Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne"

Transkrypt

1 Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Rafał Brzychcy Ryszard Michalski Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku

2 Agata Michałek-Budzicz Rafał Brzychcy Ryszard Michalski Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Poznań 2013 Projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. ISBN

3 Autorzy: Agata Michałek-Budzicz rozdział III, IV, V Rafał Brzychcy rozdział I Ryszard Michalski rozdział II Agata Michałek-Budzicz - Od 1996 roku niezależna ekspertka i konsultantka w dziedzinie zamówień publicznych w tym w Ambasadzie Szwajcarii w Programie SECO. Poprzednio: zastępczyni dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; kierowniczka Wydziału Zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie; kierowniczka Działu Zamówień Publicznych w Akademii Rolniczej w Krakowie; naczelniczka Wydziału Zamówień Publicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych O/Kraków. Od 2007 roku wykładowczyni w dziedzinie zamówień publicznych m.in. w Szkole Głównej Handlowej. Autorka programów szkoleniowych, w tym m.in.: Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Pzp, Dobre praktyki i unikanie ryzyk w umowach w sektorze IT realizowanych w trybach ustawy Pzp Zagrożenia dla realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka związane z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Rafał Brzychcy W latach prezes a od 2012 roku wice prezes Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania; twórca i współtwórca oraz wieloletni kierownik nagradzanych projektów społecznych z pogranicza informatyki, edukacji a także prawa w tym m.in.: Prawidłowe przetargi publiczne na narzędzia informatyczne; Monitorowanie zamó-wień publicznych na oprogramowanie komputerowe, przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej; Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych; Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ. Ryszard Michalski Od 2011 roku pracuje w Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania głównie przy Projekcie Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe, przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, którego jest współtwórcą i w ramach którego analizuje przetargi na rozwiązania informatyczne w instytucjach publicznych. Współautor dwóch publikacji nt. stanów rynku zamówień publicznych w Polsce w 2011 roku. Korekta: Aleksandra Kowalewska Wydawca Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania ul. Staszica 25/8, Poznań tel.: , faks: Poznań 2013 Z zastrzeżeniem stanu prawnego na dzień roku. Projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

4 Spis treści I. Wprowadzenie 3 1. Założenia metodyczne 5 II. Analiza statystyczna 6 II.1. Liczba i wartość przetargów 6 II.2. Finansowanie ze środków unijnych 9 II.3. Tryby postępowań 10 II.4. Aukcje elektroniczne 12 II.5. Czas trwania postępowań 13 II.6. Kryterium oceny ofert 13 II.7. Przedmiot postępowań 15 II.8. Wskazanie nazw producentów i produktów, równoważność 17 III. Specyfika udzielania zamówień publicznych na narzędzia informatyczne 18 III.1. Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 18 III.2. Rekomendacje i zalecenia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na zakup narzędzi informatycznych 20 IV. Błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych na narzędzia informatyczne 24 IV.1. Niewłaściwe, dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 24 IV.2. Wybrane działania Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania na rzecz prawidłowego przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych na narzędzia informatyczne w II półroczu 2012 roku 26 V. Przykłady dobrych praktyk na zakup narzędzi informatycznych w II półroczu 2012 roku 31 V.1. Miasto Nowy Sącz 31 V.2. Miasto Ełk 34 V.3. Gmina Chełmiec 35 V.4. Podsumowanie 39

5 I / Wprowadzenie Projekt, w ramach którego powstała niniejsza publikacja, ma na celu kontrolę przetargów publicznych przede wszystkim na oprogramowanie, ale uwzględniono również przetargi na sprzęt komputerowy. W wyniku kontroli zakłada się zwiększenie przejrzystości w publicznym procesie decyzyjnym. Kontrola jest realizowana poprzez stały monitoring zamówień na rozwiązania informatyczne, celem podejmowania interwencji w sprawach przetargów ogłoszonych z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych. Realizacja Projektu w istotny sposób przyczyni się do systematycznego podnoszenia poziomu funkcjonowania instytucji publicznych w kraju, a tym samym do dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W Polsce funkcjonuje tzw. trójpodział władz: władza ustawodawcza, władza wykonawcza oraz władza sądownicza. Według nauki o administracji, administracja państwowa jest wszystkim tym, czym nie jest władza ustawodawcza oraz sądownicza. A więc idąc tym tokiem rozumowania, administracją państwową są tylko organy władzy wykonawczej. Jednak ustawie Prawo zamówień publicznych podlegają również organy władzy ustawodawczej oraz sądowniczej a więc wszystkie podmioty służebności publicznej, realizujące szeroko rozumiane zadania publiczne. Dlatego też w niniejszej publikacji podmioty te nazywać będziemy ogólnie administracją publiczną lub instytucjami publicznymi - w jej skład wejdą wszystkie podmioty funkcjonujące w przestrzeni organizacyjnej omawianego trójpodziału władz. Ustalono również umowny podział instytucji publicznych na instytucje centralne i lokalne. Centralnymi nazywać będziemy takie instytucje, które ze względu na zasięg, oddziaływanie czy podległość, mają charakter ponadlokalny, w skład którego zaliczymy administrację rządową (instytucje rządowych organów naczelnych, centralnych i terenowych, w tym zespolonych i niezespolonych). Lokalnymi nazywać będziemy takie instytucje, które ze względu na swój zasięg, oddziaływanie lub podległość maja charakter lokalny, w skład którego zaliczymy administrację samorządową 3

6 wszystkich szczebli. A więc w niniejszym opracowaniu administracja państwowa ze względu na strukturę organizacyjną rozumiana jest sensu largo. Instytucje administracji publicznej powołano do realizacji zadań na rzecz społeczeństwa. Podobnie jak instytucje administracji państwowej. Mając na uwadze, że czytelnik użyje w trakcie lektury wskazanej analogii, ograniczymy się do omawiania zadań i roli samej administracji państwowej. Administracja (z łac. administratio, -onis) wymieniana jest m.in. jako zarząd, sprawowanie urzędu, kierownictwo ale i pomoc oraz posługa 1. Analizując poglądy doktryny prawa administracyjnego, administracja państwowa określana jest jako działanie w formie służby publicznej. Działanie to realizowane musi być przede wszystkim w interesie społecznym. Administracja państwowa ma m.in. charakter polityczny, monopolistyczny oraz bezosobowy, co może stanowić zagrożenie dla efektywnego zarządzania finansami publicznymi wpływ na to mają częste i doraźne działania o charakterze gry politycznej, a także efekt rozproszenia odpowiedzialności urzędniczej, przy czym za szkody powstałe poprzez działania bądź zaniechania organów państwowych ponosi w konsekwencji Skarb Państwa. Skarb ten zasilają wszyscy podatnicy, których zasób finansowy jest wieloma czynnikami ograniczony. Administracja państwowa ma za zadanie w zasób ten optymalnie inwestować i gospodarować nim racjonalnie, ale w każdej działalności zdarzają się błędy i naruszenia. Co prawda weszła w życie Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2, a urzędnicy dodatkowo samodzielnie próbują ubezpieczać się na wypadek swoich pomyłek i uchybień przy pracy, jednak w praktyce są to nadal przepisy martwe. Ponadto ewentualne odszkodowania za skutki nieprawidłowych działań pracowników państwowych nie mogą przewyższać kwoty dwunastokrotności ich miesięcznego wynagrodzenia zatem może zdarzyć się sytuacja, w której wypłacone zadośćuczynienie za szkody nie będzie wystarczająco wysoką rekompensatą. Administracja państwowa może działać z własnej inicjatywy ale wyłącznie na podstawie i w granicach wiążącego prawa polskiego 3 oraz międzynarodowego 4, jednakże w odniesieniu do jej działania, zasada co nie jest zabronione, jest dozwolone 5 nie ma zastosowania. Może ona podejmować tylko takie działania, do których jest normatywnie zobowiązana oraz w imieniu i na rachunek Państwa, a Państwo to konstytucyjne wspólne dobro wszystkich obywateli. Zamówienia publiczne, regulowane ustawą Prawo zamówień publicznych (upzp) będącą implementacją do prawa polskiego przepisów odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej 8, stanowią jeden z elementów realizacji zadań organów państwowych. Wyniki postępowań przetargowych, w trakcie których Państwo wydatkuje konkretne kwoty pieniędzy, mają bezpośredni wpływ na wielkość budżetu kraju. Obecna skala wydatków na nowoczesne rozwiązania informatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne podlegających upzp jest w Polsce na tak wysokim poziomie (1/3 wartości całego rynku ICT), że w znacznej mierze kształtuje kondycję i kształt krajowego rynku informatycznego. Dlatego dziś podmioty te są poważnym konsumentem dóbr cyfrowych technologii. Fakt ten może być wykorzystany przez rządzących w polityce interwencjonizmu państwowego, który mógłby podnieść tempo krajowego wzrostu gospodarczego. Polityka ta mogłaby być realizowana poprzez szersze umożliwianie udziału w przetargach przede wszystkim lokalnym a nie zagranicznym usługodawcom, oferującym polskie produkty technologii informacyjno- -komunikacyjnej. Takie faworyzowanie lokalnych usługodawców i producentów wspomnianych technologii, w dodatku opartych o wolne i otwarte oprogramowanie, nie jest sprzeczne z prawem nadal zachowana jest zasada konkurencyjności i niedyskryminowania oferentów usług czy produktów informatycznych. Obiektywnie nie stoi bowiem nic na przeszkodzie, by oferent oparł swoje rozwiązania dostarczane administracji publicznej na wolnym i otwartym oprogramowaniu. Takie oprogramowanie wręcz powinno być zamawiane w pierwszej kolejności, bowiem 1 Janusz Sondel, Słownik łacińsko - polski dla prawników i historyków, Towarzystwo Autorów i Prac naukowych Uniwersitas, Kraków 2003, wydanie elektroniczne 2 Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (Dz.U. nr 34, poz. 173) 3 Konstytucja RP (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zmianami), Art. 7 4 Ibidem, Art. 9 5 Wyrok NSA III SA 2017/92, 1993; Orzeczenie NSA Nr 4 poz. 113, Ibidem, Art. 1 7 Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 poz. 759 ze zmianami) 8 Dyrektywy Unii Europejskiej - w szczególności 2004/18/WE, 2004/17/WE, 89/665/EWG, 92/13/EWG 4

7 w okresie długoterminowego wdrożenia i wykorzystywania przez administrację, jest ono zdecydowanie tańsze, pozwala na uniknięcie efektu vendor lock-in, a także nie ogranicza różnorodności wykorzystywania oprogramowywania przez obywateli. Ograniczanie wspomnianej różnorodności stanowi już nieuzasadnioną dyskryminację prowadzącą do naruszeń konstytucyjnej zasady równości1. Rok 2012 był kolejnym trudnym okresem dla światowej i europejskiej gospodarki. Z tego też powodu obserwuje się politykę obowiązkowego zaciskania pasa, sztandarową dla wszystkich rządzących. W obliczu ogólnej tendencji do racjonalizacji wydatkowania funduszy publicznych, dla niektórych zaskakujące mogą być wyniki niniejszej analizy. Wynika z niej jednoznacznie, że administracja publiczna w porównaniu do lat ubiegłych na ogromną skalę inwestuje w nowoczesne technologie ICT. Ale czy robi to racjonalnie i gospodarnie? Wysoka jeszcze skala błędów popełnianych w przygotowaniu przetargów może wskazywać, że administracja publiczna zamawia rozwiązania informatyczne bez wcześniejszego przeprowadzania kalkulacji całkowitych kosztów zamawianych systemów, w tym informatycznych (ang. total cost of ownership, TCO). Wpływ na to ma przede wszystkim alokacja ogromnych środków przeznaczonych przez Wspólnotę Europejską na unowocześnianie rodzimych administracji i ich dostępność do 2014 roku. Planowana do wykorzystania w Polsce ogromna suma środków unijnych na lata na 72,9 mld euro, utrzyma tą tendencję. Niniejszy Raport to kontynuacja badania dotyczącego wykorzystywania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji publicznej 2 oraz dwóch wcześniejszych analiz 3 Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO), a w szczególności efekt systematycznego monitoringu zamówień publicznych na narzędzia informatyczne, ogłoszonych w Polsce w drugim półroczu 2012 roku. Dokonano w nim analizy przetargów pod kątem opisu i konstrukcji wraz ze wskazaniem, ile z nich ogłoszono z naruszeniem przepisów prawa. Wymieniono również najczęstsze przyczyny nieprawidłowości, jakie w nich popełniano. Na potrzeby publikacji skontrolowano łącznie 100 największych postępowań przetargowych na narzędzia informatyczne, analizie poddane zostały zamówienia podmiotów podlegających upzp. W Raporcie przedstawiono najczęstsze błędy popełniane przy konstruowaniu przetargów oraz, dla równowagi, opisano kilka pewnego rodzaju wzorców. Z założenia, taka zawartość i forma opracowania, ma zwrócić uwagę przedstawicieli administracji publicznej na konieczność wykazania szczególnej troski o środki publiczne w przyszłości. Przyczyni się to do zdecydowanie większej przejrzystości w wydatkowaniu budżetu Państwa a także zachowaniu uczciwej konkurencji. I.1/ Założenia metodyczne Przyjęto metodę diagnozy statystycznej na podstawie analizy dokumentów. Przedstawione dane dotyczą zamówień publicznych na narzędzia informatyczne, ogłoszonych w drugim półroczu 2012 roku. Gromadzenie danych do Raportu polegało na codziennym monitoringu ogłaszanych przetargów oraz poszukiwaniu wszelkiej dokumentacji i informacji na ich temat. Szczegóły dotyczące postępowań przetargowych czerpane były również z witryn WWW samych zamawiających. Analizie poddano tylko te zamówienia, które dotyczyły usług i szeroko pojętych narzędzi ICT, w tym przede wszystkim na oprogramowanie. Łącznej analizie podległy dokumenty 100 największych przetargów, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4, gdzie wielkość zamówienia oceniono wg kosztów podanych przez zamawiających w ogłoszeniach, dotyczących wyboru najkorzystniejszych ofert. W niektórych przypadkach ich wartość określono na podstawie oszacowania rynkowej wartości zamawianych usług bądź produktów. W celu ujednolicenia prezentowanych kwot, w całym raporcie będą one podawane w złotych dla wartości brutto. Wszystkie zebrane zamówienia analizowano pod kątem statystycznym dokonując odpowiednich porównań. 1 Krzysztof Siewicz, Prawne aspekty zamówień publicznych na oprogramowanie, FWiOO, Poznań 2010, strona 15 2 Pentor Research International, Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji publicznej, FWiOO, Poznań Ryszard Michalski i Rafał Malujda, Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku, FWiOO, Poznań 2011; Agata Michałek-Budzicz, Ryszard Michalski i Rafał Malujda, Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku, op. cit. 4 TED Tenders Electronic Daily - 5

8 II/ Analiza statystyczna II.1/ Liczba i wartość przetargów Do sporządzenia niniejszego Raportu wybrano łącznie 100 największych przetargów ogłoszonych w Polsce drugim półroczu 2012 roku. Z całej puli analizowanych zamówień publicznych 80 przypadało na te ogłoszone przez instytucje centralne o zasięgu ogólnopolskim, 11 na instytucje centralne o zasięgu wojewódzkim a 9 na instytucje lokalne. instytucji sz ych przetargi okresie rok wcześniej). Z tej puli zdecydowanie największą wartość miały przetargi ogłaszane przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim (80 przetargów o wartości ok ,2 mln zł), kolejne były te zamieszczane przez instytucje o zasięgu wojewódzkim (11 przetargów o wartości ok. 271,7 mln zł) oraz ogłaszane przez instytucje lokalne (9 przetargów o wartości ok. 100,5 mln zł). W II półroczu 2012 roku średnia kwota na jaką były rozpisywane zamówienia równała się nieco ponad 14 mln złotych, i w porównaniu z II półroczem 2011 roku była niższa o 1,5 mln zł. W przetargach ogłaszanych przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim średnia wartość przetargów wynosiła blisko 12,9 mln zł Wart szanych przetargów Ogólnopolskie Wojewódzkie Lokalne 271,7 100,5 1032,2 Ogólnopolskie Wojewódzkie Lokalne W porównaniu do danych z analogicznego okresu 2011 roku, udział zamówień ogłaszanych przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim nie uległ zmianie, nieznacznie spadła liczba przetargów ogłaszanych przez instytucje o zasięgu wojewódzkim (z 14 do 11), kosztem tych ogłaszanych przez instytucje lokalne (wzrost z 6 do 9). Łączna oszacowana wartość wszystkich przetargów wyniosła ok ,5 mln złotych (blisko 140 mln zł mniej niż w analogicznym (w II półroczu ,8 mln zł). Podobnie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku średnią wyższą kwotę zamówienia osiągały przetargi ogłaszane przez instytucje o zasięgu wojewódzkim - nieco ponad 24,7 mln zł (w II półroczu 2011 roku - 17,5 mln zł), a nieznacznie niższą przetargi ogłaszane przez instytucje lokalne blisko 11,2 mln zł (wobec 5,1 mln w II półroczu 2011 roku). Wzrost średniej wartości przetargów Ogólnopolskie Wojewódzkie Lokalne 6

9 ogłaszanych przez instytucje o zasięgu lokalnym i wojewódzkim wynika przede wszystkim z tego, że większość z nich jest dotowana ze środków unijnych, co de facto pozwalało na zwiększenie rozmachu zamówień i inwestycji infrastruktury ICT. W tym miejscu warto mieć na uwadze, że w większości wsparcie unijne przeznaczane jest na tworzenie dedykowanego oprogramowania i aplikacji, których koszt wdrażania jest znaczny. Podobnie jak w II półroczu 2011 roku, w zestawieniu z analogicznym okresem roku 2012, widać ogromną dysproporcję pomiędzy największymi a najmniejszymi zamówieniami ujętymi w raporcie. Pod względem wartości cenowej zdecydowanie wyróżniają się trzy przetargi ogłoszone kolejno przez: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (na Dostawę Infrastruktury Techniczno-Systemowej dla części II-IV projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych wartość tego zamówienia oszacowano na ponad 148,2 mln zł), Województwo Podkarpackie (na Wykonanie systemu informatycznego PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej, którego koszt stworzenia oszacowano na ponad 138,1 mln zł) oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (z postępowaniem ogłoszonym na Projekt, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu, którego wartość szacowana jest na ok 110,5 mln zł). Z kolei przetarg zamykający całe zestawienie osiągnął wartość niecałych 3 mln zł. Średnia wartość ogłaszanych przetargów w mln zł ,9 24,7 11,2 0 Ogólnopolskie Wojewódzkie Lokalne 7

10 Zestawienie 10 największych przetargów: Poz. Nazwa instytucji: Zasięg: Przedmiot zamówienia: Szacowana kwota zamówienia: 1. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ogólnopolski Dostawa Infrastruktury Techniczno-Systemowej dla części II-IV projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 148,25 mln zł 2. Województwo Podkarpackie Wojewódzki Wykonanie systemu informatycznego PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej. 138,12 mln zł 3. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ogólnopolski Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu. 110,50 mln zł 4. Województwo Podkarpackie Wojewódzki Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej 71,82 mln zł 5. Ministerstwo Sprawiedliwości Ogólnopolski Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste, zwanego dalej Systemem, wraz z modernizacją systemu Nowa Księga Wieczysta oraz prowadzenie nadzoru nad eksploatacją, świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla Systemu i wykonywanie modyfikacji Systemu. 32,67 mln zł 6. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Ogólnopolski Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia. 32,54 mln zł 7. Miasto Białystok Ogólnopolski Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Miasta Białegostoku w ramach projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku etap III. 29,51 mln zł 8. Minister Spraw Wewnętrznych Ogólnopolski Usługa udostępniania sieci WAN PWPW na potrzeby SI CEPiK. 28,78 mln zł 9. Inspektorat Uzbrojenia Ogólnopolski Dostawa serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla resortu obrony narodowej. 27,62 mln zł 10. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogólnopolski Zakup usługi informatycznej w zakresie wsparcia technicznego dla elementów infrastruktury IT oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego wykorzystywanego przez ARiMR w okresie ,62 mln zł 8

11 Zdecydowanie największą wartość osiągają przetargi ogłaszane przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim (7 na 10 największych). Związane jest to przede wszystkim z tym, iż dysponują one największymi budżetami i najliczniejszą kadrą, co ma swoje odzwierciedlenie w konieczności wyposażenia ich w niezbędny sprzęt IT i odpowiednie oprogramowanie. Często większe nakłady w instytucjach o zasięgu centralnym związane są również z tym, iż poza typowym wyposażaniem stanowisk urzędniczych, sporą część przetargów stanowią zlecenia wykonania różnego rodzaju dedykowanych aplikacji i systemów informatycznych, które w przypadku instytucji ogólnopolskich wiążą się często II.2/ Finansowanie ze środków unijnych Spośród 100 analizowanych przetargów aż 45 zostało w całości bądź w części sfinansowanych ze środków unijnych (jest to aż o 15 więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim). Wartość zamówień publicznych, które były objęte wsparciem funduszy strukturalnych, wyniosła łącznie blisko 881 mln zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 34%. Łącznie wartość postępowań wspieranych środkami unijnymi stanowi ponad 62,7% spośród wszystkich 100 analizowanych przetargów. Zestawienie 10 największych przetargów w mln zł Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Inspektorat Uzbrojenia Minister Spraw Wewnętrznych Miasto Białystok Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Ministerstwo Sprawiedliwości Województwo Podkarpackie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Województwo Podkarpackie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 0 27,62 27,62 28,78 29,51 32,54 32, , ,5 138,12 148, z koniecznością zintegrowania dużej liczby użytkowników, zlokalizowanych w całym kraju a niekiedy również poza nim. Ponadto ze względu na specyfikę danych instytucji (jak przykładowo Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia czy Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) oraz szczególne rodzaje działań jakie wykonują, wymagają one tworzenia programów wąsko wyspecjalizowanych. Dla potencjalnych wykonawców wiąże się to z koniecznością pisania aplikacji czy budowania systemów od nowa, gdyż najczęściej na rynku nie funkcjonują do tej pory podobne rozwiązania. Ponadto niekiedy zamawiane systemy informatyczne muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa, co również czyni takie usługi bardziej skomplikowanymi. Wszystkie te aspekty wpływają na relatywnie większą cenę jaką proponują wykonawcy. Te dane jednoznacznie wskazują, jak wielki udział mają środki unijne w informatyzacji instytucji publicznych. Z pewnością wielu z dofinansowanych projektów nie udało by się zrealizować, gdyby właśnie nie to wsparcie. Średnia wartość przetargu zrealizowanego przy udziale środków unijnych to blisko 19,6 mln zł - jest to kwota zdecydowanie wyższa niż w przypadku postępowań bez takiego wsparcia (średnio 13,9 mln zł na przetarg). r owania przedmiotów zamówienia Przetargi ze rodków unijnych Przetargi ze rodków w asnych 9

12 To pokazuje, że fundusze unijne pozwalają na dokonywanie inwestycji w zakresie nowoczesnych technologii ITC z wielkim rozmachem. Przy czym blisko 90% postępowań ogłoszonych przez instytucje lokalne oraz 80% postępowań ogłoszonych przez instytucje o zasięgu wojewódzkim, zostało wspartych środkami unijnymi. W przypadku przetargów ogłoszonych przez instytucje ogólnopolskie ten odsetek wynosi już tylko 35%. Instytucje niższego szczebla (lokalne czy wojewódzkie), częściej niż ogólnopolskie korzystają z dobrodziejstw unijnej kasy, gdyż daje to większą gwarancję stworzenia rozwiązań bliższych obywatelom i przeznaczonych dla konkretnej społeczności. Przedstawione dane świadczą o tym, że lokalni i terenowi przedstawiciele administracji publicznej nabyli dostateczne doświadczenie i umiejętności, niezbędne do sporządzania wniosków aplikacyjnych oraz są wyspecjalizowani w ubieganiu się o fundusze z konkretnych Programów Operacyjnych. W wielu miastach i województwach powstały nawet specjalne biura sporządzające wnioski na zamówienie konkretnych wydziałów urzędów. II.3/ Tryby postępowań Wśród wszystkich 100 przeanalizowanych przetargów w II półroczu 2012 roku zamawiający skorzystali z różnych trybów postępowań. W zdecydowanej większości (80 przypadków) wybrali oni opcję przetargu nieograniczonego (tzw. tryb otwarty). Jest to poziom porównywalny do analogicznego okresu w roku ubiegłym, gdzie wśród analizowanych przetargów 81 było ogłoszonych trybie otwartym. Niepokojącym zjawiskiem jest znaczny udział najbardziej zamkniętych trybów, tj. negocjacji bez ogłoszeń ex ante wśród 100 największych przetargów II półroczu 2012 r. było ich aż 14 (rok wcześniej jedynie 2). Z kolei zauważa się spadek postępowań ogłoszonych w trybie ograniczonym. Zastosowano go przy 5 postępowaniach - w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich natomiast 12. W jednym przypadku zamawiający zdecydował się na dialog konkurencyjny (poprzednio w 2) unijnych Z przedstawionych danych wynika, iż w II półroczu 2012 roku, podobnie jak rok wcześniej, zamawiający w zdecydowanej większości przetargów stosują tryby nieograniczone a więc konkurencyjne, teoretycznie umożliwiając w ten sposób udział w postępowaniach niemal każdemu zainteresowanemu. Jednak nadal w ogłoszeniach często spotykane są wybiegi niejako ograniczające udział wszystkim potencjalnym wykonawcom. O ile stosowanie wadium jest w wielu przypadkach uzasadnione (przykładowo jako element zabezpieczający przed ewentualnym wycofaniem się wykonawcy ze złożonej oferty) 10

13 i przy tym ustawowo regulowane (wysokość wadium musi być ustalona w przedziale 0,5-3,0% szacowanej wartości zamówienia wedle badań przeprowadzonych przez FWiOO wadium stanowi średnio 1,81% wartości badanych zamówień), o tyle częste stosowanie dodatkowych warunków uczestnictwa już niekoniecznie. Wśród najczęstszych można tu wymienić m.in. wymóg wykazania się przez wykonawców doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień w określonym czasie i konkretnej kwocie, zatrudnianiem na etat opisanych pod względem kompetencji pracowników, legitymowaniem się obrotem rocznym w określonej kwocie czy dysponowania przyznanym limitem kredytowym od banku w konkretnej wysokości. Często zamawiający wymagają również certyfikacji konkretnych rozwiązań informatycznych czy oprogramowania, ale tylko u wskazanych podmiotów, co często uniemożliwia bądź ogranicza możliwości złożenia oferty. Wśród zamawiających, można nadal zaobserwować niską świadomość odnośnie tego, że tworzenie takich warunków do przetargu dla wielu potencjalnych wykonawców jest sytuacją zaporową, i mimo chęci przystąpienia do postępowania przetargowego, niestety nie są w stanie spełnić wszystkich wymaganych kryteriów. Warto zauważyć, iż w wielu ogłoszeniach takie obostrzenia są normą, co czyni z nich przetargi jedynie pozornie otwarte i konkurencyjne, jednocześnie sprawiając w ten sposób wrażenie chęci wykluczenia części potencjalnych wykonawców i faworyzowania innych. Spośród wszystkich postępowań, w 20 zamawiający skorzystali z trybów z góry zakładających ograniczenia. Z założenia takie formy ogłaszania postępowań mają umożliwić zamawiającym dobór uczestników postępowania lub nawet po prostu mają charakter oznajmujący o wyborze konkretnego podmiotu, z którym toczone są rozmowy. W przypadku trybów ograniczonej konkurencji, co prawda, publikowane są ogłoszenia o przetargach, jednak potencjalni uczestnicy mogą jedynie składać wnioski o dopuszczenie do udziału. Pomimo, że zgodnie z upzp, w rzeczonych postępowaniach ogłaszający ma obowiązek określenia konkretnych kryteriów kwalifikacji jakie mają spełniać wykonawcy (muszą one być zgodne z przedmiotem zamówienia, odpowiadać realiom rynkowym, tak aby dobór ubiegających się o zlecenie był logiczny i wiarygodny), to i tak pozostawia to zamawiającym dużą swobodę w dobieraniu podmiotów ubiegających się o dane zlecenie. Z kolei w przypadkach, w których zamawiający skorzystali z trybu zamkniętego i zamieścili ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante, informują już o zamiarze podpisania umowy z danym wykonawcą. Jest to rodzaj zamówienia, który zakłada negocjacje z wybranym podmiotem bez uprzedniego ogłoszenia. Na tym etapie inni wykonawcy, którzy nie uczestniczyli w postępowaniu mogą zakwestionować dobór takiej formy prowadzenia postępowania i zwrócić się z wnioskiem o jego unieważnienie i jednoczesne rozpisanie nowego, stworzonego już w trybie konkurencyjnym. Forma zamówień z wolnej ręki jest najbardziej kontrowersyjna, gdyż praktycznie wyklucza udział w postępowaniu in Tryby postępowań w procentach Nieograniczona (Otwarta) Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 80 Dialog konkurencyjny Ograniczona 11

14 nych wykonawców, niż ten wskazany przez samego zamawiającego. Stosowanie ogłoszeń o dobrowolnej przejrzystości ex ante jest domeną dużych zamawiających - wszystkie 14 zostało ogłoszonych przez instytucje centralne, jak np. Agencję Rynku Rolnego, Komendę Główną Policji czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Co istotne, ogłoszenia ex ante dotyczą praktycznie tylko postępowań na rozbudowę bądź utrzymanie stworzonych w poprzednich latach systemów informatycznych. Jest to po części efekt nieprzemyślanej polityki zamówień na narzędzia IT w instytucjach publicznych i nienależytego zabezpieczania interesu publicznego, m.in. poprzez gwarantowanie dostępu do kodów źródłowych zamawianych programów, tym samym możliwość nieskrępowanego doboru wykonawców, którzy w przyszłości mogliby rozbudowywać bądź zapewniać asystę techniczną dla posiadanych przez instytucje publiczne, rozwiązań informatycznych. Niestety, w wielu przetargach ogłaszanych w przeszłości, zamawiający nie zabezpieczyli tej ważnej kwestii i teraz poprzez te zaniedbania zmuszeni są do podpisywania wielomilionowych (często zawyżonych) umów z wolnej ręki, aby zapewnić funkcjonowanie czy rozbudowę posiadanej infrastruktury. To zjawisko, uzależnienia od konkretnego wykonawcy (tzw. vendor lockin), jest jednym z najważniejszych problemów jakie obecnie występują w postępowaniach na narzędzia informatyczne ogłaszanych w Polsce. Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, zdecydowana większość postępowań ogłaszanych jest w najbardziej konkurencyjnym, tzw. otwartym trybie. Dane z niniejszego raportu pokrywają się w tym przypadku z analizą przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) na temat funkcjonowania całego systemu zamówień publicznych w 2011 roku (rok 2012 jest jeszcze analizowany). W przygotowanym sprawozdaniu stwierdzono, że rozpisywanie przetargów, w formie nieograniczonej, jest już najczęściej praktykowane ze wszystkich postępowaniach ogłaszanych przez instytucje publiczne. W samym 2011 roku nastąpił wyraźny wzrost odsetka ogłoszeń, w których zastosowano tryb przetargu nieograniczonego, do poziomu ponad 82% i w tym zakresie można zaobserwować wyraźny progres. Dość wspomnieć, że jeszcze w 2007 roku niecałe 64% ogłaszanych w Polsce postępowań miało charakter otwarty. Co ważne, zaobserwować można także wyraźny spadek decydowania się na tryb zamówień z wolnej ręki, do poziomu nieco ponad 14% w roku 2010, wobec ponad 28% w roku Udział trybów ograniczonych przez lata praktycznie się nie zmienia i oscyluje wokół 1% wszystkich ogłoszeń. Porównując dane opublikowane przez UZP, odnoszących się do całego systemu zamówień publicznych w Polsce wobec prezentowanych w niniejszym raporcie, a będących analizą przetargów ogłaszanych w dziedzinie IT, można zauważyć spore podobieństwa. Szczególnie jest to zauważalne przy podaniu odsetka postępowań w trybie nieograniczonym, co zdecydowanie jest najważniejszym wskaźnikiem, gdyż pokazuje poziom transparentności w prezentowaniu ogłoszeń przetargowych. Na niewielkie odchylenia (szczególnie w przypadku badania trybów ograniczonych i tych z tzw. wolnej ręki) wpływ może mieć przede wszystkim fakt, iż w badaniach UZP ujmowane są wszystkie ogłoszenia, a więc zarówno te, rozpisywane na roboty budowlane, dostawy jak i usługi, a także to, że w badaniu UZP pod uwagę brane były wszystkie przetargi, bez względu na kwotę, a w niniejszym raporcie 100 największych zamówień. Duża zbieżność danych pomiędzy raportem FWIOO a sprawozdaniem UZP, pozwala zgodzić się z tezą w nim umieszczoną, iż w całej Polsce znacząco rozszerzono obszar zamówień publicznych, w których przedsiębiorcom zapewniono niedyskryminacyjny dostęp do postępowań, a system stał się bardziej przejrzysty, co zmniejszyło ryzyko nieefektywnego wydatkowania środków publicznych. II.4/ Aukcje elektroniczne W 7 spośród badanych postępowań zamawiający zdecydowali, że o wyborze wykonawcy decydować będzie aukcja elektroniczna. Taki sposób wyboru najkorzystniejszej oferty został określony w art.91a-91c upzp. Sposób doboru wykonawcy zamawiający definiuje w ogłoszeniu o zamówieniu, podając również kryteria techniczne, jakie należy spełnić, aby móc bezproblemowo uczestniczyć w postępowaniu (tj. zalogować się do systemu aukcyjnego). Proces uczestnictwa w tak prowadzonym przetargu, odbywa się zazwyczaj wedle schematu, w którym zamawiający, drogą elektroniczną, 12

15 zaproszą do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Następnie przekazywana jest bezpłatna instrukcja obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło do niego. Poprzez system przeprowadzana jest aukcja a zwycięzcą jest wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę. Aukcje elektroniczne są jedną z opcji, które z pewnością wpływają na zwiększenie transparentności postępowań przetargowych, gwarantują bowiem dobór najtańszych ofert. Wśród instytucji, które często stosują takie rozwiązanie można wymienić m.in.: Komendę Główną Policji, Inspektorat Uzbrojenia czy Miasto Stołeczne Warszawa. II.5/ Czas trwania postępowań W II półroczu 2012 roku średni czas trwania wszystkich badanych postępowań wyniósł ok. 79 dni (jest to średnio o 17 dni dłużej niż w przypadku 100 największych przetargów badanych rok wcześniej). Jest to czas liczony od momentu opublikowania treści ogłoszenia z wolnej ręki, bądź ograniczonych, proces decyzyjny wynosi średnio 86 dni. Znaczne wydłużenie rozstrzygnięcia badanych postępowań można tłumaczyć tym, iż w coraz większym stopniu ogłaszane są one na zaawansowane narzędzia IT, co często wiąże się z wieloma pytaniami wykonawców i koniecznością doprecyzowań w dokumentacji przetargowej, a przez to wydłużeniem terminu składania ofert. II.6/ Kryterium oceny ofert Najniższa cena była najczęściej stosowanym kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszych ofert we wszystkich zbadanych ogłoszeniach. W aż 62% zbadanych przypadków cena była jedynym wyznacznikiem, jakim kierowali się zamawiający (jest to jednak o 8% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku). W 22% przetargów cena przeważała w wyborze, w jednym przypadku była równoważna innemu kryterium oraz również w jednym przypadku cena była brana pod uwagę w mniejszym stopniu niż inne wyznaczniki. W 14% badanych przetargów Średnia czas trwania postępowań w dniach , Tryby nieograniczone Tryby ograniczone i zamknięte 79,02 Wszystkie tryby w dzienniku TED, do dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pod uwagę brane były te postępowania, w których wynik został podany do publicznej wiadomości przed wydaniem niniejszego raportu. W przypadku zamówień ogłaszanych w trybie otwartym czas rozstrzygnięcia wynosi średnio 79 dni. Z kolei w przypadku postępowań o wyborze oferty decydowały inne kryteria. Ogólnie, we wszystkich zbadanych postępowaniach, cena, jako kryterium wyboru oferty, występowała w aż 86% przypadków. Poza nią, zamawiający w wyborze ofert kierowali się również funkcjonalnością (łącznie w 14% przypadków), gwarancją (w 5% przypadków), czasem wykonania (w 6% przypad- 13

16 Najczęściej stosowane kryteria przy wyborze ofert w procentach Cena Gwarancja 5 1 Jakość Czas Funkcjonalność Inne ków), jakością (w 1% przypadków) oraz innymi kryteriami (w 14% przypadków). Zaprezentowane dane są zgodne z głównym założeniem organizowania przetargów publicznych, tj. poszukiwania wykonawców zdolnych wykonać usługę lub dostarczyć produkt w jak najniższej cenie, tym samym zapewniając efektywne wydatkowanie środków publicznych. Teoretycznie każdy z rozpisywanych przetargów powinien być rozstrzygany tylko i wyłącznie na podstawie ceny, a często stosowane przez zamawiających kryteria wyboru ofert, jak przykładowo zapewnienie odpowiedniej gwarancji, jakości czy funkcjonalności, powinny być standardową częścią oferty, a nie czynnikiem decydującym o wyborze wykonawcy. Modelowy przetarg powinien ujmować ww. kryteria w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prowadząc do złożenia przez wykonawców niemal identycznych ofert, różniących się jedynie oferowaną ceną. Jednak w tym miejscu warto zaznaczyć, że nie we wszystkich postępowaniach kryterium ceny jest w stanie w pełni zabezpieczyć interes zamawiającego, stąd niekiedy wskazane wydaje się zastosowanie kryteriów pozacenowych z zastrzeżeniem jednak ich należytego uargumentowania. Zgodnie ze wskazówkami, przekazanymi w tej kwestii przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 1, kryteria pozacenowe można zastosować w odniesieniu do zakupu świadczeń niestandardowych, gdzie wybór ofert tańszych w momencie zakupu, ale gorszej jakości (np. zawierających przestarzałe technologie) może w przyszłości powodować Kryterium wyboru ofert w procentach - opcja II Funkcjonalność = Czas >Cena Inne Cena > Funkcjonalność = Gwarancja Cena = Funkcjonalność Cena = Jakość Cena > Inne > Funkcjonalność Cena > Gwarancja Cena > Funkcjonalność > Gwarancja Cena Cena > Gwarancja > Funkcjonalność > Inne > Czas Cena > Czas Cena > Inne > Funkcjonalność Cena > Funkcjonalność Cena > Inne POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Zamówień Publicznych,

17 powstawanie dodatkowych wydatków. Jak wskazuje PARP W takich przypadkach, oferta wybierana wyłącznie w oparciu o kryterium cenowe jest wprawdzie ofertą najtańszą z punktu widzenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego wykonawcy, ale z reguły nie jest dla zamawiającego ekonomicznie opłacalna w odniesieniu do eksploatacji nabywanego dobra. Aby wybór przy udzielaniu takich zamówień był efektywny i dotyczył oferty rzeczywiście w danych okolicznościach najkorzystniejszej, najbardziej użytecznej oraz o odpowiedniej jakości, niezbędne jest dostosowanie kryteriów oceny ofert do charakteru zamówienia i użycie przy ocenie ofert innego miernika niż wyłącznie cenowy. Należy jednak przyjąć, że zastosowanie kryteriów pozacenowych powinno być poprzedzone przez zamawiającego wnikliwą analizą, która wskaże czy występuje faktyczna zasadność ich użycia. Przygotowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert dla konkretnego postępowania wymaga wprawdzie od zamawiającego dodatkowego nakładu pracy, ale powoduje jednocześnie konieczność przemyślenia i sprecyzowania tych cech nabywanych dóbr, które zamawiającego szczególnie interesują. Można zatem twierdzić, że rzetelna praca wykonana w ramach przygotowania i wdrożenia do postępowania o udzielenie zamówienia innych niż cena kryteriów oceny ofert do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może przyczyniać się do racjonalizacji dokonywanych wydatków w związku z udzielanym zamówieniem. II.7/ Przedmiot postępowań W analizowanych postępowaniach można zauważyć tendencję do zamieszczania przez zamawiających ogłoszeń na wiele różnych produktów lub usług w jednym przetargu. W wielu przypadkach jest to związane m.in. z otrzymaniem przez dane instytucje dotacji unijnych na zaawansowane rozwiązania IT, co z kolei często wiąże się z potrzebą zakupu zarówno sprzętu, oprogramowania, jak i usług związanych z wdrożeniem, przeszkoleniem czy obsługą serwisową. Zamawiający, mając świadomość, iż stworzenie rozwiązań informatycznych jest procesem zaawansowanym, starają się rozpisywać przetarg od razu na wszystko, tak by znaleźć jednego wykonawcę, który zajmie się kompleksowo obsługą całego zamówienia. Zamawiający dopuszczają w takich przypadkach możliwość 15

18 zlecania części zamówienia podwykonawcom, bądź opcje składania jednej oferty przez kilku współpracujących ze sobą wykonawców. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że często przetargi są rozpisywane jednocześnie na wiele produktów bądź usług, dość trudne byłoby przyporządkowanie ich tylko do jednej kategorii przedmiotu postępowania. Stąd, aby dwie (w 46 przypadkach) lub trzy (w 27 przypadkach) z klasyfikowanych kategorii. Rzadziej postępowania dotyczyły jednej z kategorii (16 przypadków) lub obejmowały cztery z wymienionych w jednym zamówieniu (w 10 przypadkach). Z kolei kompleksowe zamówienia, obejmujące zapotrzebowanie na przedmioty sklasyfikowane we wszystkich kategoriach, wystąpiło tylko raz. Przedmiot postępowań Oprogramowanie standardowe 17 Oprogramowanie dedykowane Usługi IT Licencje na oprogramowanie Sprzęt IT niniejszy raport zawierał jak najbardziej dokładne dane, każdy z przetargów został przeanalizowany pod kątem występujących w nim przedmiotów postępowań, które zostały ostatecznie przyporządkowane w pięciu kategoriach. Kolejno są to: oprogramowanie standardowe (tj. programy popularne, mające szerokie zastosowanie); oprogramowanie dedykowane (tj. systemy informatyczne, zaawansowane platformy internetowe, itp.); usługi IT (tj. serwis gwarancyjny, szkolenia pracowników, itp.); licencje na oprogramowanie (tj. przedłużenia licencji bądź aktualizacja programów); sprzęt IT (tj. serwery, sprzęt komputerowy itp.) Spośród wszystkich 100 największych badanych postępowań najczęściej zamawiający ogłaszali zapotrzebowanie na usługi IT (w 73 przypadkach), dalej kolejno na oprogramowanie dedykowane (w 69 przypadkach), sprzęt IT w 39 przypadkach), licencje na oprogramowanie (w 36 przypadkach) oraz oprogramowanie standardowe (w 17 przypadkach). Najczęściej przetargi były rozpisywane równocześnie na Z przedstawionych danych wynika, że zdecydowana większość przetargów jest rozpisywana na więcej niż jeden rodzaj usług bądź produktów. Można zaobserwować, iż najczęściej zamawiający ogłaszają zapotrzebowanie na usługi IT, które, co warto zaznaczyć, w wielu przypadkach są po prostu uzupełnieniem wiodącego przedmiotu postępowania (jak przykładowo wyposażenie instytucji w serwer z zapewnieniem całodobowej opieki serwisowej i przeszkoleniem pracowników). Dość pozytywnym zjawiskiem jest duża liczba przetargów ogłaszanych na zaawansowane rozwiązania IT takie jak dedykowane pod dane instytucje systemy informatyczne, czy platformy internetowe, świadczy to bowiem o coraz większym otwarciu instytucji publicznych na nowe, użyteczne technologie informatyczne. Z kolei, w dłuższej perspektywie, może z jednej strony przyczynić się do oszczędności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, z drugiej stworzyć z instytucji publicznych miejsca przyjazne obywatelom. 16

19 II.8/ Wskazanie nazw producentów i produktów, równoważność Wskazywanie konkretnych nazw producentów lub produktów, to nadal jeden z głównych mankamentów analizowanych przetargów. Przy opisie przedmiotu zamówienia w aż 49% z badanych przetargów zamawiający posłużył się zostały rozwiązania równoważne. W pozostałych 35 zamawiający wymagał dostarczenia konkretnego z nazwy produktu od konkretnego producenta, nie dopuszczając dostawy innych rozwiązań. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych, ma sugerować, iż wykonawcy mogą zaoferować inny produkt niż wskazany, jednak musi on być zbieżny funkcjonalnością z tym ujętym w opisie przedmiotu zamówienia. Nadal jednak wielokrotnie brakuje doprecyzowania kryteriów takiej Stosowane nazwy producentów w ogłoszeniach VMware HP Dell Asseco-Prokom Sybase Autocad Kamsoft Cisco Sygnity AMD Oracle IBM Linux Adobe Intel Microsoft znakami towarowymi. Zdecydowanie najczęściej używane z nazwy były produkty firmy Microsoft (w aż 23 przypadkach). W dalszej kolejności występowały marki HP (12 razy), Oracle (10 razy), IBM (9 razy), Vmware (7 razy), Cisco oraz Linux (w 6 przypadkach), Intel (w czterech przypadkach), Asseco-Prokom, Kamsoft, Autocad (trzykrotnie), Dell, Sybase, Adobe, Sygnity oraz AMD (po 2 razy). Pozostałe nazwy występowały jednokrotnie. równoważności, co świadczy o tym, że wymóg dopuszczenia produktów równoważnych jest dla zamawiających bardziej kolejnym warunkiem formalnym do wypełnienia, niż rzeczywistym zapewnieniem konkurencji wśród wykonawców. Stosowanie równow 19 Stosowanie rów cia W 14 spośród 49 przetargów, w których zamawiający posłużyli się znakami towarowymi w opisie przedmiotu zamówienia dopuszczone 31 Niestosowanie cia rów 17

20 III/ Specyfika udzielania zamówień publicznych na narzędzia informatyczne (w świetle upzp, rekomendacji UZP oraz prawa wspólnotowego) III.1/ Obowiązujące przepisy upzp w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Wymagania, związane z opisem przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ), zostały przez ustawodawcę zawarte w art.29 i 30 upzp z dnia roku i dotyczą każdego przedmiotu zamówienia. A. Art.29 przywołanej ustawy nakazuje opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dokładnych oraz zrozumiałych określeń i uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. A.1. Art.30 upzp określa te zasady jednoznaczności, dokładności i zrozumiałości min. poprzez możliwość dokonywania opisu przedmiotu zamówienia za pomocą: cech technicznych, cech jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy. Bardzo istotne przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia jest uwzględnienie przez zamawiających obowiązku, jaki nakłada ustawodawca w art.30 ust.4, dopuszczenia rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. A.2. Kolejnym narzędziem, które umożliwia dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, jest dokładne opisanie przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, a wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. A.3. Dopuszczalne jest także stosowanie tzw. metody mieszanej przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia, tzn. łączenia cech technologicznych i jakościowych oraz metody funkcjonalnej, oczywiście przy spełnieniu zasad wynikających z art.29 upzp. A.4. W Dyrektywie 2004/18/WE w art.23 znajdujemy określenie specyfikacji technicznych. Specyfikacje techniczne należy definiować tak, aby umożliwić wykonawcom jednakowy dostęp do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i nie mogą one tworzyć nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu na konkurencję. Załącznik nr VI przywołanej powyżej Dyrektywy zawiera definicje specyfikacji technicznych. Dla zamówień publicznych na dostawy i usługi, oznacza to określenie wymaganych cech produktu lub usługi, takich jak: poziom jakości, poziomy oddziaływania na środowisko, dostosowanie do potrzeb użytkowników, ocena zgodności z zamawianą dostawą lub usługą, funkcjonalność, użytkowanie produktu, bezpieczeństwo, wymiary, wymagania odnoszące się do produktu w zakresie nazwy pod jaką produkt jest sprzedawany, terminologii, symboli, testów i metod testowania, opakowania, znakowania, etykietowania, instrukcji obsługi, procesów i metod produkcji, procedur ocen zgodności zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami mającymi na celu eliminowanie zagrożeń przez wyroby dla życia i zdrowia ludzi. A.5. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia z zachowaniem norm, aprobat i specyfikacji technicznych, nie ma obowiązku przywołania ich w tym opisie, a tylko obowiązek opisania przedmiotu zgodnie z wymaganiami wynikającymi z tych norm, aprobat czy specyfikacji. Zawsze, 18

21 gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i wynika z uzasadnionych potrzeb zamawiającego, może żądać wyższych parametrów dostaw, usług czy tez robót budowlanych. A.6. Zamawiający winien określić co uważa za rozwiązania równoważne dla przywołanych konkretnych norm, aprobat, specyfikacji technicznych, gdyż jest to okoliczność mająca wpływ na sporządzenie oferty. Należy pamiętać, że określenie równoważny nie oznacza tożsamy, gdyż w takim przypadku mielibyśmy sytuację, w której de facto wykonawca musiałby zaoferować produkt posiadający takie same normy, aprobaty i certyfikaty, a więc ten sam produkt. B. Art.29 ust.2 upzp zakazuje dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby naruszyć uczciwą konkurencję. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji będzie takie dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, które uniemożliwi zaoferowanie przez wykonawców produktu innego niż wymagany przez zamawiającego. Utrudnieniem uczciwej konkurencji jest takie działanie zamawiającego, które eliminuje z udziału w postępowaniu wszystkich potencjalnych producentów. Taka dyskryminacja może wynikać z: użycia przy opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń konkretnego producenta lub produktu (dyskryminacja bezpośrednia), posługiwania się przez zamawiającego parametrami, wskazującymi na konkretnego producenta lub produkt (dyskryminacja pośrednia). Jako jedną z form dyskryminacji pośredniej, przyjmuje się również tak rygorystyczne określenie wymagań przez zamawiającego, że ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego. C. Art.29 ust.3 upzp zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Przepis ten ma charakter obligatoryjny, 19

Opis przedmiotu zamówienia - a naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Agnieszka Adach

Opis przedmiotu zamówienia - a naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Agnieszka Adach Opis przedmiotu zamówienia - a naruszenie zasad uczciwej konkurencji Agnieszka Adach Zasady prowadzenia postępowania Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa 1/5 Poznań, 13.05.2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce 1/5 Poznań, 25.04.2013 r. Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska Opis przedmiotu zamówienia Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Opis przedmiotu zamówienia art. 29 ust. 1 PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób: jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów

Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów Projekt "Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne" jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstei i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU

Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU 1/5 Poznań, 4 marca 2011 r. Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU Działając w imieniu Fundacji Wolnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 10.09.2012 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP. 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska

Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP. 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska Zmiana ustawy Pzp Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy Katowice: Zakup licencji oprogramowania firmy Adobe w ramach umów

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT REGULACJE UNIJNE DYREKTYWA KLASYCZNA 2004/18/WE Preambuła motyw 46 i 47 Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa 1/5 Poznań, 31.07.2012 r. OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 1/5 Poznań, 28 lipca 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości przekraczającej euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości przekraczającej euro Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 25/2017 Rektora UMCS REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości przekraczającej 30 000 euro Zamówienia publiczne w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, zwanym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ]

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 1/5 Poznań, 11.09.2012 r. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów?

Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? Forum e-zdrowia Sopot, 16 września 2016 The better the question. The better the answer. The better the world works. Nowelizacja PZP (1/2) Od

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY RAPORT KOŃCOWY z realizacji umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia 22.08.2013 r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA

JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA AGATA MICHAŁEK-BUDZICZ ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań, tel.: +48.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Skierniewice, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Skierniewice, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa plastików

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury

CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury NAZWA SZKOLENIA: Przygotowanie zamówień publicznych na zakup systemów teleinformatycznych w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego także typu open source. CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowaruda.biuletyn.net/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowaruda.biuletyn.net/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowaruda.biuletyn.net/ Nowa Ruda: Budowa oświetlenie ulicznego ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 30 marca 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wykonanie i wdrożenie projektu serwisu internetowego culture.pl wyposażonego w system CMS oparty na licencji open source dla Instytutu Adama Mickiewicza, a także migracja treści z obecnych serwisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie ul. Ogrodowa 51A Warszawa. Do Wykonawców OG /17

Warszawa, r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie ul. Ogrodowa 51A Warszawa. Do Wykonawców OG /17 Warszawa, 31.08.2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie ul. Ogrodowa 51A 00-873 Warszawa Do Wykonawców OG-26-1-7/17 Uprzejmie informujemy, że w dniach 25.08.2017 roku oraz 28.08.2017 roku

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089)

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089) 1/5 Poznań, 10 czerwca 2010 Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa 1 10-413 Olsztyn fax (089) 539 70 16 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2010. Stalowa Wola: Zakup, dostawa oprogramowania i sprzętu, wdrożenie i szkolenie nauczycieli z zakresu komputerowego systemu do przygotowania produkcji odzieży oraz szkolenie nauczycieli z zakresu pracy w

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu [dalej: Zamawiający ] ul. Świętokrzyska 12, pok. 408 00-916 Warszawa faks 022 694 52 68; e-mail: wzp@mofnet.gov.pl 1/5 Poznań, 8 kwietnia 2010 r. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok 1/6 Poznań, 11.12.2012 r. Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA:

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA: Toruń, dnia 16 stycznia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ 1 z 6 2015-11-12 14:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łęknica

Bardziej szczegółowo

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa Numer ogłoszenia: 229397-2013; data zamieszczenia: 31.10.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy brać pod uwagę, z jednej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23082-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

829,27 zł netto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i

829,27 zł netto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i 1 z 6 2014-07-23 14:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców Załącznik nr 6 Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców I. Zasady ogólne 1. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: a. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców

Bardziej szczegółowo

Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157751-2015:text:pl:html Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika Załącznik nr do SR.XI.093-3-09 LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Urząd Gminy Nowy Targ. Adres zamawiającego: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 4. Szacowana wartość

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWCA NR FAKTURY WARTOŚĆ BRUTTO

SPRZEDAWCA NR FAKTURY WARTOŚĆ BRUTTO Warszawa, dnia 2014 r. UZP/DKD/KND/29/14 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Zamawiający: Powiat Wołowski

Bardziej szczegółowo

I Dzień 4 listopada 2013 r.

I Dzień 4 listopada 2013 r. I Dzień 4 listopada 2013 r. Przekrojowe omówienie zasad udzielania zamówień publicznych oraz podstawowych pojęć związanych z organizacją zamówień publicznych w jednostce, przygotowaniem postępowania oraz

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 9 maja 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych [dalej: Zamawiający ] Do wiadomości: P. Michał Kosior ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). 1/5 Poznań, 16 czerwca 2010 r. Gmina Miasta Gdańsk - Urząd Miejski w Gdańsku [dalej: Zamawiający ] ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: System telekomunikacyjny 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: System telekomunikacyjny 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353084-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: System telekomunikacyjny 2017/S 172-353084 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl 1 z 5 2015-11-05 17:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania wirtualizacyjnego VMware

Bardziej szczegółowo

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. SIWZ a usługi PR Zlecanie usług PR w sektorze publicznym odbywa się w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Zabrze: Zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Dostawa związków chemicznych oraz filtrów strzykawkowych (nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2017 / Warszawa 9 maja 2017 r

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2017 / Warszawa 9 maja 2017 r Typowe błędy w sporządzaniu OPZ i PFU przy modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych i ich skutki w kontekście zapisów ustawy prawo zamówień publicznych 1) Otoczenie prawne 1) Otoczenie prawne (Art. 2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Rozszerzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU Dzień 1 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego charakterystyka i zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl 1 z 5 2015-07-21 19:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie audytów podmiotów ubiegających

Bardziej szczegółowo

Bytom: Zamieszczanie ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bytom: Zamieszczanie ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Zamieszczanie ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: 359288-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa jednostka kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa jednostka kultury. Kraków: Usługa fizycznej ochrony prowadzonej przez jednoosobowy posterunek ochronny - nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella- Sawickiego, pozostających w użytkowaniu Muzeum Inżynierii

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Zamówienia publiczne Warunki udziału w postępowaniu Warunki muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Gmina Bobowa. Adres zamawiającego: 38-350 BOBOWA 57 3. Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana: 4. Szacowana wartość zamówienia:.39.660,00 zł co stanowi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Łazy: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łazy i jednostek podległych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Andrzela Gawrońska-Baran OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Agata Hryc-Ląd SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Seria: Wszczęcie postępowania Andrzela Gawrońska-Baran OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole. Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Numer ogłoszenia: 183847-2013; data zamieszczenia: 11.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie 1 z 6 2015-09-25 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.duw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.duw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.duw.pl Wrocław: Przebudowa balustrad na klatkach schodowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Warszawa: świadczenie usługi informatycznej polegającej na: asyście technicznej, wsparciu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl Katowice: ZP-2380-108-37/2015 Zakup i dostawa odzieży roboczej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Usługa doradztwa i przygotowanie założeń do stworzenia ogólnopolskiego informatycznego systemu zarządzania procesami kadrowymi Numer ogłoszenia: 274504-2015; data zamieszczenia: 15.10.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego. Numer ogłoszenia: 272942-2015; data zamieszczenia: 14.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego. Numer ogłoszenia: 272942-2015; data zamieszczenia: 14.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agata Hryc-Ląd WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Seria: Wszczęcie postępowania Agata Hryc-Ląd WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Autor: Agata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Świadczenie usług outsourcingu pracowniczego polegających na

Bardziej szczegółowo

Dostawy

Dostawy 1 z 9 2017-11-13, 07:51 Dostawy - 450999-2017 11/11/2017 S217 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Warszawa: Materiały medyczne 2017/S 217-450999 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Nowy Dwór Gdański: Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta Nowy Dwór Gdański

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php? 1 z 5 2013-09-27 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?id=87 Lublin: Realizacja w latach 2013-2015,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207000 euro w dwóch częściach na dostawę termoformierki i plotera drukującotnącego

Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207000 euro w dwóch częściach na dostawę termoformierki i plotera drukującotnącego Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207000 euro w dwóch częściach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-gdansk.pl Gdańsk: Wsparcie serwisowe głównych serwerów i macierzy bazodanowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Skierniewice: Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych - Przetarg II Numer ogłoszenia: 171932-2010; data zamieszczenia: 17.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Szkolenie: "Błędy zamówień publicznych doświadczenia praktyczne w projektach POIiŚ". 7 października 2010 r., godz. 9-15.30, SALA NR 1 Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

WADIUM Janusz Dolecki

WADIUM Janusz Dolecki Kryteria wyboru ofert w przetargach drogowych planowane zmiany w Prawie Zamówień Publicznych Polski Kongres Drogowy Warszawa 25.11.2010 WADIUM Janusz Dolecki Projekty szczegółowych zmian w ustawie Prawo

Bardziej szczegółowo