Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

2 Uczelnia kształci 1300 studentów na 6 kierunkach studiów: filologii (angielska, germańska) administracji pedagogice informatyce inżynierskiej zarządzaniu mechanice i budowie maszyn inżynieria zarządzania kierunek w przygotowaniu pielęgniarstwo kierunek w przygotowaniu (19 specjalności oraz 14 specjalizacji). 2

3 Kadra Uczelnia to miejsce pracy dla 164 osób, w tym: 94 prac. dydaktycznych 9 profesorów tytularnych 13 dr. habilitowanych 41 doktorów 57 prac. administracyjnych 14 prac. Przedszkola Akademickiego 2 prac. Akademickiej Szkoły Policealnej 3

4 Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa stanowi ważny element rozwoju uczelni. Od 9 lat Włocławska PWSZ uczestniczy w Programie Erasmus. Z wyjazdów za granicę w ramach Programu skorzystało 142 studentów, 92 nauczycieli akademickich i 45 pracowników administracji. Z zagranicznych uczelni PWSZ przyjęła 180 studentów, 32 nauczycieli i 25 pracowników administracji 4

5 Współpraca międzynarodowa Uczelnia podpisała umowę o współpracy z 45 uczelniami zagranicznymi, między innymi z: GEA College of Enterpreneurship Słowenia, Ljubljana, The Paisii Hilendarski University of Plovdiv Bułgaria, Plovdiv, IPAM - Portugalski Instytut Marketingu i Administracji - Portugalia, Porto, Istanbul University - Turcja, Istambuł, American College - Cypr, Nikozja, ISCET University - Portugalia, Porto, ECE College - Francja, Bordeaux, University of the Balearic Islands - Hiszpania, Majorka, Palma de Mallorca IT University of Copenhagen - Dania, Kopenhaga, Haute Ecole Robet Schuman - Belgia, Arlon, Universidad de La Laguna - Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa, La Laguna, University of the Azores - Portugalia, Wyspy Azorskie, Ponta Delgada, University of Nicosia - Cypr, Nikozja. 5

6 Blisko gospodarki regionu PWSZ we Włocławku stawia na wysoki poziom kształcenia i ścisły związek z gospodarką regionu. Profil praktyczny na wszystkich kierunkach kształcenia; Konsultacje programów studiów z pracodawcami: Branży IT Vigran, Jade, e-dialog Finansów i zarządzania Apator Toruń, TARR Toruń, MPEC Włocławek, TROPS Toruń Prowadzenie zajęć przez praktyków przedstawicieli pracodawców: informatyka Vigran, łącznie 825 h zarządzanie finansami przedsiębiorstw Westmor Consulting 345 h administracja sędziowie i radcowie prawni 350 h pedagogika nauczyciele z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1450 h Voucher badawczy współpraca z TGK Systemy Informatyczne z siedzibą w Toruniu 6

7 Blisko gospodarki regionu PWSZ we Włocławku zawarła porozumienia o współpracy z przedsiębiorstwami, między innymi z: Anwil, Vigran, Apet, Pentacomp, Vika Polska, Saniko instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego między innymi: TARR, IPH w Toruniu, KIPH we Włocławku 7

8 Staże i praktyki PWSZ we Włocławku realizuje staże i praktyki u pracodawców, na które pozyskała dodatkowe środki z EFS. staże 216 tys. zł na 60 staży po 180 h każdy; praktyki nauczycielskie około 800 tys. zł dla 130 studentów (specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna) 8

9 Symulacja środowiska pracy W symulowanych warunkach biurowych studenci administracji i zarządzania realizują projekty zlecone i nadzorowane przez kierującego praktyką np.: przygotowują projekty pism, informacji i notatek, poznają metody technik biurowych, poznają w praktyce zasady obiegu informacji i dokumentów, obsługi interesantów, zdarzenia prawne. Uczą się pracy zespołowej. 9

10 Kompetencje społeczne Oprócz umiejętności praktycznych, każdy student PWSZ we Włocławku zdobywa podczas studiów tzw. kompetencje miękkie. Moduł kompetencji społecznych jest realizowany przez cały cykl kształcenia i zawiera takie przedmioty jak: podstawy filozofii i wstęp do socjologii oraz 15-godzinne bloki warsztatów: skuteczne komunikowanie kompetencje społeczne w relacjach społecznych planowanie kariery zawodowej 10

11 Środki z UE Uczelnia skutecznie sięga po środki finansowe na własny rozwój z funduszy europejskich. Projekty realizowane przez PWSZ we Włocławku: Rozbudowa i przebudowa zespołu budynków przy ul. 3 Maja 17 we Włocławku ,18 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PWSZ we Włocławku wiedza i zawód w zasięgu ręki ,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Języki już nieobce ,20 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dobra praktyka najlepszym nauczycielem ,56 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Środki z UE c.d. projektów Zaopiekuj się swoją przyszłością" finansowany z EFS, wartość ,30 zł Klucz do uczenia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" (realizowany w partnerstwie) wartość ogólna projektu ,20, w tym zadania realizowane przez PWSZ ok 884 tys. zł..

13 Baza dydaktyczna Nowoczesna baza dydaktyczna o powierzchni ok. 11 tys. m 2 13

14 Oferta współpracy z przedsiębiorcami W zakresie kształcenia specjalistów na studiach stacjonarnych inżynierskich i licencjackich: mechanika i budowa maszyn, informatyka, zarządzanie, filologia angielska, filologia germańska, pedagogika, administracja możliwość utworzenia nowych kierunków kształcenia na potrzeby przedsiębiorców. 14

15 Oferta współpracy z przedsiębiorcami W zakresie optymalizacji procesu kształcenia: konsultacja programów kształcenia na wszystkich kierunkach studiów; prowadzenie zajęć praktycznych, uczestnictwo praktyków w open-space (praktykach w symulowanym środowisku pracy); wsparcie w organizacji studenckich praktyk i staży zawodowych; współuczestnictwo w tworzeniu laboratoriów technologicznych i metrologicznych; współpraca ze studenckimi kołami naukowymi. 15

16 Oferta współpracy z przedsiębiorcami W zakresie transferu nauki do biznesu i biznesu do nauki: współpraca i pomoc w pozyskiwaniu przez przedsiębiorców środków z PARP bon na innowacje, voucher badawczy, także w ramach innych programów; prowadzenie wspólnych projektów badawczych i współpraca dotycząca m.in. opracowania technologii budowy maszyn, aspektu technologicznego inżynierii produkcji, projektów konstrukcyjnych i technologicznych budowy maszyn i urządzeń, opracowania napędu i sterowania różnych maszyn i urządzeń; tworzenie na zamówienie rozwiązań informatycznych w zakresie projektowania i oprogramowania; wspieranie rozwoju firm poprzez opracowywanie scenariuszy, strategii zarządzania, optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie, opracowywanie: diagnoz, analizy strategii i polityk (kadrowych, produkcyjnych i marketingowych), analiz struktur organizacyjnych, mapowania procesów, analiz: satysfakcji klientów, poziomu zadowolenia pracowników, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (relacje z otoczeniem gospodarczym, politycznym, społecznym i przyrodniczym) współpraca w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych. 16

17 Oferta współpracy z przedsiębiorcami W zakresie dedykowanych szkoleń i kursów w takich obszarach jak: zarządzanie strategiczne; zasoby ludzkie, zachowania organizacyjne; marketing; skuteczne techniki zarządzania; diagnostyka procesów - nowoczesne zarządzanie: Lean management, Kaizen, Kanban, 5S, Six Sigma, statystyczne sterowanie procesem, strumienie wartości itp. 17

18 Oferta współpracy z przedsiębiorcami 1. W zakresie studiów podyplomowych: udział pracowników w studiach podyplomowych, które aktualnie organizuje uczelnia między innymi: skuteczne zarządzanie, Business English, czy teleinformatyka; organizowanie studiów podyplomowych na potrzeby przedsiębiorców; prowadzenie zajęć praktycznych na studiach podyplomowych przez wysoko kwalifikowanych praktyków. 2. Organizowanie wspólnych konferencji naukowo-praktycznych 18

19 Oferta współpracy z przedsiębiorcami Udział przedsiębiorców w pracach Rady Gospodarczej przy PWSZ we Włocławku, której przedmiotem zainteresowania są m.in.: wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy praktykami a kadrą dydaktyczną uczelni; współtworzenie zgodnej z oczekiwaniami rynku pracy oferty edukacyjnej uczelni; optymalizacja programów kształcenia, programów praktyk i staży studenckich pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorców w celu przygotowania kompetentnych przyszłych pracowników; korzystania z osiągnięć nauki, nowoczesnych technologii oraz innowacji w gospodarce; inicjowanie bądź współorganizowanie tematycznych seminariów, konferencji umożliwiających wymianę doświadczeń wśród kadry menadżerskiej przedsiębiorstw; 19

20 Oferta współpracy z przedsiębiorcami cd. inicjowanie i organizowanie dedykowanych szkoleń tematycznych, kursów i studiów podyplomowych dla kadry menadżerskiej; pozyskiwaniu kadry menadżerskiej do prowadzenia specjalistycznych wykładów tematycznych i zajęć praktycznych w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych; wspieranie prowadzenia wspólnych projektów badawczych i wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach; inicjowanie i konsultowanie planów pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy przedsiębiorców oraz wzrost kompetencji kadry naukowo dydaktycznej i infrastruktury uczelni. 20

21 Strategia rozwoju na lata Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Wiodący w woj. kujawsko-pomorskim ośrodek szkolnictwa zawodowego na poziomie wyższym, ściśle powiązany z potrzebami regionu i regionalnymi przedsiębiorcami. Nowoczesny obiekt dydaktycznym o pow m 2 z zespołem pracowni i laboratoriów z zakresu informatyki, fizyki, wytrzymałości materiałów, elektrotechniki i elektroniki, termodynamiki, metaloznawstwa, metrologii, obrabiarek, napędów i sterowania, automatyki i robotyki, hydrauliki i pneumatyki obrabiarek, grafiki inżynierskiej, centrum zarządzania informacją. 21

22 Strategia rozwoju na lata Obszary działalności Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii: nowoczesne kształcenie na poziomie wyższym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; transfer wiedzy i technologii do przemysłu; realizacja idei uczenia się przez całe życie. 22

23 Strategia rozwoju na lata Obszary działalności Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Transfer wiedzy do gospodarki: interdyscyplinarne laboratoria pełniące rolę centrów badawczych, prowadzące badania w zakresie specjalizacji poszczególnych jednostek na potrzeby firm z regionu; realizacje pilotażowego programu badawczego z pełnym cyklem B+R+W we współpracy z jednostkami reprezentującymi strategiczne gałęzie gospodarki funkcjonującymi w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji, w tym m.in. urządzeń transportowych, automatyki przemysłowej, przemysłu narzędziowego i przetwórstwa tworzyw sztucznych, zaawansowanych technologii ICT, a także energetyki oraz technologii i inżynierii chemicznej, e-biznesem i e-usługami; prowadzenie komercyjnych ekspertyz i badań rynku; działania mające na celu standaryzację usług zgodnie z oczekiwaniami regionu. 23

24 Strategia rozwoju na lata Obszary działalności Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Realizacja idei uczenia się przez całe życie: Strefa Praktycznego Kształcenia Zawodowego Centrum Doskonalenia i Certyfikacji Kadr Technicznych Ośrodek Informacji Edukacyjnej z Biblioteką Multimedialną, 24

25 Strategia rozwoju na lata Obszary działalności Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Strefa Praktycznego Kształcenia Zawodowego: Edukacja mieszkańców regionu w formach szkolnych i pozaszkolnych na wszystkich poziomach dla sektora: usług uzdrowiskowych, usług aktywizujących i opiekuńczych nad osobami starszymi i zależnymi, ochrony zdrowia, kształcenia nauczycieli. 25

26 Strategia rozwoju na lata Obszary działalności Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Ośrodek Informacji Edukacyjnej z Biblioteką Multimedialną: multicentrum edukacyjne ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu; specjalistyczne bazy danych; stanowiska komputerowe do odsłuchu zbiorów audio; biblioteka multimedialna z wolnym dostępem do zbiorów (zbiory zabezpieczone elektronicznie przez system RFID); zbiory biblioteki multimedialnej: audiobooki, programy edukacyjne (w tym płyty i programy do nauki języków obcych), dokumenty elektroniczne, płyty muzyczne, filmy na DVD, edukacyjne gry elektroniczne; sala audiowizualna z ekranem multimedialnym, TV, odtwarzaczem DVD, strefa pracy własnej; laboratorium wdrożeniowo-demonstracyjne; sala audytoryjna wyposażona w nowoczesne systemy audiowizualne. 26

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do programu ESIT... 3 2. Wsparcie dla uczniów w programie ESIT... 4 2.1. Certyfikaty informatyczne... 4 2.1.1. Certyfikaty informatyczne EITCA... 5 2.2. Staże informatyczne...

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo