FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA"

Transkrypt

1 załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Dotyczy: Część A: Sprzęt komputerowy i peryferyjny* Część B: Urządzenia sieciowe* *Niewłaściwe skreślić (w przypadku oferty całościowej nic nie skreślać). 1. ZAMAWIAJĄCY: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie siedziba Zamawiającego: ul. Lipińska 2, Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: ( Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów).. 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko. Adres. Nr telefonu. Nr faksu. Adres . Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 2) Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. 3) Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za: cenę łączną netto:.. (słownie:....) zł, stawka podatku od towarów i usług (VAT):... %, cena łączna brutto (z załącznik Nr 2 -Formularz oferty-zestawienie cenowe):... (słownie:...) zł. 4) Podana całkowita cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 5) Oferuję(my) wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 6) Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 7) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 8) Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. (niepotrzebne skreślić) 10) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia. 1

2 11) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić) l.p. oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji strony w ofercie od do.. 12) Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) : l.p. Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy 1 2 data, imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy pieczęć firmowa wykonawcy 2

3 . Pieczęć adresowa Wykonawcy Formularz ofertowy zestawienie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik Nr 2 Formularz oferty-zestawienie cenowe Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Dotyczy: Część A: Sprzęt komputerowy i peryferyjny* Część B: Urządzenia sieciowe* *Niewłaściwe skreślić (w przypadku oferty całościowej nic nie skreślać). Wskazane nazwy własne producentów w opisie przedmiotu zamówienia stanowią jedynie przykładowe rozwiązanie, zamawiający dopuszcza zaproponowanie rozwiązań równoważnych. Lp. Nazwa pozycji cenowej Producent, typ, model oferowanego sprzętu Ilość (sztuk) Wartość jednostkowa (netto) Wartość (netto) x 5 = 6 Łącznie Netto Wartość Vat Łącznie Brutto..., dn /miejscowość data/ imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, pieczęć firmowa wykonawcy / 3

4 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie siedziba Zamawiającego: ul. Lipińska 2, Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: ( Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów).. Oświadczam, że : Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie wymienionego wyżej zamówienia publicznego, tj.: 1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadam(y) niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie, 3. Dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. data, imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy pieczęć firmowa wykonawcy 4

5 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie siedziba Zamawiającego: ul. Lipińska 2, Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: ( Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów).. Oświadczam, że : Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U poz. 907 z późn.zm.). data, imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy pieczęć firmowa wykonawcy 5

6 Załącznik Nr 5 INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie siedziba Zamawiającego: ul. Lipińska 2, Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: ( Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów).. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego informuję/informujemy, że nie należę/nie należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz. 331 ze zm.). UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca/Wykonawcy należy/należą do grupy kapitałowej, zamiast niniejszej informacji do oferty dołącza się listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniona informacja lub lista musi być złożona przez każdego Wykonawcę,dn.. podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 6

7 Pieczęć adresowa Wykonawcy Załącznik nr 6 Wiedza i doświadczenie Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wymagane jest wykazanie należytego wykonania co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. : Część A: Sprzęt komputerowy i peryferyjny o wartości minimum: zł netto* Część B: Urządzenia sieciowe o wartości minimum: zł netto* *Niewłaściwe skreślić (w przypadku oferty całościowej nic nie skreślać). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Przedmiot umowy Wartość brutto umowy Data wykonania Odbiorca usługi..., dn /miejscowość/ data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 7

8 Załącznik nr 7 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na czas wykonywania zamówienia (na podstawie art b ustawy pzp) Nazwa wykonawcy.. Adres wykonawcy Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę z siedzibą.... zobowiazujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Udostępnione zasoby to: 1. *Wiedza i doświadczenie w zakresie: poprzez podanie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem i zakres oraz okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: *Potencjał techniczny w zakresie: poprzez podanie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem i zakres oraz okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: *Osoby zdolne do wykonania zamówienia w zakresie:... poprzez podanie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem i zakres oraz okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

9 *Zdolność finansowa/ekonomiczna ** w zakresie: poprzez podanie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem i zakres oraz okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: * - niepotrzebne skreślić ** - według zapisów art. 26 ust. 2b Ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 1 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podpis(y): l.p. Nazwa podmiotu trzeciego Podpis podmiotu trzeciego) miejscowość i data 1) 9

10 Załącznik nr 8 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych Komputery osobiste Drukarki laserowe Serwery Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Urządzenia sieciowe Sprzęt peryferyjny Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiany sprzęt musi być fabrycznie nowy, zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. Niedopuszczalne jest złożenie oferty na niepełną część zamówienia. Wskazane nazwy własne producentów w opisie przedmiotu zamówienia stanowią jedynie przykładowe rozwiązanie, zamawiający dopuszcza zaproponowanie rozwiązań równoważnych. Proponując rozwiązanie równoważne należy podać w formularzach ofertowych parametry charakteryzujące oferowany produkt tj. producenta, typ, markę, model, itp. Część A: Sprzęt komputerowy i peryferyjny Stacja robocza z oprogramowaniem Liczba sztuk: 14 MINIMALNA KONFIGURACJA POJEDYNCZEGO ZESTAWU Procesor : Min. 2-rdzeniowy, częstotliwość taktowania procesora: min 3,3GHz, pamięć cache: min 3 MB" Płyta główna: zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 2 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM Pamięć RAM: 1 x 4GB DDR3 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę Pamięć masowa: wewnętrzna, min. 500 GB, 7200 rpm, SATA 6.0 Gb/s, SMART IV, 3.5" Karta graficzna: Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości Karta dźwiękowa: zintegrowana Łączność: zintegrowany interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000 Mbps, 10

11 Napęd optyczny: napęd optyczny DVD z możliwością dwuwarstwowego nagrywania (DVD +/-R +/-RW) wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Obudowa i zasilacz: o Obudowa typu microtower, posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25" i 1 wewnętrzną półkę 3,5". Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. o Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie zasilacza. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) o Zasilacz o mocy min. 300W Active PFC BIOS: o Możliwość odczytania z BIOS: Wersji BIOS Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware oraz numer seryjny Informacji o napędzie optycznym: modelu oraz wersja firmwarre Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB oraz poszczególnych slotów PCIe z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. Zarządzanie: Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BlOS'u oraz na zdalną aktualizację sterowników. Wyposażenie dodatkowe: o Klawiatura i mysz producenta jednostki centralnej, o Kabel sieciowy kat. 5 o długości 3 metrów Zainstalowany system operacyjny: o Zainstalowany licencjonowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL (Zamawiający nie dopuszcza oferowania licencji Edukacyjnych Microsoft) + nośnik. Naklejka potwierdzająca oryginalność zainstalowanego systemu przyklejona na obudowie jednostki centralnej. lub system równoważny - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Pakiet oprogramowania biurowego: o Licencja Microsoft Office 2010 dla Użytk.Dom i Małych Firm PL (Zamawiający nie dopuszcza oferowania licencji Edukacyjnych Microsoft) 11

12 lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Office 2010 dla Użytk.Dom i Małych Firm PL, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje multimedialne itp.) Gwarancja producenta, certyfikaty i standardy (dot. komputera): o minimum 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w trybie Next Business Day Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. o Deklaracja zgodności CE - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Wsparcie techniczne producenta: o Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer - w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa -CPU, HDD, pamięć) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji o Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera 12

13 Stacja robocza z oprogramowaniem, monitorem LCD i drukarką laserową monochromatyczną Liczba sztuk: 2 MINIMALNA KONFIGURACJA POJEDYNCZEGO ZESTAWU I. Minimalna konfiguracja jednostki centralnej: Procesor : Min. 2-rdzeniowy, częstotliwość taktowania procesora: min 3,3GHz, pamięć cache: min 3 MB" Płyta główna: zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 2 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM Pamięć RAM: 1 x 4GB DDR3 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę Pamięć masowa: wewnętrzna, min. 500 GB, 7200 rpm, SATA 6.0 Gb/s, SMART IV, 3.5" Karta graficzna: Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości Karta dźwiękowa: zintegrowana Łączność: zintegrowany interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000 Mbps, Napęd optyczny: napęd optyczny DVD z możliwością dwuwarstwowego nagrywania (DVD +/- R +/-RW) wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Obudowa i zasilacz: o Obudowa typu microtower, posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25" i 1 wewnętrzną półkę 3,5". Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. o Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie zasilacza. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) o Zasilacz o mocy min. 300W Active PFC 13

14 BIOS: o Możliwość odczytania z BIOS: Wersji BIOS Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware oraz numer seryjny Informacji o napędzie optycznym: modelu oraz wersja firmwarre Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB oraz poszczególnych slotów PCIe z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. Zarządzanie: Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BlOS'u oraz na zdalną aktualizację sterowników. Wyposażenie dodatkowe: o Klawiatura i mysz producenta jednostki centralnej, o Kabel sieciowy kat. 5 o długości 3 metrów Zainstalowany system operacyjny: o Zainstalowany licencjonowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL (Zamawiający nie dopuszcza oferowania licencji Edukacyjnych Microsoft) + nośnik. Naklejka potwierdzająca oryginalność zainstalowanego systemu przyklejona na obudowie jednostki centralnej. lub system równoważny - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Pakiet oprogramowania biurowego: o Licencja Microsoft Office 2010 dla Użytk.Dom i Małych Firm PL (Zamawiający nie dopuszcza oferowania licencji Edukacyjnych Microsoft) lub równoważny 14

15 tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Office 2010 dla Użytk.Dom i Małych Firm PL, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje multimedialne itp.) Gwarancja producenta, certyfikaty i standardy (dot. komputera): o minimum 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w trybie Next Business Day Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. o Deklaracja zgodności CE - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Wsparcie techniczne producenta: o Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer - w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa -CPU, HDD, pamięć) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji o Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera II. Minimalna konfiguracja monitora LCD: Przekątna ekranu: min. 22 cale Format ekranu: panoramiczny Technologia podświetlania: Diody LED Plamka matrycy: max Rozdzielczość: min x 1080 Czas reakcji: max. 5ms Jasność: min. 200cd/m2 Kontrast (typowy): min. 600:1 Kąt widzenia poziomy: min. 90 stopni Kąt widzenia pionowy: min. 50 stopni Ilość kolorów: min. 16,7 mln Gniazda wejściowe: 15-pin D-Sub 15

16 Certyfikaty: min. TCO certified, TUV/ISO Montaż na ścianie: możliwy Kolor obudowy: Czarny Gwarancja: min. 24 miesiące Wyposażenie: kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, instrukcja w języku polskim na płycie lub wydrukowana III. Minimalna konfiguracja drukarki laserowej monochromatycznej Drukowanie: Podajniki: Szybkość (druk czarno-biały) - min. 34 str./min w formacie A4 (min. 36 str./min w formacie Letter) Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) : max. 10s Obsługiwane rozdzielczości: o Optyczna: 600 x 600 o Podwyższona: do x dpi rozdzielczości efektywnej Emulacje: PostScript3, PCL6 / 5e, IBM ProPrinter, EPSON Druk dwustronny: Wbudowany moduł Pojemność podajnika kasetowego: na min. 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy Rozmiar nośników: 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm, koperta: Monarch / No.10 / DL / C5 / C6 Rodzaj obsługiwanych nośników: Zwykły, cienki, gruby, grubszy, bawełniany, kolorowy, koperty, przezroczysty, wstępnie zadrukowany, z recyklingu, etykiety, papier typu bond, karty, archiwalny Obsługa kopert: min. 5 arkuszy z podajnika wielofunkcyjnego Dodatkowe informacje: Wbudowany interfejs sieciowy: Ethernet 10 / 100 / Base TX / High Speed USB 2.0 Oszczędność energii: wbudowana funkcja realizowana automatycznie lub za pomocą przycisku Poziomy hałasu (emisja): o max. 52 dba (drukowanie), o max 26 dba (tryb czuwania) Pamięć systemu: min. 128 MB (maks. 512MB) Kompatybilność z systememami operacyjnymi: Windows: 2000 / XP (32 / 64-bitowy) / Vista (32 / 64-bitowy) / 2003 Server (32 / 64-bitowy) / 2008 Server(32 / 64-bitowy) / 7 (32 / 64-bitowy) / 2008 Server R2(64-bitowy) Maksymalne obciążenie miesięczne: do arkuszy Wymiary maksymalne: 370 x 370 x 280 mm 16

17 Zużycie energii : o max. 2 W (tryb czuwania) o max. 70 W (tryb gotowości) Dołączone materiały eksploatacyjne: Drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na min stron) Wyposażenie: kabel zasilający, kabel sieciowy UTP dł. min. 3m, kabel USB, toner startowy 1 sztuk, płyta ze sterownikami i niezbędnym oprogramowaniem producenta sprzętu, instrukcja w języku polskim. Gwarancja: minimum 36 miesięcy w serwisie Producenta Sprzętu 17

18 Część B: Urządzenia sieciowe Brama sieciowa, UTM, firewall rozwiązanie zintegrowane - 1 sztuka OGÓLNE: 1. Rozwiązanie musi być dostępne jako platforma sprzętowa. 2. Rozwiązanie musi posiadać zintegrowany system operacyjny, tzn. nie może wymagać od użytkownika instalacji osobnego systemu operacyjnego. 3. Rozwiązanie posiada nielimitowaną licencję dla użytkowników Firewalla. 4. Minimalna przepustowość firewalla to co najmniej 300 Mbps. 5. Rozwiązanie musi obsługiwać do 2000 sesji równoległych. 6. Rozwiązanie łączy w sobie: a. zaporę sieciową z inspekcją stanu pakietów (stateful inspection firewall), b. system IPS/IDS pozwalający na całkowite wyładowanie z systemu, c. filtr warstwy 7, d. serwer VPN, e. HTTP Proxy, wraz z 95 kategoriami tematycznymi, f. filtr antyspamowy, 7. Rozwiązanie ma mieć modułową budowę, pozwalającą na odinstalowanie/zainstalowanie, wyłączenie/włączenie każdego z modułów rozwiązania, bez restartowania rozwiązania. 8. Rozwiązanie ma zapewniać ochronę przed atakami typu DoS/DDoS: IP spoofing. SYN flooding, flood ping i innymi, oraz przed skanowaniem portów i adresów. 9. Rozwiązanie ma usługiwać: a. NAT, PAT, proxy arp, VLAN, b. Protokoły VoIP H.323, SIP, SCCP, c. Protokoły OSPF, RIP zarówno przy połączeniach IP jak i VPN. 10. Rozwiązanie ma umożliwiać pełne zdalne zarządzania firewallem, serwerem VPN oraz pozostałymi serwisami z jednej graficznej konsoli administracyjnej pracującej pod systemami MS Windows. 11. Rozwiązanie musi posiadać możliwość przeglądania zmian nanoszonych przez automatyczne aktualizacje systemu, z graficznej konsoli administracyjnej. 12. Rozwiązanie ma umożliwiać zarządzanie urządzeniem poprzez zdalne kody SMS. 13. Rozwiązanie musi umożliwiać generowanie statystyk w czasie rzeczywistym opóźnienie statystyk ma być nie większe niż 10 sekund. 14. Aktywne powiadomienia o zdarzeniach przez SMTP i SNMP. 15. Możliwość ustawienia żądania potwierdzenia przez administratora odczytania powiadomienia o krytycznym zdarzeniu (w systemie pozostaje informacja, który administrator odczytał i skasował ostrzeżenie o zdarzeniu krytycznym). 16. Rozwiązanie musi umożliwiać przesyłanie statystyk i/lub logów na serwer centralnego zarządzania. 17. Urządzenie ma posiadać watchdoga sprawdzającego w czasie rzeczywistym status działających usług, stanu łącz internetowych, czy statusu switchy obsługujących SNMP. 18. Rozwiązanie ma mieć możliwość zarządzania systemem przez wielu administratorów w jednym czasie. 19. Rozwiązanie ma zapewniać integrację z usługami katalogowymi Active Directory, LDAP, Radius, domena NT 4. 18

19 20. Ponadto, rozwiązanie ma zapewniać obsługę: RSA SecureID, TACACS+ przez usługi firewall, serwer VPN, proxy HTTP (działające na wielu procesorach), proxy FTP, proxy SSH oraz uwierzytelnianie administratorów. 21. Rozwiązanie ma zapewnić obsługa uwierzytelniania administratorów przy pomocy hasła (lokalnego lub synchronizowanego z usługą katalogową), klucza zapisanego na tokenie lub karcie kryptograficznej albo równocześnie przy pomocy i hasła, i klucza. 22. Wymagana możliwość obsługi klastra High Availability z możliwością pracy w trybach Active-Passive i Active-Active. 23. Urządzenie ma pozwalać na stworzenie dedykowanego linku, służącego tylko do monitorowania stanu partnera w klastrze High Availability. 24. Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę wybranych kart UMTS/EDGE/HSDPA. 25. Czas pełnej instalacji lub odtworzenia systemu zapory sieciowej po awarii jest nie większy niż 30 minut. 26. Rozwiązanie ma zapewniać możliwość uruchamiania własnych skryptów z poziomu CLI. 27. Urządzenie ma posiadać bazę predefiniowanych skryptów, do dyspozycji administratora, dostępnych z poziomu CLI. 28. Rozwiązanie ma zezwalać na uruchamianie skryptów zgodnie z przyjętym harmonogramem lub w chwili pojawienia się odpowiedniego zdarzenia na urządzeniu. 29. Możliwość zarządzania systemem przez większą liczbę administratorów o określonych uprawnieniach. FIREWALL: 30. Urządzenie musi posiadać personal firewall, obsługujący wszystkie połączenia wychodzące i przychodzące do usług zainstalowanych na urządzeniu. 31. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie obiektów dynamicznych, zależnych od miejsca, w którym zostało zainstalowane urządzenie. 32. Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie reguł firewalla z mechanizmem TCP Proxy. 33. Rozwiązanie ma pracować w trybie bridge (transparentnym), routera, oraz mieszanym (równocześnie jako bridge i router). 34. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie reguł NAT wewnątrz reguły tworzonej na firewallu. 35. Urządzenie ma umożliwiać podzielenie reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. 36. Urządzenie ma umożliwiać definiowanie reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających się po ustalonym czasie. 37. Wbudowany analizator pakietów (sniffer) uruchamiany z graficznej konsoli użytkownika i z CLI. 38. Wbudowany tester reguł pozwalający na sprawdzenie poprawności i wyników działania tworzonych reguł przed ich aktywacją na firewallu. 39. Wbudowany filtr aplikacji typu P2P, komunikatorów internetowych oraz gier. 19

20 VPN: 40. Rozwiązanie musi posiadać własny protokół dla tuneli VPN site-2-site i client-2-site. 41. Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenia specjalnych tuneli VPN opartych o autorski protokół, służących do zarządzania urządzeniami, niezależnie od głównego tunelu VPN. 42. Rozwiązanie ma zapewnić możliwość budowy kanałów VPN w strukturze gwiaździstej z jednoczesnym zapewnieniem komunikacji pomiędzy wszystkimi lokalizacjami minimalna liczba kanałów VPN zapewniających pełną komunikację pomiędzy wszystkimi lokalizacjami nie powinna być większa niż liczba lokalizacji. 43. Rozwiązanie ma obsługiwać multitransport VPN tworzenie do 24 transportów w obrębie jednego tunelu VPN site-to-site pomiędzy tymi samymi lokalizacjami, korzystających z różnych łączy i ustawień. 44. Rozwiązanie ma zapewnić możliwość łączenia transportów VPN (agregacja łączy na poziomie pakietów, lub sesji) i wyznaczania transportów zapasowych. 45. Rozwiązanie ma umożliwiać przypisywanie ruchu do wybranego transportu VPN w zależności od adresu źródłowego, adresu docelowego, portu, protokołu, nazwy uwierzytelnionego użytkownika lub grupy, do której należy oraz dnia tygodnia i godziny nawiązania połączenia. 46. Rozwiązanie ma zapewniać budowanie tuneli VPN w oparciu o protokoły: TCP, UDP, ESP, TCP i UDP. 47. Rozwiązanie ma zezwalać na nawiązywanie połączeń VPN przechodzących przez serwer proxy HTTPS. 48. Rozwiązanie musi posiadać w standardzie darmowego klienta NAC integrującego się z centrum akcji w systemach Windows Vista/ Dostępne centrum autoryzacji na lokalnym serwerze VPN. 50. Rozwiązanie ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników VPN za pomocą certyfikatów cyfrowych i/lub logowania. 51. Obsługa urządzeń kryptograficznych (tokenów, kart) współpracujących z mechanizmem Microsoft Strong Credential Provider dla systemu Windows. 52. Klient VPN musi mieć możliwość wyświetlania tekstu powitalnego przy połączeniu do sieci korporacyjnej (tzw. MOTD). 53. Klient VPN musi mieć możliwość sprawdzania, jak i modyfikowania rejestru systemu Windows komputera, na którym jest zainstalowany. 54. Klient VPN musi być stworzony przez tą samą firmę co dostarczone rozwiązanie. 55. Obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego w kliencie VPN. 56. Rozwiązanie ma umożliwiać przydzielanie ustawień tunelu VPN client-to-site na podstawie przynależności użytkownika do grupy zabezpieczeń w usłudze katalogowej Active Directory lub LDAP. 57. Możliwość uwierzytelniania certyfikatem X.509 przy integracji z zewnętrzną infrastrukturą PKI i przydzielanie ustawień tunelu VPN client-to-site w zależności od atrybutów certyfikatu. 58. Klient VPN ma być dedykowany na platformy: Windows, Linux i MacOS. 59. Klient VPN musi posiadać graficzny interfejs użytkownika, przynajmniej na platformach Windows i MacOS. 20

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo