokalnej (LAN). Po³¹czenia obu typów s¹ szyfrowane, tote przesy³ane przez ciebie informacje, nawet jeœli u ywasz do tego celu Internetu, s¹ ca³kowicie bezpieczne. Podstawow¹ ró nic¹ miêdzy Pulpitem zdalnym i sieci¹ VPN jest to, e jeœli korzystasz z Pulpitu zdalnego, twój komputer przejmuje kontrolê na zdalnym komputerem, zaœ gdy u ywasz po³¹czenia sieci VPN, twój komputer staje siê jeszcze jednym wêz³em w sieci. Oba rozwi¹zania mog¹ byæ niezwykle przydatne. W tym rozdziale wyjaœnimy, jak je utworzyæ i jak ich u ywaæ. Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem Jeœli masz komputer z systemem Windows XP Professional, Pulpit zdalny pozwala ci pracowaæ na nim z dowolnego innego komputera. Pulpit zdalny oparty jest na technologii Us³ug terminalowych, które po raz pierwszy pojawi³y siê w serwerowych wersjach systemów Windows NT oraz Windows UWAGA Pulpit zdalny nie jest dostêpny w systemie Windows XP Home Edition. Mo esz jednak u yæ us³ugi Pod³¹czanie pulpitu zdalnego na komputerze pracuj¹cym w systemie w wersji Home Edition do po³¹czenia siê z komputerem pracuj¹cym w systemie Windows XP Professional. Jednak nawet je eli chcesz uzyskaæ po³¹czenie ze zdalnym komputerem pracuj¹cym w systemie Windows XP Home Edition, masz pewne szanse. Dwa inne programy, chocia nie tak elastyczne i potê ne jak Pulpit zdalny, mog¹ spe³niæ twoje potrzeby, przynajmniej w wypadku okazjonalnych po³¹czeñ. Pierwszym z nich jest Pomoc zdalna; wiêcej informacji znajdziesz w podrozdziale ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna na stronie 129. Drugim jest NetMeeting; dodatkowe informacje znajduj¹ siê w ramce Inne narzêdzia komunikacyjne zawarte w Windows XP na stronie 666. Czego potrzebujesz, aby u ywaæ Pulpitu zdalnego Wymagania, które musisz spe³niæ, aby móc u ywaæ Pulpitu zdalnego, s¹ ca³kiem proste: potrzebujesz dwóch komputerów po³¹czonych poprzez sieæ lokaln¹, Internet lub po³¹czenie telefoniczne.

3 Rozdzia³ 32: Opcje dostêpu zdalnego 893 UWAGA Komputer, który chcesz kontrolowaæ ten w odleg³ym miejscu nazywany jest komputerem zdalnym. Komputer, którego u yjesz do kontrolowania komputera zdalnego, to komputer klient. Poni ej znajduj¹ siê wymagania dla obydwóch komputerów: Komputer zdalny. Musisz mieæ komputer pracuj¹cy w systemie Windows XP Professional. (Windows XP Home Edition nie zawiera sk³adników koniecznych do obs³ugi sesji Pulpitu zdalnego). Komputer ten musi posiadaæ po³¹czenie z sieci¹ lokaln¹ lub Internetem albo posiadaæ modem skonfigurowany do automatycznego odpowiadania na po³¹czenia przychodz¹ce. Je eli zamierzasz po³¹czyæ siê z tym komputerem przez Internet, to jego po³¹czenie internetowe musi mieæ znany, publiczny adres IP. (Sposoby ominiêcia tego ostatniego wymogu znajdziesz w ramce Odnajdywanie komputera zdalnego w Internecie na stronie 896). Komputer klient. Potrzebujesz komputera pracuj¹cego w dowolnej wersji systemu Windows: Windows XP (wszystkie wersje), Windows 2000 (wszystkie wersje), Windows Me, Windows 98, Windows 95, Windows NT lub Windows for Workgroups. Musisz zainstalowaæ na tym komputerze oprogramowanie klienckie, znajduj¹ce siê na p³ycie instalacyjnej systemu Windows XP Professional. Komputer ten musi mieæ dostêp do komputera zdalnego poprzez po³¹czenie sieciowe, wirtualn¹ sieæ prywatn¹ lub po³¹czenie telefoniczne. Konfigurowanie komputera zdalnego Zanim bêdziesz móg³ po³¹czyæ siê z komputerem zdalnym, musisz na nim w³¹czyæ Pulpit zdalny. Aby skonfigurowaæ komputer do przyjmowania po³¹czeñ Pulpitu zdalnego, wykonaj poni sze czynnoœci: 1. Zaloguj siê jako cz³onek grupy Administratorzy. 2. Otwórz okno dialogowe W³aœciwoœci systemu, pokazane na nastêpnej stronie (wciœnij klawisz z logo Windows razem z klawiszem [Break] albo w Panelu sterowania otwórz Wydajnoœæ i konserwacja, a nastêpnie System), i kliknij kartê Zdalny.

4 894 Czêœæ VII: Sieæ 3. W sekcji Pulpit zdalny zaznacz opcjê Zezwalaj u ytkownikom na zdalne ³¹czenie siê z tym komputerem. W tym momencie ka de z nastêpuj¹cych kont (pod warunkiem, e posiada has³o logowania) mo e byæ u yte do zdalnego po³¹czenia siê z komputerem: Konto aktualnie zalogowane Wszyscy cz³onkowie grupy Administratorzy Wszyscy cz³onkowie lokalnej grupy U ytkownicy pulpitu zdalnego UWAGA Ze wzglêdów bezpieczeñstwa tylko konta, które wymagaj¹ podania has³a przy logowaniu, mog¹ byæ u ywane do nawi¹zania po³¹czenia zdalnego. 4. Je eli chcesz zmieniæ listê u ytkowników, którzy mog¹ ³¹czyæ siê zdalnie, kliknij przycisk Wybierz u ytkowników zdalnych. Pojawi siê okno dialogowe U ytkownicy pulpitu zdalnego. Aby dodaæ u ytkownika do grupy U ytkownicy pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Dodaj. Nastêpnie wpisz nazwê u ytkownika w oknie dialogowym Wybieranie: U ytkownicy (albo kliknij przycisk Zaawansowane, a nastêpnie ZnajdŸ teraz, aby wybraæ nazwy z listy). Mo esz wpisaæ nazwê dowolnego lokalnego konta u ytkownika albo, je eli twój komputer nale y do domeny, dowoln¹ nazwê konta domeny. Mo esz dodaæ kilku u ytkowników, oddzielaj¹c ka d¹ nazwê u ytkownika œrednikiem. Aby usun¹æ u ytkownika z grupy U ytkownicy pulpitu zdalnego, zaznacz nazwê u ytkownika w oknie dialogowym U ytkownicy pulpitu zdalnego i kliknij przycisk Usuñ. Je eli zamierzasz ³¹czyæ siê z innego komputera w sieci lokalnej, nie musisz robiæ nic wiêcej; to wystarczy, aby skonfigurowaæ komputer zdalny. Je eli planujesz ³¹czyæ siê z komputerem zdalnym przez po³¹czenie telefoniczne, musisz zainstalowaæ modem, skonfigurowaæ go do automatycznego odpowiadania na po³¹czenia przychodz¹ce, a nastêpnie skonfigurowaæ po³¹czenie przychodz¹ce.

5 Rozdzia³ 32: Opcje dostêpu zdalnego 895 Informacje na temat instalowania modemu odnajdziesz w podrozdziale Instalowanie nowego urz¹dzenia na stronie 164. Informacje na temat konfiguracji po³¹czenia przychodz¹cego znajdziesz w ramce Konfigurowanie serwera dostêpu zdalnego do dostêpu telefonicznego na stronie 915. Je eli zamierzasz ³¹czyæ siê za poœrednictwem Internetu, musisz wykonaæ nastêpuj¹ce, dodatkowe czynnoœci: Je eli po³¹czenie chronione jest przez zaporê a powinno byæ musisz otworzyæ port u ywany przez Pulpit zdalny. Je eli u ywasz Zapory po³¹czenia internetowego zawartej w systemie Windows XP, otwarcie portu bêdzie proste: 1. W folderze Po³¹czenia sieciowe kliknij prawym przyciskiem myszy po³¹czenie internetowe i wybierz W³aœciwoœci. 2. Kliknij kartê Zaawansowane, a nastêpnie przycisk Ustawienia. 3. W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane zaznacz pole Pulpit zdalny. Je eli u ywasz zapory sprzêtowej (lub innej zapory programowej), musisz j¹ skonfigurowaæ, tak aby dopuszcza³a dostêp przychodz¹cy do portu TCP numer UWAGA Mo esz u yæ innego portu dla po³¹czeñ Pulpitu zdalnego. Jest pewien powód, dla którego warto to uczyniæ: mianowicie zmiana portu na inny zapewnia wiêksze bezpieczeñstwo, poniewa nie nara asz na nas³uchiwanie portu, w którym wrogo nastawieni hakerzy bêd¹ spodziewali siê odnaleÿæ po³¹czenie Pulpitu zdalnego. Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych zmiany portu znajdziesz w bazie Microsoft Knowledge Base w artykule Q Je eli komputer zdalny znajduje siê w sieci i nie jest bezpoœrednio pod³¹czony do Internetu, to musisz utworzyæ wirtualn¹ sieæ prywatn¹. Aby to zrobiæ, skonfiguruj komputer pod³¹czony do Internetu, tak aby zezwala³ na po³¹czenia przychodz¹ce z sieci VPN. (Wiêcej informacji znajdziesz w podrozdziale Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ na stronie 912). Jest to typowa konfiguracja dla sieci biurowej, z któr¹ mo esz chcieæ siê po³¹czyæ ze swojego domu. DLA EKSPERTÓW Aby po³¹czyæ siê z komputerem zdalnym, który nie jest bezpoœrednio po³¹czony z Internetem, musisz najpierw nawi¹zaæ po³¹czenie VPN do sieci. Nastêpnie mo esz uruchomiæ Pod³¹czenie pulpitu zdalnego i po³¹czyæ siê z pulpitem dowolnego zdalnego komputera w sieci, w którym Pulpit zdalny zosta³ w³¹czony. Mo esz wskazaæ komputer za pomoc¹ jego nazwy lub prywatnego adresu IP. Nie mo esz po³¹czyæ siê z tymi komputerami bezpoœrednio przez Internet, poniewa nie posiadaj¹ one publicznego adresu IP. Jednak e jeœli z jakiegoœ powodu nie mo esz u yæ sieci VPN, jest jeszcze inny sposób na dostanie siê do pulpitu zdalnego komputera znajduj¹cego siê w sieci. Skonfiguruj Pulpit zdalny na komputerze z po³¹czeniem internetowym, a tak e na komputerze, z którym chcesz siê po³¹czyæ. Nastêpnie, u ywaj¹c pulpitu zdalnego, po³¹cz siê z pulpitem zdalnym innego komputera w sieci, którego chcesz u yæ. (Innymi s³owy, bêdziesz mia³ pulpit zdalny na pulpicie zdalnym). Jest to trochê nieporêczne i zagmatwane, ale dzia³a! Rozwi¹zanie to mo e byæ odrobinê szybsze, poniewa nie towarzyszy mu szyfrowanie i tunelowanie obecne w sieci VPN.

6 896 Czêœæ VII: Sieæ Odnajdywanie komputera zdalnego w Internecie W przypadku ³¹czenia siê przez Internet, komputer zdalny (lub komputer, którego u ywa on do po³¹czenia siê z Internetem, je eli jest elementem sieci lokalnej) musi posiadaæ znany adres publiczny. W przeciwnym wypadku, w jaki sposób chcesz namierzyæ ten komputer z dowolnego miejsca w Internecie? Najlepszym sposobem jest posiadanie sta³ego (statycznego) adresu IP dla po³¹czenia internetowego. Ale twój us³ugodawca internetowy mo e nie oferowaæ sta³ego adresu dla tego typu konta dostêpu do Internetu, jakim dysponujesz. Zw³aszcza konta telefoniczne czêsto u ywaj¹ adresowania dynamicznego, kiedy to twojemu komputerowi za ka dym razem, kiedy ³¹czysz siê z us³ugodawc¹ internetowym, przypisywany jest inny adres IP. Wiele sta³ych po³¹czeñ, takich jak po³¹czenia kablowe lub DSL, równie u ywa adresowania dynamicznego. (Niektórzy us³ugodawcy internetowi u ywaj¹ adresowania dynamicznego, ale tak d³ugo, jak utrzymujesz po³¹czenie, twój adres prawie nigdy nie ulega zmianie). Je eli po³¹czenie internetowe z komputerem zdalnym nie posiada sta³ego adresu IP, masz jeszcze kilka opcji do wyboru: Mo esz wpisaæ (ty albo ktoœ z fizycznym dostêpem do komputera zdalnego) ipconfig w wierszu polecenia, aby poznaæ aktualny adres IP karty sieciowej. (Je- eli komputer posiada wiêcej ni jedn¹ kartê sieciow¹, upewnij siê, e znalaz³eœ tê, która pod³¹czona jest do Internetu. Je eli nie mo esz jej zidentyfikowaæ za pomoc¹ jej opisu, przyjrzyj siê adresowi IP: nie znajduje siê on w zakresach 10.x.x.x, x.x, x.x x.x ani x.x. Adresy te s¹ zarezerwowane dla sieci prywatnych; je eli zobaczysz jeden z nich, to ju wiesz, e karta sieciowa nie jest pod³¹czona do Internetu). Mo esz u yæ us³ugi dynamiczny DNS, takiej jak oferowana przez TZO (http:// Us³ugi takie bazuj¹ na oprogramowaniu zainstalowanym na twoim komputerze zdalnym, które monitoruje adres IP komputera. Kiedy tylko adres IP zmieni siê, oprogramowanie rezydentne powiadamia serwery dynamicznych nazw domen (DNS) dostawcy us³ugi. Serwer nazw domen uaktualnia swoj¹ tabel¹, która wi¹ e twoj¹ nazwê domeny z adresem IP pozwalaj¹c tobie lub innym zawsze odnaleÿæ twój komputer za pomoc¹ zarejestrowanej nazwy domeny zamiast adresu IP, nawet je eli adres numeryczny ulega zmianie. Konfigurowanie komputera klienta Je eli komputer klient ten, którego chcesz u yæ do po³¹czenia siê z pulpitem komputera zdalnego dzia³a w systemie Windows XP, nie musisz instalowaæ adnego dodatkowego oprogramowania. Pod³¹czenie Pulpitu zdalnego (oprogramowanie klienckie) jest zainstalowane domyœlnie zarówno w Windows XP Professional, jak te w Windows XP Home Edition. Je eli komputer klient dzia³a w systemie Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4 albo Windows 2000, musisz zainstalowaæ Pod³¹czenie pulpitu zdalnego, które znajduje siê na p³ycie instalacyjnej Windows XP. Naj³atwiejszym sposobem zainstalowania go jest w³o enie p³yty do napêdu CD-ROM. W menu, które siê pojawi, kliknij Wykonaj zadania dodatkowe, a nastêpnie Konfiguruj Pod³¹czanie Pulpitu

7 Rozdzia³ 32: Opcje dostêpu zdalnego 897 zdalnego. (Je eli menu nie pojawi³o siê, otwórz p³ytê CD w Eksploratorze Windows. Dwukrotnie kliknij ikonê Setup.exe w g³ównym folderze p³yty CD, aby wyœwietliæ menu. Program instalacyjny Pod³¹czania pulpitu zdalnego mo esz uruchomiæ równie bezpoœrednio, klikaj¹c dwukrotnie Msrdpcli.exe w folderze \Support\Tools). Je eli komputer klient dzia³a z wczeœniejsz¹ wersj¹ systemu Windows, oprogramowanie klienckie, którego potrzebujesz, dostêpne jest tylko w systemie Windows 2000 Server oraz Windows.NET Server. Je eli nie posiadasz adnego z tych systemów operacyjnych, bêdziesz musia³ u yæ Pod³¹czania pulpitu zdalnego w sieci Web. DLA EKSPERTÓW Ze wzglêdów bezpieczeñstwa mo esz nie chcieæ nosiæ ze sob¹ oryginalnej p³yty instalacyjnej Windows XP szczególnie je eli znajduje siê w oryginalnym opakowaniu albo je eli zapisa³eœ na niej klucz CD. Mo e to stanowiæ zaproszenie dla z³odzieja, który mo e zobaczyæ j¹ na siedzeniu twojego samochodu. Jedyny plik z p³yty CD, jakiego potrzebujesz, to Msrdpcli.exe z folderu \Support\Tools, wiêc mo esz go skopiowaæ na p³ytê CD-R albo dysk ZIP. Plik ten ma wielkoœæ przesz³o 3 MB, a wiêc nie zmieœci siê na zwyk³ej dyskietce. Jednak e je eli komputer, na którym zamierzasz instalowaæ Pod³¹czanie pulpitu zdalnego, posiada Instalator systemu Windows (MSI), wszystko, czego potrzebujesz, mo esz zabraæ na jedne zwyk³ej dyskietce. Instalator systemu Windows wbudowany jest w systemy Windows 2000 i Windows Me, jak równie znajduje siê w innych komputerach z systemem Windows, je eli zosta³ tam zainstalowany pakiet Microsoft Office 2000 lub Microsoft Internet Explorer w wersji 5 lub póÿniejszej. Otwórz Msrdpcli.exe w programie, który otwiera archiwa.zip, takim jak WinZip. (Msrdpcli jest w³aœciwie samorozpakowuj¹cym siê archiwum.zip). Rozpakuj plik o nazwie Msrdpcli.msi i skopiuj go na dyskietkê; jest on mniejszy ni 800 KB. (Pozosta³e pliki w Msrdpcli.exe jedynie instaluj¹ Instalator systemu Windows, a wiêc nie s¹ potrzebne, je eli ju go masz). Konfigurowanie Serwera sieci Web do u ytku z Pod³¹czaniem pulpitu zdalnego w sieci Web W niektórych przypadkach (na przyk³ad je eli u ywasz publicznego terminalu internetowego podczas podró y) zainstalowanie klienckiego oprogramowania Pulpitu zdalnego jest niewykonalne. To nie problem; przy w³aœciwej konfiguracji mo esz uzyskaæ dostêp do komputera zdalnego przez Internet, u ywaj¹c Internet Explorera w wersji 4 lub póÿniejszej. Abyœ móg³ to zrobiæ, komputer zdalny musi znajdowaæ siê w sieci, która zawiera komputer skonfigurowany jako serwer sieci Web u ywaj¹cy us³ug IIS. (Szczegó³owe informacje dotycz¹ce instalacji i konfiguracji Internetowych us³ug informacyjnych (Internet Information Services, IIS) znajdziesz w rozdziale 22 Ustawianie serwera WWW i FTP ). Je eli nie zainstalowa³eœ Pod³¹czania pulpitu zdalnego w sieci Web jako elementu pocz¹tkowej konfiguracji IIS, musisz je zainstalowaæ, co mo esz uczyniæ w taki sposób: 1. W Panelu sterowania otwórz Dodaj lub usuñ programy. 2. Kliknij Dodaj/Usuñ sk³adniki systemu Windows. 3. Zaznacz Internetowe us³ugi informacyjne (IIS) i kliknij Szczegó³y. 4. Zaznacz Us³uga World Wide Web i kliknij Szczegó³y.

8 898 Czêœæ VII: Sieæ 5. Zaznacz Pod³¹czanie pulpitu zdalnego w sieci Web i upewnij siê, e jego pole wyboru jest zaznaczone. 6. Kliknij OK i Dalej, aby zakoñczyæ dzia³anie Kreatora sk³adników systemu Windows. Po zainstalowaniu Pod³¹czania pulpitu zdalnego w sieci Web musisz równie okreœliæ odpowiednie uprawnienia. Aby to zrobiæ, wykonaj poni sze czynnoœci: 1. W Panelu sterowania otwórz Narzêdzia administracyjne, a nastêpnie Internetowe us³ugi informacyjne. 2. Pod nazw¹ twojego komputera w panelu drzewa przejdÿ do: Witryny sieci Web\Domyœlna witryna sieci Web\Tsweb. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Tsweb i wybierz W³aœciwoœci. Nastêpnie kliknij kartê Zabezpieczenia katalogów pokazan¹ na rysunku Rysunek Nazwa witryny sieci Web Tsweb pochodzi do Us³ug terminalowych (Terminal Services), funkcji znanej teraz jako Pulpit zdalny. 4. W sekcji Dostêp anonimowy i kontrola uwierzytelnienia kliknij Edytuj, aby wyœwietliæ okno dialogowe pokazane na rysunku 32-2 na nastêpnej stronie. 5. Zaznacz Dostêp anonimowy, a nastêpnie kliknij OK we wszystkich oknach dialogowych. UWAGA Nadal musisz skonfigurowaæ komputer zdalny który mo e nie byæ to samy z serwerem sieci Web aby umo liwiæ zdalne po³¹czenia. Szczegó³owe informacje znajdziesz w podrozdziale Konfigurowanie komputera zdalnego na stronie 893.

9 Rozdzia³ 32: Opcje dostêpu zdalnego 899 Rysunek Na poziomie IIS wystarczy dostêp anonimowy. Pulpit zdalny zajmie siê uwierzytelnieniem. Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego Jeœli ju skonfigurujesz komputer zdalny, aby akceptowa³ po³¹czenia pulpitu zdalnego, i zainstalujesz Pod³¹czanie pulpitu zdalnego na komputerze kliencie, reszt jest prosta. Pod³¹czanie do Pulpitu zdalnego Aby mo na by³o u yæ Pod³¹czania pulpitu zdalnego, komputer klient musi byæ pod³¹czony do komputera zdalnego. Je eli znajduj¹ siê one w tej samej sieci lokalnej (to znaczy chcesz zobaczyæ pulpit innego komputera w twojej sieci), to nie musisz nic robiæ. Podobnie je eli komputer zdalny posiada publiczny adres IP, a komputer klient równie jest pod³¹czony do Internetu, to s¹ one ju po³¹czone. Natomiast je eli planujesz u yæ po³¹czenia telefonicznego albo planujesz pod³¹czyæ siê do komputera, który nie ma bezpoœredniego po³¹czenia internetowego, musisz najpierw po³¹czyæ komputery, u ywaj¹c po³¹czenia telefonicznego albo po³¹czenia sieci VPN. Po po³¹czeniu komputerów uruchom Pod³¹czanie pulpitu zdalnego. Kliknij przycisk Start i wybierz Wszystkie programy, Akcesoria, Komunikacja, Pod³¹czanie pulpitu zdalnego. Pojawi siê okno dialogowe, takie jak pokazano na rysunku W polu Komputer wpisz nazwê komputera zdalnego lub jego adres IP. Nastêpnie kliknij przycisk Pod³¹cz. UWAGA Po udanym po³¹czeniu z pulpitem zdalnym nazwa komputera zdalnego zostanie dodana do listy w polu Komputer. Od tej pory mo esz w prosty sposób zaznaczyæ j¹ na liœcie (je eli nie jest ju zaznaczona), zamiast wpisywaæ za ka dym razem.

10 900 Czêœæ VII: Sieæ Rysunek Mo esz wybraæ komputer, podaj¹c jego nazwê albo adres IP. ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW Twoja zapora blokuje ruch wychodz¹cy Je eli masz zaporê, która blokuje nieznany wychodz¹cy ruch internetowy (tak¹ jak ZoneAlarm), zablokuje ona twoj¹ pocz¹tkow¹ próbê pod³¹czenia siê do pulpitu zdalnego. Skonfiguruj zaporê, tak aby umo liwiæ Mstsc.exe (nazwa pliku programu Pod³¹czanie pulpitu zdalnego) wykonanie wychodz¹cego po³¹czenia TCP z portu Je eli nie zmienisz ustawieñ domyœlnych, twój ekran stanie siê czarny, z wyj¹tkiem ma³ego paska tytu³owego u góry ekranu. Po chwili pojawi siê okno dialogowe logowania, takie jak pokazano na rysunku Wpisz nazwê u ytkownika oraz has³o konta, które jest cz³onkiem grupy U ytkownicy pulpitu zdalnego na komputerze zdalnym. Rysunek Domyœlnie Pod³¹czanie pulpitu zdalnego zajmuje ca³y ekran, niezale nie od rozdzielczoœci ekranu komputera zdalnego. Je eli ktoœ jest ju zalogowany na tym koncie na komputerze zdalnym lub te nikt nie jest zalogowany na komputerze zdalnym ekran komputera zdalnego pojawi siê na twoim komputerze albo w oknie, albo na pe³nym ekranie.

11 Rozdzia³ 32: Opcje dostêpu zdalnego 901 Je eli ktoœ jeszcze jest zalogowany na tym komputerze (tzn. konto u ytkownika inne ni to, za pomoc¹ którego nawi¹za³eœ po³¹czenie zdalne), Windows powiadomi ciê, e zmuszasz tê osobê do wylogowania siê. Wiadomoœæ, któr¹ zobaczysz oraz efekt zale y od tego, czy na komputerze zdalnym w³¹czone jest Szybkie prze³¹czanie u ytkowników. Szybkie prze³¹czanie u ytkowników jest w³¹czone. Zobaczysz komunikat podobny do pokazanego na rysunku Je eli klikniesz Tak, komunikat zostanie wyœwietlony na komputerze zdalnym, tak jak pokazano na rysunku 32-6, ale jeœli tamten u ytkownik nie odpowie w ci¹gu kilku sekund, zostanie bezceremonialnie wyrzucony. (Chocia brzmi to drastycznie, pozwala ci to na pod³¹czenie siê do pulpitu, z którego ktoœ siê nie wylogowa³, mimo e ju go nie u ywa. Tak jak w przypadku lokalnego Szybkiego prze³¹czania u ytkowników, sesje innych u ytkowników pozostaj¹ zalogowane, ale s¹ niedostêpne). Rysunek Od razu siê dowiesz, czy ktoœ jeszcze jest zalogowany, co da ci mo liwoœæ anulowania twojej sesji Pod³¹czania pulpitu zdalnego. Rysunek Je eli próbujesz po³¹czyæ siê, kiedy ktoœ jeszcze u ywa komputera zdalnego, zobaczy on ten komunikat, co pozwoli mu na odrzucenie twojego wtargniêcia. Szybkie prze³¹czanie u ytkowników jest wy³¹czone. Ujrzysz komunikat o bardziej stanowczej treœci, jak pokazano na rysunku Je eli klikniesz Tak, osoba na komputerze zdalnym zostanie wylogowana bez ostrze enia oraz bez szansy na zapisanie otwartych dokumentów. Rysunek Je eli po³¹czysz siê z komputerem zdalnym, na którym Szybkie prze³¹czanie u ytkowników jest wy³¹czone, osoba aktualnie u ywaj¹ca komputera zostanie wylogowana bez ostrze enia. Podczas gdy u ywasz komputera zdalnego, jego monitor (je eli jest w³¹czony) nie wyœwietla tego, co widzisz na komputerze kliencie. W³aœciwie, gdybyœ móg³ zobaczyæ ekran komputera zdalnego, przekona³byœ siê, e tak d³ugo, jak ktoœ jest zdalnie zalogowany, komputer zdalny wyœwietla ekran powitalny. Je eli ekran powitalny zosta³ wy³¹czony, komputer zdalny wyœwietla okno dialogowe Odblokowywanie komputera. W obu przypadkach osoba, która ma fizyczny dostêp do komputera zdal-

12 902 Czêœæ VII: Sieæ nego, nie mo e zobaczyæ, co robisz na komputerze kliencie (poza tym, e masz uruchomion¹ pewn¹ liczbê programów). OSTRZE ENIE Powinieneœ pamiêtaæ, e tylko jeden u ytkownik mo e w okreœlonym czasie kontrolowaæ pulpit komputera pracuj¹cego w systemie Windows XP Professional. Je eli ktoœ zaloguje siê lokalnie na komputerze zdalnym, sesja zdalna jest natychmiast roz³¹czana bez ostrze enia dla u ytkownika na drugim koñcu po³¹czenia. (Dobr¹ wiadomoœci¹ jest to, e od³¹czenie zdalnego u ytkownika nie poci¹ga za sob¹ z utraty danych. Dzia³a to w taki sam sposób, jak Szybkie prze³¹czanie u ytkowników. Pierwsza sesja pozostaje zalogowana, a wszystkie aplikacje dalej dzia³aj¹, natomiast kontrolê nad pulpitem przejmuje nowa sesja). Szczególnie wtedy, gdy ekran powitalny oraz Szybkie prze³¹czanie u ytkowników s¹ w³¹czone, wszystko to mo e siê wydarzyæ zbyt ³atwo. Ka dy, kto zobaczy ekran powitalny na komputerze i ani ywej duszy w pobli u, pomyœli, e komputer nie jest u ywany i mo na na nim pracowaæ. Dlatego te je eli u ywasz Pulpitu zdalnego, a inne osoby maj¹ fizyczny dostêp do twojego zdalnego komputera, kiedy jesteœ do niego pod³¹czony, powinieneœ wy³¹czyæ ekran powitalny. W ostatecznoœci rozwa wy³¹czenie Szybkiego prze³¹czania u ytkowników. Chocia nie zlikwiduje to mo liwoœci wyrzucenia ciê przez innego u ytkownika, to u ytkownik, który bêdzie próbowa³ zalogowaæ siê lokalnie na komputerze zdalnym, przynajmniej zobaczy komunikat, który wyjaœni mu, kto jest zdalnie pod³¹czony i ostrze e, e zalogowanie siê roz³¹czy zdalnego u ytkownika i spowoduje utratê nie zapisanych danych. Niezale nie od tego, czy wy³¹czysz ekran powitalny i Szybkie prze³¹czanie u ytkowników, czy nie, lokalne logowanie z u yciem tego samego konta, które jest aktualnie wykorzystywane dla po³¹czenia zdalnego, roz³¹cza u ytkownika zdalnego bez ostrze enia. Jest to dobry powód, aby utworzyæ oddzielne konto u ytkownika dla ka dej osoby (tak aby ka da osoba mog³a logowaæ siê tylko przy u yciu w³asnego konta). Jest ma³o prawdopodobne, aby jedna osoba znajdowa³a siê w dwóch miejscach naraz! Informacje na temat wy³¹czania ekranu powitalnego oraz Szybkiego prze³¹czania u ytkowników znajdziesz w podrozdziale Wybór sposobu logowania u ytkowników na stronie 88, zaœ informacje o blokowaniu i odblokowywaniu komputera w podrozdziale Wylogowywanie siê lub blokowanie komputera na stronie 96. Pod³¹czanie za pomoc¹ przegl¹darki internetowej Je eli skonfigurowa³eœ serwer sieci Web w swojej sieci, mo esz pod³¹czyæ siê do pulpitu zdalnego bez u ywania programu klienckiego Pod³¹czanie pulpitu zdalnego. Zamiast tego, pulpit zdalny pojawi siê w oknie przegl¹darki internetowej. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce konfigurowania serwera sieci Web do takiego zastosowania znajdziesz w podrozdziale Konfigurowanie serwera sieci Web do u ytku z Pod³¹czaniem pulpitu zdalnego w sieci Web na stronie 897. Aby pod³¹czyæ siê do pulpitu zdalnego, bêdziesz potrzebowa³ po³¹czenia TCP/IP z sieci¹ lub Internetem; musisz tak e mieæ uruchomion¹ przegl¹darkê Internet Explorer w wersji 4 lub póÿniejszej. Pod³¹czanie pulpitu zdalnego w sieci Web instaluje formant ActiveX na komputerze kliencie. Aby wykonaæ pod³¹czenie, po prostu wpisz w pasku Adres Internet Explorera adres URL domowego katalogu Pod³¹czania pulpitu zdalnego w sieci Web. Domyœlnie adres URL to gdzie serwer to nazwa lub adres IP serwera. W sieci intranet po prostu u yj nazwy komputera (post¹p tak samo, je eli wykona³eœ ju po³¹czenie VPN ze swoj¹ sieci¹). Je eli ³¹czysz siê przez Internet, serwer musi mieæ zarejestrowan¹ nazwê domeny lub znany adres IP. Internet wyœwietli stronê, tak¹ jak pokazana na rysunku 32-8.

13 Rozdzia³ 32: Opcje dostêpu zdalnego 903 Rysunek Tak wygl¹da twój pocz¹tkowy widok komputera zdalnego. W polu Serwer wpisz nazwê komputera zdalnego, który chcesz zobaczyæ; nie musi to byæ ten sam komputer, co serwer sieci Web. W polu Rozmiar wybierz rozmiar ekranu. (Je eli wybierzesz Pe³ny ekran, Internet Explorer u yje rozdzielczoœci ekranu komputera klienta, w przeciwnym wypadku pulpit zdalny pojawi siê w oknie). Nastêpnie kliknij przycisk Pod³¹cz. Kiedy po³¹czysz siê z komputera klienta po raz pierwszy, Windows wyœwietli ostrze enie o zabezpieczeniach dotycz¹ce formantu ActiveX, który musisz pobraæ. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptowaæ pobieranie pojawi siê okno dialogowe logowania pulpitu zdalnego, takie samo jak to, które zobaczy³byœ, gdybyœ u ywa³ programu Pod³¹czanie pulpitu zdalnego. Gdy podasz nazwê u ytkownika i has³o, pulpit pojawi siê w twoim oknie Internet Explorera, tak jak pokazano na rysunku Mo esz z niego korzystaæ tak, jakbyœ siê znajdowa³ przy komputerze zdalnym. WSKAZÓWKA Zachowaj pulpit zdalny Gdy dostaniesz siê do pulpitu zdalnego, zapisz go na liœcie Ulubione w Internet Explorerze. (Otwórz menu Ulubione i wybierz Dodaj do ulubionych). Dzieki temu nastêpnym razem pominiesz ekran Pod³¹czania pulpitu zdalnego w sieci Web. Jednak metoda ta daje równie inne korzyœci: nazwa serwera, rozmiar ekranu i nazwa u ytkownika (je eli zaznaczy³eœ pole Wyœlij informacje o logowaniu dla tego po³¹czenia i okreœli³eœ nazwê u ytkownika, zanim klikn¹³eœ przycisk Pod³¹cz) s¹ zahermetyzowane w przechowywanym adresie URL tak e nie musisz podawaæ tych informacji ponownie.

14 904 Czêœæ VII: Sieæ Rysunek Twój pulpit zdalny w oknie Internet Explorera jest w pe³ni funkcjonalny. Praca z ró nymi rozdzielczoœciami ekranu Niezale nie od tego, czy do komputera zdalnego pod³¹czy³eœ siê, u ywaj¹c Pod³¹czania pulpitu zdalnego, czy te Pod³¹czania pulpitu zdalnego w sieci Web, domyœlnie komputer zdalny zajmuje ca³¹ powierzchniê ekranu. U ywa rozdzielczoœci komputera klienta, niezale nie od rozdzielczoœci ustawionej na komputerze zdalnym. Na górze ekranu pojawia siê ma³y pasek tytu³u, tak jak pokazano na rysunku 32-4 na stronie 999. Ten pasek pozwala ci prze³¹czaæ siê miêdzy twoim w³asnym pulpitem a pulpitem zdalnym. Tabela 32-1 na nastêpnej stronie objaœnia funkcjê ka dego z przycisków znajduj¹cych siê na pasku tytu³u. Tabela Pasek tytu³u pe³noekranowego Pod³¹czania pulpitu zdalnego Przycisk Opis Przycisk Pinezka mocuje pasek tytu³u. Je eli klikniesz ten przycisk, pasek tytu³u zniknie ca³kowicie, chowaj¹c siê za górn¹ krawêdzi¹ ekranu. Aby pasek tytu³u pojawi³ siê ponownie, wystarczy przysun¹æ wskaÿnik myszy do górnej krawêdzi ekranu. Aby pozostawiæ pasek tytu³u widoczny, ponownie kliknij pinezkê. Przycisk Minimalizuj redukuje pulpit zdalny do przycisku na pasku zadañ na twoim w³asnym pulpicie.

15 Rozdzia³ 32: Opcje dostêpu zdalnego 905 Przycisk Opis Przycisk Przywróæ wyœwietla pulpit w oknie na twoim pulpicie. Aby powróciæ do widoku pe³noekranowego, kliknij przycisk Maksymalizuj. Przycisk Zamknij od³¹cza komputer zdalny (ale nie powoduje wylogowania) oraz zamyka Po³¹czenie pulpitu zdalnego. Mo esz powróciæ do miejsca, w którym przerwa³eœ pracê, ponownie otwieraj¹c Pod³¹czanie pulpitu zdalnego i ponownie siê ³¹cz¹c albo te loguj¹c siê lokalnie na komputerze zdalnym. WSKAZÓWKA Ukrywanie paska tytu³u Je eli rzadko u ywasz paska tytu³u Po³¹czenia pulpitu zdalnego i tylko ci on zawadza, mo esz go ukryæ, klikaj¹c pinezkê. Mo esz równie zapobiec pojawianiu siê paska w pocz¹tkowym po³o eniu: zanim siê po³¹czysz, kliknij przycisk Opcje w oknie Pod³¹czanie pulpitu zdalnego. Kliknij kartê Ekran, a nastêpnie wyczyœæ pole Wyœwietl pasek po³¹czenia w trybie pe³noekranowym. Mo liwe, e bêdziesz wola³ nie u ywaæ trybu pe³noekranowego dla pulpitu zdalnego. Mo esz to ustawiæ wraz z innymi opcjami, zanim pod³¹czysz siê do komputera zdalnego. Kiedy rozpoczniesz Pod³¹czanie pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Opcje, aby rozwin¹æ okno dialogowe. Nastêpnie kliknij kartê Ekran, pokazan¹ na rysunku Mo esz ustawiæ rozdzielczoœæ ekranu na dowoln¹, od 640x480 do aktualnej rozdzielczoœci komputera klienta (a nie komputera zdalnego), albo mo esz ustawiæ j¹ na pe³ny ekran, przesuwaj¹c suwak maksymalnie w praw¹ stronê. UWAGA Zmiany, które wprowadzisz w ustawieniach pojawiaj¹cych siê po klikniêciu przycisku Opcje, staj¹ siê ustawieniami domyœlnymi dla nowych sesji Pod³¹czania pulpitu zdalnego. Ustawienia te zachowane s¹ w ukrytym pliku %UserProfile%\Moje dokumenty\default.rdp. Rysunek Rozdzielczoœæ ekranu okreœlana jest przez komputer klient.

16 906 Czêœæ VII: Sieæ ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW Wyblak³e kolory Rozdzielczoœæ ekranu sesji Pod³¹czenia pulpitu zdalnego okreœlana jest wy³¹cznie przez komputer klient. Jednak liczba kolorów ustawiona jest na najni sz¹ wartoœæ ustawion¹ na jednym z po³¹czonych komputerów. W przypadku komputera klienta, liczbê kolorów okreœlasz na karcie Ekran. Na komputerze zdalnym liczba kolorów okreœlana jest przez Zasady grupy. Je eli wartoœæ ta jest ni sza od ustawienia komputera klienta, to ona jest decyduj¹ca. Us³ugi terminalowe oraz serwer Pulpitu zdalnego w Windows.NET Server domyœlnie stosuj¹ kolor 8-bitowy (256 kolorów). Aby zwiêkszyæ liczbê kolorów dostarczanych przez komputer zdalny, na komputerze zdalnym otwórz Zasady grupy (Gpedit.msc). PrzejdŸ do folderu Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\sk³adniki systemu Windows\Us³ugi terminalowe, a nastêpnie dwukrotnie kliknij zasadê Ogranicz maksymaln¹ g³êbiê kolorów. Zaznacz pole W³¹czone i okreœl maksymaln¹ g³êbiê kolorów, na jak¹ chcesz zezwoliæ w wypadku po³¹czeñ zdalnych. Dostêp do zasobów lokalnych Podczas u ywania Pod³¹czania pulpitu zdalnego od razu zauwa ysz, e masz kontrolê nad komputerem zdalnym. Widzisz jego pulpit, menu Start itd. Wspaniale, jeœli komputer zdalny posiada wszystko, czego potrzebujesz. Jednak czêsto mo e siê zdarzyæ, e bêdziesz chcia³ skorzystaæ z lokalnych zasobów oraz informacji komputera klienta, tak samo jak z komputera zdalnego. W dodatku mo liwe, e bêdziesz chcia³ przenosiæ informacje miêdzy tymi dwoma komputerami. Za pomoc¹ Pod³¹czania pulpitu zdalnego mo esz to bardzo ³atwo zrobiæ, korzystaj¹c z nastêpuj¹cych funkcji: Schowek. Kiedy kopiujesz lub wycinasz tekst lub grafikê, zarówno na komputerze zdalnym, jak i lokalnym, jest ona zachowywana w Schowku. Jego zawartoœæ dostêpna jest póÿniej do wklejania na obu komputerach. Podobnie, mo esz wycinaæ lub kopiowaæ pliki lub foldery w oknie Eksploratora Windows na obu komputerach, a nastêpnie mo esz je wklejaæ na drugim komputerze. Je eli chcesz wy³¹czyæ tê funkcjê ze wzglêdów bezpieczeñstwa, musisz u yæ Zasad grupy na komputerze zdalnym. W wierszu polecenia wpisz gpedit.msc, aby otworzyæ Zasady grupy, a nastêpnie przejdÿ do folderu Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\sk³adniki systemu Windows\Us³ugi terminalowe\przekierowywanie danych klienta/serwera. W³¹cz zasadê Nie zezwalaj na przekierowywanie schowka. Stacje dysków. Dostêp do swoich w³asnych dysków uzyskujesz za poœrednictwem Mojego komputera na komputerze zdalnym. Jak pokazano na rysunku 32-11, ka dy dysk na komputerze kliencie pojawia siê na pulpicie zdalnym w grupie Inne folderu Mój komputer. Mo esz przejœæ do dowolnego folderu lub pliku na swoim komputerze, a nastêpnie wykorzystaæ dowoln¹ ze standardowych metod do kopiowania, przenoszenia, zmiany nazwy, otwierania, usuwania itd. Drukarki. Twoje lokalne drukarki pojawiaj¹ siê w folderze Drukarki i faksy komputera zdalnego. Ich nazwa zawiera do³¹czony wpis (z nazwa komputera klienta). Aby drukowaæ na drukarce lokalnej, po prostu zaznacz jej nazwê w oknie dialogowym Drukuj. UWAGA Aby funkcje Schowka i stacji dysków dzia³a³y, zanim siê po³¹czysz, na karcie Zasoby lokalne musisz zaznaczyæ pole Stacje dysków. Aby u yæ funkcji drukarki, musisz zaznaczyæ pole Drukarki.

17 Rozdzia³ 32: Opcje dostêpu zdalnego 907 Rysunek Dyski na komputerze kliencie (na tym rysunku Neverland) pojawiaj¹ siê w folderze Mój komputer na komputerze zdalnym (Equinoxe). Je eli ³¹czysz siê z innym komputerem w twojej sieci lokalnej, mo esz nie chcieæ, aby twoje lokalne dyski i drukarki pojawia³y siê na pulpicie zdalnym. W tej sytuacji dyski i drukarki, których potrzebujesz, mog¹ ju byæ dostêpne na komputerze zdalnym. Pozwalaj¹c Pod³¹czaniu pulpitu zdalnego na dodanie kolejnych pozycji dla ka dego z nich, jedynie zaœmiecisz system Windows du ¹ liczb¹ zduplikowanych ikon dysków i drukarek. A je eli ³¹czysz siê poprzez wolne po³¹czenie modemowe, mo esz nie chcieæ ich pokazywaæ, poniewa skróty te dostarczaj¹ jedynie œcie ki tam izpowrotem do twoich lokalnych zasobów. Aby zapobiec ich pojawianiu siê, kliknij przycisk Opcje w oknie dialogowym Pod³¹czanie pulpitu zdalnego, zanim nawi¹ esz po³¹czenie. Nastêpnie kliknij kartê Zasoby lokalne, pokazan¹ na rysunku Na karcie Zasoby lokalne mo esz równie okreœliæ, który komputer ma odtwarzaæ dÿwiêki generowane przez komputer zdalny. W przypadku szybkiego po³¹czenia prawdopodobnie bêdziesz chcia³, aby by³y one odtwarzane na komputerze kliencie (wybierz Przenieœ na ten komputer). W przypadku wolnego po³¹czenia lepiej zrobisz, wybieraj¹c Nie odtwarzaj. Opcja Pozostaw na komputerze zdalnym mo e jedynie przestraszyæ kogoœ, komu zdarzy siê siedzieæ przy zdalnie kontrolowanym komputerze!

18 908 Czêœæ VII: Sieæ Zdecyduj, gdzie maj¹ byæ odtwarzane dÿwiêki Zdecyduj, który komputer ma odpowiadaæ na specjalne kombinacje klawiszy systemu Windows Zdecyduj, które lokalne urz¹dzenia maj¹ siê pojawiæ na pulpicie zdalnym Rysunek Sam kontrolujesz, które zasoby komputera klienta s¹ dostêpne w oknie pulpitu zdalnego. ROZWI¹ZYWANIE PROBLEMÓW DŸwiêki nie s¹ odtwarzane Po³¹czenie pulpitu zdalnego u ywa protoko³u UDP do przekszta³cania danych audio. Je eli dÿwiêki nie s¹ odtwarzane w ogóle, mo e to byæ spowodowane blokowaniem przez zaporê ruchu UDP. SprawdŸ dzienniki zapory; je eli zapora blokuje ten ruch, utwórz zasadê, która go przepuœci. Je eli zapora nie blokuje dÿwiêków, problem mo e polegaæ na tym, e pakiety UDP zosta³y porzucone. Dane audio postrzegane s¹ jako stosunkowo ma³o istotne, st¹d te u ywaj¹ protoko³u UDP, który z za³o enia dopuszcza utratê danych. Je eli wykorzystujesz maksymaln¹ przepustowoœæ po³¹czenia, dane audio znikaj¹ na korzyœæ dok³adniejszej transmisji obrazów ekranu i innych danych. Wiêcej przestrzeni w po³¹czeniu mo esz uzyskaæ, zmniejszaj¹c liczbê kolorów (na przyk³ad do 256). DLA EKSPERTÓW Mo esz narzuciæ ustawienia wiêkszoœci elementów na kartach Zasoby lokalne, Ekran, Programy i Wra enia, u ywaj¹c Zasad grupy. S¹ tam dostêpne równie dziesi¹tki innych ustawieñ, w³¹czaj¹c wiele opcji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem oraz mo liwoœæ automatycznego roz³¹czania sesji pulpitu zdalnego po pewnym okresie bezczynnoœci. Aby wybraæ odpowiednie ustawienia, otwórz Zasady grupy (Gpedit.msc) i przejdÿ do folderu Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\sk³adniki systemu Windows\ Us³ugi terminalowe i jego podfolderów. W oknie szczegó³ów kliknij kartê Rozszerzony, a nastêpnie zaznacz zasadê, aby zobaczyæ jej opis. Dodatkowe informacje o Zasadach grupy znajdziesz w podrozdziale Kontrolowanie mo liwoœci u ytkowników za pomoc¹ Zasad grupy na stronie 958. U ywanie klawiatury z Pod³¹czaniem pulpitu zdalnego Kiedy okno Pod³¹czania pulpitu zdalnego jest aktywne, prawie ka de naciœniêcie klawisza jest przekazywane do komputera zdalnego. Jednak pewne kombinacje klawiszy mog¹ byæ wykonywane przez komputer klient, w zale noœci od ustawieñ, jakie wybierzesz na karcie Zasoby lokalne okna dialogowego Pod³¹czanie pulpitu zdalnego (pokazanej na rysunku 32-12). Mo esz okreœliæ, e pokazane w pierwszej kolumnie tabeli 32-2 kombinacje klawiszy maj¹ byæ wysy³ane do komputera zdalne-

19 Rozdzia³ 32: Opcje dostêpu zdalnego 909 go zawsze, tylko wtedy, gdy pulpit zdalny wyœwietlany jest w trybie pe³noekranowym, albo nigdy. Tabela Klawisze specjalne w Po³¹czeniu pulpitu zdalnego Klawisz dla komputera Odpowiadaj¹cy klawisz dla Opis klienta sesji Pulpitu zdalnego [Alt+Tab] [Alt+Page Up] Prze³¹cza miêdzy programami [Alt+Shift+Tab] [Alt+Page Down] Prze³¹cza miêdzy programami (w odwrotnym kierunku) [Alt+Esc] [Alt+Insert] Prze³¹cza siê miêdzy programami w kolejnoœci, w jakiej zosta³y uruchomione brak [Ctrl+Alt+Break] Prze³¹cza pulpit zdalny miêdzy oknem a pe³nym ekranem [Ctrl+Alt+Delete] [Ctrl+Alt+End] Wyœwietla okno dialogowe Zabezpieczenia systemu Windows (je eli komputer zdalny przy³¹czony jest do domeny) albo Mened era zadañ (je eli komputer zdalny nie jest przy³¹czony do domeny) [Ctrl+Esc] [Alt+Home] Wyœwietla menu Start brak [Alt+Delete] Wyœwietla menu kontrolne aktywnego okna [Shift+Print Screen] [Ctrl+Alt+Plus] Przechwytuje bitmapê pulpitu zdalnego (na klawiaturze i umieszcza j¹ w schowku numerycznej) [Alt+Print Screen] [Ctrl+Alt+Minus] Przechwytuje bitmapê aktywnego okna (na klawiaturze i umieszcza j¹ w Schowku numerycznej) Je eli wybierzesz opcjê Na komputerze lokalnym, kombinacje klawiszy z pierwszej kolumny tabeli 32-2 bêd¹ zawsze stosowane do komputera klienta. Aby uzyskaæ odpowiadaj¹c¹ funkcjê na komputerze zdalnym, wciœnij kombinacjê klawiszy pokazan¹ w drugiej kolumnie. Podobnie bêdzie, jeœli wybierzesz opcjê Tylko w trybie pe³noekranowym, a sesja zdalna wyœwietlana jest w oknie. Je eli wybierzesz Tylko na komputerze zdalnym, kombinacje klawiszy z pierwszej kolumny stosowane bêd¹ do komputera zdalnego. Kombinacje klawiszy w drugiej kolumnie s¹ ignorowane (chyba e posiadaj¹ pewne funkcje w aktywnej aplikacji na komputerze zdalnym). Podobnie bêdzie, je eli wybierzesz opcjê Tylko w trybie pe³noekranowym, a sesja zdalna wyœwietlana jest w trybie pe³noekranowym. Jedynym wyj¹tkiem jest kombinacja klawiszy [Ctrl+Alt+Delete], która jest zawsze stosowana do komputera klienta. Niezale nie od ustawieñ na karcie Zasoby lokalne, aby uzyskaæ ten sam efekt na komputerze zdalnym, musisz wcisn¹æ klawisze [Ctrl+Alt+End]. Jako metodê alternatywn¹, w sesji zdalnej otwórz menu Start i wybierz Zabezpieczenia systemu Windows. Konfigurowanie opcji wydajnoœci Kiedy po raz pierwszy u yjesz Po³¹czenia pulpitu zdalnego, mo esz zauwa yæ, e pulpit zdalny nie wyœwietla t³a. Wy³¹czenie t³a jest jednym z kilku ustawieñ, które

20 910 Czêœæ VII: Sieæ mo esz wybraæ i które wp³ywaj¹ na szybkoœæ twojej sesji zdalnej. Sposób, w jaki powinieneœ ustawiæ te opcje, w du ym stopniu zale y od szybkoœci po³¹czenia miêdzy oboma komputerami. Je eli u ywasz po³¹czenia telefonicznego, powinieneœ wy³¹czyæ tak du o funkcji, jak to tylko mo liwe, aby zmniejszyæ iloœæ informacji, które musz¹ byæ przesy³ane kablem. Z drugiej strony, je eli ³¹czysz siê z pulpitem innego komputera w twojej sieci lokalnej, mo esz w³¹czyæ wszystkie funkcje, aby odczuæ pe³niê wra eñ p³yn¹cych z pracy na komputerze zdalnym. Opcje zwi¹zane z wydajnoœci¹ znajduj¹ siê na karcie Wra enia, pokazanej na rysunku Aby szybko zaznaczyæ w³aœciwy zestaw opcji, wybierz szybkoœæ swojego po³¹czenia z listy. Rysunek Pod³¹czanie pulpitu zdalnego posiada kolekcjê domyœlnych ustawieñ dla ka dej szybkoœci po³¹czenia. U yj tych ustawieñ albo sam wybierz opcje. Dwie ostatnie opcje na karcie Wra enia nie s¹ tak zrozumia³e, jak pozosta³e: Kompozycje. Wyczyszczenie pola Kompozycje wy³¹cza style wizualne Windows XP, powoduj¹c, e wszystko wyœwietlane jest w klasycznym stylu wizualnym Windows u ywanym we wczeœniejszych wersjach systemu Windows. (Szczegó³owe informacje o stylach wizualnych znajduj¹ siê w podrozdziale Zmiana kolorów, czcionek i efektów wizualnych na stronie 256). Buforowanie map bitowych. W przeciwieñstwie do pozosta³ych opcji na karcie Wra enia, najwiêksz¹ wydajnoœæ osi¹gniesz, zaznaczaj¹c (a nie czyszcz¹c) pole Buforowanie map bitowych. Funkcja ta mo e przyspieszyæ twoje po³¹czenie, poniewa przechowuje czêsto wykorzystywane obrazy na dysku lokalnym. Zapisywanie konfiguracji Pulpitu zdalnego Zmiany, jakie wprowadzisz w rozszerzonym oknie dialogowym Pod³¹czanie pulpitu zdalnego, s¹ automatycznie zapisywane w pliku %UserProfile%\Moje dokumenty\default.rdp i s¹ automatycznie wykorzystywane, kiedy nastêpnym razem otworzysz Pod³¹czanie pulpitu zdalnego. Jednak mo esz chcieæ posiadaæ kilka ró nych

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pliki i foldery offline

Pliki i foldery offline Rozdzia³ 15 Konfigurowanie systemu do u ywania plików trybu offline 466 Praca w trybie offline 470 Pliki i foldery offline Opcje buforowania na serwerze 470 W jaki sposób Windows synchronizuje pliki 473

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852

Zarz¹dzanie udostêpnionymi. folderami i drukarkami. Rozdzia³ 31. Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Rozdzia³ 31 Nowa funkcja! Modele udostêpniania i zabezpieczeñ w Windows XP wprowadzenie 852 Udostêpnianie folderu w sieci 853 Zarz¹dzanie udostêpnionymi folderami 864 Uzyskiwanie dostêpu do udostêpnionych

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0001 Wersja: 21-11-2005 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/10_04/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (PD2) Zadanie 6 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1 Sieć domowa szybki start Nokia N93i-1 Sieæ domowa szybki start Wydanie 2, PL, 9200203 Wprowadzenie Dziêki architekturze UPnP oraz bezprzewodowym sieciom lokalnym (WLAN) mo na utworzyæ domow± sieæ kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu.

Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu. Konfiguracja połączenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL) Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu. następnie klikamy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

GHz. Router szerokopasmowy Wireless-G. Szybki start. 802.11g WRK54G (EU/LA/UK) ZawartoϾ zestawu*

GHz. Router szerokopasmowy Wireless-G. Szybki start. 802.11g WRK54G (EU/LA/UK) Zawartoœæ zestawu* A Division of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu* Router szerokopasmowy Wireless-G D-Rom instalacyjny Symantec Internet Security Instrukcja obs³ugi na D-Rom Instrukcja Szybki start Zasilacz sieciowy

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1-

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Spis treści Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora 1. Przygotowanie rejestratora do pracy w sieci...3 1.1. Ustawienia adresu IP i portów...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Pierwsza pomoc

Windows Vista PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Adam Józefiok ISBN: 978-83-246-2086-9 Format: A5, stron: 112 Z czym to siê je pulpit, paski zadañ, menu Start Dzia³ania podstawowe obs³uga plików, folderów, programów Dostêp do

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9235088 Wydanie 3 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9500 Communicator Synchronizowanie danych Uwagi prawne Copyright Nokia 2005 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ustawianie serwera WWW i FTP

Ustawianie serwera WWW i FTP Rozdzia³ 22 Co mo na, a czego nie mo na zrobiæ za pomoc¹ IIS w Windows XP Professional 637 Instalowanie programu Internetowe us³ugi informacyjne 638 Korzystanie z Przystawki internetowych us³ug informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect

Serwery druku HP Jetdirect Serwery druku HP Jetdirect Dodatek do instrukcji administratora serwer druku USB HP Jetdirect 2700w (J8026A) Informacje ogólne... 2 Polecenia i parametry usługi Telnet... 2 Wbudowany serwer internetowy

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo