Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej"

Transkrypt

1 Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prezentacja partnera koordynującego z województwa dolnośląskiego Dr inŝ. Jarosław Osiadacz Spotkanie partnerów sieci EU-Net Oderpartnership EUNOP Szczecin, 10 października 2008r

2 Historia Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) powstało w 1995 roku w wyniku projektu realizowanego w ramach programu TEMPUS PHARE. Projekt Bridging the Gap Between University and Industry (Tworzenie mostu miedzy uniwersytetem a przemysłem), był realizowany przez: Politechnikę Wrocławską (Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji), Uniwersytet w Stuttgarcie oraz Uniwersytet Brunela z Zachodniego Londynu. ISO 9001 Od roku 2004 jesteśmy certyfikowanym dostawcą usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych ZETOM-CERT

3 Misja Przedmiotem działania Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii jest informowanie, promowanie, szkolenie, doradztwo oraz pomoc przy wdraŝaniu zaawansowanych metod, technologii i organizacji w przedsiębiorstwach. Stworzenie pomostu między nauką i przemysłem oraz połączenie uniwersyteckiej wiedzy z praktyką przemysłową, jest głównym atutem naszych działań. Misją Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

4 Finanse WCTT jest samodzielną jednostką Politechniki Wrocławskiej działającą na zasadach non-profit WCTT środki finansowe uzyskuje w wyniku: realizacji usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw, realizacji projektów dotyczących zadań statutowych WCTT (dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych), organizacji szkoleń, seminariów, konferencji.

5 Źródła finansowania projektów realizowanych przez WCTT w 2007 roku Przedsiębiorstwa 20% Inne <1% Ministerstwo Nauki 5% Komisja Europejska ~27% Fundusze Strukturalne ~48%

6 Schemat organizacyjny WCTT

7 Główne obszary działalności szkolenia, seminaria i konferencje, doradztwo organizacyjne i techniczne, krajowy i międzynarodowy transfer technologii, wspomaganie przedsiębiorczości innowacyjnej promocja uczestnictwa w programach badawczo rozwojowych Unii Europejskiej,

8 Działalność edukacyjna (szkolenia, seminaria, konferencje) Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu. Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie oraz z zakresu zastosowania podpisu elektronicznego. Szkolenia kadr menedŝerskich dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw Szkolenia pracowników przedsiębiorstw z województw: Śląskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego Usprawnienie organizacji przedsiębiorstw poprzez szkolenia Lean Manufacturing i Six Sigma Szkolenia pracowników Mikro- Małych i Średnich oraz DuŜych Przedsiębiorstw z całego z zakresu 14 tematów NOWE PROJEKTY: Podniesienie świadomości potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych. BITT Badania i Transfer Technologii Okres realizacji: r r. WATT- Wrocławska Akademia Transferu Technologii Okres realizacji: r r.

9 Działalność edukacyjna (szkolenia, seminaria, konferencje) NajwaŜniejsze osiągnięcia (2007/2008): przeszkolenie 2972 osób w ramach róŝnego typu form szkoleniowych, 1046 uczestników konferencji tematycznych, 525 uczestników imprez współorganizowanych przez WCTT, podczas 24 konferencji organizowanych i współorganizowanych przez WCTT wygłoszono około 65 referatów, podczas 19 imprez organizowanych przez inne instytucje wygłoszono około 30 referatów, ogółem z róŝnych form edukacyjnych skorzystało ponad 4500 osób z 1352 firm.

10 Działalność edukacyjna (szkolenia, seminaria, konferencje) c.d Działalność edukacyjna WCTT Liczba osób

11 Programy szkoleniowo-doradcze W.A.M.P.- Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw Cel projektu: zwiększenie zdolności adaptacyjnych małych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz ich pracowników do zmian gospodarczych wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz do wymogów społeczeństwa informacyjnego. Dostosowanie się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania nowych technologii informacyjnych i innych nowych technologii. UPDATE komercjalizacja oferty Politechniki Wrocławskiej Cel projektu: wykonaie i publikacja 10 profesjonalnych ofert komercyjnych dla Politechniki Wrocłąwskiej. Ocena potencjału ekonomicznego technologii wykonana będzie w oparciu o metodykę opracowaną w Instytutucie IC2 Uniwersytetu Stanowego w Austin Texas (USA)

12 Projekty doradcze Projekty komercyjne z zakresu: WdroŜenia systemu jakości zgodnego z normą PN EN-ISO 9001 WdroŜenia systemu jakości w laboratoriach zgodnego z normą PN EN-ISO Studium wykonalności Legnickiego Parku Technologicznego KGHM Studia wykonalności programów badawczych (PO IG i PO IG 1.3.1, PO IG 2.2. PO IG ) WdroŜenia Lean Manufacturing...

13 Projekty badawcze PRO.F.USE Cel projektu: badania nad niepełnosprawnością i projektowanie przedmiotów z myślą o ludziach o ograniczonej sprawności. Przyczyną uruchomienia tego projektu było starzenie się społeczeństwa Europejskiego. Prace nad projektem, realizowane przez Grupę Space_unusual society przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, skupiały się na moŝliwie najpełniejszym poznaniu cech osób starszych oraz konfrontacji doświadczeń specjalistów zajmujących się problemami ludzi starszych i niepełnosprawnych.

14 Krajowy i międzynarodowy transfer technologii IRC-Działalność Ośrodka Przekazu Innowacji w Polsce Zachodniej Cel projektu: wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie Polski Zachodniej, poprzez promocję międzynarodowej współpracy technologicznej. Byliśmy koordynatorem projektu w latach na obszarze Polski Zachodniej > ten sam obszar pokrywa konsorcjum Enterprise Europe Network West Poland

15 Partnerzy Konsorcjum West Poland [5] [3] [8] [6] [2] [1] [4] [7] [9] 1) WCTT - Politechnika Wrocławska, 2) PPNT - Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza / Poznań, 3) BPM - Politechnika Szczecińska, 4) KIP Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, 5) ZSRG- Zachodniopomorskie Stow. Rozwoju Gospodarczego, 6) DARR - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego / Wałbrzych 7) SPP- Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości / Opole 8) CPTT - Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii / Zielona Góra 9) ARR Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.

16 Krajowy i międzynarodowy transfer technologii TEICO-NET Sieć Technologii Przedsiębiorstw, Innowacji i Kooperacji Cel: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw zorientowanych na nowe technologie oraz promowanie wymiany technologii i wiedzy poprzez poprawę, unowocześnianie instrumentów, programów oraz polityki uczestniczących regionów. STIM Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP Cel projektu: świadczenie specjalistycznych usług doradczych oraz prowadzenie działań informacyjnopromocyjnych, z zakresu innowacyjności i transferu technologii, na rzecz przedsiębiorstw i jednostek naukowych; wprowadzenie centralnej ewidencji i bazy wiedzy dotyczących usług świadczonych w ramach nowopowstałej sieci Nowy Projekt: FREE From Research to Economy Okres realizacji:

17 Krajowy i międzynarodowy transfer technologii RRSI - Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji Cel projektu: podniesienie wzrostu świadomości społecznej w zakresie innowacji, stworzenie platformy współpracy pomiędzy firmami a sferą badawczo-rozwojową oraz uruchomienie sieci Ośrodków Transferu Wiedzy i Technologii OTWT, ułatwiającej wdroŝenia innowacji. ISKRA- Internetowy System Kreowania Aktywności w Innowacji z Dolnego Śląska Cel projektu: jest utworzenie i powszechne udostępnienie on-line platformy informacyjnej (portalu internetowego), który będzie usystematyzowaniem i prezentacją działań innowacyjnych w regionie KARR ARLEG WCTT UWr AM AE UP (AR) WPT DARR AGROREG

18 Krajowy i międzynarodowy transfer technologii NajwaŜniejsze osiągnięcia (2007/2008): 6 umów międzynarodowego transferu technologii, 4 umowy (krajowe) o współpracy z MŚP, 12 rozpoczętych negocjacji, 87 audytów technologicznych, 89 ofert technologicznych (w bazach elektronicznych i przygotowanych na giełdy kooperacyjne), 57 wizyt doradczo-konsultacyjnych w mikroprzedsiębiorstwach, 109 firm wzięło udział w imprezach brokerskich w kraju i za granicą związanych z transferem technologii. Wyniki z projektów: IRC West Poland, RRSI, STIM, ISKRA, WAMP oraz EEN West Poland (za rok 2007 i 2008)

19 Programy na rzecz Regionu IMPACSCAN 4INNPOL ocena wpływu polityki innowacji na poziomie regionalnym. Benchmarking dla rozpowszechnienia dobrych praktyk wśród twórców polityki regionalnej. Cel projektu: ocena efektywności wykorzystania procesów RIS/RITTS w obszarach: ulepszanie infrastruktury innowacyjnej, doskonalenie procesu tworzenia polityk dotyczących transferu innowacji, opracowanie zestawu wskaźników umoŝliwiających systematyczną ocenę wpływu Dolnośląskiej Strategii Innowacji na rozwój regionu. UP-RIS Modernizowanie Dolnego Śląska od regionalnej strategii innowacyjnej do systemu operacyjnego Cel projektu: WdraŜanie i aktualizacja Dolnośląskiej Strategii Innowacji, stworzenie trwałego mechanizmu współpracy regionalnej i międzynarodowej pomiędzy instytucjami pracującymi nad innowacjami oraz odbiorcami innowacji. W ramach tego projektu planowane jest przeprowadzenie konsultacji na temat kierunków rozwoju regionu wraz z przygotowaniem rozwoju scenariuszy foresight (działanie dotyczące rozwoju MŚP w wybranych branŝach, tworzenia klastrów.)

20 Programy na rzecz Regionu NajwaŜniejsze osiągnięcia: opracowanie Foresightu Regionalnego dla Dolnego Śląska do roku 2020 roku, organizacja pracy 3 eksperckich tematycznych paneli forsightowych (9 spotkań), w wyniku których powstał Foresight, opracowanie metodologii i zebranie danych do benchmarkingu regionalnego w obszarze systemu innowacji. Wyniki z projektów: UPRIS i IMPACTSCAN (za rok 2007 i 2008).

21 Przedsiębiorczość Świadczenie usług informacyjnych Cel projektu: Świadczenie dla MŚP bezpłatnych usług informacyjnych z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji. PROMOTOR + Walidacja i transfer do 5 regionów krajów akcesyjnych regionalnych programów wspierających powstawanie i rozwój firm typu star-up we współpracy europejskiej. Cel projektu: utworzenie jednolitej metodologii mającej na celu pomoc w stymulowaniu i tworzeniu przynoszących zyski innowacyjnych firm typu start-up w 5 regionach krajów wówczas akcesyjnych (w tym w województwie dolnośląskim). Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich Akademia Wiedzy Koniecznej Dla Juniorów Biznesu Cel projektu: przeprowadzenie cyklu szkoleń i konsultacji dla osób bezrobotnych tak, by 40% uczestników projektu znalazło zatrudnienie lub rozpoczęło działalność gospodarczą. Zapewniamy uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie staŝy zawodowych oraz pomoc dla tych osób, które mają pomysł na własną firmę

22 Przedsiębiorczość Konkurs na innowacyjną firmę NajwaŜniejsze osiągnięcia: pomoc w załoŝeniu 94 firm, pomoc w złoŝeniu 71 wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej, przeszkolenie 455 osób z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 461 godzin konsultacji. Wynik za lata 2007/2008 (edycje: VII-X)

23 Wsparcie udziału w Programach Ramowych B+R Unii Europejskiej Regionalny Punkt Kontaktowy 7FP Cel projektu: Wspieranie firm oraz instytucji badawczych w udziale w Programach Ramowych Badań i Rozwoju Unii Europejskiej w Regionie Południowo- Zachodnim IST-BONUS - Identyfikacja i wsparcie badań i biznesu na rzecz rozwoju informatycznych rozwiązań biznesowych GET-IN Oprogramowanie wspierające udział MSP w projektach IST TECARE wsparcie dla hodowców zwierząt i producentów mięsa PLATON / PLATON Plus wpieranie priorytetu Citizens

24 Wsparcie udziału w Programach Ramowych B+R Unii Europejskiej NajwaŜniejsze osiągnięcia: udzielenie 1307 konsultacji, zorganizowanie 24 róŝnego typu spotkań i konferencji, w których udział wzięło 1421 uczestników z 955 instytucji, opracowanie 4 strategii badawczych dla przedsiębiorstw. Wyniki z projektów: TECARE, PLATON, IST- BONUS i RPK (2007/2008). TAKśE: Wspieramy udział naukowców środowiska Wrocławia i Opola w PO IG (priorytety I i II) Jesteśmy punktem kontaktowym Inicjatywy Technologicznej MNiSW

25 Marketing, Promocja, Wydawnictwa Strona WWW Kwartalnik High Tech i Rynek Technologii KsiąŜki z zakresu Lean

26 Marketing, Promocja, Wydawnictwa Działania marketingowe: prasa: około 50 artykułów i reklam ukazywało się w 9 pismach (6 ogólnopolskich, 3 regionalnych), radio i telewizja: współpraca z 6 rozgłośniami radiowymi oraz 3 i 4 programem telewizji, media elektroniczne i strony www: promocja przez własny portal współpraca z 7 innymi portalami, ponad 100 artykułów, reklam i bannerów na portalach internetowych, publikacje własne: 4 kwartalniki High-Tech i Rynek Technologii, 11 folderów i ulotek, 7 plakatów, 3 broszury, 1 prezentacja multimedialna, działania WCTT objęli patronatem: Prezydent Wrocławia, Biznes Wrocławski, Gazeta Wyborcza, Radio Eska, Polskie Radio Wrocław, Radio Ram, Radio Luz, portal e-lama.

27 Nasi klienci! Komisja Europejska Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwo Gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Polskie małe i średnie i duŝe przedsiębiorstwa, w tym firmy międzynarodowe: BOSCH Braking System, TRW, EXIDE, GKN Automotive, VOLVO Polska, DEAWOO MOTORS, FIAT AUTO POLAND CADBURY, OVITA NUTRICIA, SCHOLLER, TOYOTA Motor Poland, VW Motor Poland, DANFOSS, Thomson Multi Media, Gates Poland, BOMBARDIER Transportation, AUTOLIV Poland, Pratt & Whitney, Wood-Mizer Industries

28 Dziękuję serdecznie za uwagę Jarosław Osiadacz (-) Tel

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 Konferencja Klaster

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

High. Dlaczego firmy - nawet małe - powinny mieć strategię działania? nr 51

High. Dlaczego firmy - nawet małe - powinny mieć strategię działania? nr 51 ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 51 kwiecień - czerwiec 2014 High Dlaczego firmy - nawet małe - powinny mieć strategię działania? Strategia to przemyślana, ogólna koncepcja działania, której realizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo