FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA"

Transkrypt

1 załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Dotyczy: Część A: Sprzęt komputerowy i peryferyjny* Część B: Urządzenia sieciowe* *Niewłaściwe skreślić (w przypadku oferty całościowej nic nie skreślać). 1. ZAMAWIAJĄCY: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie siedziba Zamawiającego: ul. Lipińska 2, Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: ( Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów).. 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko. Adres. Nr telefonu. Nr faksu. Adres . Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 2) Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. 3) Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za: cenę łączną netto:.. (słownie:....) zł, stawka podatku od towarów i usług (VAT):... %, cena łączna brutto (z załącznik Nr 2 -Formularz oferty-zestawienie cenowe):... (słownie:...) zł. 4) Podana całkowita cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 5) Oferuję(my) wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 6) Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 7) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 8) Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. (niepotrzebne skreślić) 10) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia. 1

2 11) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić) l.p. oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji strony w ofercie od do.. 12) Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) : l.p. Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy 1 2 data, imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy pieczęć firmowa wykonawcy 2

3 . Pieczęć adresowa Wykonawcy Formularz ofertowy zestawienie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik Nr 2 Formularz oferty-zestawienie cenowe Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Dotyczy: Część A: Sprzęt komputerowy i peryferyjny* Część B: Urządzenia sieciowe* *Niewłaściwe skreślić (w przypadku oferty całościowej nic nie skreślać). Wskazane nazwy własne producentów w opisie przedmiotu zamówienia stanowią jedynie przykładowe rozwiązanie, zamawiający dopuszcza zaproponowanie rozwiązań równoważnych. Lp. Nazwa pozycji cenowej Producent, typ, model oferowanego sprzętu Ilość (sztuk) Wartość jednostkowa (netto) Wartość (netto) x 5 = 6 Łącznie Netto Wartość Vat Łącznie Brutto..., dn /miejscowość data/ imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, pieczęć firmowa wykonawcy / 3

4 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie siedziba Zamawiającego: ul. Lipińska 2, Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: ( Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów).. Oświadczam, że : Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie wymienionego wyżej zamówienia publicznego, tj.: 1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadam(y) niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie, 3. Dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. data, imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy pieczęć firmowa wykonawcy 4

5 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie siedziba Zamawiającego: ul. Lipińska 2, Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: ( Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów).. Oświadczam, że : Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U poz. 907 z późn.zm.). data, imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy pieczęć firmowa wykonawcy 5

6 Załącznik Nr 5 INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie siedziba Zamawiającego: ul. Lipińska 2, Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: ( Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów).. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego informuję/informujemy, że nie należę/nie należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz. 331 ze zm.). UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca/Wykonawcy należy/należą do grupy kapitałowej, zamiast niniejszej informacji do oferty dołącza się listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniona informacja lub lista musi być złożona przez każdego Wykonawcę,dn.. podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 6

7 Pieczęć adresowa Wykonawcy Załącznik nr 6 Wiedza i doświadczenie Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wymagane jest wykazanie należytego wykonania co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. : Część A: Sprzęt komputerowy i peryferyjny o wartości minimum: zł netto* Część B: Urządzenia sieciowe o wartości minimum: zł netto* *Niewłaściwe skreślić (w przypadku oferty całościowej nic nie skreślać). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Przedmiot umowy Wartość brutto umowy Data wykonania Odbiorca usługi..., dn /miejscowość/ data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 7

8 Załącznik nr 7 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na czas wykonywania zamówienia (na podstawie art b ustawy pzp) Nazwa wykonawcy.. Adres wykonawcy Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę z siedzibą.... zobowiazujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Udostępnione zasoby to: 1. *Wiedza i doświadczenie w zakresie: poprzez podanie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem i zakres oraz okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: *Potencjał techniczny w zakresie: poprzez podanie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem i zakres oraz okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: *Osoby zdolne do wykonania zamówienia w zakresie:... poprzez podanie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem i zakres oraz okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

9 *Zdolność finansowa/ekonomiczna ** w zakresie: poprzez podanie: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem i zakres oraz okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: * - niepotrzebne skreślić ** - według zapisów art. 26 ust. 2b Ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 1 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podpis(y): l.p. Nazwa podmiotu trzeciego Podpis podmiotu trzeciego) miejscowość i data 1) 9

10 Załącznik nr 8 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych Komputery osobiste Drukarki laserowe Serwery Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Urządzenia sieciowe Sprzęt peryferyjny Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiany sprzęt musi być fabrycznie nowy, zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. Niedopuszczalne jest złożenie oferty na niepełną część zamówienia. Wskazane nazwy własne producentów w opisie przedmiotu zamówienia stanowią jedynie przykładowe rozwiązanie, zamawiający dopuszcza zaproponowanie rozwiązań równoważnych. Proponując rozwiązanie równoważne należy podać w formularzach ofertowych parametry charakteryzujące oferowany produkt tj. producenta, typ, markę, model, itp. Część A: Sprzęt komputerowy i peryferyjny Stacja robocza z oprogramowaniem Liczba sztuk: 14 MINIMALNA KONFIGURACJA POJEDYNCZEGO ZESTAWU Procesor : Min. 2-rdzeniowy, częstotliwość taktowania procesora: min 3,3GHz, pamięć cache: min 3 MB" Płyta główna: zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 2 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM Pamięć RAM: 1 x 4GB DDR3 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę Pamięć masowa: wewnętrzna, min. 500 GB, 7200 rpm, SATA 6.0 Gb/s, SMART IV, 3.5" Karta graficzna: Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości Karta dźwiękowa: zintegrowana Łączność: zintegrowany interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000 Mbps, 10

11 Napęd optyczny: napęd optyczny DVD z możliwością dwuwarstwowego nagrywania (DVD +/-R +/-RW) wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Obudowa i zasilacz: o Obudowa typu microtower, posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25" i 1 wewnętrzną półkę 3,5". Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. o Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie zasilacza. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) o Zasilacz o mocy min. 300W Active PFC BIOS: o Możliwość odczytania z BIOS: Wersji BIOS Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware oraz numer seryjny Informacji o napędzie optycznym: modelu oraz wersja firmwarre Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB oraz poszczególnych slotów PCIe z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. Zarządzanie: Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BlOS'u oraz na zdalną aktualizację sterowników. Wyposażenie dodatkowe: o Klawiatura i mysz producenta jednostki centralnej, o Kabel sieciowy kat. 5 o długości 3 metrów Zainstalowany system operacyjny: o Zainstalowany licencjonowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL (Zamawiający nie dopuszcza oferowania licencji Edukacyjnych Microsoft) + nośnik. Naklejka potwierdzająca oryginalność zainstalowanego systemu przyklejona na obudowie jednostki centralnej. lub system równoważny - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Pakiet oprogramowania biurowego: o Licencja Microsoft Office 2010 dla Użytk.Dom i Małych Firm PL (Zamawiający nie dopuszcza oferowania licencji Edukacyjnych Microsoft) 11

12 lub równoważny tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Office 2010 dla Użytk.Dom i Małych Firm PL, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje multimedialne itp.) Gwarancja producenta, certyfikaty i standardy (dot. komputera): o minimum 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w trybie Next Business Day Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. o Deklaracja zgodności CE - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Wsparcie techniczne producenta: o Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer - w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa -CPU, HDD, pamięć) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji o Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera 12

13 Stacja robocza z oprogramowaniem, monitorem LCD i drukarką laserową monochromatyczną Liczba sztuk: 2 MINIMALNA KONFIGURACJA POJEDYNCZEGO ZESTAWU I. Minimalna konfiguracja jednostki centralnej: Procesor : Min. 2-rdzeniowy, częstotliwość taktowania procesora: min 3,3GHz, pamięć cache: min 3 MB" Płyta główna: zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 2 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM Pamięć RAM: 1 x 4GB DDR3 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę Pamięć masowa: wewnętrzna, min. 500 GB, 7200 rpm, SATA 6.0 Gb/s, SMART IV, 3.5" Karta graficzna: Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości Karta dźwiękowa: zintegrowana Łączność: zintegrowany interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000 Mbps, Napęd optyczny: napęd optyczny DVD z możliwością dwuwarstwowego nagrywania (DVD +/- R +/-RW) wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Obudowa i zasilacz: o Obudowa typu microtower, posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25" i 1 wewnętrzną półkę 3,5". Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. o Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie zasilacza. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) o Zasilacz o mocy min. 300W Active PFC 13

14 BIOS: o Możliwość odczytania z BIOS: Wersji BIOS Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware oraz numer seryjny Informacji o napędzie optycznym: modelu oraz wersja firmwarre Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB oraz poszczególnych slotów PCIe z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. Zarządzanie: Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BlOS'u oraz na zdalną aktualizację sterowników. Wyposażenie dodatkowe: o Klawiatura i mysz producenta jednostki centralnej, o Kabel sieciowy kat. 5 o długości 3 metrów Zainstalowany system operacyjny: o Zainstalowany licencjonowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL (Zamawiający nie dopuszcza oferowania licencji Edukacyjnych Microsoft) + nośnik. Naklejka potwierdzająca oryginalność zainstalowanego systemu przyklejona na obudowie jednostki centralnej. lub system równoważny - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Pakiet oprogramowania biurowego: o Licencja Microsoft Office 2010 dla Użytk.Dom i Małych Firm PL (Zamawiający nie dopuszcza oferowania licencji Edukacyjnych Microsoft) lub równoważny 14

15 tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Office 2010 dla Użytk.Dom i Małych Firm PL, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje multimedialne itp.) Gwarancja producenta, certyfikaty i standardy (dot. komputera): o minimum 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w trybie Next Business Day Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. o Deklaracja zgodności CE - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Wsparcie techniczne producenta: o Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer - w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa -CPU, HDD, pamięć) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji o Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera II. Minimalna konfiguracja monitora LCD: Przekątna ekranu: min. 22 cale Format ekranu: panoramiczny Technologia podświetlania: Diody LED Plamka matrycy: max Rozdzielczość: min x 1080 Czas reakcji: max. 5ms Jasność: min. 200cd/m2 Kontrast (typowy): min. 600:1 Kąt widzenia poziomy: min. 90 stopni Kąt widzenia pionowy: min. 50 stopni Ilość kolorów: min. 16,7 mln Gniazda wejściowe: 15-pin D-Sub 15

16 Certyfikaty: min. TCO certified, TUV/ISO Montaż na ścianie: możliwy Kolor obudowy: Czarny Gwarancja: min. 24 miesiące Wyposażenie: kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, instrukcja w języku polskim na płycie lub wydrukowana III. Minimalna konfiguracja drukarki laserowej monochromatycznej Drukowanie: Podajniki: Szybkość (druk czarno-biały) - min. 34 str./min w formacie A4 (min. 36 str./min w formacie Letter) Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) : max. 10s Obsługiwane rozdzielczości: o Optyczna: 600 x 600 o Podwyższona: do x dpi rozdzielczości efektywnej Emulacje: PostScript3, PCL6 / 5e, IBM ProPrinter, EPSON Druk dwustronny: Wbudowany moduł Pojemność podajnika kasetowego: na min. 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy Rozmiar nośników: 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm, koperta: Monarch / No.10 / DL / C5 / C6 Rodzaj obsługiwanych nośników: Zwykły, cienki, gruby, grubszy, bawełniany, kolorowy, koperty, przezroczysty, wstępnie zadrukowany, z recyklingu, etykiety, papier typu bond, karty, archiwalny Obsługa kopert: min. 5 arkuszy z podajnika wielofunkcyjnego Dodatkowe informacje: Wbudowany interfejs sieciowy: Ethernet 10 / 100 / Base TX / High Speed USB 2.0 Oszczędność energii: wbudowana funkcja realizowana automatycznie lub za pomocą przycisku Poziomy hałasu (emisja): o max. 52 dba (drukowanie), o max 26 dba (tryb czuwania) Pamięć systemu: min. 128 MB (maks. 512MB) Kompatybilność z systememami operacyjnymi: Windows: 2000 / XP (32 / 64-bitowy) / Vista (32 / 64-bitowy) / 2003 Server (32 / 64-bitowy) / 2008 Server(32 / 64-bitowy) / 7 (32 / 64-bitowy) / 2008 Server R2(64-bitowy) Maksymalne obciążenie miesięczne: do arkuszy Wymiary maksymalne: 370 x 370 x 280 mm 16

17 Zużycie energii : o max. 2 W (tryb czuwania) o max. 70 W (tryb gotowości) Dołączone materiały eksploatacyjne: Drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na min stron) Wyposażenie: kabel zasilający, kabel sieciowy UTP dł. min. 3m, kabel USB, toner startowy 1 sztuk, płyta ze sterownikami i niezbędnym oprogramowaniem producenta sprzętu, instrukcja w języku polskim. Gwarancja: minimum 36 miesięcy w serwisie Producenta Sprzętu 17

18 Część B: Urządzenia sieciowe Brama sieciowa, UTM, firewall rozwiązanie zintegrowane - 1 sztuka OGÓLNE: 1. Rozwiązanie musi być dostępne jako platforma sprzętowa. 2. Rozwiązanie musi posiadać zintegrowany system operacyjny, tzn. nie może wymagać od użytkownika instalacji osobnego systemu operacyjnego. 3. Rozwiązanie posiada nielimitowaną licencję dla użytkowników Firewalla. 4. Minimalna przepustowość firewalla to co najmniej 300 Mbps. 5. Rozwiązanie musi obsługiwać do 2000 sesji równoległych. 6. Rozwiązanie łączy w sobie: a. zaporę sieciową z inspekcją stanu pakietów (stateful inspection firewall), b. system IPS/IDS pozwalający na całkowite wyładowanie z systemu, c. filtr warstwy 7, d. serwer VPN, e. HTTP Proxy, wraz z 95 kategoriami tematycznymi, f. filtr antyspamowy, 7. Rozwiązanie ma mieć modułową budowę, pozwalającą na odinstalowanie/zainstalowanie, wyłączenie/włączenie każdego z modułów rozwiązania, bez restartowania rozwiązania. 8. Rozwiązanie ma zapewniać ochronę przed atakami typu DoS/DDoS: IP spoofing. SYN flooding, flood ping i innymi, oraz przed skanowaniem portów i adresów. 9. Rozwiązanie ma usługiwać: a. NAT, PAT, proxy arp, VLAN, b. Protokoły VoIP H.323, SIP, SCCP, c. Protokoły OSPF, RIP zarówno przy połączeniach IP jak i VPN. 10. Rozwiązanie ma umożliwiać pełne zdalne zarządzania firewallem, serwerem VPN oraz pozostałymi serwisami z jednej graficznej konsoli administracyjnej pracującej pod systemami MS Windows. 11. Rozwiązanie musi posiadać możliwość przeglądania zmian nanoszonych przez automatyczne aktualizacje systemu, z graficznej konsoli administracyjnej. 12. Rozwiązanie ma umożliwiać zarządzanie urządzeniem poprzez zdalne kody SMS. 13. Rozwiązanie musi umożliwiać generowanie statystyk w czasie rzeczywistym opóźnienie statystyk ma być nie większe niż 10 sekund. 14. Aktywne powiadomienia o zdarzeniach przez SMTP i SNMP. 15. Możliwość ustawienia żądania potwierdzenia przez administratora odczytania powiadomienia o krytycznym zdarzeniu (w systemie pozostaje informacja, który administrator odczytał i skasował ostrzeżenie o zdarzeniu krytycznym). 16. Rozwiązanie musi umożliwiać przesyłanie statystyk i/lub logów na serwer centralnego zarządzania. 17. Urządzenie ma posiadać watchdoga sprawdzającego w czasie rzeczywistym status działających usług, stanu łącz internetowych, czy statusu switchy obsługujących SNMP. 18. Rozwiązanie ma mieć możliwość zarządzania systemem przez wielu administratorów w jednym czasie. 19. Rozwiązanie ma zapewniać integrację z usługami katalogowymi Active Directory, LDAP, Radius, domena NT 4. 18

19 20. Ponadto, rozwiązanie ma zapewniać obsługę: RSA SecureID, TACACS+ przez usługi firewall, serwer VPN, proxy HTTP (działające na wielu procesorach), proxy FTP, proxy SSH oraz uwierzytelnianie administratorów. 21. Rozwiązanie ma zapewnić obsługa uwierzytelniania administratorów przy pomocy hasła (lokalnego lub synchronizowanego z usługą katalogową), klucza zapisanego na tokenie lub karcie kryptograficznej albo równocześnie przy pomocy i hasła, i klucza. 22. Wymagana możliwość obsługi klastra High Availability z możliwością pracy w trybach Active-Passive i Active-Active. 23. Urządzenie ma pozwalać na stworzenie dedykowanego linku, służącego tylko do monitorowania stanu partnera w klastrze High Availability. 24. Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę wybranych kart UMTS/EDGE/HSDPA. 25. Czas pełnej instalacji lub odtworzenia systemu zapory sieciowej po awarii jest nie większy niż 30 minut. 26. Rozwiązanie ma zapewniać możliwość uruchamiania własnych skryptów z poziomu CLI. 27. Urządzenie ma posiadać bazę predefiniowanych skryptów, do dyspozycji administratora, dostępnych z poziomu CLI. 28. Rozwiązanie ma zezwalać na uruchamianie skryptów zgodnie z przyjętym harmonogramem lub w chwili pojawienia się odpowiedniego zdarzenia na urządzeniu. 29. Możliwość zarządzania systemem przez większą liczbę administratorów o określonych uprawnieniach. FIREWALL: 30. Urządzenie musi posiadać personal firewall, obsługujący wszystkie połączenia wychodzące i przychodzące do usług zainstalowanych na urządzeniu. 31. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie obiektów dynamicznych, zależnych od miejsca, w którym zostało zainstalowane urządzenie. 32. Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie reguł firewalla z mechanizmem TCP Proxy. 33. Rozwiązanie ma pracować w trybie bridge (transparentnym), routera, oraz mieszanym (równocześnie jako bridge i router). 34. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie reguł NAT wewnątrz reguły tworzonej na firewallu. 35. Urządzenie ma umożliwiać podzielenie reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. 36. Urządzenie ma umożliwiać definiowanie reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających się po ustalonym czasie. 37. Wbudowany analizator pakietów (sniffer) uruchamiany z graficznej konsoli użytkownika i z CLI. 38. Wbudowany tester reguł pozwalający na sprawdzenie poprawności i wyników działania tworzonych reguł przed ich aktywacją na firewallu. 39. Wbudowany filtr aplikacji typu P2P, komunikatorów internetowych oraz gier. 19

20 VPN: 40. Rozwiązanie musi posiadać własny protokół dla tuneli VPN site-2-site i client-2-site. 41. Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenia specjalnych tuneli VPN opartych o autorski protokół, służących do zarządzania urządzeniami, niezależnie od głównego tunelu VPN. 42. Rozwiązanie ma zapewnić możliwość budowy kanałów VPN w strukturze gwiaździstej z jednoczesnym zapewnieniem komunikacji pomiędzy wszystkimi lokalizacjami minimalna liczba kanałów VPN zapewniających pełną komunikację pomiędzy wszystkimi lokalizacjami nie powinna być większa niż liczba lokalizacji. 43. Rozwiązanie ma obsługiwać multitransport VPN tworzenie do 24 transportów w obrębie jednego tunelu VPN site-to-site pomiędzy tymi samymi lokalizacjami, korzystających z różnych łączy i ustawień. 44. Rozwiązanie ma zapewnić możliwość łączenia transportów VPN (agregacja łączy na poziomie pakietów, lub sesji) i wyznaczania transportów zapasowych. 45. Rozwiązanie ma umożliwiać przypisywanie ruchu do wybranego transportu VPN w zależności od adresu źródłowego, adresu docelowego, portu, protokołu, nazwy uwierzytelnionego użytkownika lub grupy, do której należy oraz dnia tygodnia i godziny nawiązania połączenia. 46. Rozwiązanie ma zapewniać budowanie tuneli VPN w oparciu o protokoły: TCP, UDP, ESP, TCP i UDP. 47. Rozwiązanie ma zezwalać na nawiązywanie połączeń VPN przechodzących przez serwer proxy HTTPS. 48. Rozwiązanie musi posiadać w standardzie darmowego klienta NAC integrującego się z centrum akcji w systemach Windows Vista/ Dostępne centrum autoryzacji na lokalnym serwerze VPN. 50. Rozwiązanie ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników VPN za pomocą certyfikatów cyfrowych i/lub logowania. 51. Obsługa urządzeń kryptograficznych (tokenów, kart) współpracujących z mechanizmem Microsoft Strong Credential Provider dla systemu Windows. 52. Klient VPN musi mieć możliwość wyświetlania tekstu powitalnego przy połączeniu do sieci korporacyjnej (tzw. MOTD). 53. Klient VPN musi mieć możliwość sprawdzania, jak i modyfikowania rejestru systemu Windows komputera, na którym jest zainstalowany. 54. Klient VPN musi być stworzony przez tą samą firmę co dostarczone rozwiązanie. 55. Obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego w kliencie VPN. 56. Rozwiązanie ma umożliwiać przydzielanie ustawień tunelu VPN client-to-site na podstawie przynależności użytkownika do grupy zabezpieczeń w usłudze katalogowej Active Directory lub LDAP. 57. Możliwość uwierzytelniania certyfikatem X.509 przy integracji z zewnętrzną infrastrukturą PKI i przydzielanie ustawień tunelu VPN client-to-site w zależności od atrybutów certyfikatu. 58. Klient VPN ma być dedykowany na platformy: Windows, Linux i MacOS. 59. Klient VPN musi posiadać graficzny interfejs użytkownika, przynajmniej na platformach Windows i MacOS. 20

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia Parametr 11: podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. Parametr 12: definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów Część A. Sprzęt dla informatyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

RG 38-13/16 Bydgoszcz, 2016-04-20 ZAPYTANIE OFERTOWE

RG 38-13/16 Bydgoszcz, 2016-04-20 ZAPYTANIE OFERTOWE RG 38-13/16 Bydgoszcz, 2016-04-20 ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Dubicze Cerkiewne, 4 grudzień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013 na zakup, dostawę i montaż komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z dodatkowymi tonerami oraz zakup czytnika kodów kreskowych Na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie1. Zestaw komputerowy ilość: 7 szt. (CPV: 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0, 48.90.00.00-7) 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB DDR

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

Projekt JESTEM AKTYWNY BĘDĘ PRZEDSIEBIORCĄ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt JESTEM AKTYWNY BĘDĘ PRZEDSIEBIORCĄ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZAPYTANIA OFERTOWEGO Radom dn., 14.02.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/POKL/2.2.1/2011 na zakup wyposarzenia 5 Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości: laptopów, oprogramowania komputerowego, drukarek

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 szt.

1- Stacja robocza - 8 szt. Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo