Zal1cznik nr System operacyjny serwera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zal1cznik nr 1. 1. System operacyjny serwera"

Transkrypt

1 COSPODARKA N ARO}OWA STRATEdIA SPOI NO5C] uilratuhofust(a EUROPUSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONATNE6O DOTACJE NA TNNOWACJE * NWE$TUJEMY W WASZA przyszr.ose Zal1cznik nr 1 Szczeg6lowy opis minimalnych parametr6w technicznych 1. System operacyjny serwera Na potrzeby projektu zostanie zakupiony system operacyjny dedykowany do serwer6w (oprogramowanie zarzldzajqce systemem komputerowym) tworzqcy Srodowisko do uruchamiania i kontroli zadari u2ytkownika. Nale2y dostarczyi licencjq wieczystq uprawniajqcq do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania, a tak2e instalacjq jednej kopii oprogramowania na serwerzefizycznym lub dw6ch kopii oprogramowania w 6rodowisku wirtualnym, W ramach projektu bqdzie nabyta najnowsza, dostqpna wersja oprogramowania z mo2liwo6ciq legalnej instalacji, co najmniej jednej wersji wczesniejszej. System operacyjny serwera bqdzie zajmowal siq petnq obslugq wszystkich podzespol6w serwer6w bqdqcych skladnikiem projektu, jak i obslugq nastqpujqcych 16l:. serwer Active Directory; o serwer DNS;. serwer Plik6w;. serwer Internetowych ustug informacyjnych zgodny z lls g; o serwer DHCP;. serwer wydruku; ' serwer zasad sieciowych z obslugq serwera RADIUS i obstugq NET Framework 4.5;. serwer terminali, 2, Serwer aplikacji Dwa serwery, na kt6rych bqdq przechowywane dane komputerowe, pobierane z system6w informatycznych firmy oraz kontrahent6w. Serwery te bqdq wykorzystywane do przetwarzania i udostqpniania danych dotyczqcych realizowanych proces6w biznesowych. Liczba dw6ch serwer6w stanowi minimalnq konfiguracjq klastr6w serwer6w, na kt6rych zostanie uruchomione jrodowisko wirtualne, Minimalne wymagania serwera aplikacji: FINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA NA LATA2OOT-20T3 1

2 NARODOWA STRATECIA SP6J NOSC] UH RJRO ROZIVOrU DOTACJE NA INNOWACJE * INWESTUJEIIfY W WASZA PRZY$ZTOSC. dwa procesory Intel Xeon 2,50GHz 15M Cache 6 rdzeniowe. pamiqi min. 64GB RAM + Dual SD Module ' pamiq6 masowa: mo2riwo6i montaiu co najmniej 4 twardych dysk6w typu Hot-prug. kontrolery RAID. napgd DVD+/-RW, SATA. obudowa typu rack. karty sieciowe: LAN 1OGbps, SAN 10Gbps i konwergentne ' gwarancja producenta nie kr6tsza ni2 3 lata w trybie,,next Business Day,, ' zarzqdzanie w postaci niezare2nego systemu krasy idract Enterprise. zasilacze typu Dual, Hot-plug, Redundant power Supply. Macierz dyskowa Macierz dyskowa, kt6ra bqdzie stu2yi do osiqgniqcia odpowiedniego poziomu bezpieczedstwa oraz zwiqkszenia szybko(ci wymiany danych. Parametry macierzy:. dwa kontrolery sprzqtowe RAID. interfejs o szybkosci nie mniejszej ni2 6Gbps o pojemno5i co najmniej 12 dysk6w 3TB Near Line SAS. podw6jne zasilacze typu Hot plug ' gwarancja producenta nie kr6tsza ni2 3 lata w trybie,,next Business Day', ' zarzqdzanie w postaci niezare2nego systemu krasy idract Enterprise 4. Archiwizacja danych - biblioteka tasmowa Parametry biblioteki ta5mowej:. minimum jeden napqd tadmowy o standard LTO_5 lub wy2szy ' mo2liwodi jednoczesnego zatadowania co najmniej 12 noinik6w Lor-S lub wiqkszych ' gwarancja producenta nie kr6tsza ni2 3 rata w trybie,,next Business Day',. w pelni zarzqdzalny ::?l : 5'^Y:: tfl l' l]\l s gwa N Y REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA NA LATA2OOT-2013

3 NARO DOWA STRATECIA SP6J NOSC] ut$aeurope,$(a zuropuskifundusz ROZWOJU REGIONAI-NEGO DOTACJE NA INNOWACJE * tnwestujei[y w wasza przyszlosc 5. UPS Parametry urzqdzenia:. moc co najmniej 2500W. wysoka sprawno6i. technologia online. 230V a a o okablowanie state, 1 faza32a gwarancja nie kr6tsza ni2 3 lata w trybie,,parts Only Warrantv,, karta do sieciowego zarzqdzania zasilaczem awaryjnym Ups zgodna z moderem serwera. 6. Oprogramowanie dowirtualizacji Oprogramowanie do wirtual izacj i m usi zapewn iai: r mo2liwosi skonfigurowania maszyn wirtuarnych 1-G4 procesorowycn; r mo2liwodi skonfigurowania maszyn wirtualnych, z kt6rych ka2da mo2e miei 1-10 wirtualnvch kart sieciowych; r mo2liwo(i skonfigurowania maszyn wirtualnych, z kt6rych ka2da mo2e miei co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty rdwnolegle i 20 urzqdzef USB; r tatwq i szybkq rozbudowq infrastruktury o nowe uslugi bez spadku wydajnodci i dostqpnodci pozostalych wybranych usiug; r w mo2liwie najwiqkszym stopniu niezale2nosi firmy od producenta platformy sprzqtowej. Dodatkowo oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadai centralnq konsolq graficznq do zarzqdzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalno(ci. centralna konsola graficzna musi dzialai zar6wno,jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstqpnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. 7. Komputer przeno5ny Parametry techniczne: o procesor klasy Intel Core i5 Mobile. prqdko66 procesora 1,9_2,9 GHz. pojemno66 dysku (HDD) min. 5OO GB o czqstotliwodi szyny OpllDMl 5GT/s REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA NA LATA 2OO7-2013

4 NARODOWA STRATECIA SP6J NOSCI uil EURO ROZWOJU DOTACJE NA I}IhIOWACJE. INWESTU.'EII'Y W WASZA PRZYSZTOSE o pojemnodi pamiqci podrqcznej 3 MB. pojemnodi zainstalowanej pamiqci 4096 MB o przekqtna ekranu LCD min. 15,G cali o typ ekranu TFT Full-HD. rozdzielczoii LCD 1920 x 1080 ' karta graficzna Inter HD Grapgics 4400 rub NVTDTA GeForce GT 720 M. napqd DVDTRW Super Multi (+ DVD_RAM) Dual Layer ' lnterfejsy: 1x 15-stykowe D-sub (wyjscie na monitor), 1x HDMI, 2 x USB 2.0, LxRJ_45 (LAN). bezprzewodowa karta sieciowa ' system operacyjny Microsoft windows 7 professional 64_bit lub nowszy ' gwarancja producenta nie kr6tsza niz 3 rata w trybie,,next Business Dav,, Licencja AV oprogramowanie antywirusowe obejmujqce komputery stacjonarne, przenosne oraz serwery, kompatybilne z zainstarowanymi systemami operacyjnymi oraz aprikacjami 82B. Przelqcznik sieci komputerowej Parametry przelqcznika sieci komputerowej:. minimum 48 port6w RJ45 o szybkojci Gbps o minimum 2 porty SFp+ o szybkodci 1OGbps. gwarancja nie kr6tsza ni2 3 lata w trybie,,next Business Day,,. w petni zarzqdzalny, z mo2liwo6ciq lqczenia w stos 10, licencja na oprogramowanie biurowe Pakiet oprogramowania biurowego, w sklad kt6rego wchodzii bqdq m.in aplikacje edytor tekst6w, arkusz kalkulacyjny, krient poczty emair, charakteryzuiqce siq nastqpuiqcymi cechami: o mo2liwosi automatycznej instalacji komponent6w (przy u2yciu instalatora systemowego); r carkowicie zrokarizowany w iqzyku porskim system komunikat.w i podrqcznej pomocv technicznej w pakiecie; r wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach; e mo2liwo56 automatycznego odzyskania dokument6w w wypadku odciqcia doplywu prqou; o prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: DoC, DocX, xls, xlsx, w tym obsruga formatowania, makr, formur, formurarzy. PROJ EKT WSP6t.FI NANSOWANY REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA NA LATA2OOT-20T3

5 NARODOWA STRATECIA SP6J NOSCI UHIA EUROPTJSKA zuropuskifunousz ROZWOJU REGIONT{LNt6O DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY WWA$24 PRZY8ZT.OSC 11. Zestaw komputerowy z monitorem Parametry techniczne:. procesor klasy Intel Core i5 lub lepszy. czqstotliwosi procesora 2,9_3,6 GHz. czqstotliwo6i szyny Opl/DMl 5GT/s. pojemnosi pamiqci cache [13] min. 6 MB. technologia Intel Vpro. pojemnodi zainstalowanego dysku min. 1TB. pojemno66 zainstalowanej pamiqci min MB o zintegrowana karta graficzna Inter HD Graphics 2500 rub repsza o bezprzewodowa karta sieciowa o zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s ' Interfejsy: 1x 15-stykowe D-sub (wyj6cie na monitor), 1x HDMr,6 x USB 2.0, 1x RJ-45 (LAN),. napqd DVDTRW o system operacyjny Microsoft windows 7 professionar 64-bit rub nowszy ' gwarancja producenta nie kr6tsza nii 3 lata w trybie,,next Business Day,, o monitor: 21,5 cala, rozdzierczoii Fuil HD, technorogia poddwietrania: LED L2. Firewall centralny Parametry urzqdzenia:. co najmniej4 porty Ethernet IO/IOO/IOOO Base_TX o przepustowodi Firewall + lps min. 100 Mb/s o przepustowo(i lpsec VpN AES min. 20 Moos. VLAN 802.1e Min. 10 interfeis6w. minimum 4 tunele VpN Dodatkowo Firewall/VpN centrarny bqdzie obstugiwar poni2sze funkcjonarno(ci: r kontrolq dostqpu - zapore ogniowq klasy Stateful Inspection; o poufno5i danych - lpsec VpN oraz SSL VpN; r ochronq przed atakami _ Intrusion prevention System [lps/lds]; r kontrolq i monitoring aplikacji; ' zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLp (Data Leak prevention); PRoJEKTWSP6t.F NANSoWANYPRzEZUNl EEURoPEJSKAZEURoPEJm REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA NA LATA2OOT-2013

6 COSPODARKA NARO DOWA STRATECIA SP6J NOSCI util EURO ROZWOJU DOTACJE NA INNOWACJI - INWESTUJEI/IY W WASZA PRZYSZT.OSC ' monitoring i wykrywanie uszkodzed element6w sprzetowych i programowych system6w za bezpiecze6 oraz lqczy sieciowych. 13. Firewalloddzial Parametry urzqdzenia: o co najmnie j 2 porty Ethernet LO/LOO/IOOO Base_TX o przepustowo5i Firewall + lps min. 50 Mb/s. przepustowoji lpsec VpN AES min. 10 Mbos. VLAN 802.1e Min. 5 interfejsdw. minimum 2 tunele VpN Dodatkowo Firewail/VpN centrarny bqdzie obstugiwar poniisze funkcjonarnodci: o kontrolq dostqpu _ zaporq ogniowq klasy Stateful Inspection;. poufno(6 danych - lpsec VpN oraz SSL VpN;. ochronq przed atakami _ Intrusion prevention System IlpS/lDS]; o kontrolq i monitoring aplikacji; o zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLp (Data Leak prevention); r monitoring i wykrywanie uszkodzed element6w sprzqtowych i programowych system6w zabezp iecze6 oraz lqczy sieciowych. Licencja dostqpowa zdaina Licencje dostqpowe - zdalne umo2liwiq dostqp do zasob6w serwera z sieci Internet. Bqdzie to licencja wieczysta pozwalajqca na bezpiecznq autoryzacjq u2ytkownik6w w systemie katalogowym Active Directory. Licencje kompatybilne z systemem operacy1nym serwera. 15. licencja dostgpowa Licencje dostqpowe umo2liwiq pracownikom firmy swobodny dostqp administracyjny do danych i zasob6w znajdujqcych siq na serwerze. Bqdzie to licencja wieczysta pozwalajqca na bezpiecznq autoryzacje u2ytkownik6w w systemie katalogowym Active Directory, Licencje kompatybilne z systemem operacyjnym serwera. PROJ EKT WSP6LFI NANSOWA REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA NA LATA2OOT-20T3

7 NARODOWA STRATECIA 5P6JNOSC u R,lR Rozwol OOTACJE NA INNOWACJE * INIJYESTUJEMY W WA$ZA PRZYSZTOSC 16, Licencja na oprogramowanie systemu B2B _ 1szt. stworzona platforma bqdzie funkcjonowala w kilku wersjach jqzykowych: angielskiej, rosyjskiej, hiszpariskiej, chiriskiej, niemieckiej, francuskiej i greckiej, aby ulatwi6 dostqp do niej kontrahentom zagranicznym. Szczeg6towy opis systemu w zatqczniku nr 2. Gwarancja nie kr6tsza ni2 3 lata, Czas reakcji 1h. 17. Instalacja rdzenia systemu informatycznego Dzialanie to bqdzie polegalo na zainstalowaniu,,rdzenia" systemu, czyli systemu z podstawowymi modutami' tj' automatyzacjq procesu wyceny i Sledzenia realizacji zleced produkcyjnych. Dzialanie to ma na celu "oswojenie" administrator6w z nowym systemem oraz sprawdzenie platformy sprzqtowej. Powstanie r6wnie2 pierwsza struktura aplikacji oraz nadany zostanie odpowiedni wyglqd graficzny. 18. Uruchomienie modul6w wersji testowej w ramach tego dziatania zainstalowane wcze6niej moduly zostane skonfigurowane zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami wsp6tpracujqcych przedsiqbiorstw, przy odbiorze svstemu zostanie ostatecznie sprawdzona poprawnosi dzialania poszczeg6lnych modul6w, a ewentualne nieprawidlowo5ci zostanq skorygowane. 19. Testy funkcjonalno6ci systemu Dzialanie to polega na testowaniu modul6w przez zewnqtrznych specjalist6w oraz przez informatyk6w zaangazowanych w realizacjq projektu. Na tym etapie zostanie ostatecznie ustalona struktura aplikacji oraz poziomy uprawnieri dla poszczeg6lnych u2ytkownik6w lub grup u2ytkownik6w. wydatek ten iest niezbqdny do rearizacji projektu, gdy2 sprawdzi u2ytecznorii modur6w w praktyce. 20. Uruchomienie wersji produkcyjnej i odbi6r systemu wdro2ony system zostanie uruchomiony poprzez udostqpnienie go u2ytkownikom zar6wno ze srrony wnioskodawcy' jak i wsp6tpracujqcych przedsiqbiorstw. przy odbiorze systemu zostanie ostatecznie sprawdzona poprawno(6 dziatania poszczeg6lnych modul6w, a ewentualne nieprawidlowo6ci zosranq skor'gowane :t r:.: ' '1:i' :11 tof-.jl, 1:,,;1, I :i.l.,i.r'\i.) PROJEKT WSP6t.FINANSO REGIONALNEGO )NAl NFGn ll/ W Dn RAMACH nn^^h^ ^ra.u PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA NA LATA 2OO7-2013

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 7 2014-02-27 11:26 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 42492-2014 z dnia 2014-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych Załącznik Nr 4a do SIWZ Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem): macierz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj artykułu NAZWA/MODEL sprzętu/programu proponowanego przez Wykonawcę Ilość / jedn. m. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Biurowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Część 1 zamówienia, serwery obliczeniowe, róŝne typy 3 sztuki, serwery plików (NAS), róŝne typy 2 sztuki 1. Serwer dedykowany do masywnych obliczeń równoległych na duŝych zbiorach danych 1 sztuka wszystkie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie 1. Serwer szt. 1 Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A ZESTAW KOMPUTEROWY SPEŁNIAJĄCY PONIŻSZE WYMAGANIA MINIMALNE (24 SZTUKI) KOMPUTER Procesor Chłodzenie Procesora Pamięć 2 rdzeniowy, powinien osiągać w teście wydajności

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I 1. Serwer sieciowy (zasilacz awaryjny UPS, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 1 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo